BAHAGIAN IV ELAUN 1.

Elaun Wilayah
(Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/1998 & Pekeliling Perkhidmatan Bil. 12/2001)

Syarat-syarat Kelayakan; i) ii) iii) Pegawai yang berasal dari Sabah (termas k !ab an) ata dilantik dan ata ditem"atkan di Semenan# ng ata Sarawak yang

Pegawai yang berasal dari Semenan# ng yang dilantik dan ata ditem"atkan berkhidmat di Sabah (termas k !ab an) ata Sarawak ata Pegawai yang berasal dari Sabah (termas k !ab an) yang dilantik dan ata ditem"atkan berkhidmat di Sarawak dan "egawai yang berasal dari Sarawak yang dilantik dan ata ditem"atkan berkhidmat disabah (termas k !ab an).

Kadar Bayaran Lin kun an Ga!i "ter#asuk Elaun $e#an kuan% $%48&9.'' dan ke atas $%48&9.'( * $%28(2.84 $%28(2.8& * $%142+.0+ $%142+.0' * $%8+1.'8 $%8+1.'+ * $%'2&.'& $%'2&.'2 dan ke bawah $eratusan &ari'ada Ga!i (an &iteri#a 12.() 1() 1+.() 20) 22.() 2()

$e a)ai yan *erkelayakan untuk di*ayar Elaun Wilayah i) ii) Pegawai yang telah dilantik ,eta" - r sandaran ,erlatih

&+ku#en s+k+n an yan di'erlukan i) ii) iii) Si#il .elahiran /b ata Ba"a Pegawai Si#il .elahiran Pegawai S rat ak an S m"ah (Bagi t # an mengistiharkan wilayah yang di"ilih samada mengik t wilayah asal ib ata wilayah asal ba"a)

Elaun $el*a ai

,

80

-. Elaun $eru#ahan Wilayah
("ekeliling Perkhidmatan Bi. 11/2001)

i) ii).

0la n Per mahan 1ilayah dibayar ke"ada Pegawai m lai dari tarikh "egawai mela"2rkan diri di 1ilayah bar . Penggantian kem dahan .adar Sewa $ mah bagi Pegawai yang bert kar wilayah.

Syarat-syarat Kelayakan i). ii). iii). Pegawai yang dibayar 0P1 tidak !ayak /mb han ,eta" Per mahan Pegawai yang tidak mend d ki r mah kera#aan b2leh memilih sama ada menerima 0P1 ata /,P Pegawai yang mend d ki r mah kera#aan tidak layak 0P1 dan tidak layak /,P (r mah di"er nt kan ke"ada "egawai se3ara "erse2rangan ata se3ara berk2ngsi). Pegawai yang mend d ki r mah kera#aan yang di"er nt kan ke"ada s ami ata isteri tidak layak 0P1 teta"i layak /,P Pegawai s ami dan isteri tidak mend d ki r mah kera#aan b2leh dibayar /,P. 1ala bagaimana" n salah se2rang b2leh memilih 0P1. - r Sandaran ,erlatih/,idak ,erlatih layak dibayar 0P1.

i4). 4). 4i).

$e a)ai tidak layak di*ayar Elaun $eru#ahan i). ii). iii). i4). Pegawai yang ber3 ti tan"a ga#i Pegawai yang telah membeli r mah dalam stesen "egawai berkhidmat dengan "in#aman "er mahan kera#aan Pegawai yang menghadiri k rs s melebihi & b lan Pegawai yang bert kar wilayah yang dibenarkan mend d ki h2tel melebihi tem"2h yang diteta"kan akan kehilangan se3ara "r2"2rti2nate 0P1 bagi tem"2h tambahan yang belia tinggal di h2tel.

&+ku#en S+k+n an Sama se"erti kelayakan 0la n 1ilayah.

Elaun $el*a ai

,

81

- ".+nt+h% $en akuan Bersu#'ah "$en istiharan Wilayah yan di'ilih% Saya 5555555555555555555 .P,6 55555555555555.. 7lamat 6 55555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555 8engan ses ngg h dan sebenarnya mengak bahawa 69 1. Saya se"erti mana nama dan kad "engenalan diatas adalah dilahirkan 8i :egeri 555555555555555. Pada 6 555555555555.. Sememangnya ; ib / ba"a saya berasal dari anak #ati :egeri 55555555. 2. 8ari it t # an saya memb at s rat ak an ini ialah nt k mengesahkan bahawa saya memilih men#adi anak negeri 6 5555555555555555.. mengik t asal s l negeri kelahiran ; ib / ba"a saya. 8engan "engesahan saya ini dihara" memb2lehkan "ihak saya ber r san dengan "ihak9"ihak yang berkenaan. / '+t+n salah Satu 8an saya memb at s rat ak an ini dengan ke"er3ayaan bahawa a"a9a"a yeng terseb t didalamnya adalah benar< serta men r t 7kta 7k an Berkan n 19'0 8i"erb at dan dengan sebenar9benarnya )

8iak ai 2leh yang terseb t namanya diatas iait ) 555555555555555555555. ) 555555555555555555555. ) di 5555555555.. di :egeri =2h2r ,arikh 6 55555555555 8i hada"an saya ) ) (,andatangan Pegawai)

55555555555555555555. (>2" dan ,andatangan S r han#aya S m"ah)

Elaun $el*a ai

,

82

Sekiranya dida"ati bahawa makl mat yang diberikan it tidak benar< saya akan kehilangan kelayakan 0P1.era#aan 6 Pegawai . :ama Pen h Pegawai :ama ./steri/S ami %ela"2r 8iri 4. Kelulusan Ketua 4a*atan Saya mengesahkan bahawa berdasar ke"ada makl mat diatas< "egawai adalah berasal dari"ada 1ilayah .B2rang =P7 (0P1) $E012H2NAN $E1ILIHAN ELAUN $E0U1AHAN WILA(AH "E$W% A3AU I1BUHAN 3E3A$ $E0U1AHAN "I3$% BAGI $EGAWAI (ANG BE03UKA0 WILA(AH 1. .em"at !ahir .ad Pengenalan Bar -red dan -a#i Pegawai . Butir-*utir $e a)ai .arikh Pegawai %ela"2r 8iri 7lamat Pe#abat . 11 .ad Pengenalan Bar :2. $erihal $eru#ahan . Butir I*u Ba'a $e a)ai .era#aan 6 (. $e#ilihan $e a)ai .ah n 2001< "egawai 69 (a) (b) !ayak dibayar 0P1 ata /.adar /. /steri/S ami Pegawai (#ika s dah berkahwin) ./steri/S ami (#ikaberkenaan) . . 3e#'at Berkhid#at 7lamat Pe#abat Pegawai .em"at lahir /b Pegawai &.P ata ./steri/S ami Pegawai 2.arikh .Semenan# ng/Sabah (termas k !ab an)/ Sarawak dan selaras dengan "erat ran di "erenggan ' Pekeliling Perkhidmatan Bil. $% $en esahan $e a)ai Saya mengesahkan bahawa segala makl mat yang dilengka"kan di atas adalah benar.andatangan Pegawai +. .arikh .idak layak dibayar ked a9d a 0P1 dan /.em"at !ahir Ba"a Pegawai .adar 0P1 Pegawai .arikh :ama Pegawai .P .arikh 8isediakan $ mah .andatangan Pegawai Elaun $el*a ai ./steri/S ami $ mah dalam stesen dibeli dengan Pin#aman Per mahan .em"at !ahir Pegawai :2.P Pegawai ata $% '. 83 .

. .et a =abatan sekiranya saya membeli r mah melal i "in#aman . ii). .ad Pengenalan 1 salinan Si#il :ikah (#ika berkahwin) 1 salinan S rat Perlantikan Pegawai S rat 7rahan Penem"atan / Pert karan Pegawai Elaun $el*a ai . .andatangan :ama Pem2h2n 6 . 2. Saya bertangg ng#awab nt k memberitah =et a =abatan sekiranya saya berkahwin dengan "enerima 0P1 nt k menghentikan 0P1 salah se2rang dari"ada kami. Saya bertangg ng#awab nt k memberitah . .2.1.>atatan 6 P2t2ng . i4).et a =abatan :ama 6 >2" =abatan 6 82k men S2k2ngan 6 i). 1 salinan Si#il Beranak / . B tir9b tir S ami//steri Pegawai (=ika berasal dari"ada 1ilayah) Na#a N+. Perak an Penerima 0P1 2. Status . 1enduduki 0u#ah Kera!aan 5 1eneri#a E$W 5 3eri#a I3$ (P2t2ng yang mana tidak berkenaan) Pengesahan %a#ikan :ama 6 >2" =abatan 6 2.era#aan dalam stesyen tem"at saya bert gas agar 0P1 saya dihentikan. .andatangan . Kad $en enalan 3arikh Lahir $eker!aan Gred5Ga!i Ala#at 1a!ikan . 84 .yang mana tidak berkenaan dan tandakan (  ) dik2tak di mana berkaitan 4$N4 "E$W% 1. iii).

. Elaun $el*a ai . 7ngg2ta Perkhidmatan 7wam (termas k k2ntrak< angg2ta sambilan< angg2ta sangk t< angg2ta sementara dan angg2ta sandaran) yang telah diarahkan bert gas di kawasan "edalaman dan memen hi sem a syarat se"erti berk t69 i) ii) iii) 8iarah se3ara bert lis nt k berkhidmat di kawasan "edalaman .riteria nt k menent kan ses at kawasan ter"en3il mengik t ke"erihalan negeri masing9masing sebagai kawasan "edalaman adalah se"erti berik t 69 i) ii) . (/2000) &.inggal meneta" di kawasan "edalaman Berkhidmat selama tem"2h sat b lan kalender ata lebih dikawasan "edalaman. uan 7. >2nt2h 6 a) Pegawai yang berasal dari semenan# ng bert kar ke Sabah ata Sarawak kem dian ber"indah sem la ke Semenan# ng.em dahan 7wam yang tidak sem" rna (tiada "engangk tan awam< tele?2n awam dan kem dahan "er batan) Syarat-Syarat Kelayakan &. &+ku#en s+k+n an i) ii) S rat arahan "ert karan S rat "engesahan dari"ada Penget a ata . Kadar *ayaran &. Elaun $edala#an (Pekeliling Perkhidmatan Bil. b) Pegawai yang berasal dari Sabah ata Sarawak bert kar ke Semenan# ng dan kem dian dit karkan sem la ke Sabah ata Sarawak.&.r Besar.1 . 0la n Pedalaman dibayar atas kadar 10) dari"ada ga#i b lanan angg2ta berkenaan.6. 85 .adar yang layak akan ditent kan a"abila "egawai berkenaan dit karkan balik ke wilayah asalnya. Elaun Gan i) ii) 0la n -angg an adalah dibayar di atas kadar sebulan gaji hakiki "egawai.em dahan 7sas yang tidak sem" rna (tiada bekalan air "ai" dan bekalan elektrik) .2.

iii) 0la n gangg an # ga b2leh dibayar se8ara 'endahuluan iait sebanyak 9:. 86 . Bagi "egawai s ami isteri yang bert kar ke wilayah yang sama salah se2rang dari"ada mereka dibenarkan nt k memb at t nt tan berdasarkan "egawai yang menerima ga#i yang lebih tinggi.r Besar samada "ernah Elaun $el*a ai . dari'ada a!i yan diteri#anya ketika it . Baki bayaran akan dibayar berasaskan ke"ada ga#i terakhir yang diterima 2leh "egawai sebel m "egawai bert kar ke wilayah asalnya. i4) &+ku#en S+k+n an i) ii) S rat 7rahan Pert karan S rat Pengesahan 8ari"ada Penget a ata dibayar 0la n -angg an (0) ata bel m. .

. Sekiranya dida"ati bahawa saya telah memb at t nt tan ela n gangg an se"en hnya sebanyak d a kali< maka saya berset # nt k membayar balik ama n terseb t ke"ada kera#aan dengan wang t nai sekalig s ata dengan "em2t2ngan dari"ada ga#i saya. &.. 6 5555555555555.em"at bert gas ..ad Pengenalan . :ama isteri / s ami :2..arikh 6 5555555555555. :2..ad Pengenalan ... 6 5555555555555. Salinan S rat Pert karan Salinan Sli" ga#i .erakhir Salinan Si#il ga#i 7khir (!P>) 4. 6 555555555555555555555555. .em"at 8it karkan (1ilayah 7sal) 6 555555555555555555555555. 1. 7lamat 5555555555555555555555555555555555555555555... 6 5555555555555. ..em"at bert gas sekarang iii) . 6 555555555555555555555555... . 6 5555555555555. 2. 6 5555555555555.andatangan) B2rang Perak an ini hendaklah dikem kakan nke"ada stesen lama tem"at "egawai bert gas sebel m "egawai bert kar balik ke wilayah asalnya.B20ANG EG (8iisi dalam & salinan) B20ANG $E0AKUAN $E1BA(A0AN ELAUN GANGGUAN Bahawa saya 555555555555555555.arikh :ama Saksi :2. Borang Kewangan 8 (Kew. dengan ini mem"erak i bahawa saya . Semasa "ert karan saya dari wilayah asal ke =2h2r.... Sila sertakan salinan d2k men9d2k men berik t sebagai d2k men s2k2ngan "embayaran. i) 1ilayah asal ii) ... ... (. 8) Elaun $el*a ai . 4 . 6 55555555555555 6 55555555555555 6 55555555555555 5555555555.. :ama Pegawai :2... 8isahkan bahawa . .andatangan) 55555555...em"at Bert gas Bar ) 6 555555555555555555555 6 555555555555555555555 6 555555555555555555555 Saya mengesahkan bahawa sem a makl mat yang dinyatakan di atas adalah benar. isteri / S ami saya yang dinyatakan di bawah ini tidak akan men nt t ela n gangg an.arikh :ama Penget a / PPB / PP8 :2..ad Pengenalan .. 87 .. (.. 6 555555555555555555555555...andatangan) 5555555555 (..ah n 1988.. telah dibayar setengah dari"ada ga#i hakiki saya sebagai "endah l an / bel m "ernah dibayar ela n gangg an se"erti yang terseb t didalam "erenggan 4 Pekeliling Perkhidmatan Bil..em"at Bert kar (.ad Pengenalan 5555555.ad Pengenalan .

m" lan "eng r san tertinggi. 9/1991) Bayaran 0la n .ekn2l2gi serta "endidikan ( berbagai bidang ke# r teraan) ata %enga#ar mata"ela#aran ke# r teraan ii) iii) i4) $e a)ai tidak layak #eneri#a Elaun Kritikal i) ii) iii) i4) 4) Ber3 ti tan"a ga#i (termas k 3 ti bela#ar tan"a ga#i) 9 Bayaran diberhentikan bagi tem"2h 3 ti tan"a ga#i Ber3 ti se"ar h ga#i (termas k 3 ti bela#ar se"ar h ga#i) 9 Bayaran diberhentikan bagi tem"2h 3 ti se"ar h ga#i Berk rs s dengan berga#i "en h melebihi & b lan.@)< Bahagian Pendidikan . Perkhidmatan Bi. 88 . 9 Bayaran diberhentikan bagi tem"2h k rs s Ber3 ti rehat melebihi 28 hari bert r t9t r t 9 Bayaran diberhentikan bagi tem"2h 3 ti terseb t > ti Ba#i< > ti bersalin dan 3 ti sakit yang melebihi 28 hari bert r t9t r t 9 Bayaran diberhentikan bagi tem"2h 3 ti terseb t Kadar *ayaran i) ii) PPP SiswaAah -red 8-41 PPP !e"asan 8i"l2ma 8-729 * () dari ga#i P2k2k * 10) dari ga#i P2k2k &+ku#en S+k+n an i) ii) iii) Salinan /#aAah Sar#ana % da .r dan !embaga Pe"eriksaan %alaysia yang mem" nyai kelayakan serta menga#ar ata mengg nakan kelayakan terseb t dalam men#alankan t gas. Syarat-syarat kelayakan i) Pegawai yang bert gas di Bahagian Pendidikan . Pegawai9"egawai yang mem" nyai /#aAah Sar#ana % da .ritikal ke3 ali angg2ta dalam .e# r teraan (berbagai bidang) ata /#aAah Sar#ana % da . Elaun Kritikal (Pek.9.eknik dan @2kasi2nal (BP.ritikal diberi ke"ada angg2ta dalam Perkhidmatan .e# r teraan S rat Pengesahan 8ari Penget a menga#ar mata"ela#aran ke# r teraan. =ad al 1akt %enga#ar Elaun $el*a ai .

a8at $en lihatan &an . iii. Si#il Perg r an/ 8i"l2ma Pendidikan .r Besar dan Pen2l2ng . &+ku#en S+k+n an i.idak .anan yang bert gas di sek2lah9 sek2lah "endidikan khas.r Sandaran . $e a)ai yan layak di*ayar Elaun Khas i) ii) iii) i4) Penget a/ . Perkhidmatan Bil. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang menga#ar di sek2lah9sek2lah "endidikan khas samada mem" nyai si#il khas ata " n tidak Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mem" nyai si#il khas yang menga#ar se"en h masa di kelas9kelas "er3ant man disek2lah9sek2lah harian Pensyarah di %aktab Perg r an /lm "endidikan khas.has S rat Pengesahan 8ari"ada Penget a/ .has yang bert gas didalam bidang $e a)ai (an tidak Layak &i*ayar Elaun Khas i). ii) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang bert gas dikementerian dan =abatan "endidikan :egeri wala " n mem" nyai Si#il .a8at $enden aran. 89 .r Besar Pegawai menga#ar kelas Pendidikan khas.erlatih Kadar Bayaran .<.elayakan. (Pek.00 seb lan. 1/1989) Pemberian ela n khas ini dil l skan ke"ada sem a g r 9g r "endidikan khas yang terlibat se3ara langs ng dengan menga#ar m rid9m rid 3a3at "englihatan dan 3a3at "endengaran se3ara se"en h masa. Elaun Khas "3idak Ber'en8en% Ke'ada $$$ (an *ertu as Se'enuh 1asa &i &ala# $endidikan Khas Kanak-Kanak .adar Bayaran /nsenti? menga#ar . . ii. .anak9kanak bermasalah ialah sebanyak $%100. =ad al 1akt %enga#ar Elaun $el*a ai .

