You are on page 1of 28

myUsahawan Global

2009/KORIDOR UTARA, MALAYSIA


<mug09@bizmalaysia.com>

Pergerakan
Usahawan
Sedunia...

TERBITAN KHAS OLEH KUS BALIK PULAU SEMPENA

Minggu Keusahawanan Global-Sedunia 2009 (MUG)


(16-22 NOVEMBER ’09)
&
Bulan Keusahawanan KUS-PID @ Balik Pulau 2009
(22 OKT - 22 NOVEMBER ’09)

GAMBAR
Ais Kacang / Air Batu Campur (ABC)
@ Anjung Indah, Balik Pulau

Dengan kerjasama

Persatuan Usahawan ICT


P u l a u P i n a n g

MEMBAWA YANG LOKAL KE GLOBAL!


MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA PERCUMA! NOV 2009

KANDUNGAN
Mukadimah ................................................................................................................................... 3
Minggu Keusahawanan Global 2009 (#MuG09) ...........................................................................4
MuG 2008 dalam liputan .............................................................................................................. 5
Tentang Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER) .........................................................................6
Aktiviti-aktiviti MuG ’09 di Koridor Utara ......................................................................................7
Latar Belakang Kelab Usahawan Sosial (KUS) Balik Pulau ......................................................... 8
The Beginning (and Introduction to Social Entrepreneurship) ..................................................... 9
Pasukan KUS & RaPID Balik Pulau ............................................................................................ 10
Bulan Keusahawanan KUS-PID Balik Pulau 2009 ..................................................................... 11
Pusat Internet Desa (PID) - Pusat Ilmu di Zaman Siber ............................................................. 12
Blog Bash 2009 - Pembangunan Sosio-Ekonomi Melalui Media (Baru) .................................... 13
Berniaga Secara Koperasi (dengan KUMUDA) .......................................................................... 14
DPMMPP - 50 Tahun Memperkasakan Usahawan .................................................................... 15
Bersatu kita teguh (berdiri)! TechBiz Penang - Spearheading Technopreneurship ................................................................ 16
Rakan-Rakan Usahasama & Penyokong KUS-PID Balik Pulau ................................................. 17
Usaha Merapatkan Jurang Digital di PID ................................................................................... 18
Borang Pendaftaran & Pesanan KUMIK 2009 (21 NOV 2009) ....................... Kepilan Boleh Cerai
Jadual Aktiviti & Pasukan KUS Baru 2009 .................................................. Dalam Kulit Belakang

Mukasurat 2
MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA PERCUMA! NOV 2009

Mukadimah:
Penasihat Kelab kemajuan-kemajuan pembangunan m e n g g e r a k k a n p e m b a n g u n a n
Usahawan Sosial yang akan dibangunkan bersama. ekonomi dan sosio tempatan.
Balik Pulau &
Penaung Pusat Saya difahamkan bahawa Kelab Sekian, Terima Kasih.
Usahawan Sosial Balik Pulau
Internet Desa Balik
mempunyai pakej yang menarik yang
Pulau, YB Sr. Haji
berupaya menarik minat usahawan
Muhamad Farid bin dengan menggunakan ICT dan Web Pengerusi Kelab
Haji Saad 2.0 sebagai alat komunikasi yang Usahawan Sosial
paling efektif dalam Balik Pulau, Saudara
Bismillahirrahmanirrahim memperkembangkan dunia Yu h e z r i b i n M o h d
perniagaan tidak kira sama ada dari Yusuf
Assalamualaikum Warahmatullahi segi pemasaran mahupun rangkaian
Wabarakatuh & Salam 1 Malaysia niaga. Oleh itu marilah kita bersama- Minggu Keusahawanan
sama menyertai Kelab Usahawan Global (MuG/GEW) ialah
Terlebih dahulu, saya mengambil Sosial dengan menyertai sebagai ahli sebuah kempen sedunia untuk
kesempatan ini untuk mengucapkan dan mendapat latihan Web 2.0 secara
menggalakan keusahawanan, kreativiti
jutaan terima kasih di atas kesudian percuma.
dan inovasi ataupun pembaharuan.
Kelab Usahawan Sosial Balik Pulau
(KUSBP) para usahasama organisasi- Saya amat bertuah dijemput semasa MUG adalah idea cetusan Yayasan
organisasi dalam menjayakan program sesi Dialog Pembangunan Ekonomi & Ewing Marion Kauffman dari Amerika
Minggu Keusahawanan Global 2009/ Sosio Tempatan pada 2 April yang lalu Syarikat dan Make Your Make dari
Koridor Utara terutamanya Persatuan yang dianjurkan KUSBP mengenai United Kingdom dan kini disambut
Usahawan ICT Pulau Pinang yang m o d e l p e r n i a g a a n y a n g p e r l u oleh jutaan orang di seluruh dunia.
disokong oleh Kelab Usahawan Sosial diwujudkan bagi membantu KUSBP, Sepanjang seminggu tersebut, jutaan
Balik Pulau, Koperasi Usahawan PID & komuniti dapat berdiri di atas anak-anak muda dan para belia dan
Muda Pulau Pinang Berhad dan kaki sendiri. Saya telah menyarankan remaja akan sama-sama menjanakan
sebagainya. bahawa jika Kelab Usahawan Sosial
idea-idea baru dan mengilhankam
Balik Pulau memerlukan dana maka
Terima kasih tidak terhingga kepada koperasi perlu diwujudkan di mana k a e d a h - k a e d a h b a r u d a l a m
pihak Kelab Usahawan Sosial Balik l e b i h b a n y a k b a n t u a n d a p a t perlaksanaan harian.
Pulau yang bernaung di bawah Pusat disalurkan kepada usahawan-
Internet Desa Balik Pulau yang telah usahawan tempatan. Sepanjang MUG, rakan-rakan
sudi memberi sedikit ruangan editorial usahasama terdiri daripada kalangan
kata-kata aluan untuk membolehkan Saya berasa bangga kerana saranan ribuan organisasi di seluruh dunia
saya memberi sokongan setakat s a y a i t u d i s a m b u t b a i k , d a n akan menjalankan pelbagai aktiviti -
kemampuan saya demi kemajuan Alhamdulillah  saya berasa gembira dari ceramah ringkas hinggalah
Kelab Usahawan Sosial Balik Pulau d a n b e r s y u k u r k e r a n a s e b u a h kepada pertandingan komprehensif -
seterusnya mengembangkan koperasi yang diberi nama Koperasi
yang direka khas untuk memberi
pembangunan ekonomi dan sosio Usahawan Muda Pulau Pinang Berhad
tempatan. (KUMUDA) di mana 35% penyertaan ilham, menghubungkan, menyampai
juga terdiri daripada KUSBP telah maklum, membimbing dan melibatkan
Apa yang saya ketahui, KUSBP telah berjaya ditubuhkan dalam masa yang generasi usahawan-usahawan masa
bermula pada 19/08/2008. Saya singkat. Saya amat berharap jika ada depan.
menghargai perlantikan saya  sebagai lebih banyak penyertaan dari KUSBP
penasihat kelab untuk menyokong di dalam keahlian koperasi dan begitu Pihak KUS mengucapkan ribuan
penubuhan Kelab Usahawan Sosial juga sebaliknya. terima kasih kepada hos GEW
Balik Pulau. Saya percaya dengan Malaysia, Warisan Global Sdn Bhd, di
kepimpinan  jawatankuasa yang Saya amat berharap sekiranya jika b a w a h pimpinan Encik
mantap  yang bekerja keras untuk setiap ahli dapat sama berfikir dan
Dhaksinamoorthy Balakrishnan yang
p rog ra m pemb a n gun a n KU SBP membangunkan projek tempatan
ini  dan sokongan padu daripada untuk diperkembangkan.  Saya akan memberi ilham untuk KUS Balik Pulau
Koperasi Usahawan Muda Pulau t e r u s g i a t m e n g g a l a k k a n p a r a untuk turut sama terlibat secara aktif.
Pinang Berhad (KUMUDA) yang usahawan untuk  bergerak maju dan
dipengerusikan oleh Tuan Haji Mohd. mengunakan segala  kemudahan yang
Noor Bin Yusuf, saya percaya dengan d i s e d i a k a n o l e h  k e r a j a a n ...MuG 2009/KUSBP.
Malaysia  melalui pelbagai agensi 
yang tersedia untuk disalurkan bagi 

Mukasurat 3
MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA PERCUMA! NOV 2009

Minggu Keusahawan Global-Sedunia 2009 / M.u.G.

Dari sifar ke mercu kewiraan, bak


terma jiran dari negara seberang,
usahawan itu adalah “wira
usaha!” [GAMBAR di hari pelancaran
Global Entrepreneurship Week di Kuala
Lumpur anjuran Warisan Global dan
dihoskan oleh MSC Malaysia (MDeC).

Pergerakan Usahawan Sedunia! Rakan Usahasama. Peserta khususnya www.gewmalaysia.com untuk maklumat
Minggu Keusahawanan Global / dari kalangan muda yang berminat acara.
M.u.G. (Global Entrepreneurship Week - untuk meneroka idea-idea baru dan Adakan apa-apa caj untuk terlibat
G.E.W.) ialah sebuah kempen untuk merealisasikan visi-visi tersebut melalui dalam aktiviti-aktiviti M.u.G.?
menggalakkan keusahawanan, kreativiti aktiviti-aktiviti setempat dan dalam Apa saja aktiviti yang memercukan
dan inovasi. G.E.W. adalah hasil cetusan talian -- yang mana terdapat ribuan amalam keusahawanan adalah wajar.
Yayasan Ewing Marion Kauffman di aktiviti yang diadakan di seluruh dunia Aktiviti-aktivitiini peru menggalakan
Amerika Syarikat dan Make Your Mark di atau melalui laman-laman rangkaian orang muda untuk yakin pada diri
United Kingdom. sosial untuk dicari idea-idea tersebut di sendiri, dan berusaha untuk
Objektif persimpangan budaya dan bidang. merealisasikan idea-ida mereka.
MuG ialah sebuah inisiatif Usahawan sedia ada bolehlan Misalnya, pertandingan mencipta, acara
antarabangsa yang menyasarkan untuk membimbing usahawan-usahawan baru perangkaian, perjumpaan usahawan,
memberi ilham kepada pemuda-pemudi di samping mengonskan pengalaman bengkel, seminar dan aktiviti-aktiviti
untuk menyerlahkan inovasi, imaginasi mereka. Semua boleh terlibat - pelajar, online.
dan kreativiti. Penyeliaan pelbagai pendidik, usahawan, pemimpin
Adakan apa-apa caj untuk terlibat
aktiviti-aktiviti oleh hos-hos yang perniagaan, pekerja, pemimpin NGO,
dalam aktiviti-aktiviti M.u.G.?
berbeza dari seluruh dunia akan pegawan kerajaan dan lain-lain.
Ia bergantung kepada penganjur
menghubungkan peserta dari merata- Adakah aktiviti-aktiviti M.u.G. hanya acara. Sila rujuk jadual acara di
merata dan membantu mereka dalam minggu 16-22 Nov? www.gewmalaysia.com untuk
meneroka potensi mereka sebagai Pelbagai aktiviti mengetahui lebih lanjut tentang aktviti-
usahawan. dilaksanakansepanjang tahun. aktiviti yang terbabit. Anda boleh juga
Siapakan yang boleh menyertai Bagaimanapun, sepanjang minggu mendaftar di laman berkaitan untuk
M.u.G.? 16-22 Nov 2009, terdapat pelbagai mengesahkan penyertaan anda!
Organisasi boleh terlibat dengan aktiviti-aktiviti besar. Sila rujuk
merancangan aktiviti setempat sebagai

Mukasurat 4
MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA PERCUMA! NOV 2009

MuG 2008 dalam liputan:


Seluruh dunia dialun bersama...
Tahun 2008 pembinaan semangat
menyaksikan pergerakan Malaysia tak ketinggalan, keusahawanan. Semangat ini
terbesar keusahawanan di malah menyerlah! cukup hidup!”
seluruh dunia yang mana ia
telah melibatkan:- Melalui usaha tak kenal Tersuluh terang!
lesu Warisan Global berserta
• 77 buah negara semua rakan-rakan Media-media arus
• 8,892 rakan-rakan usahasama, Malaysia telah perdana turut membantu
usahasama mencipta gegaran warta tahun menguar-uarkan desas-desus
• 24,966 perlaksanaan lepas meletakkan negara di pergerakan ini, termasuklah,
aktiviti keusahawanan tangga yang cukup New Straits Times, Malaysia
• Lebih 3 juta peserta membanggakan dengan SME, The EDGE, Sinar Harian,
• Hampir sebillion orang pencapaian-pencapaian Utusan Malaysia, Harian
dicapai melalui media arus seperti berikut:- Metro, BFM Radio, NTV7,
perdana dan media baru • Antara negara ke-5 Penulis bersama Dato’ Astro Awani dan banyak lagi.
Saifuddin, patron MUG 2009
(web). paling atas di segi jumlah
rakan-rakan usahasama Sasaran untuk 2009
MUG 2009 telah dan aktiviti. keusahawanan. Kita perlu
mendapat sokongan •Lebih 450 aktiviti memperkasakan mereka Kita telah mencapai
bukan sahaja dari dilaksanakan supaya mereka dapat kejayaan mengagumkan tahun
kalangan pemimpin- seluruh Malaysia mencorak minda, mencari lepas. Sama-sama kita
pemimping kerajaan •Dianggarkan peluang-peluang dan merebut mencapai kejayaan yang lebih
tapi juga ahli-ahli mendapat penglibatan masa untuk membawa tinggi tahun ini!
perniagaan 50,000 peserta perubahan kepada kehidupan
terkemuka dan • Liputan oleh lebih 20 masing-masing serta Sertailah MUG 2009 dan
para artis & media kehidupan orang lain melalui sama-sama membawa yang
selebiriti. • Lebih 100 rakan-rakan penceburan keusahawnan”. lokal ke global!
usahasama Boyd McCleary,
Pesuruhjaya Tinggi Britain ke <Data-data berdasarkan
Kata patron GEW Malaysia mengulas, “Malaysia laporan oleh Warisan Global>
Malaysia, YB Dato’ dan Pasukan GEW telah
Saifuddin Abdullah, cemerlang pada tahun 2008,
Timbalan Menteri dan kami menjangkakan
Pengajian Tinggi, Malaysia untuk naik dari
“Orang muda lingkungan negara ke-5 teratas
penuh dengan terus kepada yang pertama di
potensi dunia! Kami akan menjadi
rakan usahasama pada tahun
2009, dan akan sedia
menyahut cabaran ini.”
Andrew Wong, CEO MIRC
Incubator Sdn Bhd berkata,
“Inilah kali pertama perkara
sebegini berlaku yang mana
melihat begitu banyak
Deruman Deram bersama
organisasi terlibat dalam Anak-anak Warisan Alam
YAWA
Mukasurat 5
MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA PERCUMA! NOV 2009

