You are on page 1of 23

Tema 1 „MEDICINA DE FAMILIE CA SPECIALITATE” Medicina de familie ca specialitate. Definiţia medicinii de familie şi a asistenţei medicale p ima e. !

"iecti#ele şi met$d$l$%ia medicinii de familie. L$c&l medicinii de familie 'n medicina m$de n(. Definitia medicina de familie (WONCA, OMS): • specialitate • actiuni terapeutice, profilactice, educationale, de recuperare • disciplina academica, stiintifica  aspect educativ, de cercetare • AMP si continua • promovare sanatate individ, familie, colectivitate Definitia AMP (OMS): • primul contact al individului cu sistemul de sanatate • primul element al procesului de promovare, pastrare a sanatatii • serviciul de sanatate e adus mai aproape de locul de trai/munca Obiectivele MF: ) om sanatos !) om "olnav #) profila$ia %, %%, %%%, specifica &) patolo'ia sociala (soma(, saracie, etc) )) coordonare cu:  medicina speciali*ata  am"ulanta  servicii paraclinice Metodolo'ia M+: M+ (AMP) orientare clinica spre comunicare te,nica redusa AM Continua sinteza ). 1.

AM Speciali*ata orientare paraclinica spre investi'atii te,nica avansata AM Sporadica analiza

Ist$ ic&l de*#$lt( ii medicinii de familie 'n l&me şi 'n +ep&"lica M$ld$#a. +$l&l Instit&ţiil$ Inte naţi$nale ,-!N.A/ E0+ACT1 'n implementa ea p acticii medicinei de familie. -./: Conferinta de la Alma0Ata, 1a*a,stan -/&: 2iroul 3e'ional 4uropean (#/ de sarcini pentru sanatatea fiecarui cetatean) --5: Conferinta de la 6iu"leana, Slovenia 3M -//: pro'ram de speciali*are 5 luni --#: Ordin &7 MS: medicina de familie 8 specialitate instruire postuniversitara 9 internatura de an 1223: ! :otariri de ;uvern (55/, #&) < Ordin MS (!77) :ot=r>rea ;uvernului 3? Moldova Nr?55/ @Cu privire la aprobarea Concepţiei reformării sistemului asistenţei medicale în RM în condiţiile economice noi pentru anii 1997 – !!"A? :ot=r>rea ;uvernului 3M Nr? #& @Cu privire la dezvoltarea Asistenţei Medicale PrimareA? Ordinul Ministerului s=n=t=Bii 3M Nr?!77 @Privind reforma medicinii primare în R# MoldovaA? )445: instruirea medicala continua )443: M+ 8 disciplina universitara o"li'atorie Ordinul MS Nr? &7& @Cu privire la delimitarea $uridică a AMP la nivel raionalA )414: reevaluarea unor concepte  ordin MS despre AMP WONCA 8 World Or'anisation of National Colle'es, Academies (8 World Or'anisation of +amilC Doctors), -.! 4D3ACE 8 4uropean AcademC of Eeac,ers in ;eneral Practice and +amilC Medicine, --! Structura serviciului de AMP in RM: • #) CM+ raionale < CM+ 2alti • C,isinau: ) AME, includ ! CM+ < Clinica Dniversitara inclusiv: • #-! CS • )& OM+ Caracteristici de baza ale MF: ) orientare spre individ, familie, colectivitate !) comunicare pacient0medic de durata

#) &) )) 5) .) 5.

prim contact folosire resurse, coordonare asistenta medicala, cola"orare cu alti specialisti continuitate act medical re*olvare pro"leme de sanatate la nivel individual ("oli acute, cronice) si comunitar a"ordare pro"leme de sanatate in aspect "iopsi,osocial

+$l&l ! %ani*aţiei M$ndiale a S(n(t(ţii 'n ef$ ma ea sistemel$ de s(n(tate. Decla aţia de la Alma6At7 şi Ca ta de la Li&"liana. Declaratia de la Alma0Ata -./ • AMP 8 rol0c,eie in sistemul de sanatate • definitie AMP • minim AMP:  educatia despre cele mai raspindite "oli si tratament  tratament adecvat pt "olile cele mai frecvente  provi*ia cu medicamente esentiale  imuni*area impotriva celor mai frecvente maladii infectioase  preventia si controlul "olilor endemice locale  planificarea familiei, in'ri(iri mama0copil  aport adecvat cu apa, alimente • definitia sanatatii, sanatatea 8 drept uman fundamental • importanta altor factori decit medicali in sanatate: economici si sociali • participarea individului, comunitatii in activitatea sistemului de sanatateF

pGn= Gn anul !777 statele mem"re ale Or'ani*aBiei Mondiale a S=n=t=Bii vor ela"ora Hi implementa o politic=, care ar asi'ura accesul deplin la serviciile curative calitative, "a*ate pe medicina primar=, susBinut= de medicina secundar= Hi terBiar=

Carta de la 6u"leana --5 • intersectorialitatea 9 un element esential in reforma sistemelor de sanatate ("unastarea indivi*ilor depinde nu numai de serviciile de sanatate) • principiile fundamentale:  elementul motrice 9 valorile fundamentale  o"iectivul 9 sanatatea  actorul principal 9 individul  calitatea serviciilor  mod via"il de finantare • incura(area autonomiei institutiilor sanitare Actele n$ mati#e de stat ale implement( ii medicinii de familie şi ef$ mei Asistenţei Medicale p ima e 'n +ep&"lica M$ld$#a. -//: perfectionarea de 5 luni  primele loturi de M+ (4dinet, Anenii0Noi, C,isinau) --#: M+ 8 specialitate --.: re*identiat, "a*a academica de instruire (ProSan, Clinica Dniversitara) --/: fondare catedra M+ !77#: instruirea medicala continua !77.: M+ 8 discpilina universitara o"li'atorieI or'ani'rama sistemului raional al sanatatii !7 7: profesio'rama M+ De$se"i ile dint e Asistenţa Medical( P ima ( şi Asistenţa Medical( speciali*at(. C$nl&c a ea medic&l&i de familie c& ceilalţi specialişti. AMP AMS orientare spre sanatate orientare spre "oala pacient in aspect inte'ral o"iect de studiu 9 or'anul preventie tratament AM prim contact AM secundara AM Continua AM sporadica mai ieftin mai scump C$mp$nentele de "a*a ce alc(t&iesc standa d&l p $fesi$nal al MF ,-!NCA 6 E0+ACT1. F&ncţiile medic&l&i de familie. Standard profesional al MF: ) mana'ement AMP !) asistenta centrata pe pacient #) deprinderi medicale propriu0*ise :. 9. 8.

Asi%& a ea c$ntin&it(ţii asistenţei medicale. promovea*a starea de sanatate  profila$ia %. comunitatii . folosire resurse &) aparare interese pacient Accesi"ilitatea la asistenţa medical( p ima (.ere Gn dinamica la domiciliu . suprave'.) asistenta medicala in afara orelor de pro'ram /) inscrierea pe listele medicului de familie Vizite la domiciliu: ? Dr'entelor medico0c. tratament )) suprave'. %%% #) in'ri(iri medicale curente &) dia'nostic.ea*a.ipei si intre specialitati #) in timp (fle$i"ila) 3.ere Hi tratament )? Persoanelor.) recuperare. paliative -) cercetare stiintifica Asigurarea accesibilitatii la AMP: ) pro'ram de lucru !) pro'ramarea consultatiilor ur'ente. %%. mana'ement sanitar MF asigura: ) primul contact !) acces la servicii potrivite si de "una calitate. Mana%ement&l p im&l&i c$ntact. ur'entele medicale #) consultatiile de rutina &) accesul telefonic )) timpul de asteptare 5) vi*ite la domiciliu . care au solicitat serviciul de asistenta medicala ur'enta Hi solicitarea a fost transmisa pentru deservire medicului de familie 5? Persoanelor asi'urate de orice v>rsta dup= e$ternare din secBiile spitaliceHti.erea medicala Hi tratamentul preventiv al contactelor Continuitatea e perentiala este asigurata de continuitatea: ) informationala !) in cadrul ec. care necesita suprave'.olistica 5) orientare spre comunitate Aspecte ale activitatii MF:  conte$tual  atitudinal  stiintific Domeniile de activitate ale MF: ) promovare sanatate. rea"ilitare /) in'ri(iri terminale.? Depistarea contactelor cu "oli conta'ioase. tratament &) e$perti*a vitalitatii )) sanatate pu"lica.&) a"ordare compre. profila$ie "oli !) AMD #) dia'nostic. .ensiva )) a"ordare . or'ani*area Hi efectuarea masurilor antiepidemice primare Gn focarele de "oli conta'ioase /? Suprave'.irur'icale !? Copiilor Gn v>rsta de 70) ani aflaBi su" tratament #? Persoanelor asi'urate cu insuficienta motorie a mem"relor inferioare &? 2olnavilor Gn fa*a terminala sau cu afecBiuni 'rave care necesita e$aminare. servicii speciali*ate #) coordonare cu alti specialisti. M+ 8 primul caruia i se adresea*a persoana/pacientul Competentele de baza ale MF ce tin de managementul contactului primar: ) mana'ement contact primar al pacientilor cu pro"leme de sanatate neselectate !) deservire pacienti cu spectru lar' de pro"leme #) coordonare cu alti specialisti &) folosirea eficienta a resurselor sistemului de sanatate )) oferirea serviciilor de sanatate adecvate 5) apararea intereselor pacientului Functiile MF: ) asi'ura accesi"ilitatea la asistenta medicala !) suprave'.ere medicala continua 5) asistenta medicala a familiei.

!+.ipa interdisciplinara: interacBiunea diferitor specialiHti.ipa 8 'rup de persoane care lucrea*a in comun pentru atin'erea unui scop comun? 4c. ).” N$ţi&ne de mana%ement in p actica medic&l&i de familie. Calit(ţile de lide ale MF. P actica MF 'n % &p/ indi#id&al(. Aspecte ale mana%ement&l&i clinic/ a p acticii medicale şi pe s$nal medical.ipei. 1.ipament /) educatie sanitara -) evidenta materiale.FGHIJHGKLJM1 şi c$$ d$na e c& alte es& se ale sistem&l&i de s(n(tate1.ANI<A+EA ACTI=IT>?II EC@IPEI DE ASISTEN?> MEDICAL> P+IMA+>. Medicina de p im c$ntact.u*a 5. receptionist • personal non0medical Asistenta medicala% ) inre'istrare pacienti !) identificare pro"lema pacient #) contri"utie la consultatie &) semnalare ur'ente medicale )) efectuare tratamente indicate de M+ in oficiu/domiciliu 5) pre'atire ca"inet de lucru al M+ . 4c.AT!+II AN MEDICIN>.ipa multidisciplinara: se "a*ea*= pe faptul ca a"ilit=Bile diferitor profesioniHti sporesc creativitatea. N$ţi&ne de p$ ta pent & &tili*a ea aţi$nal( a es& sel$ sistem&l&i de s(n(tate.ensive Hi sta"ilitatea ec. C$mpetentele de "a*a de mana%ement a medic&l&i de familie in AMP .0+>+IL!+ !BLI. ofer= soluBii compre. Procesul de mana'ement in practica M+: ) formularea o"iectivelor !) definirea populatiei deservite in centrul medical #) evaluarea necesitatilor. ! %ani*a ea se #iciil$ de AMP 'n M$ld$#a. aparata( Moasa% ) evidenta 'ravide !) vi*ite la domiciliu 'ravida. CM+: &70/7 mii CS: &.Medicina de p im c$ntact/ acces descCis pent & t$ate p $"lemele/ D%ate Eeepin%” . promovea*= inovaBia Hi '>ndirea desc. le. resurselor &) determinarea prioritatilor )) formularea politicilor 5) evaluarea performantelor M$dele de $ %ani*a e a se #iciil$ de asistenţ( medical( p ima (/ cent e medicin( de familie. .ipei M+: • medicul de familie • asistentele medicale • moasa • secretar. Beneficii de a"$ da e 'n ecCipa a l&c &l&i 'n MF. C$mp$nenţa ecCipei de asistenţ( medical( p ima ( .ipei? 4c. Sa cinile şi m$ti#a ea mem" il$ ecCipei MF.)0 .) desfasurarea activitatilor /) coordonarea si controlul re*ultatelor Sa cinile de mana%ement in p actica MF d&p( definiţia E0+ACT. 9.&) in varietatea necesitatilor individului (lon'itudinala) )) relationala. ACTI=ITATEA MEDIC0L0I DE FAMILIE AN C!NDI?IILE ASI.ipei? !tapele de management: ) anali*a situatiei !) identificarea pro"lemelor #) evaluarea resurselor &) ela"orarea unui plan )) or'ani*area procesului de implementare a planului 5) planificarea activitatilor propriu0*ise .isa a mem"rilor ec. cerintelor.c$ntact clinic c& pacienţii1 şi $l& ile mem" il$ ecCipei AMP N MF.) mii OM+: -770#777 OS: J-77 8.ipa transdisciplinar=: interacBiunea specialiHtilor din diverse discipline. aplic>nd te.) sterili*are ec.EMENT0L P+ACTICII MEDICALE. adapt>ndu0se Hi folosind reciproc resursele pentru operare Gn le'=tura lo'ica? Componenta ec.” MANA. interpersonala Tema ). Mana'ement in practica M+: planificare si mentinere conditii de activitate eficienta a ec. +$l& ile şi f&ncţiile de mana%ement 'n p actica MF.nici de interacBiune Gn situaBii reale de practica? 4c.

! %ani*a ea fl&O&l&i de pacienţi 'n p actica MF.erea medicala Hi tratamentul preventiv al contactelor • asistenta medicala in afara orelor de pro'ram • inscrierea pe listele medicului de familie • accepta"ilitatea serviciilor 3. care au solicitat serviciul de asistenta medicala ur'enta Hi solicitarea a fost transmisa pentru deservire medicului de familie  Persoanelor asi'urate de orice v>rsta dup= e$ternare din secBiile spitaliceHti. acordare licente pt activitate medicala  creste calitate in'ri(iri de sanatate Cate'orii de persoane asi'urate:  an'a(ati  persoane asi'urate de stat  persoane care isi procura PA individual Servicii medicale incluse in Pro'ramul Dnic: ) AMP: • servicii medicale profilactice . ta$e.ere Hi tratament  Persoanelor.ere Gn dinamica la domiciliu  Depistarea contactelor cu "oli conta'ioase. care necesita suprave'. F$l$si ea sistem&l&i inf$ maţi$nal pent & %esti$na ea inf$ maţiil$ şi $ %ani*a ea l&c &l&i 'n p actica MF. contri"utii patronat )) in'ri(iri primare de sanatate. Asi%& a ea acces&l&i la se #icii de AMP. profila$ie 5) decentrali*are economico0financiara  'rad inalt de autonomie . Sistem informational 8 mecanism de colectare. P incipiile asi%& ( il$ medicale $"li%at$ ii. *ile lucratoare (anumit medic)  !7 min consultatia • accesul telefonic • timpul de asteptare (&7057min) • vi*ite la domiciliu  Dr'entelor medico0c. in ca* de necesitate :.irur'icale  Copiilor Gn v>rsta de 70) ani aflaBi su" tratament  Persoanelor asi'urate cu insuficienta motorie a mem"relor inferioare  2olnavilor Gn fa*a terminala sau cu afecBiuni 'rave care necesita e$aminare. de rutina:  ! *ile lucratoare (orice medic) sau . anali*a si transmisie a informatiei necesare pentru or'ani*area serviciilor de sanatate si pentru cercetare si predare? Eipuri de informatii in CM+:  clinice:  fise medicale individuale  re'istre de mor"iditate.itate #) acces universal &) finantarea din fonduri pu"lice. ofera asistenta medicala inclusa in Pro'ramul Dnic? Principiile AOM: ) solidaritate !) ec. procesare. mortalitate  inre'istrare vi*ite  epidemiolo'ice  administrative P. AOM 8 sistem de stat de protectie a intereselor populatiei in domeniul ocrotirii sanatatii.#) imuni*are 'ravide &) consult O2. suprave'. or'ani*area Hi efectuarea masurilor antiepidemice primare Gn focarele de "oli conta'ioase  Suprave'.) acreditare institutii medicale. Or'ani*are flu$ de pacienti:  ca"inete de tria(  lucrul asistentei medicale  sistem informational de planificare a vi*itelor Metode de asi'urare a accesi"ilitatatii la AMP: • pro'ramul de lucru al M+ • pro'ramare consultatii ur'ente • ur'ente medicale • consultatii neur'ente.

irur'icale (anamne*a. acordata. e$amen clinic. inclusiv eli"erarea Hi evidenta Comisiei Medicale Consultative !) or'ani*area trimiterii la Consiliul de 4$perti*a Medicala a Kitalit=Bii (C4MK).) controlul medical anual. la solicitare persoanei. e$amene profilactice 11. Se #icii c& ati#e ac$ date de medic&l de familie 'n cad &l asi%& ( il$ medicale $"li%at$ ii.irur'ie Gn st=rile ur'ente. la indicaBii medicale tratamentul c.ere de*voltare copil #) imuni*are &) testare la tu"erculina )) in'ri(ire 'ravide. lau*e 5) planificarea familiei . imuni*are.nice medicale? Solicitare am"ulanBa pentru ca*urile care dep=Hesc competenta medicului de familie Hi posi"ilit=Bile te. furunculului (cu e$cepBia locali*=rilor Gn re'iunea capului Hi '>tului). suprave'. inclusiv suturarea pl='ii Hi aplicarea pansamentului. inclusiv a invali*ilor prescrierea.    +$l&l asi%& ( il$ medicale 'n p $m$#a ea medicinii de familie. ori de c>te ori are nevoie aceasta Gn "a*a datelor o"iective manopere de mica c. Se #icii p e#enti#e ac$ date de medic&l de familie in cad &l A!M. compensate) Servicii oferite de AMP:  primare de "a*a: ) ur'ente !) servicii medicale preventive 8 scolari*are. pentru Gn'ri(irea copilului "olnav.erea Hi aplicarea strict o"servata a tratamentului Gn condiBii de am"ulator. locali*ate superficial tratament in(ecta"il prescriere de tratament medical Hi i'ienico0dietetic. recomandarea investi'aBiilor de la"orator Hi instrumentale prescrierea tratamentului. Se #icii medicale de s&p$ t ac$ date de MF 'n cad &l A!M.nice medicale. e$amen clinic) Gn ca* de "oala sau accident. PacCet&l de se #icii medicale ac$ date la ni#el&l AMP. ) promovare educativa a sanatatii !) suprave'. medicaBie 9 din trusa de ur'enta). completare Hi tinere la *i a documentaBiei medicale primare Hi statistice medicale spre a fi pre*entate MS Hi CNAM 15. Asistenta medicala Gn ca*ul ur'entelor medico0c. PacCet&l de se #icii medicale ac$ date la ni#el&l AMP. accesi"ilitatea la asistenta medicala se pot re*olva cel mai puBin costisitor peste /7L din pro"lemele medicale curente ale populaBiei apreciere c>nd este necesara asistenta medicala de specialitate . disecBia panariciului.) servicii medico0sociale  e$tinse (aditionale) 2.• servicii medicale curative • servicii speciale • servicii de suport !) AMS #) servicii spitalicesti &) servicii farmaceutice (medicamente 'ratuite. inclusiv a medicamentelor compensate. ) !) #) &) )) 5) . certificatelor de deces etc? &) activit=Bii de evidenta. adeverinBelor medicale. suprave'.) /) -) PacCet&l de se #icii medicale ac$ date la ni#el&l AMP. Gn limita competentei M+ Hi posi"ilit=Bilor te. e$tra'erea corpilor str=ini din Besuturile moi. p>n= la scoaterea din evidenta asistenta medicala la domiciliu 14. cu sau f=r= contri"uBie personala monitori*area tratamentului Hi a evoluBiei st=rii de s=n=tate a "olnavilor cronici. sta"ilirea dia'nosticului. consultaBie medicala (anamne*a. sau pentru trimiterea c>tre medicul specialist de profil din serviciul de am"ulator pentru internare Gn spital? 1). Gn tratament am"ulatoriu. PacCet&l de se #icii medicale ac$ date la ni#el&l AMP.irur'ical al pl='ilor. Se #icii medicale & %ente ac$ date de MF 'n cad &l A!M. inclusiv completarea documentelor #) eli"erarea Hi evidenBa certificatelor medicale despre starea s=n=t=Bii. prin "ilet de trimitere.irur'ie . ) e$perti*a incapacit=Bii temporare de munca.ere 'rupe de risc #) monitori*area "olilor cronice &) servicii consultative )) planificare familiala 5) proceduri de mica c. a investi'aBiilor paraclinice referirea (trimiterea) pacientului catre specialiHtii de profil luarea Gn evidenta a "olnavului E2C confirmat de medicul specialist de profil Hi a persoanelor contacte din focarele E2C.

lau*e pensionari invali*i someri inre'istrati persoane care in'ri(esc la domiciliu copii invali*i de 'r? % mame cu & si mai multi copii Tema 5 „ETICA AN P+ACTICA MEDIC0L0I DE FAMILIE” etica 8 disciplina care se preocupa de pro"lemele morale ridicate de cercetarea "iolo'ica. 'enetica. impartirea responsa"ilitatii intre medic si repre*entantii le'ali ai copilului permisiunea parinteasca informata < acordul pacientului Minori emancipa#i: o tr=iesc independent. li"ertateI dreptul fiecarei persoane de a lua deci*ii ce tin de ea insasi consimtamint informat  asi'urare autonomie pacient. nu tine cont de conte$tele culturale. 9. acorda pacientului putere (uridica "ipuri de consimtamint informat: • e$plicit • tacit • implicit • pre*umtiv  'eneric  specific Conditiile unui consimtamint informat: ) competenta pacientului !) informarea adecvata #) deci*ia "enevola :. neinfluentata. Cate%$ iile de cet(ţeni ai +ep&"licii M$ld$#a asi%& ate din "&%et&l de stat. personale) pt sustinerea premi*ei initiale 8 ar'umentul etic al premi*ei #) ela"orarea contrapremi*elor &) ale'erea finala dilema etica 8 ale'erea intre ! sau mai multe principii etice le'ale. le'ale. P incipiism&l ca met$d$l$%ie a eticii medicale/ ca acte istic(/ #i*i&ni c itice. de a o evalua si de a lua deci*ii). nu locuiesc Gn familie . sociale. Ca acte istica sc& t(. Bi$etica medical( şi de$nt$l$%ia medical(/ ca acte istici/ inte elaţii. privile'iul terapeutic (ustitia 8.sec&la e1 ale "i$eticii medicale. Pa tic&la it(ţile deci*iei etice 'n p actica medic&l&i de familie. autonomia 8 dreptul unei persoane la autodeterminare. +$l&l c$pil&l&i 'n l&a ea deci*iil$ 'n p actica medical(. Cele pat & p incipii de "a*( . C$nsimţ(m7nt&l inf$ mat eOplicit/ tacit/ implicit şi p e*&mti#. N$ţi&nea de min$ „emancipat”. sau sunt: o c=s=toriBi o p=rinBi sau 'ravide o militari o declaraBi ca emancipaBi de or'anele de (ustiBie? . rationala informarea corecta  conditia de "a*a a autonomiei nedaunarea 8 non nocere "inefacerea 8 corelatii: paternalism. L&a ea deci*iei pent & min$ . frecventa la *i 'ravide. economice. independenta. medicala 1. respectiv cu compromiterea unuia dintre ele ). sociale cele # principii initiale: ) respectul fata de persoana !) "inefacerea #) (ustitia 5. copii J / ani student.18. principiism 8 a"ordarea in "a*a de principii 8 metodolo'ie primara in etica 8 aplicarea unui set restrins de principii pt toate dilemele etice e considerata simplista. A&t$n$mia pacient&l&i şi c$nsimţim7nt&l inf$ mat/ ca acte istici/ p incipii de &tili*a e p actic( 'n acti#itatea medic&l&i de familie. ) premi*a initiala 8 ce tre"uie si ce nu tre"uie de facut in acest ca* !) definirea motivatiilor (medicale. autonomia 8 pacient competent (apt de a percepe informatia. acordare consimtamint informat  ale'ere intentionata.

. Conferinta internationala a sanatatii. rationamentul de su"stituire. deci*ia in interesul ma(or al pacientului? Deci*ia suro'at: • parinti incompetenti • diver'ente intre parinti P incipi&l de since itate 'n p actica medic&l&i de familie. P incipi&l ned(&n( ii şi "ineface ii. Ca acte istic( sc& t(. Directiva in avans. principiul efectului du"lu principiul dreptatii: ! dimensiuni 9 ec. prin comunicarea adevarului 14. En&me aţi şi ca acte i*aţi fact$ ii ca e dete min( s(n(tatea. A#antaQele şi de*a#antaQele. P incipi&l d ept(ţii.itate pe ori*ontala si verticala Tema 8 „!M0L S>N>T!S AN P+ACTICA MEDIC0L0I DE FAMILIE. P incipi&l de c$nfidenţialitate. # valori de "a*a: ) rolul central 9 familia !) luarea deci*iilor respectind interesul ma(or al copilului #) implicarea copilului in procesul de luare a deci*iilor P. EOplicaţi esenţa l$ . Dific&lt(ţi de aplica e p actic(. Anşela ea „c& "&n( şti e”/ atit&dine/ ca acte istici. L&a ea deci*iil$ pent & pacient&l f( ( disce n(m7nt. 2. ministrul sanatatii in Canada: • "iolo'ia umana • mediul am"iant • stilul de viata • or'ani*area asistentei medicale ( )L) 8. D$meniile de aplica e. Ca e este p$nde ea l$ 'n c$ndiţi$na ea s(n(t(ţiiR 6alonde. En&me aţi şi ca acte i*aţi fact$ ii s$ciali ca e infl&enţea*( s(n(tatea. -&5: sanatatea este o stare de prosperitate completa fizica& mintala si sociala& si nu doar lipsa bolii sau infirmitatii# Astfel se sta"ilesc scopurile pt sistemele de sanatate? 5. Constitutia OMS. ) 'radientul social !) stresul #) conditiile de de*voltare in copilarie &) i*olarea sociala )) locul de munca 5) soma(ul . D ept&l pacient&l&i la ade#( . nedaunarea 9 mai putin po*itiva decit "inefacerea principiu de proportionalitate. :ipocrate: stare de ec. Deci*ia s& $%at. mediu supravietuire starea li"era de "oli a"ilitatea de a e$ercita activitati cotidiene sen*atia de fericire si prosperitate ) a"ordari in definirea sanatatii: ) model medical !) model . 4$ceptii de divul'are a informatiei private: • incuviintarea pacientului • implicarea le'ii • persoana in pericol Cadrul confidentialitatii 8 acordul clientului si concordanta cu cadrul le'al 11. Desc ieţi a#antaQele şi de*a#antaQele.” Daţi ca acte istica m$delel$ &tili*ate 'n definiţia s(n(t(ţii.3. EOcepţii de di#&l%a e a inf$ maţiei p i#ate/ eOemple. minte. Definiţia s(n(t(ţii c$nf$ m !MS. C$n#enţia Naţi&nil$ 0nite desp e D ept& ile c$pil&l&i şi deci*ia etic( pent & c$pil/ $pinii/ c$nt adicţii.ili"ru intre corp. teoria deontolo'ica: minciuna e inaccepta"ila teoria teolo'ica: minciuna poate fi permisa cind un alt principiu al eticii e mai important veridicitatea 8 o"li'atia de a de*volta o relatie de incredere intre medic0pacient.) suportul social 1.olistic #) model de "unastare &) model de am"ianta )) model eclectic ).

individ: factori "iolo'ici < comportament mediu: factori fi*ici < sociali politici in domeniul sanatatii. Din pe specti#( c( &i m$del &tili*at 'n definiţia s(n(t(ţii este a"$ dat( p $"lemaR 3.im"arii. sa sfat) . pre'atirea. Ca acte i*aţi elementele p incipale ale m$del&l&i t anste$ etic sa& „al etapel$ de scCim"a e” 'n scCim"a ea c$mp$ tamental(. de cercetare a pro"lemei  modificarea factorilor  teoria sc.modele? Activitatile de promovare a sanatatii sunt imposi"ile fara componenta de sc. Daţi eOplicaţie elaţiil$ dint e capacit(ţile f&ncţi$nale ale $ %anism&l&i 'n elaţie c& s(n(tatea şi "$ala. actiunii Din teorii re*ulta modelele? 6a moment 9 . Daţi eOplicaţie elaţiil$ dialectice dint e s(n(tate şi "$al(. La ce 'nt e"a e se $"ţine (sp&ns&l &tili*7nd acest m$delR ! tipuri de a"ordare teoretica in sc.im"area./) dependenta de su"stante -) alimentatia 7) transportul 9. Ca acte i*aţi etapele de t an*iţie de la s(n(tate la "$al(.7L pierdere capacitate ma$imala !70&7L 8 *ona dintre disa"ilitate si supravietuire 2.im"area comportamentului de sanatate a individului:  teoria e$plicativa. Desc ieţi elementele c$ncept&l&i c$ntemp$ an al dete minantel$ s(n(t(ţii. acces la servicii calitative de asistenta medicala :. N&miţi acti#it(ţile medic&l&i de familie ele#ante etapel$ en&me ate. fa*a de sanatate fa*a de suscepti"ilitate • pra'ul de im"olnavire stadiul asimptomatic semne si simptome • pra'ul de adresare la medic evolutia clinica • pra'ul dia'nosticului clinica desfasurata • pra'ul de vindecare complicatii • pra'ul de supravietuire P. En&me aţi şi ca acte i*aţi elementele c$nst &ct&l&i cel$ 9 „A” &tili*at 'n c$nsilie ea c$mp$ tamental(.im"arii comportamentului) ) elemente0c. planificarea &) actiune )) mentinere Nu este un model liniar? 3ecunoaste ca nu fiecare individ e pre'atit pentru sc. Ca acte i*aţi elementele p incipale ale m$del&l&i de „'nc ede e 'n s(n(tate” 'n scCim"a ea c$mp$ tamental(.im"are: ) precontemplare !) contemplare #) luarea deci*iei. deteriorarea simptomatica a sanatatii apare dupa . Obstacole in aplicarea interventiilor de modificare a comportamentului: insuficienta timp instruire insuficienta personal neincredere in fortele proprii remunerare insuficienta cerere redusa din partea pacientilor insuficienta resurse de suport "ariere  necesitate a"ordare 'enerala consistenta  construct )A ASS4SS (evaluea*a) ADK%S4 (propune.eie: ) constienti*are 'ravitate !) constienti*are pericol #) constienti*are "eneficiu &) constienti*are o"stacole )) autoeficacitatea 14. La ce 'nt e"a e se $"ţine (sp&ns&l &tili*7nd acest m$delR Modelul transteoretic (cum apare sc.im"are a comportamentului? Modelul de $incredere in sanatate% (e$plorare cau*e ale sc. prin ce fa*e trece) ) etape de sc.im"ari? 11.

im"are mediu • de*voltare deprinderi • participare comunitate !lementele principale in promovarea sanatatii: ) aplicare la nivel de populatie intrea'a si 'rupuri0tinta !) actiunea directa asupra factorilor de risc. Ca e este $"iecti#&l p incipal şi ca e s&nt elementele6cCeie ale p $m$#( ii s(n(t(ţiiR promovarea sanatatii 8 parte componenta a sanatatii pu"lice 8 proces de creare a posi"ilitatilor pentru populatie de a0si im"unatati sanatatea si de a fortifica controlul asupra ei (OMS) Promovarea sanatatii include o totalitate de activitati nemedicale si mai putin medicale.) protectie mediu am"iant /) participare lucratori medicali si alte persoane fi*ice. &mportanta stabilirii diagnosticului de sanatate: 1) persoane sanatoase: dia'nostic compre. cu ma(orarea 'radului de implicare a individului si comunitatii in mentinerea sanatatii proprii? Obiectivul principal: pastrarea sanatatii si prosperitatii populatiei pe un termen cit mai lun'? Obiective secundare: im"unatatirea in domenii concrete: • factori de risc • ela"orare politici • de*voltare infrastructura • sc.im"area stilului de viata. cu evolutie in pusee) • po*itive  morfolo'ie.344 (o"tine acordul) ASS%SE (a(uta) A33AN. modificari or'ani*atorice 5) participare comunitate . tonsilita . Daţi definiţiile p $filaOiei p ima e/ sec&nda e şi te ţia e.A. A %&mentaţi imp$ tanţa sta"ili ii dia%n$stic&l&i c$ ect al st( ii de s(n(tate.ensiv  depistare eventuale pro"leme. orientate spre sc. promovarea sanatatii profila$ia primara profila$ia secundara profila$ia tertiara 18. cau*elor "olilor #) cercetare factori de risc &) masuri de reducere a factorilor de risc.4 (or'ani*ea*a) 1). plaficare profila$ie !) persoane "olnave: determinare indicatii pt incapacitatea temporara de munca. N&miţi şi ca acte i*aţi acti#it(ţile de ca acte p e#enti# 'n p actica medic&l&i de familie. referirea la comisia de e$perti*a medicala a vitalitatii #) mo"ili*area adecvata a resurselor din sistemul de sanatate Criterii utilizate in stabilirea diagnosticului de sanatate: • ne'ative  a"senta factori de risc  a"senta "oli (simptomatice. En&me aţi şi daţi ca acte istica c ite iil$ &tili*ate 'n sta"ili ea dia%n$stic&l&i de s(n(tate. prevenire complicatii  masuri antiepidemice in focare de "oli infectioase  mana'ement :EA. (uridice 19. mediului am"iant. fi*iolo'ie N  comportament N  adapta"ilitate • statistice  incadrare parametri si comportament in anumite norme  variatii statistice in diferite societati 15. educare populatie )) "a*a le'islativa. informare. profila ia primara 8 activitati orientate spre prevenirea "olii (individ. alimentatiei. asimptomatice. comunitate)  imunoprofila$ia  centuri de si'uranta  sare iodata  clorurare apa profila ia secundara 8 masuri de dia'nostic si mana'ement terapeutic precoce  tratare "oala.

en0Cole: ? Colectarea datelor pentru Gm"un=t=țirea Gnțele'erii pro"lemelor pacientului !? +ormarea relaBiei eficiente Gntre pacient Hi medic #? 4ducaBia pacientului Gn cunoHtinBe despre maladie Hi implementarea planului de tratament. Etapele c$ns&lt&l&i medical.D4  Cal'arC0Cam"rid'e  4&  comunicare centrata pe pacient  model trifunctional Scopurile consultului medical: ) formare relatie medic0pacient !) sta"ilire dialo' #) colectare informatie &) intele'ere vi*iune pacient )) informarea pacientului 5) o"tinerea acordului. C$ns&lt&l medical. Tip& ile/ sc$p& ile/ pa tic&la it(ţile. recuperare si mentinere a functiei ma$ime a Or' dupa instalarea unei "oli cronice sau a complicatiilor ei 1:. C!M0NICA+EA S INST+0MENT IMP!+TANT AN ACTI=ITATEA MEDIC0L0I DE FAMILIE. F&ncţiile şi sc$p& ile medic&l&i de familie 'n timp&l c$ns&lt&l&i medical. formulate Gn --7 de 2ird Hi Co.profila ia tertiara 8 activitati de rea"ilitare.austiva re*ultat: de*valuirea a & caracteristici a "olii ) sentimentele pacientului referitor la pro"lemele de sanatate !) ideile lui despre ce este rau #) efectele "olii asupra activitatilor *ilnice &) asteptarile fata de medic 5. • lider • persoana de influenta • comunicator Tema 9 „C!NS0LT0L0I CENT+AT PE PACIENT.im" de informatie intre medic si pacientI dialo' intre ! e$perti pacientul este apt de a participa la actul de luare a deci*iilor consultul medical 9 'olistic( Modele de a"ordare a pacientului: • m? "iomedical • m? "iopsi. Ca acte istica. ) %nițierea interviului  asi'urare conditii pt o relatie po*itiva .) inc. Dife enţa.eierea consultului ).nolo'ii medicale si informationale Model biopsi'osocial% fondator 9 .” 1. e$. mana'ementul comportamentului 8. En&me aţi şi ca acte i*aţi t ei $l& i6cCeie 'n d$meni&l s(n(t(ţii pe ca e le Q$ac( medic&l de familie la ni#el c$m&nita 'n p $m$#a ea s(n(t(ţii şi p $filaOia maladiil$ . Model biomedical% centrat pe maladie a"ordare te. M$del&l "i$l$%ic şi "i$psiC$s$cial al c$ns&lt&l&i.osocial deviere  interviu disfunctional Modele de comunicare cu pacientul:  S4.nica conditii de spital cunostinte teoretice < te.olistica.eor'e 4n'el centrat pe pacient a"ordare . consult medical 8 sc. Dn interviu medical are ca "a*= # funcBii principale. . luarea deci*iei .Cid&l Cal%a T6Cam" id%e.

3.ise • intre"ari inc. motivul adresarii la medic !) Colectarea informației  e$plorare pro"leme pacient  deprinderi aditionale pt intele'erea vi*iunii pacientului #) Structuri*area consultului  or'ani*are  asi'urare desfasurare consult &) +ormarea relației   folosire corecta lim"a( non0ver"al sta"ilire incredere  implicare pacient in procesul consultului )) 4$plicații Hi planificare   acordare informatie in mod compre.nici non0ver"ale: • contact vi*ual adecvat • folosirea adecvata a spatiului ori*ontal si vertical intre medic si pacient • postura corpului Ee. Fact$ ii ca e infl&enţea*( c$m&nica ea 'n p actica medic&l&i de familie.eierea sesiunii   9. 6on') 8 incapacitatea de a determina motivul adresarii la medic . a) pro"lema de "a*a (2Crne.ise • facilitare nonver"ala • preci*are.nici ver"ale: • intre"ari desc. Ca&*ele eşec&l&i &n&i c$ns&lt medical. Deprinderile de comunicare care re*ult= Gn e$presia spontan= a '>ndurilor pacientului includ Hase elemente de "a*=: 0 t=cere 0 Gncura(are nonver"al= 0 r=spuns neutral (facilitare nonver"al=) 0 reflectarea (ecou) 0 cerere 0 recapitulare (re*umare) Ee. planificare vi*ite ulterioare verificare finala Dep inde ile de c$m&nica e necesa e medic&l&i de familie pent & &n c$ns&lt efecti# 'n cad &l etapel$ de c$ns&ltaţie. directionare • verificare • identificarea altor pro"leme Raspunsul la emotiile pacientului%  empatie  reflectare  le'itimare ((ustificare)  suport personal  parteneriat  respectful pentru atitudinea pacientului fata de "oala (ducatia pacientului%  informatia despre maladie  ne'ocierea planului de tratament  :. Sc$p& ile şi imp$ tanţa c$m&nic( ii inte pe s$nale 'n cad &l &n&i c$ns&lt medical.ensive asi'urare ca pacientul intele'e informatia  luarea mutuala a deci*iilor 5) Mnc.

