You are on page 1of 13

1249/1

SULIT

1249/1 NO. KAD PENGENALAN


Sejarah
Kertas 1 ANGKA GILIRAN
September/O
UNIT KURI
ktober
2009
1 jam

UNIT KURIKULUM
JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN

GEMPUR SEJARAH
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009

SET 1

KERTAS 1
MASA : 1 Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan


2. Jawab semua soalan.
3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A,B,C dan D.
Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan
anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.
4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah
dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

1Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

GEMPUR SEJARAH SPM 2009, JABATAN PELAJARAN KELANTAN


Lihat Sebelah
SULIT

1 Mengapakah manusia memilih lembah sungai untuk petempatan mereka?


(m/s 8)
A Lembah berpaya sesuai untuk pertahanan
B Air banjir untuk mengairi tanaman
C Tanah yang subur untuk pertanian
D Sempadan menentukan pengaruh politik

2 Mengapakah Tamadun Indus mengalami kehancuran pada tahun 1800 s.m.?


(ms 23 )
I Bencana alam
II Serangan orang Aryan
III Pemberontakan rakyat
IV Kelemahan pemerintahan Asoka

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

3. Apakah yang menjadi teras perundangan Tamadun China pada zaman Dinasti
Chin? (ms 47 )

I Hukuman berat
II Bersifat kolektif
III Sebagai pemulihan
IV Keputusan pembesar

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

4. Mengapakah kedua-dua konsep di bawah amat berpengaruh dalam


kehidupan tamadun masing-masing?

Yoga Tamadun India

Yin dan Yang Tamadun China


( ms 58)

A Menghubungi roh si mati


B Meramalkan bencana alam
C Menentukan nasib seseorang
D Mengimbangi kesihatan dalam kehidupan
GEMPUR SEJARAH SPM 2009, JABATAN PELAJARAN KELANTAN
GEMPUR SEJARAH SPM 2009, JABATAN PELAJARAN KELANTAN
5. Apakah bukti penemuan yang menunjukkan wujud zaman logam di Asia
Tenggara?
(ms 73 )
A Serunai besi
B Kercing emas
C Gong tembaga
D Gendang gangsa

6. Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Angkor maju dalam bidang


pertanian?
(ms 77 )
A Sistem pengairan yang baik
B Pelabuhan entreport
C Tentera yang kuat
D Kedudukan yang strategik

7. Faktor utama yang membolehkan kerajaan Angkor menjadi sebuah kerajaan


yang kuat kerana kedudukannya yang berhampiran dengan Tasik Tonle Sap.

Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan tasik Tonle Sap kepada
kerajaan Angkor (ms 77 )

I Tanah subur
II Sumber air
III Sistem pengangkutan
IV Pusat pelancongan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

8. Mengapakah perbuatan di bawah dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliah?

Bayi perempuan yang baru lahir ditanam hidup-hidup.


(ms 101 )
A Kemiskinan hidup
B Korban kepada tuhan
C Menjaga maruah keluarga
D Mengurangkan tanggungan

GEMPUR SEJARAH SPM 2009, JABATAN PELAJARAN KELANTAN


9. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan munculnya cara hidup berkabilah
di kalangan masyarakat Arab jahiliah?
(ms 102 )
I Keadaan geografi
II Ketua mesti berilmu
III Tempat tinggal yang terasing
IV Semangat asabiyah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

10. Penghijrahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah berlaku kerana
(ms 121 )
A melarikan diri
B mengembangkan ekonomi
C mendapatkan perlindungan
D menerima jemputan masyarakat setempat

11. Nabi Muhammd s.a.w menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh


masyarakat Madinah berlandaskan
(ms 127)
I Adat
II Keadilan
III Musyawarah
IV semangat assabiyah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Sebelum wafat Nabi Muhammad s.a.w telah menyampaikan amanat


penting kepada umat Islam menerusi khutbah terakhir
12
Apakah amanat penting tersebut ?
(ms 137 )
I Mementingkan perpaduan
II Melantik Abu Bakar al-Siddiq sebagai pengganti
III Menasihati kaum Quraisy memeluk agama Islam
IV Mengamalkan hidup berasaskan Al-Quran dan Sunnah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

GEMPUR SEJARAH SPM 2009, JABATAN PELAJARAN KELANTAN


13. Penghasilan buku al-Shamil fis Sina’ah al-Tabibiyah menunjukkan
(ms152 )
A Peningkatan dalam bidang rawatan selepas pembedahan
B Perkembangan ilmu dalam bidang kimia
C Perkembangan ilmu al-Sunnah
D Peningkatan dalam ilmu tafsir

14. Apakah sumbangan Khalifah Abu Bakar al Siddiq semasa


pemerintahannya?
(ms144-145 )
A Membukukan al Quran
B Menubuhkan jabatan baru
C Menghapuskan golongan murtad
D Membina sistem pengairan

