Rdspuns: b.

d

2.Principalele surse

0 It i) j)

g)

cle finanlare a cheltuielilor publice pentru culturi sunt: incasirile proprii ale instituliilor respective;

credite exteme;

fonduri extrabugetare;

donatii,sponsoriz[ri; fonduri bugetare.

Rdspuns:a. d" e

3. Principiiie care stau la baza organizarii asigurSrilor sociale de stat ca o
asigurdrilor sociale sunt:

componentd

a sistemului

a) principiul obligativit5lii; b) principiul diversitdlii; c) principiul generalit6lii; d) principiul unicitdlii.

Justificati variantele corecte de rdspuns. Rispuns; a, c, d 4. In eategoria cheltuielilor publice pentru acfiuni economice se includ qi: e) cheltuielile pentru protecfia mediului; cheltuielile pentru pregdtirea gi perfecfionarea resurselor umane; g) cheltuieli pentru cercetare dezvoltare; h) cheltuieli penrru protec{ia sociald.

0

Rdspuns: a. c

5.

e)

Care din afirmafiile de mai jos sunt corecte:

Constituirea Ei dirijarea fondurilor publice de resurse financiare aparc ca un proces unitar si
neintrerupt;

0
g) h)

Importanfa functiei de repartitie a finantelor publice nu poate fi apreciatd prin prisma dimensiunii transferurilor de valoare operate de la diverse persoane juridice gi fizice ta fonduiile publice qi de Ia acestea cltre diversi beneficiari; Itdirimea fondurilor publice nu este influen{atd de regimul amortizdii mijloacelor fixe; Mdrimea fondurilor publice este influenfatd de volumul produsului intern brut, de rata formdrii brute de capital si respectiv de rata consumului, de raportdl dinire consumul individual si cel social. Rispuns: a, d

6.

Metoda evaludrii indireote,

in canil stabilirii

obiectului impozabil, cunoa$te urmdtoarele variante de

a) evaluarea pebazaunor sefirne exterioare ale obiectului impozabil; b) evaluarea forfetard; c) evaluarea pebazadeclaratiei contribuabilului; d) evaluarea administrativd;
SI se argumenteze variantele corecte de rispuns. Rispuns: a, c

7.

a) veniturile din irlpozite si taxe; b) transferurile primite din strdindtate; c) veniturile din dividende, chirii, redevenfe de la regiile autonome d) imprurnutulile de stat inteme; e) veniturile de ia institutiile publice.
Rdspuns: a

in totalul veniturilor bugetului de stat al Romdniei ponderea cea mai mare o au:

qi societ5lile comerciale;

TERMENI CHEIE Cheltuieli publice. cheltuieli bugetare, sistemul asigurhrilor sociale de stat, bugetul asigurfirilor
sociale de stat, fondurile de asigurSri sociale de sindtate.

5,.