Féltékenység, Szeretet, és Kapcsolódás a 21 században Osho, mi a féltékenység !

féltékenység a leggyakoribb el"ford#lása az $nmagadról, másokról és k%l$n$sen a kapcsolatokról szóló pszihológiai ter%letnek& !z emberek azt hiszik, t#d'ák mi a szeretet ( de nem t#d'ák& )s a szeretet félreértése teremti meg a féltékenységet& ! szeretet alatt az emberek egy bizonyos monopolit, *alamiféle birtoklást értenek + anélk%l, hogy megértenék az élet egyszer, tényét- hogy abban a pillanatban, hogy egy él"lényt birtokolsz, te meg$l$d "t& !z élet nem birtokolható& .em t#dod megtartani azt az $kl$dben& /a meg akarod tartani, akkor nyit*a kell tartanod a kezed& 0e a dolog századok óta rossz 1ton halad2 1gy meggy$keresedett benn%nk, hogy nem t#d'#k elk%l$n3teni a szeretetet a féltékenységt"l& 4zek ma'dnem egy energiá*á *áltak& 5éldá#l féltékenységet érzel, ha a szerelmed elmegy egy másik n"*el& 6ost za*arban *agy emiatt, de el szeretném neked mondani, hogy ha nem érzel féltékenységet még nagyobb ba'ban lennél + akkor azt gondolnád, hogy nem szereted "t, mert ha szeretnéd "t, akkor féltékenységet kellene érezned& ! féltékenység és a szeretet $ssze lett ke*er*e& 7ény, hogy azok k%l$n pól#sok& !z elme, amelyik féltékeny t#d lenni, nem t#d szeretni és *ica(*ersa- az elme, ha szeret, akkor nem t#d féltékeny lenni& 6i az, ami za*ar .eked ezt 1gy kell nézned, mintha nem a te kérdésed lenne + *alaki más kérdezte, ez *alaki más problémá'a + 3gy te félre t#dsz állni és szemlélni az egész 8szerkezetet9& ! féltékenység érzése a házasság terméke& !z állatok és madarak *ilágában nincs féltékenység& /éba hóba *an harc a szeretet tárgy felett, de a harc messze 'obb, mint a féltékenység, sokkal természetesebb, mint fennakadni a féltékenységen és elégetni a sz3*edet a sa'át kezeddel& ! házasság egy kitalált intézmény, nem természetes, mert a természet nem 1gy intézte az elmét, hogy beigaz3tsa a házasságba& 0e az ember sz%kségesnek találta, hogy kell *alamiféle legális megállapodás a szerelmesek k$z$tt, mert a szerelem maga egy állomszer,, nem megb3zható dolog: az egyik pillanatban *an és a k$*etkez" pillanatban már elm1lik& ;iztonságban akarsz lenni a k$*etkez" pillanatban is, az egész '$*"dben& 6ost éppen fiatal *agy2 hamarosan meg$regszel és szeretnél feleséget, fér'et, hogy *eled marad'on $reg korodban, betegségedben& 0e ezért néhány kompromissz#mot kell k$tni és bármikor, ha kompromissz#m *an, akkor mindig ba' *an& 4z az a kompromissz#m, amit az emberi lény k$t$tt- biztonságban lenni a '$*"ben, bizonyos lenni a holnapban, garancia arra, hogy az a n", aki szeret téged, $r$kre szeretni fog, hogy ez nem egy ideiglenes kapcsolat: 4zért mond'ák a *allásos emberek, hogy 8a házasságok a mennyben
1

hogy *an mit enned. az " zsenialitásában& 0e a ci*ilizáció meg*áltoztatta az ember egész életét& 4mlékeztetni kell téged. de a szobá'a biztos. a fal#. nem a férfiak& ! n" korlátozott *olt + nem t#dott *adászni& ! legt$bb ide'ében *árandós *olt. hogy ki az " ap'#k. a *áros és az egész ci*ilizáció a n" miatt 2 . akkor mit t#dsz csinálni a pokolban ! házasságok nem m#tat'ák a menny illatának. arra a tényre. az csak egy hely.*elést a n"k fedezték fel. mert ez *olt az egyetlen mód'a annak. nem *olt technológiá'#k + bármi étk%k *olt azt azonnal meg kellett enni%k& <k csak reménykedhettek. hogy éhezned kell& )s a *adászat nagyon fáradtságos *olt& !z állatok #tán *aló k#tatás nem engedte meg az embernek.*eléssel '$tt be az életbe: >adászattal az ember nem t#dott sokáig fennmaradni& !z emberek tel'es állatfa'okat irtottak ki& Fa'ok százait ( melyek egykor táncoltak és énekeltek a f$ld$n(: az ember felette "ket& >alamit tenni kellet. ha megt#dod. ezért mindenkit nagybácsinak tekintettek& ! magánt#la'don a f$ldm. szépségének a 'elét& 4zek bizonyosan f$rtelmesek. hogy a f$ldm. szaporodtak. "k csak az any'#kat ismerték& ! gyerekek nagyon sok férfit ismertek a fa'tából2 *alamelyik k$z%l%k az ap'#k *olt. akkor az nem *olt dominancia kérdése& ! gyerekek sosem t#dták. az " érintése hiányzik& 4gy agglegény háza sosem egy otthon. *édelemre: 3gy " a házban élt& 4lkezdte szép3teni a házat + és ezt most is láthatod. hogy agglegény(szoba& ! n". a *adászat ide'e *olt2 az ember *adász *olt& )s é*ezredekkel ezel"tt az embereknek nem *olt hideg(raktár rendszer%k. hogy ránézésre nem t#dod megállap3tani az agglegényr"l. gyenge *olt.'t$ttek $ssze. hogy fe'l"d'$n egyéb tehetségében. apád kor1ak *oltak: te nem t#dtad ki *olt az apád& ! férfiak és n"k ke*ered*e $r*endtek=él*eztek ( bármiféle er"szak nélk%l. egy másik lelket hordozott $nmagában& Sz%ksége *olt a t$r"désre. de azokban az id"kben nem *olt sa'át birtoka& !z az id". legális korlátok nélk%l. hogy ez egy agglegény szoba& ?ehet. hogy holnap 1'ra lesz mit enni%k& 6ert semmit sem gy. szerettek. frissességének. hogy agglegény. hogy a 8nagybácsi9 szó régebbi mint az 8apa9 + mert azok az emberek akik k$r%l$tted *oltak. az a bizonyos kreat3* kapcsolat& !z otthon. az " sa'át szabad akarat#kból& /a találkozni akartak és egy%tt lenni. é*ezredek #tán is& /a belépsz egy agglegény szobá'ába azonnal meg t#dod mondani. mert a *adászat nem *olt megb3zható& 6a lehet. a legtermészetesebb& 6eg fogsz lep"dni. ahol alszik& 4z nem olyan. amin érz"dik a meghittség. holnap lehet.k$ttetnek9: egy f#rcsa mennyben. nem *olt kérdés a házasság& !z emberek komm#nában éltek. mert ha a házasságok a mennyben kész%lnek. rondák:ezek *alamit a pokolból m#tatnak meg biztosan& 0e az ember el%ltette a házasságot. hogy magánt#la'dona legyen& !z ember é*ezredeken kereszt%l házasság nélk%l élt. de a kezdetekben nem *olt szó az 8apára9& !z 8anya9 szó messze a leg"sibb.

mert " szabad *olt a *adászattól és neki más értékei *oltak a sz3*ében és az elmé'ében ( esztétik#sabb. mert az embernek meg kellett egyezni a házasságban: ! n" azon egyszer. amennyire csak sz%kség%nk *an és nagy *álasztékban&9 ?assan. lassan el kezd"d$tt a cserekereskedelem. hogy mi ehet" és mi nem& /amarosan.*elés lett a t1lélés mércé'e és egy 1' dolog is t$rtént ennek mentén& >oltak hatalommal b3ró emberek és *oltak gyenge emberek& !zok. nagyon sok dolog n$*ekedését látta és még azt is. hogy az " birtoka CD +ra száll'on& !zt akarta. mert ha t1l sok *an egy termésb"l.8. de a n"nek *olt erre ide'e& !z alap*et" m#nka. akik fizikailag er"sebbek *oltak nagyobb f$ldet t#dtak mag#knak igényel.em lett filozóf#s ( gondolkod*a az el*ont tá*oli dolgokról& ! n"i t#datosság csak a meghitt k$r%lmények iránt érdekl"d$tt + szeretne szép házat. oknál fog*a *olt ha'landó erre.olyan amilyen. lassan a nomádok. mint sa'át birtokot& <k t$bbet kerestek: lassan. amennyit csak akar#nk. amit"l ez él" otthonná *álik& 4z egy *arázslatos átalak3tás& ! férfi folytatta a *adászatot és a n" el kezdett k$r%lnézni: a férfinek nem *olt erre ide'e& < mindig el *olt foglal*a %zlet nélk%l is. ( nem a szeretet értéséb"l ( a házasság belépett a létezésbe=életbe& 4z rossz csillagzat alatt sz%letett& Fsak azért. 1'ra mag sar'ad a n$*ények ezreib"l& 4l kezdte tapasztalni. hogy minden é*ben a termés meghal és a mag*ak *issza'#tnak a f$ldbe és mikor az es" '$n. kecsesebb. kényelmeset& 4gy bizonyos min"séget '#ttat a halott házba. a *ándorló fa'ok: Amert hát a *adászok nem t#dnak egy helyben maradni. mit t#dsz *ele csinálni . a *adászat mindig csoportosan *olt *égez*e és a n" el kezdett k$r%lnézni& < fedezte fel a f$ldm. szép kertet& < egy kis *ilágot szeretne teremteni $nmagában + barátságosat.mi#tán egy személy meghalt.e kellett cserélni és akkor t$bbféle dolgod='a*ad *olt& !z élet egyre bonyol#ltabbá *ált. mert a *adászat é*ezredei alatt " nem *olt megfinansz3rozott=eltartott a társaság=társadalom által2 a férfi *olt a minden& ! férfi folytatta az " hatalmaskodását. hogyan n"nek a *ad gy%m$lcs$k. ki fog'a $r$k$lni a birtokot Senki sem akarta. mert " látta. amikor a *adászat nehezebbé és nehezebbé *ált a férfinek meg kellett egyeznie a n"*el. habár az egész társadalom meg*áltozott& ! *adászó nomád élet egyre békésebbé *ált a 3 . t$bb izgalommal& 0e egy probléma érezhet" *olt.*elést. egyáltalán nem érdekelte a pokol és a menny.ek%nk *áltoztatn#nk kell a gazdasági irány#nkon& F$ldet kell m.*eln%nk a gy%m$lcs$kért és a z$ldségekért& )s ezek legyenek a mi kez%nkben + annyit t#d#nk termelni. f$ldibb *olt. nekik a menek%l" állatok #tán kellet menni%kB egyszer a *adászat 8e't*e9 lett és a f$ldm. @sten és az $rd$g és az $sszes marhaság& ! n" egyetlen *allásos szentiratot sem 3rt& . hogy az " birtokát az " sa'át *ére $r$k$l'e& Eazdasági okból.

mint egy beb$rt$nz$ttnek *agy még rosszabb#l& !z ember megegyezett + er"szak alatt kompromissz#mot k$t$tt& /a a n" el*esztett néhány dolgot + a mozgásszabadságát. hogy az apa sosem t#dhat'a meg egyértelm.fal#ban csak az ember aggódott a birtoka miatt: < meg akart állapodni a n"*el abban. mert a képzés szárnyakat ad az embernek. még t$bb és t$bb falat ép3tett a n" k$ré + el*álaszt*a "t a nagyobb emberiségt"l& . meg kellett "t osztani& Olyan szép *olt. hanem az $*é& Fsak ezért az egyszer. azt a szabadságát. 3gy nem *olt képzés a n"knek& .em képez*e "t. aki sz%letett az nem az $*é& )s a probléma az.a prostit#ált az egész *áros felesége *olt& < bárkihez tartozhatott. szent embereket és mi*el férfi( dominancia *olt é*századokon kereszt%l a férfi nem t#dta elgondolni. mert az n$*elte a bonyodalmakat.séger esk%dtek egymásnak& 0e ez ellenkezik a természettel& 6ég ha meg is akarod ezt tenni. nem pedig *alamiféle korlátért& Ggy hát 1' probléma kerekedett& ! férfi el kezdett harcolni a prostit#áltakért. hogy ha megházasodott *olna. az nagy ba' lett *olna ( az emberek mind beleszerettek *olna& Hobb *olt "t szabadon tartani. azért akik nem *oltak *alakik feleségei& >olt egy kitétel @ndiában. hogy cserélhesse a szerelmét + a férfi szintén kész *olt meghozni ezt az áldozatot& <k $r$kre h.neked csak fizetnek kellett és meg*enni az " ide'ét és testét& 6ert a házasság miatt nagyon nehéz *olt találni egy házas n"t.en hogy a gyermek a sa'át'a(e& Fsak az anya ismert& S mert az apa sosem lehetett bizonyos. lélek nélk%l& K3nában te meg$lhetted a feleségedet.em *olt *allásos képzés a n"knek. mert a *allás szenteket csinál bel"l%k. hogy az a fi1. nem létezet 'og ez ellen& ! feleséged a te t#la'donod *olt és ha te t$nkre akartad tenni.eki 1gy kellett élnie. hogy az a gyerek. mindenki számára. akit sz%l. ok miatt. " ár#cikk *olt. amik képesség teszik "t a lázadásra.ségbe& )s mert neki nem *olt 4 .neki *olt sa'át fér'e:! prostit#áltak 'obbak *olt& )s meg fogsz lep"dni. hogy @ndia minden *árosában *olt egy 8leg'obb9 prostit#ált + " *olt a legszebb n" a *árosban& 6ert " *olt a legszebb nem *olt megenged*e. a természet ebben nem fog téged támogatni& ! természet a szabadságért *an. az nem *alaki másé. akkor nem *olt senki %gye megakadályozni ezt& 6indenhol a *ilágon a n"k el *oltak nyom*a& 6ég t$bb elnyomás még t$bb energia ford#lt keser. gondolatokat. a n" szabadságát le kellett rombolni& . mint K3nában *olt. aki meg t#dta fizetni& ! házasság kreálta a gyan1s3tgatást& ! férfi mindig gyanakodhatott arra. amelyik tagadta a lelkét a n"nek2 a n" csak egy gép. hogy egyetlen személy is el*egye feleség%l. hogy a n" magasabb és szentebb legyen nála& ! férfi el*ágta a n" bármiféle n$*ekedésének az alap*et" gy$kereit& < csak egy gyár *olt a gyerekcsináláshoz& < egyetlen k#lt1rában sem *olt egyenl"ként elfogad*a a férfi*al& 6ég *an olyan k#lt1ra.

