You are on page 1of 15

Šinjel (Kabanica) Nikolaj Vasiljevič Gogolj U odjelu... ali bolje da ne imenujemo u kojem odjelu.

Nema ništa mržega od svih mogu ih odjela! "ukova! kancelarija i uo" e svakovrsnih službenih ustanova. #ad ve svaki čestit čovjek drži da se u njegovoj osobi vrije$a cijelo društvo. #asvim nedavno je! kažu! stigla molba nekoga kotarskog u"ravitelja "olicije! ne sje am se i% kojega grada! u kojoj on jasno i%laže da se krnji ugled državnih ustanova i da se njegovo sveto ime u"otrebljava a"solutno u%alud. & u doka% toga "riložio je molbi "regolem sve%ak nekakve romantične umotvorine! u kojoj se na svakoj desetoj stranici "ojavljuje kotarski u"ravitelj "olicije "a još u% to na nekim mjestima u "ot"uno "ijanu stanju. 'ato! da i%bjegnemo svakojake ne"rilike! bolje da odjel! o kojem se ovdje radi! jednostavno na%ovemo nekim odjelom. (akle! u nekom odjelu služio je neki činovnik, baš se ne bi moglo re i da je bio osobito naočit činovnik! oniska stasa! malko ko%ičav! malko ri$okos! naoko čak i malko slabovid! s malom elom "ovrh čela! s borama na oba obra%a i boje lica koju %ovu hemoroidalnom ... )h! šta emo! kriva je "etrogradska klima. *to se tiče čina (jer kod nas se "rije svega mora objaviti čin)! on je bio! što se na%iva vječni tituralni savjetnik! kojega su! kako je "o%nato! do mile volje smijehu i šalama i%vrgli ra%ni "isci! što imaju "ohvalnu naviku da se okomljuju na one koji ne mogu gristi. +re%ime je tomu činovniku bilo ,ašmačkin. Ve se "o samom tom "re%imenu vidi da je ono neko nastalo od "a"uče-. ali kada! u koje vrijeme i na kakav je način nastalo od "a"uče! o tome se ništa ne %na. / otac i djed! "a čak šurjak! i svi "ot"uni ,ašmačkini! hodali su u či%mama! na kojima su do tri "uta u godini obnavljali "ot"late. /me mu je bilo &kakij &kakijevič. 0no e se čitaocu možda učiniti nešto neobično i birano! ali se može ustvrditi da ga ni"ošto nisu birali! nego su same od sebe nastu"ile takve okolnosti da mu se nikako nije moglo dati drugo ime! a to se dogodilo evo ovako1 &kakij &kakijevič se rodio "od veče! ako me "am enje ne vara! 23. ožujka. +okojna mati njegova! su"ruga činovnika i vrlo dobra žena! bila je naumila da dijete krsti! kako "riliči. 4ati je još ležala u krevetu nasu"rot vrata! s desne joj je strane stajao kum! i%vanredno valjan čovek! /van /vanovič 5eroškin! koji je služio kao še6 odsjeka u senatu! i kuma! su"ruga o6icira kvarta &rina #emjonovna ,jelobrjuškova! žena rijetkih vrlina. 7odilji je bilo stavljeno na volju da bira i%me$u tri imena1 4okija! #osija ili da dijete na%ove "o imenu mučenika 8o%da%ata. 9Ne:! "omisli "okojnica! 9to su sve kojekakva imena:. (a joj ugode! otvore kalendar na drugom mjestu1 o"et i%a$u tri imena1 ;ri6ilij! <ula i Vara=hasij. 9,aš "rava "okora:! "ro%bori stara! 9kakva su to sve imena! %bilja takvih nikad nisam čula. (a je makar još Varadat ili Varuh! a ono ;ri6ilij i Varahasij:. 0"et okrenu stranicu > is"adnu +avsikahij i Vahtisij. 9)h! vidim ja ve :! reče stara! 9da mu je očito takva sudbina. Kad je ve tako! nek se onda radije %ove kao i njegov otac. 0tac mu je bio &kakij! "a nek onda i sin bude &kakij:. )to tako je i nastao &kakij &kakijevič. (ijete krstili- "ri tom ono %a"lakalo i načinilo takvu grimasu kao da "redosje a da e biti titularni savjetnik. (akle! tako se to sve dogodilo. 4i smo to sve i%nijeli %ato da čitalac sam u%mogne vidjeti kako je bilo nužno da se tako dogodi i da mu se nikako nije moglo dati drugo ime. Kada i u koje vrijeme je on stu"io u službu u odjel i tko ga je tamo "ostavio! toga se nitko nije mogao "risjetiti. Koliko se god "romijenilo načelnika i svakojakih starješina! njega su vi$ali sve na jednom te istom mjestu! na istom "oložaju! na istoj dužnosti! kao istoga činovnika %a "re"is- tako da su onda svi bili uvjereni da se on očito tako i rodio kao gotov čovjek u vicemonduri i sa elom na glavi. U odjelu mu se nije iska%ivalo nikakvo "oštovanje. +odvornici ne samo da nisu ustajali s mjesta kad je on "rola%io! nego ga čak nisu ni gledali! kao da obična muha "rolije e kro% čekaonicu. #tarješine su se "rema njemu držali nekako hladno des"otski. Kakavgod "omo nik še6a odsjeka jednostavno mu je turao "od nos s"ise! "a ni da kaže1 9"re"išite:! ili 9tu vam je %animljiv! %godan
.

Riječ „bašmak" znači: cipela, polucipela, cipelica. Rusko „pod bašmakom" odgovara našemu „pod papučom". (Nap. prev.)

Nekakva ga je nenaravna sila odgurnula od drugova! koje je tu u"o%nao i smatrao %a "ristojne! svjetske ljude. Na licu mu se odražavao užitak! i neka su mu slova bili ljubimci! "a kad je dola%io do njih! bio je sav i%van sebe1 i smijuljio se! i "odmigivao! i "omagao usnama! tako da mu se skoro na licu moglo "ročitati svako slovo! što ga je i%vodilo njegovo "ero. 0n uo" e nije vodio računa o svojoj odje i1 vicmondura mu nije bila %elena! ve nekakve ri$astobrašnaste boje. U%imao je i odmah sjedao da "iše. & on je u%imao! samo bi %irnuo na s"is! i ne gledaju i tko mu ga "odme e i je li %a to ovlašten. . 0d onda su ga %auvijek ostavili da "re"isuje. . / ubogi se mladi %aklanjao rukom i "oslije bi se mnogo "uta u svome životu %granuo! vide i koliko je u čovjeka nečovječnosti! koliko svire"e grubosti u "ro6injenoj! obra%ovanoj svjetskoj ugla$enosti i! bože@ čak i u čovjeku! kojega svijet smatra %a "lemenita i čestita. / va%da se nešto "rikr"eljilo na njegovu vicemonduru1 bilo stručak sijena! ili kakva nit konca. .. 4ladi su ga činovnici ismjehivali i %bijali šale na njegov račun! koliko im je dostajalo kancelarijske duhovitosti! "ri"ovijedali su "red njim ra%ne anegdote! koje su sastavili o njemu! o njegovoj ga%darici! sedamdesetogodišnjoj starici! "ričali su da ga ona tuče! "itali ga! kad e im biti svatovi! si"ali mu na glavu "a"iri e i na%ivali ih snijegom. 5edan načelnik! koji je bio dobar čovjek i htio ga nekako nagraditi %a dugogodišnju službu! naredi da mu se dade nešto važnije nego obično "re"isivanje.naime! bude mu nare$eno! da i% ve gotovog s"isa načini nekakvu "redstavku nekom drugom nadleštvu1 cijeli se "osao sastojao u tom da je na "očetku imao "romijeniti naslov! te ovdje=ondje glagole u "rvom licu "romijeniti u tre e lice. Uostalom! ne može se re i da "rema njemu baš nije bilo nikakve "ažnje. &li &kakij &kakijevič nije odgovarao nijedne riječi! kao da nikoga i nema "red njim.o mu je %adalo toliku muku da se sav u%nojio! trljao čelo i na kraju rekao1 9Ne! bolje vi meni dajte nešto "re"isivati:.eško da se igdje mogao na i čovjek koji bi tako živio %a svoju dužnost.to čak nije nimalo utjecalo na njegov rad1 u%a sve to dodijavanje on nije "ravio ni jedne "ogreške u "isanju. Kanda ništa %a njega nije "ostojalo osim ovoga "re"isivanja. (a je bio nagra$en "o svojoj usrdnosti! on bi! na svoje "reneraženje! valjda bio dotjerao i do državnog savjetnika ali on je! kako su se i%ražavali šaljivdžije! njegovi drugovi! odslužio ko"ču i "etlju na monduri! a doslužio do hemoroida i krstobolje. U njem se osje alo nešto što je "obu$ivalo na samilost! tako da je jedan mladi ! koji je tek nedavno bio stu"io u službu! a koji je "o "rimjeru drugih sebi do"ustio da ga ismjehava! najednom stao kao uko"an! i od toga časa kao da se sve "red njim "romijenilo i "oka%alo se u drugom svjetlu. #amo kad je šega ve "ostajala suviše ne"odnosiva! kad su ga gurali is"od ruke! "a mu time smetali da radi svoj "osao! on bi im govorio1 90stavite me na miru! %ašto me dirate?: i nešto neobično se krilo u tim riječima i u glasu kojim bi ih i%govarao. &li ako je &kakij &kakijevič na što i gledao! onda je na svemu vidio svoje uredne! jednoličnim ruko"isom is"isane retke! i jedino! možda! ako bi se odnekud stvorila kakva konjska gubica i smjestila mu se na rame "a mu i% no%drva cijeli vjetar "uhnula %a vrat! onda bi tek o"a%io da se ne nala%i na sredini retka! nego "rije na sredini ulice. Nikada nije obratio "ažnju na to što se radi i doga$a na ulici! na što e! kako je "o%nato! uvijek "a%iti njegov sudrug! mladi činovnik! kojemu "ronicavost njegova smjela "ogleda do"ire tako daleko da e čak na drugoj strani "ločnika o"a%iti kome se ot"arala 9štru"6na: is"od hlača > što mu na licu uvijek i%a%iva "re"reden smiješak. +remalo je re i da je služio revno! ne > on je služio s ljubavlju. (ošavši ku i! on bi odmah sjedao %a stol! na br%u ruku bi "osrkao svoj šči i .amo! u onom "re"isivanju! njemu se "rivi$ao nekakav njegov vlastiti ra%noliki i dragi svijet. / on je dugo "oslije toga u najveselijim časovima sebi "redočavao oniskog činovnika sa elom "ovrh čela! s onim njegovim "rodirnim riječima1 9ostavite me na miru! %ašto me dirate: > i u tim "rodirnim riječima odjekivale su druge riječi1 95a sam tvoj brat:.u% to je imao osobit dar da je hodaju i ulicom be%uvjetno dos"ijevao "od nečiji "ro%or baš u času kad su i% njega bacali svakojako sme e! "a je tako na svom šeširu stalno nosio kore od lubenica i dinja i tome slične tričarije."osli :! ili ma što "rija%no! kako dolikuje u "ristojnim uredima. 0vratnik je na njoj bio u%an! ni%ak! tako da se njegov vrat! iako nije bio dugačak! i%la%e i i% toga ovratnika "ričinjao neobično dugačak! kao kod onih sadrenih mači a što klimataju glavama! a koje na desetke nose na glavama ruski inostranci..

i na to smjera ova šala."ojeo komad govedine s lukom! i ne osje aju i okusa jela! sve bi to jeo %ajedno s muhama i sa svime što bi god bog u taj čas "oslao. koji se propeo. Valja na"omenuti da je kabanica &kakija &kakijevica tako$er služila kao objekt dosjetaka činovnika. Kad se do mile volje na"isao! legao bi s"avati! smješkaju i se una"rijed "ri "omisli na sutrašnji dan1 što li e bog sutra "oslati %a "re"isivanje. Aak i u vrijeme kad "etrogradsko nebo "ot"uno ugasne i sav se ugledni svijet najeo i odručao tko je kako mogao! ve "rema svojoj "la i i "rema svome "rohtjevu! kad se ve sve ot"očinulo od kancelarijskog škri"anja "era! od jurnjave! od svojih i tu$ih "otrebnih "oslova i svega onoga što neumorni čovjek sebi dobrovoljno na"rti! "a čak i više nego je "otrebno! kad se činovnici žure da "reostalo vrijeme iskoriste %a svoj užitak1 tko je živahniji! hita u ka%alište. Kad bi "rimijetio da mu se želudac "očinje na"uhavati! ustajao bi od stola! vadio tintarnicu i "re"isivao s"ise što ih je donio ku i. .) 3 Ka"ot (od 6ranc.netko ga uveče trait u kom"limentima nekoj lje"ušnoj djevojci! %vije%di malog odličnog kruga.čak su joj uskra ivali "lemeniti na%iv kabanice i na%ivali je ka"otom 3 2 Prekrasni brončani spomenik Petru Velikom u Petrogradu.jednom riječju! čak i u vrijeme kad se svi činovnici ras"rše "o malim stanovima svojih "rijatelja da odigraju koju "artiju jurišnog vista! srču i i% čaša čaj s biskvitima "o jednu ko"jejku! uvlače i dim i% dugačkih čibuka! "ri"ovijedaju i %a vrijeme dijeljenja karata nekakvu s"letku! što je dolutala i% višega društva! kojega se 7us nikad i ni u kakvom stanju ne može odre i! ili kad ve nema o čem da se govori "a se "re"ričava vječna anegdota o komandantu! kojemu su došli javiti da je konju Balconetova s"omenika2 netko odre%ao re" > jednom riječju! čak i onda kad su svi žudili da se ra%onode! &kakij &kakijevič se nije odavao nikakvoj ra%onodi. Nitko se nije mogao "ohvaliti da ga je ikad vidio na nekoj %abavi. 0ko devet sati ujutro! baš u vrijeme! kad ulice vrve onima što idu u odjel! ona be% ra%like sve "očinje tako jako i britko čvrkati "o nosovima da jadni činovnici %bilja ve ne %naju kud bi s njima. 0n je kod ku e dobrano ra%gleda i otkrije da se ona na dva=tri mjesta! i to baš na le$ima i na ramenu! "retvorila u mrežasto "latno %a obranu od muha1 sukno se toliko otrčalo da je "ostalo "ro%irno! a "odstava se sva ras"ala. ca"ot) > kišna kabanica! ovdje ku na haljina (9šla6rok:). prev. (Nap. &kakij &kakijevič je od nekog vremena stao osje ati da ga nekako osobito jako "očinje "rožigavati "o le$ima i "o ramenu! us"rkos tome što se trudio da što brže "retrči %akonski "rostor. . U slučaju da takvih nije bilo! on bi i% vlastite "obude! %a lično %adovoljstvo! "ravio ko"ije %a sebe! osobito ako je s"is bio %načajan! i to ne %bog lje"ote stila! ve %ato što je bio naslovljen kojoj novoj ili važnoj ličnosti. #av im je s"as u tome da u tananoj kabaničici što brže "retrče "et=šest ulica "a da %atim u "ortirnici dobrano "oto" u nogama! dok im se na taj način ne otkrave sve "utem smr%nute s"osobnosti i obdarenosti %a vršenje dužnosti. prev.aj ne"rijatelj nije nitko drugi nego naša sjeverna %ima! "remda neki! me$utim! tvrde da je ona vrlo %drava. $ijela te%ina spomenika počiva na repu konja.) .netko o"et! i to se najčeš e dešava! jednostavno ide nekomu svomu u tre i ili drugi kat! u dvije male sobe s "redsobljem ili kuhinjom i kojekakvim "reten%ijama na moderno! sa svjetiljkom ili drugom stvarčicom koja stoji mnogo žrtava! odricanja od objeda i %abava.ako je tekao mirni život čovjeka! koji je sa četiri stotine rubalja "la e na godinu umio biti %adovoljan svojim udesom i dotekao bi mu možda do duboke starosti! da nema ra%ličitih nevolja! kojima su "osuti "utovi ne samo titularnih nego čak i tajnih! "ravih! dvorskih i svakojakih savjetnika! "a! štaviše! i onih koji nikomu ne daju savjeta! niti ih sami od ikoga "rimaju. Na koncu se dosjeti da nije to možda neki grijeh njegove kabanice.netko na ulicu! "a "rovodi vrijeme osmatranjem kojekakvih šeširi a. U to vrijeme! kad čak i one koji %au%imaju više "oložaje boli čelo od %ime i su%e im naviru na oči! siromašni titularni savjetnici nekad %nadu biti ne%ašti eni. (Nap. koji je izradio rancuski kipar itienne !aurice "al#conet. +ostoji u +etrogradu mo an ne"rijatelj svih onih koji "rimaju "la u od CDD rubalja na godinu ili ot"rilike toliko.

&kakij &kakijevič "ro$e kro% kuhinju da ga ni doma ica nije o"a%ila! i na"okon u$e u sobu! u kojoj ugleda +etroviča kako sjedi na široku drvenu neoličenu stolu! a noge savio is"od sebe kao turski "aša. U% takav ovratnik kabanica je često imala i ka"ucu! koja je tako$er bila obrubljena kr%nom. C Kabanica! o kojoj je ovdje riječ! "o modi onoga vre mena bila je "rostrana i! osim običnog malog ovratnika! ka kav mi danas nosimo! imala je još velik ovratnik u obliku "elerine! koji je se%ao do "reko lakata. &kakij &kakijevič se tomu dosjeti i ve je bio naumio! kako se kaže! da hvata maglu! ali stvar je ve bila načeta. >& ja evo k tebi! +etroviču! ovaj. Kad smo ve natuknuli o njegovoj ženi! onda valja i o njoj ka%ati koju riječ. +odšivanje nije odavalo vještine krojača i %bilja se doimalo ne%gra"no i ružno. +etrovič vrlo u"orno žmirne na njega jednim svojim okom! i &kakij &kakijevič ho eš= ne eš "ro%bori1 >'dravo! +etroviču@ >'dravlje želim! gos"odine > reče +etrovič i škiljne svojim okom na ruke &kakija &kakijeviča! da vidi kakav li mu nosi "lijen. U takvu je stanju obično vrlo "ri"ravno "o"uštao i "ristajao na nižu cijenu! štaviše! svaki "ut se i klanjao i %ahvaljivao.) E /s"rava na temelju koje se osloba$a! tj. &li sad je +etrovič! čini se! bio u trije%nu stanju! i %ato ne"o"ustljiv! ne"ristu"ačan cjenkanju i bio kadar da %aište vrag bi ga %nao kako visoku cijenu. Us"inju i se stubištem što vodi k +etroviču! koje je! mora se "ri%nati! cijelo bilo %a"rljano vodom! "omijama i skro% na skro% bilo "rožeto onim s"irituo%nim %adahom koji gri%e oči i! kako je "o%nato! stalan je "ratilac svih dvorišnih stubišta "etrogradskih ku a > us"inju i se stubištem! &kakij &kakijevič je ve ra%mišljao o tom koliko e +etrovič %aiskati! i u mislima odluči da mu ne da više od dva rublja. 0ko vrata je +etroviču visjela kanura svile i konca! a na koljenu mu je bio nekakav dronjak.nekad je imao i volan! "a je i%gledao dvostruk! te je bio na rubu o"šiven kr%nom.i%gri%la si me! nevaljanko jedna@: &kakiju &kakijeviču je bilo neugodno što je došao baš u takav čas kad se +etrovič ljuti1 on je više volio +etroviču davati narudžbe! kad je ovaj bio malo ra%junačen ili! kako se i%ražavala njegova žena! 9nakljukao se kli"are! vrag oravi:. # te strane se vjerno držao djedovskih običaja i! kad se sva$ao sa ženom! na%ivao ju je "rostakušom i Njemicom.ali! na žalost! o njoj se slabo što %nalo! osim da +etrovič ima ženu! i da ona čak nosi ka"icu! a ne maramu. prev. "restaje biti kmet. prev. Utvrdivši o čemu se radi! &kakij &kakijevič uvidi da e kabanicu morati odnijeti krojaču +etroviču! koji je stanovao negdje na tre em katu u dvorišnoj %gradi i unatoč svome oravome oku i ko%ičavosti cijeloga lica "rilično se us"ješno bavio kr"anjem činovničkih i svakojakih drugih hlača i 6rakova! ra%umije se! kad je bivao u trije%nom stanju i nije u glavi snovao neke druge "othvate. +rije svega mu "ade u oči "alac! dobro "o%nat &kakiju &kakijeviču! s nekakvim sakatim noktom! koji je bio debeo i okoreo kao kornjačin oklo". (Nap. (Nap. /s"rva se on jednostavno %vao Grigorij! a bio je kmet nekoga vlastelina.lje"otom se! čini se! baš nije mogla "ohvaliti..) . 0n je valjda ve tri minute udijevao konac u ušicu igle! nikako nije mogao "ogoditi i %ato se jako ljutio na tamu! "a i na sam konac! i "oluglasno je gun$ao1 9Ne e da u$e! barbarka..+etrovičem se "očeo na%ivati od onda kad je dobio ot"usnicuE i stao "rilično žestoko "ijuckati na ra%ličite svetke! naj"rije na velike! a "oslije be% ra%like na sve crkvene svetke! gdje je god u kalendaru bio križi .ali dodaš! recimo! jedan grivenjik! i stvar je u redu.barem "ri susretu s njom jedino su joj valjda gardijski vojnici %agledavali "od ka"icu! migaju i u% to brkom i "uštaju i neki osobit glas.'a"ravo je ona imala nekakvu čudnu gra$u1 ovratnik C joj je i% dana u dan "ostajao sve manji i manji! jer je služio %a "odšivanje drugih nje%inih dijelova. Vrata su bila otvorena jer je doma ica kuhala nekakvu ribu "a je u kuhinji u%digla takav dim da se čak ni žohari nisu mogli vidjeti. Noge su mu "o običaju krojača! kad sjede %a "oslom! bile bose. 0nda je! istinabog! dola%ila žena i kukala da joj je eto muž "ijan i da je %ato "rihvatio je6tinu cijenu. 0 ovom krojaču %a"ravo ne bi trebalo mnogo govoriti! ali tako je ve običaj da se u "ri"ovijetki tačno obilježi karakter svake osobe! onda nema druge! treba "rika%ati i +etroviča.

. >4a kakvu novu? > reče on! kao da se još nala%i u snu > ta ja %a to ni novaca nemam.. >..to je "rvo što se učiniti "ri susretu. .:! a i%a toga nije slijedilo ništa! i on je i sam %aboravljao da %avrši! misle i da je ve sve i%rekao.o jest koliko e stajati? >(a... >(a=a > reče +etrovič > i to kakva kabanica.. &ko se "ak radilo o vrlo teškoj stvari! onda je čak imao naviku da uo" e ne dovrši rečenice! tako da je vrlo često "očinjao govor riječima1 9. 0n je jako volio snažne e6ekte! volio je nekoga sasvim i%nenada %a"re"astiti i onda is"od oka "ogledati kako e se %a"re"aštenoj osobi "oslije takvih riječi iskriviti lice. >4a nema na što da se metne %akr"a! nema %a što da se "ričvrsti! "reviše je i%nošeno.a kabanicu ete! vidim ja! morati na"raviti novu. #amo je još "o imenu sukno! a nek dune vjetar! odmah e se ra%letjeti. +etrovič u%e ka"ot! naj"rije ga ra%astre na stolu! dugo ga je ra%gledavao! "a mahne glavom i is"ruži ruku na "ro%or da dohvati okruglu burmuticu sa slikom nekakva generala! ne %na se kojega! jer je mjesto na kojem se nala%ilo lice bilo "robušeno "rstom i %atim %alije"ljeno četverokutnim komadi kom "a"ira! šmrknuvši duhana! +etrovič raširi ka"ot na rukama i ra%gleda ga "rotiv svjetla! i o"et mahne glavom. >.o %bilja! baš! ovaj . >+a trebat e nešto "reko tri "olstotinjarke > reče +etrovič i "ri tom %načajno stisne usta. 4a kako to! %bilja! ovaj@ . na le$ima! i eto na jednome ramenu se malko "oistrošilo! i eto na ovom ramenu malko > vidiš! to ti je sve. Nema tu bog%na koliko "osla. >& ja! eto! ovaj! +etroviču. >Ne > reče +etrovič odrješito > ništa se ne može učiniti. Ne valja ništa. >+etroviču! molim te > govorio je &kakij &kakijevič mole ivim glasom! ne čuju i i ne žele i čuti +etrovičeve riječi i sve njegove e6ekte > "o"ravi nekako! da makar bude %a nošenje..a %ašto se ne može! +etroviču? > reče on gotovo mole ivim glasom djeteta > ta samo se na ramenima malo istrošilo! ta na i e se u tebe nekakve kr"ice . >0 čemu se radi? > u"ita +etrovič i u isti čas jedinim svojim okom omjeri cijelu njegovu vicemonduru! "očevši od ovratnika "a sve do rukava! le$a! nabora i "etlja! što mu je sve bilo vrlo dobro "o%nato jer je to bio njegov vlastoručni rad.. .. >#to"edeset rubalja %a kabanicu@ > %avikne jadni &kakij &kakijevič! %avikne možda "rvi "ut od ro$enja! jer on se oduvijek odlikovao krotkoš u svoga glasa.a daj "ričvrsti. (+etrovič je kod svake "rilike volio bocnuti Nijemce). Krojači ve imaju takvu naviku. +ri riječi 9novu: &kakiju &kakijeviču se %amaglilo "red očima i sve što je god bilo u sobi! "očelo se "red njim okretati. >No! a ako bih morao novu! kako bi ovaj . eto vidiš! svagdje je na drugim mjestima čvrsto! malo je %a"rašeno i "ričinja se kanda je staro! ali je novo! samo je eto na jednome mjestu malo ovaj. 0n je jasno vidio samo generala s "rilije"ljenim licem od "a"ira! što se nala%io na "oklo"cu +etrovičeve burmutice..%atim ga okrene "odstavom "rema gore i "onovno mahne glavom! "onovno skine "oklo"ac s generalom! %alije"ljen "a"iri em! i naguravši u nos duhana! %aklo"i i s"remi burmuticu "a na"okon reče1 > Ne! ne može se "okr"ati1 loša je garderoba@ Kod tih riječi kanda je &kakiju &kakijeviču netko "arnuo srce.. >(a! novu > reče +etrovič barbarskim mirom.olje vi! kad stigne hladno %imsko doba! na"ravite sebi od njega obojke! jer čara"e ne griju dovoljno.... kabanica! %naš! sukno . >4a lako %a kr"ice! kr"ice e se na i > reče +etrovič > ali ne mogu se "rišiti1 sukno je ve sasvim istrunulo! čim ga dirneš iglom! odmah e se ras"asti.o su Nijemci i%mudrili da namlate više novaca.reba %nati da se &kakij &kakijevič ve inom objašnjavao "rijedlo%ima! "rilo%ima a tako$er i takvim česticama govora koje nemaju a"solutno nikakva %načenja. >+a nek se ras"ada! a ti odmah %akr"u.. >. &ko se na ovratnik metne kuna i is"usti ka"uca sa svilenom "odstavom! do i e i na dvije stotine. .

Novu kabanicu u vam ja i%vrsno sašiti! kod toga ostajemo.ad mu &kakij &kakijevič turne grivenjik u ruku.. takav slučaj@: 7ekavši to! umjesto da "o$e ku i! on se! i ne slute i kamo ide! u"uti na sasvim su"rotnu stranu.on osokoli samog sebe i dočeka "rvu nedjelju! "a kad i%daleka o"a%i da +etrovičeva žena nekuda odla%i i% ku e! on ravno k njemu.. 4ožemo je čak tako na"raviti kako je sada došlo u modu! da se ovratnik %aka"ča na "osrebrene ša"ice...ali! u%a sve to! čim do%nade o čemu se radi! kao da ga je vrag bocnuo. .ako je &kakij &kakijevič sam sa sobom rasu$ivao.. 0n je doduše %nao da +etrovič ima luckasti običaj da odmah odra"i vrag bi ga %nao kakvu visoku cijenu! tako da se nekad i njegova žena nije više mogla su%držati a da ne vikne1 9)j ti! jesi li "oludio! glu"ane jedan@ Neki "ut "reu%ima "osao %a ništa! a sad ga je sam $avo na"utio da %acijeni koliko ni sam ne vrijedi:. /%a toga o"et je slijedila oduga šutnja! nakon koje on nastavi1 9(akle tako je to@ no eto ti ga! %bilja! baš nikako nisam očekivao! ovaj. +etrovič je doista "oslije subote jako škiljio okom! glavu je oborio "rema "odu i bio jako neis"avan.ali i"ak! otkuda da u%me tih osamdeset rubalja? +olovicu bi još nekako mogao skucati1 "olovica bi se našla! a možda čak i nešto više.s vrha jedne gradnje sas"e mu se na ka"u cijelo čudo va"na. .. to nikako. &kakij &kakijevič još da e nešto o "o"ravku! ali +etrovič ga ne "osluša do kraja i reče1 > Novu u vam kabanicu svakako sašiti! i%volite se na to osloniti! ne emo žaliti truda. . 9. 'nao je doduše i to da e +etrovič "reu%eti "osao i %a osamdeset rubalja. 4a %bilja! kako e je na"raviti! čime! kakvim novcima? 4ogao bi se! doduše! djelomično osloniti na budu u remuneraciju %a svetke! ali ti su novci ve odavno una"rijed ra%vrstani i ras"odijeljeni.>Ni govora! is"alo bi tako1 raditi ni %a šta i uludo bacati novac > reče +etrovič! a &kakij &kakijevič "oslije tih riječi i%a$e "ot"uno satrven.. /%išavši na ulicu! &kakij &kakijevič je bio kao u snu.olje da ja odem do njega u nedjelju i%jutra1 on e "oslije subotnje no i škiljiti okom i biti sanan! "a e morati gucnuti da rastjera mamurluk! žena mu ne e dati novaca! a u taj čas u ja njemu grivenjiči i ovaj u ruku! "a e biti "ristu"ačniji "oga$anju! a onda u kabanicu ovaj . 9Ne! ne: > reče &kakij &kakijevič sam sebi > 9sad se s +etrovičem ne može ras"ravljati1 on je sad! ovaj! mora da ga je žena nekako i%lemala. >Ne može se > reče on > i%volite naručiti novu. .:! a %atim! nakon kratke šutnje doda1 9dakle tako@ eto što je na kraju is"alo! a ja %bilja nisam mogao ni misliti da bi is"alo tako:.ali gdje da u%me drugu "olovicu? . #ad &kakiju &kakijeviču bude jasno da ne e mo i "ro i be% nove kabanice! i on sasvim klone duhom.u on istom "oče sre$ivati svoje misli! stade sa sobom ra%govarati! ali ne više is"rekidano! ve ra%borito i otvoreno! kao sa "ametnim "rijateljem! s kojim se može "ora%govoriti o stvari koja mu toliko leži na srcu..reba da nabavi nove hlače! da obu aru "lati stari dug %a novi naglavak na stare či%me! "a onda kod švelje naručiti tri košulje i barem dva komada onoga rublja koje je ne"ristojno s"ominjati u štam"arskom slogu! jednom riječju! sav se taj novac imao ras"linuti! "a čak ako bi načelnik bio tako milostiv da mu mjesto četrdeset rubalja odredi četrdeset"et ili "edeset! svejedno e mu onda ostati samo nekakva ne%natna sitnica! koja e u ka"italu %a kabanicu biti kao ka"lja u moru. > .o ga "rimora da se oba%re i vrati ku i.. >'ahvaljujem vam! gos"odine! malko u se okrije"iti %a vaše %dravlje > reče +etrovič > a što se tiče kabanice! ne i%volite se truditi1 ona vam ni %a kakvu "odobnost nije "odobna. +utem se o njega očeša dimnjačar cijelim svojim ča$avim bokom i u"rlja mu cijelo rame..: .ako eto:! govorio je on sam sebi > 9%bilja nisam mislio da e is"asti ovaj. 0n ništa od toga ne "rimijeti i tek kad se %aletio u stražara! koji je do sebe "ostavio svoju helebardu i i% rošči a istresao duhan na svoj žuljeviti dlan! tek onda se "rene! i to %ato što mu stražar reče1 > Kud mi letiš "ravo u surlu! šta nemaš dosta truhtuara? . & +etrovič je nakon njegova odlaska još dugo stajao! %načajno stisnuo usta i nije se la ao "osla! %adovoljan sa sobom što se nije osramotio i nije i%nevjerio krojačkoj umjetnosti.

# lica mu i s njegovih "ostu"aka sama je od sebe išče%la sumnja! neodlučnost! jednom riječju > sve kolebljive i neodre$ene crte.ali %ato se hranio duhovno! nose i u svojim mislima vječnu ideju budu e kabanice. Neki "ut bi mu u očima sijevnula vatra! glavom su mu čak %nale "roma i najsmjelije i najdrskije misli1 ne bi li %bilja stavio kunu na ovratnik.a "reko svakog šava je +etrovič %atim "rela%io vlastitim %ubima i njima istiskivao ra%ne 6igure.ako je on to radio oduvijek i na taj način mu se u toku nekoliko godina naku"ila svota od "reko četrdeset rubalja.čak se sasvim "riučio da uveče gladuje.&li naj"rije čitalac treba da do%na gdje se našla "rva "olovica. Valja re i istinu! da mu je is"rva bilo malo teško naviknuti se na takva ograničenja! ali "omalo se nekako "rivikao i stvar je "ošla svojim tokom. . 5oš nekih dva=tri mjeseca maloga gladovanja > i kod &kakija &kakijeviča se %bilja naku"ilo oko osamdeset rubalja.. . 'a "odstavu i%aberu cic! ali gust i čvrst! koji je "o +etrovičevim riječima bio još bolji od svile i čak naoko lje"ši i sjajniji. teško je re i! kojega baš dana! ali vjerojatno najsvečanijeg dana u životu &kakija &kakijeviča! kad je +etrovič na"okon donio kabanicu. 5edan"ut! "re"isuju i neki s"is! umalo da nije na"ravio "ogrešku! tako da je gotovo naglas viknuo1 9Uh@: i "rekrižio se.%ato i sam +etrovič reče da boljega sukna nema. 0dmah "rvoga dana on se %ajedno s +etrovičem u"uti u du ane. Ku"e oni vrlo dobro sukno > nije bilo ni teško kad su ve "ola godine una"rijed mislili na to i rijetko da koji mjesec nisu obila%ili du ane! da se obavijeste o cijenama.ilo je to . +etrovič je na kabanici radio svega dva tjedna! jer je na njoj bilo mnogo "rošivanja! inače bi i "rije bila gotova. +etrovič do$e s kabanicom! kako dolikuje 6inomu krojaču. +ostao je nekako živahniji! čak i čvrš i karakterom! kao čovjek koji je sebi ve odredio i "ostavio cilj. (akle "olovicu je imao u ruci.ali gdje e na i drugu "olovicu? Gdje e na i onih drugih četrdeset rubalja? &kakij &kakijevič je ra%mišljao i ra%mišljao i došao do %aključka da e morati smanjiti obične i%datke! makar barem u toku jedne godine1 dokinut e uveče uživanje čaja! ne e uveče "aliti svije u! a ako bude što morao raditi! "o i e ga%darici u sobu i radit e kraj nje%ine svije e. 4o%ganje o tom samo što ga nije navelo na rasijanost. 'a rad je u%eo dvanaest rubalja > manje ni"ošto nije mogao1 sve je a"solutno bilo šiveno svilom! dvostrukim sitnim šavom. +rotiv svakoga očekivanja načelnik nije &kakiju &kakijeviču odredio četrdeset ili četrdeset"et! ve cijelih še%deset rubalja1 je li on "redosje ao da je &kakiju &kakijeviču nužna kabanica! ili se to samo od sebe tako dogodilo! ali! eto! %bog toga on je odjednom imao dvadeset rubalja viška. Kabanica mu je stigla baš u "ravi čas! jer je ve "očinjala "rilično jaka %ima! a činilo se da e još jače "ritisnuti. Kunu nisu ku"ili! jer je doista bila sku"a! i mjesto nje i%aberu mačku! najbolju što su je našli u du anu! takvu mačku koju bi čovjek i%daleka uvijek mogao držati %a kunu. #tvar je sa%rela "rije nego se on nadao. Fice mu je imalo tako dostojanstven i%ra% kakav &kakij &kakijevič još nikad nije vidio! činilo se da u "unoj mjeri osje a da je i%vršio nemalo djelo i da je odjednom u sebi "oka%ao "onor koji . U toku svakog mjeseca on je barem jedan"ut obila%io +etroviča! da s njime ra%govara o kabanici! gdje se dobiju bolja sukna! i kakve boje! i u% koju cijenu! i on se! doduše malo %abrinut! ali uvijek %adovoljan vra ao ku i i mislio na to da e na kraju i"ak do i vrijeme kad e se to sve ku"iti i kabanica biti na"ravljena. . 0d toga vremena kao da je samo njegovo "ostojanje "ostalo nekako "ot"unije! kao da se oženio! kao da je s njim "risutan neki drugi čovjek! kao da nije više sam! ve kao da je neka draga životna družica "ristala da %ajedno s njim kroči životnom sta%om > a ta družica nije bio nitko drugi nego ona ista debelo vatirana kabanica! s čvrstom "odstavom! ne "ohabana.. &kakij &kakijevič je imao naviku da od svakog "otrošenog rublja jedan groši s"rema u omalenu skrabicu! %atvorenu ključem! sa i%re%om na "oklo"cu! kro% koji je ubacivao novac.što rje$e e "ralji davati rublje na "ranje! a da se ne i%nosi! on e ga svaki "ut "o dolasku ku i skinuti i ostati u samoj "amučnoj ku noj kabanici! vrlo staroj! koju je čak i samo vrijeme štedjelo. +o isteku svakoga "olugodišta on je revidirao ušte$enu bakrenu svotu i %amjenjivao je srebrnim sitnišem.a je okolnost ubr%ala tok stvari. (onio ju je ujutro! baš "rije vremena kad je trebalo i i u odjel.hodaju i ulicama stu"at e što je mogu e lakše i o"re%nije "o kamenju i "ločniku! gotovo na "rstima! da na taj način tako br%o ne istroši "ot"late. Njegovo srce! inače veoma mirno! "očelo je jako kucati.

0nda! da stvar ne odugovlači! obuče se! ogrne "reko ramena kabanicu i i%a$e na ulicu. . 4e$utim je &kakij &kakijevič hodao najsvečanije ras"oložen. 0n je svakog časa osje ao da ima na ramenima novu kabanicu! i nekoliko se "uta čak nasmiješi od unutarnjeg %adovoljstva. Na"okon jedan od činovnika! čak nekakav "omo nik še6a odsjeka! valjda htiju i "oka%ati da nije nimalo ohol i da ne %a%ire čak ni od nižih od sebe! reče1 > Kad je tako! ja mjesto &kakija &kakijeviča "rire$ujem veselicu i "o%ivam vas večeras k sebi na čaj1 baš danas imam imendan. #vi u isti čas istrčaše u "ortirnicu da vide novu kabanicu &kakija &kakijeviča. +etrovič ne "ro"usti naglasiti da je on samo %ato tako je6tino računao %a ruke! što radi be% cimera u maloj ulici! a na Nevskom "ros"ektu bi mu samo %a i%radbu bili računali sedamdeset"et rubalja.ilo kako mu drago! sigurno je barem to da je taj činovnik stanovao u najlje"šem dijelu grada! dakle baš ne bli%u &kakija &kakijeviča. +etrovič mu "omože obu i i rukave > "oka%alo se da su i rukavi bili u redu. 'a"ravo dvije koristi1 jedna! da mu je bilo to"lo! a druga! da mu je bilo lije"o. Gijeli je taj dan %a &kakija &kakijeviča doista bio najve i svečani blagdan. +etrovič i%a$e %a njim i stoje i na ulici dugo je još i%daleka gledao %a njim! a %atim namjerno %aokrene! da skrene kro% krivudastu uličicu! "a da o"et i%a$e na ulicu i da još jedan"ut "ogleda svoju kabanicu s druge strane! to jest od na"rijed. /%vadivši kabanicu! on je veoma "onosno "ogleda i drže i je u obadvjema rukama vrlo s"retno "rebaci &kakiju &kakijeviču na ramena. &kakij &kakijevič! kao čovjek u godinama! htio je is"robati i rukave. 0n se vrati ku i u najblaženijem duševnom ras"oloženju! skide kabanicu i o"re%no je objesi na %id! "ošto se još jedan"ut s užitkom nagledao sukna i "odstave! a %atim hotimično radi us"oredbe i%vadi svoj "rijašnji ka"ot! što se bio sasvim ras"ao.u "ortirnici on skide kabanicu! ogleda je sa svih strana i "ovjeri je osobitom nad%oru "ortira.%atim je složi i turi u dže" %a u"otrebu. Nije uo" e ni "rimijetio kuda hoda i odjednom se samo našao u odjelu. 'a nekoliko minuta! sav crven u licu! "rilično ih je naivno "očeo uvjeravati da to uo" e nije nova kabanica! da je to tek onako! da je to stara kabanica. 5ednom riječju! da je kabanica bila savršeno na"ravljena i da mu dobro "ristaje. 0n i%vadi kabanicu i% marame! u kojoj ju je donio1 marama je bila čista! u"ravo od "ralje.krojače što samo me u "odstave dijeli od onih što šivaju nove stvari. +ogleda na nj i čak se sam nasmija1 kakva je to bila golema ra%lika@ / dugo se "oslije toga još %a ručkom smijuljio kad mu je na um dola%ilo stanje u kojem se nala%io ka"ot. Ainovnici! naravno! odmah stadoše čestitati "omo niku še6a odsjeka i naj"ri"ravnije "rimiše "o%iv. 0n veselo odruča i "oslije ručka nije više ništa "isao! nikakve s"ise! ve se malo sibaritski "ovaljuškao na krevetu! dok se nije smrklo. Ve su češ e "rola%ili "ješaci! "očele su se sretati i dame! lije"o odjevene! na muškarcima su se vi$ali ovratnici od dabrova kr%na! rje$e su se sretali kočijaši sa svojim drvenim rešetkastim saonicama! okovanim be%brojnim . &kakij &kakijevič nije o tom htio s +etrovičem ras"redati! "a i bojao se svih velikih svota! kakvima je +etrovič volio bacati "rašinu u oči. Ne %na se na koji su način svi u odjelu odmah do%nali da &kakij &kakijevič ima novu kabanicu! i da ka"ot više ne "ostoji.%atim je "otegne i odostraga rukom "ovuče "rema dolje.onda joj na &kakiju &kakijevču složi lije"e nabore! ostavivši je malo rasko"čanu. & kad svi "ristu"iše k njemu i stadoše govoriti da novu kabanicu treba %aliti i da im barem svima mora "rirediti veselicu! &kakij &kakijevič se "ot"uno %buni! nije %nao šta da radi! šta da odgovori i s kakvim i%govorom da se i%vuče. &kakij &kakijevič se nekako htio i%govoriti! ali svi mu okrenuše ka%ivati da je to neuljudno! da je to na"rosto sramota! "a nikako nije mogao odbiti. Na žalost! ne %namo re i gdje je %a"ravo stanovao činovnik svečar1 "am enje nas jako "očinje ostavljati! i sve! što god "ostoji u +etrogradu! sve ulice i ku e tako su nam se sto"ile i is"remiješale u glavi da je teško nešto i% nje dobiti u valjanoj 6ormi. 0n mu is"lati! %ahvali mu se i odmah u novoj kabanici "o$e u odjel. Naj"rije je &kakij &kakijevič morao "ro i svakojake %abitne ulice s mršavom rasvjetom! ali što se više "ribližavao činovnikovu stanu! ulice su "ostajale živahnije! na"učenije i bolje rasvijetljene. #tadoše mu čestitati i "o%dravljati ga! a on se is"rva samo smješkao! a %atim ga čak obu%e stid. Uostalom! kasnije mu je godilo kad se sjetio da e na taj način imati "riliku da se čak uveče "roše e u novoj kabanici.

: & možda čak nije ni to "omislio > ta ne možete se čovjeku uvu i u dušu! da sa%nate sve što misli. Kojekakve sitničarije! ta sastajališta ku ne služinčadi i svakojakih ljudi! bile su otvorene! a druge! koje su bile %atvorene! i"ak su is"od cijele širine vrata "ro"uštale dugačak "ram svjetla! koji je odavao da još i u njima ima društva i da ku ne služavke i sluge još dovršavaju svoja nakla"anja i ra%govore! stavljaju i svoje gos"odare u "ot"unu nei%vjesnost u "ogledu mjesta gdje se sada nala%e. &kakija &kakijeviča "rimoraše da "o"ije dvije čaše! "oslije kojih osjeti da je u sobi "ostalo veselije! ali i"ak nije mogao %aboraviti da je ve dvanaest sati i da mu je davno vrijeme ku i. #ad su one bile još %abitije i samotnije.na kraju je "risjeo kartašima! gledao u karte! "ogledavao ovomu i onomu u lice i %a neko vrijeme stade %ijevati i osje ati da mu je dosadno! "ogotovo jer je ve davno bilo vrijeme da "o svome običaju ide s"avati. 0n na"rosto nije %nao kako da se drži! kamo da djene ruke! noge i cijelu svoju "odobu. Ušavši u "redsoblje! &kakij &kakijevič ugleda na "odu cijelo čudo galoša."o%la enim čavli ima > na"rotiv! ne"restano su naila%ili elegantni kočijaši u baršunastim šubarama malinove boje! u lakiranim saonicama s medvje$im "okrovcima! i ulicom su jurile karuce s ki enim ko%li ima škri"e i točkovima "o snijegu. &kakij &kakijevič je hodao u veselom duševnom ras"oloženju! čak je i% ne%nana ra%loga bio "otrčao %a nekom damom! koja je kao munja "rohujala mimo njega i kojoj je svaki dio tijela odavao neobično u%bu$enje. # onu stranu %ida čuo se žamor i ra%govor! koji je "ostao jasan i bučan onog časa kad su se otvorila vrata i i% sobe i%išao sluga s "oslužavnikom! na kojem je nosio is"ražnjene čaše! "osudicu %a slatko vrhnje i košaricu s biskvitima. 4e$u njima je usred sobe stajao samovar! ki"io i i% njega su sukljali cijeli oblaci "are. 0n ve nekoliko godina uveče nije i%la%io na ulicu. 'atim svi! ra%umije se! ostaviše i njega i njegovu kabanicu i! kako to ve biva! navališe k stolovima odre$enim %a vist.ulične svjetiljke ve su rje$e "očele tre"eriti > očigledno se ovamo davalo manje ulja.. Na ulici je još uvijek bilo svjetlo.. Na"okon stiže do ku e u kojoj je stanovao "omo nik še6a odsjeka. &li on se i"ak odmah %austavi i o"et "o$e vrlo "olagano kao dotle! i sam se %ačudi otkud je malo "rije smogao onaj br%i korak. 0n nes"retno stade na sredini sobe! traže i i nastoje i i%misliti šta da radi. . Na %idovima su visile same kabanice i ogrtači! od kojih su neki bili čak sa ovratnicima od dabrova kr%na ili s baršunastim reverima. . 8tjede se o"rostiti s doma inom! ali ga ne htjedoše "ustiti! govore i mu da u čast novoj kabanici svakako mora gucnuti čašu šam"anjca. (a ga doma in i o"et ne bi "okušao %adržavati! on krišom i%a$e i% sobe! na$e u "redsoblju svoju kabanicu! koju na žalost ugleda gdje leži na "odu! strese je! skine s nje svaku i najmanju maljicu! "rebaci je na rame i si$e ni% stubište na ulicu. &kakij &kakijevič mahne glavom i nasmiješi se! bilo %ato što je naišao na nešto sasvim ne"o%nato! o čemu se kod svakog čovjeka i"ak sačuva neki instinkt! ili je "o"ut mnogih drugih činovnika "omislio slijede e1 9No! šta su ti Brancu%i@ Nema šta! kad oni nešto i%misle ovaj! onda %bilja ovaj .ilo je očito da su se činovnici ve davno saku"ili i ve "o"ili "o čašu čaja. &li uto ga "rimijetiše i dočekaše s vikom! i svi odmah odoše u "redsoblje da "onovno "ogledaju njegovu kabanicu. 0bjesivši sam svoju kabanicu! &kakij &kakijevič u$e u sobu! i "red njim u isti čas "romakoše svije e! činovnici! lule! stolovi %a kartanje! i nejasno mu do"re do uha is"rekidani ra%govor! što bi se %a"odjenuo čas na ovoj! čas na onoj strani! i lu"a od "omicanja stolica. &kakij &kakijevič je na sve to gledao kao na novost. +red rasvijetljenim "ro%orom jednoga du ana rado%nalo se %austavi da "ogleda sliku koja je "rika%ivala neku lije"u žensku! kako i%uva ci"ele! "a joj se tako ogolila cijela noga! "rilično lije"a.a i%a nje%inih le$a! kro% vrata druge sobe! "romolio je glavu nekakav muškarac sa %aliscima i lije"om š"anjolskom bradicom "od usnom.tu je ve naila%io na drvene ku e! .aj je "omo nik še6a odsjeka stanovao gos"odski1 na stubištu je gorio 6enjer! stan je bio u "rvom katu. Nakon jednoga sata bude servirana večera! koja se sastojala od 6rancuske salate! hladne teletine! "aštete! kolači a i% slastičarnice i šam"anjca. #ve to1 galama! ra%govor! i mnoštvo ljudi! sve je to &kakiju &kakijeviču bilo nekako čudno. (oskora se "red njim uka%aše one %abitne ulice! koje ni danju nisu bog%na kako vesele! a no u "ogotovo. &kakij &kakijevič se doduše malo %bunio! ali kao dobričina nije mogao a da se ne obraduje vide i kako svi hvale njegovu kabanicu.