15. Gelaran di bawah digunakan selepas kedatangan Islam.


- Zillullah fil-ardh
- Zillullah fil -alam
Apakah maksud gelaran tersebut?
(ms 196 )
A Raja
B Wakil tuhan
C Pemimpin
D Bayangan Allah

16. Apakah kandungan yang terdapat dalam 6okum kanun di bawah?


Hukum Kanun Melaka
(ms199 )
A Undang-undang keluarga
B Tugas nakhoda
C Peraturan di lautan
D Penentuan timbangan

GEMPUR SEJARAH SPM 2009, JABATAN PELAJARAN KELANTAN


17. Maklumat di bawah merupakan undang-undang bertulis yang terdapat di
negeri-negeri Melayu.

Undang-undang Johor
Undang-undang Kedah

Mengapakah sistem perundangan itu diwujudkan?


(ms 200 )
I Membasmi kemiskinan.
II Melicinkan pentadbiran.
III Mengawal tingkah laku manusia.
IV Memajukan kegiatan perdagangan.

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

18. Apakah faktor yang mendorong kemunculan golongan Baron di Eropah


pada Zaman Gelap?
(ms 215 )
A Kemusnahan kuasa pusat
B Kemunculan petani kecil
C kemerosotan perdagangan
D Keperluan bahan makanan

19. Mengapakah gerakan Reformation dapat berkembang dengan pesat di


Jerman?
(ms 221 )
A Galakan raja
B Campur tangan Paus
C Penciptaan mesin cetak
D Perkembangan perdagangan

20. Antara galakan yang diberikan oleh British kepada peladang yang
mengusahakan tanaman getah ialah
(ms248 -249 )
I pemberian hadiah
II tarif cukai yang rendah
III kadar sewa tanah rendah
IV membina kilang memproses

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

GEMPUR SEJARAH SPM 2009, JABATAN PELAJARAN KELANTAN


21. Pada abad ke-19 pedagang tempatan di Tanah Melayu hanya boleh
mendapatkan perkhidmatan bank Eropah melalui
(ms 257 )
A Sultan
B Residen
C Komprador
D Penggawa

22. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem pendidikan vernakular?


(ms265 )
A Bahasa ibunda digunakan
B Masa pembelajaran ditetapkan
C Terhad kepada golongan dewasa
D Lengkap dengan pakaian seragam

23. Negara Hasil kekayaan


Tanah Melayu Bijih timah, getah
Indonesia Bijih timah, rempah ratus
Negara Thai Bijih timah, kayu jati

Apakah 8ystem yang membolehkan kuasa penjajah menguasai hasil bumi


tersebut?
(ms5 )
A Membuka perindustrian baru
B Pengenalan sistem politik barat
C Perluasan pelabuhan entreport
D Memberi keistimewaan kepada pemerintah

24. Apakah peranan Encomiendero dalam 8ystem Encomienda di Filipina?


(ms 9)
A Mendaftar tanah
B Memajukan perdagangan
C Mengkristiankan penduduk
D Menggubal undang-undang

25. Apakah faktor berlakunya penentangan penduduk tempatan terhadap


kuasa Barat di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak pada abad ke-19 ?
(ms 30)
A Penggunaan sistem telegraf
B Pembinaan sistem pengangkutan
C Pengenalan sistem pentadbiran penjajah
D Penubuhan sistem pendidikan vernakular

GEMPUR SEJARAH SPM 2009, JABATAN PELAJARAN KELANTAN


26. Mayat Tok Jangut telah digantung dalam keadaan kepala ke bawah dan
kaki ke atas di pasar setelah terkorban dalam peristiwa serangan British
pada bulan Mei 1915 di Saring, Pasir Puteh.

Apakah yang dilakukan oleh British sebelum Tok Janggut digantung


sedemikian?
(ms 42)
A Dibiarkan terseksa di Pasir Puteh
B Ditunjukkan kepada sultan Kelantan
C Diarak ke seluruh pekan Kota Bharu
D Dicam mayat oleh Engku Besar Jeram

27. Lambang negara merupakan simbol atau tanda yang menjadi identiti
sesebuah negara

Apakah peralatan yang menjadi simbol kedaulatan raja dan kerajaan yang
memerintah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka?
(ms 76)
I Nobat
II Bendera
III Cogan kata
IV Alat regalia

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

28. Apakah tujuan British memperkenalkan pentadbiran di bawah?


MALAYAN UNION-1946
(ms 95 )
I Menjimatkan kos
II Melicinkan pentadbiran
III Mengukuhkan kuasa politik setempat
IV Memenuhi permintaan penduduk tempatan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

GEMPUR SEJARAH SPM 2009, JABATAN PELAJARAN KELANTAN


29. Mengapakah Singapura tidak dimasukkan ke dalam Malayan Union 1946?
(ms 96)
A Mempunyai penduduk daripada kaum Melayu, Cina & India
B Mewakili kerajaan Negeri-Negeri Selat
C Menjaga kepentingannya sebagai pelabuhan bebas
D Mempunyai banyak hasil daripada penduduk tempatan

