You are on page 1of 17

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU SEKOLAH KEBANGSAAN TERUSAN BARU SANDAKAN SABAH KERTAS KERJA PROGRAM MENTOR

MENTEE 2009 PERINGKAT SEKOLAH KEBANGSAAN TERUSAN BARU 1.0 Muqadimah Untuk mencapai kecemerlangan, sesuatu usaha yang jitu haruslah dilakukan. Sejajar dengan misi dan visi sekolah yang menitikberatkan pencapaian cemerlang murid-murid dari segi kurikulum, kokurikulum dan perkembangan sahsiah. Bagi mencapai tujuan ini, semua pihak perlu menggembling tenaga bagi menjayakannya. Perubahan dan kemajuan dalam bidang pendidikan yang pesat dan sentiasa berubah mengikut peredaran masa menuntut kita warga pendidik agar sentiasa bersedia menghadapi apa jua rintangan. Sehubungan dengan itu, salah satu program ke arah kecemerlangan yang boleh membantu ialah Program Mentor Mentee. 2.0 Objektif

. Membantu dan membimbing murid-murid !mentee " mengesan potensi dan menanam keyakinan diri untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam UPS# $%%&. $. Memantau perkembangan pelajaran Mentee dari semasa ke semasa agar mencapai sasaran yang ditetapkan oleh 'etua Panitia ataupun sekurang-kurangnya berada pada tahap lulus. (. Mewujudkan perhubungan mesra di antara murid-murid dan guru-guru S')B dan seterusnya guru-guru boleh membantu menyelesaikan masalah mereka khususnya yang berkaitan dengan pelajaran. *. Melahirkan murid-murid S')B yang mempunyai sahsiah yang terpuji. &. Muwujudkan sikap hormat dan sayang murid-murid terhadap rakan mereka, guru-guru dan sekolah. 3.0 Tema

"Tunjuk Ajar Ku Sifu"


4.0 Anjuran

Persatuan +bu Bapa ,uru !P+B," Sekolah 'ebangsaan )erusan Baru.

5.0

Pera mi

-adangan Perasmi Pelancaran Program Mentor Mentee $%%. ialah /ncik 0atip +brahim !1ang 2iPertua P+B," !.0 Tarikh a !"#in $ !"%"l$# UPSR

Program ini akan diadakan selama dari 28 April 2009 hin

".0

Tem#at

Program ini akan diadakan di S"&'lah K"%an !aan T"r$!an Bar$ Sanda&an Sa%ah $.0 Sa aran

Program ini mensasarkan murid tahun 3 Sekolah 'ebangsaan )erusan Baru Sandakan Sabah.

%.0

K&mitmen

Semua guru yang terlibat sebagai Mentor diminta dapat memberi kerjasama dan komitmen terhadap tugas mereka dalam membimbing Mentee yang telah ditetapkan terdiri daripada seorang murid untuk seorang guru. %.0 Tata'ara . Perjumpaan mingguan diadakan pada setiap hari #abu iaitu dari pukul . % hingga .(% tengah hari. 4tau hari dan waktu yang dirasakan sesuai. i" Perjumpaan pertama ! Perjumpaan suai kenal " ii" Perjumpaan seterusnya khusus untuk membincangkan masalah atau perkembangan pelajaran Mentee. $. 5ika Mentee terlibat dengan sebarang urusan luar pada hari berkenaan, bolehlah diubah ke tarikh lain pada minggu berkenaan. Mentor haruslah memberitahu Mentee jika ada sebarang perubahan hari perjumpaan. (. )empat perjumpaan ditetapkan oleh Mentor.

%.0

Peranan Ment&r

. Membina hubungan mesra dengan Mentee dan mewujudkan kejelekitan supaya apa jua masalah berkaitan pelajaran dapat diselesaikan. $. Memberi bimbingan dan dorongan kepada Mentee agar mempunyai kea6aman dan keyakinan untuk menghadapi peperiksaan.

(. Memberi bimbingan cara belajar dengan berkesan dan sistematik kepada Mentee. *. Mengadakan perjumpaan mingguan dengan Mentee dalam kumpulannya untuk mengetahui perkembangan pelajaran dan memberi teguran membina. 5uga bertanyakan jika ada hal-hal peribadi Mentee yang mengganggu pelajaran. &. Perkara-perkara lain yang di7ikirkan dapat membantu mencapai objekti7 program. 3. Mewujudkan hubungan baik dengan ibu bapa Mentee. %.0 Peranan Mentee

Menghadiri perjumpaan dengan Mentornya untuk8 . Membincangkan perkembangan pelajaran semasa. $. Melaporkan keputusan ujian ujian bulanan, peperiksaan semester dan ujian percubaan untuk dibincangkan bersama bagi meningkatken prestasi mereka. ( Membincangkan apa jua masalah yang mengganggu pelajaran mereka. *. Mendengar dan menerima sebarang teguran daripada Mentornya dengan hati yang terbuka dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi. &. Berkongsi pendapat dengan rakan Menteenya untuk bersama-sama memperolehi keputusan yang cemerlang dalam UPS#. %.0 Peni(aian

. Penilaian berterusan dari semasa ke semasa berdasarkan keputusan ujian, peperiksaan semester dan UPS# Mentee. $. Perkembangan sahsiah Mentee melalui pemerhatian di dalam dan di luar bilik darjah dan juga berdasarkan laporan guru-guru lain. (. Berpandukan buku log semasa perjumpaan mingguan bersama Mentee.

%.0

Pembaha)ian PEMBAHAGIAN MENTOR DAN MENTEE Mentor Julkipli Bin Andul Syed Mohd Khairudin Bin Syed Omar "urazlin Binti Mohd. "or $aidah Binti Mat "or Ahmad Khuzairi Bin Said & "awan' Su)ian Bin Shah Ari))in

Bil 01. 02. 0!. 0#. 0%. 0(.

Mentee

Azwie Bin Kamal Haran Bin Ru lan Saniah Binti Bahar Ro nah Binti Otok Razamli Bin Sadi Amidi Bin Ma*inun

10.0

Struktur Or)ani a i

!Sila lihat lampiran 4"

11.0 !Sila lihat lampiran B"

13.0

Penutu#

Pihak kami amat mengharapkan semoga projek ini dapat diluluskan serta dilaksanakan dengan jayanya dan mencapai objekti7 yang digariskan dalam melahirkan pelajar yang cemerlang dari semua sudut sama ada akademik, akhlak dan sahsiah, hubungan dengan manusia dan dengan Maha Pencipta. Semoga apa jua sumbangan dan bantuan yang diberikan mendapat keberkatan dari +lahi. Segala perancangan, pengurusan dan pentadbiran yang teliti menjadikan pelaksanaan yang dibuat berjalan dengan lancar berserta hidayah dan pertolongan 4llah S9).

*am#iran A

JAWATANKUASA PROGRAM MENTOR MENTEE SKTB 2009


PENASIHAT Guru Besar SKTB PENGERUSI DP PIBG NAIB PENGERUSI GPK HEM SETIAUSAHA N# SETIAUSAHA : ENCIK HUSIN BIN ABDULLAH : ENCIK LATIFF BIN IBRAHIM : PUAN HAISA BINTI ABD! HAKIM : HUS"ARUDIN BIN HAJI HUSSIN : LINDA BINTI ARS AD

AHLI JAWATAN KUASA : ADAM BIN ABDULLAH S ED MOHD KHAIRUDIN BIN S ED OMAR AHMAD KHU"AIRI BIN SAID $ NAWANG MOHD "AMRI BIN ABD! GHANI JULKIPLI BIN ANDUL NURA"LIN BINTI MOHD NOR "AIDAH BINTI MAT NOR PUAN NURA"HARINA BINTI NORMAN

SULIT

MAKLUMAT DIRI PELAJAR Na%a N* SB Tar&23 La3&r Ba(4sa A6a%a7 : A%&'& B&( Ma)&(u( : A +,-0.+ 2/09#91 : 0/ Me& 0991 : Ka4a5a( : Ka%8u(4 Asa%9 Pu6au T&%:a(4