consilier mana'ementul simultan al plGn'erilor Hi patolo'iei multiple.” 1. decit sa stii ce maladii are pacientul?A (W? Osler) descriere detaliata 9 Oor( 6? 4n'el & postulate: ) ma(oritatea "olilor somatice. psi.Pacientul nu tre"uie intrerupt la inceputul consultatieiF ") dominarea medicului in timpul consultatiei c) timpul insuficientI d) Gntreruperea consultaBiei de c=tre alt= persoan=I e) contact nesatisf=c=tor la Gnceputul consultaBieiI f) consultarea / e$aminarea a mai mult de o persoan= (mama Hi copilul. tratamentului.) consultarea aHa0numitor pacienBi @dificiliAI i) pacientul se aHteapt= s=0l consulte alt medicI () consultaBia se efectuea*= searaI N) e$istenBa "arierelor lin'vistice? Tema : „AN. evitarea polipra'ma*iei. Gn'ri(irilor Hi Gn'ri(irilor paliative Hi rea"ilit=rii? .i*area "olilor etapi*area actelor terapeutice tratare patolo'ie de "a*a control factori de risc medicul de familie 8 dia'nostician.olo'ica si de comportament fata de anumite patolo'ii  de"utul "olii  influenta factorului psi.olo'ic. EOplicaţiile n$n6c$mplianţei.olo'ic asupra "olii  mecanismele psi.olo'ice ). AB!+DA+EA C!MP+E@ENSI=> VI AB!+DA+EA @!LISTIC>. incompati"ilitatii medicamentelor. de lun'a durata )) 3A medicamente Acţiunile medicului în cazul pacienţilor puţin complianţi 4valuare motive non0complianBa.iatrice 8 fenomen "iolo'ic. terapeut. a'ravarea "olilor latente ierar. P incipi&l de a"$ da e c$mp eCensi#( a pacient&l&i c& p $"leme m&ltiple 'n p actica medical(.osocial se ia in considerare:  predispo*itia psi. Acţi&nile medic&l&i 'n ca*&l pacienţil$ p&ţin c$mplianţi. complianta 8 acceptarea de catre pacienti a informatiei oferite de medic < acordul de a urma recomandarile propuse complianta mai "una la "olnavi cronici si la virstnici 4$plicatiile non0compliantei: ) pro"leme financiare !) ne'atia/informarea insuficienta asupra "olii #) motive reli'ioase &) tratament prea complicat. do*a( *ilnic Modificare re'im medical adaptat la stilul de viaB= a pacientului %nformare despre efectele secundare ale medicamentelor Su'erarea folosirii unui calendar sau a unui (urnal pentru p=strarea evidenBei medicale . !"iecti#ele a"$ d( ii c$mp eCensi#e aplicate 'n p actica medical(.o/socio influentea*a "oala la toate etapele ei #) medicii care se diri(ea*a de modelul "iopsi. M$del&l Bi$6PsiC$6S$cial 'n p actica medical(.+IUI+EA CENT+AT> PE PACIENT. prevenirii. C$mplianţa "$lna#il$ .o"iolo'ice  posi"ilitatile de influenta asupra "olii prin interventii psi. P$st&latele M$del&l&i Bi$6PsiC$6S$cial 'n p actica medical(.osocial au un randament sporit &) o aptitudine importanta a medicului 9 capacitatea de a mentine relatiile terapeutice cu diverse tipuri de pacienti 6a aplicarea modelului "iopsi. promovarea s=n=t=Bii Hi "un=st=riiI mana'ementul Hi coordonarea promov=rii s=n=t=Bii. @4ste mult mai important sa stii ce pacient are maladia. soBul Hi soBia)I ') pacientul este Gntr0o stare de nervo*itate (medicul se afl= Gntr0o stare de nervo*itate)I . psi. social !) factorii "io/psi.-)-/7& 5. inclusiv motive financiare Hi culturale 3educere comple$itate medicaBie.

situatia culturala si socio0ecolo'ica in comunitate < pro'ram terapeutic "a*at pe evidente despre cost si "eneficii P. de lun'a durata • afectare consistenta a calitatii vietii • medicul crea*a un cadru de suport a pacientului  necesitatea a"ordarii .olismului. daca e sau nu v" de "oala 9. P $"leme medicale c& ati#e/ p e#enti#e/ speciale.olistice • complianta "una A"ordarea compre. credintelor familiale. Dific&ltatea p $"lemel$ eOistente la pacienţi. %n cadrul consultației centrate pe pacient. . +actori specifici pt pacientii cu "oli cronice: • asistenta medicala frecventa.Di#e sitatea p $"lemel$ eOistente la pacienţi. Pa tic&la it(ţile "i$6psiC$6s$ciale 'n elaţia medic6pacient. in conte$tul valorilor personale. respect>nd autonomia pacientului 0 va comunica. Dific&lt(ţi 'nt7lnite de medic&l de familie 'n e*$l#a ea p $"lemel$ c$mpleOe ale pacienţil$ . medicul de familie va respecta urm=toarele po*i ții: 0 va adopta o a"ordare centrat= pe pacient 0 va de*volta relații efective medic0pacient Gn cadrul 'eneral al consultațiilor medicale.olismului: Parmenides. Etapele ca e necesit( c$la"$ a ea medic&l&i de familie c& specialiştii de p $fil. .ensiva a "olnavului cronic: • e$amen multidisciplinar • e$aminare ta"lou psi. tipul familiei.olism 8 proprietatile unui sistem nu sunt ec. e$amenul fi*ic * Dia'nosticul clinic tre"uie confirmat * Dia'nosticul clinic su'erea*= investi'aBiile paraclinice * M+ dispune de condiBiile necesare sta"ilirii dia'nosticul clinic * M+ are o"li'aBia de sta"ili dia'nosticul clinic? +actorii care determina particularitatile dia'nosticului in medicina de familie: • primul contact (trecerea de la om sanatos la om "olnav.olo'ic al "olnavului • sta"ilire situatie familiala si interactiunea acesteea cu "oala • activitatea profesionala • po*itia sociala 3. cu referire la Gn'ri(ire continu= și mana'ement medical coordonat? Tema 3 „PA+TIC0LA+IT>?ILE DIA. diversitate pacienti. Fact$ ii ce infl&enţea*( dia%n$stic&l. Fact$ ii ca e inte #in 'n c$nd&ita "$lna#il$ c $nici. Davis 9 primul o"iectiv al M+ 8 a descoperi pro"lema pacientului.N!STIC0L0I. diversitatea pro"lemelor 'ravitatea pro"lemelor evolutia asimptomatica a unor "oli evolutia in pusee a unor "oli de"utul nespecific. C$lecta ea şi inte p eta ea inf$ maţiei medicale. SINTE<A DIA. etc) • asistenta continua ("olnavi cronici. "oli asociate. Pa tic&la it(ţile dia%n$stic&l&i 'n medicina de familie. atipic al unei "oli comple$itatea fenomenelor :. Spino*a. ur'ente medicale. Definiţia E0+ACT pent & a"$ da e C$listic(. anamne*a. Stott. va evidenția priorit=ți și va acționa Gn parteneriat 0 va oferi asistenț= medical= continu= de durata determinata de necesit= țile pacientului.” 1. stadiali*are dia'nostic) 8. dia'nosticul de sindrom  dia'nosticul de "oala (dia'nostic clinic si etiopato'enetic) proces de superiori*are 8 trecerea de la o multitudine de semne inferioare la un semn superior ).N!STICA AN MEDICINA DE FAMILIE. repre*entant Democritus abordare 'olistica ) 'ri(a privind persoana in inte'ritate.ivalente cu suma componentelor acestui sistem @%ntre'ul este mai mult decit suma partilor componente?A (Aristotel) repre*entantii . Procesul de dia'nosticare 9 ! rationamente lo'ice:  deductiv  inductiv Particularitatile dia'nosticului clinic in ca*ul medicinei de familie: 0 Dia'nosticul clinic poate fi sta"ilit cu mi(loace clinice accesi"ile * Nu necesit= dot=ri speciale * S>nt e$trem de important= o"servaBia. :e'el atomism 9 teorie opusa . Se #icii c$nt actate de CNAM.

Tip& i de dia%n$stic 'n medicina de familie. 4rori de dia'nostic pot fi conditionate de: ) "oala (atipica. munca • e$amenul fi*ic o"iectiv Particularitatile dia'nosticului in medicina de familie: clinic. evolutie si tratament formulare dia'nostic  respectare succesiune anumiti termeni in dia'nostic Dia'nosticul anatomoclinic 8 le*iunea or'anic= sau/Hi funcBional= sistemului implicat? Dia'nosticul formei clinice Hi stadial 8 stadiul clinico0evolutiv al patolo'iei cu starea le*ional= sau/Hi funcBional=? Dia'nosticul etiolo'ic sau etiopato'enetic 8 menBionarea factorilor etiolo'ici sau de risc declanHatori (. e$ces de *el) &) alte cau*e (dotare te.nica insuficienta) Principalele +re/eli în formularea unui dia+nostic pozitiv% P Dia'nostice lun'i lipsite de lo'ic=. "olnavi psi. cola"orare cu alti specialisti) asistenta persoanei  dia'nostic "io0psi. evolutiv. 'ra"a.8 etapa finala a unui dia'nosticI include DD (in "a*a investi'atiilor) . diferential. incompetenta e$aminator e$amen incomplet 'reseli in rationament erori de ordin psi. colopatie) P Dia'nostice ce cuprind sinonime (cronic=0persistent=) P Dia'nostice ce cuprind antonime (insuficienB= ??? compensat=) P Dia'nostice ce constau din acronime 9 se folosesc a"revierile Gn literatura de specialitate Hi Gn lim"a(ul medical. evolutiv.olo'ic erori de natura te. patolo'ice. dar utili*area lor Gn documentaBia medical= tre"uie s= fie limitat=? 4$emplu: @C%? AP de efort C+ %%? :EA 'r? %%. asimptomatica.de certitudine. dia'nostic 8 denumire acceptata de comunitatea stiintifica pt un ta"lou clinic care are o anumita etiopato'ene*a. de asociatie mor"ida 8.o0social asistenta familiei (ereditate. F$ m&la ea dia%n$stic&l&i. de sindrom. paraclinice care au scopul de a defini starea patolo'ica a unui pacient prima etapa a dia'nosticului 8 dia+nosticul prezumtiv 8 suspiciunea e$istentei unei "oli (in "a*a anamne*ei) dia+nostic definitiv . Dific&lt(ţi de dia%n$stic. C ite ii de sta"ili e a st ate%iei in#esti%aţiil$ pa aclinice 'n am"&lat$ i&. simptome • anamne*a • antecedente fi*iolo'ice. ne'ativ) 3.nica (predominanta metode clinice.i*are a "olilor? 9. compuse dintr0un Hir de semne Hi simptome P Dia'nostic formulat prin termeni 'enerali 9 'rup de suferinBe (pneumopatie. de sanatate Alte tipuri de dia'nostic: anatomoclinic.ici. simulare) #) medic (incompetenta. dia'nostic 8 ansam"lul de investi'atii clinice.• • • dotarea te. mascata) !) "olnav (necomunicativi. factori familiali) 5. .. etiolo'ic. 8 etapa la care dia'nosticul pre*umtiv este comparat cu ta"lourile (para)clinice ale altor "oli cu simptomatolo'ie asemanatoare dia+nostic clinic 8 simptomatica su"iectiva < o"iectivaI include: • semne. eşelile 'n efect&a ea dia%n$stic&l&i dife enţiat . evolutie latenta. in pusee. P Pentru efectuarea investi'aBiilor paraclinice mai Gnt>i este nevoie de dia'nostic pre*umptiv P Se solicit= acele investi'aBii care pot confirma sau infirma dia'nosticul clinic . risc adiBional foarte Gnalt? %C %% (NQ:A)A? :. precoce. cultura redusa.epatit= de ori'ine viral=)? Dia'nosticul funcBional 8 starea funcBional= a or'anelor Gn patolo'ie (insuficienBe. decompensare. eredocolaterale • mediu de viata. 'astropatie. frica de deci*ii. clinic si stadial. P incipalele % eşeli 'n f$ m&la ea &n&i dia%n$stic p$*iti#. etc?)? Dia'nosticul evolutiv 8 sta"ilitatea procesului cronic cu risc de complicaBii precoce sau tardive (ulcer duodenal cronic steno*ant)? Dia'nosticul de asociaBie mor"id= 8 dup= patolo'ia de "a*= se Gnre'istrea*= toate "olile asociate Gn "a*a sinte*ei dia'nostice Hi criteriilor de ierar.nica erori de ordin statistic neconsiderare valoare du"la dia'nostic (po*itiv.Fiessin%e / @e%%lin1.

anali*a sistemica a datelor  sinte*a dia'nostica si terapeutica sinteza dia+nostica 8 dia'nosticarea si ierar.iei ori de cate ori apar modific=ri Gn starea "olnavului Tema P „PA+TIC0LA+IT>?ILE T+ATAMENT0L0I AN MEDICINA DE FAMILIE. se revede dia'nosticul clinic P Mn cadrul revi*uirii se recur'e la alte investi'aBii P Mntre dou= investi'aBii se ale'e cea mai simpl= Hi mai puBin riscant= P Se Bine cont de posi"ilit=Bile pacientului (materiale. pro'ramarea) P Mn cadrul st=rilor de ur'enB= sau 'rave.i*area "olilor  sta"ilirea unui dia'nostic inte'ral 2. se evit= ter'iversarea investi'aBiilor P. fi*ice) P M+ tre"uie s= GntreBin= le'=turi funcBionale Hi s= ia le'=tura cu serviciile speciali*ate (planificarea. C ite iile de ie a Ci*a e a "$lil$ . posi"ilitatile limitate ale medicului de familie particularitati conditionate de natura "olii  "oli care necesita internare in spital particularitati determinate de "olnav necesitatea de a tinterveni in ur'ente necesitatea cola"orarii cu alti specialisti tratamentul inte'ral al "olnavului suprave'. protocoalelor clinice naBionale)se vor solicita respectivele P Nu se recur'e la investi'aBii paraclinice p>n= nu se epui*ea*= resursele clinice P Se solicit= numai informaBii care aduc informaBie util= pentru dia'nostic P Dac= e$ist= un al'oritm de dia'nostic se recur'e la al'oritm P Dintre investi'aBiile utile se ale' cele mai uHor de efectuat P Dac= re*ultatele infirm= suspiciunea.i*are  ela"orare tactica terapeutica este vala"ila doar la momentul respectiv Criterii: ) pe primul plan 8 "oli care pun in pericol iminent funcBiile vitale ale or'anismului !) "oli acute Gnaintea "olilor cronice #) "oli cu evoluBie mai rapid= Gnaintea "olilor cu evoluBie mai lent= &) "oli cu evoluBie nefavora"ila Gnaintea "olilor cu evoluBie favora"il= )) "oli cu evoluBie imprevi*i"il= Gnaintea "olilor cu evoluBie previ*i"il= 5) "oli care produc o suferinB= mai puternic= Gnaintea celor care produc o suferinB= mai mic= .) "oli care au un tratament eficace Gnaintea celor care nu au tratament eficace /) 3evi*uirea ierar. semne in sindroame  'rupare sindroame in "oli  dia'nosticul tuturor "olilor  sta"ilirea le'aturilor cu mediul de viata  ierar.P Dac= se cunosc criteriile de dia'nostic (conform OMS. SINTE<A TE+APE0TICA AN MEDICINA DE FAMILIE. ierar. Sinte*a dia%n$stic( 'n medicina de familie. familiei  cresterea compliantei la tratament consilierea pacientului (rol de advisor) necesitatea in'ri(irilor terminale (tratament paliativ) 0oli care necesită internarea în spital P 2oli care pun Gn pericol iminent viaBa "olnavului .erea continua a "olnavului importanta tratamentului nemedicamentos cointeresarea pacientului.” 1. Fact$ i ce dete min( pa tic&la it(ţile t atament&l&i 'n medicina de familie.i*area tuturor "olilor pe care le pre*inta individul cu scopul de a sta"ili o strate'ie terapeutica adaptata Metoda de reali*are a sinte*ei dia'nostice:  inventariere simptome  sta"ilire le'aturi intre ele  'rupare simptome.

etc) !) medicamentelor cu risc 9. care cuprinde specificul controalelor periodice de "ilanB ale "olii de "a*= (manevre clinice. B$li şi "$lna#i ca e necesit( inte na e. secundar=. aromoterapia. medicina defensiva 8 compromisul. 'ravide. presupune ale'erea individual= a remediilor farmacolo'ice? 5) Practic= mica c.eltuielile pt sanatate e$pune pacientul la riscuri inutile nu a(uta pacientul. activitatile terapeutice fac parte din planul de tratament ) 3ecomand=ri de re'im !) 3ecomand=ri de alimentaBie #) Aplic= o metod= de prevenBie (primar=. %n medicina de familie 8 suprave'. investi'aBii. "atrini. P incipalele acti#it(ţi te ape&tice ale medic&l&i de familie.olo'ic= ) 3ecomand=ri de recuperare !) 4fectuea*= recomand=ri pentru reorientarea profesional= sau de pensionare #) Planul de dispensari*are. Ca&*ele p actic( ii. a"aterea de la ceea ce crede madicul ca e necesar de facut la ceea ce crede pacientul ca tre"uie de facut creste c. sacroterapia. previne o actiune (udiciara Ca&*ele medicinei defensi#eW . etc? 5.) 3ecomand= tratament "alneo0sanatorial /) 3ecomand= spitali*area Hi spitali*ea*= -) Drm=reHte re*ultatele tratamentului 7) Consiliere psi. se "a*ea*a pe ar'umente si dove*i stiintifice protocoale clinice nationale pt cele mai frecventa patolo'ii 8. p=r=siBi ).irur'ie .ice 'rave P Dnele "oli infecBioase B$lna#i ca e necesit( inte na e P 2olnavi cu o stare 'eneral= alterat= P 2olnavi cu o reactivitate deose"ita P 2olnavi aler'ici P 2olnavi care nu cooperea*= P Dnii "olnavi psi. S&p a#e%Ce ea t atament&l&iW tip& i şi m$dalit(ţi de m$nit$ i*a e.im"area modului de viata )) %ndic= un tratament medicamentos. evaluarea re*ultatelor terapeutice)? &) Aplic= o metod= alternativ= de tratament 0 apiterapia.ici P 2olnavi care nu au condiBii minime de Gn'ri(ire la domiciliu P 2olnavi din familii de*or'ani*ate P 2olnavi sin'uri. Medicina defensi#( 'n medicina de familie.ere episodica. Pa tic&la it(ţi.irur'ical= iminent= P 2oli care necesit= o monitori*are permanent= P 2oli 'rave pentru care nu avem un dia'nostic cu certitudine P 2oli care presupun o evoluBie nefavora"il= P 2oli Gn care pot interveni complicaBii 'rave P 2oli care necesit= investi'aBii deose"ite P 2oli care necesit= tratamente deose"ite P 2oli psi.P 2oli care afectea*= 'rav funcBiile vitale P 2oli care necesit= o intervenBie c. terBiar=. care se divi*ea*a in ordinara si speciala 1uprave+'erea ordinara  apreciere: ) complianta "olnav !) toleranta la preparate #) eficacitatea 1uprave+'erea speciala  suprave'erea: ) "olnavilor cu risc (n/n. copii. cuaternar=) &) Consiliere pentru sc. Deci*ia te ape&tic( 'n Medicina de Familie.

psi. ASISTEN?A CENT+AT> PE FAMILIE. adoptiune Clasificarea familiilor% • traditionala  familia nucleara  diaida nucleara  familia lar'ita (verticala/ori*ontala)  cu un sin'ur parinte  poli'ama • netraditionala  consensuala (concu"ina()  "inucleara  reconstituita (vitre'a)  uniunea . morale. inventariere "oli sta"ilire le'aturi intre "oli ierar.” 1.olo'ice. P e#ede ile P $% am&l&i 0nic de Asi%& ( i Medicale pent & t atament 'n AMP. social Hi economic dintre soBiI o Gn'ri(irea copiilor. v>rstnicilor Hi a rudelor cu deficienBeI o educarea Hi sociali*area copiilor Hi c. F&ncţiile de "a*a ale familiei. Clasifica ea familiil$ . ale fiec=rui mem"ru al familiei? . Sinte*a te ape&tic(W alc(t&i ea st ate%iei de t atament.i*are "oli ela"orare conduita terapeutica in dependenta de ta"loul clinic 'eneral evitare efecte adverse asupra celorlalte "oli ela"orare strate'ii terapeutice in functie de ierar. Tema 2 „PACIENT0L AN C!NTEXT0L FAMILIEI.iei "olilor 3. FAMILIA VI B!ALA. prin casatorie.iar a p=rinBilorI o protecBia mem"rilor familieiI o reali*area necesit=Bilor individuale de "a*=.im"area strate'iei terapeutice in functie de modificarea ierar. Definiţia familiei. (uridice OMS: familia 8 o persoana sau un 'rup de persoane care traiesc impreuna si au le'atiri de sin'e.ia "olilor sc. alcatuit din persoane care sunt le'ate de relatii natural0"iolo'ice. familia 8 'rup social reali*at prin casatorie.P cri*a de timp P evitarea reclamaBiilor P teama de a pierde "olnavul din list= P evitarea unor conflicte cu "olnavul P evitarea unor discuBii inutile P comunicare dificil= cu pacientul P "olnav necooperant P neinformarea pacientului P diferenBe de opinii P insuficienBa pre'=tirii "olnavului P lipsa de GnBele'ere a pacientului P evitarea stresului P "olnav cu personalitate accentuat= :.omose$uala  structuri cvasifamiliale  relatii de familie afiliate 2unctiile familiei% ) economica !) sociali*are #) solidaritate &) se$ual0reproductiva 2unctiile sociale ale familiei% o an'a(amentul emoBional.im"area conduitei terapeutice in functie de evolutia "olilor sc.

