You are on page 1of 80

B gio dc v o to

Trng i hc Bch khoa H ni

cng ho x hi ch ngha vit nam

-***-

---------------------

c lp - T do - Hnh phc

giy bo nhp hc
Trng i hc Bch khoa H Ni trn trng thng bo
Anh (Ch): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . SBD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngy thng nm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H khu thng tr ti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................................................................................

trng tuyn vo h Cao ng k thut ngnh:

.......................................

(Ton:

.. . . . .

L: . . . . . . Ho: . . . .. . Tng im lm trn: . . .

. ... . .

; im chun: . . . . . .)

n tp trung ti: . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. .

Vo: . . . .. . . . . gi. . . .. . . . . ngy . . . .. . . . . thng . . . .. . . . nm . . . .. lm th tc nhp hc.


1. Cc giy t cn mang theo:
Mt ti h s gm:
- Bn l lch c xc nhn ca chnh quyn a phng qun l.
- Bn sao bng tt nghip PTTH, BTVH c cng chng
- Bn chnh Hc b PTTH v bn sao cng chng.
- n xin hc v b th c dn tem ghi sn a ch lin h khi cn thit.
- Bn sao giy khai sinh (c cng chng).
2. Kinh ph:
a. Hc ph

: . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .

b. L ph nhp hc

: . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. .

....

Ch :
H Cao ng k thut ca trng HBK H Ni l h o to chnh qui
hng nm c B Gio dc & o to cp ch tiu, tuy nhin h Cao ng
ny khng c Nh nc h tr kinh ph chi cho o to, thc hnh, thc tp

ca sinh vin nn theo thng t s 26/1999/TTLT/BLTB&XH-BTC-BGD&T


h o to ny khng p dng ch min gim hc ph.
H Ni, ngy

thng

nm 200

TL. Hiu trng

Mu C.2
b gio dc v o to
Trng i hc Bch khoa H ni
__________________

S:

/Q-HBK-TH

cng ho x hi ch ngha vit nam

c lp - T do - Hnh phc

_________________
H Ni, ngy
quyt nh

thng

nm 200

V vic cho php khai ging lp Cao ng


hiu trng trng i hc bch khoa h ni

- Cn c iu l trng i hc ban hnh theo Quyt nh s 153/2003/Q-TTg


ngy 30 thng 7 nm 2003 ca Th tng Chnh ph v quyn hn v trch
nhim ca Hiu trng;
- Cn c vo kt qu thi tuyn sinh h CKT ngy.thng..nm
;
- Theo ngh ca ng Trng phng o to i hc.
quyt nh

iu 1: Cho php khai ging lp Cao ng k thut ngnh.


Vo ngy.. thng. nm .. ti ...
iu 2: Giao cho ng (B).. trng B mn phi hp vi Ban iu hnh thc
hin k hoch o to ca lp theo ng qui ch ca B Gio dc v o
to v cc qui nh hin hnh ca trng HBK H Ni.

iu 3: Cc ng, B Trng phng o to i hc, K hoch - Ti v, Trng khoa


(B mn), trng Ban iu hnh chu trch nhim thi hnh quyt nh
ny.
Hiu trng
Ni nhn:
- Nh iu 3
- Lu phng TH, HCTH.

b gio dc v o to
Trng i hc Bch khoa H ni
__________________

S:

/Q-HBK-TH

cng ho x hi ch ngha vit nam

c lp - T do - Hnh phc

_________________
H Ni, ngy
2010

thng

nm

quyt nh

V vic nhn n tt nghip h C


hiu trng trng i hc bch khoa h ni

- Cn c iu l trng i hc ban hnh theo Quyt nh s 153/2003/Q-TTg


ngy 30 thng 7 nm 2003 ca Th tng Chnh ph v quyn hn v trch
nhim ca Hiu trng;

- Cn c Quyt nh s 25/2006/Q-BGD&T ngy 26/6/2006 ca B trng B Gio


dc v o to v vic ban hnh Quy ch v t chc o to, kim tra, thi v
cng nhn tt nghip i hc v cao ng h chnh qui.
- Cn c n xin lm n tt nghip ca sinh vin.
- Theo ngh ca cc ng Vin trng Vin C kh v Trng phng o to i hc.
quyt nh

iu 1:

Cho php Sinh vin :


Ngnh :

lp C :
.Kho

thuc Vin :

c nhn v bo v n tt nghip nm hc:


iu 2:

Cc Khoa, B mn qun l sinh vin c trch nhim t chc cho sinh


vin bo v n tt nghip nghim tc v ng qui ch..

iu 3:

Cc ng, B trng phng o to i hc, K hoch - Ti v, Trung tm


K tc x, cc trng n v c lin quan v sinh vin c tn trong iu 1 chu
trch nhim thi hnh quyt nh ny.
KT.Hiu trng

Ni nhn:
- Nh iu 3
- Lu phng TH, HCTH

b gio dc v o to

Trng i hc Bch khoa H Ni


-***danh sch sinh vin

c bo v thit k tt nghip

(Theo Quyt nh s
/Q-HBK-TH ngy.thng..nm.
ca Hiu trng trng HBK H Ni)

Kho hc ................... / ...................


Ngnh: ..................................................Lp C:...............................................................

TT

H v tn sv

Ngy sinh

im
trung bnh

Ghi ch

Ngy
Ban ch nhim Khoa

thng

nm

Phng o to i hc

Mu C.4
b gio dc v o to
Trng i hc Bch khoa H ni
__________________

S:

/Q-HBK-TH

cng ho x hi ch ngha vit nam

c lp - T do - Hnh phc

_________________
H Ni, ngy

thng

nm 200

quyt nh

V vic thnh lp Hi ng chm thit k tt nghip h C


hiu trng trng i hc bch khoa h ni

- Cn c iu l trng i hc ban hnh theo Quyt nh s 153/2003/Q-TTg


ngy 30 thng 7 nm 2003 ca Th tng Chnh ph v quyn hn v trch
nhim cpa Hiu trng;
- Cn c Quyt nh s 25/2006/Q-BGD&T ngy 26/6/2006 ca B trng B Gio
dc v o to v vic ban hnh Quy ch v t chc o to, kim tra, thi v
cng nhn tt nghip i hc v cao ng h chnh qui.
- Cn c vo kt qu hc tp v thit k tt nghip ca sinh vin.
- Theo ngh ca cc ng (B) trng Khoa..........................................................v trng phng o to i hc.
quyt nh

iu 1: Thnh lp Hi ng chm thit k tt nghip cho......................sinh vin


Ngnh........................................................Kho..................................................
thuc khoa......................................................................(c danh sch km theo)
gm cc thnh vin sau:
Ch tch Hi ng: ............................................................................................

Th k Hi ng: ................................................................................................
Cc u vin: .........................................................................................................
iu 2: Trng i hc Bch khoa H Ni mi thm cc cn b sau y tham gia
Hi ng (nu khng c cn b tham gia thm th b iu ny).
iu 3: Cc ng, B trng phng o to i hc, Trng Khoa, Trng B mn v cc
ng (B) c tn trong iu 1 chu trch nhim thi hnh quyt nh ny.
Hiu trng
Ni nhn:
- Ch tch Hi ng
- Lu TH, HCTH.

b gio dc v o to
Trng i hc Bch khoa H ni
__________________

S:

/Q-HBK-TH

cng ho x hi ch ngha vit nam

c lp - T do - Hnh phc

_________________

H Ni, ngy

thng

nm 200

quyt nh

V vic thi tt nghip ca sinh vin h Cao ng


hiu trng trng i hc bch khoa h ni
- Cn c iu l trng i hc ban hnh theo Quyt nh s 153/2003/Q-TTg
ngy 30 thng 7 nm 2003 ca Th tng Chnh ph v quyn hn v trch
nhim ca Hiu trng;
- Cn c Quyt nh s 25/2006/Q-BGD&T ngy 26/6/2006 ca B trng B Gio
dc v o to v vic ban hnh Quy ch v t chc o to, kim tra, thi v
cng nhn tt nghip i hc v cao ng h chnh qui.
- Cn c Quyt nh 268/Q-HBK-TH ngy 15 thng 02 nm 2008 ca Hiu trng trng i hc Bch khoa H Ni.
- Theo ngh ca cc ng (B) trng Khoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,v Trng phng
o to i hc.

quyt nh

iu 1:

Cho php . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sinh

vin lp C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....

Ngnh

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Kho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

thuc khoa

.............................................................

sch km theo) c thi tt nghip nm hc


iu 2: Trong tng s:

sinh vin c:

(c danh

.................................

cn n mn hc thuc danh sch th 2 c d

thi tt nghip nhng khng c cp giy chng nhn hon thnh chng trnh cao
ng v phi hon thnh thi li cc mn hc cha t trong thi hn theo quy ch
25/2006/

Q-BGD& T ngy 26 thng 6 nm 2006 ca B trng B gio dc v

o to.

iu 3:

Cc Khoa, B mn qun l sinh vin c trch nhim t chc cho sinh


vin thi tt nghip nghim tc v ng qui ch..

iu 4:

Cc ng, B trng phng o to i hc, K hoch - Ti v, Trung tm


K tc x, cc trng n v c lin quan v sinh vin c tn trong iu 1 chu
trch nhim thi hnh quyt nh ny.
Hiu trng

Ni nhn:
- Nh iu 3
- Lu phng TH, HC
b gio dc v o to
Trng i hc Bch khoa H Ni

-***danh sch th 2 sinh vin c thi tt nghip


Nhng cn n mn hc nn khng c cp giy chng nhn hon thnh chng trnh
cao ng

(Theo Quyt nh s
/Q-HBK-TH ngy.thng..nm.
ca Hiu trng trng HBK H Ni)

Kho hc ................... / ...................

Ngnh: ................................................ ....................Lp C:...........................................................

TT

H v tn sv

Ngy sinh

im
trung bnh

Ghi ch

Ngy

Ban ch nhim Khoa

thng

nm

Phng o to i hc

Mu C.6
b gio dc v o to
Trng i hc Bch khoa H ni
__________________

S:

/Q-HBK-TH

cng ho x hi ch ngha vit nam

c lp - T do - Hnh phc

_________________
H Ni, ngy

thng

nm 200

quyt nh
V vic thnh lp Hi ng Coi thi tt nghip h C
hiu trng trng i hc bch khoa h ni

- Cn c iu l trng i hc ban hnh theo Quyt nh s 153/2003/Q-TTg


ngy 30 thng 7 nm 2003 ca Th tng Chnh ph v quyn hn v trch
nhim ca Hiu trng;

