You are on page 1of 14

SULIT 1449/2 Matematik Kertas 2 Mei 2006 2 jam SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATOHARUN 45500 TANJONG KARANG PEPERIKSAAN

PERTENGAHAN TAHUN 2006 NAMA : ..

1449/2

TINGKATAN : 5 ... A ' 2 ) ( * 6 + , '0 '' '2 ') '( '* '6 ( ( ) ( * ( 6 * * 6 + '2 '2 '2 '2 '2 Jumlah

MATEMATIK TINGKATAN 5 Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTA !A"AN #N# E$#NGGA D#BER#TA$U 1. Tuliskan angka giliran anda dan nombor kad pengenalan anda pada ruang yang disediakan. 2. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. 3. Soalan dalam bahasa Melayu mendahului soalan dalam bahasa Inggeris. 4. Calon dibenarkan men awab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. !. Calon dikehendaki memba"a maklumat di halaman 2 dan halaman 3.

Kod #emeriksa Bahagian %alan Markah Markah &enuh Diper%leh L!"#$ %&'&(#" SULIT

SULIT

1449/2

Kertas s%alan inimengan.ungi *' halaman /er0etak .an ' halaman ti.ak /er0etak 1449/2 2006 $ak 1ipta &anitia Matematik Daerah Kuala elang%r

1449/2

SULIT

SULIT B#"#)!#* A 2*2 markah3 $awab %&+,# soalan dalam bahagian ini. ' elesaikan persamaan 2 4m2 5 66 7 ''m8 $awapan %

1449/2

2( markah3

$itungkan nilai u .an & 9ang memuaskan persamaan linear serentak /erikut:
2u + ' v = * .an )u v = ', 2

2( markah3

$awapan %

&a.a gra; 9ang .ise.iakan< l%rekkan rantau 9ang memuaskan ketiga=tiga ketaksamaan y ' , y markah] Jawapan :
' x+1,x>-3. )

[3

y=' y=x +1

'

Rajah ' menunjukkan se/uah prisma tegak .engan tapak mengu;uk #()S 9ang /er/entuk segiempat tepat8 Trape>ium ()*+ ialah keratan rentas seragam prisma itu8 &ermukaan segiempat tepat )S,* a.alah tegak manakala permukaan segiempat tepat #(+T a.alah 0%n.%ng8 M .an - masing=masing ialah titik tengah /agi #S .an ()8 , 6 0m * T + * 0m RAJA$ ' M # ( $itungkan su.ut .i antara satah ()T .engan ()*+8 $awapan% , 0m '2 0m 2( markah3 S )

Dalam rajah 2< gra; menuniukkan #(< ()< #)< .an TS a.alah garis lurus8 T terletak pa.a paksi=y8 #( a.alah selari .engan garis lurus T)S8

SULIT

1449/2

( 4(<'*6

RAJA$ 2

# 4=2<)6 . T

) '

a6 N9atakan persamaan garis lurus #(8 /6 1arikan persamaan garis lurus )S .an seterusn9a< n9atakan pintasan ?' /agi garis lurus itu8 2* markah3 $awapan% /a0

/b0

Rajah ) menunjukkan se/uah pepejal 9ang ter.iri .aripa.a ga/ungan se/uah hemis;era .an se/uah k%n8 Diameter hemis;era .an .iameter tapak k%n itu ialah 6 0m manakala tinggi k%n itu ialah ( 0m8 $itungkan isipa.u .alam 0m)< pepejal itu8 2( markah3

2Gunakan 7 )8'(23 $awapan%

RAJA$ )

Rajah ( menunjukkan se0t%r /ulatan #() /erpusat . .an semi/ulatan 9ang .iametern9a ialah .#8 Di/eri .# 7 2' 0m8

RAJA$ (

Dengan menganggap = i6 ii6

22 < hitungkan +

perimeter seluruh rajah< "uas rantau 9ang /erl%rek

26 markah3

$awapan%

4a6 A.akah a9at /erikut suatu pern9ataan atau /ukan pern9ataan@ A) 5 * 7 '*B 4/6 Tuliskan -,# implikasi .aripa.a a9at /erikut:

