You are on page 1of 8

Curs 2: Formare duhovnicească (anul II P, 2013-2014, sem. 2) Duhovnici model 1. Sf.

Apostol Pavel și îndrumările sale pentru păstori şi păstoriţi Conţinutul Epistolelor pastorale nu este un tratat de teologie, alcătuit riguros după canoane, îmbogăţit de trimiteri savante, ci este mai degrabă o recapitulare a vieţii şi personalităţii celui ce spusese în una din acele clipe în care biruind toate, îndrăznind întru Domnul, totul şi neînfrânt de nimic şi de nimeni: „ Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau sabia?” !omani ", #$%& 'ntr(adevăr nimic şi nimeni nu(l depărtase de )ristos pe *postolul care fusese la fel de blând şi înţelegător ca om, intransingent ca *postol, la fel de conştient de rolul său de începător al temeliilor celor mai solide ale locaşului ce era menit să se ridice uriaş printre veacuri& a. Păstorii& *postolul şi Du+ovnicul ,avel se adresează în mod special celor rânduiţi să(i continue lupta şi munca, grăindu(le pe un ton în care nu mai e patosul specific prin care vestea -vang+elia, nici înduioşătoarea dragoste părintească faţă de fii săi du+ovniceşti, ci gri.a, seriozitatea gravă a momentului& De aceea, el reuşeşte să adune în câteva epistole /0% tot ceea ce era esenţial în legătură cu viaţa şi cu activitatea de păstor de suflete& -pistolele sale sunt o „pastorală” scrisă de un păstor desăvârşit, pe care nimeni nu l(a putut depăşi, decât Cel care l(a c+emat în mod minunat la propăvăduire, 1ântuitorul 2isus /, pe care toţi trebuie să(3 urmăm, cum ne îndeamnă el însuşi când spune: „Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurările lui umnezeu, să înfăţi!aţi trupurile voastre ca pe o "ertfă vie, sfântă, bine plăcută lui umnezeu, ca înc#inarea voastră cea du#ovnicească” !omani /4, /%& 5f& ,avel a scris şi a activat ca nimeni altul şi în toate se observă o diferenţă de ton, de atmosferă şi de idei& Citindu(i scrierile ai impresia că cei doi adresanţi sunt c+emaţi, nu din prisos de dragoste sau dintr(o dorinţă de a le comunica taine pe care ceilalţi nu trebuie să le ştie, ci dintru cu totul alt motiv6 aici 5f& *postol ,avel se adreseză nu păstoriţilor săi, ci unora care sunt ei înşişi păstori4& -l spune că du+ovnicul sau „păstorul” să fie în toate ireproşabil, ca să nu se poată zice ceva despre el, nici că e tânăr, nici că e neîndemânatic& 5f& 7imotei, care era tânăr, şi era c+emat să păstorească oameni de toate vârstele, el îi spune: „Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă$te pildă credincio!ilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu du#ul, cu credinţa, cu curăţia” / 7imotei 0, /4%, iar lui 7it îi dă acelaşi sfat ca o temelie a lucrării sale: „%ntru toate arată$te pe tine pildă de fapte bune, dovedind în învăţătură nesc#imbare, cuviinţă, cuvânt sănătos !i fără pri#ană, pentru ca cel potrivnic să se ru!ineze, neavând de zis nimic rău despre noi” 7it 4, 8("%#& 5e observă, aşadar, câteva idei centrale în scrierile sale& ,rima este că îndrumarea se face ţinând cont de vârsta şi firea fiecăruia& 'n această privinţă, sfaturile lui sunt lămurite şi pline de înţelepciune& 'n prima sa Epistolă către &imotei scrie: „'e cel bătrân să nu$l înfrunţi, ci să$l îndemni ca pe un părinte( pe cei tineri ca pe fraţi) 'e femeile bătrâne îndeamnă$le ca pe ni!te mame, pe cele tinere ca pe surori, în toată curăţia) 'e văduve cinste!te$le, dar pe cele cu adevărat văduve” / 7imotei $, /(#%& Din aceste cuvinte se desprinde o altă idee, anume aceea că păstorul de suflete să nu se socotească a fi ceva mare prin +arul său, un fel de conducător despotic, care poate, indiferent de vârsta sa să privească toată lumea de la înălţime& 7ot în prima Epistolă către &imotei el oferă primului episcop al 9isericii din -fes un îndreptar desăvârşit al conduitei sale faţă de bătrâni şi bătrâne, faţă de tineri şi tinere şi faţă de văduve& *cest îndreptar rămâne întru totul valabil şi pentru 7it, deoarece -pistola întai către 7imotei şi -pistola către 7it trebuie citite împreună, completându(se reciproc0& . Semenii. *postolul ,avel ne oferă un îndreptar du+ovnicesc şi pentru alte categorii de oameni& *stfel, pentru a îndrepta pe cei bătrâni să se poarte ca şi cu părinţii săi, pe cei tineri, ca şi cu fraţii şi surorile sale / 7imotei $, /(4%& ,rin cuvintele: „*ă nu înfrunţi, ci îndeamnă”, el stabileşte o regulă de conduită du+ovnicească, cu valabilitate generală în ceea ce priveşte modul în care trebuie să intervină preotul& :iecare din e;presiile „ ca pe un părinte”, „ca pe fraţi”, „ca pe mame” sau ca pe „surori”, arată ideea că 9iserica este o mare familie&
+ , .

