You are on page 1of 2

CURRICULUM VITAE

INVESTIGATOR NAME: Walter Gabriel Surez INVESTIGATOR NACIONALITY: Argentino LICENSE NUMBER: 113.17 STUDY LOCATION ADDRESS: Centro de Investigaciones M dicas C!"nica de #ract$ras % Orto&edia
A!. In"e#en"en$ia 1%7&' Mar "el 'lata. C' (7)**G+,

EDUCATION: List Co!!eges( Universities attended )it* dates and degrees o+tained ,--. Uni!er-i"a" "e La 'lata Degree: './-i$ian

/OSGRADUATE TRAINING: !ist S&ecia!ties0 give dates0 na1es o2 instit$tions:


A#r01e$ 2** 'I+CLI3A Cour-e o4 In!e-tigation Clini$al 3ar5a$olog/. I(,ME

/RO#ESSIONAL E3/ERIENCE6
4 Board certi2ication ( Na1e o2 +oard: './-i$ian. Uni!er-i"a" +a$ional "e La 'lata. Colegio "e M7"i$o- I 1i-tri$t. 188 ' /revio$s a&&oint1ents: 188 6 A--i-tant E5ergen$/ roo5. 9o-#ital :onal General "e Agu"o-. ;9ora$io Ce-tino< En-ena"a 2***02**36 Con$urrent #./-i$ian o4 t.e Internal Me"i$ine. 9o-#ital Interzonal General "e Agu"o-. Mar "el 'lata 2***02**&6 './-i$ian o4 guar". 9o-#ital Arturo Illia. Villa Ge-ell. 2**%02**76 './-i$ian o4 guar". 9o-#ital 'ri!a"o "e Co5uni"a". Mar "el 'lata ' /resent a&&oint1ent: Sin$e 2**3 Con$urren$e to t.e -er!i$e o4 En"o$rinolog/ an" 'o"olog/. 1iabeti$ 4oot. 9o-#ital Interzonal General "e Agu"o-. Mar "el 'lata Sin$e 2**& './-i$ian at t.e -er!i$e o4 Internal Me"i$ine. 9o-#ital Interzonal General "e Agu"o-. Mar "el 'lata Sin$e 2**) Internal Me"i$ine Uni"a" "e =b-tetri$ia / Gine$olog>a. Mar "el 'lata Sin$e 2**7 './-i$ian o4 'AMI Sin$e 2**7 Coor"inator o4 t.e -er!i$e?- guar" in Cl>ni$a "el +i@o / la Ma"re. Mar "el 'lata Sin$e 2**7 Me"i$al Sta44 o4 Centro "e In!e-tiga$ione- M7"i$a-. Cl>ni$a "e 3ra$tura- / =rto#e"ia. Mar "el 'lata

/RO#ESSIONAL E3/ERIENCE IN CLINICAL INVESTIGATION 6


CLA3 233 '.a-e III. 2**7. Sub In!e-tigator C:=L%%)M23*8 '.a-e III. 2**7. Sub In!e-tigator R=CAET '.a-e III. 2**7. Sub In!e-tigator S,R%720**7 '.a-e II 1iabete-. 2**7. Sub In!e-tigator (Selected center. Not initiated study) ='I0**1 '.a-e III. 2**7. Sub In!e-tigator ='I0**2 '.a-e III. 2**7. Sub In!e-tigator =LE0*12 '.a-e III B IIIb. 2**7. Sub In!e-tigator RA1IUS '.a-e II. 2**7. Sub In!e-tigator CRESCE+1= '.a-e III. 2**7. Sub In!e-tigator 11) *C***2 '.a-e IIIb. 2** . Sub In!e-tigator (I 121 .1 '.a-e III. 2** . Sub In!e-tigator (I 12%&.8 '.a-e II. 2**8. Sub In!e-tigator

E3C1*3%2 9I' 1. 2** . Sub In!e-tigator E3C 1*3%2 9I'2. 2** . Sub In!e-tigator E3C1*&71 A+EE. 2** . Sub In!e-tigator RA1 **0**1 =b-er!ational -tu"/C .ot 4la-.e-. 2** 02**8. Sub In!e-tigator (C21713 '.a-e III 1iabete-. 2**8. Sub In!e-tigator GETG=AL D '.a-e III 1iabete-. 2** . Sub In!e-tigator RA1 18*10**2 '.a-e II 9ot 4la-.e-. 2**8. Sub In!e-tigator (=REALIS '.a-e III Atrial 3ibrilatiEn. 2** . Sub In!e-tigator ATLAS II '.a-e II A$ute $oronar/ -/n"ro5e. 2**8. Sub In!e-tigator 1A'A 1* '.a-e III( 1iabete-. 2*1*. Sub In!e-tigator CAC: '.a-e IIb B III 1iabete-. 2*1*. Sub In!e-tigator 1IA3** '.a-e III 1iabete-. 2*1*. Sub In!e-tigator. A3ICI=+A1= '.a-e IV 1iabete-. 2*1*. Sub In!e-tigator TEC=S '.a-e III 1iabete-. Sin$e 2*1*. Sub In!e-tigator 3=REST '.a-e III 1iabete-. 2*1*. Sub In!e-tigator 'EGASUS '.a-e III A$ute $oronar/ -/n"ro5e . Sin$e 2*1*. Sub In!e-tigator 9=AUSAI '.a-e III TV'FE'. 2*1*. Sub In!e-tigator C9IESI '.a-e III E#o$. 2*1*. Sub In!e-tigator A1C113 7% '.a-e III E#o$. 2*11. Sub In!e-tigator CLC:)8)(231% '.a-e III. Sin$e 2*11. Sub In!e-tigator E3C11318 '.a-e III. Sin$e 2*11. Sub In!e-tigator IMAGI+E 2 '.a-e III 1iabete-. Sub In!e-tigator 1& 8)C***27 '.a-e IV A-t.5a. Sin$e 2*12. Sub In!e-tigator 9:C1137 2 '.a-e III E#o$. Sin$e 2*12 . Sub In!e-tigator 9:A1*) &3 E#o$. Sin$e 2*12. Sub In!e-tigator (310EW0G91W '.a-e IV =-teo#.oro-i-. Sin$e 2*12. Sub In!e-tigator EUCLI1 '.a-e IIIb 'eri#.eral !a-$ular "i-ea-e. Sin$e 2*13. Sub in!e-tigator CA+T=S A$ute 5/o$ar"ial in4ar$tion. Sin$e 2*13. Sub In!e-tigator =1,SSE, '.a-e IIIb A$ute $oronar/ -/n"ro5e. Sin$e 2*13. Sub In!e-tigator GA1: '.a-e III R.eu5atoi" Art.riti-. Sin$e 2*13. Sub In!e-tigator GA1V '.a-e III R.eu5atoi" Art.riti-. Sin$e 2*13. Sub In!e-tigator .

DATE:

INVESTIGATOR5 S SIGNATURE: