You are on page 1of 2

Alexandru Macedonski

Teoretician al Simbolismului
Primele idei care prefigureaz� simbolismul la rom�ni �i care �ncearc� s�-l teoretizeze apar odat� cu Macedonski �i sunt puse �n circula�ie prin revista poetului, “Literatorul”. !iar �nainte de reconstituirea simbolismului ca �coal�, �n "ran�a, apar �n aceast� revist�, �nc� din primul ei au de e#isten��, $%%&, articole de directiv�, �n care sunt e#puse puncte de vedere simboliste. 'e altfel Macedonski avea s�-�i revendice mai t�rziu, �n $%%(, printr-un articol intitulat “�n pragul secolului”, merite de pionier al simbolismului pe plan european. “)elgienii, �i se poate zice aceasta cu m�ndrie �i despre mii din rom�ni - scrie el - dac� n-au fost tocmai ei precursorii mi�c�rii, au avut meritul de a fi �ntrev�zut din vreme �ntinderea str�lucit� ce se desc!idea glorioas� dinaintea poeziei viitorului, Maeterlinck, *odenback, +er!aeren, ,iraud, "ranz -ll, "ernand Severin �i al�ii �nc� - cei patru �nt�i cita�i, ast�zi de.a ilu�tri - au avut onoarea, �mpreun� cu mine, s� ia parte acum $/ ani, la mi�carea provocat� din Liege de revista “La 0allonie”, al c�rei energic �i valoros director era dl. 1lbert 2ockel, unul dintre distin�ii colaboratori actuali ai marii reviste pariziene “Mercure de "rance”. 'e altfel �n num�rul din august $%%3, Macedonski publicase, �ntr-adev�r, patru poezii �n limba francez�4 +olupt�, 25st�rie, 2aine, ,uzla. �nc� �n $%%& ap�ruse �n literatorul articolul intitulat “'espre logica poeziei”, �n care erau formulate idei ce anticipau anumite .udec��i ale lui Mallarm�. 6u numai c� se f�ceau apropieri �ntre poezie �i muzic�, dar se releva �i deosebirea de structur� dintre poezie �i proz�. Poezia - accentua Macedonski - ��i are logica ei particular�, deosebit� de logica prozei4 ”logica poeziei e, dac� ne putem e#prima astfel, nelogic� la modul sublim”. �ntruc�t tot ce nu e logic e absurd, “logica poeziei e, prin urmare, �nsu�i absurdul”. 7n adev�rat manifest presimbolist, ap�rut �n “Literatorul” din $8 iunie $%(/, este articolul lui Macedonski - Poezia viitorului. Prin simbolism - se spune �n articol - ca �i prin ins-trumentalism care e “tot un simbolism, cu deosebire c� sunetele .oac� �n instrumentalism locul imaginilor”, poezia “�i-a creat un limba. al ei propriu, limba. �n care se simte �n largul ei9”. 'up� p�rerea poetului “simbolismul unit cu instrumentalismul” este, ca �i :agnerismul, “ultimul cuv�nt al geniului omenesc;. Puncte de vedere presimboliste con�in �i alte articole publicate de Macedonski �n “Lite-ratorul”, ca 'espre poezie sau 'espre poem� $%%$, �n care poetul pledeaz � pentru concentrare �i sintez� liric�, pentru poezia care s� adune �n ea, imprevizibil, mi�c�ri suflete�ti contrastante. Teoretiz�nd simbolismul, Macedonski a �n�eles s�-l �i promoveze st�ruitor �n literatura rom�n�. �n numele acestui curent, directorul “Literatorului” a �ncura.at de fapt tot ce se deosebea de poezia rom�neasc� de p�n� atunci4 parnasianism, naturalism, decadentism, simbolism tot ce putea impresiona prin neobi�nuit �i bizar. -l �nsu�i s-a e#ersat �n compuneri alc�tuite dup� ultima mod� parisian�, menite s� revolu�ioneze lirica. 'up� modelul lui *ollinat, din care a �i tradus, Macedonski a afi�at uneori preferin�e morbide pentru macabru ca �n +aporul mor�ii de e#emplu. 'ar pasiunea lui cea mare a fost instrumentalismul, poetul propun�ndu- �i s� creeze efecte lirice prin pure combina�ii de imagini �i sunete ca �n *imele c�nt� pe !arp� �i ,uzla< unele dintre aceste poezii ca4 “�nmorm�ntarea �i toate sunetele clopotului” sau “Lupta �i toate sunetele ei”, ap�r�nd �n volumul Poezii din $%%$, c!iar �nainte de �ntemeierea, la Paris, a �colii lui *en� ,!il. 'up� e#emplul lui Mallarm�, Macedonski acorda o important� special� aspectului grafic al scrierilor sale, merg�nd p�n� acolo �nc�t, �n manuscisul romanului s�u T!alassa, a �ncercat s� sugereze sentimentele nu numai printr-o anumit� a�ezare

erotica etc. vitalist. citadin romantic. 'esigur.A. atras de unele idei �i motive poetice simboliste @suferin�a. 1l. care vor fi cultivate �n literatura rom�n�.� ca. �n structura cea mai intim� a spiritului s�u. -l r�m�ne �n mod fundamental un romantic de forma�ie pa�optist�. . =rleanu. Petroff ori debutantul >on T!eo. evadarea �n vis. mizeria. �n a c�rui oper� poetic� au l�sat urme �i unele elemente simboliste. este el oare �i un poet simbolist? 7nii i-au contestat cu violen�� aceast� calitate. Poetul.oc de copii. s� le �mpr��tie �nreaga aur� enigmatic�. primele teme autentic simboliste. f�r� a-i modifica sau altera adev�rata substan��. al�turi de elemente �i motive naturaliste �i parnasiene. e#uberant. ca Mircea 'emetriad. se simte. te#tul �nf��i��ndu-se. poetul nu este un simbolist. euforic. revolta. �n felul acesta. 'ac� Macedonski este.!. 'ar nu e mai pu�in adev�rat c� �n poezia macedonskian� apar �i primii germenii notabili de simbolism rom�nesc. de�i simbolistica propriu-zis� r�m�ne aproape �ntotdeauna la suprafa��. =bedenaru. dispre�ul. . 'e�i �n poezia lui apar unele simboluri. s� le e#plice. poetul are gri.a cuvintelor �n pagin�. un teoretician al simbolismului. 1l�ii au acceptat-o cel pu�in par�ial. dar �i prin �nterbuin�area unor cerneluri de culoare diferit�. ne�ncrederea. a�a cum procedeaz�. s� le distrug� inefabilul at�t de caracteristic poeziei simboliste. 1l. policrom. Macedonski este un mare poet predominant romantic. entuziasmul. pe care �ns� apoi marele poet �i le-a renegat. soarta femeii �n societatea burg!ez�. indiscutabil. orientul. influenta�i poate de Macedonski �nsu�i care s-a proclamat singur �i cu ostenta�ie simbolist� pentru o perioad� scurt�. nedreptatea. viitorul Tudor 1rg!ezi. f�r� �ndoial�. aproape de fiecare dat�. Pe aceast� linie au mers c�teodat� �i unii dintre frecventatorii cenaclului �i colaboratorii a�i�deri al “Literatorului”. �i �n 6oaptea de decembrie. ca �ntr-un amuzant . de e#emplu. care a publicat �n suplimentul literar al ziarului “Liga ortodo#�” unele poezii debiteare instrumentalismului.