SULIT m C n jika .an han9a jika m ? e C n ? e 406

1449/2

enarai n%m/%r (< '0< 20< )(< D a.alah senarai n%m/%r /erp%la .an /%leh .itulis se/agai ( 7 24 '6 5 2 '0 7 24 (6 5 2 20 7 24 -6 5 2 )( 7 24'66 5 2 D 7 DDD888 Buatkan kesimpulan umum se0ara aruhan /agi senarai n%m/%r /erp%la .i atas8 2* markah3 $awapan% /a0 111111111111111111111111111111111.. /b0 Implikasi 1%111111111111111111111111111... Implikasi 2%111111111111111111111111111.. /"0 111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111 Gam/ar rajah Eenn .i /aFah menunjukkan set semesta < set 2< .an set 38 4a6 "engkapkan k%tak .i ruang jaFapan .engan menggunakan s9m/%l set < atau untuk menunjukkan hu/ungan antara set 2 .an set 38 4/6 N9atakan set /agi 2 3B8 406 N9atakan set 9ang meFakili rantau /erl%rek8 2* markah3

3 F

$awapan% /a0 2 2 3 3 4 3

/b0 55555555555555555 "aju 4ms='6 /"0 555555555555555555 A C 40 * menunjukkan gra; laju=masa '0 Rajah /agi .ua >arah # .an (8 )0

Masa 4s6

RAJA$ *

.67 ialah gra; /agi >arah # manakala .C ialah gra; /agi >arah (8 Ke.ua=.ua >arah /ermula .ari tempat 9ang sama< /ergerak sepanjang arah 9ang sama8 $itungkan a6 ka.ar peru/ahan laju >arah (< .alam ms=2 /agi temp%h * s 9ang aFal8 /6 jarak 9ang .ilalui >arah # .alam * s 9ang pertama8 06 /e>a jarak antara .ua >arah itu pa.a akhir temp%h * s 9ang pertama8 $awapan% 2+ markah3 /a0

/b0

/"0

11

( ialah satu matriks 2 2 .engan kea.aan

, )

6 ' Q = 0 2

0 8 '

4a6 1arikan matriks (8 4/6 eterusn9a< .engan menggunakan kae.ah matriks< hitungkan nilai u .an w 9ang memuaskan persamaan /erikut:
, ) 6 u '0 = 2 w 2

2* markah3

B#"#)!#* B 2(, markah3

SULIT

1449/2

$awab &+.#$ soalan dalam bahagian ini. '2 4a6 "engkapkan ja.ual /erikut /agi persamaan y 7 ') ,' 5 *8 $awapan% ' y =) 2 =2 =' '2 0 * ' 2 =) ) )8* ( '-8- )+ 2) markah3

4b6 +ntuk "eraian soalan ini8 gunakan kertas gra9 yang disediakan pada halaman . 6nda boleh menggunakan pembaris 9leksibel. Dengan menggunakan skala 2 0m kepa.a 'unit pa.a paksi=' .an 2 0m kepa.a * unit pa.a paksi=y< lukis gra; y 7 ') ,' 5 * /agi nilai ' .alam julat =) ' (8 2( markah3 4"6 Daripa.a gra; an.a< 0ari 4i6 nilai ' apa/ila y 7 2*< 4ii6 nilai y apa/ila ' 7 ='8(8 22 markah3 $awapan% /i0 /ii0 ' 4111111111111. y 4 111111111111

4d6 Dengan melukis satu garis lurus 9ang sesuai pa.a gra; an.a< 0ari semua nilai ' .alam julat =) ' ( 9ang memuaskan persamaan ') '2' ' 7 08 N9atakan nilai=nilai ' itu8 2) markah3 $awapan% /i0 /ii0 /iii0

' 4 1111111111111 ' 4 1111111111111. ' 4 1111111111111.

')

4a6 &enjelmaan # meFakili satu pantulan pa.a garis lurus y 728 &enjelmaan T meFakili translasi
2 8 &enjelmaan ) meFakili satu putaran melalui *

-0% laFan arah jam pa.a asalan8 N9atakan k%%r.inat imej /agi titik 4(< *6 .i /aFah penjelmaan /erikut8 4i6 # 4ii6 T# 4iii6 )T 2* markah3 $awapan% /i0 /ii0 /iii0 1111111111111111111111111.. 1111111111111111111111111.. 1111111111111111111111111. ;

RAJA$ 6 4/6 Dalam Rajah 6 .i atas< segi tiga 6:; a.alah imej /agi segi tiga 67C .i /aFah penjelmaan * .iikuti .engan penjelmaan ,8 i8 $uraikan selengkapn9a 4a6 penjelmaan *< 4/6 penjelmaan ,8 ii8 Jika luas segi tiga 67C ialah + unit2< hitung luas segi tiga 6:;8 2+ markah3 $awapan% i. /a011111111111111111...111111111111 1111111111111111111111111111111 /b0111111111111111111111111111111 11111111111111111111111.11111111. ii. 111111111111111111111 111111111111111111111unit2.

SULIT '(

1449/2 Data .alam ja.ual .i /aFah menunjukkan markah 9ang .iper%leh sekumpulan )6 %rang pelajar .alam satu ujian /ulanan8 6) 6' (, *6 (' (, *' ** 6) *0 6* (+ *) *, 62 *+ (2 (, (2 )RAJA$ + 4a6 Menggunakan .ata .alam Rajah +< .an .engan menggunakan sai> selang kelas * markah< lengkapkan ja.ual /erikut8 2( markah3 $awapan% M#/0#" )' ? )* )6 ? (0 K&0/#.#* T!$!0 T&*)#" *( *+ ** )+ *2 (6 *( *' 6' *0 *2 ((6 (2 *( (*

/b0 +ntuk "eraian soalan ini8gunakan kertas gra9 yang di sediakan pada halaman Dengan menggunakan skala 2 0m kepa.a * markah pa.a paksi=' .an ' 0m kepa.a ' %rang pelajar pa.a paksi= y< /inakan satu p%lig%n kekerapan /agi .ata .i atas8 2* markah3 406 4i6 N9atakan kelas m%.8 4ii6 $itungkan min markah /agi kumpulan pelajar itu8 $awapan% /i0 /ii0 /iii0 1111111111111111... 11111111111111111 11111111111111111. 2) markah3

'*

4a6 "engkapkan ja.ual /erikut /agi persamaan y 7 $awapan% ' y 0 0 08* '8,, ' 2 6 ) +8* (

' x 4, x 6 8 2

* +8*

+ )8* 2) markah3

4b6 +ntuk "eraian soalan ini8 gunakan kertas gra9 yang disediakan pada halaman . 6nda boleh menggunakan pembaris 9leksibel. Dengan menggunakan skala 2 0m kepa.a 'unit pa.a paksi=' .an 2 0m kepa.a * unit pa.a paksi=y< lukis gra; y 7 julat 0 ' +8 4"6
' x 4, x 6 /agi nilai ' .alam 2

2( markah3

Dengan melukis satu garis lurus 9ang sesuai pa.a gra; an.a< 0ari semua nilai ' .alam julat 0 ' + 9ang memuaskan persamaan '4, '6 7 '08 N9atakan nilai=nilai ' itu8 22 markah3 $awapan% /i0 ' 4111111111111. /ii0 ' 4 111111111111

4d6 "%rekkan rantau 9ang .itakri;kan %leh tiga ketaksamaan y


' x 4, x 6 < ' C 2 .an y ' 5 '8 2

2) markah3

SULIT '6

1449/2 4a6 &enjelmaan # meFakili satu pantulan pa.a garis lurus y 7 '8 &enjelmaan T meFakili translasi
) 8 &enjelmaan ) meFakili satu putaran melalui *

-0% laFan arah jam pa.a pusat 42< 068 N9atakan k%%r.inat imej /agi titik 4(< '6 .i /aFah penjelmaan /erikut8 4i6 # 4ii6 )# 4iii6 T) 2* markah3 $awapan% /i&0 /&0 /&i0 1111111111111111111111111.. 1111111111111111111111111.. 1111111111111111111111111. y 2

6 ) ( 7 . # C

3 <

'

RAJA$ , 406 Dalam Rajah , .i atas< trape>ium .67C a.alah imej /agi trape>ium .#() /agi satu penjelmaan * .an trape>ium .67C ialah %/jek trape>ium .23< /agi satu penjelmaan ,8 i8 $uraikan selengkapn9a 4a6 penjelmaan *< 4/6 penjelmaan ,8 ii8 Jika luas .67C ialah '2 unit2< hitung luas trape>ium .23< 9ang ti.ak /erl%rek8 2+ markah3 $awapan% i. /a011111111111111111...111111111111 1111111111111111111111111111111 /b0111111111111111111111111111111 11111111111111111111111.11111111. ii. 111111111111111111111 111111111111111111111unit2.