era#aan.r Besar/warden Perak an kemas kan $ mah . bilik .=.r Besar S rat "engesahan dari . Perkhidmatan Bil.inggi . r mah khas #abatan Kadar Bayaran $eru#ahan Khas 8ibayar sebanyak (0) dari"ada kelayakan kadar /mb han .has =awatan se"erti Penget a< .eta" Per mahan. $e a)ai yan 3idak Layak 1eneri#a Bayaran $eru#ahan Khas i) ii) Pegawai yang di"er nt kan r mah khas #awatan ata tidak mendiami r mah terseb t. 11 .r Besar dan 1arden 7srama (!am"iran 7) 1arden 7srama yang di"er nt kan sek2lah/instit si Pendidikan.et a =abatan mem"erak i "egawai tidak menyewakan r ma sendiri.ediaman $asmi Pen#awat .has =abatan S rat Pengesahan 8ari Penget a / . Pegawai yang di"er nt kan r mah biasa kera#aan.has =awatan ata $ mah . Syarat-syarat kelayakan i) ii) iii) i4) 8iberi ke"ada "egawai yang mend d ki $ mah . Bayaran $eru#ahan Khas (Pek. Elaun $el*a ai .ah n 2002) 8iberi ke"ada "egawai yang di"er nt kan $ mah . 90 .has =awatan dan .has =abatan< $ mah . (!am"iran 7) 8iberi ke"ada "egawai yang mend d ki $ mah .has didalam kawasan Pegawai yang mend d ki r mah yang di"er nt kan tidak menyewakan r mah sendiri. &+ku#en S+k+n an i) ii) iii) i4) S rat Perlantikan sebagai Penget a/.has =abatan se"erti Pengarah dan Penget a.

has .has Penget a Sek2lah %enengah Barian Penget a Sek2lah %enengah .LA1$I0AN A 4a)atan-4a)atan (an layak &i'eruntukan 0u#ah Khas 4a)atan 1.ebangsaan 7gama . (. Penget a Sek2lah %enengah Pendidikan . 4. +.has Penget a Sek2lah S kan Penget a Sek2lah %2del .eknik / @2kasi2nal Penget a Sek2lah Berasrama Pen h $en etua 5 Guru Besar (an &i'eruntukan 0u#ah Khas 4a*atan 1. 2.2le# %atrik lasi Penget a Sek2lah . Penget a /nstit t 7min ddin Baki Pengarah %aktab Perg r an Pengarah .r Besar Sek2lah $endah Barian Elaun $el*a ai .r Besar Sek2lah $endah Pendidikan . '. 2. (. 91 . &. 4. &.

92 .-. Bayaran Insenti? Su*!ek $endidikan (Pek.e" #ian Bahasa /nggeris (SP%/SP%@/) tertiari dalam A3AU %emiliki Si#il . rs s kerna telah menghadiri k rs s "enga#aran dan "embela#aran mata"ela#aran berkaitan).et a =abatan A3AU Elaun $el*a ai .ah n 200( A3AU iii) 8i"erak kan 2leh . . Pemberian Bayaran /nsenti? S b#ek Pendidikan tertakl k ke"ada syarat9syarat yang meli" ti bebera"a as"ek se"erti berik t 69 >.r Besar/ Penget a (D2rmat 7 serta Si#il . Perkhidmatan Bil. %atematik ata Bahasa 8.200& 8.1 Syarat Kelayakan *a i $$$ Sis)a@ah dan $$$ Le'asan &i'l+#a 1% Syarat Kelayakan 2'syen i) C"syen s b#ek Sains ata /nggeris A3AU ii) %enga#ar & tah n bert r t9t r t (=ad al 1akt %enga#ar) >2nt2h 6 =ad al 1akt %enga#ar .ah n 2002< 200& dan 2004 * B/SP dibayar "ada .2 -% Syarat-syarat Kelayakan 1en a!ar =ad al 1akt %enga#ar (%enga#ar s b#ek Sains< %atematik dalam Bahasa /nggeris ata Bahasa /nggeris mengik t "er nt kan wakt minima) 6% Syarat $en uasaan Bahasa In i) ii) iii) i4) eris C"syen bahasa /nggeris (Si#il Perg r an//#aAah) A3AU Si#il tamat Pendidikan %enengah ata Bahasa /nggeris (%>0/BS>) A3AU . rs s Bahasa /nggeris "eringkat 7ntarabangsa ata dalam negeri ata lain9lain instit si berkaitan Penga#aran dan Pembela#aran.>.P (PP)00(&/+/ ( ) Bth6 8. &/200& & $ #. Si#il terseb t di"erak ai dan disahkan 2leh .+.1 Bayaran ini dil l skan ke"ada sem a Pegawai Perkhidmatan Pendidikan SiswaAah dan Pegawai Perkhidmatan !e"asan 8i"l2ma yang menga#ar s b#ek Sains dan %atematik dalam Bahasa /nggeris ata Bahasa /nggeris.

!ayak menda"at sat bayaran B/SP saha#a samada Penga#aran s b#ek Sains ata %atematik dalam bahasa /nggeris ata Bahasa /nggeris.4) Badir dan mem"er2lehi Si#il Penga#aran dan Pembela#aran Sains< %atematik dalam Bahasa /nggeris yang dian# rkan 2leh .6 Kadar dan Kriteria $e#*ayaran i) ii) iii) () dari"ada ga#i "2k2k bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan SiswaAah 10) dari"ada ga#i "2k2k bagi Peg.2.1 >. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang dilantik se3ara teta"/Sementara/.2ntrak (termas k "egawai bertara? k2ntrak dari l ar negara) layak dibayar insenti? ini. Syarat $en uasaan Bahasa In Sama se"erti "ara 8.2.-. Perkhidmatan Pendidikan !e"asan 8i"l2ma. Syarat kelayakan 1en a!ar Sama se"erti "ara 8.-.ementerian Pela#aran %alaysia ata /nstit si yang diiktira? A3AU Si#il Penga#aran Sains dan %atematik dalam Bahasa /nggeris (0tems) 4i) >. 93 .7 $e a)ai 3idak $endidikan i) ii) Pegawai menerima Bayaran /nsenti? Perkhidmatan . Layak 1eneri#a Bayaran Insenti? Su*!ek eris i4) >.ritikal (B/P.1 6.-. Syarat Kelayakan 2'syen C"syen s b#ek Sains ata %atematik ata Bahasa /nggeris -. Syarat kelayakan *a i $en etua5Guru Besar dan se#ua $en+l+n Kanan 1.) Pegawai ber3 ti tan"a ga#i (termas k 3 ti bela#ar tan"a ga#i) Elaun $el*a ai .-.

94 . >. rs s yang berkaitan Si#il 0tems D2rmat 7 (D2rmat Perak an) Elaun $el*a ai .iii) i4) 4) Pegawai ber3 ti se"ar h ga#i (termas k 3 ti bela#ar se"ar h ga#i) Berk rs s dengan berga#i "en h melebihi & b lan > ti ha#i< 3 ti bersalin dan 3 ti sakit melebihi 28 hari bert r t9 t r t.9 &+ku#en S+k+n an i) ii) iii) i4) 4) 4i) Si#il Perg r an / 8i"l2ma / /#aAah yang berkaitan !am"iran B (D2rmat Perak an B/SP) =ad al 1akt %enga#ar Si#il .-.

200& 555555555555555555555555555555 ii) -. 2. '.eta"/Sementara/. -red -a#i 6 555555555555555555555555555.. 1AKLU1A3 $EGAWAI 1.arikh % la Bert gas 8i Sek2lah/.". i) :yatakan s b#ek yang dia#ar m lai 1.ad Pengenalan 6 5555555555555555555555. +ta Kelayakan An Sila isikan "ara i) ata ii) ata iii) yang mana berses aian....em"at Bert gas 6 555555555555555555555 555555555555555555555555555555555 +.1. .555.2ntrak 6 555555555. Kelayakan Su*!ek. 8ar#ah/. 4. (.ingkatan 6 555555555555555555555. :2..em"at Bert gas Sekarang 6 55555 1AKLU1A3 KELA(AKAN BAGI $$$ (ANG 1ENGA4A0 &I SEK2LAH 1.arikh !antikan . . . . B. -elaran =awatan 6 555555555555555555555555. 7lamat . a% Syarat kelayakan 2'syen i) :yatakan 2"syen Sains/%atematik/Bahasa /nggeris melal i kel l san ikhtisas/akademik 555555555555555555555555555 555555555555555555555555555 51/2 Elaun $el*a ai .+nt+h B+ran % LA1$I0AN B A201A3 $E0AKUAN BIS$ BA(A0AN INSEN3IA SUB4EK $EN&I&IKAN "BIS$% &ALA1 BI&ANG SAINSB 1A3E1A3IK &AN BAHASA INGGE0IS A. 95 .. :ama 6 55555555555555555555555555555. &.

i) ii) iii) i4) 4) Si#il 2"syen Bahasa /nggeris Si#il tamat "endidikan menengah dan "endidikan tertiari dalam bahasa "engantar Bahasa /nggeris Si#il SP%/%>0 Si#il .. 2/2 Elaun $el*a ai . Sertakan "erak an syarat kelayakan 2"syen "A+r#at A% dan salinan si#il k rs s yang telah di sahkan Syarat kelayakan 1en a!ar i) :yatakan # mlah "er nt kan wakt "enga#aran semingg dalam s b#ek Sains/%atematik dalam Bahasa /nggeris ata s b#ek Bahasa /nggeris.. rs s Bahasa /nggeris yang berkaitan dengan Penga#aran dan Pembela#aran Si#il Penga#aran dan Pembela#aran Sains 8an %atematik dalam Bahasa /nggeris ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) 5. 55555555 55555555. (Sila lam"irkan #ad al wakt menga#ar/Senarai t gas terkini) 555555555555555555555555555 555555555555555555555555555 8% Syarat 1en8a'ai 3aha' $en uasaan Bahasa In eris Sila sertakan salinan si#il9si#il berik t yang telah disahkan 2leh . 55555. 96 . 55555555 55555555.ii) Pengalaman telah menga#ar s b#ek Sains / %atematik / Bahasa /nggeris sek rang9k rangnya & tah n se3ara berter san 3ahun Su*!ek &ar!ah53in katan Na#a Sek+lah 5555555555. 5555555555. 55555.et a =abatan dan tandakan ( / ) "ada r angan berkenaan. iii) *% 55555. 5555555555. 55555555 55555555.

et a =abatan dan tandakan ( / ) "ada r angan berkenaan.. :yatakan Sekt2r/Enit tem"at bert gas 6 555555555555 +ta. i) ii) iii) i4) 4) Si#il 2"syen Bahasa /nggeris ( ) ) ) ) ) Si#il tamat "endidikan menengah dan "endidikan ( tertiari dalam bahasa "engantar Bahasa /nggeris Si#il SP% /%>0 Si#il . Kelayakan Su*!ek i) 2$S(EN :yatakan bidang t gas mengik t s b#ek %atematik/Sains/Bahasa /nggeris. rs s Bahasa /nggeris yang berkaitan dengan Penga#aran dan Pembela#aran Si#il Penga#aran dan Pembela#aran Sains 8an %atematik dalam Bahasa /nggeris ( ( ( Elaun $el*a ai . 1AKLU1A3 KELA(AKAN BAGI $$$ (ANG 1ENGGUNAKAN SE. 555555555555555555555555555555 ii) -. 97 .A0A LANGSUNG &ALA1 1EN4ALANKAN 3UGAS 0AS1I 1.. Kelayakan An a% Syarat Kelayakan 2'syen i) :yatakan C"syen Sains/%atematik/Bahasa /nggeris melal i ikhtisas/akademik 555555555555555555555555555 555555555555555555555555555 *% Syarat Kelayakan 1en!alankan 3u as 0as#i Sila sertakan senarai t gas terkini 8% Syarat 1en8a'ai 3aha' $en uasaan Bahasa In eris Sila sertakan salinan si#il9si#il berik t yang telah disahkan 2leh .