4tapa @cui"ul 'olA se su"imparte in:  contractie familiala  cui" 'ol 3. ciclul vietii de familie 8 etapele emotionale si intelectuale prin care un om trece din copilarie pina la "atrinete in calitate de mem"ru al unei familii 4tape:  perioada de celi"at  cuplul/ maria(ul  parinti cu copii la diferite virste  virsta a treia tran*actiile cu succes intre diverse etape  preventie "oli. ierar. &mpactul bolii asupra familiei: • financiar • . Ca acte istici sc& t(. Stadi&l de celi"at. =7 sta miQl$cie. criteriul de clasificare a formelor de or'ani*are familiala 9 practicile se$uale si maritale +orme de or'ani*are familiala: • promiscuitatea • casatoria in 'rup 8 poli'inandrieI familia punulua • poli'amia • mono'amia seriala/stricta familia traditionala 8 autoritate. Impact&l "$lii as&p a familiei şi familiei as&p a "$lii. „C&i"&l %$l”. Familia c$ntemp$ an(/ ca acte istici/ pa tic&la it(ţi/ p $#$c( i. :.Elemente de de*#$lta e a familiei 'n c$nteOt e#$l&ti# ist$ ic.ic • structural Modalitati de diminuare a impactului:  o "una comunicare  o adaptare compensatorie  o coe*iune familiala solida &mpactul familiei asupra bolii: • factorul social • factorul cultural • factori traditionali 3eactiile familiei la "oala: o ne'area "olii o neincrederea in preci*ia dia'nosticului o furia. +elaţiile 'n familia l( %it(. revolta o depresia ).ala ) romantica !) spirituala 8. Etape ale cicl&l&i #ieţii de familie. adolescenta)  perioada de adult (pina la 5) de ani)  virsta de re'resie 9.) teatru /) li"erala -) e'alitate 7) patriar. Tip& i de familie şi stil& i de inte c$m&nica e familial( ) despotic !) "astion #) vulcan &) al treilea e de prisos )) cu idol 5) a*il . Ca acte istica sc& ta a &n$ etape ale cicl&l&i de #iaţ( a familiei. Am"&n(t(ţi ea cicl&l&i de #iaţ( al familiei.ie. pu"ertate. tul"urari emotionale Cicluri ale vietii:  crestere si de*voltare (copilarie. represiune famila contemporana 8 cooperare 5. Cicl&l #ieţii de familie. =7 sta a t eia. .a"itual • psi. Familia şi "$ala.

ofera consultatii. terapeutice Hi de recuperare contri"uie la promovarea st=rii de s=n=tate a individului. indiferent de pre*enBa sau a"senBa "olii? Medicina de familie 8 specialitate medical=. Ca acte istica se #iciil$ cent ate pe familie. constituie asistenBa medical= esenBial=. educaBionale. Ca acte isticile medicinii de familie Caracteristicile medicinii de familie: ) punctul de prim contact in cadrul sistemului de s=n=tate !) foloseHte eficient resursele sistemului de s=n=tate coordonRnd asistenBa medical= #) cola"orea*= cu ceilalBi repre*entanBi din asistenBa medical= primar= Hi asi'ur= le'=tura pentru celelalte specialit=Bi &) este orientat= c=tre individ. comunicare minima intre ei ec'ipa interdisciplinara: 'rad mai inalt de cola"orare. considerate ca factor de deci*ie or'ani*area ec.) re*olv= pro"lemele de s=n=tate acute Hi cronice ale pacienBilor /) re*olvarea pro"lemelor de s=n=tate ale comunit=Bii -) se ocup= de pro"leme de s=n=tate in dimensiunea lor fi*ic=. "io0psi.P. Disp$*iţii %ene ale Asistenţă medicală primară 8 parte component= a sistemului de s=n=tate din 3M.olo'ic=. secundar= Hi terBiar=I #) prevenBie specific=I &) promovarea s=n=t=BiiI )) suprave'.erea 'ravidelor Hi copiilorI !) Hcolari*area pacienBilorI #) recuperarea Hi reinte'rarea social= a "olnavilorI 2.erea s=n=t=BiiI 5) identificarea persoanelor din 'rupurile de riscI . acBionind ca un filtru in accesarea de c=tre populaBie a altor tipuri de asistenB= medical= a sistemului de s=n=tate • acord= in'ri(iri persoanelor in conte$tul familiei Hi familiilor in cadrul comunit=Bii Principiul de "a*= in or'ani*area asistenBei medicale primare este asi'urarea accesului populaBiei la servicii medicale primare esenBiale Hi calitative de s=n=tate? ). Hi este orientat= spre satisfacerea necesit=Bilor de s=n=tate de "a*= ale comunit=Bii? Serviciile medicale primare cuprind Rn'ri(irile de s=n=tate de prim0contact Hi monitori*area permanent= a pacienBilor. familiei Hi colectivit=BiiI 7) suprave'. care asi'ur= asistenBa medical= primar= Hi continu= a st=rii de s=n=tate prin acBiuni preventive.ipaI persista protectionismul profesional ec'ipa transdisciplinara: considerarea .ipelor interdisciplinare formare 'rupuri de parinti cu pro"leme similare specialistul isi manifesta puterea sa prin intermediul capacitatilor familiei L&c & 'n ecCip(. preventiv.o0social= pentru am"ele se$e si pentru toate virstele • coordonea*= Hi inte'rea*= serviciile medicale furni*ate pacienBilor de c=tre el insuHi sau de c=tre alBi furni*ori medicali. o"Binut= in condiBiile le'ii. a familiei Hi a colectivit=Bii? Medicul de familie% • asi'ura Hi coordonea*= asistenta medicala personala.ere medical= continu= a individului. specialistii. . mediulI directionarea comuna spre resursele accesi"ile ! din :29 MS/ )414 numarul optimal de populatie pt un CS 8 &)77 locuitori N$ me de e%lementa e a Asistenţei Medicale P ima e din +ep&"lica M$ld$#a 1. coe*iunea specialistilor in ec. de recuperare se tine cont de necesitatile intre'ii familii.) asi'urarea asistenBei medicale curenteI /) coordonarea serviciilor medicale in raport cu nevoile concrete ale "olnavuluiI -) suprave'. social= Hi cultural= EendinBele actuale ale medicinii de familie sunt urm=toarele: a) spre profila$ieI ") spre medicina omului s=n=tosI c) spre promovarea st=rii de s=n=tateI d) spre asistenBa medical= primar= a populaBiei +uncBiile medicinii de familie: ) asi'urarea accesi"ilit=Bii populaBiei la asistenB= medical=I !) prevenBie primar=. ec'ipa multidisciplinara: specialisti independenti. care este universal accesi"il= pentru indivi*ii Hi familiile din comunitate.olistica a pacientului comple$I mai cost0eficientI cola"orarea cu familiaI terapie inte'rala consolidare colectiva: # elemente 9 familia. Familia şi acti#itatea 'n ecCip( a medic&l&i de familieY ecCipa m&ltidisciplina (/ inte disciplina ( şi t ansdisciplina (Y ca acte istici. primara si continua a individului si familiei • asi'ura o asistenta medicala compre. a"ordare multilaterala a pacientului implicarea mem"rilor familiei  familia devine parte cola"orativa in procesul curativ. psi.ensiva.erea s=n=t=Bii reproducerii Hi planificarea familial=I ) suprave'. familie Hi comunitate )) comunicarea direct= medic 9 pacient  relaBie in timp 5) continuitatea actului medical .