,r& ,rof& Dr& 5abin <erzan, 'reoţia ierar#ică sacramentală la sfâr!itul epocii apostolice, în 5&7&, anul =3222 />>/%, nr& 4, p& 08& ,r& ,rof& Dr& Constantin Corniţescu, Curs de Noul &estament, 2nstitutul 7eologic, 9ucureşti, />>4, p& 88& ,r& ,rof& Dr& 5abin <erzan, 'reoţia ierar#ică sacramentală))), p& 0"& 2dem, Epistola *f) /postol 'avel către &it, -2919?!, 9ucureşti,/>>0, p& /"@&

+

a văduvelor din casa lor& 'ndrumările lui sunt deosebit de importante şi de mare actualitate pentru că ne arată unele preocupări de asistenţă socială ale 9isericii de la începuturile ei@& .. în anumite condiţii. 5f& 2oan )risostom avea să tâlcuiască astfel această e. întru toate. op) cit. să fi fost o singură dată căsătorite şi să se fi distins prin pietatea lor şi prin faptele milosteniei creştine / 7imotei $. deoarece acest cuvânt este folosit în modul cel mai stăruitor de 1ântuitorul 'nsuşi& . -ditura 1oldova.a acestora „pentru ca 2iserica să nu fie împovărată. "%.avel le recomandă să se mărite. -DC. mulţumiri.avel acordă o mare importanţă sfaturilor date lu/ 7imotei în ceea ce priveşte gri. în comunitatea 9isericii şi rânduieşte familiilor creştine să acorde toată gri. Craiova. mai ales îndemnând pe 7imotei şi 7it să se intereseze de ei. Slujbele& Dn alt sfat du+ovnicesc al 5f& . privindu(i pe enoriaşii săi ca ceea ce sunt: casnicii săi / 7imotei #.avel dovedeşte că are obligaţii mari faţă de ei. #%& <ăduvele cărora 9iserica le era îndatorată să le acorde a. adresat prin ucenicii lu/ 7imotei şi 7it şi nouă tuturor. nici copii. *postolul . în 5&7&. dar şi cu blândeţe$& 5f& . /0%& Căsim aici un sfat du+ovnicesc. 8ntroducere. de bun simţ. "6 2eremia 44. anul =3 />""%. />4".presie: „ *ă le cinstească pe cele ce sunt cu adevărat în sărăcie( cu cât una 0o văduvă1 este mai săracă cu atât mai mult este văduvă”8& <aduvelor tinere 5f& . cu fermitate. p& #"/& Cf& . 5f& . să facă de cinste învăţătura 3ântutorului nostru umnezeu ” 7it 4.rin el se califică noul tip de relaţii interumane care trebuie să(i caracterizeze pe cei care îi vor urma învăţătura& . principiale şi uşor de reţinut"& Dn aspect important pe care trebuie să(l subliniez este acela că 5f& . care să le poată întreţine& 1ai târziu.tului citat.r& Conf& Dniv& Dr& Dionisie 5tămătoiu.avel a preluat ideea.avel. a rămas singură 3uca 8.Dintre toate e. op) cit&. cu toate că asuprirea văduvelor şi orfanilor era socotită încă din <ec+iul 7estament un păcat greu 2eşire 44. 0% ++& 'n legătură cu acest sfat am găsit un comentariu de o mare subtilitate teologică şi e.tul imediat subsecvent te. unde citim că 1ântuitorul „voie!te ca toţi oamenii să se mântuiască !i la cuno!tiinţa adevărului să vină” / 7imotei 4. p& #"B& 8bidem. să(şi vadă de casele lor / 7imotei $. nr& 0. p& >4& 8bidem. prin purtarea lor ireproşabilă faţă de stăpânii cărora le aparţin.rof& dr& 5abin <erzan. #($%. 446 Deuteronom /0. p& #"4& . dovedind o attudine fermă. înainte de toate. cea care redă în modul cel mai profund şi mai legitim această idee.utor material. Epistola întâi către &imotei a *f) /postol 'avel.rin e. pe cele cu adevărat văduve”& ? altă idee du+ovnicească la *postolul Aeamurilor o aflăm în finalul Epistolei întâi către &imotei şi a Epistolei către &it& -l a ridicat problema delicată a raporturilor dintre stăpâni şi sclavi. /(4%& 5ublinierea din îndemn „înainte de toate” arată o urgenţă în primirea învăţăturilor du+ovniceşti şi importanţa acestora& 1otivarea logică a rugăciunii pentru toţi oamenii este dată în conte. la propăşirea -vang+eliei/B& c.pusă nedreptăţilor de tot felul 1atei 4#.ească înalta cauză a propăvăduirii -vang+eliei şi a răspândirii cuvântului lui Dumnezeu în societatea greco(romană. este cel care se referă la săvârşirea slu.rin aceasta îi ridică în oc+ii lumii. Calaţi. trebuiau să aiba cel puţin @B de ani.ărinte spune „ 'reotul este ca un părinte 4 7 9 : . pentru toţi oamenii. >(/B%& . mi"lociri. deoarece pe cele care aveau nepoţi sau copii le lasă în gri.presia „cele cu adevărat văduve” 5f& . rugăciuni. /B%& *stfel. cu întelepciune. este. 5f& .avel interesându(se de sclavi şi. de fapt. .a pentru văduve& -ste vorba despre văduvele care. care pe atunci îi desconsidera& 'n acest sens îi sfătuieşte pe 7imotei şi 7it să(i îndemne pe sclavi „să fie supu!i stăpânilor lor în toate”>& .ei episcopale în păstoria sa. traducere !i comentariu. urmau să se bucure de asistenţa şi spri.e scurt.rin cuvântul „văduvă” în Aoul 7estament se întelege femeia al cărei soţ a murit şi neavând ea nici părinţi. p& 4B$& 2& C& 9eldie. îi face obiect al gri. nici nepoţi. 0($%& Du+ovnicul .egetică.r& . dintre care mântuirea lor este cea dintâi / 7imotei 0. aşa cum 1ântuitorul a stabilit: „ Voi toţi sunteţi fraţi” 1atei 44. la fel ca şi pe celelalte categorii de credincioşi& . aceea de „fraţi”. 0B6 3uca /". /4% fiind e.r& Conf& Dniv& Dr& Dionisie 5tămătoiu. să slu. 4BB4. iar sfaturile sle fiind clare. /06 1arcu /4. sclavii pot contribui.belor divine: . să faceţi cereri.presiile folosite de el. intervenind cu tact. după cum el însuşi scrie: „'entru ca.avel urmăreşte şi cu acest prile. pentru împăraţi !i pentru toţi care sunt în înalte dregătorii.rof& Dr& 5abin <erzan.r& .inul special al comunităţii şi despre văduvele tinere care doreau să se mărite& 7otodată stabileşte îndatoririle religioase care revin văduvelor. . . /@%& -l manifestă o atitudine activă. fără îndoială. 5a plinirea vremii6. ca să petrecem viaţă pa!nică !i lini!tită întru toată cuvio!ia !i buna$cuviinţă” / 7imotei 4. formulat 5f& 2oan )risostom privind întregul conţinut al versetului& *vând în vedere că rugăciunea publică şi obştescă este o sarcină a preotului şi episcopului. teză de doctorat. Epistola către &it. Vă îndemn deci.rin sfaturile date sclavilor. p& 8@& +< ++ . p& 4B"(4B>.avel indică pe acelea care nu mai aveau pe nimeni. ci să le a"ute.

p& 8"& 8bidem. pericopele pauline arată marea însemnatate a unei vieţi de rugăciune.r& Conf& 2lie 1oldovan. cinstea / 7imotei /.itor al lui )ristos. pe 7imotei şi 7it.avel din / 7imotei 4. p& 8>& . /(4 a devenit parte integrantă a rugăciunii anaforalei din 5f& 3iturg+ie a 5f& 2oan )risostom şi din cea a 5f& <asile cel 1are de dupa sfinţirea darurilor& !ugăciuni pentru cârmuirea de stat sunt cuprinse. +4 +7 +9 +: +.i în ce priveşte organizarea şi ordinea socială/0& Cândul său este că şi noi putem contribui la normalizarea vieţii în societate. asupra condiţiilor istorice. nr& 4. ++.entru ucenic aceasta înseamnă mântuirea însăşiE *şadar. /8% şi înc+inăciunea. ci tot atât de mult din concepţia de părinte al comunităţii& -l nu s(a considerat pe sine ca un stăpân. ea ar fi rămas literă moartă dacă n(ar fi devenit una din preocupările de bază ale 9isericii.< 2dem. un conte. slu. în 1&?&. ci ca un tată bun cu toate drepturile spirituale. ca !i umnezeu Căruia îi slu"e!te cele sfinte”/4& Dacă lui Dumnezeu i se cuvine slava. instituţie căreia îi este adresată această regulă şi a slu. anul <22 />$$%. Epistola întâi către &imotei))).r& Conf& Dniv& dr& Dionisie 5tamatoiu. oricât de valoroasă. aceasta regulă bisericească dată de dascălul neamurilor. reglementând ţinuta acestora la rugăciune / 7imotei 4. care.rin aceste îndrumări 5f& . arătând cât de profund a pătruns în viaţa şi cultul 9isericii noastre îndemnul apostolic privind rugăciunea 9isericii pentru cârmuitorii legitimi ai poporului şi ţării& Din punctul nostru de vedere. p& 4"#& 2dem. al :ormării du+ovniceşti. în ?&. adică concret pastoral( misionar. *emnficaţia !i responsabilitatea slu"irii preoţe!ti după *fântul /postol 'avel. *postolul menţionează şi rugăciunea pentru conducători şi penrtu cei din înalte dregătorii / 7imotei 4.a aceasta a dat naştere îndrumărilor sale pentru fiecare categorie de credincioşi în vederea menţinerii integrităţii spirituale a comunităţii însăşi/>& După îndrumările pe care le dăduse slu.celent sfătuitor du+ovnicesc. putem afla în personalitatea şi scrisul 5f& . /%. practic în toate slu. "(/B%4B& *postolul îşi introduce îndrumările prin verbul „ vreau”. se cuvine să aducem în lumină îndrumările privitoare la purtarea unor categorii de creştini& Datoriile pe care le simţea 5f& *postol .r& Conf& Dniv& Dr& Dionisie 5tamatoiu. op)cit.ob!tesc a toată lumea) *e cuvine ca el să se îngri"ească de toţi fără e=cepţie.ective descriu o viaţă normală. nr& $(@.r& . bărbaţii şi femeiile. în mod aparte. ca preoţii să se roage pentru oamenii şi împăraţii acestui veac/8. p& "B& 8bidem. practic transpun în viaţa creştină această îndrumare apostolică& 7e.tul în care trăim şi noi cei de azi. p& #@"& - . dreptul şi autoritatea acestuia de a rândui cele necesare în ce priveşte viaţa de rugăciune a 9isericii şi a credincioşilor& Finând cont că -pistolele pastorale sunt ultimele sale scrieri tinzând să reglementeze îndeaproape şi definitiv cele mai +. op) cit. iar ambele ad. acum atenţia sa se îndreaptă spre participanţii la cult.rof& dr& 5abin <erzan.avel un e. 4%& !ugăciunea pentru împăraţi este parte integrantă a doctrinei pauline referitoare la supunerea faţă de stăpânire 7it #. /% care este rânduită de Dumnezeu !omani /#. . dar mai ales cu îndatoririle pe care le are un părinte faţă de fiii săi& Cri.avel faţă de credincioşii convertiţi de el nu decurgeau numai din autoritatea de care dispunea ca *postol. sfaturile du+ovniceşti ale *postolului . a vieţii liturgice din sânul 9isericii& . 8% şi împăratului în special/#& 'n conte.tul 5f& . p& "4& . p& #@8& . sau numai ca un învăţător al credincioşilor. Epistola întâi către &imotei))). ce arată mai întâi. dar mai cu seamă a acelui comple.bele bisericeşti care cuprind ectenii mari şi întreite. fără gri. Purtarea în viaţă& După ce am văzut care sunt îndemnurile către confraţii preoţi.avel orientează pe primii episcopi ai -fesului şi Cretei. p& 4>4& . cu date concrete despre viaţă în societate şi în 9iserica lui )ristos& ?ricare du+ovnic contemporan îşi poate găsi motivarea lucrării sale spirituale pe tărâm obştesc şi social în scrisul lui/"& d. concept de „cinste” pe care orice creştin o datorează autorităţii în general !omani /#. religioase şi sociale concrete în care 9isericile conduse de ei işi desfăşurau activitatea/@& 'nsă. p& 8#& 8bidem. dar depinde şi de autorităţi ca pacea şi liniştea socială să fie efective& *celaşi 5f& 2oan Cură de *ur asemăna autorităţile cu „ ni!te turnuri de apărare” care poate să(i respingă pe duşmani şi să păstreaze pacea pentru cei ce se află înnăuntrul cetăţii/$& . anul ===2 />8>%.t globalizant şi pragmatic.avel sunt binefăcătoare din mai multe puncte de vedere& -l vrea ca noi „să petrecem viaţă pa!nică !i lini!tită”.itorilor acesteia.itorilor bisericeşti cu privire la cultul divin public. *lu"irea preţească după Epistolele *fântului /postol 'avel.

