You are on page 1of 3

ALEKSA ŠANTIĆ Rođen na prelomu 19.-20. stolje a u !ostaru "r#u pjesmu o$ja#%o 1&&'.(a pr#% )$%r*u 1&91.

+tje,aj na nje-o#o st#arala.t#o #r.%l% su romant%/ar% 0maj( 1a*.% ( Nje-o.( Kranj/e#% % 2ajne. "o*reta/ % ure3n%* /asop%sa 0ora )aje3no sa Ćoro#% em % 4u/% em. "o3jela poe)%je na5 ro3olju$%#u( so,%jalnu % lju$a#nu. Lju$a#na l%r%*a po3 ja*%m utje,ajem naro3n%6 l%rs*%6 pjesama( sl%/nost po mot%#%ma( op%s%ma( st%6o#%ma( s6#atanju lju$a#%. Ro3olju$%#a srps*a l%r%*a na #r6un,u .e)3eset%6 -o3%na pro.lo- #%je*a. -ostajte o#3je -ne #jeruj -em%na Kr%t%*e o Šant% u 7no .to nje-a o3l%*uje o3 star%j%6 % o$%/n%6 patr%ots*%6 pjesn%*a na.%6( je to .to je nje-o# patr%ot%)am na realnom osno#u % po)%t%#ne sa3r8%ne( .to on ne #ol% naro3-na,%ju *ao je3nu apstra*,%ju( #e naro3-pu*( 8%#e lju3e( selja*a.91o#an S*erl% : 1e3%no se nje-o#e ro3olju$%#e pjesme /%taju. 9!%lo. ;rnjans*%: !+SA ĆA0I! ĆATIĆ En#er Ka)a) je u*a)ao na < =a)e u nje-o#oj poe)%j%5 1.romant%/ars*a 2.romant%/ars*o-mo3ern%st%/*a <.mo3ern%st%/*a 7n je )$o- 3o$ro- po)na#anja or%jentaln%6 je)%*a među pr#%m po/eo pre#o3%t% 3jela p%sana na t%m je)%,%ma % ta*o je stalno $%o u *onta*tu sa or%jentaln%m *nj%8e#nost%ma. Naj#%.e -a je )an%mala turs*a *nj%8e#nost( pose$no poe)%ja. Nje-o#% pre#o3% pjesama $%l% su #eoma $l%)u or%-%naln%m #er)%jama sa %stom melo3%jom % r%tmom. Ćat% je pre#o3%o mno-e pjesn%*e( al% pose$no Teu=%*a >%*reta. Imal% su $l%)a* o3nos pa je ta*o on pose#et%o Ćat% u pjesmu po3 na)%#om 1e3an /asa* m%ra. !%st%*a u nje-o#oj poe)%j% Ćat% se mo8e 3o#est% u #e)u sa pjesn%*om ?al%$-3e3e9nje-o#o 3jelo Ljepota % Lju$a# pre3sta#lja reme*-3jelo ta3a.nje poe)%je( jer je on pjesm% 3a#ao no#% smjer % pra#a, % t%me se suprosta#%o 3ru-%m pjesn%,%ma % %3ejama to- #remena:( jer je % on $%o %)na3 s#oje tra3%,%onalne sre3%ne % u s#oje pjesme je unos%o no#%ne ne o$a)%ru u se na 3ru-e % nera)umlj%#e sre3%ne. Na prela)u %) romant%)ma u mo3ernu naj#e % utje,aj na nje-a je %malo S%l#%je Stra6%m%r Kranj/e#% . 7n% u mla3ost% p%.u ro3olju$%#e pjesme u *oj%ma se mo8e #%3jet% #el%*a sl%/nost( *ao npr.u pjesmama !oj 3om % 2er,e--@osn%. Kranj/e#% je $%o Ćat% e# pjesn%/*% %3eal % on mu *asn%je p%.e pjesmu *oja nos% nje-o#o %me. -teu$e%-nesu6 -je3noj $o-ata.%,% 2A!0A 2+!7 73 19AB. uređuje $o.nja/*% l%st No#o 3o$a( potom je ure3n%* Ra3%o Saraje#a % 3%re*tor +mjetn%,*e -aler%je. ?o3%ne 1919.ja#lja se pr#%m *nj%8e#n%m ost#arenje( )$%r*om pjesama Nutarnj% 8%#ot. +ređuje l%st 0a$a#n%*( *ao % /asop%s ?ajret.

Š%m% *at*a3 ra$% % t)#.-. !ato. -o3%ne.1&9&.ro3no. pjesme o5 $olest%( s%romas%ma( smrt%( susret% s -ra3om % $ole.%je 20-o.eneF .mato.-. S#a*o nje-o#o slo#o % st%6( -3je -o3 3a je p%sano( nos%o je sa so$om.e#s*o-)a#%/ajna 2.sela .#%je*a.ep. ?. + s*la3u s no#%m pro-ramom( pjesme *oje su nastale o3 191C.=a)a "reo$ra8enja .6er. s#%$nja 192B.%#%l%)a. Š%m% prola)% *ro) A =a)e5 1.%je. ANT+N @RANK7 ŠI!IĆ Antun Branko Šimić 94r%no#. tele-ra=s*% st%l( om%ljeno sre3st#o =utur%st%/*e % e*spres%on%st%/*e poe)%je( %)osta#lja -ramat%/*e #e)e % %nterpun*.8%#ljenja 9E"jesmaF( E?ra3F( E"lesF( E"jesma pjesn%*aF:. Nje-o#a 3jela Kamen% spa#a.=a)a pr#o.%j%( Eo/%. 3o 1919. enojF o3 nasla-a E%stro.nja*. ra)3o$lje o3 191C. "r#u pjesmu Zimska pjesma o$ja#%o je *ao petnaesto-o3%.%s*ust#a 9E7 s#%jet % ja u s#%jetu % s#%jet u men%FGF?ra3 no % 8ene )#%je)3eFGF"les ra3ost #r%sa* $o-FGF1a pje#amF: *oje te8% pr#otnoj sen)a. u. n%je n%. Te.%ja o*oln%6 =enomena( o3nosno na-las%la $r)%na %l% %nten)%tet pro8%#ljeno.0a-re$( 2..aju A. 0apo/eo je pjesmama *oje opona.a( al% je na-lo %)#eo 3ramats*% )ao*ret( napust%o se3m% ra)re3 )a-re$a/*e -%mna)%je( po*renuo /asop%s( pr%m%o e*a#s*% %)-o#or 9u /emu e -a u$r)o *rat*otrajno sl%je3%t% % mno-% 3ru-% 6r#ats*% p%s. ra)3o$lje 3o 191C. -mol%t#a na st%jen% -u ora. Književno stvaralaštvo Spomen%* u sre3njoj .%js*e o)na*e %l% %6 ma*s%malno poje3nosta#njuje *a*o $% se 3o/arala s%multan%st%/*a per.%: % nastup%o *ao no#% pjesn%* % *r%t%/ar( na3a6nut e*spres%on%st%/*%m /asop%som D4er SturmD. stu3eno. % !o3ra r%je*a su #jero#atno naj)na/ajn%je $os. Nap%sao je $rojne eseje( *nj%8e#ne % l%*o#ne *r%t%*e( polem%*e o no#om pjesn%.*ol% u ?ru3ama(ra3 *%para N%*ole "ep% a • • I. s#%$nja 192B.% *o3 ?ru3a( 1&.% o3 tu$er*ulo)e um%re( u 3#a3eset % se3moj -o3%n%( u 0a-re$u 2.)ao*reta <.%ma-!ostar.: je pjesn%*( esej%st( *r%t%/ar % pre#o3%telj.pjesn%/*e *rea.*o o$ol%#. .ju !E2!E4ALI1A !AK 4I04AR 1e3an o3 naj#e %6 $osans*o6er. p%sane su slo$o3n%m st%6om % o)na/uju se *ao Š%m% e#a e*spres%on%st%/*a 9Eanar6%/naF: =a)a.-.7n je je3%n% sa so$om nos%o sl%*e s#o.ta )na/ajno( II.t#u( ne*ol%*o *ra %6 pro)a( 3ne#n%*( auto$%o-ra=%ju( ne*ol%*o 3rams*%6 =ra-menata( te )apo/eo roman Dvostruko lice.e-o#a/*%6 pjesn%*a. "ro8ete su nem%rom %l% o/ajem l%rs*o-a su$je*ta % $%lje8e %mpulse *oje e*stat%/n% su$je*t E6#ataF u $r)u tempu -ra3s*o.

u s#%jetu *oje. -ra/un s#o3e % -*u3 %)la)%. K%#ot u tuđ%n% je $u3%o u njemu /e8nju )a )a#%/ajem.Šant% em osn%#a *nj%8e#n% /asop%s JJ0oraJJ.*olu( 0$%r*e5 -@u-ar*%nje -I)a$rane pjesme -Tr)aj% -"jesme !ot%#%5 pr#enst#eno pje#a o 3omo#%n%( a )at%m pro.Se3am -o3%na je stu3%rao u Kene#%.A. E*spres%on%st%/*% % e-)%sten.%jaln% mot%#%(#%)ueln% %)-le3.%ja r%je/%(o3$a.%#anje 3es*r%p.e =a)a. Rođen u Senju -3je je )a#r. Imao je #%. +mro je u Amer%. +n%o je no#e r%tmo#e.8%#ota lju3%(prema *oj%ma %)ra8a#a sam%lost.t#o(rel%-%ju(s#em%r(polo8aj /o#je*a u s#%jetu.*rtost %)ra)a(ra. pjesmo mojaL ."o/eo je sa pr#om pjesmom Samo6rana maj*a..%ruje s#oju temat%*u % na /o#je*a(3ru.=a)a 3ru-o.anja 3ru-%6 pjesn%*a. 7n je u poe)%ju *renuo pre%sp%tuju % samo.ta/enost% % opona."je#a o o6olost%ma $o-ata.st%la5 slo$o3an(ne#e)an% st%6($e) %nterpun*. + s#oj%m pjesmama 3aje sl%*e lju3s*e $%je3e(te.e u#%je* se o3lu/% na je3nu sl%*u( m%sao( %3eju.% su prenesen% u Tre$%nje( po nje-o#oj 8elj%. + nje-o#%m pr#%m pjesmama %ma %)#je.se$e *ao /o#je*a( pjesn%*a % $% a )ate/eno.%o . Ka3a p%. -moj 3om -po pu/%n% -ja sam 17HAN 4+IIĆ Rođen % o3rastao u Tre$%nju.emjerje . -pesma 8en% -ja$lano#% ILI1A LA4IN Rođen *o3 @anja Lu*e.4o$%tn%* je mno-%6 na-ra3a *ao % one Šestoapr%ls*a na-ra3a ?ra3a Saraje#a.0aje3no sa A.%onal%)a.)ao*reta St%ls*e )na/aj*e nje-o#o.%je(..Ku3%o je )a !ostarom.%je(3ojam *r%*a(napetost%(unutarnje 3%nam%*e. "relom se 3es%o po o3las*u u s#%jet( na )apa3.%( a nje-o#% osta.r*#e %t3.*o.a(l%.ne ra)um%je.0astupljena je ele-%ja *ao % pje#anje o lju$a#%G u t%m pjesmama je -la#n% juna* sam pjesn%*.+mro je u Saraje#u. -opomena -lju$a# SILHI1E STRA2I!IR KRAN1IEHIĆ Naj)na/ajn%j% 6r#ats*% pjesn%* %) 3o$a real%)ma.

Related Interests