Koridor Utara/NCER
Pusat Pertanian, Pembuatan, Pelancongan, Pemasaran, Pendidikan, Modal
Insan & Pembangunan Sosial
Wilayah Ekonomi Koridor Rancangan Malaysia Kesembilan penanaman tanaman
Utara (Northern Corridor Economic (RMK-9) mahu menjadikan NCER hiasan dan bunga-
Region) atau NCER Malaysia sebagai kawasan untuk melahirkan bungaan.
pembangunan ekonomi negara 9. 390,000 hektar tanah di
merupakan kawasan pembangunan secara seimbang dan sama rata. NCER ditanam dengan
ekonomi dan sosial yang Statistik menunjukkan kadar kelapa sawit oleh syarikat
membabitkan negeri Perlis, Kedah, kemiskinan di Kedah dan Perlis lebih perladangan.
Pulau Pinang dan utara Perak. Istilah tinggi berbanding kadar purata 10. Kira-kira 20,000 hektar
ini mula diperkenalkan sejak kemiskinan bagi seluruh negara. tanah ditanam dengan
pokok getah oleh para
Rancangan Malaysia ke-9 pekebun kecil.
Fasa pembinaan
(2006-2010) pada Januari 2007 bagi • Syarikat besar akan
merujuk kepada Wilayah Ekonomi memajak sawah dan tanah
Koridor Utara membabitkan beberapa pertanian terbiar untuk
Koridor Utara (NCER). Koridor Utara fasa iaitu :
dirasmikan pada 30 Julai 2007 oleh diusahakan secara giat
dan produktif
Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Fasa 1: Penyediaan rangka tindakan sebagaimana di Jepun dan
Ahmad Badawi. Fasa 2: Pembabitan semua agensi Wilayah yang dinamik
Korea.
kerajaan, menteri • Penerangan dan maklumat
besar dan ketua akan disalurkan kepada
menteri di 4 negeri penanaman padi, tebu,
petani, nelayan, guru,
tersebut. kelapa sawit dan getah.
anggota Jawatankuasa
Fasa 3: Pembabitan 2. 167,598 hektar
Kemajuan dan
sektor awam dalam daripadanya akan ditanam
Keselamatan Kampung
penyediaan dengan padi. Luasnya
(JKKK), imam dan semua
infrastruktur. bersamaan dengan 64%
golongan supaya mereka
Fasa 4: Sektor awam daripada jumlah kawasan
dapat mempersiapkan diri
dan swasta penanaman padi di
menghadapi perubahan
digandingkan. Malaysia.
cara hidup.
Fasa 5: Sektor 3. Pengeluaran padi daripada
• Rakyat bertukar corak dan
swasta memainkan 3.0 -5.0 tan sehektar
masa bekerja dari hanya
peranan utama kepada 8.0 tan sehektar
empat jam sehari kepada
(2012). pada 2012 dan 9.0 - 10 tan
lapan jam. Remaja seawal
sehektar pada 2020.
15 tahun ke atas dilatih
4. Sektor pertanian dijangka
menyertai sektor pertanian
memberi sumbangan
Kedaifan lokasi moden dan mestilah
KDNK daripada 12% tahun
mengangggap pertanian
2007 kepada 15%
•Koridor Utara adalah juga perniagaan
menjelang 2012 nanti.
melibatkan 7% yang menguntungkan dan
5. Penternakan anak ikan
keluasan tanah tetapi menjanjikan pendapatan
premium untuk makanan
melibatkan 60% yang lumayan.
atau hiasan, pendalaman
penduduk 4 negeri tali air dan pengezonan
tersebut. kawasan persisiran pantai
• 2/3 penduduknya terlibat tertentu untuk penternakan
Koridor Utara memerlukan pelaburan dengan jelapang padi. ikan dan kerang di dalam
sebanyak RM177 bilion dalam • Hanya 1/3 pelancong sangkar.
tempoh 2007 - 2025. 1/3 pelaburan datang ke kawasan ini. 6. Eksport hasil pertanian
daripada kerajaan, 2/3 pelaburan • Hanya 20% industri asas dan hiliran yang
swasta dan inisiatif pembiayaan pembuatan berada di termasuk buah-buahan
swasta (PFI). Peruntukan awal kawasan ini. segar, buah-buahan
daripada kerajaan sebanyak RM5 • 3/4 isi rumah hanya diproses dan hasil daging
bilion .Penduduk dijangka berjumlah mendapat purata RM2000 disasarkan RM48 bilion
4.29 juta orang dalam tempoh lebih pendapatan tahunan. menjelang 2012.
20 tahun. Kadar pendapatan ini amat 7. Sungai Petani, Tasik
rendah berbanding enam Gelugor dan Padang
Laman web khusus tentang NCER wilayah lain di Malaysia Besar akan dibangunkan
ialah www.ncer.com.my yang kecuali pantai timur. sebagai ladang ternakan
menyediakan maklumat mengenai premium dan pusat
rangka kerja pertanian, pelancongan, Sasaran pemprosesan halal.
alam sekitar, pembuatan dan 8. 110 hektar tanah di Perak
pembangunan modal insan bagi dan Pulau Pinang
wilayah utara Semenanjung. 1. 595,615 hektar akan Kempen Koridor Utara
dikhaskan bagi
digunakan bagi

Mukasurat 6
MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA PERCUMA! NOV 2009

Aktiviti-aktiviti MuG ’09


Di Koridor Utara Malaysia
Lebih seratus aktiviti-aktiviti akan dihoskan oleh puluhan rakan-rakan usahasama Minggu Keusahawanan Global 2009
di Koridor Utara.

ACARA UTAMA:- • Perasmian MuG ‘09/


Koridor Utara oleh YB
KHAMIS, 19 NOV 2009 D a t o ’ M u k h r i z Tu n
Mahathir, Timbalan Menteri
• Perasmian MuG ‘09 di Perdagangan Antarabangsa
Politeknik Seberang Perai & Industri (MITI) di Dewan
(PSP), Permatang Pauh Budaya USM, bermula jam 8
bermula jam 11 pagi. malam.

SABTU, 21 NOV 2009

• Karnival Usahawan
Muda Inovasi & Kreative
KUS-MDeC (KUMIK) di
Island College of
Technology, Sungai Rusa,
Balik Pulau, Pulau Pinang (9
pagi hingga 5 petang)

Maklumat terkini akan


diwartakan di laman http://
bizmalaysia.com, http://
gewmalaysia.com/event.php
dan http://
unleashingideas.org

Jumpa kami di Minggu


Keusahawanan Global!

Mukasurat 7
MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA PERCUMA! NOV 2009

Spotlight:
Tentang KUS Balik Pulau
Mengaktifkan Komuniti! 30 peserta di PID Balik
Pulau), GEW Showcase
Kelab Usahawan Sosial (KUS) (Lebih 30 peserta dari Balik
adalah sebuah inisiatif kelolaan Pulau ke USM Pulau Pinang),
Kementerian Penerangan, Pelancaran & Penutupan
Komunikasi dan Kebudayaan GEW Malaysia (Kuala
(KPKK) dengan seliaan oleh Lumpur).
Warisan Global Sdn Bhd, dan
sokongan langsung 1-untuk-1 2. Penyertaan dalam Ekspo
melalui 42 buah Pusat-pusat Gerak Usahawan 2008
Internet Desa (PID) di seluruh peringkat Daerah Barat Daya
Balik Pulau di Kompleks
negara.
Pasar Awam (MPPP) Balik
Di Balik Pulau, kelab tersebut telah Pulau – Nov 2008.
ditubuhkan pada bulan Ogos 2008 pengguna Internet dari 5. Penganjuran dan penghosan
dan kini ditadbir oleh sepuluh 3. Pemasaran & Perhubungan seluruh dunia setakat Oktober Perjumpaan Diskusi Bersama
sukarelawan yang mengganggotai Awam Melalui Internet/Media 2009 - http://twitter.com/ Wakil Rakyat (Ahli Dewan
Baru:- BalikPulau U n d a n g a n N e ge ri P ulau
Jawatankuasa Protem yang
dipengerusikan oleh En. Yuhezri Betong, Balik Pulau – YB
bin Mohd Yusof. KUS Balik Pulau  Penyeliaan blog sejak Ogos  Dan demonstrasi Muhamad Farid Saad) –
2008 di http://kusbp.pp.my - penggunaan beberapa APRIL 2009.
(KUSBP) telahpun mendaftar lebih
maklumat keusahawanan aplikasi dan elemen
100 ahli berbayar setakat 1
OKTOBER 2009 dan akan sosial dan komersil termasuk perhubungan dan 6. Penyeliaan penubuhan
maklumat berkaitan perkongsian media sosial Koperasi Usahawan Muda
mengadakan Mesyuarat Agung
perniagaan dan pautan ke seperti RSS, Yahoo Flickr, Pulau Pinang Berhad
Penubuhan tak lama lagi setelah
laman-laman web usahawan Google Picasa/Map/Docs, (KUMUDA) dengan
diluluskan permohonan
terbabit. Scribd, DocStoc, Slideshare kerjasama Pusat Internet
pendaftarannya dengan Pendaftar
Pertubuhan (RoS). dan sebagainya. Desa dan Koperasi Usaha
 Penyeliaan Kumpulan “Balik Kampung Balik Pulau Bhd
Pulau” di laman rangkaian 4. Penganjuran dan penghosan
KUSBP telah menganjurkan (KUKAM) - MEI – JUN 2009
sosial Facebook yang Acara Sehari 3-dalam-1 dan seterusnya menyokong
beberapa program pembangunan
disertai oleh lebih 200 “Blog Bash 2009/PenangCity” aktiviti-aktiviti awal
sosio-ekonomi termasuk:-
pengguna Internet setakat di Kongsi, Balik Pulau (MAC perniagaan kendalian
1. Penyertaan beberapa ahli Oktober 2009- http:// 2009) - Forum, Seminar dan KUMUDA dalam bidang
facebook.com/group.php? Bengkel “(Perkongsian)
dalam dan penganjuran pemasaran rangkaian/
beberapa aktiviti semasa gid=6466449620 Media Baru” dengan kelompok, peruncitan,
sambutan Minggu sokongan Multimedia pendidikan, pengurusan
Keusahawanan Global yang  Promosi dan diskusi “Balik Development Corporation acara, pengurusan kertas
Pulau” sejak Februari 2009 di (MDeC) dan beberapa
pertama (17-23 NOV 2008) kerja, pemasaran dan e-
platform media sosial Twitter organisasi tempatan dari
di Pulau Pinang dan Kuala dagang Internet dan
yang diikuti/dilanggani oleh
Lumpur – Bengkel ICT (Lebih keempat-empat kluster sebagainya.
l e b i h masyarakat – kerajaan (gov),
1,400 perniagaan (com/biz), badan Maklumat lanjut tentang KUSBP
bukan kerajaan NGO (org) dan PID ada diterbitkan di:
dan akademik (edu) seperti
yang dilaporkan di http://  h t t p : / /
usahawan.balikpulau.org/ usahawan.balikpulau.org
2009/03/terima-kasih-thank- /2008/01/kelab-
you-xie-xie-syukran.html - usahawan-sosial-balik-
Hampir 100 kehadiran telah pulau-kusbp.html
dicatatkan walaupun kos
penganjuran dan hebahan  h t t p : / /
hanya kurang daripada balikpulau.pid.net.my
RM3,000.
KUS Remaja Balik Pulau dalam peringkat penubuhan.
 http://www.pid.net.my

Mukasurat 8
MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA PERCUMA! NOV 2009

KUS BP - The Beginning...