ceea ce trădează o anumită stare sufletească. care. de fapt în ce priveşte virtutea măsurii. mai degrabă. stabilind. fie că este singur. $(/@% că aceasta trebuie să aibă capul acoperit când se roagă sau prooroceşte sau când.avel le recomandă pentru rugăciunea comună din adunările creştine simplitate şi modestie în îmbrăcaminte şi în ţinuta e. amatoare de toalete e.r& . . era în prime. ea însăşi oglindă a disponibilităţii spirituale imediate faţă de actul rugăciunii.r& . printr(o fortificare spirituală cu a.avel adaugă unele reguli în ce priveşte ţinuta şi îmbrăcămintea acestora. în te.r& Conf& Dniv& dr& Dionisie 5tamatoiu. 5f& . op)cit. spune 5f& . Epistola întâi către &imotei))).primă o stare religioasă şi morală aleasă şi virtuţile pe care le definesc sfiala şi cuminţenia se înmănunc+iază. la ţărmul mării 4/. 4#(406 @.rof& dr& 5abin <erzan.uterii de mare preţ 4@& 5f& . /46 /#. acum. //6 /B. 406 >. Ru ăciunea..terioară.bele din biserică& De această dată.4 .9 . !ugăciunea este un act religios prin care omul realizează o legatură directă cu Dumnezeu .presii arată că 1ântuitorul 'nsuşi condiţionează aducerea darurilor la altar de împăcarea noastră cu ceilalţi semeni. #6 /0. Epistola întâi către &imotei))).r& Conf& Dniv& dr& Dionisie 5tamatoiu.voiesc” al autorităţii şi al deciziilor cu caracter general şi ultim. .avel are în vedere un obicei foarte răspândit la femeile din *sia 1ica. din biserică. observa pe creştinul cunoscător al învăţăturii că „nu slu"e!te !i nici nu cinste!te pe umnezeu într$un anumit loc. în fond. trebuie să se roage „în tot locul”.tul „ridicând mâini sfinte” o are în subsidiar.care ne vede în ascuns” 1atei @. va fi a!a) @i toate câte veţi cere..7 . din pricina îndoielii.travagant podoaba capilară spre a atrage priviri admirative.rin urmare.die să se cufunde în valuri: „'uţin credinciosule..primă învăţătura dispariţiei oricăror discriminări religioase dintre bărbat şi femeie „în Hristos 8isus” Calateni #. în templu 44. incompatibilă cu frecventarea bisericii şi cu rugăciunea& . /8%. @%& De aceea.rin e. Căruia îi adresează rugăciunea: „ acă veţi avea credinţă !i nu vă veţi îndoi. p& /#& 8bidem. prin taina 5f& 9otez40& !ugăciunea mai trebuie să fie „fără mânie” şi „neîndoielnică”& *ceste e. practic se şi făcea pretutindeni. 4/(44%& .rof& dr& 5abin <erzan. în îndrumările în ce priveşte pe credincioase 5f& . >(/B%48& De la ţinuta e.utorul +arului dumnezeiesc. nici numai într$un loca! special de înc#inare !i numai la sărbători !i zile rânduite. acest ..etru. !inuta& 7recând la introducerea îndrumărilor privind conduita şi ţinuta femeilor la rugăciunea publică. p& #8B& . ci toată viaţa lui. p& />& . .rimii la care se referă 5f& . Clement *le. $%. în biserici :apte /4. în orice loc.: . rugându$vă cu credinţă veţi primi” 1atei 4/.avel stabileşte argumentat în / Corinteni //.avel se referă la asemenea aspecte ale vieţii creştine pentru că -fesul era cunoscut în antic+itate pentru lu.tul paulin într(un întreg unitar pentru a deveni podoaba personală a femeii creştine pregătita pentru rugăciunea din biserică& 'n ceea ce priveşte ţinuta femeii în biserică.r& .. 4"%& Deoarece amintise însuşirile spirituale. astfel. deopotrivă iertarea celor ce ne(au greşit 1atei $. ceea ce presupune. căutând să se distingă. credinciosul se cuvine să aibă şi o ţinută corespunzătoare pe care te.andrinul.rof& dr& 5abin <erzan. 4$%.centrice şi costisitoare şi de bi. $%& Dn alt autor al antic+ităţii creştine. pentru că accentul nu trebuie pus pe gestul ridicării mâinilor în timpul rugăciunii. p& #8B& . Du+ovnicul . Epistola întâi către &imotei))). veţi spune muntelui acestuia> ?idică$te !i aruncă$te în mare. /0(/$%& 7otodată.importante laturi ale vieţii creştine. p& /0& . p& /"& . precum este şi negarea credinţei. p& //& 8bidem. 4#6 4B. prin păzirea legii morale şi prin curăţirea de toate faptele rele săvârşite.avel în ce priveşte săvârşirea rugăciunii sunt bărbaţii& *ceştia. obiectiv şi normativ că rugăciunea poate fi făcută şi.terioară. #B6 //. în timpul acestui act. 5f& *postol foloseşte adverbul „asemenea” ce e. fie că are pe lângă el pe alţii care cred la fel cu el) %n tot locul !i în tot timpul cinste!te pe umnezeu !i %i multume!te pentru cunoa!terea !i vieţuirea sa”44& e.presia „mâini sfinte” înţelegem starea sufletească dobândită de cel ce se roagă. prin evlavie şi fapte bune / 7imotei 4. în înc+isori /@.+ .ul afişat de femeile bogate din oraş. p& /@& 8bidem. se trece la doua din virtuţile care împodobesc pe femeia care se roagă: sfiala şi cuminţenia 4"& Finuta vestimentară care e. viaţa morală şi religioasă a celui care se roagă.avel. se observă aici sensul adânc şi puterea cea mare a rugăciunii ce îşi are temeiul în credinţa celui ce se roagă lui Dumnezeu. îndoiala este negarea rugăciunii. în case :apte /. pentru ce te$ai îndoit?”4$& !. ci pe curăţia şi sfinţenia cugetului celui ce se roagă& . >. acela de a(şi coafa cât mai coc+et şi mai e. ne apare drept şi deplin îndreptăţit4/& . pur şi simplu participă la slu. însă nu o impune 4#. a discreţiei şi a bunului gust& 7rebuie să spunem că 5f& . cum se vede din cuvintele 1ântuitorului spuse lui . op) cit. 8%.