- Cn c Quyt nh s 25/2006/Q-BGD&T ngy 26/6/2006 ca B trng B Gio


dc v o to v vic ban hnh Quy ch v t chc o to, kim tra, thi v
cng nhn tt nghip i hc v cao ng h chnh qui.
- Cn c vo kt qu hc tp ca sinh vin.
- Theo ngh ca cc ng (B) trng Khoa..........................................................v trng phng o to i hc.
quyt nh

iu 1: Thnh lp Hi ng Coi thi tt nghip cho...............................sinh vin


Ngnh........................................................Kho..................................................
thuc khoa..........................................................................................................
Hc ti: ..............................(c danh sch km theo) gm cc thnh vin sau:
Ch tch Hi ng: .............................................................................................
Th k Hi ng: ................................................................................................
Cc u vin: .........................................................................................................

iu 2: Trng i hc Bch khoa H Ni mi thm cc cn b sau y tham gia


Hi ng (nu khng c cn b tham gia thm th b iu ny).
iu 3: Cc ng, B trng phng o to i hc, Trng Khoa, Trng B mn v cc
ng (B) c tn trong iu 1 chu trch nhim thi hnh quyt nh ny.
Hiu trng
Ni nhn:
- Ch tch Hi ng
- Lu TH, HCTH.

Mu C.7
b gio dc v o to
Trng i hc Bch khoa H ni
__________________

S:

/Q-HBK-TH

cng ho x hi ch ngha vit nam

c lp - T do - Hnh phc

_________________
H Ni, ngy

thng

nm 200

quyt nh
V vic thnh lp Hi ng chm thi tt nghip h C
hiu trng trng i hc bch khoa h ni

- Cn c iu l trng i hc ban hnh theo Quyt nh s 153/2003/Q-TTg


ngy 30 thng 7 nm 2003 ca Th tng Chnh ph v quyn hn v trch
nhim ca Hiu trng;
- Cn c Quyt nh s 25/2006/Q-BGD&T ngy 26/6/2006 ca B trng B Gio
dc v o to v vic ban hnh Quy ch v t chc o to, kim tra, thi v
cng nhn tt nghip i hc v cao ng h chnh qui.
- Cn c vo kt qu hc tp ca sinh vin.
- Theo ngh ca cc ng (B) trng Khoa..........................................................v trng phng o to i hc.
quyt nh

iu 1: Thnh lp Hi ng chm thi tt nghip cho.............................sinh vin

Ngnh........................................................Kho..................................................
thuc khoa...........................................................................................................
Hc ti: .............................(c danh sch km theo) gm cc thnh vin sau:
Ch tch Hi ng: ...........................................................................................
Th k Hi ng: ...............................................................................................
Cc u vin: .........................................................................................................
iu 2: Trng i hc Bch khoa H Ni mi thm cc cn b sau y tham gia
Hi ng (nu khng c cn b tham gia thm th b iu ny).
iu 3: Cc ng, B trng phng o to i hc, Trng Khoa, Trng B mn v cc
ng (B) c tn trong iu 1 chu trch nhim thi hnh quyt nh ny.
Hiu trng
Ni nhn:
- Ch tch Hi ng
- Lu TH, HCTH.

b gio dc v o to
Trng i hc Bch khoa H ni
__________________

S:

/Q-HBK-TH

cng ho x hi ch ngha vit nam

c lp - T do - Hnh phc

_________________
H Ni, ngy

thng

nm 20

quyt nh

V vic thnh lp Hi ng chm thi mn hc cui kho - C


hiu trng trng i hc bch khoa h ni

- Cn c iu l trng i hc ban hnh theo Quyt nh s 153/2003/Q-TTg


ngy 30 thng 7 nm 2003 ca Th tng Chnh ph v quyn hn v trch
nhim ca Hiu trng;
- Cn c Quyt nh s 25/2006/Q-BGD&T ngy 26/6/2006 ca B trng B Gio
dc v o to v vic ban hnh Quy ch v t chc o to, kim tra, thi v
cng nhn tt nghip i hc v cao ng h chnh qui.

- Cn c Quyt nh s 02/2004/Q-BGD&T ngy 23/02/2004 ca B trng B


Gio dc v o to v vic b sung Quy ch v t chc o to, kim tra,
thi v cng nhn tt nghip i hc v cao ng h chnh qui ban hnh theo
Quyt nh s 04/Q-BGD&T.
- Theo ngh ca ng trng phng o to i hc.
quyt nh

iu 1: Thnh lp Hi ng coi thi cui kho mn Kinh t chnh tr cho 160 sinh
vin ngnh Cng ngh thc phm kho 2007-2010 (k9) c danh sch km
theo
gm cc thnh vin sau:
Ch tch Hi ng: B Trn Lan Hng
Th k hi ng : B Cao Th Ton
Cc u vin

: ng Ng Quc Lm

iu 2: Cc ng, B trng phng o to i hc, Trng Khoa L lun Chnh tr ,


Vin CNSH v CNTP v cc ng (B) c tn trong iu 1 chu trch
nhim thi hnh quyt nh ny.
KT. Hiu trng
Ni nhn:
- Ch tch Hi ng
- Lu TH, HCTH.

b gio dc v o to
Trng i hc Bch khoa H ni
__________________

cng ho x hi ch ngha vit nam

c lp - T do - Hnh phc

_________________

S:

/Q-HBK-TH

H Ni, ngy

thng

nm 20

quyt nh
V vic thnh lp Hi ng coi thi mn hc cui kho - C
hiu trng trng i hc bch khoa h ni

- Cn c iu l trng i hc ban hnh theo Quyt nh s 153/2003/Q-TTg


ngy 30 thng 7 nm 2003 ca Th tng Chnh ph v quyn hn v trch
nhim ca Hiu trng;
- Cn c Quyt nh s 25/2006/Q-BGD&T ngy 26/6/2006 ca B trng B Gio
dc v o to v vic ban hnh Quy ch v t chc o to, kim tra, thi v
cng nhn tt nghip i hc v cao ng h chnh qui.
- Cn c Quyt nh s 02/2004/Q-BGD&T ngy 23/02/2004 ca B trng B
Gio dc v o to v vic b sung Quy ch v t chc o to, kim tra,
thi v cng nhn tt nghip i hc v cao ng h chnh qui ban hnh theo
Quyt nh s 04/Q-BGD&T.
- Theo ngh ca ng trng phng o to i hc v Trng khoa Mac Lnin

quyt nh

iu 1: Thnh lp Hi ng coi thi cui kho mn Kinh t chnh tr cho 160 sinh
vin ngnh Cng ngh thc phm kho 2007-2010 (k9) c danh sch km
theo
gm cc thnh vin sau:
Ch tch Hi ng: B Trn Lan Hng
Th k hi ng : ng Ng Quc Lm
U vin

: ng Nguyn Duy Thnh

iu 2: Cc ng, B trng phng o to i hc, Trng Khoa L lun Chnh tr ,


Vin CNSH & CNTP v cc ng (B) c tn trong iu 1 chu trch nhim
thi hnh quyt nh ny.
KT. Hiu trng
Ni nhn:
- Ch tch Hi ng

- Lu TH, HCTH.

b gio dc v o to
Trng i hc Bch khoa H Ni

-***danh sch sinh vin thi cui kha mn.

(Theo Quyt nh s
/Q-HBK-TH ngy.thng..nm.
ca Hiu trng trng HBK H Ni)

Kho hc ................... / ...................

Ngnh: ................................................ .........Lp C:.......................................................................


Hc ti: ................................................ .................. ................................................ ..................

TT

H v tn sv

Ngy sinh

Ghi ch

Ngy
Ban ch nhim Khoa

b gio dc v o to
Trng i hc Bch khoa H ni
__________________

thng
nm
Phng o to i hc

cng ho x hi ch ngha vit nam

c lp - T do - Hnh phc

S:

/Q-HBK-TH-CR

_________________
H Ni, ngy 10 thng 6 nm 2010

quyt nh
V vic tm ngng hc tp ca sinh vin h C
hiu trng trng i hc bch khoa h ni

- Cn c iu l trng i hc ban hnh theo Quyt nh s 153/2003/Q-TTg


ngy 30 thng 7 nm 2003 ca Th tng Chnh ph v quyn hn v trch
nhim ca Hiu trng;
- Cn c Quyt nh s 25/2006/Q-BGD&T ngy 26/6/2006 ca B trng B Gio
dc v o to v vic ban hnh Quy ch v t chc o to, kim tra, thi v
cng nhn tt nghip i hc v cao ng h chnh qui.
- Cn c vo n xin ngh hc sinh vin v kin ca gia nh.
- Theo ngh ca ng Trng phng o to i hc.
quyt nh

iu 1: Cho php sinh vin : V Hong giang


Lp: C : in t 1

c SHSV: C0720111

Kho: K52(2007-2010)

tm ngng bo v n tt nghip nm hc 2009-2010


L do : Hon cnh gia nh
iu 2:

Mi ch Trng thc hin ht thng 6 nm 2010

iu 3: Cc ng, B trng phng o to i hc, Phng Cng tc Chnh tr v Cng


tc Sinh vin , K hoch - Ti v, Trung tm K tc x, cc trng n v c

lin quan v sinh vin c tn trong iu 1 chu trch nhim thi hnh
quyt nh ny.
KT. Hiu trng
Ni nhn:
- Nh iu 3
- Lu phng TH, HCTH

b gio dc v o to
Trng i hc Bch khoa H ni
__________________

S:

/Q-HBK-TH-CR

cng ho x hi ch ngha vit nam

c lp - T do - Hnh phc

_________________
H Ni, ngy 31 thng 5 nm
2010

quyt nh
V vic thi hc ca sinh vin h C
hiu trng trng i hc bch khoa h ni

- Cn c iu l trng i hc ban hnh theo Quyt nh s 153/2003/Q-TTg


ngy 30 thng 7 nm 2003 ca Th tng Chnh ph v quyn hn v trch
nhim ca Hiu trng;
- Cn c Quyt nh s 25/2006/Q-BGD&T ngy 26/6/2006 ca B trng B Gio
dc v o to v vic ban hnh Quy ch v t chc o to, kim tra, thi v
cng nhn tt nghip i hc v cao ng h chnh qui.
- Cn c vo n xin thi hc ca sinh vin v kin gia nh.
- Theo ngh ca ng (B) trng phng o to i hc.
quyt nh

iu 1: Cho php sinh vin:

Phm Hc S hiu sinh vin : C0810377

Lp: C : T ng ho 3

Kho: 53(2008-2011) thi hc.

L do: Xin thi hc v rt h s.


iu 2: Mi ch Trng thc hin ht thng 05 nm 2010.

iu 3: Cc ng, B trng phng o to i hc, Phng Cng tc Chnh tr v Cng


tc Sinh vin , K hoch - Ti v, Trung tm K tc x, cc trng n v c

lin quan v sinh vin c tn trong iu 1 chu trch nhim thi hnh
quyt nh ny.

KT. Hiu trng


Ni nhn:
- Nh iu 3
- Lu phng TH, HCTH
- a phng c sinh vin

b gio dc v o to
Trng i hc Bch khoa H ni
__________________

S:

/Q-HBK-TH

cng ho x hi ch ngha vit nam

c lp - T do - Hnh phc

_________________
H Ni, ngy

thng

nm 2010

quyt nh
V vic thi hc ca sinh vin h C
hiu trng trng i hc bch khoa h ni

- Cn c iu l trng i hc ban hnh theo Quyt nh s 153/2003/Q-TTg


ngy 30 thng 7 nm 2003 ca Th tng Chnh ph v quyn hn v trch
nhim ca Hiu trng;

- Cn c Quyt nh s 25/2006/Q-BGD&T ngy 26/6/2006 ca B trng B Gio


dc v o to v vic ban hnh Quy ch v t chc o to, kim tra, thi v
cng nhn tt nghip i hc v cao ng h chnh qui.
- Theo ngh ca ng (B) trng phng o to i hc.
quyt nh

iu 1: Buc sinh vin: Nguyn


Lp: C : 07BK 13 DM

Th Th

s hiu sinh vin : 0700033 DM

Kho: 13 (2007-2010) thi hc tr v a ph-

ng.
L do : Khng i hc v khng ng hc ph
iu 2:

Mi ch Trng thc hin ht thng 9 nm 2008

iu 3: Cc ng, B trng phng o to i hc, Phng Cng tc Chnh tr v Cng


tc Sinh vin , K hoch - Ti v, Trung tm K tc x, cc trng n v c

lin quan v sinh vin c tn trong iu 1 chu trch nhim thi hnh
quyt nh ny.
KT. Hiu trng
Ni nhn:
- Nh iu 3
- Lu phng TH, HCTH
- a phng c sinh vin

b gio dc v o to
Trng i hc Bch khoa H ni
__________________

S:

/Q-HBK-TH

cng ho x hi ch ngha vit nam

c lp - T do - Hnh phc

_________________
H Ni, ngy 28 thng 10 nm 2009

quyt nh
V vic lu ban ca sinh vin h C
hiu trng trng i hc bch khoa h ni

- Cn c iu l trng i hc ban hnh theo Quyt nh s 153/2003/Q-TTg


ngy 30 thng 7 nm 2003 ca Th tng Chnh ph v quyn hn v trch
nhim ca Hiu trng;
- Cn c Quyt nh s 25/2006/Q-BGD&T ngy 26/6/2006 ca B trng B Gio
dc v o to v vic ban hnh Quy ch v t chc o to, kim tra, thi v
cng nhn tt nghip i hc v cao ng h chnh qui.

- Cn c vo kt qu hc tp v n xin lu ban ca sinh vin.


- Theo ngh ca ng (B) trng phng o to i hc.
quyt nh

iu 1: Cho php sinh vin:

Tun Anh

S hiu sinh vin : 0700004T

Lp C : 07 TM-03 T Kho : K3 (2007-2010) c lu ban xung hc cng


Lp C: 09AC-02 T

Kho : 2(2009-2012)

L do : Kt qu hc tp km
iu 2: Mi ch Trng thc hin t thng 10 nm 2009
iu 3: Cc ng, B trng phng o to i hc, Phng Cng tc Chnh tr v Cng
tc Sinh vin , K hoch - Ti v, Trung tm K tc x, cc trng n v c

lin quan v sinh vin c tn trong iu 1 chu trch nhim thi hnh
quyt nh ny.

KT. Hiu trng


Ni nhn:
- Nh iu 3
- Lu phng TH, HCTH

B gio dc v o to
Trng i hc Bch khoa H ni
__________________

S:

/Q-HBK-TH-CV

cng ho x hi ch ngha vit nam

c lp - T do - Hnh phc

_________________
H Ni, ngy 01 thng 03 nm

2010
quyt nh
V vic tip nhn sinh vin vo hc h C
hiu trng trng i hc bch khoa h ni

- Cn c iu l trng i hc ban hnh theo Quyt nh s 153/2003/Q-TTg


ngy 30 thng 7 nm 2003 ca Th tng Chnh ph v quyn hn v trch
nhim ca Hiu trng;
- Cn c Quyt nh s 25/2006/Q-BGD&T ngy 26/6/2006 ca B trng B Gio
dc v o to v vic ban hnh Quy ch v t chc o to, kim tra, thi v
cng nhn tt nghip i hc v cao ng h chnh qui.
- Cn c n xin vo hc ca sinh vin.
- Theo ngh ca ng (B) Trng phng o to i hc.
quyt nh

iu 1:

Cho php sinh vin:

Phan nh Hng

c SHSV: 20083362

hc lp H

: CN Ho hc 7

L do ngh hc

: x l thi hc h i hc(sc kho yu)

Nay vo hc lp C

: in t 1

Kho : K53
Kho : K54 (2009-2012)

SHSV:

C0920177
iu 2: Mi ch Trng thc hin t thng 2 nm 2010.
iu 3: Cc ng, B trng phng o to i hc, Phng Cng tc Chnh tr v Cng tc
Sinh vin , K hoch - Ti v, Trung tm K tc x, Trng cc n v c lin quan v
sinh vin c tn trong iu 1 chu trch nhim thi hnh quyt nh ny.

KT. Hiu trng


Ni nhn:

- Nh iu 3
- Lu phng TH, HCTH

Ghi ch: cp li do b tht lc

b gio dc v o to
Trng i hc Bch khoa H ni
__________________

S:

/Q-HBK-TH

cng ho x hi ch ngha vit nam

c lp - T do - Hnh phc

_________________
H Ni, ngy

quyt nh
V vic k lut sinh vin h Cao ng

thng

nm 200

hiu trng trng i hc bch khoa h ni

- Cn c iu l trng i hc ban hnh theo Quyt nh s 153/2003/Q-TTg


ngy 30 thng 7 nm 2003 ca Th tng Chnh ph v quyn hn v trch
nhim ca Hiu trng;
- Cn c Quyt nh s 25/2006/Q-BGD&T ngy 26/6/2006 ca B trng B Gio
dc v o to v vic ban hnh Quy ch v t chc o to, kim tra, thi v
cng nhn tt nghip i hc v cao ng h chnh qui.
- Theo ngh ca Hi ng khen thng, k lut c s v ng Trng phng
o to i hc.
quyt nh

Buc sinh vin : L

iu 1:
Lp

Hng An S hiu sinh vin : 0600201 TH

: C 06TQ 14 TH

Kho: 14(2006-2009) nh ch hc tp.

L do : Vi phm quy ch thi ( Nh thi h mn H thng cung cp in)


iu 2:

Mi ch Trng thc hin ht thng 11 nm 2008

iu 3:

Cc ng, B trng phng o to i hc, Phng Cng tc Chnh tr v


Cng tc Sinh vin , K hoch - Ti v, Trung tm K tc x, Trng cc n

v c lin quan v sinh vin c tn trong iu 1 chu trch nhim thi hnh
quyt nh ny.
KT. Hiu trng
Ni nhn:
- Nh iu 3
- Lu phng TH, HCTH
- a phng c sinh vin.

Mu C.16
Trng i hc Bch khoa H Ni

Khoa/ Vin :

Bng ghi im hc k................. nm hc ...........................


Kho.............Lp C.............................. Thi ln th.......................

a
im
kt..............................................................................................

lin

Mn hc: .........................................Gio vin dy:.......................................


Ngy
thi: ................................................................................................................

TT

S hiu
sv

H v tn

im
thi

S t

Ch k
sv

Ghi ch

Cng cc im:........................
S t yu cu:.........................
cu: .............
Phng TH

Cn b chm thi 1

khng

Cn b chm thi 2

BCN Khoa (B mn)

Mu C.17
b gio dc v o to

yu

cng ho x hi ch ngha vit nam

c lp - T do - Hnh phc

Trng i hc Bch khoa H ni


__________________

_________________

bng kt qu hc tp
(H Cao ng k thut)
H v tn:
Ngy sinh:
Ni sinh:
Kho:
S hiu SV:
Ngnh hc: :
Lp:
H o to: Chnh qui Tt nghip loi:
tt nghip Cao ng KT s:
Cp ngy:
Hc k 1
TT

Mn hc

Bng

Hc k 2
S
HT

im
CN

TT

Mn hc

S
HT

im
CN

Hc k 3
TT

Mn hc

Hc k 4
S
HT

im
CN

TT

Hc k 5
TT

Mn hc

Mn hc

S
HT

im
CN

S
HT

im
CN

Hc k 6
S
HT

im
CN

TT

Mn hc

- Kt qu chung ton kho ln 1:


- im trung bnh ton kho cao nht:
- S hc phn thi li:

H Ni, ngy

thng

nm

Xc nhn ca BCN Khoa

TL.Hiu trng

b gio dc v o to
Trng i hc Bch khoa H ni
__________________

cng ho x hi ch ngha vit nam

c lp - T do - Hnh phc

_________________

giy chng nhn


Trng i hc Bch khoa H Ni chng nhn:
Sinh vin : Chu Mnh Quang

Ngy sinh : 29 thng 01 nm 1988.


Ni sinh

: Bungari.

hc xong chng trnh Cao ng k thut ngnh : Tin hc


Kho hc: K51(2006-2009)
bo v tt nghip thng 6/2009 .
Hin ang ch lm th tc cng nhn tt nghip v cp bng Cao ng .
H Ni, ngy 10 thng 5 nm 2010
TL. Hiu trng

Mu C.19
b gio dc v o to

nh

Trng i hc Bch khoa H Ni

-***-

h s sinh vin
H

: Cao ng k thut

Ngnh:

Kho hc

a im o to: ...
Tn lp

: ... S CMTND:.

H v tn

: Nam, N:

Ngy thng nm sinh: ..


Ni sinh

: ..........

i tng d thi: Kt qu: ........

H khu gia nh:


S nh (Thn:

Phng (X): .........

Qun (Huyn): ..

Thnh ph (Tnh): ..........

in thoi : ....................................
Ch hin nay ca bn thn (ghi c th): .....
H v tn B: .

Chc v:

a ch c quan: ...........
in thoi: ..
H v tn M: Chc v:
a ch c quan: ......
in thoi: ..
H Ni, ngy

thng

Ngi khai

nm 200

(K, ghi r h tn)


Ghi ch: - Sv phi khai y cc ct mc trn, dn nh phi ng du gip lai ca a phng.

- Cn b qun l ghi c th i vi trng hp sv c khen thng, b k lut, lu ban, tm dng.

Mu C.20
b gio dc v o to
Trng i hc Bch khoa H ni
__________________
S:

/H-HBK-TH

cng ho x hi ch ngha vit nam

c lp - T do - Hnh phc

_________________
H Ni, ngy

thng

nm 200

hp ng lin kt o to cao ng k thut

Ngnh:.........................................................................................................................

- Cn c vo cng vn s 783/H & SH ngy 10 thng 02 nm 2004 ca B


Gio dc v o to cho php trng i hc Bch khoa H Ni c tuyn sinh
o to h Cao ng k thut theo a ch.
- Theo ngh ca:..............................................................................................................................................ti
cng vn s....................../........................ngy...................thng..............nm..................
- Theo ngh ca ng trng phng o to i hc v ng (B) trng Khoa (Vin)...............

Chng ti gm:

Bn A: Trng i hc Bch khoa H Ni

ng: Nguyn Cnh Lng

Chc v:

Ph Hiu trng

S in thoi: 8.681912

S fax:

84.4.8692006

S ti khon: 710A-007-44 Ngn hng Cng thng khu vc II- Qun HBT- H Ni.
a ch: Trng H Bch khoa H Ni - S 1 i C Vit - Hai B Trng - H Ni.
Bn B: C s lin kt: ....

ng (B):

...............................................................................................

Chc v :......................................................

S in thoi: ...................................................................................S fax :..........................................................

S ti khon: .....................................................................................................................................................................
a ch: ..................................................................................................................................................................................
Cng cam kt cc iu khon sau y:
iu 1:
iu 2:

Hai bn lin kt o to Cao ng k thut


ngnh:..........................................................
Trch nhim mi bn:

I. C s lin kt:
1. Cng vi trng HBK H Ni t chc cng tc tuyn sinh theo ng qui ch
tuyn sinh ca B Gio dc v o to.
2. m bo cc iu kin c s vt cht phc v qu trnh o to (phng hc,
th nghim, thc hnh...).
3. Phi hp, b tr v t chc qu trnh o to theo ng k hoch c
Hiu trng trng i hc Bch khoa H Ni duyt.
4. Qun l sinh vin theo ng qui ch hin hnh ca B Gio dc v o to.
5. Thu hc ph nh k.

6. Tham gia ging dy mt s mn trong k hoch ging dy khi c s ng ca


Hiu trng trng i hc Bch khoa H Ni (c danh sch km theo).
7. B tr ch n, cho cn b ca trng i hc Bch khoa H Ni trong thi gian
ging dy v cng tc.
II. Trng i hc Bch khoa H Ni:
1. Cng vi c s lin kt t chc cng tc tuyn sinh theo ng qui ch tuyn
sinh ca B Gio dc v o to.
2. Lp k hoch o to ton kho v tng nm hc.
3. Qun l ton b chng trnh ni dung o to ca ngnh.
4. B tr cn b n ging dy theo ng k hoch c duyt.
5. Phi hp cng bn A t chc th nghim, thc tp, thi, lm n...
6. Xt cng nhn v cp bng tt nghip: Cao ng k thut cho nhng sinh
vin hon thnh nhim v hc tp theo qui ch hin hnh ca B Gio dc v
o to cng cc ph lc qui ch ca trng i hc Bch khoa H Ni.
7. m nhim chc trch Trng ban iu hnh hp ng ny. Trng ban iu hnh
ngh danh sch Ban iu hnh trnh Hiu trng trng i hc Bch khoa H Ni duyt.

iu 3. Kinh ph o to:
1. Hc ph nm th nht:........................../1sinh vin/thng.
Cc nm sau tu theo mt bng kinh ph o to trong x hi, Ban iu hnh
trao i, bo co Hiu trng trng i hc Bch khoa H Ni xin phng n iu
chnh hc ph.
2. Ton b kinh ph thu c phn phi theo qui nh chung ca trng i hc
Bch khoa H Ni (c ph lc km theo).
iu 4:

iu khon thi hnh:

1. Hai bn cam kt thc hin ng cc iu khon k.


2. C s lin kt giao cho ng...................................................................................................................
Chc v:................................................................................................................................................................
Trng HBK H Ni giao cho ng Dng c Hng
Chc v: Trng phng o to i hc thnh lp ban iu hnh.
3. Ban iu hnh c trch nhim t chc thc hin hp ng ny.

4. Trong khi thc hin hp ng, nu c kh khn hai bn cng bn bc gii


quyt. Ch nhng tho thun bng vn bn c ch k ca hai bn mi c hiu
lc thi hnh.
5. Hp ng ny c lp thnh 06 bn, mi bn gi 03 bn, c gi tr ngang nhau v
c hiu lc thi hnh trong mt kho hc k t ngy...........thng...........nm 200......
i din
C s lin kt

i din
trng i hc bch khoa h ni

Ph lc hp ng s................./H-HBK-HH-C

ngy......./......./.....

Ph lc v kinh ph o to Cao ng k thut


a im hc:...........................................................................................................................................................
I. Phn thu:

Hc ph:.....................................................................................................................................................................................
II Phn chi:

1. Chi cho ging dy

2. Chi cho h tr c s vt cht :


3. Chi cho iu hnh lp hc

4. Chuyn cho trng HBK H ni chi cho c s vt cht v qun l iu


hnh
chung ca Trng
:
25%
TM Ban iu hnh hp ng

Mu C.21
b gio dc v o to
Trng i hc Bch khoa H ni
__________________

cng ho x hi ch ngha vit nam

c lp - T do - Hnh phc

_________________

giy chng nhn sinh vin


hiu trng trng i hc bch khoa h ni

Chng nhn Anh, Ch: c s th sinh vin


Ngy thng nm sinh:

Hc h: Cao ng

a ch gia nh:Phng (x)Qun (Huyn)

Thnh ph (Tnh)..
Ch hin nay:

L sinh vin ang hc ti lp

Kho ..

im lin kt vi Trng l: ....


Chng nhn Anh, Ch c xt hng cc ch chnh sch hin hnh.
Giy ny c gi tr
n:...

H Ni, ngy
thng
T/L Hiu trng

nm 200

(Trng Khoa/Vin k v ng du trng)

Mu C.22: (A4 landscape)


B Gio dc v o to
Danh sch duyt h s sinh vin h Cao ng k thut
Trng HBK H Ni
Lp.........................................Ngnh..........................................Khoa....................................................
Ngy khai ging...................................Ti a im...............................................................................

TT

H v tn

Ng
y
sinh

L
lch

Khai
sinh

Bng
PTTH

Hc b
PTTH

kin ngi duyt

.......

Ngi lp biu
Mu C.23

BCN Khoa

H Ni, ngy thng n m 200


Phng TH duyt

Danh sch thy c c mi dy h CKT


(Thy c gio ngoi trng)

Trng HBK H ni
Khoa:...................................
....

Hc k:.......................................Nm hc:.........................................
Ngnh:........................................Lp:................................................
TT

H v tn

Chc danh

Ni cng tc

Dy mn

Ghi ch

i din c s lin kt

Trng HBK H ni

Danh sch thy c c mi dy h CKT


(Thy c gio trng HBK)

Trng HBK H ni
Khoa:...................................
....

Hc k:.......................................Nm hc:.........................................
Ngnh:........................................Lp:................................................
TT

H v tn

Trng ban iu hnh

Chc danh

B mn, Khoa

Dy mn

Ghi ch

Trng Khoa

Mu C.24
bng ghi im hc k..........nm hc....................

Trng HBK H ni
Khoa:...................................
....

(Dng cho h CKT)

Mn hc:..............................................
Lp:......................................................
Thi ln th:..........................................
T
T

H v tn sv

im
thi

Ch k
sv

Gio vin ph trch:..............................


Ngnh:...................................................
Ngy thi:..............ngy np im..........
T
T

H v tn sv

im
thi

Ch k
sv

S t yu cu:...............................S khng t:..........................................


Trng B mn
CB chm thi 1
CB chm thi 2

Mu C.25
Trng HBK H ni
Khoa:...................................
....

bo co x l cui nm

(Dng cho h CKT)

Ngnh:..............................Lp:.............................Kho hc:.............................
T
T

S
hiu
sv

H v tn

i
tng

im
TBC
ln 1

im
TBC
cao nht

S hc
trnh n

S hc
phn n

X l

Ngy
thng
nm
Trng B mn

Ngy

thng
nm
Trng Khoa

Ngy
thng
nm
Phng o to i hc

Mu C.26
B gio dc v o to

bo co
(The

Trng H bch khoa h ni

Khoa:

Ngnh hc:
Lp:

Kho

hc:
T
T

S
hiu
sinh
vin

H v tn
tn sv

Ngy
thng
nm
Phng o to i hc

Ngy
sinh

Ni sinh

Kt qu qu trnh
hc tp
im
im
TBC ln
TBC
1
cao
nht

Ngy

thn

Hiu tr
trng i hc bc

Mu C.27
B gio dc v o to
Trng H bch khoa h ni

Khoa:

Ngnh hc:
Lp:

Kho

hc:
TT

S hiu H v tn
sinh vin

Ngy
thng
nm
Phng o to i hc

Ngy
sinh

Ni sinh

im T
ln 1

Ngy

trng i

Mu C.28
Trng H Bch khoa H ni
Khoa:................................................
......
Ngnh:
hc:
Kho hc:
S Hc k
Hc k IV
T
S hc trnh
T
Mn
hc

bng im ton kho h


a

im
Hc k V

H v tn
sinh vin

H ni, ngy
thng
nm
Trng ban iu hnh

H ni, ngy
th
Trng Kh

Ghi ch:
Hc K IV, V, VI thng k tng t nh trn
S ct trong mi hc k ph thuc vo s mn hc ca
Ngnh trong hc k
Cc im TBC ch tnh cho ton kho hc.

b gio dc v o to
Trng i hc Bch khoa H ni
__________________

cng ho x hi ch ngha vit nam

c lp - T do - Hnh phc

_________________

bng kt qu hc tp
(H Cao ng k thut)
H v tn : Nguyn Th Thanh Trc Ngy sinh: 23/5/1971 Ni
sinh:Si Gn
Kho:4(1996-1999)
Lp : I4A
Ngnh hc: Tin hc
H o to: Chnh qui Tt nghip loi: Trung bnh.
Bng tt nghip Cao ng KT s: B 275578
Cp ngy:
11/11/2003
Hc k 1
TT

Mn hc

Hc k 2
S
HT

TT

im
CN

93

Mn hc

S
HT

im
CN

Hc k 3
TT

Mn hc

Hc k 4
S
HT

im
CN

TT

Hc k 5
TT

Mn hc

Mn hc

S
HT

im
CN

S
HT

im
CN

Hc k 6
S
HT

TT

im
CN

94

Mn hc

- Kt qu chung ton kho ln 1:


- im trung bnh ton kho cao nht:
- S hc phn thi li:

H Ni, ngy
Xc nhn ca BCN Khoa

thng

TL.Hiu trng

Ghi ch: Bng im ny thay cho s im. Khng cp li.

95

nm

96