You are on page 1of 33

Problema 16

Se dd sistemul secventialdin Fig. 5.6g, cu modul de func{ionare definit in tabeladin Fig. 5.69.

drQ S.S. YrYo

Fig.5.68

m SRPESHCp
XO XX

(yryo),*,
00 (dtdr),

t
t t
Fi9.5.69

XIOXT

x110
0lllt

(DS yr)"
C. Down

rlll

c.up

t43

Se cere: a) b) c)

Presupundndimplementareacu CBB D, sd se deducdecualiile intrdrilor de date DrDo . Implementare optimald (numdr minim de circuite, indiferent de complexitate). este activatdpe palierul negativ al clock-ului Cp numai = 00 -+ DO'YN /'!o in ultima stare. ' care "rr" ! t ! n = l l - + U P Iegirea TC Expandarepentru qaseranguri binare, folosind ca modul circuitul din Fig. 5.68.

d)

Rezolvare a) Din tabela din Fig. 5.69 se deduc ecuafiile de flinc{ionare a sistemului (4.66). secven{ial,

PE . SH. 1y,O y; + D r = S R' P E ' d r + S R 'P E ' S H 'D S + *. S R. .S11 . ( y , @/ o ) : m .P E . S R p g . d , + S R. p n . S U ' D S + S R 'P E ' S U ' ( * O ( y , @ y o ) ) Sn.

pa .sn 'y, +i sR PE'sn 'i * 'PE.d0+ sR. Do= ,sR * . s n . P E . S H . i = s n . p E . d o + S R . p t . S a .+ yM , PESHi


(4.66) b) Pentrua implementaoptimal sistemulsecvenlialdin Fig. 5.68 se urmdreqte implementareaecualiilor 4.66, folosind multiplexoare pentru partea de implementare a circuitelor logice combinalionale qi CBB D pentru partea de a registrelor,ecualiile4.67,respectivFig. 5.70. implementare

144

i " , = m ' ! , @l o * m . ( y , O ! o ) = m @ ( h @ y o ) iu,,= DS


-; _.1 ';5 , 1 - L 4 , l u1
.11

r) |

- ;

rt I

:io,r=0
(4.67)

h,o = !o
- ., 't6 , 0 /l

;5 , o - c 4 , 0 - u o t

-;

-s

iz,o= ir,o= it,o= lo,o:0

543210 MLIXr

76s43210 MLIXo

Fi9.5.70

145

a) Jindnd cont de cele enunlatein cadrul cerinfelor de la punctul c), se scrie ecuafiasemnalului TC ,4.68, respectivimplementarea , Fig. 5.71,

TC= SR. P E . S H . C k . ( m .l t . l o + m . l r . ! )

(4.08)

^SR PE SH CK - m
!t !o

m Yr Yo

Fig.5.71
d) Expandareape $aseranguri esteredatdin Fig. 5.72, ecua[llle4.69.

+ PE + S11) + Zco'(SR 'PE ' SH) = CP, = CP.(,SR = C P . ( S R+ P E + S H ) * T r o . ( S R + P E + S H ) = CP . SR.PE . SH * Tr, .(SR'PE'.911) CPr. (4.6e)

146

,SR PE SH
-Cp

Fi1.5.72 Problema17 Sedd sistemul secvenjial din Fig. 5.73 cumodulde funcfionare definitin tabela din Fig.5.74

dr4
S.S. YrYo

CP

ITlr ITlo

Mod

( Y jY o ) n * 1

t t t
I

00 01 10
11

incarc.oaralela ( dr d o ) n * r

depl.stanga ( y 6 , D S R ) n * 1 depl.dreapta (DSLy.')n*t ( Y r Y o + 1 ) *a oo incrementare


Fi1.5.74

legirea TC esteactivatddoar pentru m1m6:11,dacdnumbrdtorulestein ultimastare(yryo:l l). Se cere: a) b) c)

Presupundndimplementareacu CBB D, sd se deducdecua{iile intrdrilor de dateDrDo . Implementare optimald (numdr minim de circuite, indiferent de complexitate). Ecualia semnalului ZC . Implerrentare.

Rezolvare:
a) Din tabela din Fig. 5.14 se deduc ecuafiile de ftinclionare a sistemului secvenjial (4.10).

Dr=ffit.mo'dr+m, +t',It.m00, @yo)

. m o.