hogy nem *olt hasznos. amit mi szeret%nk + szabadság. ha egy férfi szerelmes lesz egy másik n"be. hogy elhagy'a "t és ez a n" problémá'a. nincs h3d k$z$tt%k& 4z a n" nyomorékká. ha egy n" azért 5 . akkor *alami benne meg*áltozik az els" AfeleségeB n" felé& 6ost már "k 1'ra idegenek. mert " a te fér'ed és neki 'oga *an hozzá& !z én meglátásom szerint. érzelme. hogy elmegy egy másik n"*el. hogy a n"t to*ábbra is a féltékenység mérgez" helyzetében hagyni ellenkezik a pszihológiai egészséggel& )s a n" pszihológiai egészsége befolyásol'a az egész emberiség pszihológiai egészségét + a férfit is a n" sz%li& ! n"nek egy f%ggetlen egyéniségnek kell lennie& ! házasságok felbomlása egy nagy és *idám esemény lesz a f$ld$n + és senki sem fog meggátolni téged. ellentmondó az emberi fe'l"désben és ellentmond minden értéknek. am3g a házasság egy m1ze#mi darab nem lesz& 6ost már nincs sz%kség a házasságra& ?ehet. $r$m& 6i*el a férfi tel'esen be akarta b$rt$n$zni a n"t. hogy keresi a hibákat. de csak egy kifogás *olt a n" leigázására& ! dolgok megoldódhatnak k%l$nb$z" módon.ármikor. hogy ez hasznos *olt& ?ehet. fér'edet ti egy%tt t#dtok élni. hogy *isszatér'%nk a m1lthoz& /elyes *agy sem. hogy gyerekkorban az apának kell *édeni a lányt2 fiatal korában a fér'nek kellene *édeni2 $reg korában pedig a n" fiának kellene *édeni a n"t& ! n"nek *édelem kell gyerekkorától a s3rig& ! n" nem t#dott lázadni a férfi so*inizm#s ellen& 6ind az. mint forrni legbel%l& Szeretné felgy1'tani az egész *ilágot. lehet. senki nem gátol meg titeket& >issza*on*a a házasságot egyszer. hogy egy másik n" iránt *álik érdekl"d"*é& ?ehet. ord3t és hisztizik& 4z a helyzet addig fog 3gy folytatódni. nem képes megállni a sa'át lábán& < 1gy *olt felne*el*e.ha te szereted a feleségedet.szabadsága és a férfinek meg*olt minden szabadsága. leigázottá *álik és most elhagyatott lesz& !z " egész élete egy agonizálás& 4bb"l az agonizálásból sz%letik a féltékenység& ! féltékenység a gyengeség d%he + semmi mást nem t#d tenni.nincs képzettsége. nem a férfiakra& 6ost már tiszta. hanem 'ó& .eked nem kell azért szerelmeskedned *ele.en csak *isszakapod az egyéniségedet& 6ost már senki sem birtokolhat téged& . hogy nem t#d kimenni a *ilágba2 neki már a kezdetek kezdetén azt mondták.az nincs már to*ább& ! 'elen és a '$*" tekintetében a házasság tel'esen 'elentéktelen. hogy a fér'e el fog'a hagyni "t. szerelem. amit tenni t#d. gondolata + az " tel'es egyénisége egy féltékeny 'elenségbe torkollott& Folyamatosan aggódik. *allásos szentiratokat 3rt hogy félelmet keltsen benne& Kapzsi*á tette "t a mennyország felé: ha " k$*etné a szabályokat& ! szabályok csak a n"kre *onatkoznak. egy dolog 'ó a m1ltban. de nem t#d mást tenni ki*é*e. minden elnyomott érzése. hogy s3r. amelyek megk$tik "t& ?eginkább " nem rossz. de most nem az a lényeg. hogy " gyenge: !z indiai szentiratok azt mond'ák. lehet.

aki bármelyik n"nek sz%letett *olna& ! megfelel" n"n *agy a megfelel" férfin én azt értem.szerelmeskedik egy férfi*al. akkor magammal t#dom hozni "t.éhány házasság *ég%l seg3teni fog. te is szeretni fogod "t&9 )s ha a fér' t#d'a mondani. mert kezd" *agy& . amik szeretetet. ha a fér' néha elmegy másik n"*el ez t$nkre teszi a házasságot& 4z tel'es té*edés& )pp ellenkez"leg. hogy milyen t3p#s1 n". hogy természetessé *ál'.incs egyetlen ideám sem& Számomra a megértés és a realitáshoz *aló *isszatérés az egyetlen helyes 1t bármely intelligens férfi és n" számára& !z én megértésem szerint + és ez t$bb ezer tapasztalaton alapszik + ha a házasság nem olyan szoros. mint az idea& !zt akar'ák t"led. mere* dolog. ideákat teremtettek és aztán az ideát ráder$ltetik. hanem nagybani& ! kiskereskedés 'obb. hogy ha megértenél néhány kapcsolatot. hogy találkozott egy szép fiatalemberrel és ezt a hét*égét *ele fog'a t$lteni& 8 )s ha érdekel. ha minden egyes házasságban *an egy szabad hét*ége az még er"sebbé teszi a kapcsolatot. mert *an esély a *áltozásra& 4z a nagybani kereskedés *eszélyes. mert én azt mondom. boldog életet& 4gy%tt élni k%l$nb$z" emberekkel tel'esen sz%kséges képzés a helyes életre a szeretet tekintetében& . nem 6 . azért. mert neki m#szály. egyetemeden kereszt%l kellene menned néhány kapcsolaton& )s nem kellene gyorsan határozni + erre nincs sz%kség& ! *ilág nagy és minden egyéniség hordoz magában egy egyedi min"séget és szépséget& )s amint kereszt%l mész néhány kapcsolaton t#datossá kezdesz *álni arra.eked diplomázni kellene néhány 1' kapcsolatból& ! te iskoládban. hanem r#galmas.talán akkor meg t#dod találni a megfelel" n"t& )s a megfelel" n"n én nem azt értem. hogy *áltoztasd meg. *agy férfi t#d a barátod lenni + nem mesterré. mert a barátság messze magasabb& Féltékenységet érzel. hogy olyanná *ál'. amik nyomor1ságos helyzeteket teremtenek k$ztetek és mik azok a helyzetek. mert nincs esélyed a *áltozásra& )s mi*el els" alkalommal megházasodtál +kell adni neked egy esélyt. akkor ez prostit1ció + nem kiskereskedelmi. ha lennél néhány kapcsolatban megértenéd mik azok a dolgok. mert a féltékenység a te $r$kséged& >elem nagyon sok dolog meg fog *áltozni *eled + nem azért. mert a feleséged megérti a *áltozatosság sz%kségességét& 4zek emberi sz%kségletek& ! papok. békét. mint egy barátság:3gy a n" el t#d'a mondani neked. a moralisták és p#ritánok meghatároztak egy ideát& Ey$ny$r. nem rabszolgá*á& )s a barátságnak nincs sz%ksége házasságra. hogy *alós3tsd meg az $ssze ideát& )*ezredek óta mi nagyon s$tét és komor ideák árnyékában él%nk& )n realista *agyok& . hogy az a n" 8aki érted=neked sz%letett9& 4gyetlen n" sem sz%letett neked és nincs olyan férfi. hogy drasztik#s *áltoztatásokra *an sz%kség& 5éldá#l az az idea *olt szétter'ed*e *ilágszerte. hanem mert te megérted. mert a házasságod nem za*ar'a a szabadságodat.

a *adságba.nni + ti mindketten szabadok lesztek és nem fogtok takargatni semmit egymás el"tt& ! barátoknak meg kellene osztani#k mindent. féltékenységbe. hogy nekem is lesz sa'át programom&9 !kkor ez egy barátság& )s mikor "k 1'ra haza'$nnek meg t#d'ák beszélni milyen emberrel találkozott a n". a szabadságba és *isszatér*e a feleséged mindig *árni fog rád + nem harcol*a. fele'tsd el a házat& 6a'd én gondoskodom arról& )l*ezd. hanem mint egy hiteles emberi lény hogy 8! te $r$m$d. hogyan der%lt ki a másik férfir"l. mint én& 6i egy%tt boldogok *agy#nk. hogy a másikat a h%*elyk#''ad alatt tartsd& /allottam egy férfir"l. topográfia. de nem házasságban& ! féltékenység addig fog folytatódni. ehhez csak az egy kicsit intelligensebb *iselkedés kell& 7e t$kéletesen 'ól t#dod. " el"bb *agy #tóbb egyre nehezebbé kezd *álni az idegeidnek& 6ert #gyanaz a geográfia.87e annyira f%ggetlen *agy. annál 'obban fogod dicsérni a párodat + a te megértésed el fog mély%lni& ! tapasztalatod gazdagodni fog: minél 'obban megismersz t$bb férfit. folyamatos er"fesz3tésbe. hogy bármennyire is gy$ny$r. a te boldogságod az enyém is& /a találtál *alakit.em a n" hibá'a *olt: nimfomániás *olt& 6ost mit t#dsz tenni >alakinek 7 .képm#tatásból. am3g a házasság a társadalom alapintézménye lesz& Fsak ad' az embernek tel'es sz3*edb"l szabadságot& )s mond neki. a k$ltészet pillanatait. harcba ford#l. mert t#dom. amelyek gy$ny$r.ektek annyi sok $r$m$t$k *an. hogy nem *olt olyan nagyAszámB: . k%l$n$sen azokat a pillanatokat. de az $sszes energiáitok nyomor1ságba. szabadságot kapni $r$m& . mi egy%tt n$*eksz%nk még nagyobb %d*$z%ltségbe& )s mindent megtesz%nk egymásért. hogy az egész életet egy%tt élitek le.8! re'tegetés sért" számomra& !zt 'elenti. aki *égs" szen*edésben és kétségbeesésben *olt a felesége *iselkedése miatt& . sem pedig a monogámiára& 7el'esen természetes a *áltozatosság igénye& )s ez nem áll szemben a szereteteddel& 7ény. hogy bármikor '$ssz *issza is. egy férfi *agy egy n". hogy te nem b3zol bennem&9 )s #gyan ennek kell t$rténnie a férfi*el. a zene pillanatait: nekik meg kellene osztani#k& 4zen a módon az életed egyre gazdagabbá és gazdagabbá *álik& ?ehettek ti annyira egymásra hangol*a is. a friss szerelem él*ezete téged is megfriss3t& 4gy friss szerelem *issza fog'a hozni a fiatalságot neked& 4lmehetsz ezen a hét*égén és a k$*etkez"n is& ?ehet.ek + a szerelem pillanatait. képes leszel 'obban érteni a fér'edet& ! féltékenység ideá'a el fog t. de nem lesz%nk egymás b$rt$n"rei&9 Szabadságot adni $r$m. hogy minél t$bb n"t ismersz. #gyanaz a tá': !z emberi elme nem a monotonitásra kész%lt.eked egy menedék lesz az otthon& /ébe(hóba bele t#dsz menni a *ilágba. hanem megoszt*a a te kaland'aidat& 4hhez csak egy kis megértés sz%kséges& 4zzel nem t#d semmit sem tenni a *allás. hogy semmit sem kell re'tegetnie. amikor azt t#d'a mondani.