Ke('eraa( Ke Se2*6a3 ; Jara2 : B*7 C&7a<=&7a B&6a Da3 Besar H*:& I'*6a I(sa( a(4 Pa6&(4 D&sa5a(4& Per2ara a(4 Pa6&(4 D&:e(=& Ju%6a3 A'&2 Bera'&2 Na%a Ba8a Pe2er)aa( Ba8a Na%a I:u Pe2er)aa( I:u Pe('a8a7a( Se:u6a( Pe(5a2&7 Re2*' Ke6a2ua( Se2*6a3 Masa6a3 Da6a% Ke6uar4a Ke8u7usa( U)&a( E>=e6 I : Te(7era : Ma&( B*6a : Fe6&> ?A2a'e%& Fa(7as&a Mus&% 2e /@ : A36& 2e6uar4a : Be(=& '&7&8u : 9 *ra(4 'ar&8a'a 0. *ra(4 : Ma)&(u( B&( Bura&(a -+0020<02<+-/1 ? Ka4a5a( @ : Se=ur&75 4uar' : R*s(a3 B&(7& B&(4s&( 120+2/<02<+,02 ? Ba)au @ : Pe%:a(7u Re('a3 A% '& Se2 Ke: Gas : RM 100!00 : T&a'a 8e(5a2&7 5a(4 7eru2 : <Ba&2< : <T&a'a< : : :

Ba3asa Ma6a5s&a I ?KeAa3a%a(@ Ba3asa Ma6a5s&a II ?Pe(u6&sa(@

Ba3asa I(44er&s Ma7e%a7&2 Sa&(s Hara8a( Da6a% UPSR : /A 0B

: : :

I(4&( Me6a()u72a( Pe6a)ara( Ke Se2*6a3 Me(e(4a3 : J&2a a # T&'a2 Ke(a8a Ma3u %e(=a8a& =&7a<=&7a!

A # TIDAK

SULIT

MAKLUMAT DIRI PELAJAR Na%a N* SB Tar&23 La3&r Ba(4sa A6a%a7 : ABC&e :&( 2a%a6 : A --012- -,00#91 : 00< 00< 0991 : Ba)au : Ka%8u(4 Terusa( Baru

Ke('eraa( Ke Se2*6a3 ; Jara2 : Ja6a( 2a2& C&7a<=&7a B&6a Da3 Besar H*:& I'*6a I(sa( a(4 Pa6&(4 D&sa5a(4& Per2ara a(4 Pa6&(4 D&:e(=& Ju%6a3 A'&2 Bera'&2 : B*%:a : Ma&( B*6a9 Ba=a Bu2u : A:u Ba2ar e6a : I:u Da( A5a3 : D&e)e2 a7au '&A&7(a3 : , Ora(4 0! NurAaB&6a3 ?Ma7&@ 2! M*3' K3a&ru6 ?0. 7a3u(@ SM BS .! ABC&e /! M*3' Fa&Ba6 ?00 7a3u(@ +! Nurs5aA&2a3 ? 1 7a3u(@ 7&'a2 se2 -! M*3' EBCa( ?- 7a3u(@ Prase2*6a3 1! Ra3%a( ?:e6u% se2*6a3@ ,! N*rr&(aCa7& 9! "a%r& : Ka%a6 B&( T*6*3 -1020-<02<+10. ? Ba)au @ : Ne6a5a( : M&(a3 B&(7& M&as&( ? Ba)au @ : Sur& Ru%a3 : RM 200!00 : T&a'a 8e(5a2&7 5a(4 7eru2

Na%a Ba8a Pe2er)aa( Ba8a Na%a I:u Pe2er)aa( I:u Pe('a8a7a( Se:u6a( Pe(5a2&7

Re2*' Ke6a2ua( Se2*6a3 Masa6a3 Da6a% Ke6uar4a Ke8u7usa( U)&a( E>=e6 I

: <:a&2< : T&a'a : : : : : :

Ba3asa Ma6a5s&a I ?KeAa3a%a(@ Ba3asa Ma6a5s&a II ?Pe(u6&sa(@ Ba3asa I(44er&s Ma7e%a7&2 Sa&(s Hara8a( Da6a% UPSR :.A2B

I(4&( Me6a()u72a( Pe6a)ara( Ke Se2*6a3 Me(e(4a3 : J&2a a # T&'a2 Ke(a8a <I(4&( %e(5a%:u(4 8e6a)ara( :a4& %e(=a8a& =&7a<=&7a

A # TIDAK

SULIT MAKLUMAT DIRI PELAJAR Na%a N* SB Tar&23 La3&r Ba(4sa A6a%a7 : R*s(a3 B&(7& O7*2 : A +,,902 +022#91 : 29<09<0991 : Ba)au : Ka%8u(4 Terusa( Baru

Ke('eraa( Ke Se2*6a3 ; Jara2 : B*7 C&7a<=&7a B&6a Da3 Besar H*:& I'*6a I(sa( a(4 Pa6&(4 D&sa5a(4& Per2ara a(4 Pa6&(4 D&:e(=& Ju%6a3 A'&2 Bera'&2 Na%a Ba8a Pe2er)aa( Ba8a Na%a I:u Pe2er)aa( I:u Pe('a8a7a( Se:u6a( Pe(5a2&7 Re2*' Ke6a2ua( Se2*6a3 Masa6a3 Da6a% Ke6uar4a Ke8u7usa( U)&a( E>=e6 I : D*27*r : Ma&( Ba'%&(7*( : S&7& Nur3a6&Ba3 : I:u 'a( A5a3 : Be(=& '&e)e2 : . 'ar&8a'a + *ra(4! Se%ua 8ere%8ua( : O7*2 B&( A(u& -/020-<02<+/0. : Ne6a5a( ; JKKK : Sa6%a3 B&(7& O%ar 100/2+<02<+/12 : Sur& Ru%a3 : RM ++0!00 : T&a'a 8e(5a2&7 5a(4 7eru2 : : T&a'a : : : :

Ba3asa Ma6a5s&a I ?KeAa3a%a(@ Ba3asa Ma6a5s&a II ?Pe(u6&sa(@ Ba3asa I(44er&s

Ma7e%a7&2 Sa&(s Hara8a( Da6a% UPSR :/A0B

: :

I(4&( Me6a()u72a( Pe6a)ara( Ke Se2*6a3 Me(e(4a3 : J&2a a # T&'a2 Ke(a8a I(4&( %e(5a%:u(4 8e6a)ara( 'a( %e(=a8a& =&7a<=&7a

A # TIDAK

SULIT MAKLUMAT DIRI PELAJAR Na%a N* SB Tar&23 La3&r Ba(4sa A6a%a7 : Hara( : SB .0921+! : 02<0+<0991 : Bu4&s : Ka%8u(4 Asa% 910+20<02<+--+

Ke('eraa( Ke Se2*6a3 ; Jara2 : B*7 C&7a<=&7a B&6a Da3 Besar H*:& I'*6a I(sa( a(4 Pa6&(4 D&sa5a(4& Per2ara a(4 Pa6&(4 D&:e(=& Ju%6a3 A'&2 Bera'&2 Na%a Ba8a Pe2er)aa( Ba8a Na%a I:u Pe2er)aa( I:u Pe('a8a7a( Se:u6a( Pe(5a2&7 Re2*' Ke6a2ua( Se2*6a3 Masa6a3 Da6a% Ke6uar4a Ke8u7usa( U)&a( E>=e6 I : Guru sa&(s : Ma&( B*6a : Da7*D Ser& A:'u66a3 Ha)& A3%a' Ba'aC& : I:u : Be(=& '&7&('as : 2 'ar&8a'a . a'&2 :era'&2 : Rus6a( B&( Pa77*(4 ?Te6a3 Ma7&@ :< : Asar&a3 B&(7& Pa8ar : Ne6a5a( : RM 200!00 : T&a'a 8e(5a2&7 5a(4 7eru2 : <Ba&2< : <T&a'a< : : : : :

Ba3asa Ma6a5s&a I ?KeAa3a%a(@ Ba3asa Ma6a5s&a II ?Pe(u6&sa(@ Ba3asa I(44er&s Ma7e%a7&2

Sa&(s Hara8a( Da6a% UPSR :.A2B

I(4&( Me6a()u72a( Pe6a)ara( Ke Se2*6a3 Me(e(4a3 : J&2a a # T&'a2 Ke(a8a Ma3u %e(=a8a& =&7a<=&7a!

