You are on page 1of 1

GIÁO XỨ BÌNH AN

BAN GIÁO LÝ

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ


Kính gởi : Ban Giáo Lý _ Giáo xứ BÌNH AN
Tôi tên : ……………………………………… Thuộc giáo họ : ……………Giáo xứ…………
Là : …………Xin đăng ký cho : ……………………………… Tên Thánh :………………….
Sinh ngày : ……/……/…………tại…………………………………………………………….
Được Rửa Tội ngày : ……/……/…………Tại nhà thờ : ………………………………………
Được Rước Lễ ngày : ……/……/…………Tại nhà thờ : ………………………………………
Được Thêm Sức ngày : ……/……/…………Tại nhà thờ : ……………………………………
Con ông : ………………………………………Tên Thánh ……………………………………
Và bà : …………………………………………Tên Thánh ……………………………………
Địa chỉ hiện tại : …………………đường……………………………phường………quận……..
Số điện thoại : ………………………………
Được học Giáo lý lớp : ……………………
(Xin nộp kèm theo sổ Gia Đình Công Giáo )

Ngày …… tháng …… năm 20……


Người đăng ký

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIÁO XỨ BÌNH AN
BAN GIÁO LÝ

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ


Kính gởi : Ban Giáo Lý _ Giáo xứ BÌNH AN
Tôi tên : ……………………………………… Thuộc giáo họ : ……………Giáo xứ…………
Là : …………Xin đăng ký cho : ……………………………… Tên Thánh :………………….
Sinh ngày : ……/……/…………tại…………………………………………………………….
Được Rửa Tội ngày : ……/……/…………Tại nhà thờ : ………………………………………
Được Rước Lễ ngày : ……/……/…………Tại nhà thờ : ………………………………………
Được Thêm Sức ngày : ……/……/…………Tại nhà thờ : ………………………………………
Con ông : ………………………………………Tên Thánh ……………………………………
Và bà : …………………………………………Tên Thánh ……………………………………
Địa chỉ hiện tại : …………………đường……………………………phường………quận……..
Số điện thoại : ………………………………
Được học Giáo lý lớp : ……………………
(Xin nộp kèm theo sổ Gia Đình Công Giáo )

Ngày …… tháng …… năm 20……


Người đăng ký