You are on page 1of 2

Samsuriy bin Abdul Talib Sekolah Kebangsaan Banir, 35400 Tapah Road, Perak. arul Rid!uan.

"n#ik Abdul $a%id Bin &uso' Ke(ua Sek(or Pengurusan Sekolah, )aba(an Pendidikan Perak. Tuan, RAYUAN PERMOHONAN KELULUSAN PERTUKARAN KE PPD KINTA SELATAN $eru%uk perkara di a(as, saya SA$S-R.& B./ AB -0 TA0.B, guru di SK BA/.R ingin membua( rayuan agar pihak (uan dapa( menimbangkan un(uk meluluskan permohonan per(ukaran ke aerah K./TA S"0ATA/. Saya (elah menghan(ar borang permohonan melalui e12 Tukar pada bulan sep(ember lepas. +. An(ara sebab saya perlu ber(ukar ke aerah Kin(a Sela(an ialah kerana sudah * isember, +0,3

13 tahun berkhidma( di Daerah Batang Padang. Saya %uga pernah berkhidma( di Daerah Hulu Perak selama (inggal saya. 3. Se(elah ,3 (ahun di aerah Ba(ang Padang, 'ak(or umur memberi kesan un(uk tahun. Sudah 1! tahun saya berbak(i diluar (empa( (inggal saya. Kini saya berharap sanga( dapa( menga%ar berdeka(an dengan (empa(

saya berulang1alik hampir se%am ke sekolah (erkini. Adakalanya kak" ke#ang ke(ika memandu 3ak(u pagi dan kele(ihan disebabkan He$at"t"% hampir %uga menyebabkan kemalangan kerana (erlena ke(ika memandu pulang. Selain is(eri dan anak, saya %uga ber(anggung1%a3ab di a(as bapa yang sudah u!ur yang (inggal bersama. 4. Saya (idak mahu men%adi liabil(i kepada sekolah kerana (umpuan dan komi(men

yang (erganggu. Ama( memeri(kan lagi apabila ada ak(i4i(i5 la(ihan berkala 3ak(u pe(ang.

5.

Sekiranya kekurangan guru di

aerah Ba(ang Padang men%adi alasan un(uk

(idak melepaskan saya, ini (idak adil pada saya sedangkan kekosongan (ersebu( boleh diisi oleh mereka yang memohon per(ukaran ke negeri Perak. .ni adalah permohonan kali kedua saya. 6. Terdapa( %uga guru1guru yang keluar dari aerah Kin(a Sela(an. Sekolah1sekolah

ini berdeka(an dengan (empa( (inggal saya. Saya benar1benar mahukan empa(ik dan belas kasihan dari pihak (uan. *. Saya ama( berharap agar pihak (uan mengambil perha(ian dan

memper(imbangkan rayuan saya ini. Ker%asama dan (indakan dari pihak (uan ama( saya hargai dan hanya Allah saha%alah yang membalasnya.

&ang Benar, 777777777777.. 8 SA$S-R.& B./ AB -0 TA0.B 9 PPBS 23+, SK. BA/.R.