You are on page 1of 11

A SUCESIÓN POR CAUSA DE MORTE

I. O dereito sucesorio na LDCG Vid. art. 213 LDCG Cfr. arts.117-170 LDCG 1995 II. Clases de sucesión (art. 181 LDCG) 2.1. A sucesión testada Non necesariamente declaración de vontade unipersoal e persoalísima 2.2. A sucesión intestada 2.2.1. A remisión ó Código civil en materia de sucesión intestada (art. 267 LDCG) * Arts. 935 e 943 sobre chamamento aos ascendentes (en defecto de descendentes) e ao cónxuxe viúvo (en defecto de descendentes e ascendentes). Vid. sobre lexítima art. 238 LDCG. * Vid. art. 226 LDCG sobre dereitos do apartado 2.2.2. A sucesión da Comunidade Autónoma de Galicia   Aceptación a beneficio de inventario (art. 268 LDCG) Destino dos bens (art. 269 LDCG)

Vid. Decreto 94/1999, de 25 de marzo, sobre réxime administrativo da sucesión intestada a favor da Comunidade Autónoma de Galicia 2.3. A sucesión contractual Irrevogavilidade (cfr. arts. 217, 222, 230.2º LDCG) III. A prohibición de reversión e reserva Vid. art. 182 LDCG. Cfr. arts. 811 (reserva hereditaria lineal), 968-980 (reserva hereditaria ordinaria) Cc.

  Individual Mancomunado 1.4.2º LDCG) 2. O testamento mancomunado 2. 183. 192. Disposicións correspectivas  Revogación unilateral en vida dos cónxuxes (art.4.1º LDCG) .2º LDCG).1º LDCG). 697 sobre testemuñas e art. art.4.4. prohibición do art. sobre testamento do incapacitado) II. Requisitos do outorgamento Notarial (art. 2.2.1º in fine e 184-185 LDCG. 669 Cc. Idioma (art. 183. Outorgantes   cónxuxes: disposicións correspectivas disposición adicional terceira da LDCG non cónxuxes (art. 183.1. cfr. 694 Cc. 187. 191. Revogación 2.3. Concepto (art. art.1. O testamento aberto ordinario 1. 187. Modalidades (art.1º LDCG) Cfr. 665 Cc.1º LDCG) 2. cfr.2. cfr.1. 2º LDCG) Testemuñas (arts. Forma.3. 192. Caracteres (cfr.A SUCESIÓN TESTADA I. art.2. 2. 186 LDCG) Definición de testamento art. 195 LDCG) 2. 667 Cc. Revogación expresa: testamento aberto notarial (art. Revogabilidade Revogación conxunta Revogación unilateral de disposicións non correspectivas Notificación (art.

191.1. vid.3. O testamento por comisario 3.2. 201 LDCG) * Cfr. usufruto universal (art. sen necesidade de notificación Disposición polo cónxuxe supérstite (art.4. Contido e efectos da fiducia sucesoria 3.2º LDCG) III. Excepcións: revogación unilateral polo cónxuxe supérstite (art. 192. 197 LDCG) 3. 670 Cc.4. disposición adicional terceira LDCG) 3. 830-831 Cc. art. premorto un cónxuxe (ou incapaz para testar). Concepto (art. 199 LDCG) 3.1. 193 LDCG) Disposición en vida dos cónxuxes (art. cfr.2º LDCG) dos bens incompatible con cláusulas Revogación tácita: disposición testamentarias correspectivas Regra xeral: testamento mancomunado e liberdade dispositiva (art.Consecuencia: condicionadas ineficacia das disposicións recíprocamente Notificación ao outro cónxuxe (art.1º LDCG) o Conxunta o Unilateral. Contido da facultade testatoria (art. 197 LDCG. 196 LDCG) Fiducia sucesoria Cfr. 197 LDCG) Designación de herdeiro ou legatario Asignación de bens concretos .3º LDCG)  Irrevogabilidade. Facultade de administración en tanto non exercita a facultade testatoria (art. 3.2. 174 LDCG) 3.4. 194. Consecuencia: ineficacia da cláusula correspectiva. 194.4. e arts. Comisario (art. 228 LDCG) 3.3. Beneficiarios: fillos e descendentes comúns (art.4. Prazo de exercicio (art.4. Forma (art. prohibición art. 197 inicio LDCG.

e art.3. 200. 750 Cc.2. arts. 171 LDCG e art. 208 LDCG) . art.5. 200 LDCG. cfr. 204 LDCG) * Facultades do testamenteiro 4. 202 LDCG) IV. Disposición testamentaria de bens gananciais (arts.) * Facultades do testamenteiro 4.5. cfr. Cfr. 1º e 2º LDCG.Sobre forma de asignación inter vivos ou mortis causa vid. As chamadas disposicións testamentarias especiais: validez e interpretación de disposicións testamentarias 4. Límites (art. 198 LDCG) 3. art. Disposición a prol do cónxuxe (art.4. art. 205-207 LDCG.4.1. 276 (partilla conxunta) LDCG 3. 205-207 LDCG. 203. Disposición feita baixo a condición de coidar e asistir ao testador (art. Disposición a favor de persoa incerta (art.2º LDCG) 4. Ineficacia (art.

art.1. 218 LDCG) III. A mellora de labrar e posuír 3. 210. art. Ineficacia (art. cfr. 218 LDCG) IV. art. 1255 Cc. 212) Interpretación de estipulacións que fagan referencia a institucións consuetudinarias galegas (art. cfr. Contido (art.PACTOS SUCESORIOS I.1. Efectos (art. Cfr. Pactos de mellora: disposicións xerais 2. Réxime xurídico dos pactos sucesorios 1. Concepto e finalidade (art.4. 211) Representación (art. 224 LDCG) . 215 LDCG) 2. 216 LDCG) Facultades de disposición da persoa ou persoas mellorantes (art.4. 181 e 209 LDCG.2. Pago en metálico (art. 223 LDCG.3. 1. art. Pactos sucesorios admitidos no Dereito civil galego Discusión sobre a admisibilidade dos pactos atípicos arts. 242 LDCG Vid.2. cfr. art. 222 LDCG.3. 217 LDCG) 2. 250 LDCG sobre pago da lexítima) 3. art. Efectos. Premoriencia do mellorado (art.2. 214 LDCG) Suxeitos Obxecto 2. 219 LDCG) 3. 213) II. cfr. 221 LDCG. Concepto e finalidade (art.1. Disposicións xerais sobre os pactos sucesorios     Capacidade (art. Supostos de ineficacia (art. 218 LDCG) 3. O apartamento 4. Concepto (art.1.) Forma (art. 663 Cc.

2º LDCG9 Supostos de ineficacia:  En vida do causante (art. 235 LDCG) * Vid. 236. 224 LDCG) Apartamento e sistema lexitimario: arts. Elementos subxectivos e obxectivos Persoa apartada (art. 236. 233 LDCG) Obrigas do cónxuxe usufrutuario (art. 227 e LDCG. divorcio.1º LDCG) Conmutación (art. 230 LDCG):  Indignidade  Xusta desherdación  Revogación do testamento  Ineficacia do pacto por mutuo acordo  Declaración de nulidade. art. Forma (art.2º LDCG e art. de 4 de outubro Gastos. O usufruto do cónxuxe viúvo 5.3. 229.1º LDCG) Renuncia (art.Revogación. separación xudicial ou de feito Morto o causante:  Novas nupcias ou vivir maritalmente con outra persoa (art. STC 171/2012. 228 LDCG) 5. modificación e extinción do usufruto Carácter inalienable (art. 224).3º LDCG)  A instancia dos propietarios sen usufruto (art.1.4. Efectos do apartamento (art. 226) V. 235 LDCG) 5.2. queda afectada toda a súa liñaxe Contraprestación (art. 237 LDCG)  . 229. 229. Contido do usufruto Deber de formar inventario e prestar fianza (arts. 231-232 LDCG) Facultades do cónxuxe usufrutuario (art. LDCG Apartamento e sucesión intestada (art. 225 LDCG) *Carácter aleatorio da figura 4.2. melloras e reparacións (art.

.

1. 228 e ss. Pago con bens extrahereditarios: opcións dos herdeiros (arts.4.1. 227 e 239 LDCG) III.3. Intanxibilidade da lexítima. art. Concepto e natureza xurídica da lexítima galega (art.4.2. Pago da lexítima. Descendentes. O novo sistema lexitimario na LDCG 1. Prazo (art. 238. arts. LDCG) 3.AS LEXÍTIMAS I.2º LDCG) 4. 238 e 261 LDCG) 3.1. Dereito de representación (arts. Contido   concorrencia con descendentes do causante (art. 253 LDCG) 2. (art. Art. 240 LDCG) II.1. 250 LDCG) 3.2. 282 no caso de partición conxunta. 243 LDCG) 3.5. 241 LDCG.2. 251 LDCG) IV. Contía (art. 248 (obrigados ó pago) LDCG 3. A lexítima dos descendentes 3.1. Cálculo e pago da lexítima Art.4. 3.Beneficiario (art. 254 LDCG) . Lexítima e apartamento (arts. Principios xerais: autonomía da vontade 1. 245 LDCG) 3. Cálculo e imputación: títulos hábiles para a atribución da lexítima (art. 244 LDCG (cfr. 253 LDCG) cónxuxe viúvo lexitimario único (art. cfr.2.5. 246 e 248 in fine LDCG) Cfr. A lexítima do cónxuxe viúvo 4. Reducións (art. 221 sobre mellora de labrar e posuír e art.1. art. 243 in fine (determinación da lexítima individual) e art.

Acción de reclamación da lexítima (art.1º LDCG) 6. 259. A preterición 5. Desherdamento inxusto (art. Efectos do desherdamento (art. 249.1. Solicitude de inventario e de anotación preventiva (art.1. acreditación 6. 242 LDCG.4. O desherdamento 6. 264 LDCG) VII. Preterición intencional (art. 263 LDCG) 6. 256 LDCG) V. Conmutación   satisfacción polo causante. títulos hábiles para a atribución da lexítima (art.2.2. Xustas causas de desherdamento (art. apartamento) .4. Requisitos (art. 252 e 266 LDCG) 7.1º LDCG) 7.1. 265 LDCG) 6. cfr. 247 LDCG) 7.2º LDCG) VI.2º e 3º LDCG) 7. 262 LDCG)   testamento xusta causa. 258 in fine LDCG) un descendente (art.3. 259. 1º LDCG) todos os descendentes (art. Prazo de prescripción e caducidade das accións de protección da lexítima (arts. Reconciliación (art. Preterición non intencional    cónxuxe (art.5.3 Facultade de opción do cónxuxe (art. 257 LDCG) 4.5. 255 LDCG) conmutación polos herdeiros (art.4. 262. Dispoñibilidade: a renuncia á lexítima (art. As garantías do lexitimario e accións de defensa da lexítima 7.3. Acción de complemento da lexítima (art. 249.2. 258 LDCG)   descendente cónxuxe 5.4.

277 e 282 LDCG.A PARTICIÓN I. art. 277 e 282 LDCG) Revogación (expresa)   En vida de ambos cónxuxes (art. 271 LDCG) Posición do cesionario dun coherdeiro na partición (art. 280 LDCG) III. 279 LDCG) Premorto un cónxuxe (art.3. 270 LDCG) Partilla con coherdeiros menores ou incapacitados (art.1.2. vid. pago da lexítima con bens extrahereditarios) Eficacia (arts. 283 LDCG) Requisitos para ser contador-partidor (arts. Alleamentos incompatibles coa partilla (art. Forma (arts. 291-293 LDCG) 3. 286-287 LDCG. vid. Partición por contador-partidor 3.Partición conxunta dos cónxuxes Concepto e finalidade (arts.3. 281 LDCG) 2.2. 283 in fine e 283 LDCG) Aceptación (art. 274-275 LDCG) 2. Pluralidade de contadores-partidores Designación mancomunada (arts. Nomeamento de contador-partidor Forma (art. Partición Modalidades (art. 288. art.2º LDCG) .2º LDCG) Designación sucesiva (art. 285 LDCG) Designación solidaria (art.274 LDCG) 2. 288 LDCG) Renuncia (art. 289 LDCG. 272 LDCG) II. 288. Contradición entre o testamento e a partilla (art. 290 LDCG) 3. Partición polo testador 2. Facultades (arts. vid.4.1.

296 LDC) Proposta de contadores-partidores (arts. 300 LDCG . 303-304 LDCG) Operacións complementarias (art. Partición xudicial Art. Supostos Partición por acordo unánime (art. 298-299 LDCG) Designación de contador-partidor (art.3. Administración do lote adxudicado ó coherdeiro ausente de feito (art. 305 LDCG) Protocolización do caderno particional (art. 295 LDCG) 4. 294 LDCG) Acordo por maioría para promover a partición perante notario (art. 308 LDCG) * Cfr.1. 306 LDCG) Notificación (art. 48-50 LDCG da situación de ausencia non declarada V. Partición perante notario Notificación do requirimento de partición (art. 301 LDCG) Procedemento:      Inventario (art. Partición polos herdeiros 4.IV. 307 LDCG9 4. arts.2. 302 LDCG) Formación e reparto de lotes (arts.