You are on page 1of 1

SKOP RAMALAN & ANSWER TIPS | SEJARAH SPM 2013

Soalan Struktur
(a) Dua perjanjian telah dimeterai antara suku Aus dan Khazraj dengan Nabi
Muhammad s.a.w.
(a) Apakah isi penting dalam Perjanjian Aqabah pertama?
(i) ______________________________________________________________
(ii) ______________________________________________________________

(2 markah)

(b) Apakah tindakan Nabi Muhammad s.a.w. selepas termeterainya Perjanjian
Aqabah Pertama?
(i) ______________________________________________________________
(ii) ______________________________________________________________

(2 markah)

(c) Buktikan yang Perjanjian Aqabah Kedua menjadi pendorong utama kepada
penghijrahan orang Islam dari Makkah ke Madinah.
(i) ______________________________________________________________
(ii) ______________________________________________________________
(iii) ______________________________________________________________
(iv) ______________________________________________________________

(4 markah)

(d) Apakah kesan Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua
terhadap umat Islam?
(i) ______________________________________________________________
(ii) ______________________________________________________________

(2 markah)

SOALAN ESEI
1.

2.

(a) Perihalkan peristiwa-peristiwa yang membawa kepada termeterainya
Perjanjian Hudaibiyah.

(6 markah)

(b) Senaraikan empat kandungan penting Perjanjian Hudaibiyah.

(4 markah)

(c) Pada pendapat anda mengapakah Perjanjian Hudaibiyah dianggap
penting kepada umat Islam?

(10 markah)

(a) Huraikan pembaharuan-pembaharuan yang diperkenalkan oleh Khalifah
Umar al-Khattab.

(8 markah)

(b) Apakah sumbangan Khalifah Uthman bin Affan kepada Tamadun Islam?

(8 markah)

(c) Khalifah Ali bin Abi Talib menghentikan Perang Siffin apabila pihak
lawan mengangkat al-Quran.

(4 markah)

HAKCIPTA TERPELIHARA © WWW.SOALANRAMALAN.NET

1