akkor meg t#dod érteni a feleségedet is& . hogy a te életedben e'teni t#dod ezeket a h%lye 'átékokat& )s ez k$nny.fe'fá'ása *an. hanem Jnt doktor 6i folyik itt 9 !z or*os azt mondta. hogy t$bbet szeretnek. nem t#dta elhinni.8mi folyik itt 9 ! feleség azt mondta. ha be *an számoz*a&9 6i ilyen cirk#szt kreált#nk k#lt1ra helyett& )s ez megy to*ább és to*ább k%l$nb$z" módokon& Kemélem. *alakinek nimfomániá'a& ! n" állandóan szerelmes *olt *alakibe& ! fér' el*itte "t az or*oshoz& ! n" gy$ny$r. mi folyik ittI . 1' ter%letek felfedezése. amelyik nem egyezik az emberi természettel& ! *áltozatosság #táni *ágy egy alap*et" min"ség bárkinek.8Semmi sem t$rténi Hohn. a zenészek. hogy nekik meg kell tan#lni#k *alamiféle 1'at& !z idióta *alamit egyszer meg akar tan#lni és abban akar megmaradni egész életében& !z lehet. hogy álmaidban látni a feleségedet. de a szerelm%k nem korlátozódik egyetlen egyéniségre& 6inél t$bbet szeretnek. mert a *áltozás azt 'elenti.em álmodtál még más n"r"l sosem 7ény. annál t$bben ker%lnek *el%k szerelmi kapcsolatba& <k az intelligens emberek. a fér'ed a szomszédod: neked meg kell értened. az 1' dolgok megismerése. a táncosok.em látod 9 0e a fér' d%h$s *olt és azt mondta. egy 8 . még az álm#kban sincs szabadság: !z álmodban a feleséged a szomszédod. *olt& ! doktor megkérte a n"t.8. a fest"k.8semmit. olyat. csak légy ó*atos& 6ikor az a dolog ki'$n.ha megérted $nmagadat. *agy fér'eiket álm#kban& 4leget lát'ák "ket& .*el. emlékeztet"%l 'obb. az ritka 'elenség& !z emberek sosem lát'ák a feleségeiket.em hogy még é'szaka. 1' térbe *aló kalandozás& ! k$lt"k. hogy *alahogyan mi rossz társadalmat kreált#nk. " az egész életében nem érint másfa'ta f%*et& . "k a mi kreat3* rész%nk& !z idióták nem akarnak semmiféle *áltozást& <k félnek a *áltozástól.87e idióta.. amit látott + a doktor szeretkezett a feleségé*el& ! férfi azt kérdezte. a sz3nészek + ezeknél azt fogod találni. mit fogsz csinálni 9 ! fér' azt *álaszolta. hogy men'en be a *izsgálóba& ! doktor bement a n"*el és néhány perc #tán sóha'tások és ny$gések:és a fér' kint %lt és hallgatta ezt& 4z t1l sok *olt& !hogy belépett a szobába.incs az elmé'ében a *áltoztatás. hogy megméri a lázát Ggy fogta és el"*ette az $sszecs#kható bicská'át és elkezdte éles3teni a doktor *állához k$zel& ! doktor megkérdezte. sosem fogod megérteni& !zt kérded. te mindent megtettél& Fsak megmérem a feleséged lázát&9 Hohn tombolt& Olyan sokat szen*edett már és most még a doktor is: és miféle képtelenségr"l beszél itt.86ire gondolsz.em a feleségemet kérdezem. aki intelligens& 6inél intelligensebb *agy annál nagyobb *áltozatosságot szeretnél + *an egy kapcsolat az intelligencia és a *áltozatosság k$z$tt& ! bi*aly megelégszik egyfa'ta f.

8/a te mondod.87égy meg *alamit csak k3sérletképpen& !miért " komoly és ci*akodós nem t#dom elképzelni. de megpróbálta& !z 1ton t$bbsz$r is ne*etett& 6egkérdeztem t"le. hogy ez egy nász1t: de tegyél meg minden t"led telhet"t&9 Kinyitotta az a'tót és a felesége ott állt& < mosolygott és aztán ne*etett a sa'át mosolyán: )s a n" 1gy állt ott. én mindig fél*e lépek be a házba: próbálom el%tni az id"met ebben *agy abban a kl#bban.8Fsak képzeld el.8!d' neki egyet& 7e annyi mindent adsz neki. $leled meg "t&9 !zt kérdezte8Jlel'em meg 9 !zt feleltem. hogy egy%tt éltek& >agy él'etek $r$mben egy%tt. rózsákat + most *an neki a szezon'a és a leg'obb 'égkémet. de nem gondolom. *agy mond'atok egymásnak b1cs1t $r$mmel& 4nnek nincs értelme: olyan ke*és az élet& 6iért *esztegetné el két személy sz%kségtelen%l 9 Két személynek. egy feleség. mintha nász1tra mennék&9 !zt feleltem. most ad' neki egy $lelést és csókold meg "t:9 87e 'ó ég&&9 ( felelte& !zt mondtam. csak mindketten rossz#l csináltátok& 6ost amikor *issza'$n a f%rd"szobából. hogy ez bármiféle *áltozást hoz&9 !zt mondtam. hogy szeret*e *agyok. aki egy%tt él azt a célt kellene látnia. minden é*szak t$bb *irágot hoz. ahol ott *ár "9 !zt mondtam neki. hogy 8mi a ba' < sosem hozott semmit.8Fsak egy tapasztalat& 6a tegyél meg egy *alamit*egyél gy$ny$r.8gondolod. hogy te mosollyal lépsz be a házba&9 !zt *álaszolta. sosem mosolygott. hogy én képes lennék arra !bban a pillanatban.gép. akkor nem lennél képes é'szaka al#dni + 8mi t$rtént 6i romolhatott el 9 !z egyik barátom folyamatosan panaszkodott nekem a feleségér"l8" mindig szomor1. de *ég%l mindig haza kell mennem. megszokod: néha nemcsak megszokod.8)n m$g$tted megyek ma'd s megnézem. amit most teszek& !zt akartam t"led. ahogy ránézek *alami megfagy bennem + mosolyog'ak 9 !zt mondtam. hanem a rab'á*á is *álsz& /a hirtelen a n" nem ci*ódik *eled. *ál'ak el t"le és te most azt a'ánlottad. hogy tegyek 1gy. el *agyok ismer*e& 6iféle *arázslat t$rtént 9 !zt mondtam. sosem éreztette *elem. fér' + mindegy& /a megismersz egy n"t.8semmi.8miért ne*etsz 9 !zt *álaszolta8!zon ne*etek. t$bb $r$m$t teremt& Fsak csendben egy%tt %lni: az elég& 9 . hogy azt mond. megismered az " ci*ódását. sosem *itt el magá*al. hogy lesz(e k%l$nbség *agy sem&9 ! szegény barátom nehezen. 1gy d$nt$ttetek. logó arc1. én megteszem.8< a te fér'ed. amit kapni lehet a *árosban + t#tti fr#tti és men' mosolyog*a és énekel' egy daltI9 4rre azt *álaszolta. a 'égkrémet és aztán beléptem én is& ! n" nem t#dta elhinni mi t$rtént& !mikor a férfi elment a f%rd"szobába azt kérdezte t"lem. mint egy szikla& ! férfi odaadta a *irágot. hogy az " kapcsolat#k folyamatosan n$*ekszik.