A # TIDAK

SULIT

MAKLUMAT DIRI PELAJAR Na%a N* SB Tar&23 La3&r Ba(4sa A6a%a7 : RaBa%6& : A +99,0- -0+0#91 : 0,<00<0991 : Ka4a5a( : Ka%8u(4 Terusa( Baru

Ke('eraa( Ke Se2*6a3 ; Jara2 : B*7 C&7a<=&7a B&6a Da3 Besar H*:& I'*6a I(sa( a(4 Pa6&(4 D&sa5a(4& Per2ara a(4 Pa6&(4 D&:e(=& Ju%6a3 A'&2 Bera'&2 Na%a Ba8a Pe2er)aa( Ba8a Na%a I:u Pe2er)aa( I:u Pe('a8a7a( Se:u6a( Pe(5a2&7 Re2*' Ke6a2ua( Se2*6a3 Masa6a3 Da6a% Ke6uar4a Ke8u7usa( U)&a( E>=e6 I : P*6&s : Ma&( :*6a ; Ba=a :u2u =er&7a : HaA&B Has53&% ?Pe%a&( Ba'%&(7*(@ : A36& 2e6uar4a : D&e)e2 'a( '&:u6& : 9 *ra(4 'ar&8a'a 9 *ra(4 : Sa'& B&( A(u& ?<@ : Ne6a5a( : Sa3'&a3 B&(7& A:' Ras3&' -00020<02<+/-/ : Sur& Ru%a3 : RM 0000!00 : T&a'a 8e(5a2&7 5a(4 7eru2 : <Ba&2< : <T&a'a< : : : :

Ba3asa Ma6a5s&a I ?KeAa3a%a(@ Ba3asa Ma6a5s&a II ?Pe(u6&sa(@ Ba3asa I(44er&s

Ma7e%a7&2 Sa&(s Hara8a( Da6a% UPSR : /A 0B

: :

I(4&( Me6a()u72a( Pe6a)ara( Ke Se2*6a3 Me(e(4a3 : J&2a a # T&'a2 Ke(a8a Ma3u %e(=a8a& =&7a<=&7a!

A # TIDAK

SULIT

MAKLUMAT DIRI PELAJAR Na%a N* SB Tar&23 La3&r Ba(4sa A6a%a7 : Sa(&a3 B&(7& Ba3ar : A /,0-// 00+.#91 : 0,<02<0991 : Ba)au : Ka%8u(4 Asa%

Ke('eraa( Ke Se2*6a3 ; Jara2 : B*7 C&7a<=&7a B&6a Da3 Besar H*:& I'*6a I(sa( a(4 Pa6&(4 D&sa5a(4& Per2ara a(4 Pa6&(4 D&:e(=& Ju%6a3 A'&2 Bera'&2 Na%a Ba8a Pe2er)aa( Ba8a Na%a I:u Pe2er)aa( I:u Pe('a8a7a( Se:u6a( Pe(5a2&7 Re2*' Ke6a2ua( Se2*6a3 Masa6a3 Da6a% Ke6uar4a Ke8u7usa( U)&a( E>=e6 I : D*27*r : Ma&( :a'%&(7*( : S&7& Nur3a6&Ba3 : I:u 'a( A5a3 : D&3&(a : + 'ar&8a'a , *ra(4 : Ba3ar B&( Pa8ar : Ne6a5a( : O%%a& B&(7& O(44&s +00000<02<+,0, : Sur& Ru%a3 : RM 000!00 : T&a'a 8e(5a2&7 5a(4 7eru2 : <Ba&2< : <T&a'a< : : : :

Ba3asa Ma6a5s&a I ?KeAa3a%a(@ Ba3asa Ma6a5s&a II ?Pe(u6&sa(@ Ba3asa I(44er&s

Ma7e%a7&2 Sa&(s Hara8a( Da6a% UPSR : .A 2B

: :

I(4&( Me6a()u72a( Pe6a)ara( Ke Se2*6a3 Me(e(4a3 : J&2a a # T&'a2 Ke(a8a Ma3u %e(=a8a& =&7a<=&7a!

A # TIDAK