'a nekoliko časaka se osvijesti i ustade! ali ve nije bilo nikoga. (otrčavši do njega! &kakij &kakijevič stade be% daha na njega vikati! da tu s"ava i ni na što ne "a%i! te ne vidi kako robe čovjeka. Njemu se smrkne "red očima i srce mu naglo %akuca. > .do$e u vrijeme objeda > ali "isari u "redsoblju svom silom htjedoše sa%nati %bog kakve stvari dola%i! kakva ga je nevolja dovela i što mu se dogodilo."ao je nau%nak u snijeg i ništa više nije osje ao. #tražar mu je u%vra ao da je samo vidio kako su ga nasred trga %austavila dva čovjeka! "a je mislio da su to njegovi "rijatelji! a umjesto da tu %abadava "suje! nek sutra ode nad%orniku kvarta! "a e nad%ornik ve i%na i tko mu je oteo kabanicu.tarabe! nigdje ni žive duše.samo se snijeg blistao na ulicama! i žalosno su se crnjele us"avane ni%ačke "otleušice sa %atvorenim "ro%orskim ka"cima. Veselost &kakija &kakijeviča tu se nekako %natno smanji. 9Ne! bolje da i ne gledam:! "omisli! i "o$e dalje %atvorenih očiju! a kad ih otvori da vidi da li se ve nala%i bli%u kraja trga! odjednom s"a%i da "red njim! skoro "red njegovim nosom! stoje nekakvi brkati ljudi! ali kakvi to ve nije mogao ra%a%nati. Na"okon &kakij &kakijevič jednom u životu htjede "oka%ati "esnicu i odbrusi im da mora osobno ra%govarati sa samim "ristavom! da ga oni ne smiju %adržavati! jer da dola%i i% odjela u službenoj stvari! i ako se on na njih "otuži! onda e ve vidjeti svoje. U daljini! bog%na gdje! tre"erilo je svjetlo u nekakvoj stražarnici! koja se činila da stoji na kraju svijeta. #tarica! ga%darica njegova stana! %ačuvši strahovito kucanje na vratima! žurno skoči s kreveta i s "a"učom samo na jednoj no%i otrča da otvori vrata! "ridržavaju i od sramežljivosti jednom rukom košulju na "rsima! ali kad otvori vrata! ona ustukne vide i kako i%gleda &kakij &kakijevič. #utradan do$e na službu sav blijed u svom starom ka"otu! koji je "ostao još jadniji.najbolje da "o$e ravno "ristavu kvarta! da ga ona čak i "o%na! da je Binkinja &na! što je "rije kod nje služila kao kuharica! sad otišla "ristavu %a dadilju! da ona često vidi njega osobno kako "rola%i kraj njihove ku e! i da on svake nedjelje ide u crkvu da se moli! a "ri tom veselo gleda na sve! i da se onda "o svemu vidi da mora biti dobar čovjek. 0čajan! ne"restano viču i! udari trčati "reko trga ravno "rema stražarnici! kraj koje je stajao "olicijski stražar! naslonjen na svoju helebardu i! čini se! rado%nalo gledao da sa%na koga vraga to čovjek i%daleka trči k njemu i viče. &kakij &kakijevič ve htjede da %avikne !!u "omo @:! kadli mu drugi do samih usta turne šaku veličine činovničke glave i %a"rijeti mu se1 > (ed samo %avikni@ &kakij &kakijevič je samo osjetio kako su s njega svukli kabanicu i jeknuli ga koljenom.on se vrati u jedanaest sati > bude mu rečeno da "ristava nema kod ku e. Gijeli taj dan nije bio u uredu (jedini "ut u životu).bok! "rsa i hlače bili su mu "uni snijega.a to je moja kabanica@ > reče jedan od njih gromkim glasom i %grabi ga %a ovratnik. 0n stu"i na trg s nekom nesvjesnom boja%ni! baš kao da mu je srce "redosje alo nešto %lokobno. +ribliži se mjestu gdje je ulicu "resijecao beskrajni trg s jedva vidljivim ku ama na drugoj strani! koji je nalikavao na strašnu "ustinju. &kakij &kakijevič dotrča ku i u najve em neredu1 kosa! koja mu je još u ne%natnoj količini rasla oko slje"oočica i na %atiljku! bila mu je sasvim raskuštrana. Umjesto da obrati "ažnju na glavni moment stvari! on stade &kakija &kakijeviča is"itivati1 %ašto li se tako kasno vra ao ku i! nije li us"ut %ala%io i bio u kojoj ne"oštenoj ku i! tako da se &kakij &kakijevič sasvim %buni i ode od njega ne %naju i ni sam ho e li stvar s kabanicom biti "okrenuta ili ne e. +ričanje o kra$i kabanice mnoge je ganulo! unatoč tome što se našlo i takvih činovnika koji ni sad nisu . 0ba%re se natrag i na sve strane1 oko njega je "ravo more.ali rekoše mu da s"ava. 0n joj is"ri"ovjedi što se dogodilo! a ona "ljesne rukama i reče da mora "o i i%ravno "ristavu kvarta! da e ga nad%iratelj nasamariti! samo e obe ati i lagati. 0sje ao je da je na"olju hladno i da nema kabanice! "a stade vikati! ali činilo se da mu glas i ne misli do"rijeti do kraja trga. +rotiv toga "isari nisu mogli više ništa re i! te jedan od njih "o$e da ga najavi "ristavu. +ristav nekako i%vanredno čudnovato "rimi njegovo i%laganje o grabežu kabanice. 7ano i%jutra u"uti se "ristavu kvarta. #aslušavši takav %aključak! &kakij &kakijevič se žalostan "ovuče u svoju sobu! a kako je tamo "roveo no ! to "re"uštamo da "rosudi onaj tko se iole može uživiti u "oložaj drugoga čovjeka.

K takvoj eto 9visokoj ličnosti: do$e naš &kakij &kakijevič! i osim toga do$e u najne"ovoljnije vrijeme! u %ao čas "o sebe! ali u dobar čas "o visoku ličnost.ali generalski činH ga je "ot"uno %bunio.ali najbolje je da se obrati nekoj 9visokoj ličnosti:! jer e 9visoka ličnost: "isati i staviti se u ve%u s kim treba! "a može stvar us"ješnije staviti u "okret. &li uvijek se na$e krug ljudi %a koje ono što je u očima drugih nevisoko ve "redstavlja nešto visoko. Uostalom! njegov se "oložaj ni sada nije smatrao %a visok u "oredbi s drugim još višim "oložajima. Kakva je %a"ravo bila i u čem se sastojala dužnost 9visoke ličnosti:! to je do danas ostalo tajnom. prev.ali čim bi dola%io u društvo gdje je bilo ljudi ma samo %a jedan čin nižih od njega! tamo je bio na"rosto nesnosan1 šutio je! i njegov je "oložaj i%a%ivao samilost! "ogotovo kad je sam osje ao da bi neus"oredio lje"še mogao "rovesti vrijeme.da nitko ne smije i%ravno ula%iti k njemu! nego sve mora i i najstrožim službenim "utem1 koleški registrator da re6erira gubernijskom sekretaru! gubernijski sekretar titu larnomu! ili kojemu je ve trebalo! i na taj način da stvar dola%i do njega.) . U njegovim se očima nekad mogla o"a%iti silna želja da se "ridruži nekom %animljivom ra%govoru i društvancu! ali ga je od toga odvra ala misao1 ne e li to s njegove strane biti "retjerano! ne e li to biti 6amilijarno! i ne e li on time umanjiti svoju važnost. (Nap.ako je i ova 9visoka ličnost: bio 9gra$anski (civilni) general:. . 4e$utim mu javiše da je došao nekakav . 0n odsječeno u"ita1 H U carskoj 7usiji svi su državni činovnici nosili uni6orme s o%nakom činova! koji su "rema ljestvici ra%reda odgovarali činovima u vojsci. 0bični njegov ra%govor s nižima od sebe naginjao je da bude strog i sastojao se od jedva tri rečenice1 9Kako se usu$ujete? 'nate li vi s kim govorite? 5este li svjesni tko stoji "red vama?: Uostalom! on je u duši bio dobar čovjek! dobar s drugovima! uslužan.emelj je njegova sistema bila strogost. . Kako je ve sve u svetoj 7usiji %araženo o"onašanjem! svaki i%igrava i o"onaša svoga starješinu! čak se "ri"ovijeda da je neki titularni savjetnik! kad je "ostao še6 nekakve odijeljene male kancelarije! sebi odmah "regradio "osebnu sobu! na%vao je 9vije nicom:! i "red vrata "ostavio nekakve vratare s crvenim ovratnicima i sa gajtanima! koji su hvatali kvaku i otvarali vrata svakomu "osjetniku! mada se u toj 9vije nici: teškom mukom mogao smjestiti običan "isa i stol. / %bog takva je rasu$ivanja vječno ostajao jednako šutljiv! tek bi malokad i%ustio neke jednosložne %vuke! i na taj je način i%ašao na glas kao rijetko dosadan čovjek. +onašanje i običaji 9visoke ličnosti: bili su solidni i dostojanstveni! ali ne suviše kom"licirani. 9#trogost! strogost i > strogost:! običavao je on govoriti! i kod "osljednje riječi obično bi vrlo %načajno gledao u lice onomu s kim je ra%govarao. 9Visoka ličnost: nala%ila se u svome kabinetu i vrlo veselo ra%govarala s nekim davnim %nancem i drugom i% djetinjstva! kojega nije vidjela nekoliko godina! a sad je nedavno stigao. Kad je bivao u društvu sebi ravnih! još je bio čovjek na svome mjestu! vrlo čestit! u mnogom "ogledu čak ne glu" čovjek.ašmačkin. 0dmah bude odlučeno da se saku"ljaju "rilo%i %a njega! ali sku"ljena je sasvim ne%natna svotica! jer su se činovnici i be% toga ve jako istrošili! nešto %a "ortret načelniku! nešto %a nekakvu knjigu na "rijedlog starješine odjela! koji je bio "iščev "rijatelj > dakle svota je bila u"ravo sitnica. Nema druge! &kakij &kakijevič odluči "o i 9visokoj ličnosti:. Nakon una"re$enja u generalski čin on se nekako smeo! skrenuo s "uta i uo" e nije %nao kako da se drži."ro"ustili "riliku da se narugaju &kakiju &kakijeviču. Uostalom! on je nastojao ista i svoj "oložaj mnogim drugim sredstvima! i to1 uveo je da ga niži činovnici! kad je dola%io na dužnost! dočekuju još na stubištu. 'a"ravo i nije %a to bila nikakva ra%loga! jer desetak činovnika! od kojih se sastojao cijeli državni mehani%am njegove kancelarije! i onako je drhtao od doličnoga straha1 čim bi ga i%daleka ugledao! na"uštao bi "osao i stoje i 9mirno: čekao dok še6 "ro$e kro% sobu. 5edan! koji je osje ao samilost "rema njemu! odluči da &kakiju &kakijeviču barem "omogne dobrim savjetom! "a mu reče nek ide "ristavu! jer se! doduše! može dogoditi da "ristav! žele i %aslužiti "ohvalu svojih starješina! nekako i "rona$e kabanicu! ali kabanica e i"ak ostati na "oliciji dok ne "ridonese %akonske doka%e da je ona doista njegova. Valja %nati da je jedan od tih 9visokih ličnosti: tek nedavno "ostao visoka ličnost! a "rije toga je bio nevisoka ličnost.

>.. &kakij &kakijevič sav %amre od straha! %aljulja se i %adrš e cijelim tijelom! te nije mogao stajati na nogama. Generalu se i% ne%nana ra%loga takvo obra anje učini 6amilijarnim.vjetar je "o "etrogradskom običaju "uhao sa sve četiri strane! i% svih "okrajnjih uličica. Na"okon! kad su se ve do mile volje na"ri"ovijedali! a još više našutjeli i "o"ušili cigaru u veoma udobnim stolcima s naslonima! on se na"okon tobože odjedan"ut sjeti i reče sekretaru! koji je na vratima bio stao sa s"isima %a re6erat1 > (a! da! ako se ne varam! tamo stoji neki činovnik. Nikad u životu nije ga još tako i%grdio general! i još k tomu tu$i. > &h@ 4ože čekati! sad nemam vremena > reče visoka ličnost..recite mu da može u i. & visoka ličnost! %adovoljna time što je "ostigla e6ekt "reko svakog očekivanja! i sasvim o"ijena od misli da je nje%ina riječ kadra čak čovjeka lišiti svijesti! is"od oka "ogleda na svoga "rijatelja! da vidi kako on na to gleda! i ne be% %adovoljstva utvrdi da mu se "rijatelj nala%i u vrlo neodre$enu stanju! te da ve i njega "očinje s"o"adati strah. >'ar vi! "oštovani gos"odine > nastavi on odsječno > ne %nate službeni "ut? Kamo ste vi %ašli? 'ar ne %nate kakav je "ostu"ak? Vi ste o tom naj"rije morali "odnijeti molbu kancelarijimolba bi bila otišla še6u odsjeka! starješini odjela! %atim bi bila s"rovedena sekretaru! a on bi je onda uručio meni. 0vdje valja na"omenuti da je visoka ličnost lagala1 imala je vremena! jer se ve davno s "rijateljem "ora%govorila o svemu i oni su ve davno ra%govor nado"unjali "rilično dogutrajnim stankama! samo su jedan drugoga lako ta"kali "o bedrima i "ri tom govorili1 9)to tako! /vane &bramoviču@: > 9.da "odvornici nisu odmah "riskočili da ga "rihvate! on bi bio ljosnuo na "odi%nesoše ga gotovo onesviještena.aš tako! #tje"ane Varlamoviču@:! ali i unatoč tome on reče neka ga činovnik "očeka! tek da "okaže "rijatelju! čovjeku koji je ve davno na"ustio državnu službu i udomio se kod ku e u selu! kako dugo kod njega činovnici čekaju u "redsoblju.. 'ačas mu %adune krajnike! i on stiže ku i nemo an da i%usti ijednu riječ- .ko je to? 0dgovoriše mu1 >Nekakav činovnik.. /šao je kro% me avu! što je 6ijukala ulicama! otvorenih usta! i nije bio kadar da se održi na "ločniku. Kako je sišao ni%a ste"enice! kako je i%išao na ulicu! svega se toga &kakij &kakijevič uo" e nije sje ao. Ugledavši smjerni i%gled &kakija &kakijeviča i njegovu trošnu vicemonduru! odmah se okrene "rema njemu i u"ita ga1 9što želite?: odsječenim glasom! što ga je kod ku e una"rijed uvježbao u svojoj sobi! nasamu! "red ogledalom! još tjedan dana "rije nego je dobio svoje sadašnje mjesto i generalnski čin. >&li! vaša "reu%višenosti > reče &kakij &kakijevič! nastoje i da %adrži ono malo "risebnosti duha! što je imao u sebi! i osje aju i ujedno da se strahovito u%nojio > ja sam se! vaša "reu%višenosti! %ato usudio u%nemiriti vas jer su sekretari ovaj... Nije osje ao ni svojih ruku! ni svojih nogu. &kakij &kakijevič ve "ravovremeno osjeti doličnu "lašljivost! malo se %buni "a onda! kako je mogao i koliko mu je do"uštala sloboda je%ika! natrunjuju i svoj govor češ e nego obično česticom 9ovaj:! i%loži da je eto imao "ot"uno novu kabanicu! i sad su ga na nečovječan način orobili! i da se on sad obra a njemu da on intervenira svojim ovaj! da "iše vrhovnomu še6u "olicije! ili komu drugomu! da "rona$e kabanicu. +rema tome! ako ga je netko mogao na%vati mladim čovjekom! onda jedino možda ra%mjerno mladim! naime u ra%mjeru "rema nekomu tko je ve imao sedamdeset godina. ne"ou%dan svijet. >što! što! što? > reče visoka ličnost > gdje ste "oku"ili tu smjelost? Gdje ste "oku"ili takve ideje? Kakva se to drskost me$u mladim ljudima raširila "rotiv starješina i viših@ Visoka ličnost! čini se! nije "rimijetila da je &kakij &kakijevič ve "revalio "edesetu. > 'nate li komu vi to govoriti? +ojmite li vi tko stoji "red vama? +ojmite li vi to? +ojmite li to! "itam ja vas? > +ri tom on lu"i nogom i "ovisi glas do tako jake note da bi se i drugi čovjek "re"ao! a ne samo &kakij &kakijevič.

&kakija &kakijeviča odve%li i sahranili.čas je "itao %ašto "red njim visi njegov stari ka"ot kad ima novu kabanicu. 5e li &kakij &kakijevič čuo te "o njega %loslutne riječi! a ako ih je i čuo! jesu li one na njega imale "otresno djelovanje! je li on %ažalio %a svojim bijednim životom > ništa se o tom ne %na jer je cijelo vrijeme ležao u vru ici i bula%nio. /šče%lo i nestalo bi e koje ni od koga nije bilo šti eno! koje nikomu nije bilo drago! ni %a koga od interesa! koje čak nije "rivuklo ni "ažnju "rirodo%nanca! koji ne e "ro"ustiti da običnu muhu metne na "ribadaču da je "romotri "od mikrosko"om. ..čas mu se "rivi$alo da stoji "red generalom i sluša njegov strogi ukor "a mu u%vra a1 kriv sam! vaša "reu%višenosti. No tako se dogodilo! i jadna naša "riča neočekivano doživljuje 6antastičan %avršetak. Nadalje je govorio svakojake besmislice tako da se ništa nije moglo ra%umjeti! samo se moglo ra%abrati da mu se nesuvisle riječi i misli kre u oko jedne te iste kabanice.ali to mu je utjeralo takav strah u kosti da je "odbrusio "ete i %bog toga nije mogao .ako su! eto! u odjelu sa%nali %a smrt &kakija &kakijeviča! i sutradan je na njegovom mjestu ve sjedio drugi činovnik! mnogo viši stasom! koji ve nije slova "isao tako us"ravnim ruko"isom! nego mnogo nagnutije i kosije.bi e koje je "okorno "odnosilo kancelarijske "oruge i be% nekog i%vanrednog ra%loga otišlo u grob! ali kojemu je i"ak! makar "red sam konac života! bljesnuo svijetao gost u "odobi kabanice! koja mu je na trenutak oživjela ubogi život! bi e na koje se %atim isto tako nemilosrdno survala nesre a kako se %nade survati na glave silnika ovoga svijeta.og %na! koga je to do"alo! moram "ri%nati da se onaj koji mi je is"ričao ovu "ri"ovijest nije %a to ni %animao. Ne"restano su mu se javljale tla"nje! jedna strašnija od druge1 čas je video +etroviča i kod njega naručivao kabanicu s nekakvim stu"icama %a lo"ove! koji su mu se "odjedno "rivi$ali "od krevetom! i svaki čas je do%ivao ga%daricu da mu čak is"od "okrivača i%vuče jednoga lo"ova.ali "odvornik se morao vratiti neobavljena "osla! te javiti da &kakij &kakijevič ne može više do i! a na "itanje 9%ašto?: objasni ti1 9+a tako! ve je umro! "rije četiri dana su ga sahranili:. 'ahvaljuju i velikodušnoj "ri"omo i "etrogradske klime! bolest je u%na"redovala brže negoli se moglo očekivati! i kad do$e doktor i o"i"a mu bilo! nije mogao drugo da učini nego da mu "ro"iše to"le obloge! tek toliko da bolesnik ne ostane be% blagotvorne "omo i medicineuostalom! odmah mu "roreče da e %a jedan i "ol dan oti i bogu na račun. Na kraju jadni &kakij &kakijevič is"usti dušu. +etrogradom se najednom "ronio glas da se kod Kaljinkina mosta i još mnogo dalje no u "očeo "ojavljivati mrtvac u "odobi činovnika! koji traži nekakvu ukradenu kabanicu! te "od vidom ukradene kabanice svim ljudima! be% ob%ira na činove i %vanja! svlači s ramena kabanice1 s mačjim i dabrovim kr%nom! vatirane! bunde od rakunova! lisičjeg i medvje$eg kr%na! jednom riječju! svakovrsna kr%na i kože! kakve su god ljudi i%mislili da "okriju svoju vlastitu kožu..cijelo mu je grlo bilo oteklo i on leže u "ostelju. 5edan od činovnika odjela na vlastite je oči vidio mrtvaca i odmah u njemu "re"o%nao &kakija &kakijeviča. Nisu mu %a"ečatili ni stvari! ni sobu! "rvo %ato što nije imao baštinika! a drugo! ostalo je i%a njega vrlo malo baštine! i to1 sno"i guščjih "era! dva tuceta bijelog kancelarijskog "a"ira! tri "ara čara"a! dva=tri dugmeta! koja su mu se otrgla sa hlača! i čitaocu ve "o%nati ka"ot. . / +etrograd ostao be% &kakij a &kakijeviča! kao da ga nikad nije ni bilo u njemu. . &li tko bi mislio da ovim još nije sve svršeno s &kakijem &kakijevičem! da mu je bilo su$eno još i nekoliko dana "oslije svoje smrti bučno "oživjeti! kao %a nagradu %a ni od koga ne%a"aženi život.ako snažno neki "ut djeluje temeljit ukor@ #utradan "ade u jaku vru icu.čak je na kraju i udarao u "sovke! i%govaraju i takve strašne riječi da se starica ga%darica samo križala! jer otkad ga "amti nije od njega čula ništa slično! "ogotovo jer su te riječi slijedile odmah i%a riječi 9vaša "reu%višenosti:. Nakon toga se obrati ga%darici i reče1 > & vi! mamice! nemojte vrijeme gubiti ututanj! naručite mu ve sada jelov lijes! jer e mu hrastov sigurno biti "resku". Nekoliko dana "oslije njegove smrti bude k njemu u stan "oslan "odvornik i% odjela s nalogom da odmah do$e na "osao1 starješina ga %ove.

Uživaju i tako! ona se "omalo "risje ala svih veselih trenutaka "rovedene večeri! I &obar dan. #a svih strana ne"restano su sti%avale "rijave da se le$a i ramena! ne samo titularnih nego čak i dvorskih savjetnika! neobranivo i%lažu "rehladi radi čestog nasilnog skidanja kabanica. 0d toga vremena "olicijske je stražare s"o"ao takav strah od mrtvaca da su se ve bojali i žive ljude hvatati! "a su im samo i%daleka dovikivali1 !!)j ti! idi svojim "utem@: i mrtvac činovnik "očeo se "oka%ivati čak i%a Kaljinkina mosta! ulijevaju i "lašljivim ljudima nemalo straha.a kad joj bude javljeno da je &kakij &kakijevič umro u vru ici! ona je čak bila "reneražena! osje ala je grižnju savjesti i cijeli je dan bila neras"oložena. Njoj sažaljenje nije bilo tu$e1 srce joj je bilo "ristu"ačno mnogim dobrim "obudama! unatoč tome što joj je čin često smetao da se one očituju! čim je nje%in "rijatelj otišao i% kabineta! ona se čak %amislila o siromašnom &kakiju &kakijeviču. . oče. (va sina! od kojih je jedan ve služio u nekoj kancelariji! i milovidna šesnaestogodišnja k erka s malo "r astim! ali inače lije"im nosi em! dola%ili su joj svaki dan ljubiti ruku i "o%dravljali je sa1 9bonjour! "a"a:1I Nje%ina su"ruga! žena još svježa i ni"ošto ružna! naj"rije joj je davala svoju ruku da je "oljubi! a onda ju je okretala na drugu stranu! "a je njoj ljubila ruku. (ok su oni digli šake da "rotaru oči! mrtvacu ve nije bilo ni traga! tako da na kraju nisu "ravo %nali jesu li ga uo" e imali u šakama. U% večeru je "o"ila dvije čaše šam"anjca > a kako je "o%nato! to sredstvo ne djeluje loše u "ogledu veselosti! šam"anjac diže ras"oloženje %a ra%ličite naročite želje! te ona odluči da još ne ide ku i! nego da svrati jednoj "o%natoj dami! Karolini /vanovni! kako se čini! dami njemačkog "orijekla! "rema kojoj je gajila "osve "rijateljske osje aje. #tražar još ne dos"ije da "rstom stisne desnu no%drvu "a da lijevom smrkne "ol šake duhana! kadli mrtvac kihne tako žestoko da im je svoj trojici sasvim "o"rskao oči.a "rijateljica nije bila nimalo lje"ša ni mla$a od njegove žene. +rije svega! istini %a volju mora se re i da je 9neka visoka ličnost: uskoro nakon odlaska jadnoga &kakija &kakijeviča! kojega je i%grdila na "asja kola! osjetila nešto "o"ut žaljenja. *če"avši ga %a vrat! on svojom vikom do%ove još dva svoja druga! kojima "ovjeri da ga "ridrže! a on dotle na časak turi ruku u saru da dohvati bre%ovu burmuticu! "a da malo osvježi svoj nos! koji mu se %a života ve šest "uta smr%nuo.ali duhan je doista bio takve vrste da ga čak ni mrtvac nije mogao "odnijeti. Valja na"omenuti da je 9visoka ličnost: ve bila čovjek u godinama! u%oran su"rug! dostojan otac obitelji. +olicija i%dade naredbu da se mrtvac ima "ošto="oto uhvatiti živ ili mrtav i %a "rimjer drugima najstrože ka%niti! i u tome malo da nije i us"jela. &li mi smo "ot"uno ostavili "o strani 9neku visoku ličnost:! koja je %a"ravo skoro bila u%rokom 6antastičnog ra%voja ove uostalom istinite dogodovštine.mrtvaca valjano "ogledati! samo je video kako mu se on i%daleka gro%i "rstom. +omisao na njega toliko ju je u%nemirivala da je tjedan dana nakon toga čak odlučila k njemu "oslati jednoga činovnika da vidi šta radi i kako mu je! i ne bi li mu %bilja nečim mogla "omo i. . U%a sve to što je bila "ot"uno %adovoljna svojim "orodičnim životom! 9visoka ličnost: je smatrala %a dolično da %a "rijateljske odnose ima "rijateljicu u drugom dijelu grada. (akle 9visoka ličnost: si$e ni%a ste"enice1 u$e u saonice i reče kočijašu! 9Karolini /vanovni: i! %amotavši se vrlo raskošno u svoju to"lu kabanicu! bila je i dalje u onom voljkom stanju od kojega ne eš %a 7usa smisliti ništa lje"še! naime kad sam ni na što ne misliš! a me$utim ti u glavu same od sebe naviru misli jedna ugodnija od druge! tako da ti čak ušte$uju trud da ih vijaš i tražiš. / od toga časa skoro joj je svaki dan dola%io na "amet blijedi &kakij &kakijevič! koji nije i%držao službeni ukor. (a se makar malo ra%onodi i oslobodi se neugodnog dojma! ona se uveče u"utila jednomu svome "rijatelju! kod kojega je našla odlično društvo! a što je bilo najugodnije! svi su tamo bili gotovo istoga čina! tako da se mogla osje ati sasvim neve%anom. 0na se ra%vedrila! "ostala ugodna u ra%govoru! "rija%na! jednom riječju! vrlo je ugodno "rovela večer. Naime "olicijski stražar nekoga kvarta u Kirjuškinoj uličici dovio se ideji da šče"a mrtvaca %a vrat na mjestu %ločina! baš u času kad je s jednog umirovljenog mu%ikanta! koji je u svoje vrijeme svirao na 6lauti! svlačio kabanicu od ču"ave eohe. .ali šta ete! na svijetu ima takvih %agonetki! i nije na nama da ih odgonetamo.o je imalo %ačudno djelovanje na nje%ino duševno ras"oloženje.

lijeda! "re"lašena i be% kabanice! umjesto da ode Karolini /vanovni! ona se dove%la ku i! jedva se nekako dovukla do svoje sobe i "rovela no vrlo nemirno! tako da joj sutradan ujutro kod čaja k erka otvoreno reče1 > +a"a! ti si danas neobično blijed.a ako je to koji "ut i govorio! onda nikako "rije nego što bi saslušao o čemu se radi. . 0na čak sama skide sa sebe svoju kabanicu i %aviče kočijašu sasvim tu$im glasom1 9. 0djednom 9visoka ličnost: osjeti da ju je netko vrlo čvrsto %grabio %a ovratnik. &li još je čudnovatije to da se od toga dana "restao "ojavljivati činovnik mrtvac1 očigledno mu je generalova kabanica baš "ristajala na ramena! barem se nigdje više nije čulo %a slučajeve da bi s koga svlačili kabanicu. 4e$utim! mnogi vrijedni i brižni ljudi nikako se nisu htjeli umiriti i širili su glase da se u udaljenim dijelovima grada još uvjek "ojavljuje činovnik=mrtvac.svih riječi što su nasmijale neveliko društvance! neke je od njih čak u"ola glasa "onavljala i one su joj se činile jednako smiješnima kao i "rije! "a %ato nije ni čudo da se i sama od srca smješkala. (Preveo Roman šovary) . #ablast je osim toga bila daleko višeg stasa! nosila neobično goleme brkove i! u"utivši se valjda "rema 0buhovu mostu! sasvim nestala u no noj tmini. &li "a"a je šutio i nikomu nije ni riječi "isnuo o tom što mu se dogodilo! gdje je bio i kamo je htio i i. 0vaj ga se doga$aj silno kosnuo. 0na se okrene i s"a%i čovjeka oniska stasa! u staroj! "ohabanoj vicemonduri i ne be% strave u njemu "re"o%na &kakija &kakijeviča. &li "onekad joj je smetao žestok vjetar! koji je odjednom %alomio bog%na otkuda i hladno om brijao lice! %asi"avao je grudicama snijega! nadimao ovratnik kabanice kao jedro! ili joj ga i%nenada nenaravnom snagom "rebacivao "reko glave i tako joj %adavao ne"restano muke da se isko"rca i% ovratnika. Ainovnikovo je lice bilo blijedo kao kr"a i doimalo se "o"ut mrtvačeva. &li silna strava ovlada 9visokom ličnosti: kad "rimijeti da su se mrtvačeva usta iskrivila i on sa strašnim %adahom groba "ro%borio ove riječi1 > &ha@ tu si ti na"okon@ Na"okon sam te ovaj šče"ao %a ovratnik@ . Koliko je god bila svojeglava u kancelariji i uo" e "red nižima od sebe! i mada je svatko tko bi vidio njenu muževnu vanjštinu i stas govorio1 9Uh! što je silovit@: i"ak u ovaj čas! kako se doga$a veoma mnogim ljudima viteške "ojave! nju s"o"ade takav strah da se ne be% ra%loga "očela "obojavati da nije dobila na"adaj kakve bolesti. / doista! jedan kolomenski "olicijski stražar vidio je na svoje oči kako se i%a jednoga ugla "omolila sablast! ali kako je od naravi bio "rilično slab! tako da ga je jedan"ut srušilo obično odraslo "rase! što je i%letjelo i% neke "rivatne ku e! na smijeh i ruglo svih i%voščika što su stajali unaokolo! od kojih je %a to i%rugivanje ubrao "o jedan groš od svakoga %a duhan > dakle! kako je bio slab! on se nije usudio da ga %austavi! ve je tek onako išao %a njim "o mraku sve dotle dok se sablast na"osljetku nije okrenula i u"itala1 9*ta bi ti htio?: i "oka%ala mu takvu šaketinu kakvu ne eš na i ni u živa čovjeka. Aak je odsad daleko rje$e "otčinjenima govorio1 9Kako se usu$ujete! "ojmite li tko je "red vama:.jeraj ku i! što brže možeš@: 'ačuvši taj glasi! koji obično tako %vuči u sudbonosnim časovima i čak se redovito "o"ra uje koječim daleko stvarnijim! kočijaš %amahne bičem i "ojuri kao strijela.voja mi kabanica i treba@ 'a moju se nisi "obrinuo! i još si me i%grdio > sad mi daj svoju@ 5edna 9visoka ličnost: samo što ne umre. 'a nešto više od šest minuta 9visoka ličnost: je ve bila "red ula%om svoje ku e.