Fokus kepada kawasan Parlimen Balik


Pulau mencakupi KADUN Teluk
Bahang, KADUN Pulau Betong dan
KADUN Bayan Lepas (tidak termasuk
kawasan industri Bayan Lepas dan
Bayan Baru), atau Daerah Barat Daya
Pulau Pinang amnya.

The movement had begun. And the virus En. Yuhezri Mohd Yusoff agreed to serve as a
started spreading across the country bringing the pro tem Chairman and he was to be Related resources on social
a powerful message to both urban and rural assisted by Siti Huraizah Abdul Rahman as the entrepreneurship:-
areas of Malaysia - not H1N1 sickness but pro tem Honorary Secretary. The other ten
healthy self-development that is! attendees will serve as the committee pro 1. Wikipedia
tem executives. This small group of 2. WikiVersity
3. GKP's Young Social Enterprise Initiative
August 19, 2009 marked the day when the 'enterprising' individuals came from various
(YSEI)
smallest ripple spreaded out and virally walks of economic life including a farmer, a 4. UK-based School for Social Entrepeneurs
infected the entire pool with synergetic shop operator, a financial consultant, a (SSE) and Canada-based University of
movements to better impact the society, at telecentre manager, an IT engineer, an IT Alberta School of Business's CCSE.
least, in Balik Pulau. And surely many more system administrator, a heath gym 5. Palo Alto, USA-based Skoll Foundation
and its Social Edge portal
small ripples were being initiated in various supervisor, a kindergarten teacher etc.
6. Switzerland-based Schwab Foundation
villages and towns at that very moment to for Social Entrepreneurship
move the entire nation, and when nations A week later, the committee welcomed 7. Inspired Pragmatism Blog by Madhukar
collaborate, the entire world vibrates. We representatives from Kuala Lumpur-based Shukla
started with a formation of Kelab Usahawan Warisan Global Sdn Bhd, host for Global 8. New York University (NYU) Catherine B.
Reynolds Foundation Program in Social
Sosial (Social Entrepreneurs Club - BPSEC/ Entrepreneurship Week (GEW) Malaysia
Entrepreneurship
KUSBP) where a dozen local residents of Balik 2008. And during later weeks, intense 9. Telecentre.org
Pulau congregated at one of the only two discussions on activities planned for GEW 10. And supporting agencies including
Pusat Internet Desa (Rural Internet Centre) in 2008 and back-to-back training for would-be Canada-based IDRC, Swiss-based SDC,
Penang (with another one in Tasek Gelugor, social entrepreneurs ("usahawan sosial", as Microsoft (Unlimited Potential Program)
and Global Knowledge Partnership (GKP,
Seberang Perai) and agreed to push forward an opposed to commercial/for-profit-only
with Kuala Lumpur, Malaysia based
with its establishment as fast as possible. entrepreneurs) were held. Secretariat)

Mukasurat 9
MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA PERCUMA! NOV 2009

KUS Balik Pulau 2008-2010


Pasukan Penggerak & Tulang Belakang Aktiviti Karnival Usahawan
Muda Inovasi & Kreatif 2009 (#KUMIK09) - Sabtu, 21 NOV 2009
Penama-penama Yuhezri Mohd (Usahawan)
berikut adalah rakan- Yusof, (Pengerusi
rakan PID (RaPID) atau h) Kelab & JUALAN
KUS & Usahawan)
“keluarga PID” (KePID) CENDERAMATA
dari kalangan ahli-ahli & Cikgu Abdul Said,
KUS Rosidah
KUS dan/atau (Pengerusi GPeK &
KUMUDA yang telah (Usahawan)
PID)
terlibat dalam
i) CENDERAHATI -
penganjuran acara- c) MEDIA & PROMOSI
acara kendalian KUS Saleha Yahaya
- Siti Huraizah Abdul
dan masing-masing (Usahawan)
telah menunjukkan Rahman
Dialog bersama Wakil
kesungguhan dan (Setiausaha Rakyat, YB Farid di sebuah
j) MAKANAN - Noriha
kewibawaan dalam Kehormat PID, restoran. & Bakhauri Hussin
menjalankan tugas
KUMUDA & GPeK) (Usahawan)
masing-masing. & iGM KUMUDA).
dan Muzaffar Dengan kerjasama k) JURUGAMBAR &
Ghazali (Usahawan
MDeC/WG. PEMANTAUAN –
a) PENASIHAT UMUM & Pengurus InfoBiz
- YB Hj Muhamad e) KOORDINASI Shahril (Usahawan/
KUMUDA)
Farid Hj Saad, PESERTA - Kontraktor)

ADUN Pulau d) KOORDINASI Fardhilah Suhaimi l) PENJAGA MASA &


ACARA - Nasir
Betong, Balik Pulau (Guru) & Asraf KUS REMAJA -
Sobri (Timbalan (Usahawan)
b) PERHUBUNGAN Syuhadah
Pengerusi KUS
AWAM & VIP - Balik Pulau, f) PENDAFTARAN &
Setiausaha LAPORAN - Sarina

Kehormat Ishak (Setiausaha


Persatuan Kehormat KUS Balik

Usahawan Pulau & Penolong


ICT Pulau Pengurus PID Balik
Pulau)

g) GIMIK &
PERSEMBAHAN -
Pinang M Faris Usahawan-usahawan sosial

Mukasurat 10
MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA PERCUMA! NOV 2009

22 OKT - 22 NOV 2009


Bulan Keusahawanan KUS-PID
2009/11/11 Tahunan KUS Balik Pulau Balik Pulau di Karnival Riang
(24 OKT) Ria Balik Pulau (11 NOV)
Tahun lepas, ahli-ahli Kelab Usahawan
5. Bengkel Blog & Multimedia 19. Mesyuarat Acara Karnival
Sosial (KUS) & Pusat Internet Desa
di PID (26-27 & 29-30 Usahawan Muda Inovasi &
(PID) Balik Pulau telah turut serta
OKT) Kreatif KUS-PID Balik
dalam sambutan/kempen Minggu
Pulau 2009 - #KUMIK09
Keusahawanan Global (Global
6. Sesi Teh Tarik KUSBP (14 NOV)
Entrepreneurship Week) yang pertama
untuk MuG ’09 di Restoran
kali di adakan di lebih 70 negara,
Kassim Mustafa (29 OKT) 20. Lawatan Kenali Usahawan
serentak dalam minggu yang sama
Contoh (16-22 NOV)
sepanjang 17 hingga 23 NOVEMBER
7. KUS & PID Balik Pulau di
2008. Semua 42 KUS-KUS seliaan
Politeknik Seberang Perai, 21. KUMIK 2009 (21 NOV)
PID-PID di seluruh negara telah
Permatang Pauh untuk termasuk Pertandingan
terlibat menyumbang kepada ratusan
Perjumpaan ke-4 MuG ’09 Akademi Usahawan,
aktiviti di Malaysia dengan jayanya
Pu l a u Pi n a n g / K o r i d o r bengkel multimedia & ICT,
mengangkat negara kita ke tangga
Utara. (29 OKT) forum dan seminar
yang ke-empat teratas di dunia dari
keusahawanan.
segi jumlah penganjuran aktiviti.
8. KUS Balik Pulau ke Ekspo
Persidangan Usahawan
Pertandingan Inovasi Global 22. Dan banyak lagi!!
Kali ini, untuk sambutan tahunan yang
Bumiputera Kebangsaan Malaysia (16-26 OKT) &
kedua, KUS & PID Balik Pulau akan Sedunia (4-16 NOV)
2009 di Sungai Petani, Liputan GEW08 oleh UnleashingIdeas
menganjurkan lebih banyak acara, dan
Kedah (31 OKT & 1 NOV) boleh ditontoni di hp://vimeo.com/
yang menariknya, lebih banyak hadiah
untuk peserta: Bulan Keusahawanan 4865911
9. Pe l a n c a r a n M e d i a Malaysia (GITmy) seliaan
P I D ( 2 2 O KTO B E R h i n g g a 2 2
S e t e m p a t Pe r t a m a Alpha Catalyst & Warisan
N O V E M B E R 2 0 0 9 ) , m e l i ba t k a n
InfoBiz-KUMUDA (1 NOV) Global.
aktiviti-aktiviti berikut:-

10. KUS-KUMUDA di Ekspo "Students may partake in


1. Anugerah Usahawan Baru
Jualan Karnival Riang Ria either the Malaysian
PID (New PID Entrepreneur
Balik Pulau di perkarangan challenge or the global
Award) - pencalonan dibuka
Masjid Daerah al-Mokhtar challenge, or they may also
sehingga 2 NOV..
(2 NOV - 1 DIS) register for both. The
2. Pertandingan Reka Cerita Malaysian challenge will
11. Lawatan ITU-UUM ke KUS- commence from the 16th
Digital PID (Digital
PID Balik Pulau & AMAN- till 26th October. Winners
Storytelling Award) -
KUMUDA (4 NOV) will be notified before the
penyertaan dibuka
sehingga 2 NOV. 4th of November 2009."
12. Pemadanan Niaga KUMUDA
& Usahawan PERDA di 15. Lawatan CEO The Rights
3. Penjenamaan KUS-PID di
Buerworth (5 NOV) Priviledge Berhad & CEO
sekitar Jalan Balik Pulau
(22 OKT) The Rights Pri viledge
13. Diskusi Penubuhan Kelab (Pulau Pinang) Bhd ke Gerai
Usahawan Sosial Remaja KUS-KUMUDA (7 NOV)
4. Bengkel Web 2.0 KUMUDA
(KUSR) Balik Pulau
& Mesyuarat Agung
bersama pelajar- 16. Lawatan Delegasi Dewan
pelajar Sekolah Pe r n i a g a a n M e l a y u
Menengah Seri Malaysia Pulau Pinang ke
Balik Pulau (5 Gerai KUS-KUMUDA
NOV) Karnival Riang Ria Balik
Pulau (8 NOV)
14.G l o b a l
Innovation 17. Lawatan Socio-Economic &
Tournament (GIT Ebviromental Research
- 4 - 13 NOV) Institute (SERI) to KUS-
anjuran Stanford PID & AMAN-KUMUDA
University, Balik Pulau (10 NOV)
Amerika Syarikat
dan Global 18. Mesyuarat Tengah Bulan
Innovation Keusahawanan KUS-PID Sertai kami...
To u r n a m e n t

Mukasurat 11
MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA PERCUMA! NOV 2009

Pusat Ilmu Di Zaman Siber


1. Simpang Empat, Perlis Indicators) supaya ia kearah yang
mampan dan teguh. Dengan
2. Bukit Kayu Hitam, Kedah sokongan yang padu serta latihan-
latihan yang diberikan, ia dapat
3. Yan, Kedah membantu PID berdiri dengan sendiri
yakni mampan dan teguh pada tahun
4. Kupang, Kedah 2010 serta dapat memberikan

5. Kuala Nerang, Kedah

6. Tasek Gelugor, Pulau Pinang

7. Balik Pulau, Pulau Pinang


Latar Belakang
8. Selama, Perak
Projek Pusat Internet Desa (PID) atau
Rural Internet Centre ini adalah salah 9. Kuala Kurau, Perak
satu telecentre yang ada di Malaysia
yg ditubuhkan pada bulan April 2000 Perkhidmatan
oleh Kementerian Tenaga, Air dan
Komunikasi Malaysia (KTAK). PID juga menawarkan pelbagai
Terdapat 42 PID diseluruh negara dan perkhidmatan seperti internet,
setiap PID diuruskan oleh 2 org iaitu latihan asas ICT, pembangunan web
penyelia dan penolong penyelia. PID dan blog. Ia juga menyediakan e-
ini adalah salah satu inisiatif servis utk komuniti setempat serta
kerajaan untuk masyarakat dalam aktiviti-aktiviti bersama komuniti
menghubungkan jurang digital antara seperti Hari PID bersama masyarakat, kemajuan kepada komuniti.
kaum luar bandar dan bandar melalui bengkel dan seminar. Setakat ini,
kemudahan-kemudahan yang kesemua program yang dijalankan
disediakan seperti komputer dan oleh PID telah dapat menambahkan
internet. kesedaran pada masyarakat desa
tentang teknologi komunikasi dan
Lokasi informasi.

Lazimnya, PID tersebut terletak Misi Terbaru


Bukan setakat kafe siber, tapi
bersebelahan dengan pejabat pos membantu usahawan meluaskan
dan setiap PID dibekalkan dengan 5-7 Sekarang, PID mempunyai misi iaitu jangkauan niaga...
komputer, sebuah pencetak dan membangunkan
sambungan ke internet. Tahun 2008 "vibrant communities" !
ini, dibawah projek dimana aktiviti-
penambahbaikan, PID telah aktiviti pembelajaran
menerima 2 komputer riba, sebuah dan "networking"
mesin faks, sebuah projektor, 2 menjadi satu
webcam serta peralatan wayarles kebiasaan bagi
daripada KTAK. masyarakat dan ia
adalah sebahagian
PID-PID di Koridor Utara terletak di daripada KPI (Key
kawasan-kawasan berikut:- P e r f o m a n c e

Mukasurat 12
MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA PERCUMA! NOV 2009

!
‘Blog Bash 2009’...
Peranan & Penggunaan Media (Massa)
Baru untuk Membangunkan Ekonomi &
Sosial Setempat
Pada hari Ahad, 22hb Mac sebuah agensi di
2009 yang lalu, Kelab Usahawan bawah Kementerian
Sosial telah berjaya menghimpunkan Sains, Teknologi dan
pakar-pakar dan para usahawan Inovasi (MOSTI).
yang telah berjaya di dalam bidang
IT bersama-sama dengan penduduk Dalam pembentangan tersebut ialah untuk
setempat di dalam suatu seminar mengenai Pemerdanaan Media Baru menghubungkan masyarakat
dan bengkel yang dikenali sebagai yang membincangkan mengenai dengan pemimpin kerajaan dan
‘Blog Bash’. peranan dan penggunaan media pemimpin sosial secara langsung,
baru untuk membangunkan ekonomi berkongsi bagaimana menggunakan
Seminar tersebut mendapat dan sosial tempatan tersebut, alatan media Web untuk manfaat
sambutan yang di luar jangka, para peserta didedahkan dengan sosial dan ekonomi serta melatih
dengan hehadiran seramai 70 orang kebaikan, kelebihan dan peluang- peserta agar cepat maklum tentang
peserta serta ahli-ahli panel yang peluang yang dapat diwujudkan alat-alat media Web 2.0/3.0, Blog,
didatangkan khas Facebook, Twitter,
dari Cyberjaya Yo u t u b e d a n
dan Kuala sebagainya.
Lumpur. Di
U s a h a
antaranya ialah
menganjurkan
En. Roslan Bakri seminar dan
Zakaria dari bengkel seperti
Te c h n o p r e n e u r ini, patut
Development diteruskan agar
Division MDEC/ negara kita tidak
ketinggalan di
MSC Malaysia
dalam arus
yang juga sudi pembangunan
meluangkan masa yang berkembang
m e n y o k o n g dengan amat
program tersebut. pesat demi
m e n c a p a i
Seminar ini adalah atas dengan penggunaan media digital di Wawasan 2020.
sokongan Pusat Internet Desa Balik dalam kehidupan seharian, serta
Pulau (PIDBP), sebuah inisiatif manfaat yang dapat diperolehi oleh
Kementerian Tenaga, Air dan suatu komuniti terutamanya bagi
Komunikasi (KTAK) dan kerjasama penduduk yang tinggal jauh dari
oleh Warisan Global Sdn Bhd (WG) bandar-bandar besar seperti di Balik
serta Persatuan Usahawan ICT Pulau.
Pulau Pinang (ICT Penang). Anjuran
bersama dengan Perbadanan Di antara perkara yang
Pembangunan Multimedia MDEC, difokuskan di dalam seminar

Mukasurat 13
MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA PERCUMA! NOV 2009