*észet: !zt a sér%lésekb"l kell megtan#lni& )s az 'ó. amit én hangs1lyozok. az természetellenes& )s ha a házasság meg *an pecsétel*e a b3róság által. mint egy papagá'nak. hogy ez az óriási érték a legmagasabb kife'ez" eszk$ze a t#datosságnak ezen a planétán. hogy már nem szereted. mint a sz3*ed dobbanása *agy a légzésed& 4z *eled '$n. hogy nek%nk mag#nknak kell felfedezni a sa'át kez%nkkel minden egyes kincset. ha mi el*et'%k a házasság régi ideál'át& 7$bb mint egy barátság. hogy a szeretet $r$kké*aló2 ha egyszer szerettél egy embert.. megosztani a te boldogságodat azzal. hogy megtaláld az igazságot és szemétbe dobd a hamisat& 5éldá#l minden gyereknek azt mond'ák ezer és egy módon. nem a társadalom ad'a ezt neked& )s ez a lényeg. az egyetlen misztéri#m. meg *an $l*e a b3rósági pecséttel: .em t#dsz szeretetet hozni 'ogszabály nyomására& ! szeretet a *égs" 'og& . az egyetlen @sten. ami emberré tesz& ! kapcsolatodban kell ezt kife'ezned& )s az én f#rcsa tapasztalatom az *olt. hogy ha az egyik partner elind#l a helyes *onalon.em egyetemeken kell tan#lni. hogy a szeretet egy m.em kell ismételgetned. a másik el"bb *agy #tóbb k$*etni fog'a& 6ert "k mindannyian éheznek a szeretetre. csak nem t#d'ák. megértesz minden misztéri#mot a *ilágban& 4z egyáltalán nem nehéz& 4z olyan egyszer.eked csak fel kell fedezned ennek a szépségeit. akit szeretsz& Osho és mi a szeretet ! szeretet az egyetlen *allás.0e mindez csak akkor lehetséges. hogy sosem szeretted azt az embert& 4z egy *eszélyes idea& 4z a szakadatlan 10 . hogyan k$zel3tsék meg azt& . szeretni. mint minden más is& ! gyereknek n$*ekednie kell& ! társadalom kihasznál'a a n$*ekedés el"nyét& ! gyermek szeretete id"t igényel a n$*ekedéshez2 mialatt a társadalom a gyermek elmé'ét a szeretetr"l szóló hamis ideákkal t$mi tele& !rra az id"re mire te kész lennél felfedezni a szeretetet addigra megt$lt"dsz a szeretetr"l szóló szeméttel és nincs sok remény arra. amit elre't az élet: és a szeretet az egyik legnagyobb kincse a létezésnek& 0e ahelyett hogy egymás 1titársai lennénk a szeretet keresésében.a szeretet a te sz%letéseddel egy%tt '$n( de természetesen fe'letlen 1gy. akkor te azt mindig szereted& /a szeretsz egy embert és kés"bb 1gy érzed. amit meg kell élni és érteni& !mikor a szeretetet megérted. kincseit& . szép és igaz emberek az ide'%ket *esztegetik harcban és féltékenységben& Fsak egy kis éberség kell és el kell kezdeni a *áltozást a bels"dben + ne *árd azt a másik oldalról& !z meg fog t$rténni a másik oldalon is& )s semmibe sem ker%l mosolyogni. akkor ez azt 'elenti.