B. l=u*elor. conform profesio'ramei medicului de familie. ele pot fi: ) autonome (pu"lice sau private).&) lucrul cu persoanele defavori*ate. cu maladii social condiBionateI )) asi'urarea in'ri(irilor paliative Rn stadiile terminale de "oal=I 5) selectarea pacienBilor ce necesit= asistenB= speciali*at= de am"ulator Hi spitaliceasc= Hi or'ani*area referirii c=tre aceHtea. persoane cu .irur'icale.erea medical= activ= la adulBi Hi copii asimptomatici cu risc normal sau ridicat #) monitori*area "olilor cronice:  suprave'. inclusiv din cadrul CS autonome.) unele proceduri de mic= c. Num=rul populaBiei include populaBia din cadrul CS. inclusiv din OM+ Hi OS din componenBa sa: ) CS cate'oria %K 0 &)77 0 5777 populaBieI . in cadrul consultaBiei medicale • medicale e$tinse (adiBionale) 8 servicii pe care instituBiile de AMP le pot oferi Hi care dep=Hesc sfera tradiBional= de cuprindere a asistenBei medicale primare. fiind le'ate de competenBe suplimentare Hi dot=ri speciale 1erviciile medicale primare de bază% ) intervenBii de prim= necesitate in ur'enBele medico0c.irur'ieI /) servicii medico0sociale: in'ri(iri medicale la domiciliu. ! %ani*a ea instit&ţiil$ de asistenţ( medical( p ima ( %nstituBiile de AMP se clasific= dup= urm=toarele criterii: a) locul de desf=Hurare a activit=BiiI ") num=rul populaBiei deserviteI c) forma (uridic= de or'ani*areI d) comple$itatea serviciilor medicale primare acordate? %n funcBie de criteriile menBionate. de la"orator Hi consultativ0speciali*ate &) servicii medicale de consultanB= pentru 'ravide. adolescenBi. inclusiv la domiciliuI !) servicii medicale preventive:  Hcolari*area populaBiei  pro'ramul de imuni*are  depistarea activ= a persoanelor cu risc sporit de im"oln=vire pentru afecBiuni selecBionate  suprave'.andicap Hi "olnavi terminaliI )) planificare familial=I 5) suprave'.erea 'ravidelor. indiferent de statutul persoanei (asi'urat= sau neasi'urat=) !) persoane din alte instituBii in ca* de ur'enBe medico0c. instituBii private? CS Centrele de S=n=tate se or'ani*ea*= de re'ul= in localit=Bile rurale Hi. in funcBie de forma (uridic= de or'ani*are. persoane social0vulnera"ile.ere medical= activ= pentru cele mai frecvente "oli cronice  iniBierea si menBinerea tratamentului de susBinere  asi'urarea evalu=rilor periodice clinico0instrumentale. locul de reHedinB= a administraBiei pu"lice locale teritoriale Hi sunt contractate la direct de c=tre CNAM? CM+ se clasific=: ) CM+ de cate'oria %%% 0 pin= la &7 777 populaBieI !) CM+ de cate'oria %% 0 &7 777 0 /7 777 populaBieI #) CM+ de cate'oria % 9/7 777 populaBie Hi mai mult? N. in'ri(iri paliative in fa*a terminala? 1ervicii medicale adiţionale% ) dia'nosticul maladiilor la nivel de AMP !) tratamentul de rea"ilitare Hi or'ani*area asistenBei farmaceutice #) activit=Bi de suport etc? 8. inclusiv autonomeI c) Oficii ale Medicului de +amilieI d) Oficii de S=n=tate CMF Centrele Medicilor de +amilie se or'ani*ea*= in localit=Bile ur"ane. copiilorI . care pot fi oferite de toBi M+. in "a*a cererii depuse conform principiului de li"er= ale'ere. Se #iciile medicale p ima e f& ni*ate Gn cad &l instit&ţiil$ de asistenţ( medical( p ima ( %nstituBiile de AMP furni*ea*= servicii medicale primare c=tre: ) pacienBii inscriHi pe lista proprie. OM+ Hi OS din componenBa CM+. din 'rupurile de risc. la indicaBii medicale? 5.irur'icale #) alte situaBii (ustificate din punct de vedere medical? %nstituBiile medico0sanitare de AMP ofer= servicii • medicale primare de "a*= 8 definitorii pentru domeniul de competenB= al AMP. AMP se acord= in: a) Centre ale Medicilor de +amilieI ") Centre de S=n=tate. copii. contractate la direct de c=tre CNAMI !) su"divi*iuni ale Centrului Medicilor de +amilie? Centrul de S=n=tate deserveHte cel puBin &)77 locuitori? Clasificarea CS in funcBie de num=rul populaBiei deservite. virstnici.

Mana%ement&l instit&ţiei de asistenţ( medical( p ima ( Metode mana'eriale: ) durata unei consultaBii 8 !7 de minuteI durata pro'ramului de lucru in instituBie 8 ) oreI !) activit=Bile ec. inclusiv la Rnceputul anului Hcolar. la alte instituBii medico0sanitareI 7) consultaBiile "olnavilor de c=tre specialiHtii de profil. investi'area medical= a copiilor pentru admiterea. evidenBa Hi suprave'. inclusiv "alneosanatorialeI 5) acordarea a(utorului medico0social de comun cu or'anele protecBiei sociale. tratamentului Hi rea"ilit=rii st=rii s=n=t=BiiI -) asistenBa medical= necesar= in cadrul asi'ur=rii o"li'atorii de asistenB= medical= cu referirea.ipei M+ in instituBie doar in "a*= de pro'ramareI #) o"li'atoriu trierea primar= a pacientului Hi preconsultaBia la nivel de asistent medicalI &) delimitarea/separarea activit=Bii asistentului de consultaBia M+I )) concentrarea activit=Bilor ec. planificarea familiei. astm "ronHic. reli'ie. etic=. locul de trai. in instituBiile preHcolare Hi preuniversitare. in care activea*= numai asistente medicale de familie? 9. seminare. vi*a de reHedinB=.) activit=Bi curative Hi de rea"ilitareI /) Hcolari*area. naBionalitate. planificarea familiei. iar la necesitate spitalizarea oportună a acestoraI . nu e$ist= posi"ilitatea efectu=rii pro'ram=rilor telefonice sau prin oricare alte mi(loaceI #) serviciile medicale paraclinice recomandate "olnavilor cu un dia'nostic pre*umtiv sau cert de afecBiune acut= consemnat Rn "iletul de trimitere? 3. trimiterea la e$perti*a medical= a vitalit=BiiI )) trimiterea la tratamente de recuperare. inclusiv social0condiBionate Hi s=n=tatea reproduceriiI &) e$amenele medicale profilactice anuale. alimentaBia. ! %ani*a ea acti#it(ţii/ f&ncţiile şi d ept& ile medic&l&i de familie Medicul de familie indeplineHte urm=toarele funcBii: ) instruirea sanitaro0i'ienic= a populaBiei.olo'ieI #) identificarea persoanelor din 'rupurile de risc. or'ani*ea*= Hi desf=Hoar= activit=Bi de profila$ie in vederea depist=rii factorilor de risc. educaBia i'ienic= a copiilor.nice necesare. in ca*ul st=rilor acute Hi acuti*=rii maladiilor cronice. P $% ama ea acti#it(ţii instit&ţiei de asistenţ( medical( p ima ( 6a pro'ramarea serviciilor medicale se vor lua in considerare cel puBin urm=toarele criterii: ) pro'ramul *ilnic de activitate al medicului de familie.) activit=Bi antiepidemiceI . inclusiv la an'a(are Hi periodiceI )) reali*area pro'ramelor de imunoprofila$ie a populaBieiI 5) asistenB= medical= de ur'enB= tuturor pacienBilor. luind in considerare faptul c= timpul mediu/consultaBie este de !7 minuteI !) luarea Rn consideraBie/pro'ramarea posi"ilei vi*ite a pacientului cu maladie ur'ent=I #) includerea in pro'ramul *ilnic de activitate a medicului de familie a timpului preconi*at pentru lucrul cu documentaBia medical= Hi statistic=. in care activea*= respectiv Hi ! medici de familie? !S Se or'ani*ea*= in localit=Bile rurale cu populaBie pin= la -77 locuitori. Hcolari*area pacienBilor. pot avea un num=r de populaBie mai mic de &)77 in ca*urile cind amplasarea 'eo'rafic= nu permite or'ani*area accesului populaBiei la asistenB= medical= in CS nominali*at.!) CS cate'oria %%% 9 5777 0 -777 populaBieI #) CS cate'oria %% 0 -77 0 )77 populaBieI &) CS cate'oria % 0 )77 populaBie Hi mai mult? CS. etc?)? +ac e$cepBie de la prevederile menBionate: ) situaBiile de ur'enB= medico0c. educaBia copilului s=n=tos etc?I !) asistenBa medico0profilactic= Hi consultativ= privind imuni*area. promovarea modului s=n=tos de viaB=. inclusiv spitali*area pacientului in modul sta"ilitI ) asistenBa medical= la domiciliu pacienBilor. la copii. psi. inclusiv cele autonome. profila$ia Hi depistarea precoce a patolo'iilor la copii. asi'urarea s=n=t=Bii reproducerii. educaBia se$ual=. la indicaBii medicale.ipei M+ pe promovarea modului s=n=tos de viaB= prin crearea Hcolilor de s=n=tate pentru pacienBi cu :EA. persoanele virstnice Hi nedeplasa"ileI !) consult= Hi or'ani*ea*= trimiterea pentru internare ur'ent= Hi pro'ramat= in spitalI #) indic= Hi suprave'.erea (dispanseric=) a pacienBilor cu efectuarea e$amin=rilor necesare. activitatea de iluminare sanitar=. asi'urarea 'ravidit=Bii f=r= risc. indiferent de pre*enBa acestora in list=. alte instituBii de stat . contracepBie. precum Hi identific=rii formelor precoce Hi tardive ale maladiilor. cu pre*entarea ar'ument=rilor coordonate cu administraBia pu"lic= local=? !MF Se or'ani*ea*= in localit=Bile rurale cu populaBie de la -77 pin= la circa #777 locuitori. DSI pro'ram de a"andonare a fumatuluiI Hcoala model a mameiI alte m=suri profilactice la tema educaBiei pacientului Hi modului s=n=tos de viaB=I 5) principiul ale'erii li"ere a M+? :. alte activit=Bi posi"ile (HedinBe.irur'ical=I !) instituBiile medico0sanitare din localit=Bile rurale unde.ea*= tratamentul in ca"inetul de proceduri Hi staBionarul de *iI &) efectuea*= e$perti*a incapacit=Bii temporare de munc=. despre ca*urile date fiind informat MS. din cau*a lipsei mi(loacelor te.

planific= activit=Bile Hi periodic evaluea*= re*ultateleI !7) asi'ur= dele'area activit=Bilor pentru reali*are de c=tre personalul su"ordonat. completarea Hi Binerea la *i a documentaBiei medicale primare Hi statistice medicale.ere de Stat a S=n=t=Bii Pu"lice despre ca*urile de "oal= transmisi"il= aflate su" suprave'. monitori*ea*= Hi controlea*= e$ecutarea lor? P.ere epidemiolo'ic=I -) or'ani*area activit=Bii de evidenB=.) efectuarea antropometriei la adulBi Hi copii /) recomandarea efectu=rii unor e$amin=ri medicale profilactice -) completarea iniBial= a documentaBiei medicale primare Hi inre'istrarea re*ultatelor e$amin=rilor preventive o"Binute in modul sta"ilit (in fiHa medical= de am"ulator a pacientului (+ 7!)/e) Hi documentaBia de evidenB= a activit=Bii ca"inetului de tria() 7) 'lucometria (in ca* de necesitate)? ./) informea*= Serviciul de Suprave'. ! %ani*a ea acti#it(ţii/ f&ncţiile/ esp$nsa"ilit(ţile şi d ept& ile asistent&l&i medical de familie Sarcinile de "a*= ale asistentului medical de familie din ca"inetul de tria( sunt urm=toarele: ) m=surarea temperaturii !) m=surarea tensiunii arteriale #) m=surarea tensiunii intraoculare &) m=surarea frecvenBei contracBiilor cardiace )) determinarea frecvenBei respiraBiei 5) efectuarea electrocardio'rafiei .