/8%#/& Dn alt aspect du+ovnicesc din aceste te. -< -+ -. Epistola întâi către &imotei))). 8% şi al preoţiei / 7imotei 0. dreapta învăţătură şi aprofundarea convingerilor creştine. /#%6 „2ătrânii să fie tre"i.rof& dr& 5abin <erzan. în dragoste. p& #8B(#8/& .avel cere. /4% care împărtăşeşte +arul apostoliei 2oan 4B. precaut. prevăzător. cuminte.ceptională însemnătate. #B(#8%.r& Conf& Dniv& dr& Dionisie 5tamatoiu. onorabil. 4@6 3uca /4. printr(o mai deplină pătrundere şi trăire a adevărului evang+elic& 5ănătatea în dragosteG constă în autenticitatea şi intensitatea acestei virtuţi teologice care se defineşte în primul rând. fie cu +arul preoţiei& 1otivele unei astfel de oprelişti sunt determinate de faptul de e. Epistola întâi către &imotei))). în primul rând.loace şi posibilităţi de mântuire pentru femeile creştine / Corinteni 8. ca slu.au căminul şi autoritatea bărbatului& Dar. p& 4/(44& . staţi tari în credinţă. op) cit. în dragoste şi în răbdare: „'riveg#eaţi. mustră$i cu asprime. un model de vieţuire către care se îndreaptă privirile celorlalţi credincioşi& 5f& . op) cit. rânduite de 9iserică. că lucrarea învăţătorească este prote. deoarece.avel cere. creştinilor vârstnici să fie „tre"i”& . cu bun simţ.te este cel despre învăţătura paulină că femeia „ se va mântui prin na!tere de fii”& *ceasta nu poate şi nu este restrictivă& Aaşterea şi creşterea copiilor nu e. desc+izătoare de orizonturi pentru viaţa personală şi un bun e. în continuare. /B% ca totală capacitate de identificare cu nevoile semenului şi de întelegere .istenţa altor căi.r& . îmbărbătaţi$vă. iar femeia credincioasă învaţă pe soţul necredincios cf& / Corinteni 8. iubire şi sfinţenie / 7imotei 4. să nu ia cuvântul în biserică& -a este urmaşa -vei. 446 :apte /#. p& #/& 2dem.r& . pentru că această îngăduinţă la începutul 9isericii pentru femeile înzestrate cu +arisma proorociei dăduse naştere la abuzuri: se antrenau în discuţii contradictorii şi. Epistola *f) /postol 'avel către &it. în răbdare” 7it 4. prin care a venit ispita şi în ordinea creaţiei vine după *dam& 7otuşi femeia se mântuieşte prin naştere de prunci şi prin stăruinţă în credinţă. p& /""& 2& C& 9eldie. cere bătrânilor o permanentă tinereţe spirituală. p& "#& 4 . numai în biserică femeia este oprită să înveţe ale credinţei& 5f& . p& /"@& 8bidem. cinstiţi. /#%6 „3ărturia aceasta este adevărată( pentru care pricină. din scrierile Aoului 7estament constatăm că nu numai femeii îi este interzis să înveţe pe alţii în 9iserică. în 9iserică. vârstnic este.clude e. op) cit. deoarece bătrâneţea a liniştit pasiunile şi l(a depărtat de orice uşurătate #@& Credinciosul vârstnic trebuie să fie ponderat. fie cu +arisma proorociei. "hipul duhovnicesc al omului & Dacă în / 7imotei 4.. „mi. în te. întăriţi$vă” / Corinteni /@. bărbat şi femeie& 'n această pericopă se întâlneşte o listă a virtuţilor care trebuie să împodobească viaţa şi purtarea creştinilor de la cea mai tânără vârstă până la batrâneţe#0& 5f& . înţelept. întregi la minte. plină de . H. să nu tulbure ordinea întru(cât nu intră în ierar+ia bisericească. ca fidelitate faţă de învăţătura 1ântuitorului 2oan /0. îşi negli.*ceeaşi incompatibilitate cu starea de spirit ce trebuie să caracterizeze pe feameia ce participă la rugăciunea obştească este subliniată de purtarea bi.uteriilor din aur şi pietre preţioase şi a îmbrăcamintei costisitoare 4>& Cât priveşte participarea femeii la cultul divin din adunările creştine.emplu pentru ceilalţi membrii ai 9isericii#$& 9ătrânul trebuie să fie venerabil. prudent.avel nu opreşte pe nici o femeie să înveţe în general: „Căci !i 'riscila a cate#izat pe /polo ” cf& :apte /". 5f& .avel rânduieşte ca acestea să asculte „în lini!te” învăţătura creştină predată aici de persoanele oficiale. cinstit pentru că greşelile unui bătrân necinstesc complet pe acesta.r& Conf& Dniv& dr& Dionisie 5tamatoiu. p& #B& . //(/$%& :oarte interesant este faptul că el nu îngăduie femeilor să înveţe în biserică. -4 -7 8bidem. *postolul neamurilor zugrăveşte c+ipul moral şi spiritual al creştinului vârstnic şi tânăr. faţă de semenii noştrii 3uca /B. 4@%. 4/6 /$. /$.ertfă. /06 2/ 7imotei /. vârstnicilor să fie sănătoşi în credinţă.ire dezinteresată.ată în ce priveşte conţinutul şi prezentarea ei prin asistenţa 5f& Du+ 2oan /0.bele din 9iserică să se roage. c+ibzuit. ci şi celorlalţi credincioşi care nu sunt înzestraţi. şi el.rin aceasta el îi c+eamă pe creştinii vârstnici la menţinerea permanentă a vieţii lor morale pe acealeaşi culmi ale trăirii creştine comparabile cu acelea ale creştinilor din cele dintâi zile ale 9isericii& Cu alte cuvinte. credinciosul. ca să fie sănăto!i în credinţă))) ” 7it /. @%#B& *ici precizăm că. --.rof& dr& 5abin <erzan. 4(@. "(/4 este zugrăvit portretul bărbatului creştin şi al femeii credincioase care vine la slu. p& #84& . sănăto!i în credinţă.tul din 7it 4. #0%#4& 5f& 2oan )risostom precizează că se mântuiesc pentru credinţa lor şi fecioarele şi femeile care n(au putut da naştere la copii ##& ". 4% etc& Ce înseamnă sănătatea în credinţăG *ceasta ne arată autentica. în numele unei greşit înţelese emancipări.

irea văduvelor lipsite / 7imotei $.a năzuinţelor acestuia / Corinteni /#. adică să(şi arate în e. temere de Dumnezeu / 7imotei 4. este un fapt de la sine înţeles vezi / Corinteni @. p& #>@& .emple pentru cele tinere#"& .rin aceasta. p& />$(/>@& .rima şi cea mai importantă din aceste îndrumări se cuprinde în cuvântul: „*ă$!i iubească bărbaţii”& *tunci când femeia îşi iubeşte soţul.r& . "% arătând prin aceasta că şi după intrarea în 9iserică. atunci o face din conştiinţă vezi !omani /#.rof& Dr& 5abin <erzan.7 . p& #>@& 2& C& 9eldie.4 . el e. H.. sfială. . @%.ugale. printr(o purtare tolerantă în toate împre. să fie bune gospodine şi plecate bărbaţilor 7it 4.irii şi aprofundării dragostei dintre soţi& *cesta este şi motivul pentru care *postolul neamurilor va preciza „Nu îngăduiesc femeii6să stăpânească pe bărbat” / 7imotei 4. $%.urările0@& 5f& .rof& Dr& 5abin <erzan. /4%& 1ăsura iubirii pe care bărbatul o datoreză soţiei este ev+ivalentă cu supunerea de care vorbeam anterior& 1ăsura cu care „Hristos a iubit 2iserica !i *$a dat pe *ine pentru ea ” -feseni $. desigur un indiciu de păzire a fidelităţii con.terior demnitatea sufletească la care s(au ridicat prin creştinism& De aceea le cere să fie neclevetitoare. 0% şi semn al întăririi cu toată puterea de sus Coloseni /. pentru clevetire I este şi vinul& De aceea.r& . /@%.avel le cere creştinelor vârstnice să fie „nerobite de vin mult”#>& !eţinem faptul că *postolul foloseşte e.rof& Dr& 5abin <erzan. a ucenicilor lui )ristos 2oan /#.avel înşiră calităţile de care trebuie să fie împodobite tinerele femei care ascultă de sfaturile celor vârstnice0#: ( .igenţă du+ovnicească paulină privind femeile.. /B%. op) cit.. ea îşi iubeşte şi copiii& :emeia care iubeşte rădăcina. aceasta fiind. deasemenea. mai ales.avel cere femeilor să fie „ supuse bărbaţilor lor”& . în scopul slu.ertfre. 'n continuare. 4$% înseamnă aceeiaşi . a omului cel nou. măsură. calitate ce se vădeşte prin cuminţenie. cu atât mai mult va iubi şi fructul care este al amândurora& *ceastă iubire creştină dă parinţilor puterea de a(şi creşte copiii şi a(i educa în legea creştină& 'n continuare. 0 şi 7it /. //%& *ceastă aleasă virtute se află între înfrânare şi evlavie vezi 4 .r& . nu de o falsă subordonare& Dacă femeia se supune prin liber consimţământ. soţia creştină e răspunzătoare de bunul mers al treburilor casnice00& *cest sfat îl dă pentru faptul că şi în Creta emanciparea femeii era uneori greşit înţeleasă şi făcuse pe unele femei nesupuse faţă de soţi şi indiferente faţă de caminul lor0$& ( ? altă trăsătură pe care trebuie s(o aibă femeile creştine este bunătatea& 2ar acestea pot dovedi bunătatea lor prin săvârşirea faptelor bune / 7imotei 4. /B%. să(şi iubească copiii. p& /">& . . Epistola *f) /postol 'avel către &it.ertfire a bărbaţilor -9 -: -. p& />@& 7 . adică să(şi îngri. ea este cea mai potrivită pentru cei mai vârstnici creştini#8& h.itorilor lui Dumnezeu 2/ Corinteni @. H.< . .rima şi cea mai importantă e. op)cit. viaţă curată. Epistola *f) /postal 'avel către &it. 0($%04& . mai ales pe cele vârstnice. ceea ce arată că el nu interzice consumul ponderat de vin a se vedea: / 7imotei $. p& #>@& 2& C& 9eldie. op) cit. op) cit.r& Conf& Dniv& Dr& Dionisie 5tamatoiu. H. 5f& . #%. se referă la înfăţişarea acestora& -le trebuie să aiba „ în înfăţi!are sfinţită cuviinţă” 7it 4. Epistola *f) /postol 'avel către &it.irma calitate e săm fie înţelepte. deoarece acest defect sufletesc îşi are ca izvor slăbiciunea omenească. #emeile.primă ideea nobilă de . > şi /"%& ( *ltă calitate pe care trebuie s(o aibă tinerele soţii este să fie „bune gospodine”. p& "0& . după învăţătura evang+elica. 4#%. prin primirea de străini / 7imotei $. H. fiind caracteristică slu. e.rof& Dr& 5abin <erzan. 5f& .presia „nu vin mult”.avel trece la femeile creştine în vârstă care trebuie să fie. ci abuzul de băuturi alcolice0B& ? altă îndrumare pe care le(o dă creştinelor vârstnice este aceea de a învăţa pe cele tinere având ca scop „să înţelepţească pe cele tinere”0/& :emeile cele tinere trebuie să(şi iubească bărbaţii lor în bună cuviinţă.ească propia casă / 7imotei $. iar într(o comunitate creştină unde va fi timp pentru clevetire nu va mai fi timp pentru promovarea binelui& Dna din cauzele care desleagă limbile. cu adevărat. op) cit. adică pe bărbat. p& />4& 8bidem. p& />#& . 5f& . ec+ilibru. Epistola *f) /postol 'avel către &it. care. /(#%. 0(8%& Dragostea este în fond emblema creştinului autentic 2oan /#.r& . #0(#$%& Ae putem întreba ce anume defineşte sănătatea în răbdareG *ici este vorba despre virtutea deplinei maturităţi şi înţelegeri religioase a lucrurilor. >(/B%& ( *ltă calitate pe care trebuie s(o aibă este să fie „curate”. p& "@("8& .r& Conf& Dniv& Dr& Dionisie 5tamatoiu.r& Conf& Dniv& Dr& Dionisie 5tamatoiu.+ . prin îngri.etru /.

prin viaţa şi faptele lor. dar şi învăţătura este clară şi uşor de urmat& #. mi"lociri. 4< 4+ 4. pe tânărul +irotonit care merge în paro+ie şi ca du+ovnic& -.. la munca lor prin care(şi duc e. învăţătura evang+elică$B& *vertismentul este clar: „Căci numele lui umnezeu. creştinii „*ă nu defaime pe nimeniH” 7it #. precum este scris” !omani 4. pentru că este mereu în comunitate. în aceste condiţii. dobândind o mare putere de influenţare. Domnul domnilor” 2 7im& @. pentru că o autoritate nu are numai rost opresiv ci şi progresiv& *scultarea de autoritate este.emplu şi e.. nici c+iar pe necreştini& 'n acea epocă de răutăţi. /(8% şi în prima Epistolă către &imotei: „Vă îndemn deci.rin transcrierea sa în -pistola către 7it şi în prima -pistolă către 7imotei. $(@%08& i. /0% îi va scuti de supunerea faţă de înalta autoritate de stat& .ească -vang+elia 2 . 44.r& . p& />8& . 'mpăratul împăraţilor. adică în toate împre.rof& Dr& 5abin <erzan.emplul personal: „ %ndeamnă. aproape în aceeaşi termeni şi în Epistola către ?omani /#.avel îi cere lui 7it să(i îndemne „ să fie înţelepţi”& 2ar metoda cea mai bună pentru această învăţătură este e. arătând întreaga blândeţe faţă de toţi oamenii” 7it #. din pricina voastră este #ulit între neamuri. 4%. la îndrumări cunoscute de. dovedind în învăţătură nesc#imbare. iar aici fie se arată pe sine model vrednic de urmat. p& />8& 8bidem. date. ci pentru a deveni calauză pentru toţi creştinii 1atei $. $inerii& 'n ce priveşte pe tinerii creştini 5f& . p& /B@& 8bidem. rugăciuni. 4%$$& . să evite luptele de cuvinte.rin aceste sfaturi du+ovniceşti. 40%. 5f& *postol îi sfătuieşte prin 7it ş/ 7imotei să respecte autoritaţile. să slu. ci „îngăduitori. în cele ce urmează. 44 8bidem.pentru soţiile lor ca şi ale acestora faţă de soţii lor& 5upunerea soţiilor faţă de soţii lor devine. supunerea lor faţă de Dumnezeu .: . adică aceea a raporturilor cu autoritatea de stat& *ceastă îndrumare va deveni parte integrantă a predicii episcopilor şi va determina un important aspect al vieţii creştine $#. %ndatoririle creştinilor şi motivarea lor reli ioasa & 'ntre învăţăturile du+ovniceşti ale 5f& . Epistola *f) /postol 'avel către &it. să faceţi cereri. pentru împăraţi !i pentru toţi care sunt în înalte dregătorii.a citatorilor -pistolei. op) cit. 5f& *postol se arată preocupat ca nici numele. dar nu în mod egoist. /@%& *cest fel de vieţuire creştină.avel le recomandă creştinilor să se deosebească de necreştini printr(o purtare deosebit de frumoasă: să nu fie sfadnici.r& Conf& Dniv& Dr& Dionisie 5tamatoiu. p& 4#0& 2& C& 9eldie. nici cuvântul lui Dumnezeu să nu fie defăimate din pricina purtării creştinilor / 7imotei @. de asemenea. du+ovnicească caracterizează. oral de *postol în timpul şederii sale în insulă& 5e reaminteşte astfel obârşia apostolică a acestei învăţături şi faptul că făcea parte din Jerigma creştină de totdeauna& . cale de salvgardare şi slu. recunoaştera ei& *ceastă ascultare trebuie să facă pe creştini „să fie gata la orice lucru bun”&$0 *stfel. "(/#6 7it /.urările ei să se poarte în aşa fel încât. disputele. *postolul neamurilor stabileşte limpede. ca să petrecem viaţă pa!nică !i lini!tită întru toată cuvio!ia !i buna$cuviinţă” / 7imotei 4.9 . în cel mai înalt grad. H. /%$/& 5fatul acesta îl formulase. cuviinţă ” 7it 4. /0%& Creştinii trebuie să fie oameni du+ovniceşti. în sine. să asculte.rof& Dr& 5abin <erzan. pe cei tineri să fie cumpătaţi) %ntru toate arată$te pe tine pildă de fapte bune. H. ci *postolul le recomandă să nu fie orgolioşi. contrazicerile& Dar aceasta nu înseamnă că nu trebuie să(şi apere credinţa. op) cit. să fie gata la orice lucru bun ” vezi: 7it #. Epistola *f) /postol 'avel către &it.etru 4. implicit. fie decade şi se pierde în negura vremurilor / 7imotei #. mulţumiri pentru toţi oamenii.etru #. p& 4##& . op) cit&. înainte de toate. p& #>@& . de viaţă trăită conform cu învăţătura evang+elică. p& #>@& . @(8%0"& 7ermenul „pildă” este luat aici cu sensul de e. desigur. nedând nici un prile. ca întotdeauna „/du$le aminte să se supună stăpânirilor !i dregătorilor” 7it #.primă ideea de perfecţiune morală. 5f& .entru înlăturarea acestor eventuale şi dăunătoare confuzii. /@% constituirea lor ca „popor ales” 7it 4. p& 4B/& 8bidem. /(4%& Creştinii ar fi putut să creadă că apartenenţa lor la 9iserică. /4%. $(>%0>& .r& . p& /B"& 9 .istenţa lui nu e singulară şi solitară.ire a ţelurilor înalte şi nobile ale nunţii şi familiei 2 . cuiva să defaime bunul lor cel mai de preţ.avel se numără şi cele privitoare la conduita creştinilor în societate. /%$4& :olosirea verbului „a aminti” arată că autorul -pistolei se referă. se arată că -pistolele preiau şi această latură de îndrumare a 9isericii.singurul 5tăpânitor.r& Conf& Dniv& dr& Dionisie 5tamatoiu.istenţa şi în alte situaţii& ( *postolul îi îndrumă pe creştini să se arate ascultători faţă de autoritatea de stat legal constituită: „/du$le aminte să se supună stăpânirilor !i dregătorilor.

r& . 0%$8& 7ermenul bunătate este folosit numai de 5f& .rof& Dr& 5abin <erzan. . astfel. întâlnită de mai multe ori în Aoul 7estament este folosită aici pentru a motiva venirea în lume a 1ântuitorului& 2deea că întruparea şi lucrarea mântuitoare a :iului lui Dumnezeu îşi are obârşia în iubirea de oameni a lui Dumnezeu este afirmată statornic şi cu pregnanţă în întreg Aoul 7estament 2oan #. >(/B%$"& *ceste însuşiri divine pe care le cere *postolul ne arată folosul lor +ristologic şi soteriologic. arată *postolul . #(8%& $.9lândeţea este un ideal moral evang+elic. p& //#& : .r& . neascultători. p& //4& . ci după a 5ui îndurare. 06 !omani 4. p& 40$& 8bidem. Epistola *f) /postol 'avel către &it. prin 8isus Hristos. op) cit. săvâr!ite de noi. din bel!ug.rof& Dr& 5abin <erzan. înc+inător autentic către Dumnezeu Care ne(a înnoit prin Du+ul 5fânt. El ne$a mântuit. 0%& 5intagma: „iubire de oameni”. pe care 5$a vărsat peste noi.rin e.presia „5$a vărsat” raportată la Du+ul 5fânt. prin baia na!terii celei de a doua !i prin înnoirea u#ului *fânt. Epistola *f) /postol 'avel către &it. 1ântuitorul nostru. op) cit.avel în Aoul 7estament pentru a e. adică să fim mântuiţi datorită iubirii de oameni şi a +arului lui Dumnezeu& 2ar odată prin +arul lui Dumnezeu „mo!tenitori să devenim”. &iaţa duhovnicească& 5f& . H. *postolul neamurilor arată faptul că Dumnezeu 7atăl 3(a turnat tot. El ne$a mântuit. op) cit. căci fără -l orice efort din partea noastră ar fi neputincios: „El ne$a mântuit. adică taina 1irungerii$>& .presie când rosteşte fericirea a treia: „Aericiţi cei blânzi.rof& Dr& 5abin <erzan. adică se mântuieşte@4& *ceste îndrumări pauline rezumă doctrina soteriologică a 9isericii.prima unul din motivele întrupării Domnului nostru 2isus )ristos -feseni 4. consecinţă a infierii lor de către Dumnezeu !omani ". Dumnezeu „5$a vărsat peste noi. că aceia vor mo!teni pământul ” 1atei $. 7< 7+ 7. H. curăţindu(şi 3ui popor ales 7it 4. să ne facem. prin 8isus Hristos. vieţii du+ovniceşti temeiul şi motivarea teologică de care are atâta trebuinţă& . /0%& 47 49 4: 4. slu"ind poftelor !i multor feluri de desfătări. /8@/& ?mul renăscut în )ristos lucrează îndreptarea sa şi moşteneşte fericirea vieţii veşnice. a intrării omului în 9iserica prin primirea 9otezului şi a 5fântului Du+& 'n această e. p& 4$$& 2& C& 9eldie. pentru a găsi odi+na sufletelor lor$@& Dar care este motivarea religioasă a acestei purtări a creştinlor faţă de autoritate şi faţă de ceilalţi oameni G 1otivaţia o găsim în cuvintele: „Căci !i noi eram altădată fără de minte. p& 40"& 2& C& 9eldie. săvâr!ite de noi. adică cu toate darurile 5ale şi nu parţial& *ceastă lucare du+ovnicească a mântuirii s(a săvârşit prin 2isus )ristos. 3ântuitorul nostru) Ca îndreptându$ne prin #arul 5ui. nu din faptele cele întru dreptate. se arată pe sine ceea ce este în măsura în care devine creştin(mărturisitor al adevărului evang+elic. din bel!ug. @%& . ci după a lui îndurare.primare scurtă. amăgiţi. desemnând astfel o calitate a creştinilor. după nade"de mo!tenitorii vieţii celei ve!nice” 7it #. lozincarde& Creştinul. p& /B>& . Epistola *f) /postol 'avel către &it. căruia )ristos îi dă e. p& 4#"& 2& C& 9eldie. ci după a 5ui îndurare” 7it #. $%& 5e observă aici că el ne introduce în taina vieţii du+ovniceşti. $%& )ristos 'nsusi c+emă pe creştini să înveţe de la -l că este blând. prin baia na!terii celei de a doua !i prin înnoirea u#ului *fânt” 7it #. săvâr!ite de noi. 3ântuitorul nostru ” 7it #. H. iar Du+ul 5fânt este Cel prin care am primit mântuirea @B& 5copul vărsării Du+ului 5fânt este să „fim îndreptaţi în #ar”. se îndu+ovniceşte. nu din faptele cele întru dreptate. /@6 !omani $.avel îndeamnă la un alt fel de viaţă: în bunătate& „ 8ar când bunătatea !i iubirea de oameni a 3ântuitorului nostru umnezeu s$au arătat. petrecând viaţa în răutate !i pizmuire. oferind. nu din faptele cele întru dreptate.avel. urâţi fiind !i urându$ne unul pe altul( iar când bunătatea !i iubirea de oameni a 3ântuitorului nostru umnezeu s$au arătat.entru o prezenţă activă şi ziditoare a creştinilor în viaţa publică ca şi în cea privată nu sunt suficiente c+emările declarative.r& . "6 / 2oan 0.e Du+ul 5fânt. se descrie întregul proces de iniţiere creştină a persoanei umane legat de pregătirea intrării în 9iserică prin taina 9otezului şi continuat prin primirea darurilor 5fântului Du+.