You are on page 1of 1

Pred Vama se nalazi ulomak iz pripovijetke Tena Josipa Kozarca

Školski esej mora biti napisan čitko, pisanim slovima Svoj školski esej oblikujte kao zaokruženu cjelinu s uvodom, razradbom i zaključkom. Školski esej treba imati od 250 do 300 riječi. Pazite da Vaš školski esej bude pravopisno i gramatički točan. U svoj školski esej morate uvrstiti sve smjernice za pisanje. Redoslijed ponu eni! smjernica ne obvezuje Vas u oblikovanju školsko"a eseja. Pozorno "a pročitajte.

#na je zbilja ljubila, ljubila prvi put. $a nije vidjela vodnika, ona može biti za cijelo"a svo"a života ne bi ni znala, što je prava ljubav. %a selu, "dje svatko svako"a pozna, "dje si od mali! no"u odrastao sa onima, koji u isti čas počimaju ljubiti kada i ti, "dje su uvijek jedni te isti, na kojima si vidio svaku najmanju promjenu u tjelesnom i duševnom razvitku od djetinjstva pa do muževne dobe, za te osobe ne može srce da plane pravom, božanskom ljubavlju, tu ljubav istiskuje svakidanje poznavanje, tu je navika & smrt ljubavi. $a ona plane, treba joj nevi ene dosle osobe, nepoznato" "lasa, neobično" po"leda, novi! riječi. ' on je ljubio nju, ali ne prvom ljubavlju, kao ona nje"a, ali ipak ljubavlju, od koje nije nijedno dru"o čuvstvo nje"ovo naprama njoj jače bilo. #n je bio (e! )cijela pukovnije je bila češka* i još neoženjen, te joj zastalno obe+ao, da +e ju oženiti, čim se vojna dovrši, kako se kod nji! "ospodari, on bi za dvije, tri "odine bio prvi "azda u selu. %ije se dosta mo"ao načuditi zapustjelim plodnim livadama, zanemarenom vo+njaku, razrušenoj staji. #n je plivao u dra"osti, kako +e on sve to urediti, da +e biti u redu kao u košnici... #na "a je slušala, ali nju nije smisao nje"ovi! riječi ni najmanje zanimao, ona je živjela u zvuku nje"ova "lasa, o mirisu nje"ova bi+a, o po"ledu nje"ova oka. -a sve ostalo bila je ona slijepa i "lu!a.

Smjernice za pisanje

Smjesti djelo i autora u književno razdoblje i odredi mjesto .osipa /ozarca u njemu )re"ionalna karakteristika* u njemu. Smjesti ulomak u kontekst djela i odredi mu važnost u kompoziciji )uvod, sredina, kraj*. Uoči temu s kojom se susre+eš u ponu enom ulomku. 0ko su lica koja se pojavljuju u ulomku1 Što saznajemo o mo"u+nostima razvijanja prave ljubavi u jednom slavonskom selu. U čemu je problem1 -ašto se 0ena zaljubljuje u .aroslava1 /ako doživljava prvu ljubav1 /ako je jaroslav 2eranek doživio 0enu1 (emu se čudi .aroslav i o čemu sanja1 Što ti misliš o mo"u+nosti razvoja nji!ove ljubavi i je li se pokazala kao prava ljubav na kraju sve"a.