You are on page 1of 6

Kulometn pevnstka typu Moir

Jedn se o pevnstku kruhovho pdorysu, jej obvodov zdivo je postaveno z betonovch tvrnic. Stropn konstrukce kopulovitho tvaru je na zkladu pevnstky upevnna pomoc ocelovch prvk. Strop pevnstky je ocelov a zesiluje se betonem. Dodatenou vrstvou betonu me bt opatena i zkladna pevnstky. Dky tomuto zeslen je pevnstka odoln proti jednotlivm zsahm projektily polnch dl a proti soustedn palb z puek a kulomet. Zsahm projektil o ri 6 palc pevnstka neodol. Dostatenou odolnost m pouze v ppad, e projektil tto re exploduje ve vzdlenosti 3 stopy a vce. Kruhov mezera mezi stropem a zkladnou pevnstky je kryta ocelovm, posuvnm ttem o sle 12 mm, ve kterm je vynechna stlna. tt se ot kolem svisl osy pevnstky a jeho pohyb je spaen s pohybem lafety. V ppad poteby mohl bt tt sputn, aby bylo umonno pozorovn celho okol pevnstky. Pevnstka se pouv v mstech, kter nejsou ohroena pmou stelbou vtch r. Pevnstka tak nen vhodn do mst, kter jsou vystavena pozemnmu pozorovn neptele, jeliko jej silueta je dosti zeteln. K pevnstce me bt pidruen tak kryt pro obsluhu a potebn materil. Zle na tom, jestli palebn postaven bude nebo nebude trvale obsazeno. Zsadn se pevnstka nestav v tsn blzkosti zkop a budov, tzn. v mstech, kde se d oekvat tk dlosteleck bombardovn. V mstech, kter jsou ohroena silnou dlosteleckou palbou je vhodnj stavt palebn postaven typu Champagne nebo odolnj betonov pevnstky. Pokud je vak z njakch dvod pevnstka postavena v mstech ohroench silnou dlosteleckou palbou, mus bt v jej blzkosti bezpodmnen vybudovn kryt pro jej osdku. kryt me bt s pevnstkou spojen tunelem, krtkm zkopem, event. s n spojen nen a je vybudovn pobl. Vchod nesm v dnm ppad stit do pevnstky pmo z okolnho ternu. Vdy mus bt chrnn dobe zamaskovanm zkopem o minimln dlce 6 stop. Mezi hlavn vhody tohoto typu palebnho postaven pat jeho snadn maskovn proti leteckmu pozorovn a monost vst kruhovou palbu. Je velmi dleit, aby byly dostaten maskovny ji vkopov prce. Maskovn mus bt nadle peliv udrovno. Stejn dsledn mus bt maskovny tak prce spojen s budovnm krytu a jeho napojen na pevnstku. Nejlep ochranou proti pozemnmu pozorovn je umstit pevnstku do ivch plot, kov apod. Vyszenm vhodnch ke, travin apod. v okol pevnstky se d vytvoit vhodn prodn clona. Ke zmaten neptele se buduj tak klamn postaven.

Obr. 1: Pohled na pevnstku. Nen zobrazeno zeslen stropn konstrukce betonem.

Obr. 2: ez pevnstkou. Je ji zakresleno zeslen stropu pomoc betonu. Nzorn je vidt tak mechanismus oten ocelovho ttu a lafeta kulometu.

Obr. 3: Pdorysn ez pevnstkou

Obr. 4: Dobov snmek pevnstky. Na popisku je chybn uvedeno, e se jedn o nmeckou pevnstku.

Obr. 5: Snmek dochovan pevnstky. Vjimen se dochoval tak ocelov posuvn tt.

Obr. 6: Fotografie dochovanho objektu. Zeteln je zeslen spodn sti pevnstky betonem. V tomto ppad se tak zachoval posuvn tt.

Obr. 7: Fotografie dochovanho objektu. Zeteln je zeslen spodn sti pevnstky betonem.

Obr. 8: Detailn snmek stlny zhotoven v ocelovm posuvnm ttu

Obr. 9: Snmek objektu dochovanho ve mst Ypres

Pozn.: Vzhledem k nepesnostem vznikajcm zaokrouhlovnm pi pevdn jednotek angloamerick mrov soustavy do jednotek metrickch bude v textu pouvno pvodn oznaen jednotek dlky. K pevodu dlkovch jednotek lze pout nap. tabulky uveden na Wikipedii. Odkaz na Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Angloamerick%C3%A1_m%C4%9Brn%C3%A1_soustava

Prameny a pouit literatura: 1) Manual of fieldworks (All arms), His majestys stationery office, London, 1921 2) http://1914-1918.invisionzone.com/forums/index.php?showtopic=172891 Autor: Ing. Vladimr Polek E-mail: vladimir.polasek@atlas.cz Web: www.polni-opevneni.websnadno.cz