30. Ahli-ahli yang dilantik dalam Sistem Ahli berperanan untuk


(ms 118 )
I mengurus pentadbiran harian jabatan
II mencadangkan undang-undang yang berkaitan
III menggubal dasar-dasar baru untuk kepentingan rakyat
IV mengarah pegawai-pegawai kanan melaksanakan tugas

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

31. Mengapakah Dato’ Onn Ja’afar dikecam hebat oleh ahli-ahli UMNO pada
tahun 1951 ?
(ms 120 )
A Warganegara Tanah Melayu harus dinamai Melayu
B Rundingan dengan Jawatakuasa Hubungan Antara Kaum.
C Cadangan membuka keahlian UMNO kepada semua kaum.
D Memberi kerakyatan Jus Soli kepada bukan Melayu.

32. Apakah persamaan di antara tokoh di bawah?

 Lord Brassey
 Dato` Onn Jaafar
(ms 137 )
A Menggubal Perlembagaan Tanah Melayu
B Mencadangkan pembentukan Malaysia
C Menentang penubuhan Malayan Union
D Mengesyorkan pengasasan MAPHILINDO

33. Pernyataan di bawah menggambarkan perkembangan yang berlaku di


Singapura pada tahun 1961.

Pada bulan April 1961,Barisan Sosialis telah


memenangi pilihan raya kecil kawasan Hong Lim.

Apakah tindakan Lee Kuan Yew ekoran peristiwa di atas?


(ms 139 )
A Meminta bantuan ketenteraan dari luar
B Mengharamkan gerakan bercorak radikal
C Mencadangkan penggabungan dengan Tanah Melayu
D Mengisytiharkan kemerdekaan Singapura

GEMPUR SEJARAH SPM 2009, JABATAN PELAJARAN KELANTAN


34. Antara berikut manakah merupakan ciri-ciri yang berkaitan dengan sistem
pemerintahan di bawah?

Negara Malaysia mengamalkan sistem


pemerintahan Demokrasi Berparlimen.
(ms 161-162 )
I Kerajaan diterajui oleh Ketua Menteri.
II Raja-raja menjadi lambang taat setia rakyat.
III Rakyat melibatkankan diri dalam pemerintahan.
IV Perdana Menteri menggubal undang-undang.

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

35. Antara berikut, jawatan manakah yang berhak dilantik oleh Yang Dipertuan
Agong?
(ms 168 )
A Datuk Bandar Wilayah Kuala Lumpur
B Menteri di Jabatan Perdana Menteri
C Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
D Pengarah di Kementerian Pelajaran Malaysia.

Tahun : 1950
Agensi : Rural Industrial Devolopment Authority (RIDA)
36.
Tujuan penubuhan agensi di atas ialah
(ms 198)
A membangunkan 11ampong baru
B menyediakan kemudahan asas
C memajukan masyarakat luar bandar
D menyusun petempatan masyarakat

37. Apakah langkah untuk memajukan Bahasa Melayu selepas Persekutuan Tanah
Melayu Merdeka?
(ms 216 )
A membuka Universiti Malaya
B menubuh Sekolah Alam Shah
C melancar Tahun Bahasa Melayu
D mengguna slogan Bersatu Bertambah Mutu

GEMPUR SEJARAH SPM 2009, JABATAN PELAJARAN KELANTAN


38. Apakah faedah yang diterima oleh Malaysia dalam Pertubuhan Persidangan
Islam (OIC)?
(ms 252 )
I Bantuan pendidikan
II Pinjaman kewangan
III Kemudahan perubatan
IV Kerjasama ketenteraan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

39. Dalam era globalisasi, k-ekonomi berkembang berasaskan


(ms 260 )
A Modal
B Pengetahuan
C bahan mentah
D tenaga buruh

40. Antara berikut manakah berkaitan dengan pernyataan di bawah?

Deklarasi Kuala Lumpur tahun 1971


(ms 258)
A ASA
B ASEAN
C ZOPFAN
D MAPHILINDO

KERTAS SOALAN TAMAT.

GEMPUR SEJARAH SPM 2009, JABATAN PELAJARAN KELANTAN


JAWAPAN SET 1

NO JAWAPAN NO JAWAPAN
1 C 21 C
2 A 22 A
3 A 23 A
4 D 24 C
5 D 25 C
6 A 26 C
7 A 27 B
8 C 28 A
9 B 29 C
10 D 30 A
11 C 31 C
12 B 32 B
13 A 33 C
14 C 34 C
15 D 35 C
16 A 36 C
17 C 37 B
18 A 38 A
19 C 39 B
20 C 40 B

GEMPUR SEJARAH SPM 2009, JABATAN PELAJARAN KELANTAN