You are on page 1of 9
aN Mow Oi nuaiy MOW_OUAN nnguyén tic : Pibn Eee, TAP 24 Héi 241 Da phong ae Hé Ky San, Quy Vuong Tong. =a Anh trang bang bac duéng nhu chua thé rua sach nhung vuong van gp thé. Quy Lé dung duéi chan nui. Ses N6i ra thi chuyén 6 Thanh Van Son lan nay rét cudc 1a cht nao, chinh ban than hn cting khéng thé ndi rd. a La quay dau ut mn ws at Rai bé rdi. “s ft ad Trude dé 1a sai lim? ree Mudi nam, mudi nam lam mai mt di pag nou chuyén cd? Thay déi... thyung hai tang dién. Trong tham tam, dé 1a con di oe ting dat chan lén, dé 1a ly do ma cho. du bi Phé H6n an mon, han cung chiu tram luan? Lé nao, tat cd déu chua ee Han kién tri thi sao e- thi sé ra sao? Han rot cudc lamae' ta ma ngoai dao khong cho ai hiéu minh, hay 1a hay chi la mot ké dang thiigng’da di lm dudng lac Is. Duéng Sekt chan, dudng 6 dau? Pho, gong ed Quy Vuong Tong, lat tay 6 thé che trai, sp tay c6 thé dong dit, vay ma bay sided nay khac nay, khdng ngé lai trd nén hoang mang khong biét di dau. °\ "11m tay ‘han, Phé Hdn Ip lanh thanh quang, toat len mGt vé on hda hiém thd} tramamdc hda lan véi hdn, co hé nhu dang ding anh sang cia minh dé che gidu su hoang mang ctia chi nhan. Mudi nim truéc, dudi Tru Tién Kiém, khi tinh mang han nhu chi manh treo chudng. Ban tay ay, mém mai va mat lanh, da kién dinh ndm chat lay hdn. Rdi lai budng ra, b6 vé phia stic manh hiiy thién diét dia do. dich gid: 1 Hae 24 Té&e nuaMw.ouaN | nguyen tac: Tia Eta Cdu u am linh, chu thién than ma. Lay huyét nhuc ta, lam vat hy sinh. Tam sinh that thé, vinh doa diém la Chi vi tinh c6, tuy te bat tan. Han lam bam, cudi cing trong tan sau tham noi day mat cing xuat hien aidtichat an binh. oe Than anh mém mai ¢6 mau xanh cia nuce dé, ging nhu ngey of earhien len trudc mat hén at Nang nam trong thach that bang lanh da bao Iau rdi? ty ‘ang nim trong thac ag lanh da bao lau Bie, Thi ra, hin da rdi khdi HO Ky Son rat lau edi. Se “au e6 3 . > Hém nay, ligu c6 con duge gap lai khong? ei lh, Quy Lé phang phat nhu da hdi than lai, + natn iain lén-nai ma han da cha dgi mudi nam. a | . . we R6i dot nhién ngdy ngudi ranhuda. Trude khi han rdi Khoi day, H6 Kj,Sara g dan cla Quy Vuong Tong tuy khong duge duing hoang hoa I, Iéu cao gacjdep; hung dinh vign cing rét chinh té, tuyét di khéng hn loan abu li mag, ng hin loan nhu tic nay. s _ Khp nai déu 1a tuang x" nk ra luu lai mét béng den tan khuyét trén bdu trai dem. Hudng hé, lic nangnnne phai co d@ ti tuan gidi di lai, via rdi hdn ngung than quan sat, nhung khéng"hé, thdy mot béng. Trén nui tinh khong mét béng ngudi, khong mot tiéng ngudi itinht ih tya nhu dang lam dai dich vay. Quy Lé,ki 2hchau may, ngung than lang nghe. Hd Ky Son dudi anh trang dudng nhu c6 tiépgrhuyen héo. ; “kn cor chusa kip suy nghi thi Phé Hén trong tay, dat biét la vién Phé Huyét Chau, »xuat hién nhdng tia mau vén da An kin ty lau, dan dan, dan dan sang biing lén! Phé Huyét Chau sang ruc huyét quang, phat ra nhdng tiéng thi tham. Tam ti Quy Lé nhat thoi td nén hodng hét, ca hé nhu lai nhin thay cdnh tugng thay chét thanh ndi, mau chay thanh s6ng. Mau... ngot ngao... thom ling... Nhung do hn dao hanh tinh thuan, nén chi trong nhdy mat da dinh than lai dugc. dich gid: 2 Hae 24 To Tie nuaiMw.9uam | nguyen tic: Tia Ertl Han khéng dam chan chu, voi vang chuyén cOn sang tay ta, tay hdu bat Phat an, ché ngu nhdng tia mau trong Phé Huyét Chau, ding Dai Pham Bat Nha, ting bude, tl tt dén né vao bén trong. Gita nhiing tia mau lap téc xuat hién mdt dod kim hoa, nhung kim hoa khéng hé xung dot vdi huyét ti, ma chi ti tt lang 1é hoa tr6n vao. Trong chéc lat, chan phdp Phat gia va huyét quang hung tan cling lic udteaaty i theo than cén chay vao co thé Quy Lé. Ae ~ Van php dung ha. Cé lé trén thé gian nay, cing chi cé minh hin méi cé thé agueseo phdp nay héa gidi di huyét 1@ ma théi. Chi la, day da sao cing khong phai 1a chuyén dé dana tpn tran Quy Lé da lam tam mé héi. pt’, Tu khi tham luyén b6n b6 Thién Thu, khe hd trongidad phdp cia ngay xa da duge dan din lap day lai, Phé Hén tuy vin con ph ng hdn cling da c6 thé ché nu! dugc. Di vdi tu vi cia minh, han cting cam th ic Cang ty tin, Nhung... att, se . Se Vua réi... ere OP “ s4c mat hn tram xusng, > * Sau do, phang phat nhu han phat gidc ra diéu gi, trong ca qua trinh, huyét khi tu Phé Hén tan ra sau khi Pha.tiBretrd lai binh hoa vin khéng ngting banh trudng, khong hé c6 chit gidm di. ate Huyét kh. dale nhur ta trén nai truyén xudg, Lien mién babe. Quy. j Laie thac dung d6, than tinh phuc tap. «re nay, han da ting cé. Dudng nhu cé ngudi, dang ding stic manh ctia 10 long nui, sau dé dé day mau vao dé vay. “Syiec nay... ¢6 lién quan gi dén Tu Bai Linh Tha chang? Trong Hé Ky San, rot cude da xdy ra chuyén gi? Phé H6n sang ruc én, trong sat na ma han dinh tung ngudi lao lén, Quy Lé dot nhién khung ngudi lai. Han nghe thay mét tiéng thé dai. dich gid: 3 Hae 24