KUMUDA
Berniaga secara
Koperasi
oleh Muzafar Ghazali disediakan dan membuka
beberapa kiosk perniagaan.
iaitu di antaranya kopi tenaga dan dianjurkan oleh PERDA pada
Koperasi Usahawan Muda Pulau Antara aktiviti yang telah dan air berion yang amat sesuai 5 November 2009
Pinang Berhad (KUMUDA) telah sedang dijalankan ialah: sebagai makanan berkhasiat • Menjemput beberapa wakil
ditubuhkan pada 17hb Julai 2009
• Pusat pengumpulan dan tambahan kepada para
dengan No. Pendaftaran kehormat dari Dewan
pemasaran produk tempatan pengguna.
P-04-0398. Perniagaan Melayu Pulau
(ahli) Di samping itu, perjumpaan Pinang untuk
Ianya mempunyai matlamat yang
• Perjumpaan dengan para mingguan turut diadakan pada memperkenalkan KUSPiD-
sama iaitu mengeratkan
usahawan dan agensi-agensi setiap hari Sabtu jam 8:30 malam KUMUDA pada 8 November
sillaturrahim di antara komuniti
kerajaan di Dewan KUMUDA, Taman Sri 2009
terutamanya di kalangan para
• Kegiatan yang boleh Genting, Balik Pulau, bagi • Membuka kiosk perniagaan di
usahawan, di samping
menerangkan maklumat terkini
menghubungkan para usahawan membantu mengembangkan Ruang Perniagaan Sungai
ataupun perkembangan
dengan badan-badan dan agensi- usaha ahli sedia ada Batu, Bayan Lepas, Pulau
KUMUDA kepada ahli.
agensi kerajaan untuk • Kegiatan menambah Pinang pada 8 November
mendapatkan maklumat dan Perkembangan terkini koperasi 2009
pendapatan ahli
peluang-peluang yang telah ialah:
• Menyertai usahasama dan KUMUDA sedang berusaha untuk
disediakan oleh kerajaan. • Melancarkan keluaran sulung mengambil lebih ramai ahli dan
menjadi anggota kepada
KUMUDA akan membantu INFOBIZ pada 1 November mengadakan beberapa lagi
koperasi-koperasi yang lain
mendapatkan maklumat- 2009 iaitu suatu saluran pertemuan dengan agensi-agensi
maklumat mengenai cara-cara • Menyewa tapak-tapak pengiklanan untuk serta mencari peluang-peluang
mendapatkan modal niaga, pameran di ekspo-ekspo dan mempromosikan perniagaan yang terbaik yang dirasakan
pembungkusan, penjenamaan, mampu
pemasaran dan sebagainya, membantu para
untuk mencari jalan penyelesaian usahawan.
dalam beberapa masalah Untuk
pembangunan para usahawan. maklumat
Dalam beberapa bulan lanjut, sila
penubuhan koperasi ini, pelbagai hubungi
program telah diadakan, di 04-8662706
antaranya membuat promosi atau kunjungi
tentang kelebihan dan aktiviti Pusat
koperasi di beberapa buah negeri Usahawan
termasuk di sebelah pantai timur, kami di No. 4,
mengumpul produk-produk Ruang Niaga
usahawan bumiputera yang telah Seri Genting
pun menjadi ahli, mengadakan PERDA, 11000
perbincangan dengan beberapa Balik Pulau.
agensi kerajaan untuk mendapat
maklumat pengenai para usahawan
bantuan • Program Pemadanan
Terbitan Bulanan Media
yang Perniagaan di PERDA,
Pemasaran Bercetak
Butterworth
Setempat
• Lawatan dari UUM-ITU pada
3 November 2009, untuk
karnival-karnival usahawan membuat penyelidikan
tentang pembangunan
• Kursus-kursus dan seminar
keusahawan di luar Bandar.
pembangunan usahawan
termasuklah kursus-kursus • Menyewa tapak niaga di
pengurusan, maklumat Karnival Riang Ria Balik
teknologi (IT), perniagaan, Pulau bermula dari 2
seminar keusahawanan serta November hingga 1 Disember
pemasaran dan sebagainya. 2009
Koperasi juga bercadang untuk • Mengadakan program
mengeluarkan produk-produk pemadanan perniagaan
berjenama sendiri untuk (business matching) dengan
para usahawan yang telah Perjumpaan Mingguan &
menambah pendapatan koperasi
Taklimat Perniagaan Untuk
Ahli
Mukasurat 14
MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA PERCUMA! NOV 2009

Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Pulau Pinang


50 tahun memperkasakan usahawan...
DPMMPP dalam Perlembagaan DPMM dengan usahawan dan
era transformasi untuk lebih memberi penekanan kepada ekonomi Melayu
keperluan negeri Pulau Pinang. sejajar dengan
bermanfaat kepada ahli. Objektif ini dilaksanakan keperluan ekonomi
melalui strategi, kaedah da semasa
Pada tahun 1959, sekumpulan program-program tertentu
ahli perniagaan yang terdiri melalaui perancangan tiga • Memangkinkan
daripada 20 usahawan muda tahun DPMM Pulau Pinang projek-projek yang
telah berkumpul dan seperti mana yang tersenarai di m e m b e r i
berbincang mengenai peranan bawah : keberkesanan kepada
usahawan Melayu yang perlu ekonomi Melayu di
d i m a i n k a n s e l e p a s Ta n a h • Menyatukan dan Pulau Pinang
Melayu mencapai menyelaras semua • Memupuk dan
kemerdekaan. Hasil daripada kegiatan usahawan merubah minda dan
perbincangan tersebut, maka Melayu di Pulau sikap Melayu ke arak
tertubuhlah Dewan Perniagaan Pinang keunggulan sumber
Melayu, Pulau Pinang dan tenaga manusia,
Jajahan Wellesley. • Mempertingkatkan profesionalisme dan
Rizal Faris Mohideen bin kuantiti dan penguasaan teknologi
Tugas utama Dewan Abdul Kader, Yang Dipertua menyalurkan keahlian yang strategik dan
adalah untuk membantu dan Dewan dengan sejajar dengan arus
menyatukan usahawan Melayu kegiatan yang lebih ekonomi masa
di Tanah Melayu. Pada tahun bangsa, yang mempunyai terarah hadapan
1973, Dewan Perniagaan kewibawaan, keberkesanan
Melayu, Pulau Pinang dan dan kecemerlangan di • M e m b e r i • Memperjuangkan
Jajahan Wellesley telah ditukar peringkat negeri, nasional dan perkhidmatan dan agenda Melayu dalam
nama dan dikenali sebagai antrabangsa. m e n y a l u r k a n pelaksanaan program
Dewan Perniagaan Melayu dan maklumat secara pembangunan yang
Industri Malaysia, Cawangan e fi s y e n dan dilaksanakan oleh
Pulau Pinang. Objektif professional Kerajaan dan Swasta

Selaras dengan objektif yang • Membangunkan dan • Mempertingkatkan


Falsafah Dewan termaktub mempertingkatkan latihan sumber tenaga
d a l a m Melayu
DPMM Pulau Pinang
sebagai badan induk • Menyalurkan bantuan
e k o n o m i secara khidmat bakti
Melayu yang kepada mereka yang
menghayati memerlukan.
d a n
menunjangi
perjuangan

Majlis Perangkaian Niaga


dengan Delegasi IMT-GT
di Teluk Tempoyak.

Mukasurat 15
MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA PERCUMA! NOV 2009

TechBiz Penang

TechBiz Penang is a Bumiputera ICT Cluster


under Invest-in-Penang Bhd, wholly owned
by the State Government of Pulau Pinang

PENANG BUMIPUTERA ICT CLUSTER P e n a n g B u m i p u t e r a I C T • Telephony / VOIP


companies through a unified • Electronic Design / Services
techBiz Penang is a collaborative group • Mechanical Design / Services
platform for members to forge strategic • Support / Services
marketing and networking alliances locally • T o a c t a s a n I N D U S T R Y • E-commerce / Internet Business
and globally! REPRESENTATIVE in the • Technology
promotion activities organized
We leverage on the strength of each by the PENANG STATE
member to promote PENANG
BUMIPUTERA ICT CLUSTER as the • To encourage members to SHARE
source of ICT excellence and innovative EXPERTISE, COLLECTIVE
solutions. KNOWLEDGE AND
EXPERIENCE in the
techBiz Penang is an intiative of the technical and business areas
Penang State Government to promote
World-Class Bumiputera ICT Players. • To identify and address issues that are
We welcome competitive Penang-based common to members and the
Technopreneurs to be part of the cluster. industry

Our Focus Technologies TechBiz Chairman, Dato’ Mohd Noor


Goals
Kamaludin flanked by then personnel of
• Creative Multimedia InvestPenang and Penang Development
• To UNITE the Penang Bumiputera ICT
companies under one • Hardware Design Corporation (PDC) at to-be opened Mayang
cohesive group for the • Software Development Mall Enterprise Lab, an MSC-Status
purpose of IDENTIFYING THE • Shared Services/Outsourcing Incubator.
MARKET and establishing • Support / Services
BUSINESS NETWORK • Internet-Based Businesses Membership is FREE!
GLOBALLY. Contact Secretariat:
Core Competencies c/o investPenang,
• To STRENGTHEN and SHOWCASE 1, Jalan Sultan Azlan Shah, PSDC
THE CAPABILITIES AND • Software Development Building, 11909 BAYAN LEPAS
COMPETENCIES in the value • Industrial Automation Tel: +604-646 8833 Fax: +604-646 881
chain and innovation of the • Infrastructure (Networking) Email: enquiry@investpenang.gov.my
Mukasurat 16
MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA PERCUMA! NOV 2009

Rakan-rakan Usahasama & Penyokong


myUsahawanGlobal (& InfoBiz)
& Bulan Keusahawanan KUS-PID Balik Pulau 2009

1. 1oasis.net 16.Koperasi Pelancongan 30.Printer2u.net


Pulau Pinang Bhd/
2. Alpha Catalyst Homestay (KOPEL) 31.Pusat Komputer Balik
Consulting (ACC) Pulau (PKBP)
17.Koperasi Usahawan
3. Anjung Urus Jenazah Muda Pulau Pinang Bhd 32.Saleha @ Tupperware
Sdn Bhd (Asmana (KUMUDA) Brands Corporation
Group)
18.Koperasi Usaha 33.Sinar Harian/Kumpulan
4. Arts-Ed-Penang.org Kampung Balik Pulau Karangkraf
5. Azlan Tomyam Bhd (KUKAM) 34.SME Bank Bayan Baru
6. Bumi Hijau Management 19.Lembaga Kemajuan 35.Rabina Krystal
Wilayah Pulau Pinang
7. Dewan Perniagaan (PERDA) 36.Red Black Studio
Melayu Malaysia
(DPMM), Pulau Pinang 20.LTT Global 37.Rizman Suzaidi
Communications Sdn (Jururawat.net)
8. D’ Farmer Fruits Bhd (GoMobile!)
(Pertubuhan Peladang) 38.Suruhanjaya Komunikasi
21.Mairag Hj Saad & Multimedia Malaysia
9. Double Z Global (SKMM)
Enterprise 22.Mohd Ezam
(e-wawasan) 39.Suruhanjaya Koperasi
10.Dr. Norsiah (Poliklinik Dr Malaysia (SKM)
Azhar & Rakan-Rakan, 23.Muzafar Ghazali
Balik Pulau) (Ejen Takaful Iklhas) 40.Syifa Gris

11.EnakPinangJeruk.blogsp 24.Noor’s Cookies 41.TechBiz Penang


ot.com 25.NWC Dot Com Sdn Bhd 42.Unipek Herbs
12.Flyshoot2u.com (nwc.my)
43.Universiti Sains Malaysia
13.Island College of 26.PBA Resources Sdn Bhd (USM)
Technology (ICT) 27.Persatuan Penjaja & 44.Warisan Global Sdn Bhd
14.ITU-Universiti Utara Peniaga Kecil Melayu (WG)
Malaysia (UUM) Negeri Pulau Pinang
45.Yayasan Kemajuan
15.Jamal, Amin & Partners 28.Persatuan Usahawan Sosial Malaysia (YKS)
(JAP Group) ICT Pulau Pinang (ICT
Penang)
29.Politeknik Seberang
Perai (PSP)

Mukasurat 17
MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA PERCUMA! NOV 2009

Usaha merapatkan jurang digital...


Penggunaan IT
secara aktif
masih rendah di
kawasan luar
bandar,
dianggarkan
masih kurang
daripada lima
peratus!

Sektor Komunikasi dan Multimedia yang berprestasi tinggi adalah suatu kemestian yang tidak boleh tidak di dalam usaha
Malaysia mengangkat statusnya menjadi sebuah negara berasaskan masyarakat bermaklumat seperti yang telah
digariskan di bawah wawasan 2020.

Sejajar dengan peranan kritis sektor ini di dalam pembangunan negara, Akta Komunikasi dan Multimedia (Akta 588)
telah berjaya mewujudkan suatu rangkakerja perundangan untuk sektor komunikasi dan multimedia.

Akta ini juga telah menggariskan 10 Objektif Dasar Negara untuk sektor komunikasi dan multimedia bertujuan untuk
mengukuhkan prestasi sektor juga akses sama rata dan penglibatan entiti tempatan di dalam sektor.

Dalam hubungan ini, kesediaan (availability), akses sama rata dan kemampuan adalah tiga prinsip asas bagi konsep
Perkhidmatan Sejagat, yang mana merupakan objektif ke-enam Dasar Komunikasi dan Multimedia Negara. Kesediaan
(Availability) di sini bermakna liputan bagi perkhidmatan rangkaian (telefon, Internet, dan sebagainya) mestilah
disediakan di seluruh negara, tanpa mengira di mana dan bila ianya diperlukan. Akses sama rata bermakna semua
pengguna perlu diberikan layanan yang sama, tanpa diskriminasi dari segi harga, perkhidmatan serta kualiti, tidak kira
di mana lokasinya. Kemampuan boleh diterjemahkan sebagai perkhidmatan rangkaian yang termampu oleh pengguna.
Perkhidmatan Sejagat berhasrat untuk mencapai pembangunan yang sama atau seimbang di antara kawasan-kawasan
serta kumpulan masyarakat supaya pemisahan digital di antara mereka yang kaya maklumat dengan mereka yang
kurang maklumat dapat dirapatkan.

Dari sudut pengagihan komputer di bandar dan luar bandar, tumpuan lebih diberikan ke kawasan bandar, terutamanya di
Selangor, Wilayah Persekutuan dan Pulau Pinang yang menyumbang lebih daripada 65 peratus kepadatan komputer di
Malaysia. Dalam pada itu, kadar penembusan komputer bagi isi rumah masih rendah, iaitu 5 peratus.

Bagi capaian Internet, statistik pada tahun 1998 menunjukkan penembusan pada 6 peratus untuk setiap 100 penduduk
dan 11.9 peratus untuk setiap isi rumah. Sementara Malaysia mencatatkan kadar pertumbuhan sebanyak 182 peratus
bagi pelanggan Internet, sekali lagi kepadatan pertumbuhan adalah lebih di kawasan Lembah Klang, Selangor dan
beberapa bandar utama negara.

Bagi memastikan kesediaan (avaiability) dan akses sama rata kepada perkhidmatan dan juga infrastruktur rangkaian,
Malaysia perlulah menyediakan liputan meluas dan saksama di antara kawasan dan kumpulan masyarakat yang berbeza.
Penyediaan infrastruktur melalui "rangkaian menyeluruh" untuk meningkatkan kedua-dua penembusan komputer dan
Internet boleh merapatkan jurang digital yang terpisah di antara kawasan dan kumpulan penduduk di dalam negara.

Mukasurat 18
Catalyst for Change
Innovation Process

Alpha Catalyst Consulting


Level 36, Menara Maxis,
Kuala Lumpur City Centre,
50088, Kuala Lumpur, Malaysia
Innovation Consulting : Solution Design: Learning
603 26150133
www.alphacatalyst.com
KENAPA MASIH MEMPROMOSIKAN JENAMA ORANG LAIN SETIAP HARI?
DAPATKAN NAMA SENDIRI UNTUK EMEL, BLOG DLL., BERMULA CUMA 10-SEN SEHARI!

www.1oasis.net
MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KORIDOR UTARA PERCUMA! NOV 2009

PENGIKLAN DAN SEBAHAGIAN PENAJA ACARA MUG 2009

Multimedia Development Corporation (MDeC) ...........................Officiation Ceremonies


Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (DPMM) Pulau Pinang .......................................15
TechBiz Penang, sebuah kluster di bawah Invest-in-Penang Bhd ..............................16
International Telecommunication Union-Universiti Utara Malaysia (ITU-UUM) ...........19
Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia (SKMM) .......................................... 19
Alpha Catalyst Consulting ...........................................................................................20
PBA Resources Sdn Bhd .............................................................................................21
Jamal, Amin & Partners (JAP Group) ...........................................................................22
Anjung Urus Sdn Bhd (Asmana Group) ...................................................................... 23
1Oasis.net (WebPod Group) ........................................................................................24

Memacu ke mercu
perubahan!

Page 25
Karnival Usahawan Muda Inovasi & Kreatif
KUS Balik Pulau 2009 (#KUMIK09)
8 pagi - 5 petang, Sabtu, 21 NOV ‘09
DAFTAR MENGGUNAKAN BORANG INI ISLAND COLLEGE OF TECHNOLOGY (ICT), BALIK PULAU, PENANG
ATAU ONLINE DI: http://karnivalusahawan-mug.eventbrite.com

BENGKEL - nyatakan jumlah peserta RM15 untuk ahli, RM20 untuk bukan ahli
(termasuk makan-minum, mug percuma & sijil)

1. Multimedia & Media Sosial ICT Praktikal

2. Pemasaran Intenet Praktikal

3. Motivasi Keusahawanan dan Taklimat


Inovasi & Industri Kreatif

T-SHIRT - nyatakan jenis (V/O), kuantiti dan saiz RM25 setiap helai (hitam atau ungu)

XL

XXL

XXXL

“Mug” Kopi Minggu Keusahawanan Global (2009) RM15 setiap satu

Putih

Biru

Hitam

MAKLUMAT ANDA

Nama No Telefon Bimbit

Alamat No Telefon R/P

Bandar Poskod Alamat Emel


Sila tulis cek kepada “PUSAT KOMPUTER BALIK PULAU” atau deposit/pindahkan tunai ke Akaun Maybank#5570-8101-5761
JADUAL AKTIVITI BULAN KEUSAHAWANAN KUS-PID 2009

22 OKT 1-2 NOV


Penjenamaan KUS-PID di sepanjang Pelancaran InfoBiz-Koperasi Usahawan
Jalan Balik Pulau dari Simpang Empat- Muda Pulau Pinang Bhd (KUMUDA) &
Genting hingga ke Pasar Awam MPPP di Lawatan Niaga ke Ekspo Persidangan
Jalan Tun Sardon. Usahawan Bumiputera di Sg. Petani

24 OKT 3 NOV - 1 DEC


Bengkel ICT KUMUDA di Dana Ilmu & Stanford U’s Global Innovation
Mesyuarat Agung Tahunan KUS Balik Tournament, Forum KUMUDA &
Pulau 2009 di Kompleks Sukan Balik Seminar Keusahawanan Sosial KUS,
Pulau, Jalan Sungai Nipah. KUS-KUMUDA @ Ekspo Jualan Karnival
Riang Ria Balik Pulau

26-27 & 29-30 OKT 21 NOV 2009


Bengkel Blog Untuk Usahawan dan Karnival Usahawan Muda Inovasi &
Reka Cerita Digital di PID Balik Pulau Kreatif (KUMIK) 2009
(Tarikh Tutup Pertandingan: 2 NOV 2009)

been appointed as KUSBP's pro tem Honorary twelve months from today by not limiting it to just
Balik Pulau Social Secretary, and Honorary Treasurer respectively. residents of Kongsi town/Pulau Betong village area of
Balik Pulau, in order to represent at least 2-percent of
Entrepreneurs Club adult population in Balik Pulau parliamentary area -
Prior during the AGM session, a Member of Penang
(KUSBP) got her new sets of State Legislative Assembly (ADUN) for Pulau Betong, including DUN areas of Teluk Bahang, Pulau Betong
Balik Pulau, YB Hj Muhamad Farid bin Hj Saad delivered and Bayan Lepas (not including Bayan Lepas Industrial
wings... a keynote and later officiated the meeting. In his Zone and Bayan Baru) or Southwest District of Penang
speech, he rallied members of KUSBP to also join and State - half the size of Penang island.
by Nasir Sobri, Vice Chairman of KUS Balik Pulau support a new cooperative corporation - Koperasi
Usahawan Muda Pulau Pinang Bhd (KUMUDA) that KUS KUS-BP currently maintains its online presence at
(2009/2010) http://balikpulau.org (or http://bp.pp.my) and http://
has been instrumental in setting it up and supporting
its early months of activities, following several meetings kusbp.pp.my besides at various social media sites with
BALIK PULAU (25 OKT 2009) - Kelab Usahawan Sosial and dialogues since March 2009 which Muhamad Farid its Facebook page newly set up in October garnering
(KUS) Balik Pulau organized its 2009 Annual General also participated in - KUMUDA was officially registered dozens of fans, its Balik Pulau Group on Facebook has
Meeting (AGM) yesterday at Balik Pulau Sports with Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) in June been joined by over 200 members, and its
Complex, that was attended by over 50 people from 2009, facilitated by KUS and a pro tem committee/ "@BalikPulau" Twitter identity set up eight months
various walks of life, including kids as young as under 5 board of directors secretariat based at PID Balik Pulau. earlier is being followed by over 1,400 users making it
years of age to senior citizens over 65 years of age - into top-400 most popular Twitter identities in Malaysia
of course, only those over 18 years old legally Besides financial contribution totalling RM1,500 to (or Top-55 as of 25 OCT 2009, according to
participated in the election of its 2nd pro tem KUSBP in 2009 particularly for the Blog Bash @ TwitterHolic).
committee en route to become a registered society Penang City, a social media sharing event held in Kongsi
towards empowering the local community with earlier this year, Muhamad Farid also pledged double KUS-BP welcomes everyone to join its Balik Pulau
entrepreneurial and socially-benefitting activities and the monetary support to at least RM3,000 for KUSBP Facebook Group towards populating it with at least
ventures. activities in 2010. YB Farid, as he's affectionately 1,000 users by or before 10/10 '10.
refered to, is also a patron of PID Balik Pulau as well as
KUSBP's incumbent Chairman, En. Yuhezri bin Mohd an advisor for KUS Balik Pulau and KUMUDA. What are you waiting for?
Yusuff, 39, of Landsea Enterprise was re-elected to Let's activate the community and fly high, locally,
continue chairing the pro tem commitee, and he will be The meetup at Kompleks Sukan Balik Pulau MPPP also nationally and globally!
assisted by nine other committee members including includes a presentation by En. Hazhari from Penang
four other sitting committee members namely Cik Rural Development Authority (PERDA), a briefing on PID
Sarina, Cik Fardilah, Puan Siti Huraizah and En. Nasir. Global Entrepreneurship Month 2009 by Siti Huraizah
The newly refreshed committee of KUS Balik Pulau now from Pusat Internet Desa (PID) and a talk on Karnival
includes members from as young as 23 and as senior Usahawan & ICT KUS 2009 by En. Nasir who is also the
as 69 representing various adult generations in Balik Honorary Secretary for Persatuan Usahawan ICT Pulau
Pulau. Pinang (ICT Penang), regional host for Global
Entrepreneurship Week 2009/Malaysia.
During the first committee meeting for 2009/2010
session held afterwards, Cik Sarina bt. Ishak of KUS Balik Pulau has registered paid members totalling
Challenger Enterprise (as well as presently serving as over 90 by 30 September 2009, as detailed in its AGM
Assistant Manager for PID Balik Pulau) and Puan 2009 report. Besides, it has also received over 30
Rosidah bt. Mohamad Ismail, 36, of Kesidang Rose online registrations via its blog site - memberships
Enterprise (maker of Kesidang Rose carbonated pending confirmation and joining fee completion.
beverage as marketed at KUMUDA-AMAN centre) have KUSBP plans to register over 1,000 members within
MY USAHAWAN GLOBAL 2009/KUS BALIK PULAU PERCUMA! NOV 2009

Sertai Kelab Usahawan Sosial Maklumat lanjut & pendaftaran:


Hari Ini! SMS “SERTAI KUS-ICT <NAMA> <NO IC> <EMEL>”

Silalah berkunjung ke kepada:


mana-mana Pusat Internet (019) 579-6575 -Ija atau (019) 437-0147 -Ina
Desa (PID) untuk
http://gewmalaysia.com
mendaftar.
http://mug09.bizmalaysia.com
Yuran pendaftaran: http://karnivalusahawan-mug.eventbrite.com
Cuma RM20
(termasuk yuran tahunan dan keahlian PID untuk kemudahan
perkhidmatan Internet percuma dan banyak lagi perkhidmatan
bantuan perniagaan dan sosial di semua PID-PID di seluruh
Malaysia berjumlah 42 buah semuanya)

Pendaftaran dan pembayaran yuran melalui kad kredit


atau pindahan/deposit bank juga diterima secara online
di http://usahawan.balikpulau.org

KELAB USAHAWAN SOSIAL BALIK PULAU


d/a Pusat Internet Desa, Bangunan Pejabat Pos
11000 BALIK PULAU, PP, Malaysia
T/F: +60 4 866-2706
E: usahawan@balikpulau.org
W: http://kusbp.pp.my