. A.&. ULASAN $EGAWAI (ANG 1E1$E0AKUI (i) Elasan 6 55555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555 (ii) . ....andatangan Pegawai) :ama Pegawai 6 5555555.andatangan Pegawai Fang %em"erak i) :ama 6 555555555.. >2" =awatan 6 55555555. P2t2ng mana yang tidak berkenaan Elaun $el*a ai . E. KELULUSAN .5555555555555555555..arikh 6 55555555. =awatan 6 55555555. >2" =awatan 6 555555555.andatangan Pegawai %el l s) :ama 6 55555555.idak 8il l skan 6 55555555555555555 555555555555555 (. $ENGAKUAN $EGAWAI Saya mengak b tir9b tir yang dinyatakan diatas adalah benar . S2k2ng/. 55555. 5555555555555 (. .arikh 6 555555555555. 8il l skan/. =awatan 6 555555555. 98 . . (.idak 8is2k2ng 6 5555555555555.

andatangan "egawai yang mem"erak i) :ama =awatan 7lamat 6 55555555555 6 55555555555 6 5555555555. 5555555555555. m lai tarikh 555555555555 Belia disahkan mem" nyai kemahiran dan berkemam" an nt k menga#ar s b#ek terseb t dan telah menghadiri k rs s berik t 69 Na#a Kursus 555555555555555 555555555555555 555555555555555 3arikh 55555 55555.. (..A0A BE03E0USAN 7dalah di"erak i bahawa 0n3ik/P an/>ik 555555555555555555555.ad Pengenalan 555555555555555.yang bert gas di sek2lah 5555555555555555555555555555555555555555. 99 . :2.. telah diarah menga#ar s b#ek 555555555 dalam Bahasa /nggeris/ Bahasa /nggeris . 8isahkan 2leh 6 55555555555555555555.. ..A201A3 A A201A3 $E0AKUAN S(A0A3 KELA(AKAN BAGI $$$ (ANG 3I&AK 1E1$UN(AI 2$S(EN 5 3IA&A $ENGALA1AN 6 3AHUN SE. 55555555555 >2" =awatan 6 5555555555. Elaun $el*a ai . An!uran 555555555555 555555555555 555555..

&/199+) 9. 1arden 7srama ata .adbir (C"erasi/Perkeranian) dan Penyelia 7srama Kuasa 1eluluskan $er#+h+nan 1) Perm2h2nan lantikan 1arden / .1 %enerangkan tata3ara "erlantikan 1arden 7srama di Sek2lah9sek2lah< %aktab9%aktab Perg r an dan P2liteknik9P2liteknik $eraturan-'eraturan Lantikan Warden 5 Ketua Warden i) Bilangan 1arden 7srama yang b2leh dilantik 2leh "ihak Sek2lah / %aktab / P2liteknik adalah berasaskan bilangan m rid yang tinggal diasrama.C.et a 1arden. 7srama yang mem" nyai tidak k rang dari ( 2rang warden maka salah se2rang b2lehlah dilantik sebagai .ia"9tia" asrama mesti mem" nyai sek rang9k rangnya se2rang 1arden. Elaun Warden (Pek.et a 1arden 7srama seb2leh9b2lehnya hendaklah tinggal di asrama ata di"ersekitaran kawasan Sek2lah/ %aktab/ P2liteknik dimana b2leh dih b ngi #ika berlak ke3emasan $e a)ai (an Layak &ilantik Se*a ai Warden 5 Ketua Warden i) ii) Perlantikan 1arden 7srama diberi ke tamaan ke"ada angg2ta akademik se"erti . >2nt2h 6 Pembant . 100 .r ata Pensayarah.et a =abatan masing9masing se"erti berik t 6 Elaun $el*a ai . Perkhidmatan Bi. =ika tiada 3al2n dari kalangan mereka< maka angg2ta b kan akademik b2leh di3adangkan dengan syarat tidak men#e#askan "erlaksanaan t gas mereka. . Bilangan 1arden 7srama yang layak dilantik adalah se"erti berik t 69 7srama m rid biasa 7srama m rid 3a3at iii) i4) 4) 9 9 Se2rang 1arden bagi setia" (0 2rang m rid Se2rang 1arden bagi setia" 20 2rang m rid ii) Sekiranya seseb ah asrama mem" nyai 190 m rid< warden yang layak dilantik se3ara rasmi adalah & 2rang.et a 1arden 7srama b2lehlah dil l skan 2leh .

asa mel l skan Pengarah Bahagian Pendidikan .i) 7srama bagi sek2lah9sek2lah Berasrama Pen h dan Sek2lah Pendidikan .00 seb lan 1endia#i 0u#ah Warden 5 Bilik Warden 1arden yang mendiami r mah9r mah 1arden ata bilik9bilik 1arden diasrama adalah tidak layak menerima /mb han .has. asa mel l skan ialah Pengarah Pendidikan :egeri ii) iii) Kadar Bayaran Elaun Warden i) ii) C.0la n . 101 . asa mel l skan ialah Pengarah bahagian Sek2lah9sek2lah 7srama P2liteknik dan Sek2lah . Elaun $el*a ai .eknik dan @2kasi2nal Sek2lah9sek2lah Barian Berasrama 9 .00 seb lan $%240.eknik/@2kasi2nal 9 .et a 1arden 7srama 0la n 1arden 7srama 9 9 $%280.has 9 .eta" Per mahan teta"i layak dibayar Bayaran Per mahan .

2. 55555555555555.et a 1arden berk atk asa m lai dengan menerima bayaran ela n atas kadar 555555555555. &.LA1$I0AN 1 "S$K 95C9% B20ANG LAN3IKAN WA0&EN "&iisi dala# 7 salinan% BAHAGIAN I (diisi 2leh Pegawai Fang 8i3adangkan) 1. belia $ #.et a warden di 7srama Sek2lah/%aktab/P2liteknik 555555555555555555555555555555555555 m lai 5555555555555 sehingga lantikannya ditamatkan ata tidak lagi bert gas di Sek2lah/%aktab/P2liteknik ini.e"ada 55555555555555.andatangan Pegawai) BAHAGIAN II (8iisi 2leh Penget a / .00/$%240. 6 555555555555 Elaun $el*a ai .et a 1arden nanti tidak akan men#e#askan t gas9t gas saya sekarang. 102 . 55555555555555. :ama 6 55555555555555555555555555555555. . 55555555555555.arikh 6 555555555. Saya ber#an#i "elaksanaan t gas 1arden/. :2mb2r kad Pengenalan 6 555555555555555555555555 -elaran =awatan Sekarang 6 55555555555555555555555 Saya berset # nt k dilantik sebagai 1arden/. 555555555555555.. $%280.r Besar) .00 seb lan. (. Saya mem"erak kan 55555555555555555555555555 dilantik sebagai 1arden/.

>2" =abatan 6 555555555555.....ew. Perm2h2nan nt k melantik 55555555555555555555555 sebagai 1arden/. Elaun $el*a ai . 55555555555555555.et a =abatan) :ama Pen h 6 555555555555 =awatan 6 555555555555. 55555555555555555.r Besar/ Penget a) :ama Pen h 6 5555555555. (/'+) nt k kel l san t an.. 103 . Perlantikan belia adalah nt k menggantikan 5555555555555555.andatangan . =awatan 6 555555555555.et a =abatan Fang %el l skannya) ..e"ada 55555555555555555.arikh 6 55555555555555 (. .andatangan .arikh 6 55555555555 555555555555555555 (. . &2 (Pind. 1arden yang bert gas sebel m ini. BAHAGIAN III (8iisi Cleh . $ #. Ent k makl man t an asrama ini sekarang mem" nyai seramai 55555555 "engh ni Bersama9sama ini disertakan B2rang . 55555555555555555.8engan "erlantikan ini belia layak dibayar ela n sebanyak $% 555555..et a 1arden dil l skan / tidak dil l skan se"erti "erak an di Baha iann II di atas. 6 55555555555555..

0la n ini hendaklah dit nt t sebel m "egawai "ergi ke l ar negeri ata selewat9lewatnya tiga b lan sele"as " lang dari l ar negeri. Pegawai dikehendaki bert gas di l ar negeri yang beriklim sederhana se# k ata se# k sek rang9k rangnya dalam tem"2h & tah n.1 Syarat-syarat kelayakan 9 Sese2rang "egawai teta"i tidak termas k "egawai yang berkhidmat di l ar negeri yang tertakl k ke"ada arahan yang berasingan adalah layak men nt t 0la n Pakaian Panas. 9 9 1:. Elaun $akaian $anas. 1:. 1:.::.- Kadar Bayaran 9 .6 &+ku#en S+k+n an 9 9 S rat .el l san men nt t ela n "akaian "anas S rat arahan men#alankan t gas Elaun $el*a ai . 104 .adar t t tan adalah sebanyak 0119::.1:.

ewangan.erimaan san Per2lehan . BA(A0AN INSEN3IA 3UGAS KEWANGAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. Syarat Kelayakan.ewangan. 9 Pegawai yang men#alankan t gas kewangan se"en h masa dalam bidang berik t 69 i) ii) iii) i4) 4) 4i) 4ii) 4iii) 9 Peng Peng Peng Peng Peng Peng Peng Peng r r r r r r r r san dan .adbir (Perkeranian/C"erasi) yang ditem"atkan bert gas bersendirian di "e#abat ke3il dan men#alankan t gas dalam bidang kewangan layak di"ertimbangkan nt k diberi Bayaran /nsenti? . gas .ewangan 7% san .ewangan dibayar se3ara proportionate bagi Pembant . gas .11.et a =abatan %en#alankan t gas $asmi atas arahan .awalan Belan#awan san . 105 . 9 11.- Pembant . & .era#aan san Bayaran 0m2l men san Pembayaran san 7ka n san Pelab ran dan Pin#aman 11. gas . 9 Bayaran /nsenti? . bagi tem"2h berkenaan.. Penge3 alian diberi ke"ada mereka yang meninggalkan t gasnya bagi tem" h yang tidak melebihi 92 hari bert r t9t r t termas k hari kele"asan mingg an dan kele"asan am dalam keadaan berik t 69 a) b) 3) %enghadiri k rs s yang diarahkan 2leh . Elaun $el*a ai .et a =abatan Ber3 ti Sakit yang dis2k2ng 2leh Si#il Sakit mengik t Perintah 7% Bab G>H.ah n 1999) 11.adbir (P/C) dan Pembant 7k antan yang tidak bert gas 4gena" seb lan.6 $e a)ai tidak layak di*ayar Bayaran Insenti? 3u as Ke)an an i) ii) Pegawai yang meninggalkan t gas selama 28 hari ata lebih se3ara bert r t9t r t tidak layak menerima B/.andir (Perkeranian/C"erasi) dan Pembant 7ka ntan yang dilantik k2ntrak ata sementara layak dibayar Bayaran /nsenti? . Pembant .1 Bayaran Insenti? 3u as Ke)an an ini *ertu!uan di*eri ke'ada $e#*antu 3ad*ir "$erkeranian52'erasi% yan #en!alankan tu as dala# *idan ke)an an dan $e#*antu Akauntan.

:: seb lan ke"ada Pembant 7k antan yang mem" nyai si#il. gas .:: seb lan ke"ada Pembant .11.adbir (P/C) dan Pembant Bagi t # an mem"er2lehi si#il yang dikel arkan 2leh =abatan 7k antan :egara< Pembant tadbir (P/C) dan Pembant 7k antan "erl mend d ki dan l l s "e"eriksaan yang dikendalikan 2leh =abatan Berkenaan.adbir (P/C) dan Pembant 7k antan yang tidak mem" nyai si#il. 01>:. .7 Kadar Bayaran 9 Bayaran /nsenti? . 106 .ewangan dibayar atas kadar berik t 69 a) b) 9 017:. Elaun $el*a ai .

LA1$I0AN A BI&ANG 3UGAS KEWANGAN 1% $ENGU0USAN &AN KAWALAN BELAN4AWAN a) b) 3) -% %enyediakan dan mengemaskinikan belan#awan tah nan %eng r s dan mengawal "er nt kan %enyelenggara rek2d dan menyediakan la"2ran "erbelan#aan $ENGU0USAN KEWANGAN A1 a) b) %eng r s< menyelenggara< memanta sem a #enis "an#ar %eng r s< merek2d dan mengambil tindakan s s lan berh b ng dengan "endah l an diri< "endah l an "elbagai< "in#aman k2m" ter dan "in#aman kenderaan %eng r skan keselamatan "eti besi ata awam dan barang bernilai disim"an %eng r skan dan memanta 7k an Bank %eng r s dan mengendalikan "engedaran wang t nai dan >ek %enda"atkan sem la dan mengaka nkan "erbela#aan tidak rasmi ata terlebih bayar %enyelenggara d2k men9d2k men ata terkawal %engendalikan b k da?tar >ek terimaan b2rang9b2rang kewangan bilik kebal dimana wang 3) d) e) ?) g) h) 6% $ENGU0USAN 3E0I1AAN a) b) 3) d) %eng r s "engebilan sem a #enis terimaan wang awam %enerima sem a #enis wang awam dan mengel arkan resit9resit rasmi .era#aan %eng m" l dan menyerahkan terimaan wang awam serta salinan d2k men/la"2ran terimaan ke"ada angg2ta yang bertangg ng#awab %enyelenggara b k t nai 3erakinan Elaun $el*a ai . 107 .

e) ?) %enyediakan sli" mas k bank< Penyata Pem ng t dan memas kkan terimaan ke Bank %enyediakan dan mengem kakan la"2ran kira9kira wang t nai b lanan 7% $ENGU0USAN $E02LEHAN KE0A4AAN 9 %eng r skan "er2lehan bekalan< "erkhidmatan dan ker#a 9% $ENGU0USAN BA(A0AN E12LU1EN a) b) 3) d) %eng r skan hal ehwal bayaran ga#i< ela n< "ah< .:B< %7S dan lain9lain agensi di dalam sistem bayaran P kal dan la"2ran Bayaran P kal BP21 dalam mengambil tindakan s s lan %enyelenggarakan da?tar bil termas k rek2d "embatalan 3ek %eng r s dan menyelenggarakan 3ek dari segi "enggantian< "emb kaan "alang dan "enahanan 3ek %enbant meng r skan kredit "embekal %enyelanggara< mengemaskini "ert karan matawang asing. dan mengedarkan #ad al kadar "embatalan< d) e) ?) g) Elaun $el*a ai . S. 108 .%B< .1SP dan lain9lain "2t2ngan ga#i angg2ta %enyediakan si#il ga#i akhir angg2ta %enerima< mem"r2ses dan mengagih wang t nai< 3ek dan la"2ran ga#i ke"ada "ihak9"ihak yang berkaitan %enerima dan mem"r2ses b2rang "er bahan ga#i dan ba 3ar9ba 3ar <% $ENGU0USAN $E1BA(A0AN a) b) 3) %eng r skan sem a #enis bayaran selain bayaran em2l men angg2ta %enyediakan dan mem"r2ses b2rang "eng # dan aka n bayar " kal %enyemak bil.

b). !7F7./87. Pegawai dalam k m" lan Peng r san dan Pr2?esi2nal serta .ertinggiI Pegawai memangk #awatan dalam . 3). 109 . 12.ertinggiI Pegawai yang dibayar Bayaran /nsenti? 1ilayahI Elaun $el*a ai . 3). BAN3UAN SA0A HI&U$ "BSH% 12. Pegawai dalam . m" lan Peng r san . b). "in#aman dalam dan 1-. m" lan S2k2nganI Pegawai teta"< sementara< sangk t< sambilan< k2ntrak dan g r sandaran< dan Pegawai yang dil l skan 3 ti bela#ar di dalam negeri.=% $ENGU0USAN AKAUN a) b) 3) d) e) ?) g) %enyelenggara< mengemaskini< memanta aka n @2t / amanah/ hasil / de"2sit %enyelenggara dan mengemaskinikan aka n s dsidiari termas k "enyes aian dengan aka n kawalan %enyelenggara b k da?tar d2k men9d2k men kewangan %enyediakan dan mengagihkan la"2ran kewangan dan "eraka nan %engesahkan dan memanta hasil / de"2sit "engesahan aka n @2t / amanah / %embant menyediakan 7ka n 7wam termas k la"2ran 7ka ntan :egara malaysia %eng r skan 3ek terbatal >% $ENGU0USAN $ELABU0AN &AN $IN4A1AN 9 %enbant dalam meng r skan "elab ran ata l ar negeri. Pegawai yang layak menerima BSB adalah se"ertiI a). m" lan Peng r san . Pegawai yang .2. menerima BSB adalah se"erti berik tI a).1.

110 .em"at t gas di %a#lis Perbandaran .00 $%100. h). 12.00 $% (0. e). .S yang di"in#amkan se3ara "entadbiran (sangk t)< BSB hendaklah dibayar mengik t tem"at ker#a ("e#abat) "egawai berkenaan.em"at ker#a ("e#abat) "egawaiI ata /nstit si "ela#aran bagi "egawai yang dil l skan 3 ti bela#ar (dalam negara)< ata Bagi PPP dan 7. 3).&. b). Pegawai yang di"er nt kan "er mahan kera#aan dalam lingk ngan 2( kil2meter dari tem"at ker#a ("e#abat)I Pegawai yang saraannyaI berkhidmat diagensi yang diasingkan "eg r san Pegawai yang di"in#amkan ke badan antarabangsa ata syarikat swastaI Pegawai yang ber3 ti tan"a ga#i gena" sat b lan kalender tidak layak bagi b lan berkenaanI dan Pegawai yang dil l skan 3 ti bela#ar di l ar negara melebihi sat tah n. BSB dibayar mengik tI a).00 Elaun $el*a ai . ?). . 12. .d).adar Bayaran a).em"at t gas di %a#lis Bandaraya .4.em"at t gas di lain9lain tem"at selain (a & b) J J J $%1(0. g). 3). b).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful