Se va construi un chestionar care se aplică pe un eşantion de 50 de persoane cu vârsta cuprinsă între 20 şi 24 de ani.

Obiectivele stabilite stau la baza construirii chestionarului şi se vor formula în func ie de scopul cercetării. Scopul cercetării este studierea opiniei subiec ilor intero!a i cu privire la influen a diferitelor publica ii scrise asupra tinerilor. "stfel# obiectivele propuse sunt $ % % % &eterminarea frecven ei de urmărire a apari iei publica iilor de care aceştia sunt interesa i. Studierea modului în care a fost atrasă aten ia asupra anumitor reviste sau ziare' Studierea opiniei subiec ilor cu privire la câteva caracteristici ale publica iilor preferate $ o (radul de divertisment o )ublicitatea % analiza su!estiilor şi nemul umirilor subiec ilor chestiona i vizavi de pro!ramele de divertisment ' *laborarea ipotezelor cercetării. +i,area obiectivelor duce în continuare la formarea ipotezelor ce urmează să fie testate. O bună cercetare se realizează doar dacă are la bază un set de ipoteze valide. -onform obiectivelor formulate anterior# ipotezele pot fi $ % % .a/oritatea subiec ilor au o ima!ine formată despre emisiunile de divertisment ' .a/oritatea subiec ilor au ima!ine favorabilă despre emisiunile de divertisment ' -oordonate modale .etoda $ "ncheta 0ehnica $ 1nterviul structurat 1nstrumentul $ -hestionarul

553 dintre cei chestiona i locuiesc în mediul urban# respectiv 253 locuiesc în mediul rural.app< . 80 procente )acatos99# etc. % Studiul relevă faptul că# mai bine de /umătate dintre cei chestiona i# sunt determina i să alea!ă emisiunea de diverisment în func ie de con inut. "stfel se poate observa cel mai bine reac ia persoanei şi putem afla cele mai multe informa ii. % &easemenea# ?03 sunt interesa i de nivelul de divertisment oferit# în timp ce 403 sunt interesa i de con inutul informativ. 203 afirmă că se uită la televizor între 2 şi 4 ore# în timp ce 5 procente urmăresc chiar peste 4 ore. 6umătate dintre persoanele chestionate consideră că mass%media reprezintă un mi/loc de informare a societă ii# în timp ce un sfert dintre ei afirmă că mass media este un mod de dezvoltare a culturii !enerale# iar celălalt sfert consideră mass%media ca nefiind cel mai important mi/loc de informare.1ma!inile difuzate şi calitatea limba/ului sunt puncte de interes doar pentru 85 3. % 7eferitor la media orelor în care se uită la televizor într%o zi# am putut constata că 40 de procente dintre reponden i consumă în medie# pe zi# între 8 şi 2 ore de divertisment# în timp ce 45 3 dintre ei urmăresc emisiuni de divertisment sub 40 de minute pe zi. 453 dintre ei sunt determina i de curiozite iar 803 sunt determina i de prieteni.our99203. % 2ntre primele trei emisiuni de divertisment urmărite se clasează emisiunile ##Serviciul 7omân de -omedie99 şi ##-ronica -ârcotaşilor99 cu 40 3# urmate fiind de emisiunile ##0e pui cu blondele 99 40 3# şi ##:uni da9 7ai99şi ##. preferă emisiuni ca $ ##0razni ii99# =n Sho> .-hestionarul se completează stând fa ă în fa ă cu persoana intervievată. Concluzii 2n urma studiului efectuat# s%au eviden iat următoarele aspecte $ % % % 453 dintre reponden i au se.ul masculin# în timp ce 553 dintre ei sunt femei cu vîrsta cuprinsă între 20 şi 24 de ani.

. % 2ntr%o săptămână obisnuită# cei intero!a i# ar utiliza televizorul miercuri# /oi sau în >ee@%end A453B# şi un procent de 403 ar urmări pro!ramul "ntena 8# urmat fiind de )ro 0v cu 453 iar restul de 253 urmăresc pro!rame de cultură !enerală# sau filme.tra!erea anumitor evenimente care în loc să formeze şi să educe popula ia# dimpotrivă# prezintă selectiv evenimente ce au ca impact formarea de comportamente indezirabile din punct de vedere psihosocial. .a/oritatea chestiona ilor urmăresc emisiunile de divertisment sin!uri# în timp ce 40 3 se uită împreună cu familia la emisiunile de divertisment. % % .% &aca ar fi să recomande emisiunile de divertisment pe care le urmăresc# ?53 dintre cei care au răspuns# ar recomanda cu si!uran ă emisiunile şi altor persoane# în timp ce 40 procente dintre reponden i au dubii în această privin ă# 5 3 dintre ei# fiind si!uri că nu ar recomanda emisiunea şi altor persoane. &easemenea aceeaşi ma/oritate afirmă că nu hotărăsc ei ce emisiuni se vor urmări în familie 7olul mass mediei este de a prezenta şi informa realitatea în comple. % -a şi alte activitati desfăşurate în timpul alocat vizionării emisiunilor de divertisment# 403 ar prefera să asculte muzică sau să se odihnească în timp ce 203 ar citi sau ar petrece într%un club. . 7olul emisiunilor de televiziune şi al mesa/elor transmise# ar trebui să fie acela de a informa obiectiv# echilibrat şi neutru în scopul creării opiniilor şi nicidecum al creării convin!erilor# de a informa şi conferi o interpretare a faptelor cât mai deschisă# de a cultiva apropierea între semeni# de a transmite valorile perene# cultura tinerelor !enera ii# de a răspunde nevoilor de rela. *. &in aceste considerente# propunem o diversificare a emisiunilor televizate în care să%şi !ăsească locul cultura şi promovarea oamenilor de succes# adevărate modele# care au reuşit să%şi împlinească visurile prin efort# implicare# consecven ă şi pasiune pentru evolu ia psihospirituală şi profesională.are şi divertisment prin emisiuni instructive.cesul consumului de televizor şi calculator alienează comportamentul uman şi predispune la inactivitate# depresie# a!resivitate# comportamente adictive.itatea ei şi nu doar de a o fra!menta prin e.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful