You are on page 1of 8

Szent Orsolya s a hunok

Tth Gyula

2012.07.29.

Akik a kitallt kzpkorral kap solatos kutatst !r a kez"etekt#l $i%yele!!el k&etik' azok &alsz(n)le% e!lkeznek r' ho%y *A !a%yar krnikk s a kitallt kzpkor+ . tanul!nyo!,an !r $o%lalkozta! Antonio -on$ini !unkss%&al. -on$ini e%y itliai hu!anista trtnet(r &olt' aki .tys kirly $elkrsre kez"ett hozz %ran"izus trtnel!i !unk/hoz' *A !a%yar trtnele! tize"ei+0hez. A $ela"ata az &olt' ho%y Thur zy 1nos krnik/t' a!elyet az u"&ar ki$ino!ult (zlse kiss siszolatlannak tartott' a kor k&etel!nyeinek /o,,an !e%$elel# st(lus,an "ol%ozza t. -on$ini 12330,an kez"ett hozz az *4eru! 5un%ari u! 6e a"es+ !e%(rshoz' "e a !unk&al !r sak .tys halla utn' 12970,en ksz7lt el. T(z &&el ezel#tt' a!ikor -on$ini !unk/rl (rta!' na%yon ne%at(& &le!nyt $o%al!azta! !e% rla. 8%y ltta!' ho%y el#trtnet7nk hro!osztat9& ttele' az a&ar korszak i"#szala%ra trtn# ,e se!pszse' a!ely &%7l *!e%%yazott+ a ks#,,i hazu%s%oknak' &alahol ppen -on$ini !unk/&al kez"#"tt el. Az # tize"ei,en /elennek !e% el#szr az a&arok' # !r kez"i e!le%etni :a%y ;rolyt s tula/"onkppen az # !)&&el in"ul el az a $or"ulat' a!ely &%7l a $innu%or hazu%s%,a torkollott. Trtnt aztn' ho%y az *<sten ostora s a tetrarkhk+ !e%(rsa utn 9/ra keze! 7%y,e ker7lt -on$ini !unk/a' a!elyet kronol%iai $ur sas%ok utn kutat&a /nak ltta! 9/,l tnzni. =e%na%yo,, !e%lepetse!re ol&ass kz,en a kor,,an kialakult ne%at(& kp szpen lassan' lpsr#l lpsre kez"ett szerte$oszlani. >%yre &il%osa,, &lt el#tte!' ho%y -on$init alap&et#en ne! a ha!is(ts szn"ka &ezette. >%yszer)en azt tette' a!it ,r!ely ,e s7letes' i%azs%szeret# trtnele!kutat tett &olna a hely,en? @ssze%y)/ttte a ren"elkezsre ll $orrsokat s !e%pr,lta &alaho%y ssze$s7lni az azok,an tallt sokszor i%en sak ellent!on" a"atokat. A le%sze,, s le%!e%kap,, -on$ini !unk/,an' ho%y (rs kz,en olykor han%osan %on"olko"ik. :e! e%yszer)en sak szraz tnyeket kzl' "e szinte az ol&as el#tt &ezeti le' ho%y ho%yan s !ilyen lo%ika !entn "nttt az e%y!snak ellent!on" a"atok kztt. Ars kz,en !e%oszt/a az ol&as&al ktelyeit' ezltal e%y7tt%on"olko"sra kszteti' s szinte ,e&on/a krnik/nak szerkeszts,e. >zzel pe"i% i%en na%y se%(ts%et ny9/t sz!unkra ahhoz' ho%y /o,,an !e%rts7k' !ilyen sze!pontok s !i$le !e%%on"olsok &ezettk a kzpkor krniksait trtnel!7nk kronol%i/nak sszell(tsakor. 8/ra hozzkez"te! teht -on$ini !unk/nak ol&asshoz' s r&i"esen e%y &ratlan !e%lepetssel kellett sze!,es7ln!. -on$ini u%yanis $el$i%yel&e a sok0sok ellent!on" a"atra' a !rhetetlen7l sok i"#ren"i pro,l!ra' ki!on"ta azt' a!it nap/aink kutatinak sak olyan ny%&enyel#sen !e%y ki!on"ani. .%pe"i%' ho%y i%en s9lyos %on"ok &annak trtnel!7nk kronol%i/&alB Az els# tize" t"ik kny&,en sz szerint a k&etkez#ket (r/a? CAzon,an so"lkozo!' ho%y az (rk &le!nye eltr e "olo%,anD s sok &rosnak a hunok !iatt ez i"#,en trtnt pusztulst e%yesek a atalaunu!i 7tkzet el#tt' !sok utna e!l(tik. .i pe"i% azoknak a sorren"/t k&et/7k pontosan' akik &alszer),,en s ele%nsa,,an (rtak' !i&el 9%y ltszik' ho%y ezek /o,, s hitelese,, $orrsok,l !er(tettek. S#t' az i"#!e%hatrozsok,an is akkora nha a k7ln,s%' ho%y sokszor e%yenesen ha!isnak ltszik az a trtnele!' a!elyet a h,or9s e!lkek a le%hitelese,,en tan9s(tanak.C >zen a ponton az e!,er hirtelen ne! is tu"/a' !it tehetne !% hozz -on$ini sza&aihoz. 5iszen ezek,en a !on"atok,an tula/"onkppen ,enne &an !in"en. .in"en' a!it a 5eri,ert <lli% el!lete kap sn !e%in"ult hazai kutats kp&isel#i az el!9lt t(z eszten"# alatt $olya!atosan han%oztattak. .i u%ye &%i% azt !on"tuk' ho%y olyan s9lyos %on"ok &annak a kora kzpkor i"#ren"/&el' ho%y az e%sz korszak e%yenesen ha!isnak' $ikt(&nek t)nik $el. Es !ost azzal kell sze!,es7ln7nk' ho%y u%yanerre a !e%llap(tsra !r a FG. szza" &%n el/utott .tys kirly u"&ari trtnet(r/aB Hi%yel/7k sak !e% !% e%yszer? *...az i"#!e%hatrozsok,an is akkora nha a k7ln,s%' ho%y sokszor e%yenesen ha!isnak ltszik az a trtnele!...+

=that teht' ho%y Antonio -on$ini !in"en t&e"se s !in"en %yen%es%e ellenre is' alap&et#en az i%azs% ol"aln llt. .r a FG. szza",an ki!on"ott olyan "ol%okat s r!utatott olyan pro,l!kra' a!elyeket az aka"!ikus tu"o!nyoss% !in" a !ai napi% ne! &ett szre' &a%y le%al,,is ne! ha/lan" tu"o!sul &enni. T,, &szza""al !e%el#z&e 5eri,ert <lli%et' !r elkez"te $esze%etni az i"#ren"i pro,l!k kr"st s &il%osan ki!on"ta' ho%y ,izony *ha!isnak ltszik a trtnele!+. .iutn teht a -on$inir#l kialakult kpe! lassan kez"ett !e%&ltozni' !% na%yo,, k(&n sis%%al &etette! ,ele !a%a! a *4eru! 5un%ari u! 6e a"es+ tanul!nyozs,a. -on$ini a hun trtnet el,eszlsekor i%en ,# ter/e"ele!,en s ren"k(&7l izelllt rszletezetts%%el is!erteti Attila %alliai ha"/ratnak trtnett. Azon ,el7l is k7lnsen rszletesen tr%yal e%y olyan %alliai ha"/rathoz kap sol" ese!nyt' a!elyet !i !a%yarok /o%%al rezhet7nk kiss k(nosnak. >z u%yanis ne! !s' !int Szent Orsolynak s a &ele tart tizene%yezer sz)znek a hunok ltali ir%al!atlan s ke%yetlen le%yilkolsa. Tu"/uk' ho%y err#l az ese!nyr#l !r az e%szen korai !a%yar krnikk is ,esz!oltak. Az # ,esz!ol/uk azon,an !% !e%lehet#sen r&i" &olt. ;zai pl"ul !in"ssze e%yetlen !on"atot sznt a trtnet is!ertetsre? *S !iutn >thele Hran ziaorsz%ot s Hlan"rit (%y $el"9lta' a 4a/nn Ioloni0nl tkele' a hol szent Orsolyt a ,ritanok kirlynak lenyt a tizene%yezer sz7zzel a ke%yetlen h9nok ir%al!atlan9l lel"klk.+ -on$ini ezzel sze!,en hossz90hossz9 ol"alakon kereszt7l is!erteti Szent Orsolya trtnett' ren"k(&7l sz(nes s !e%in"(t !"on ,rzol/a a tizene%yezer sz)z 4!i% tart zarn"ok9t/t. Jl"aknt ll(t/a elnk letszents%7ket' ren"(thetetlen hit7ket' a!ellyel 9t/uk sorn a le%na%yo,, nehzs%eket is knnye"n tu"tk lek7z"eni. Giszont ppen -on$ini t9lzott ter/en%#ss%e !iatt e hely7tt ne! lenne lszer) Orsolya trtnett -on$init#l &ett i"zetekkel is!ertetni. Ol&assuk ink,, a ;eresztny .9zeu! honlap/rl &ett r&i" le(rs,l' a!ely a =e%en"a Aurea KArany =e%en"aL alap/n is!erteti az ese!nyeket? *A =e%en"a Aure,an' azaz az Aranyle%en",an ol&ashat/uk Szent Orsolya s a tizene%yezer sz)z $antasztikus histri/t. Orsolya e%y le%en",an lt ,ritanniai' azaz ,reta%ne0i keresztny kirly lnya &olt' akit An%lia kirlya krt !e% $ia sz!ra $eles%7l. An%lia trnrkse azon,an po%ny &olt' a leny (%y t,, $elttelt sza,ott. Aty/tl krte' ho%y a"/on !ell k(sret7l tizene%yezer KBL sz)z lenyt' ho%y azokkal zarn"okknt el/usson 4!,a. A zarn"ok9t sorn el#szr a sz7zeket tr(tette keresztny hitre' !a/" !sokat is. 4!,l &isszatr&e ha/ra szlltak' s !e%lltak ;ln &ros,an' *a!it a hunoktl !r kr7lzr&a talltak+. A ,ar,rok r/uk rontottak s le%yilkoltk #ket. .ikor Szent Orsolyhoz /utottak' *$e/e"el!7k' az # so"latos szps%e lttn ,!ulat,a esett s &i%asztalni kez"te #t a sz7zek halla !iatt' s azt (%rte neki' ho%y $eles%7l &eszi. M &isszautas(totta' s !i&el az ltta' ho%y !e%&eti' rirnyozta nyilt s tl#tte. A%y tel/ese"ett ,e e sz)z &rtan9s%a+ 0 ol&assuk a le%en"a sz&e%,en. Szent Orsolya s trsn#inek ereklyit ;ln,en #rzik' kultusza els#sor,an e,,en a &ros,an s -ru%%0,en ter/e"t el' "e le%en"/t >urpa0szerte ,rzoltk.+ Sokak,an !ost ny(l&n az a %on"olat !otoszkl' ho%y Szent Orsolya s tizene%yezer trsn#/nek hunok ltali le%yilkolsa ho%yan e%yeztethet# ssze az *<sten ostora s a tetrarkhk+ . $e/ezet,en tett !e%llap(tsunkkal' !iszerint Attila sere%ei a 6io letianus0$le keresztny7l"zseknek &etettek &%et. 5iszen ha ezek a ke%yetlen hunok &al/,an szent let) sz7zeket %yilkoltak' akkor !e%"#l az a kor,,an $elp(tett tzis' ho%y a keresztnys% &"el!,en lptek $elB Helol"hat &a/on ez az ellent!on"sN 5o%y erre a kr"sre &laszt kapunk' ol&assuk el !ilyen !e%/e%yzst $)z -on$ini Szent Orsolya trtnethez? *O%yan sak erre az i"#re helyezik a tizene%yezer sz)z szents%es utazst Orsolya &ezetse alatt' akiknek 9t/t a!ilyen &resnek' olyan l"ottnak is tart/k' ho%y a rettenetes Attila ne els#sor,an isteni ostort /elentsen a &tkeseknek' hane! ink,, !rt(ro!s%ot az rtatlanoknak.+ KA !a%yar trtnele! tize"ei' els# tize"' t"ik kny&L Arra kre! a ;e"&es Ol&ast' ho%y ezen a ponton ll/on !e% s a $enti i"zetet ol&assa el 9/ra s 9/raB .i u%yanis ha/la!osak &a%yunk arra' ho%y !% a le%!e%",,ent#,, s le%rulko",, rszletek $ltt is olyan /tszi knnye"s%%el lp/7nk t' ho%y kz,en $l se! $o%/uk' !e% se! rt/7k' a!it ol&asunk. >zt a

hi,t azon,an !ost se!!i esetre se! sza,a" elk&etn7nk. >,,en a !on"at,an u%yanis ,enne re/lik a ha!is(ts ere"en"# oknak !e%rtshez sz7ks%es kul sB .it is ol&ashattunk itt tula/"onkppenN >l#szr is ezt? *erre az i"#re helyezik a tizene%yezer sz)z szents%es utazst+ .elyik i"#re %on"ol -on$iniN :yil&n&al' ho%y Attila %alliai ha"/ratnak i"e/re. >z utn -on$ini azt is kzli' ho%y .<E4T helyezik a *tizene%yezer sz)z szents%es utazst+ ppen erre az i"#re? *ho%y a rettenetes Attila ne els#sor,an isteni ostort /elentsen a &tkeseknek' hane! ink,, !rt(ro!s%ot az rtatlanoknak+ :o sakB ... 5iszen n is pontosan erre a k&etkeztetsre /utotta! az *<sten ostora s a tetrarkk+ . $e/ezet,enB Epp azt ll(totta!' ho%y Attila kort azrt s9sztattk ,# e%y &szza""al ks#,,re' ho%y el$e"/k azt a tnyt' ho%y # &al/,an a keresztnys% &"el!,en lpett $el s <sten ostora &olt a keresztny7l"z# 4!a sz!raB Azltal' ho%y Attilt elszak(tottk a tetrar hia kortl s ,e/&etelt e%y olyan kor,a toltk' a!ely,en a keresztnys% !r lla!&allss &olt t&e' tel/esen !s sz(n,en lehetett ,ell(tani az ese!nyeket. Orsolya le%en"/a ltal elrtk' ho%y *Attila ne els#sor,an isteni ostort /elentsen a &tkeseknek' hane! ink,, !rt(ro!s%ot az rtatlanoknak+. A $enti i"zet teht tel/esen e%yrtel!)& s kts%,e&onhatatlann teszi' ho%y ,izony &al,an ltezett e%y ilyen !oti& i a hun korszak kronol%i/nak sszell(tsakorB Szent Orsolya trtnete &al/,an e%y keresztny knts,e ltztetett kzpkori propa%an"a. A hunok ltal elsprt 4!a 9//szer&ezsn sernyke"# &il%e%yhznak a kzpkor sorn ele!i r"eke $)z#"tt ahhoz' ho%y ezt a le%en"t !inl szlese,, kr,en ter/essze. Isak (%y tu"tk elrni' ho%y >urpa ne!zetei' akik Attila sze!ly,en e%y ne!es ernyekkel ren"elkez# "i s#s%es uralko"t tiszteltek' utlattal $or"ul/anak sze!,e Attila e!lk&el. Azt az Attilt' aki !% nyert helyzet,en is kpes &olt n!e%tartztatst tan9s(tani s ir%al!at tu"ott %yakorolni ellen$elei&el sze!,en' e%y ,ar,r t!e%%yilkos szerep,en t7ntettk $el. >zt a lt szol%lta Szent Orsolya le%en"/a. >z a trtnet azon,an ezer se,,#l &rzik. Es itt !ost ne! Orsolya trsn#inek se,eire %on"olok. Az els# ilyen se,' a!i $elttlen7l e!l(tst r"e!el' ho%y Szent Orsolya !rt(ro!s%nak "atlsakor za&ar !utatkozik az e%yes $orrsok kztt. >z a za&ar !r Thur zy 1nosnak is $elt)nt? *A szent sz7zek &rtan9hallt t,, trtneti !) le(r/a' s ,r halluk i"#pont/t illet#en ne! e%yezik a &le!ny7k' !%is el$o%a"hat/uk' ho%y a szent sz7zek &rtan9halla Attila kirly i"e/,en trtnt' hiszen a ha%yo!ny szerint Attila sere%n k(&7l !s hun sere% ne! ostro!olta ;ln &rost.+ Ga%yis az azta elt7ntetett' "e Thur zy ltal !% is!ert kora,eli $orrsok e%yltaln ne! &oltak e%ys%esek azzal kap solat,an' ho%y !ikor is za/lottak le ezek az ese!nyek. Hel!er7l teht a kr"s? .i lehetett ezeknek az ese!nyeknek az ere"eti i"#,eli helyeN A !e%ol"st Antonio -on$ini kortrsa' Jetrus 4ansanus szol%ltat/a. *A !a%yarok trtnetnek r&i" $o%lalata+ . !unk/,an a k&etkez#ket (r/a? *...ezrt ha%yta rnk az' aki !e%(rta Szent Orsolya !rt(ro!s%t' ho%y .aPi!inus r!ai sszr k&etet k7l"tt <uliushoz' az elszaka"t hunok &ezrhez' ho%y 4!,l &isszatr&e' !ihelyt Ioloni,a rkeznek' a sz7zek azon sokas%a ellen !e%in"(t&a a sere%et' e%y szli% l/k !e% azokat.+ Akkor itt !ost ll/unk !e% e%y pillanatraB ;i az a .aPi!inus ne&) r!ai sszr' akir#l e,,en az i"zet,en sz esikN :e! !in"e%y u%yanis' ho%y kir#l &an sz' hiszen 4ansanus szerint a sz7zek le%yilkolsra &al/,an ennek a .aPi!inusnak a paran sra ker7lt sorB Otnanz&e a .aPi!inus ne&) sszroknak ki"er7lt' ho%y az ,izony senki !s ne! lehet' !int .aPi!inus 6aia' aki Q030tl Q1Q0i% K&a%yis a !ilni e"iktu! &i%L uralko"ott' s a tetrar hia keleti au%ustusnak' Galeriusnak a trs sszra &oltB Teht ,r!ilyen &ratlan s ",,enetes le%yen is a "olo%' 9/,l a tetrar hia kor,a /utottunk &isszaB >z a 4ansanus ltal e!l(tett .aPi!inus ppen a tetrar hia e%yik keresztny7l"z# sszra &oltB <tt &an teht e%y 9/a,, ,izony(tk arra' ho%y hun korszak az e""i% %on"oltnl /&al el#,,' a

tetrar hia kor,an /tsz"ott leB Ter!szetesen ez az i"#ren"i ellent!on"s ne! neke! t)nt $el els#knt. .r Jetrus 4ansanus !)&nek 193R0s kia"s,an is /eleztk a l,/e%yzet,en' ho%y %on" &an az ese!nyek i"#ren"/&el. .aPi!inus e!l(tsekor u%yanis a k&etkez# !e%/e%yzst tettk? *.aPi!inus s .aPi!ianus r!ai sszrok az ese!nyek i"#pont/nl /&al kor,,an ltek.+ Giszont az a tny' ho%y 4ansanus szerint a sz7zek le%yilkolsa ne! is a hunok akarat,l' hane! .aPi!inus paran sra trtnt' tel/esen e%yrtel!)& teszi' ho%y a r!ai propa%an"a ezt az ese!nyt ks#,, szn"kosan pr,lta a hunok nyak,a &arrni. 8%y tart/a a !on"s' ho%y a hazu% e!,ert ha!ara,, utolrik' !int a snta kutyt. Hi%yel/7k !e% ezeket a z)rza&aros s ellent!on" a"atokatB Ol&assuk el Szent Orsolya trtnett el#szr Thur zy krnik/,l? *Attila kirly ekz,en sere%nek e%y 1ulius &a%y Gyula ne&) ha"na%yt a sere% na%y rsz&el ;ln &rosnak ostro!ra k7l"te' a!elyet azel#tt A%rippinnak ne&eztek. .ialatt # a &rost ostro!olta' a 4a/na $oly !ly &izt ha/i&al sznt&a' o"a rkezett tizene%yezer h(res0ne&es sz)z S hasonl %y7lekezet ne! &olt !%' !ita &il% a &il% S' a ,rit kirly lenynak' Szent Orsolynak &ezets&el. Gele &olt /e%yese' az an%olok kirlynak $ens%es $ia' >ther her e%' Iir/k ppa s !% sok !s e%yhzi s &il%i !lts%. :hny' po%ny t&ely%st#l !e%$ert#ztt r!ai &ezr tan sra az e!l(tett ha"na%y a &ros ostro!n sernyke"# hunokkal e%y7tt hatal!as lr!&al s ke%yetlen &a"s%%al rrohant a sz7zek szent %y7lekezetre' s e%yt#l e%yi% lekasza,olta s !e%lte !in"et.+ Hi%yel/7k !e%? Hel,ukkan e%y ,izonyos 1ulius &a%y Gyula ne&) ha"na%y' aki Thur zynl !% hun' s Attila sere%,en szol%l. M az' aki &%reha/t/a ezt a szrny)s%es tettet. Az l"kls azon,an ne! a hunok kez"e!nyezsre trtnt' hane! S aho%y ol&astuk? *:hny' po%ny t&ely%st#l !e%$ert#ztt r!ai &ezr tan sra...+. >zek utn ol&assuk el' ho%yan is!erteti az ese!nyeket 4ansanus? *Sokan 9%y &lik' ho%y K...L a Iolonia A%rippint kr7lzr hunok sere%e lte !e% azt a tizene%yezer sz7zet' akinek &ezet#/e Szent Orsolya' a ,rit kirly lenya &olt. A hunok &ezre e%y ,izonyos r!ai <ulius &olt' aki haz/tl elprtol&a Attilhoz satlakozott. .sok szerint a hunok' akik azokat a sz7zeket !e%ltk' elprtoltak Attiltl' s azutn <ulius &ezrlete alatt katonsko"tak' s #k a r!aiak r"ek,en kr7lzrtk az Attilhoz tartoz IolonitD ezrt ha%yta rnk az' aki !e%(rta Szent Orsolya !rt(ro!s%t' ho%y .aPi!inus r!ai sszr k&etet k7l"tt <uliushoz' az elszaka"t hunok &ezrhez' ho%y 4!,l &isszatr&e' !ihelyt Ioloni,a rkeznek' a sz7zek azon sokas%a ellen !e%in"(t&a a sere%et' e%y szli% l/k !e% azokat.+ 4ansanus teht e%y kiss ssze &an za&aro"&a' ezrt !in"/rt kt lehets%es &erzit is elnk tr. Az e%yik &erzi szerint ez a 1ulius e%y olyan r!ai kapitny &olt' aki tprtolt a hunokhoz? *A hunok &ezre e%y ,izonyos r!ai <ulius &olt' aki haz/tl elprtol&a Attilhoz satlakozott.+ K4ansanusL A !sik &erzi szerint azon,an ne! 1ulius prtolt t a hunokhoz' hane! a hunok e%y rsze prtolt t a r!aiakhoz' s 1ulius' !int r!ai kapitny ezeket az tprtolt hunokat &ezette? *.sok szerint a hunok' akik azokat a sz7zeket !e%ltk' elprtoltak Attiltl' s azutn <ulius &ezrlete alatt katonsko"tak' s #k a r!aiak r"ek,en kr7lzrtk az Attilhoz tartoz Iolonit+ Ga%yis $i%yel/7k !e%? A""i% s)rik0 sa&ar/k az ese!nyeket' s a""i% !a%yarzzk nek7nk' ho%y tula/"onkppen ki is &olt az' aki tprtolt' s honnan ho&a prtolt t' s e%yltaln kinek az tlete &olt az l"kls' !(% &%7l sak siker7l a hunokat na%y nehezen ,eleke&erni a "olo%,aB Es pontosan ez &olt a lB >%yre &il%osa,, azon,an' ho%y Orsolya s trsn#inek !rt(ro!s%a e%y olyan ese!ny lehetett' a!ely a 6io letianus ltal elin"(tott keresztny7l"zsek alatt trtnt' s a tetrar hia keresztny7l"z# sszrnak' .aPi!inus 6ainak a ne&hez kthet#. >zt a szrny)s%es ese!nyt pr,ltk al/as szn"k,l Attila s a hunok nyak,a &arrni. Taln ez lehetett >urpa trtnetnek els# ha!is zszls

!)&elete. Gan azon,an !% e%y i%en s9lyos pro,l!a Szent Orsolya trtnet&el. 6is <st&n *A szentek lete+ . !unk/,an (%y sz!ol ,e err#l? *5o%y 11.000 trst e!l(tik' ez e%y kzpkori ol&assi hi,,l ere"' !ert a le%en"a sak T11 .T' azaz tizene%y !rt(r trsrl ,eszl. >zt az .0et 0 a!i !int r!ai sz! ezret /elent 0 ol&astk ezernek.+ >zt a t&e"st !% a .a%yar ;atolikus =ePikon is !e%e!l(ti. Az *Orsolya+ (!sz alatt a k&etkez#ket kzli? *Orsolya kr $iatal keresztny lnyok %y)ltek' az e%yik le%en"a szerint 11 ezer K!sik szerint sak 11L.+ .a/" (%y $olytat/a? *...trsn#inek sz!rl a korai $orrsok ne! tu"nak' a 3. sz? 110et !on"anak. Gsz. a 11 . KTun"e i! !artyresTL t&es ol&asat,l lett un"e i! !ille' a 11.000.+ A%y lett teht Orsolya tizene%y !rt(rtrs,l tizene%yezer le%yilkolt sz)zB A%y lett az *un"e i! !artyres+0,#l *un"e i! !ille+. Ge%y7k szre' ho%y e,,en a trtnet,en se!!i se! sti!!elB :e! akkor trtnt' ne! azok k&ettk el' s ne! annyi &olt az l"ozatok sz!a. .%is ezt a trtnetet hasznltk arra' ho%y a kzpkori keresztny >urpa kz&le!nyt Attila ellen han%ol/k' s ltrehozzk a ke%yetlen' ,ar,r s &rszo!/as hunok !(toszt. 6e $olytassuk trtnel!i &izs%l"sainkat s ol&assuk to&,, -on$ini krnik/t. Az els# tize" t"ik kny&,en -on$ini e%szen konkrtan el is rul/a nek7nk' ho%y a $enti ese!nyek' &a%yis Attila %alliai ha"/rata s Szent Orsolya ll(tla%os !rt(ro!s%a' szerinte !ikor trtntek? *...9%y ha%yo!nyozzk' ho%y .ar ianus sszrs%a alatt' az 7"&ss% QR2. &,en trtnt' hiszen a hunok s a %tok /&al Ionstantinus utn %arz"lko"tak.+ Akkor !ost ezen a ponton 9/,l ll/unk !e%B :e! %y#zz7k u%yanis kapko"ni a $e/7nket a sok !e%lepets !iatt' a!it -on$ini !)&e szerez sz!unkraB A !a r&ny,en l&# hi&atalos kronol%ia Attila %alliai ha"/ratt a ;risztus utni 2R10es eszten"#re "atl/a. -on$ini ezzel sze!,en $ehren0$eketn kzli &el7nk' ho%y az *az 7"&ss% QR2. &,en trtnt+. Ga%yis !in"ssze e%yetlen eszten"# h(/n e%y kerek &szza""al kor,,ra teszi a hunok %alliai "9lstB >z az e%y &szza"nyi t&ols% teht pontosan /elzi sz!unkra azt az i"#tarta!ot' a!ellyel Attila kort ks#,,re toltkB <tt &il%osan tetten rhet/7k s kitapinthat/uk azt az i"#ren"i salst' a!elyet a hun kr"s trtel!ezse s Attila ,e$eket(tse &%ett k&ettek el. .iutn -on$ini kzli &el7nk ezt a QR20es a"atot' !r szinte &rnnk is t#le' ho%y sza,a"kozni kez"/en' s &ala!i !a%yarzattal szol%l/on arra' ho%y !irt tette a %alliai ha"/ratot e%y ilyen ePtr! korai i"#pontra. Es ne! is kell sal"nunk' -on$ini &al,an !a%yarzko"ni kez". 6e le%na%yo,, !e%lepets7nkre ne! azt kez"i !a%yarzni' ho%y !irt tette ezt az ese!nyt e%y ilyen korai i"#pontra' hane! pp ellenkez#le%B Azt !a%yarzza' ho%y !irt rakta ilyen ks#i i"#pontraB Teht -on$ini el#tt ez a QR20es "tu! ne! e%y !e%lep#en korai' hane! e%y ki$e/ezetten ks#i "tu!knt t)nik $elB .i,#l lehet ezt ltniN A k&etkez# sza&ak,l? *...az 7"&ss% QR2. &,en trtnt' hiszen a hunok s a %tok /&al Ionstantinus utn %arz"lko"tak.+ Ga%yis -on$ini S ha lehetne S !% ennl is kor,,ra tenn a hunok %alliai ha"/ratt. 6e ne! teheti. .irt ne!N Azrt' !ert szerinte S aho%y ol&astuk? *a hunok s a %tok /&al Ionstantinus utn %arz"lko"tak+. Ga%yis hi,a ll(tanak !st az ltala elrhet# s sz!ra !% ren"elkezsre ll $orrsok' hi,a k&etkezne azok,l' ho%y a hunok ha"/rata !% ennl a QR20es "tu!nl is /&al kor,,an trtnt' e%yszer)en ne! rakhat/a a hun ha"/ratot olyan kor,a' a!ely,en a keresztnys% !% ne! &olt lla!&allsB .in"enkppen !e% kell &rnia &ele :a%y ;onstantin kort' !e% kell &rnia' ho%y a

keresztnys% lla!&allss &l/on' s le%ha!ara,, sak ;onstantin kora utnra i"#z(theti a hunok *%arz"lko"st+B Es !irt kell ezt tennieN >%y kor,,i i"zet !r !e%a"ta a !a%yarzatot? *ho%y a rettenetes Attila ne els#sor,an isteni ostort /elentsen a &tkeseknek' hane! ink,, !rt(ro!s%ot az rtatlanoknak+. -on$ini teht 9%y &li' ho%y ne! lehet a %alliai ha"/rat "tu!t ;onstantin uralko"sa el#tti korszakra "atlni. 5a Attila a keresztnys% ,ar,r ellens%e &olt S s &szza"okon kereszt7l pontosan ezt sulykolta a r!ai propa%an"a S akkor tel/esen nyil&n&al' ho%y sak ;onstantin kora utn uralko"hatott. <%en !' sakho%y az el#z#' :a%y ;onstantinrl szl $e/ezet,en ppen azt !utattuk ki' ho%y ez a "i s# keresztny uralko"' &al/,an ne! !s &olt' !int Attila i"#se,,ik $ia' Ala"rB 5a teht ;onstantin &al/,an Ala"r' akkor # kizrla% Attila kora utn uralko"hatott. Ga%yis a kt uralko" kztti i"#,eli sorren" pp ellenkez# &olt' !int aho%y azt -on$ini $elttelezte. >l#,, /tt Attila' aki le&eznyelte a "i s#s%es %alliai ha"/ratot s sak ezt k&et#en' Attila halla utn /hetett Ala"r' aki,#l ks#,, :a%y ;onstantint %yrtottak. Jersze -on$ini ezt !% ne! tu"hatta. Se/tel!e se! &olt arrl' ho%y ;onstantin &al/,an Attila $ia. <s!erte &iszont Szent Orsolya le%en"/t' a kr p(tett e%yhzi propa%an"t' az istentelen s &a" hunok ke%yetlenke"seir#l szl r!trtneteket' s le&onta a sz!ra tel/esen lo%ikusnak t)n# k&etkeztetst? *a hunok s a %tok /&al Ionstantinus utn %arz"lko"tak+. Ge%y7k szre' ho%y ezzel el is rkezt7nk a ha!is(tsok kez"ethez. Galahol itt' ezen a ponton in"ult el az a hazu%s% zn' a!ely trtnel!7nket !e%$ert#zte s szinte ki,o%ozhatatlanul sszekuszltaB <tt &an az ere"ete a !rhetetlen7l sok torz(tsnak' $er"(tsnek s i"#ren"i pro,l!nak. .in"en azzal in"ult u%yanis' ho%y a hunok ltal okozott sor,t &alaho%y ki akartk kszr7lni. Azt az risi sz%yent' a!elyet Attila ha"i sikerei /elentettek 4!a sz!ra' &alaho%y el akartk ken"#zni. .it tettek tehtN ;i sit ,elepiszkltak az ese!nyek i"#ren"/,e. Attil&al i"#,en tu%rattk sa/t tula/"on $it' Ala"rt' akit i"#kz,en >urpa els# keresztny uralko"/& tettek. >z lehetett az pont' ahol el#szr ltek &issza az e%y!ssal prhuza!osan $ut i"#sz!(tsi ren"szerekkel. Az *<sten ostora s a tetrarkhk+ . $e/ezet,en u%yanis szre&ett7k' ho%y a 5ess An"rs krnik/,an $el,ukkan Q230as "tu!' a!elyet # az Attila i"e/n trtnt els# ,e/&etel &eknt kzl' ppen 2Q & t&ols%ra &an 6io letianus s .aPi!ianus Q0R0s re/tlyes le!on"stl. >kkor rtett7k !e%' ho%y 6io letianus &al/,an krnikink .a rinusa' .aPi!ianus pe"i% *Gasho!lok9+ 6etre. A hun ,e/&etel teht Q0R0,en za/lott le' !in"ssze kt &&el a 6io letianus ne&hez kthet# keresztny7l"zsek kez"ete utn. >zt az ese!nyt azon,an 2Q &&el ks#,,re s9sztat&a a 5ess An"rs ltal kzlt Q230as &re tettk. Hi%yel/7k !e% teht? .i az a kt i%en0i%en /elent#s ese!ny' a!ely ppen e kt "tu!' Q0R s Q23 kztt trtnikN Az els# ilyen ese!ny ne! !s' !int a :a%y ;onstantin ne&hez kt#"# Q1Q0as !ilni e"iktu!' a!ely,en &%et &etnek az 7l"ztetsnek s 9/ra en%e"lyezik a keresztnys%et. A !sik ese!ny a Q2R0s :i eai zsinat' a!elyen !a%a ;onstantin elnkl. Epp ez a kt ese!ny /elenti a ks#,,i keresztny >urpa kez"eteitB >zt a kt ese!nyt kellett Attilnak i"#,en tu%rani e%y 2Q &es szktetsselB Isak 9%y &lhatott a keresztnys% ,ar,r ellens%&' s szent let) sz7zek &rszo!/as %yilkos&' ha i"#,en a sa/t $ia utn uralko"ott. .iutn ezt az apr kronol%iai salst &%reha/tottk !e%lltak s kr,epillantottak? Ga/on $elt)nt &alakinekN ... Hlsik(tott ,rki' ho%y ll/unk !r !e%' !ert ne! ez az ese!nyek helyes i"#ren"/eN ... ;i"er7lt' ho%y senkinek ne! t)nt $l se!!i. >kkor aztn &rsze!et kaptak s e%y 9/a,, salsra ra%a"tattk !a%ukat. Hel!er7lt u%yanis az i%ny' ho%y / lenne' ha a %er!nok ne! a hunokkal e%y i"#,en' hane! !% azok el#tt rkeznnek !e% >urp,a. .irt &olt ez $ontos sz!ukraN >%yrszt azrt' ho%y !int els#knt rkez#k' ppen els#s%7k okn /o%alapot $or!lhassanak ,izonyos ter7letekre. .srszt pe"i% azrt' ho%y azok a nyu%ati %er!n ne!zetek' akik a ks#,,i szza"ok,an a keresztnys% &"el!ez#inek szerep,en tetszele%tek' az istentelen s ,ar,r hunok !e%ll(tsnak "i s#s%t is learathasskB .r a *5ossz9 ha/9 .ero&in%ok+ . $e/ezet,en &il%osan le(rta!? *8%y tan(t/k nek7nk' ho%y a hunok kelet $el#l !e%in"ul&a s nyu%at $el tr&e' !inte%y )ztk' ha/tottk !a%uk el#tt a %er!n npek na%y sokas%t' akik (%y nhny &tize""el a hunok el#tt rtk el a r!aiak hatrait. K...L .ire a pro,l!a ere"eti okozi S !a%uk a hunok S !e%rkeztek' a""i%ra ezek a %er!n

kirlys%ok ssze$o%&a azzal a 4!&al' a!ely ekkorra !r sak rnyka &olt e%ykori n!a%nak' Iatalaunu!nl &%7l !e%ll(tottk a hunok el#retrst. K...L <!!r ne! sak a 4!ai ,iro"alo! !e%"ntsnek az r"e!e illeti a %er!nokat' "e a ,ar,r hunok $eltartztatsnak "i s#s%e isB K...L Ter!szetesen ne! ltezett se!!i$le hun ra"atot !e%el#z# %er!n hull!.+ Ahhoz teht' ho%y a %tok a hunok el#tt rkezhessenek !e%' e%y 9/a,, salshoz $olya!o"tak. Azt a Q230as "tu!ot' a!ely 5ess An"rsnl is $el,ukkan s a!ely S !int lttuk S !r ele&e 2Q &&el na%yo,, a kelletnl' a 1ulin naptr ,e&ezetst#l in"ul s a ;risztus szerinti i"#sz!(tsok "tu!ai kztt !e%l&# k7ln,s%et kihasznl&a to&,,i 2R &&el !e%n&eltk. A%y ker7lt a hun ,e/&etel Q7Q0ra. >zt a "tu!ot kzli a ;pes ;rnika is. A hun trtnet ks#,,re s9sztatsa teht kt lp s#,en trtnt. >ls# lps,en !% sak az &olt a l' ho%y Attila a keresztnys% ,e&ezetse utn &ezesse puszt(t ha"/ratait. >zt 2Q &nyi szktetssel rtk el. A !so"ik lps l/a azon,an !r az &olt' ho%y /o%alap tere!t# llal ltrehozzanak e%y hun trtnetet !e%el#z# h#si %er!n !9ltat. >hhez to&,,i 2R & s9sztats kellett. 5o%y &il%oss &l/on !ennyire ne! a sa/t !e%alapozatlan %on"olatai!at akaro! !in"enron er#ltetni' ha"" hozzak i"e e%y rulko" rszletet Tours0i Ger%ely krnik/,l' a *5istoria $ran oru!+0,l. A !so"ik kny& ne%ye"ik $e/ezete a k&etkez# sza&akkal &%z#"ik? *A,,an az i"#,en sok eretnek ostro!olta <sten e%yhzt' akik,en azon,an t,,nyire ,etelt az isteni ,ossz9. Athanari h' a %tok kirlya na%y 7l"zst in"(tottD sok keresztnyt k7ln,z# ,7ntetsekre (tlt s kar""al le!szroltatottD nhnyan sz!)zets,en haltak !e% hezs s &lo%atott k(nzsok k&etkezt,en. >zrt trtnt' ho%y !ikz,en az <sten (tlete $enye%ette' oly sok i%az &r kiontsa !iatt &%7l el)ztk az orsz%,l' s sz!)ztk haz/,l azt' aki <sten e%yhzra t!a"t. 6e tr/7nk &issza a kor,,i ese!nyekhez.+ .e%tu"tuk teht' ho%y ezek a nyu%atra &et#"tt %er!n npek e%yltaln ne! &oltak olyan szentek s ernyesek' !int aho%y azt a ks#,,i propa%an"a $elt)ntette. A %t Athanari h pl"nak okrt ki$e/ezetten 7l"zte a keresztnyeket. Az i%azi !e%lepets azon,an !% htra &an. A ne%ye"ik $e/ezet S aho%y ol&astuk 0 ezzel a !on"attal zrult? *6e tr/7nk &issza a kor,,i ese!nyekhez.+ Ga%yis &il%os' ho%y a!ir#l az t"ik $e/ezet,en ol&asni $o%unk' az i"#,en !e%el#zte Athanari h kort' hiszen kor,,i ese!nyekhez tr7nk &issza. =ssuk' ho%yan kez"#"ik az t"ik $e/ezet? *5(re rkezett teht' ho%y a hunok Gallira akarnak t!a"ni.+ :o sakB ... ;i"er7l' ho%y Ger%ely krnik/,an a !so"ik kny& t"ik $e/ezete ppen olyan ese!nyekr#l sz!ol ,e' a!elyek Attila %alliai ha"/rat&al kap solatosakB Ga%yis Tours0i Ger%elynl Attila kora i"#,en !e%el#zi a %t korszakotB >zek utn az e!,er %yorsan !e%nzi' ho%y a hi&atalos kronol%ia szerint !ikor is lt ez a ,izonyos Athanari h. A Uikip"ia az *Athanari h nyu%ati %t $e/e"ele!+ (!sz alatt a k&etkez#ket (r/a? *Athanari h &a%y Athanarik K...L nyu%ati %t $e/e"ele! QVR 0 Q31 kztt.+ Ger%ely azon,an S !int lttuk 0 9%y e!l(ti Attila %alliai ha"/ratt' !int a!i Athanari h uralko"st i"#,en !e%el#zte. Ga%yis a hunok S Tours0i Ger%ely lo%ik/a szerint S !in"enkpp QVR el#tt &ezettk nyu%ati ha"/ratukatB Az Antonio -on$ini ltal hozott QR20es "tu!' a!elyet a %alliai ha"/rat &eknt e!l(t' tkletesen illeszke"ik e,,e a kp,eB >z a "tu!' a!ely Ger%ely lo%ik/&al tel/es sszhan%,an &an' a ha!is(ts kt $zisa kztti llapotot konzer&lta. O%yanis i"#,en !r :a%y ;onstantin kora utnra esik' "e !% !e%el#zi a %t korszakotB Jersze Tours0i Ger%ely krnik/nak $ur sa i"#ren"/e ne! sak neke! t)nt $el. A ktet szerkeszt#i is szleltk az ellent!on"st s a l,/e%yzet,en i%yekeztek is %yorsan ki/a&(tani Ger%elyt?

*Szerz#nk itt kiss k&etkezetlen' !i&el ne! kor,,i' hane! /&al ks#,,i ese!nyekre tr t. A hunok &al/,an sak 2R10,en t!a"tk !e% Gallit.+ :ek7nk pe"i% pp az a $ela"atunk' ho%y az ilyen s ehhez hasonl' r%i krnikk,an elre/tett i"#ren"i ellent!on"sok ssze%y)/ts&el &%re ren",e rak/uk sszekuszlt trtnel!7nketB Az a $ela"atunk' ho%y azt a !rhetetlen7l sok hazu%s%ot' s9sztatst s $er"(tst' a!elyet eurpai trtnel!7nk hossz9 szza"ai alatt ne!zet7nk !9lt/a ellen elk&ettek' &%re leleplezz7kB Aho%y Jet#$i !on"an? *.it rkentek a szza"ok' =e!ossuk a %yalzatotB+