! o I m r . m o -D S L +

(4.70)

D o= \ .

. l r + m r . m o. l o +,r,. rno *r. a, + n\. *0. DSR

r48

b) Pentru a implementa optirnal sistemul secvenfial din Fig. 5.73, se urmdreqte implementareaecuatiilor 4.70, folosind multiplexoare pentru partea de implementarea circuitelor logice combinafionale gi CBB D pentru partea de implernentare a registrelor,ecuafiile4.Tl,respectiv Fig. 5.75.
itt = lt@ lo

ir,, = DSL tu: lo = d, io,,


lz,o: lo Iz,o = lr l,,o : D^SR io,o= do

(4.71)

!o

1111 1I19

3210 Mtxr

ml IIlg

3210 MUXo

!o Fig:5.75 t49

a) Jindnd cont de cele enunlatein cadrul cerinlelor de la punctul c), se scrie r.Taa ecualiasemnalului I L' (4.12), respectivimplementarea,F ig. 5.76.

T C = m r ' m o 'l t ' y r ' C P

(4.72)

Cp Yr Yo
Fi9.5.76 Problema18 Sedd circuitulnumlrdtor din figttra5.77: Dl3:01

CEP CET

cpt

,SR
y[3:0] Fi1.5.77 Obs. ct clock-ulCp. ComenzileSR,PL suntsincronizate Astfel pentru SR : Iow prioritarS,SR = pt = I $i pentru modulo14. va incrementa CEN = CEP 'CET :1 . numdrdtorul

150

be cere: a) Tabela de fluen{6. b) hnplernentareoptirnald a nundrdtorului.

Rezolvare: a) Presupunemun semnal de Start, notat ST, astfel incdt atunci cdnd ST:0 numdrdtorul se intoarce inpoziliaprecedentd, iar c6nd sr:l numdrdtorul se va incrementa cu o pozilie. Astfel se deducetabelade fluenld din Fig. 5.78.

Stare
S1

ST 0
I

st.
Urm. Sr
S2

INC

LOAD 0 0
I

HOLD

0
I L

0 0 0 0 I

0
S2

sr
S3 S2 S3

0 0 I 0

0
S3

Fig.5.78 Celetrei stiri sevor codifica pepatrubili, tabela din Fig. 5.79.
Stare
St

Sr

S.
Sa

YrYo 00 01 l0
It ll

Fi9.5.79

151

b) Din cele doud tabele de mai sus. se deducetabela de tranzitie a sistemului Fig. 5.80. secvenfial, INC LOAD
.l
I

HOLD

ST YrYo

0 0 0 0

0 0

1 0 0

00 01
11

1 1

1l 1l

0 0 0

Ir I
0 0

r--t
0
1

10

Fig.5.B0 4.13avaiabilelor deintrare INC,LOAD, HOLD. Ecua{iile INC = ST.lr LOAD: SZ. (y, + y) H O L D : S Z .h . ! o + S T . y ,
in tabeladin Fig. 5.81. Ecuafiile4.74 a intrdrilor Dl, D0 stmt reprezentate Dl Do

(4.73)

ST YrYo

0 0 0 0

0 0 0

1 1

00 01
44 II

1 1

0 0

r-_l
1

10

Fig.5.81

t52

D,=ST

Do=sr n i+sr.y,
Implementareasistemului esteredatd in Fig. 5.82.

(4'74)

Yr Yo
LOAD 3210 4163 3210 Yr Yo

Fig.5.82 Implementdrile circuitelor SLCI, SLC29i SLC3suntredate in Fig. 5.83.

sr lr sr -r-\

ST

{--VNC r---/

!t lo

SZ Yr I LI---r HOLD
DI:ST

)':_ 1_r-1 J'n sr--Jil yt

-L)LoAD

L_J

SZ Yr-1-1 Yo-4---/-

Fig.5.83 153

Problema 19 Se dd dispozitivul numeric cu schema bloc din Fig. 5.84 gi cu modul de ilustratin Fig. 5.85. func{ionare

Fig.5.84
m Mod
Xr xo

0
I

CBB R-S CBB J-K

SR JK

Fig.5.B5 Se cere: a) b) c) Tabela de adevdr pentru D:D(x1, xe,m, y). SintezdSLC. Figurdm circuitul de mai sus ca un circuit elementarcu un schemabloc din Fig. 5.86. S[ se implementeze circuit cu trei ranguri cu schemabloc din Fig. 5.87, unde M esteintrare de mod gi DIS esteData Input Serial. Modul de funclionare esteredat in Fig. 5.88.

Fig.5.86

t54

Fi9.5.87

Mod

I 0

DSR C. UP

Fig.5.BB Rezolvare:
a) Tabela de adevdr a circuitului secvenfial este redatd ?n Fig. 5.89.
mXrXn

SR

000 001 010 011


I JK

v
0
I

100 101
ll0 lll

v
0 I

v
Fi9.5.89

155

b) de inhareD,4.75, conformtabeleidin a semnalului de implementare Ecua{ia Fis.5.90.

Fi9.5.90 D : xr'i' y + xr'i +rr' *r' y


c) relatli,4.16. urmdtoarele Din ipotez[sededuc Obs. m = M ,registru cu intrdri S, R pentruM:l$i num[rdtorcu intr[rile J - K pentruM:0. x t , t =M ' D I S + M ' l : M ' D I S x r , z =M ' l o + M ' l o = l o xr,r:M'lr+M'lt'lo xr,o=M'lr+M'lz'lr'lo (4.76)

(4'75)

xo.z=M'On+M'l:U+On
xo.z:M'lo+M'lo=M@lo x o , t :M ' l r + M'h'lo

xo,o=M'lr+M'lz'\'lo

156

Problema 20
Se d[ dispozitivul numeric cu schema bloc din Fig. 5.91 pi cu modul de funcfionare ilustrat in F ig. 5.92.

Fi9.5.91
M Mod
xt xo

0
I

CBB J-K CBB R-S

JK SR

Fi9.5.92
Se cere:
a)

Tabela de adevdrpentru T:T(m,x1, x0,y).

b) SintezdSLC. c) Figurdnd circuitul de mai sus ca un circuit elementarcu


schemabloc din Fig. 5.93, sI se irnplementezeun circuit cu trei ranguri cu schemabloc din Fig. 5.94 unde M este intrare de mod gi DIL, DIR - Data In Left respectiv Data In Right . in tabela din Fig. 5.95 estered'atrrodul de functionare a circuitului.

Fi9.5.93

r57

Fi9.5.94
M Mod Registru cu deplasaredreapta- DIL Registru cu deplasarestdnga- DIR

0 I

Fi9.5.95 Rezolvare:
a) Tabela de adevdr a circuitului secven{ial este redatd in Fig. 5.96.
mXrXn

T 0
t

O JK 000 001 010 011


lSR

1 0

100
l0l

110 tll

v
Fi9.5.96

158

b) Ecua{ia de implementare a semnalului de intrareT,4.77,conformtabeleidin Fig.5.97.

Fi9.5.97 T : X r - x o .! + . x t . . x o I x r . x o .y : .y) = ", x o ( x , + y ) + x , ( x o + y ) : \ . x o + x o .y + x t . y xo@, + xr. y) + x, (xo * c) Din ipotezd sededucurmltoarele relafii,(4.78). Obs. Seobservd cdm:M, pentruM:0 registrucu inhdri J - K, iar pentruM:I, registru cu intrdriS-R. xr,z:M'DIL+M'lt xt,r=M.lzIM.lo xt.o= M.yt+ M.DIR (4.78) @.TT)

xo,z:M'Oii+M'i xo,r=M.n*U'n *o,o=M-y,+U'ntn

159

propuse Probleme spre rezolvare


P1 Sd se proiectezeun numdrdtor zecimal (cu zece stdri) cu CBB de tip D, T, J-K, R-S.

Pz S[ seproiecteze un numdrdtorpe hei bi]i cu CBB de tip D, T, J-K, R-S. P3 Sd se refacd sinteza problemei 7 pentru trei seturi diferite de codificare a in cele ce unneaz5: stArilor. Drezentate

a) (10,1 1,00,01) b) (11,10,00,01) I 1,01) c) (00, 10, P4 problemei moduri: 6, codificdnd stdrilein ttrmdtoarele 56 serefacdsinteza a) A:11, B:01, C:10,D:00 "OneHot") b) 4:0001, 8:0010, C:0100,D:1000 (codifrcare Ps "101" dintr-o secvenla Sd se proiecteze un automatcare detecteazd la de intrareurmat[ de un qir de bi1i, in cazuldetecfieigenerAnd secventd "1" logic.Seva sintetiza automatul folosind CBB D, CBB T, un semnal iegire CBB J-K,CBB R-S.

160

P6 Se dd schemadin Fig. P4.1.

Io Yr x Yo Yt
X

Fig.P4.l Se cere: a) c) d)

Matricea de tranzifieliegire. Tabela de codificare stiri, tabela de fluenld, graful de fluen{d. Considerdndstdrile iniliale y2y1ys:000 pentru x:l gi I I pentru X:0, s6 se stntetizeze qi sf, se 1l21u11ls:l implementeze un semnal TC (Terminal Count) activ pe durata High a clock-ului Ck in ultima stare.

P7 Se dd schemadinFis.P4.2.

161

Fig.PA.2 Se cere: a) b) c)

Matricea de tranzi{ieliegire. Tabela de codificare st6ri, tabela de fluen{d, graful de fluen!d. Care este secvenlade iegire dacd la iritrare se aplic[ secvenla x:00110101.?

r62

Ps
Se dd dispozitivul din Fig. P4.3

cBBJr-&

cBBJr-t!

cBBJo-tq

Fig.P4.3 Se cere: a) b)

Matricea de tranzifie/iegire. Introducdnd un sernnal TC, ce este activat in ultima stare a dispozitivului (starea iniliald y2 y1 y6:000) pe durata High a clock-uluiCk, sd se deduca: . expresialui TC, implementare o diagrama de semnalpentru TC in momentul activdrii r graful de fluenfi

r63

Se dd dispozitirul din Fig. P4.4

Fig.P4.4
5e cere: a) b)

c)

matricea de tranzi{ie/iegire. S[ se stabileascd Sd se determine tabela de fluenfd qi graful de fluenfd pundnd in evidenld toate stdrile, stdrile se vor nota sub forma Ss:000, 51:001, etc. Considerdndcd circuitul pornegtedin stareainiliald yz yr yo:000, sd se sintetizeze un semnal TC (Terminal Count). activ in stareaHish a clock-ului Ck in ultima stare.

Pro bloc din Fig. P4.5qi cu modulde numericcn schema Se dd dispozitivul ilustrat in Fig. P4.6. funclionare

Fig.P4.5

t64

Mod

Xt

Xo

0 I

CBB R-S CBB J-K

JK RS

Fig.P4.6 Se cere: a) Tabela de adevdrpentru D:D(x1, xo,m, y). c) SintezdSLC.

Prr
Se dd circuitul din Fig. P4.7

Fig.P4.7

Se cere: a) Determinarea variabilelor de stare in numdr minimal. b) Matricea de tranzitie/ie,;ire. Graful de fluenld. c) Implementare cu CBB R-S de tip latch. d) DiagramaASM.

165

Pn Sedd circuituldin Fie. P4.8

Fig.P4.8 Se cere: a) b) c) d)

Ecualiile variabilelor de stare qi de iegire. Sd se construiasci tabela de tranzi{ielieqire. Sd se construiascdtabela de fluenfd, graful de fluenld. Implementare sistem cu CBB D, CBB T, CBB J-K, CBB R-S.

166

Pts Se dI dispozitivul din Fig. p4.9

Ye

Fig.P4.9 Secere:
a) b)

SEsestabileasci matricea de hanzitieliesire. Sdsedetermine tabelade fluenlI qi graful de fluen{a pundnd in eviden{d toatestdrile,stdrilesevor notasub formaSo:999, 51:001,etc.

167

P,A Se dd dispozitivul din Fig. P4.10

I U

Fig.P4.10
Se cere: a) b) Sd se stabileascd matricea de tranzilielieqire. Sd se determine tabela de fluenfd 9i graful de fluenld pundnd in evidenld toate stdrile. Stdrile se vor nota sub forma So:000, 51:001, etc. Consider6nd stdrile iniliale y2y1y0:000 pentru x:l $i sd se sinletizeze gi 1l21l1!s:lI I pentru x:0, (Terminal implementeze un semnal TC Count), activ pe durata High a clockului Ck, in ultima stare.

c)

168

Prs Sedd dispozitivulnumericcu schema bloc din Fig. P4.11 qi cu modul de frurctionare ilustratin F ig. P4.12.

Fig.P.4.'t1
X1
Xn

Mod CBB R-S

0
I

SR

CBB J-K
Fig.P.4.12

JK

Se cere: a) b) Pre

Tabela de adevdrpentru T:T(m, xr, xo,y). SintezdSLC.

Realizafi un circuit care acceptd mesaje de lungime arbitrard.transmise serial. circuitul este controlat de un semnal de tact. c6nd circuitul este alirnentat,ieqireaia valoarea opusdprimului semnal aplicat la intrare. Iegireaigi va schimba valoareanumai dacr la intrare se aplicd secven{al0l. Se cere: a) b) c) d) Matricea de tranzifie/iegire. Tabela de codificare stdri. Tabela de fluen{d. Graful de fluen[d. Implementare cu CBB D, CBB T, CBB J-K, CBB R-S. Care este secvenfa de ieqire dacd la intrare se aplicd secven{a urmdtoare:l00l0l0t l?

169

P,N Fie de sintetizat qi apoi de implementat sistemul secvenlial cu schema bloc din Fig. P4.13qi cu tabelade funclionaredin Fig. P4.14.

Sistem secvential

y[3:0]

Fig.P4.13
IIlr lIlO

Mod Reset

semnificatii

00 01

T C= l
DSR- datainput

Shift left Shift right

T C= 7
DSL - data input

t0
1l

T C= l
TC :0, pe durata low a clock-uluiCk, in ultima slare

Count

Fig.P4.14 Se cere : a) b) c) Determinareaecualiilor ieqirilor y: yz yr yo Implementareasistemului folosind CBB D. Implementare optimald.

170

Pta Se dd sistemul secven{ial din Fig. p4.15 cu tabela de functionare din frg4.16.

dtr:0]SR PE SH

Sistemsecvential

y[l:0]

Fig.P4.15
ln

^tR PE
0
I
U

SH

CP

(yryo)n*r

1 0
I

0
I I

t t t t
1

00
(drdo)"

(yrDS)"
Count down Count up

Fig.P4.16 Se cere: Jindnd cont cd sistemul se implementeazdcu CBB D. sd se scrie ecuafiile pentru DlDs b) lmplementare optimald.
a)

17r

c)

Sd se scrie ecualia pentru TC ,care este activat pe palierul negatival clock-ului CP numai in ultima stare Fig.P4.l7. careeste

Fig.P4.17 Prg Se dd sistemul secvenlial din Fig. P4.18 cu tabela de funcfionare din Fig. P4.i9.

atz:ol PE RES

Sistem secvential

yl2:01 Fig.P4.1B
m

RE,S PE
0

CP

(Y2YrYo)o*r

000

0
0
I

1 I

t t t
't7 2

(dzdr6)"
Count down

Countup

Fig.P4.19

Unde
m - reprezint6 intrarea de rnod dzdr$ - data de intrare paraleld yz! tyo- data de iegire FE - comandd incdrcareparaleld activd pe tovl tu 111 al lui Cp
a a

RES - comanddresetareactivd pe to* tu 1l; al lui Cp TC -Terninal Count activ pe durata low a lui Cp in ultima starede numdrare.

Se cere:
a)

b)

Considerdnd implementarea cu CBB D, s6 se scrie ecuatiile intrdrilor D2,D1,Ds Implementare optimald.

c) Ecua{ia lui TC . Implementare.


Pzo Fie sistemul secvenlial cu schema bloc din Fig. p4.20 gi cu tabela de funcfionaredin Fig. P4.21.

d[:0]

Sistem secvential

y[:0]

Fig.P4.20

173

PE
0
I

CP (yryo)'*t

0 0

0
I

t t t t
Fig.P4.21

(dr6)"
Count

shift left shift


rieht

Se cere: a) b)

Presupundndimplementareacu CBB D, sd se scrie ecualiile pentru intrdrile Dr, Do. Implementareaoptimald folosind MUX, Fi9.P4.22.

S1 Sg

3210 MUX

Fig.P4.22

c) Considerdnd TC activat doar in modul COUNT pe durata low a clock-ului Cp, se cere ecua{iaacesteimdrimi gi implemenlare.

t74

Pzt

Fie sistemul cu schema bloc din Fig. p4.23.

cBBJr-IE

x
Yr x
Yo

Fig.P4.23
Se cere: a) b) c)

Sd se scrie ecua.tiileinh[rilor de date in CBB_uri. Tabela de tranzi{ielieqire. Codificare stiri. Tabela de fluenfi. Graful de fluentd.

17s