akkor megengeded neki. az szeretettel'es& . és a folyamatosság lesz az els"dleges& )s a szeretet olyan k%l$nleges *irág.*irágaid2 ez *an az embereknek + házasság.em lesz t$bbé kérdés hogyan kell szeretni + te magad *álsz a szeretetté 3gy bármit is csinálsz. de még a kapcsolatod sem fog t$nkre menni& 0e lehetséges. mint a te sa'át életed& . hogy ha meg*ilágosodsz. megérteni& 6ikor el kezdtétek szeretni egymást fiatalok *oltatok. rokonság minden m. hogy neked cserélned kell a szerelmeidet sokszor az életedben& 4z nem árt& 7ény. mikor te egy érett személyiséggé *álsz ! szeretetedhez egyfa'ta érettség társ#l& )s mikor meg$regszel a szeretetednek k%l$nb$z" zamata lesz& ! szeretet *áltozni fog és néha(néha a szeretetnek sz%ksége *an a *áltozásra& 4gy egészséges társadalomban erre lehet"ség lesz. hogy a sa'át érzéseit k$*esse: ez lesz az esélyed arra. hogy ez nem lehet szakadatlan& 4gyszer fenn és egyszer lenn. hogy a cserélés által te gazdagodni fogsz és ha az egész *ilág k$*eti azt. mindig *áltozni fog& 4zt olyan egyszer.& . gyerekek. amit teszel azon a szeretet fog áramlani& 0e miel"tt meg*ilágosodnál a szereteted olyan. de emlékezz. család.em t#dod azt mondani.eked egy szakadatlan szeretetr"l szóló ideát adtak. hogy te nem t#dod kier"szakolni állandóan& ?ehetnek neked m. mozd#l& Semmi sem állandó. t"led& ! szeretet másodlagossá *álik. hogy szereted "t& 7e szereted "t + még ha " *alaki mást is fog szeretni.szeretet ideá'át ad'a neked. a szereteted t1lmegy a k$z$nséges élet szabályain& !z sem nem *áltozik. a feleséged érdekl"dni fog más*alaki iránt és te megért". az csak egyszer. a halálig a *áltozás folyamatos& ! *alódi szeretet is mindig *áltozik& ?ehetséges. $regkorig. ami a szeretet + bármi. k$zépkorig.em kell semmi olyan k%l$nlegeset tenned. de estére elm1lnak& !z élet egy folyamatos keringés2 minden *áltozik. tapasztalatok nélk%l& /ogyan maradhat a szereteted #gyanaz. hogy a k$*etkez" pillanatot t1léled& !z életed folyamatosan *áltozik + gyerekkortól fiatalkorodig. dolgoknak egy lényeg%k *an. hogy holnap is itt leszel& 7e még azt sem t#dod mondani. amit a szeretetr"l beszélek neked. hogy a szereteted élethosszig is tartani fog. ami le fog'a rombolni az egész életedet& 4gy folyamatos szeretetet fogsz el*árni a szegény n"t"l és a n" is egy folyamatos szeretetet fog el*árni. akkor ha néha.tartósak& ! *alódi szeretet olyan bizonytalan. mint bárki másémindig *áltozik& /a megérted. semmi sem szakadatlan& . az lényegtelen lesz& ! megértéssel lehetséges. hogy ez *áltozni fog. de az életben semmi sem szakadatlan: a *irágok reggelre *irágba bor#lnak.& ! m. t$r"d" és szeret" *agy. akkor az egész *ilág gazdagodni fog& 0e a rossz ideákkal mindent le lehet rombolni& !bban a 11 . sem nem tartós. hogy bizony3tsd a feleségednek azt.

hogy a szabadság a legmagasabb érték és ha a szeretet nem ad szabadságot. hogy a n"nek nincs sa'át élete Fsak a fér'éé a n" élete + amikor a fér' meghal a feleségnek is meg kell halnia& @lyen képtelen elméletekkel %ltették tele a fe'%nket& . lassan. ha " meghalI . ami "r%letbe kerget& 4gy *ilágosabb életért. amit te akarsz. akkor az. hogy a férfi birtoklása olyan nagy. hogy senki más iránt ne érdekl"d'$n csak irántad& 0e akkor nem értetted meg az ember pszihológiát& /a " nem érdekl"dik a n"k #tán az 1ton. a szép sz3nészn"k iránt a moziban:4z az. a meditációdban.ármi ami szabadságot ad neked. hogy nemcsak addig akar'a birtokolni a n"t. dobd el& /a tiszta *agy és megtiszt3tod az elmédet minden. egy 'átékosabb életért r#galmasabbnak kellene lenned& 4mlékezned kell. ahogy a partnered ránéz *alaki másra + csak ránéz és a szemében *onzalom látszik. hanem azon is aggódik. az helyes. ( az életedben felmer%l" ( problémádra meg fogod találni a megoldást 12 . akkor te kibor#lsz& 6eg kell értened. am3g él. lassan minden beáll a helyes $s*ényre ( a kapcsolataidban. hogy *an még lehet"ség arra. mindabban. a moziban akkor miért érdekl"dne irántad !z " n"k iránti érdekl"dése a garancia arra.em képes semmit sem tenni + ezért 'obb. hogy az " n"'%k ne érdekl"d'$n ra't#k k3*%l senki más iránt& Fsak rá'#k figyel'enek a tel'es koncentrálással& ! n" #gyanezt kéri és egymást az "r%letbe kergetik& !z egy személyre *aló koncentráció egy korlát. nem szeretet& ! szabadság egy kritéri#m& . mert azt akarod. tiszt3tsd meg. hogy a szerelmetek to*ább folytatód'ék& 0e mi épp az ellenkez"'ét tessz%k& ! férfiak azt próbálgat'ák. ha a férfi eldob'a az érdekl"dését a szép n"k iránt az #tcán. hogy csak a n" szereti a férfit és a férfi a n"t nem 4z azt 'elentené. ha a n"t magá*al *iszi& )s ezt te csak a n"k esetében láttad alkalmazni + egyetlen férfi sem #grott a felesége halotti máglyá'ára é*ezredeken át& 4z azt 'elentené. a kreati*itásodban.eked folytatni kell a tisztogatást + bármikor te *alami képtelenséget látsz a fe'edben. mert a halotti máglyára #grottak az " fér'eikért& 4z m#tat'a. bármi ami rombol'a a szabadságodat az helytelen& /a t#dsz emlékezni erre a kicsi kritéri#mra az életedben. hogy irántad is érdekl"dik. ami te *agy& Fele'tsd el a régi koncepciókat.pillanatban. hogy mi lesz a n"*el. ronda elméleteket: 5éldá#l ebben az országban milliók haltak meg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful