You are on page 1of 121

Život s Crohnovou chorobou

Marie Smičková

Bakalářská práce 2013

.

.

Cílem mé práce je zjistit nejčastější příznaky limitující nemocné s Crohnovou chorobou v jejich běţném ţivotě. endoskopie. Keywords: Crohn‟s Disease. an illness belonging to the group of so-called “idiopathic inflammatory bowel diseases". o které je v této práci také pojednáváno.ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářská práce pojednává o Crohnově chorobě. jak Crohnova choroba ovlivňuje jejich sociální a společenskou oblast ţivota. surgical treatment. physiology and pathophysiology of this disease are described together with its clinical picture. komplikacemi. complications. ABSTRACT Abstrakt ve světovém jazyce The subject of this bachelor thesis is a Crohn„s Disease. f yziologie a patofyziologie onemocnění s jeho základní charakteristikou. medikamentózní léčba. This is a lifelong disease. Anatomy. functional disorders. Tato nemoc provází pacienta po celý ţivot. a jaké jsou její dopady na psychickou stránku nemocného. and secondly. patřící do skupiny idiopatických střevních zánětů. nutrition. coţ můţe mít dopad na psychiku nemocného. její průběh tvoří zklidnění stavu a opakované vzplanutí onemocnění. . to define the most prominent clinical features of Crohn‟s Disease which restrict the patients in their everyday life. complications. tedy zánětů neznámé etiologie. to analyse the social as well as psychological impact of the disease on the patients. medical treatment. komplikace. kvalita ţivota. diagnosis and treatment. The objective of this work is firstly. výţiva. chirurgická léčba. endoscopy. course of which consists of remissions and relapses that can have a serious impact on the patient‟s psyche which is also mentioned in this work. funkční změny. diagnostickými a léčebnými metodami. Obsahuje základy anatomie. Klíčová slova: Crohnova choroba. the quality of life.

za odbornou pomoc při vypracovávání mé bakalářské práce. . Zuzaně Sousedíkové. dále děkuji všem respondentům. ţe odevzdaná verze bakalářské práce a verze elektronická nahraná do IS/ STAG jsou totoţné. kteří se zúčastnili mého dotazníkového šetření a staničním sestrám jednotlivých oddělení za pomoc při jeho realizaci. Prohlašuji.Děkuji vedoucí práce Mgr.

.......................................8 LÉČBA CROHNOVY CHOROBY ..... 13 1............ 93 ..................2 Umělá výţiva u idiopatických střevních zánětů ........ 34 2...3 DISTRIBUCE DOTAZNÍKŮ ........................ 24 1.................................................8.......................................... 33 2 METODIKA ŠETŘENÍ A ORGANIZACE PRŮZKUMU .........8..... 28 1.....................5 PRŮBĚH A PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ .......................... 29 1...........................................5.....................................1 Přirozený vývoj choroby .........10 KVALITA ŢIVOTA PACIENTŮ S CROHNOVOU CHOROBOU ............... 24 1........................................................1 Laboratorní vyšetření ...................................3 Nutriční terapie ..............................1 DEFINICE CROHNOVY CHOROBY ......... 12 1..................................................................................................................................2 Chirurgická léčba .................. 18 1..... 89 SEZNAM TABULEK ............................................6 KOMPLIKACE U CROHNOVY CHOROBY .........................2 VOLBA VÝZKUMNÉ METODY A JEJÍ ZDŮVODNĚNÍ ...................................................1 Dietní opatření u ISZ .............................. 16 1.................................7.........................................................................1................................... 20 1.............. 9 I TEORETICKÁ ČÁST .............................................................3 VÝSKYT CROHNOVY CHOROBY .......................................................3 Diferenciální diagnostika .1 Podpůrná a symptomatická terapie ..............................................................OBSAH ÚVOD ...............................3.....................................2 HISTORIE CROHNOVY CHOROBY ..............8........ 27 1...7..............................4 PŘÍČINA ONEMOCNĚNÍ CROHNOVY CHOROBY ............................................................................... 12 1.............................................. 19 1.....................................................................3.................................. 11 1.......................................................1 Medikamentózní terapie Crohnovy nemoci ....................................................... 13 1.............................. 32 II PRAKTICKÁ ČÁST .................................................. 29 1........ 87 SEZNAM OBRÁZKŮ ................................8................... 38 3........ 39 SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK ............................................. 90 SEZNAM PŘÍLOH ...8..................7.............................................................................. 23 1..........................1 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ JEDNOTLIVÝCH POLOŢEK DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ .................................................... 36 2....... 14 1..................................................2 Zobrazovací metody .......................... 17 1..........................................7 DIAGNOSTIKA CROHNOVY CHOROBY ............... 26 1.....................................8.. 37 3 ANALÝZA A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ ................

jaké jsou dopady na psychickou stránku ţivota těchto nemocných a s ní spojená prevence a případná léčba. kdy Crohnova choroba je v dnešní době velmi diskutovaný problémem. neboli Ileitis terminalis. kdy se u nich objeví další neohlášená ataka. je chronické zánětlivé onemocnění postihující jakoukoliv část trávicího traktu. kteří se touto problematikou zabývají. včetně přilehlých mízních uzlin. která by neměla být u nemocných zejména v aktivní fázi onemocnění podceňována a v ţádném případě zlehčována. které jsou doposud stále ve výzkumu. kde jsem pomocí dotazníkového šetření zjišťovala. moţný vznik komplikací s jejich adekvátním řešením. Fakulta humanitních studií 9 ÚVOD Téma bakalářské práce: Život s Crohnovou chorobou. Praktická část této práce je provedena formou kvantitativního výzkumu. Tato bakalářská práce můţe slouţit jako studijní materiál pro studenty zdravotnických oborů nebo jako informační zdroj pro ty. jsem si zvolila především pro aktuálnost tématu. Tato choroba je sice léčitelná. a to především z toho důvodu. se stává zátěţí na celý ţivot. které jsou přesně popsány v kapitolách průběh a komplikace Crohnovy choroby. aby dané nemocné co nejméně ovlivňovala a limitovala v jejich běţném ţivotě. ale jak uţ samotný název nap ovídá. Ten však s sebou nese mnohá úskalí nejen v léčbě. Choroba se projevuje řadou symptomů. Příčina choroby není dosud zcela objasněná. Kaţdé onemocnění a především to chronické. Práce je sloţena z teoretické a praktické části.UTB ve Zlíně. ţe neví. Dále jsem zmapovala. Vzplanutí nemoci je nepředvídatelné. Samostatnou kapitolou je v závěru této části práce psychologická problematika nemocných s Crohnovou chorobou. proto mohou být nemocní zoufalí a psychicky nevyrovnaní. průběh choroby s příznaky. coţ můţe jejich psychickou alteraci prohlubovat. Odborná klinická pracoviště testují nové léky a aplikují nové preparáty. Zanícená místa se hojí jizvami. jaké příznaky choroby nemocné nejvíce limitují v jejich běţném ţivotě. ale doposud není vyléčitelná. opětovnou hospitalizací jsou omezování jak v osobním. dále jak Crohnova choroba ovlivnila nemocné po stránce sociální a zda omezila jejich kontakty s okolím. diagnostiku a léčbu tohoto mnohdy zákeřného onemocnění. Crohnova choroba. Tito pacienti jsou poté odkázáni na lékařskou péči zahrnující diagnostické vyšetření a léčbu. a to nejen . které zuţují trávicí trubici a způsobují nemocnému časté komplikace. tak společenském a pracovním ţivotě. tak především v souţití se se samotnou chorobou natolik. Část teoretická je zaměřena na etiologii onemocnění.

. Ráda bych všem zmíněným přiblíţila.UTB ve Zlíně. Fakulta humanitních studií 10 pro nemocné s Crohnovou chorobou. ale i pro zdravou populaci. co tato nemoc obnáší a jak můţe být ţivot s Crohnovou chorobou těţký.

UTB ve Zlíně. Fakulta humanitních studií 11 I. TEORETICKÁ ČÁST .

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

12

CROHNOVA CHOROBA 1.1 Definice Crohnovy choroby
Crohnova choroba známá také pod pojmy enteritis regionalis nebo ileitis terminalis je granulomatózní a transmurální zánět postihující kteroukoliv část trávicí trubice. Patří stejně jako ulcerózní kolitida do skupiny idiopatických střevních zánětů, tedy zánětů neznámé etiologie. Tato choroba má chronický průběh, je charakteristická obdobími zhoršení (relaps) a zklidnění (remise) zánětu a doposud je jak medikamentózní, tak chirurgickou cestou nevyléčitelná (Kohout, 2004, s. 17).

1.2 Historie Crohnovy choroby
Historie Crohnovy nemoci zasahuje aţ k roku 1612, kdy jistý doktor Fabry informoval o tom, ţe při pitvě adolescenta, který zemřel krátce poté, co si stěţoval na bolesti břicha a horečku, objevil stenózu terminálního ilea se zesílenou střevní stěnou, jeţ způsobila neprůchodnost střevní a perforaci. Také professor Thomayer popisuje roku 1893 případy nemocných s podobným klinickým průběhem. Počátkem 20. let minulého století v Newyo rské nemocnici Mount Sinai se touto problematikou zánětlivých onemocnění střev zabývalo několik skupin lékařů. Moschowitz, Wilensky, Ginzburg s Oppenheimerem, slavný chirurg Berg a Dr. Crohn. Na objasnění problematiky a připravení článku do odborného časopisu JAMA (Journal of the American Merical Association) se podíleli všichni výše jmenovaní lékaři kromě chirurga Berga, který se na sepisování nepodílel. Avšak JAMA uvedla do připravovaného programu přednášku pouze jediného autora, a to doktora Crohna (Červenková, 2009, s. 12). Oficiálně tedy Crohnovu chorobu popsal v roce 1932 Dr. B. B. Crohn (Ferenčík, 2005, s. 125). Novou chorobu označil názvem regionální ileitida a později v průběhu dalších let dostala jeho jméno. V českých zemích se o poznání problematiky této choroby zaslouţil prof. Mařatka se svými ţáky doc. Nedbalem, doc. Bitterem a doc. Šetkou, z chirurgů především prof. Niederle (Kohout, 2004, s. 19).

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

13

1.3 VÝSKYT CROHNOVY CHOROBY
V České republice se výskyt Crohnovy choroby odhaduje na 20 - 30 pacientů na 100 000 obyvatel (Kohout, 2006, s. 26). Crohnova choroba postihuje chlapce i dívky nezávisle na věku s frekvencí asi 1 : 100000 (Paulík, 2005, s. 39), avšak nejčastěji se projevuje mezi 20. a 35. rokem věku (Kohout, 2006, s. 25).

1.4 PŘÍČINA ONEMOCNĚNÍ CROHNOVY CHOROBY
V současnosti jsou v rámci etiologie ISZ (idiopatických střevních zánětů) na prvním místě nejvíce diskutovány vlivy genetické, dále faktory vnějšího prostředí a infekce (Kohout, 2004, s. 19). Genetika: v rámci familiárního výskytu je přítomná mutace genu NOD2-/CARD15 (Wolfram, Dahouk, 2011, s. 203) přibliţně u 50 % pacientů s Chrohnovou chorobou (Kohout, 2004, s. 20). Infekce: místní nadprodukcí zánětových cytokinů v důsledku antigenních stimulů pocházejících z některých střevních bakterií a jejich produktů dochází k aktivaci pomocných T 1 Lymfocytů, které mohou poškozovat buňky GIT (gastrointestinálního traktu). Cytotoxicky působí také vzniklé protilátky IgM, vytvářející imunokomplexy s vyvolávajícím antigenem s následnou aktivací komplementu a neutrofilů. K samotnému poškozování tkáně přispívají volné kyslíkové radikály a proteolytické enzymy uvolňované neutrofily a makrofágy (Ferenčík, 2005, s. 125 – 126). Podkladem pro vznik Crohnovy choroby můţe být několik infekčních agens, např. infekce virem spalniček, pomalými viry, Mycobakteriem podobnému tomu, který způsobuje tuberkulózu či vliv bakteriálních nebo virových toxinů (Kohout, 2006, s. 23). Vlivy vnějšího prostředí: se změnou ţivotního prostředí incidence a prevalence ISZ mnohonásobně stoupla. Známým rizikovým faktorem vzniku Crohnovy choroby je kouření cigaret, které je také častým zlozvykem u těchto nemocných pacientů a rizikovým fakt orem relapsu. Mechanismus nepříznivého působení kouření není doposud znám. Doposud také nebyla zjištěna ţádná jednoznačná závislost mezi určitým typem diety a vzni kem ISZ (Kohout, 2004, s. 22).

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

14

Souvislost vyšší incidence ISZ s moderním způsobem ţivota je zřejmá, ať jde o sníţení příjmu vlákniny a nerafinované stravy, zvýšený příjem cukrů a rostlinných tuků, včetně ztuţených, zvýšené mnoţství aditiv ve stravě, častou léčbu antibiotiky, obranu dětí před infekcí (sterilizace lahviček pro krmení, pouţívání dezinfekčních prostředků apod.), či kratší dobu kojení. Důkaz o negativním vlivu jednotlivých faktorů na vznik ISZ je však obtíţný (Kohout, 2011). Souvislost mezi vznikem Crohnovy choroby a dietními faktory naleznete v příloze č. 8, str. 105.

1.5 PRŮBĚH A PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ
Crohnova choroba postihuje kteroukoliv část GIT. Zánět se můţe šířit všemi vrstvami střevní stěny (mukóza, submukóza, svalová a pojivová vrstva). Loţiska zánětu se vyskytují roztroušeně (Zachová, 2010, s. 26). Onemocnění probíhá ve vlnách, střídají se období dočasného zlepšení s progresí a časté jsou recidivy. Klinika pacienta bývá zpočátku výrazná, často napodobuje obraz náhlé příhody břišní (Slezáková, 2010, s. 207). Klinické příznaky onemocnění jsou závislé na lokalitě postiţení trávicí trubice. Nejčastěji bývá postiţen úsek terminálního ilea, který se projevuje podobně jako akutní nebo chronická apendicitida. Proto jsou pacienti často indikováni k apendektomii (Navrátil, 2008, s. 270). Typickými třemi hlavními příznaky při tomto umístění (aţ 40 %) jsou bolesti břicha, průjmy a hubnutí (Červenková, 2009, s. 15). Bolest začíná nejdříve jako mírný pocit tlaku a diskomfortu v břiše, postupem onemocnění se charakter bolesti mění na bolest kolikovitou, zhoršující se po zatíţení stravou a uvolňující se nalačno. K doprovodným dyspeptickým příznakům patří nevolnost a zvracení (Rokyta, 2009, s. 63). Přetrvávající bolest v pravém podbřišku můţe signalizovat jiţ vzniklou komplikaci Crohnovy choroby. Časté průjmy úzce souvisí s poţitím stravy, předcházejí jim nebo je doprovází bolesti břicha. Nemocní se tomuto st avu vyhýbají sníţením příjmu potravy s následným hubnutím. Úbytek na hmotnosti je z apříčiněn také zánětlivou aktivitou choroby. Symptomatologii nemocného doplňuje únava, zvýšení tělesné teploty okolo 38 °C, celková slabost, nevýkonnost a psychická alterace nemocného (Červenková, 2009, s. 15 - 16).

17). Duodenum je nejvíce postiţeno v oblasti sestupného raménka. Hnisavé projevy u konečníku. 26). s. 2009. 2013). hubnutí a chudokrevnost. 2010. Poprvé bylo popsáno v roce 1937 dr. je velmi obtíţné odlišit vředy crohnovské od vředové choroby (Navrátil. Gottliebem.5 % do 4 % případů. postiţení tenkého střeva (ileitida. 2009. 2008. . s. s. s hnisavými projevy kolem konečníku a mimostřevními projevy jako jsou záněty kloubů. jejunoileitida) – 25 – 35 % 2. rohovky a duhovky. Na tenkém střevě se Crohnova nemoc projevuje škálou potíţí. píštěle u konečníku. Častá bývá u nemocného přítomná steatorea. difuzní změny ţaludku se vyskytují jen mimořádně. Při tomto postiţení chybí průjmy a mimostřevní projevy. Změny horní části trávicí bývají četnější u mladších jedinců (Lukáš. stejně jako výjimečný vznik píštělí ze ţaludku (abnormální spojení mezi dvěma orgány či střevem a povrchem těla). 15 Postiţení ţaludku Crohnovou nemocí je velice vzácné. nejčastěji transverza – (příčného tračníku). vředy v řitním kanále a infiltrované anální papily jsou typické pro postiţení oblasti konečníku a řitního kanálu (Červenková. Indikací pro chirurgickou léčbu Crohnovy nemoci ţaludku je porucha jeho evakuační schopnosti (Lukáš. 2013). 120). 17). s. postiţení tenkého i tlustého střeva (ileokolitida) – 45 % 3. 2008. 17). a to opakované abscesy. je přítomen vţdy syndrom bakteriálního přerůstání a sekundární malabsorpční syndrom. Ohraničené postiţení ţaludku bývá nejčastěji v antru. někdy i krvavými. 270). s. s. avšak hrozí zde opakovaná neprůchodnost tenkého střeva (Červenková. neprospívání.UTB ve Zlíně. Fakulta humanitních studií Klasifikace Crohnovy nemoci dle anatomické lokalizace 1. Pokud je Crohnova choroba lokalizována na jícnu a duodenu. koţní změny – často erytém (Červenková. 2009. anorektální onemocnění – 30 – 40 % (Šváb. objeví-li se píštěl z duodena do tlustého střeva. zánět tračníku (kolitida) – 30 % 4. Postiţení tlustého střeva je typické bolestmi břicha s průjmy. Výskyt lokalizovaného postiţení ţaludku je uváděn od 0. jako jsou bolesti břicha. neboli mnoţství nestrávených tuků ve stolici (Zachová.

74). Typická je tendence ke vzniku fibrostenóz (vazivovitých zúţení). do 5 let u 90 – 100 % jedinců (Zbořil. s.1 Přirozený vývoj choroby Existují 2 základní typy Crohnovy choroby dle DeDombalovy klasifikace. 74). 1 Projevy Crohnovy nemoci v závislosti na lokalitu postiţení Tenké a tlusté střevo bolest břicha subfebrilie průjmy Tlusté střevo průjmy krvácení mimostřevní projevy Tenké střevo bolest břicha hubnutí chudokrevnost Konečník krvácení tenesmy hnisání a píštěle (Červenková. Typ A dle klasifikace DeDombalovy označovaným jako agresivní – perforující. a to zánětlivý. Typ B je charakterizovaný 20 – 40 % remisí a relapsy v počtu 1 – 2 do 20 let trvání nemoci (Zbořil. obstrukcí (uzávěrů) a zánětlivých struktur.17) 1. Tab. Je klinicky agresivní s častou nutností chirurgické intervence. do dvou let u 40 %. ale po několika letech se přidruţují takové. stenózující a píštělový. . které vedou ke vzniku stenóz (zúţení) nebo píštělí (Červenková. 17). Typ B dle klasifikace DeDombalovy označovaným jako indolentní. 15 . č. relapsem do jednoho roku u 30 % jedinců. kdy operováno bývá aţ 80 % pacientů (Červenková. bývá mírná rekurence. 2009.17). s. zánětlivých pseudotumorů a má pochopitelně horší prognózu.UTB ve Zlíně. s. 15 . 2007. Tento typ onemocnění má sklon ke tvorbě píštělí. U Crohnovy choroby rozlišujeme tedy tři hlavní typy chování nemoci. Typ A je charakterizován méně neţ 20 % remisí. 2007. Fakulta humanitních studií 16 Na začátku onemocnění mívá většina nemocných jen zánětlivé změny na střevní sliznici. s. 2009. časnou rekurencí (návrat objektivních morfologických známek choroby s nebo bez přítomnosti klinické symptomatologie). Na konzervativní léčbu odpovídá nejlépe typ zánětlivý naopak stenózující a píštělový typ zánětu představuje často hlavní důvod k chirurgickému řešení. 2009.5. s. abscesů. Chirurgická intervence je zde vzácná.

2010. bez peristaltických pohybů.6 KOMPLIKACE U CROHNOVY CHOROBY Vznik komplikací u Crohnovy choroby je častou indikací k chirurgické léčbě. 2006. Střevo je edematózní. srůsty) . 25 – 26). s. syndromu krátkého střeva) nebo jako důsledek farmakoterapie (Kohout. Tento stav můţe vyústit v septický šok nebo perforaci střeva s následnou sterkorální peritonitidou. s.sníţení chuti k jídlu . Při delším průběhu onemocnění hrozí vznik kolorektálního karcinomu. 2004. ztrátou krve a bílkovin při průjmovitých stolicích či enterorhagiích. K další komplikaci tohoto onemocnění je rozvoj toxického megacolonu. napjaté. způsobené opakovanými resekcemi postiţeného úseku střeva (vznik tzv. Zánětlivá tkáň se hojí jizvou. s. s.bolest břicha při jídle (komplikace Crohnovy choroby: stenózy. jeţ ohroţuje pacienta na ţivotě (Zachová.exsudativní enteropatie (onemocnění střev charakterizované nápadnými změnami na sliznici s rozšířenými mízními cévami. jehoţ stěna má poškozenou inervaci. jimiţ se ztrácí velké mnoţství bílkovin) . 33). s. Fakulta humanitních studií 17 1. 25 – 26). Rozsáhlá stenóza můţe manifestovat poruchu pasáţe se vzn ikem ilea (střevní neprůchodnost). Pro Crohnovu chorobu je typický vznik píštělí. s. 2010. horečka) . 2007. sníţením absorpční plochy. způsobená zhoršenou absorpcí jednotlivých ţivin. ISZ jsou příčinou přibliţně 10 % všech krvácení do dolní části GIT. Dochází k městnání střevního obsahu a prostup mikroorganismů přes oslabenou střevní stěnu. U Crohnovy choroby se vyskytuje enteroragie (příměs čerstvé krve ve stolici) při lokalizaci choroby v tlu stém střevě a nebo rectu (konečníku) (Kohout. vznikají stenotické úseky. s. coţ způsobuje zúţení lumina střev.UTB ve Zlíně. Poměrně vzácnou komplikací je těţké krvácení (Kohout.zvýšená zánětlivá aktivita – zvýšení energetického výdeje (katabolismus. 69). tedy zhoubného nádoru tračníku a konečníku (Slezáková. coţ je rozšíření tlustého střeva. 2004. 2006.zhoršení absorpce (vstřebávání) jednotlivých ţivin (Kohout. 15). 33). abscesů a perianálních fisur (trhlin v okolí řitního otvoru) (Zachová. Příčiny vzniku malnutrice u ISZ . ve kterých je ztíţená střevní pasáţ. 31) . píštělemi či stomií. Onemocnění později můţe doprovázet i malnutrice nemocného. které mohou být perianální (v okolí análního otvoru).

erythema nodosum (zánětlivé onemocnění kůţe a podkoţí s bolestivými červenými uzlíky). cholangoitidu (zánět ţlučových cest). iris) a řasnatého tělesa (lat.enterokutánní či enterokolické píštěle . mimostřevní příznaky (koţní.chronické zánětlivé onemocnění páteře a meziobratlových kloubů). přítomnost tenezmů.syndrom krátkého střeva jako stav po opakovaných resekcích tenkého střeva 18 . 31) Mezi mimostřevní projevy choroby řadíme artritidu (zánět kloubů). Zajímají nás v této oblasti bolesti břicha nemocného. chemoterapeutika aj. Hodnotíme také pracovní zařazení nemocného. stresovou zátěţ . přítomnost patologických příměsí hlenů a krve stolici.průjmy. velmi špatný) (Zbořil. Bechtěrevovu chorobu (nazývanou také jako ankylózující spondylartritida . horší. Získáváme přehled o počátcích prvních příznaků. lat. přehled dosavadních vyšetření a jejich výsledků a přehled dosavadní terapie. datu stanovení diagnózy. iridocyklitidu (zánět duhovky. Fakulta humanitních studií . které mohou onemocnění manifestovat (farmakologická anamnéza). rizikovost vzhledem k moţnému vzniku infekce. oční). kdy zjišťujeme nejen aktuální potíţe. dále uţívání medikamentů.medikamentózní léčba s katabolickým (kortikoidy) či anorektickým efektem (některá imunosupresiva) či změnou střevní mikroflóry (antibiotika. kterými nemocný po dosavadní dobu prošel (osobní anamnéza). jeho náročnost. kloubní. cholelithiázu (ţlučníkové kameny) a hepatitidu (zánětlivé onemocnění jater) (Zachová. špatný. tělesná hmo tnost (doba a hmotnostní změna). Dále nás zajímají dosavadní onemocnění a chirurgické či jiné invazivní zákroky. 25 – 26). 2004.) (Kohout. případný familiární výskyt Crohnovy choroby (rodinná anamnéza). průměrný počet stolic za 24 hod. 2010. corpus ciliare) oka. celkový subjektivní stav (hodnotíme jako: dobrý. s. 2004).7 DIAGNOSTIKA CROHNOVY CHOROBY Základem pro diagnostiku onemocnění je správně odebraná anamnéza neboli předchorobí nemocného. a dobu posledních 7 dnů. se kterými nemocný k lékaři přichází (nynější onemocnění).ztráty ileostomií (umělé vyústění tenkého střeva) . s. poruchy pasáţe GIT nebo přítomnost píštělí.UTB ve Zlíně. ztráty krve při enteroragii (příměs čerstvé krve ve stolici) . 1. afty. teplota v posledních 7 dnech.

pohled a per rectum – přes konečník).). poklep. že mnoho pacientů s touto chorobou může trpět anemií (chudokrevnostíí). Za normu je povaţována hodnota CDAI do 150. očích. vyšetření přítomnosti rezistence v břiše a perianální afekce jakými mohou být píštěl. jeţ patří k základním fyzikálním vyšetřovacím technikám 5 P (p oslech. Sčítá 8 proměnných po přenásobení jejich tělesnou hmotností.Crohn´s Disease Acitivity Index) (Zbořil. zrychlená sedimentace červených krvinek (FW). dále nález na mimobřišních orgánech zejména kloubech. trombocytů a CRP (C reaktivní protein). můžeme sledovat proteinemii. nízkou hladinu krevní bílkoviny a dalších ukazatelů výživy (albumin. 1. 2006. v rámci probíhajícího aktivního zánětu i zvýšení hladiny leukocytů. Při rozsáhlém poškození střeva. jakým způsobem a v jakých podmínkách nemocný bydlí (sociální anamnéza) a uţívání návykových látek zejména kouření cigaret povaţovaného jako jeden z moţných nepříznivých rizikových faktorů vzniku onemocnění (toxikologická anamnéza). str. U ţen se budeme informovat i v oblasti gynekologické z hlediska počtu porodů. 2008). (gynekologická anamnéza). kdy dochází často k m alabsorpci na podkladě už dříve zmiňované poruchy vstřebávání živin potřebných pro tělo. Zjištění klinických a laboratorních parametrů nám umoţňuje stanovit index aktivity Crohnovy nemoci dle Besta (CDAI . R. sideropenická anemie). v roce 1976. vyšší hodnoty znamenají akutní vzplanutí choroby (Lambert. prealbumin aj. (pracovní anamnéza). pomocí kterého lze odhalit uţ mnohé potíţe zprvopočátku. 20. kůţi (Zbořil. Ukázku CDAI naleznete v příloze č. 2004). Fakulta humanitních studií 19 aj. jeho výšky. 2004). potratů apod. Fyzikální vyšetření zahrnuje zjištění tělesné hmotnosti nemocného. 121.7. 2004). Bývá snížená hladina železa v séru (tzv. . Bestem et al. orientační zhodnocení stavu výţivy.1 Laboratorní vyšetření Při diagnostice Crohnovy choroby laboratorním vyšetřením krve pomýšlíme na to. Nezbytným vyšetřením v gastroenterologické oblasti je per rectum vyšetření. infiltrace nebo vřed. z Midwest Regional Health Center v Illinois/USA. s. Imunologickým vyšetřením zjistíme přítomnost autoprotilátek ASCA a ANCA jako vhodných markerů pro diagnostiku idiopatických střevních zánětů.UTB ve Zlíně. pohmat. K vyloučení infekčního původu střevního zánětu provádíme mikrobiologické a parazitologické vyšetření stolice a doplňujeme vyšetření stolice na okultní (skryté krvácení) a zbytky potravy (Kohout. 27) a vyšetření klostridiového toxinu A a sérologii protilátek cytomegalovirus (Zbořil. CDAI byl navrţen W.

. 2008. a to k posouzení komplikací toxického megakolon. Tato vyšetření nám dokáţí zhodnotit intraluminální aktivitu choroby.7. Nezbytným vyšetřením je klasický nativní snímek břicha. má ultrazvuk tenkého střeva na dobře materiálně a personálně v ybavených pracovištích svou roli v rychlé finančně nenáročné diferenciální diagnostice a v diagnostice a monitorování extramurálních komplikací (Špinar. Další doplňující neinvazivní a zároveň šetrnou metodou volby bývá sonografie tenkého střeva. Endoskopické vyšetřovací metody se vyznačují celou řadou výhod. při němţ se zavádí sonda do dvanác tníku. jakými jsou CT (počítačová tomografie) a MRI (magnetická rezonanční enterografie). Další moţností je provedení fistulografie.2 Zobrazovací metody 20 V posledních letech došlo k významnému rozvoji nových radoidiagnostických. s. a to u zejména hluboko uloţených struktur. Tato metoda má oproti předchozí pasáţi vyšší diagnostickou výtěţnost (Špičák. s. Při pouţití Dopplerovského mapování jako jedné z metod ultrazvukového vyšetření za pouţití kontrastních látek (orální – polyethylenglykol nebo nitroţilní Levovist a Ultravist) můţe samotný kontrast zvýšit citlivost metody v hodnocení aktivity choroby. z nichţ nejzásadnější je moţnost velmi precizní diagnostiky jiţ slizničních změn s odběrem cílených vzorků. perforace či ileozního stavu u nemocného (Zbořil. tak endoskopických metod. s. kterou se aplikuje kontrastní látka. coţ je rentgenové posouzení píštělí ústících zevně na tělní povrch. Standardní rentgenovou metodou je enteroklýza. kdy její diagnostická výtěţnost byla u pacientů vyšetřovaných pro krvácení do GIT z neurčitého zdroje minimální. zejména perianálních. ale lze i v případě indikace provést mnoho terapeutických úkonů. Ke špičce v diagnostice v dnešní době řadíme moderní radiologické metody.UTB ve Zlíně. často i ţivot zachraňujících (Špinar. Limitací této metody je velice proměnlivá přehlednost abdominální dutiny u jednotlivých pacientů. Fakulta humanitních studií 1. 225). které nám napomáhají diagnózu Crohnovy choroby určit přesně a rychle. 225). 2008. 2008. znázorní rozsah postiţení tenkého střeva a stanoví přítomnost a závaţnost transmurálního postiţení a vzniklých kompl ikací ve formě penetrujících lézí (píštěle a abscesy) se stejnou senzitivitou (> 80 %) a specificitou (> 90 %). Přestoţe se jedná o metodu s výraznou variabilní a interindividuální přehledností. Obsolentní metodou v diagnostice Crohnovy choroby se stalo pouţití pasáže tenkým střevem. Nejpřehlednější oblastí je ileocékální oblast. 2004). kdy se provádí rentgenové vyšetření tenkého střeva. 239).

Enteroskopie. Fakulta humanitních studií 21 Vzhledem k tomu. . 2013). (Krška. či obraz tzv. s. tedy vyšetření tenkého střeva pomocí přístroje enteroskopu. dlaţebních kostek. 2008. Intraoperační enteroskopie představuje metodu nejen diagnostickou. K vyšetření se pouţívá enteroskop a převlečná trubice (over-tube). 2009. Push-enteroskopie umoţňuje zavedení endoskopu jen do orální části jejuna. Při ko mpletní kolonoskopii je přístroj zaveden na zádech leţícímu nemocnému aţ do Bauhinské chlopně (Špinar. Pozitivní diagnóza Crohnovy nemoci v mimostřevní lokalizaci (jícen. esovité kličky a přilehlé části colon descendent neboli sestupného tračníku jako sigmoideoskopie). Enteroskopie v plném rozsahu se provádí pouze ve specializovaných pracovištích. cílený odběr biologického materiálu (biopsii) bioptickými kleštěmi nebo terapeutickým. které můţe pomoci v diagnostice transmurálním postiţením a nápadným prosáknutím submukózy (podslizniční vrstv y). 2011. Ukazálo se.UTB ve Zlíně. Vyuţití má zde i endosonografické vyšetření. kompletní kolonoskopie (vyšetření konečníku. duodenum) je někdy velmi obtíţná a takřka vţdy je záleţitostí dlouhodobého sledování nemocného. ale i léčebnou. Vycházíme především z charakteristického endoskopického nálezu. je moţností dalšího vyšetření při podezření na Crohnovu chorobu. Pro zobrazení celého tenkého střeva je často nutná kombinace orálního a aborálního přístupu (per rectum). kdy mohou být v těchto oblastech přítomné mnohočetné fisurální nebo aftoidní vředy. Nejčastější metodou zůstává kolonoskopické vyšetření tlustého střeva v celém jeho rozsahu. např. Dvojbalónková endoskopie (DBE) umoţňuje vyšetření většího úseku tenkého střeva. aniţ by musel být přítomen nějaký patologický endoskopický nález. tzv. Vyšetření provádíme po předchozím vyčištění tlustého střeva osmoticky aktivními roztoky a klyzmaty. ţe velmi přínosné pro diagnózu Crohnovy nemoci v ţaludku nebo duodenu je histologický nález tzv. s. 48). zastavení krvácení apod. Jedná se o loţiskovou neutrofilní a lymfocytární infiltraci epitelu ţaludečních jamek s příměsí aktivovaných makrofágů (Lukáš. 226 – 227). Existují různé metody vyšetření tenkého střeva. např. 258). ţe Crohnova choroba můţe postihnout i horní část zaţívacího traktu od jícnu aţ po dvanáctník. Umoţňuje revizi celého tenkého střeva laparotomickou cestou (přes dutinu břišní) (Klener. nebo stenózy. vyskytující se v oblasti ţaludečního antra (vstupu) a těla. ţaludek. Při lokalizaci v ţaludku a duodenu je charakteristická negativita testů na přítomnost ţaludeční bakterie helikobakter pylori. s. je vhodné vyšetřit tyto úseky pomocí gastroskopie za účelem diagnostickým. fokálně aktivní foveolární gastritidy.

ale také zobrazení pohybu kapsle tenkým střevem či její přibliţnou polohu (Tachecí. Základem je videočip. Dále vysílá obrazová data po celou dobu funkce baterií (8 – 12 hod. 2008. jejíţ základní indikací je vyšetření Crohnovy choroby tenkého střeva v případě negativního nebo nekonkluzivního patol ogického nálezu MRI/CT enterografie. 111 můţete vidět resekát terminálního ilea a céka postiţeného Crohnovou chorobou při stenóze). přeskočené úseky (skip areas) (Wolfram. 65 – 69). Dahouk. Prohlíţecí software umoţňuje vyhodnocení a export nálezů ve formě obrázků či krátkých videosekvencí. 112). snail trails (v příloze č. mezi vředy bývají ostrůvky zachovalé sliznice. s. Tato kapsle je kryta nepropustnou membránou s výjimkou dvou propustných oken umoţňujících po kontaktu se střevním obsahem její postupný rozpad v průběhu 30 hodin. dva či více a bývají odděleny úseky nepostiţenými tzv. 12. vţdy aţ při vytahování koloskopu ze střevního lumen. s. Pouţití kapslové endoskopie můţe předcházet vyšetření průchodnosti GIT pomocí tzv. str. Metoda je zaloţená na snímání a bezdrátovém přenosu endoskopického obrazu gastrointestinálního traktu po polknutí zařízení ve tvaru a velikosti kapsle. který umoţňuje přehrávání endoskopických videosekvencí (Tachecí. zdroj studeného světla a baterie. 204). Fakulta humanitních studií 22 Vyšetřující tedy nahlíţí aţ do ilea. Postiţený úsek můţe být jen jeden. event. Kapsle je v průběhu vyšetření posouvána peristaltickými pohyby trávicího traktu a snímá obraz s frekvencí 2 – 3 snímky za vteřinu. patentní neboli retenční kapsle (Hrdlička. Hodnoceny jsou zde slizniční změny s odebráním cílené biopsie. Sliznice však nebývá postiţena difuzně. 226 – 227). vysílač s anténou. Důsledkem těchto změn bývá zúţení střevního průsvitu. . Další moţností je vyhledání obrázků s vysokým podílem červené barvy. cobblestone. reliéf dlaţebních kostek tzv. sliznice vypadá jako husí kůţe. 13. Pomocí přístroje lze stavět přítomná krvácení (Špinar. Vlastní vyhodnocení vyšetření provádí endoskopista se zkušeností s vyšetřením tenkého střeva pomocí diagnostického softwaru. Jde o vlastní „endoskop“. coţ nám můţe signalizovat zdroj suspektního krvácení. zobrazení barevně modifikovaného obrazu k zvýraznění patologických nálezů nebo odhad jejich velikosti. při trvající klinické suspekci na postiţení tenkého střeva a k vyloučení významné stenózy. Kapslová endoskopie je další diagnostickou metodou. zánět proniká do okolních struktur s tvorbou zevních a vnitřních píštělí (v příloze č.) a poté je vyloučena per vias naturales. str. 2011). mapovitých či podélných ulcerací tzv. 2011. 2011).UTB ve Zlíně. s. tedy digitální snímací zařízení umístěné v plastikové kapsli o rozměrech přibliţně 11 × 24 mm (dle typu). 2011. Pro Crohnovu chorobu je typický nález aftoidních lézí. optická soustava.

kolitida (entero .infekční entero . a to na základě anamnestických údajů.cytomegalovirová kolitida (u imunokompromitovaných jedinců. . . Tab. po stádium silné aktivity nemoci (Zbořil. genetické vyšetření DNA/RNA cytomegalovirové infekce).NSAID entero . .UTB ve Zlíně.AAC (antibiotic – associated – colitis) včetně pseudomembranozní kolitidy klostridiové (anamnéza antibiotické terapie. 1984. pozánětlivé změny. 10). 2004). chlamydie. 2004). 2 Endoskopická klasifikace Crohnovy choroby dle Blackstona Endoskopická klasifikace Crohnoby choroby dle Blackstona A – stádium klidové B – stádium lehké aktivity C – stádium střední aktivity D – stádium vysoké aktivity vymizelá slizniční kresba.kolitidy (obligátní bakteriální patogeny. V rámci diferenciální diagnostiky by měly být před stanovením Crohnovy choroby v yloučeny především tato onemocnění: .kolitidy při uţívání nesteroidních antirevmatik) (Zbořil. paraziti.7. Následující tabulka znázorňuje postiţení sliznice od stádia klidového. sexuálně přenosné nemoci). Fakulta humanitních studií 23 Endoskopické vyšetřování nám umoţňuje hodnocení slizničních změn klasifikací podle Blackstona z r.3 Diferenciální diagnostika Diferenciální diagnostika je výběr nejpravděpodobnější diagnózy z potenciálních diagnóz s podobnými příznaky. s. 2010. . příznaků nemocného. objektivního fyzikálního nálezu a komplementárních vyšetření (Bydţovský. sérologie protilátek proti cytomegaloviru. fibrinóza fokální či difúzní erytém aftoidní vředy do 5 mm v počtu niţším neţ 5 na segment 10 cm střeva vředy větší neţ 5 mm či v počtu vyšším neţ 5 na segment 10 cm střeva (Zbořil. 2004) 1. .kolitida při AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome neboli syndrom získaného selhání imunity). č. vyšetření klostridiového toxinu A ve stolici). herpes viry.

postradiační kolitida (kolitida vzniklá po ozařování) (Zbořil. tedy stanovená podle lokalizace postiţení. Intaktní molekula sulfasalazinu se neresorbuje. str.neutropenní kolitida – manifestace u nemocných s neutropenií nejčastěji po léčbě chemoterapeutiky a imunosupresivy po transplantaci orgánů. Wehling. 19. Kromě léčby farmakologické a chirurgické je nezbytná i nutriční podpora nemocných (Vránová. 2004.1 Medikamentózní terapie Crohnovy nemoci Terapie se řídí stupněm závaţnosti onemocnění s cílem přerušení nebo alespoň zmírnění zánětlivého procesu choroby s prodlouţením interval bez příznaků či zabránění dalších atak. Pro antiflogistický (protizánětlivý) účinek je důleţitý přímý kontakt látky s postiţenou střevní sliznicí (Lüllmann. která představuje účinnou látku při granulačních střevních zánětech (Lüllmann. s. prednisolonu per os (ústy) nebo intravenózně (ţilním podáním). s. Léčbu rozlišujeme nárazovou při zahájení léčby. Účinnost terapie glukokortikoidy zvýší přívod mesalazinu neboli kyseliny 5-aminosalicylové.8. 1. Mohr. 287 – 288). s. . Kyselina 5-aminosalicylová chemicky vázaná na sulfonamid se pouţívá jako známé léčivo sulfasalazin.vzniklá ischemií (nedokrvením) sliznice a hlubších vrstev střevní stěny při cévním uzávěru nebo sníţené perfúzi. bezpečná a individuální. 287 – 288). Základní rozlišovací příznaky ulcerózní kolitidy a Crohnovy nemoci naleznete v příloze č. 35). průběhu. Mohr.ischemická kolitida . aktivity a tíţe onemocnění konkrétního pacienta. Fakulta humanitních studií 24 . 2004. zhoršení klinického obrazu apod. 119.8 LÉČBA CROHNOVY CHOROBY Prioritou léčby ISZ je především léčba protizánětlivá. Při akutním vzplanutí choroby je standardní terapií podávání glukokortikoidů. . např. . opětovném vzplanutí nemoci.UTB ve Zlíně. 2013. Wehling. . střevní bakterie ji rozštěpí na působící sulfonamid sulfapyridin a na kyselinu 5-aminosalicylovou. a léčbu udrţovací u klidového stádia nemoci.kolitida při séronegativních spondylarthritidách (zánětlivé onemocnění kloubů). 2004). 1.

Přibliţně 30 % nemocných přechází po aplikaci biologické léčby do kompletní remise. Pozorovány byly také hypersenzitivní reakce jako: myalgie a artralgie (bolesti svalů a kloubů). 46 . Navázáním infliximabu na TNF-α vznikají komplexy. 2009. Léčba antibiotiky má také svoji úlohu ke zvládnutí akutní exacerbace choroby. Tím je indukována apoptóza a následná lýza buněk produkujících TNF-α a rozpad granulomů (Fusek. s. O indikacích k zavedení biologické léčby se dočtete vice v příloze č. které váţou complement. Měla by trvat několik týdnů aţ měsíců. Způsob aplikace je formou infuzí po dobu 2 hodin ambulantní cestou (Červenková. stav 30 % nemocných se významně zlepší a 30 % pacientů s Crohnovou chorobou na léčbu nereaguje. Biologická léčba představuje látky proteinové povahy připravené metodami genetického inţenýrství podávané většinou parenterálně (ne ústy). snaţíme se sníţit proliferaci T-buněk aplikací antimetabolitů. většinou odeznívají spontánně nebo po zaléčení antihistaminiky. Je moţné ji s odstupem zopakovat s pouţitím stejného preparátu nebo vystřídáním různých druhů antimikrobiálních léčiv. Mohr. Je to chimérická. 2012.UTB ve Zlíně. otoky rtů. metotrexát či cyklofosfamid. Wehling. s. a to cytostatických imunosupresiv. (Špičák. Chalupná. azathioprin. 9. zvaţujeme podávání clarithromycinu (Lukáš. Vzácně se můţe objevit vznik anafylaktického šoku. Fakulta humanitních studií 25 Pokud se nepodaří akutní ataku onemocnění zmírnit pomocí glukokortikoidů a mesalazinu. kterými jsou např. Pokud není tato terapie efektivní. 2008. 47). monoklonální anti-TNF-alfa protilátka. či dysfagické potíţe (Červenková. s. 287 – 288). sloţená ze 75 % lidské a 25 % myší bílkoviny. 2004. monoklonální protilátka typi IgG. alergické reakce spojené s podáním infuse (přibliţně u 20 % nemocných z klinické studie). s. urtikariální erupce (kopřivovité výsevy na kůţi). coţ vyhovuje nemocným především při neţádoucích účincích těchto medikament (Lüllmann. svědění. s. 2009. Nejvýznamnějším z nich je infliximab (REMICADE). 106. bolesti hlavy. 166 – 167). Lékem první volby u Crohnovy nemoci je metronidazol (dávka by měla být 20 mg/kg/den v případě septických komplikací a 10 mg/kg/den při indikaci u Crohnovy kolitidy) a dále také pouţívaný ciprofloxacin. 81). Tato léčba s sebou bohuţel nese i značná rizika. horečka. s. Biologická terapie představuje nezpochybnitelný a významný pokrok v léčbě střevních zánětů. . obličeje. 2005). Postačí nízké dávky léčiv. U 40 – 60 % nemocných je potom detekováno významné sníţení indexu aktivity Crohnovy choroby (CDAI).48). Dlouhodobé remise jsou zaznamenávány u 20 – 40 % léčených nemocných. Řadíme sem např. Efektivita biologické léčby u ISZ je hodnocená počtem navozených remisí nebo klinických odpovědí.

Probiotikem je ţivý mikrobiální substrát. jenţ je plně humánní monoklonální protilátka IgG s mechanismem účinku obdobným jako u předchozího preparátu (Fusek. Vedle negativních neţádoucích účinků však existuje oproti účinné léčbě i výhoda neškodnosti těchto léčiv v těhotenství. proteolytickým enzymům a ţl učovým kyselinám. coli Nissle 1917 (enterosolv) nebo kmeny rodů Lactobacillus a Bifidobacterium a kvasinka Sacharomyces boulardi (Marek.magnesium a zinek u nemocných s rozsáhlým postiţením tenkého střeva (Lukáš.železo po extenzivních resekcích tenkého střeva. 2010. častější vznik infekce. Patří k nim zejména bolesti hl avy.8.1 Podpůrná a symptomatická terapie . 2004). . s. Podáváním probiotik je docíleno optimalizace intestinální mikrobiální balance. podávání cholekalciferolu 1x měsíčně. Aplikuje se formou podkoţních injekcí jednou za 2 týdny. Z preparátů nejběţněji pouţívaných je to např. 2012. Probiotická terapie má v léčbě Crohnovy choroby také svůj význam. Podstatou účinku je navození imunomodulačních změn sliznice střeva a následné vytěsňování patogenů sníţením adhezivity patogenů ke střevní sliznici. virové. Neţádoucí účinky tohoto preparátu jsou obdobné jako u infliximabu. Není toxický a při průchodu GIT je rezistentní vůči ţaludeční kyselině. Novotný. 1. 204). která je u nemocných porušena. s.vitaminy (deficit vit. B12 po ileocékální resekci střev). Fakulta humanitních studií 26 Dalším pouţívaným preparátem je adalimumab (HUMIRA). u nemocných s kortikosteroidy. 46 . cholestyramin). v kombinaci s bifosfonáty jako prevence metabolické osteopenie. . 81).spasmoanalgetika (kombinovaný lek. např.48). I kdyţ je tato forma terapie doposud nejúčinější léčbou a hitem medicíny. . . . E. s.antidiarhoika neboli léky s protiprůjmovým účinkem (difenyloxylát.1. loperamid. u všech ţen po menopause event. závratě. působí proti bolestem a uvolňuje křeče v hladké svalovině). CMV nebo herpetické aţ vyvoláním skryté tuberkulózní infekce. návaly.calcium (vápník) u všech nemocných s extenzivním postiţením tenkého střeva. 2009. . jeţ má původ v trávicím traktu člověka.UTB ve Zlíně. stále je finančně velice nákladná a mohou ji poskytovat jen vybraná pracoviště (Červenková.

2 Chirurgická léčba Chirurgická léčba patří do základního spektra léčebných postupů nemocných s ISZ. Většina nemocných zaţije v rámci své choroby alespoň jednou za ţivot operaci. 2004). ileocékální resekce. Nemocný se můţe cítit osamocený. s. avšak recidivující charakter onemocnění vede k obavám z navození syndromu krátkého střeva opakovanými resekčními výkony. imunopresiv a ostatních medikamentů mající vedlejší neţádoucí účinky. operatér často přikročí k provedení pravostranné hemikolektomie a ileo-transverzoanastomózy. s. mnohdy i opakovaným. případně antidepresiv (léky proti depresi). Chirurgicky lze navodit rychlou remisi onemocnění. někdy i trvalé při proktokolitidě či perianální formě nemoci. obstrukcí či z přítomnosti píštělí. kterou je stenóza lumen tenkého nebo tlustého střeva.8. Paul. Crohnova choroba je onemocnění chirurgicky i konzervativně definitivně nevyléčitelné (Moshe. Často mohou projevy onemocnění ovlivňovat nemocného po pracovní stránce i v soukromém ţivotě. ţe vyjme postiţený úsek na tenkém a přilehlém tlustém střevě a zformuje nové spojení obou střev (Červenková. . a to dlouhodobým podáváním kortikoidů. zmrzačení Crohnovou chorobou a dokonce vedou i k předčasné smrti (Moshe. 53). 53). Častější bývá funkční malnutrice způsobená ztrátou resorpční plochy tenkého střeva poškozeného zánětem. 1. 2011. chiru rgických zákroků. Kvalita ţivota nemocných se po včasné a správně indikované derivaci stolice značně zlepší (Šerclová. 2011. Paul. 2009. 2009. s. Pokud je postiţení tlustého střeva větší. Další obavou z chirurgického výkonu je pro nemocného nutnost frekventnější konstrukce stomie.. se provádí tzv. Zároveň celkové zklidnění nemocného prospívá nejen k léčbě při akutním vzplanutí nemoci. 195). Při nejčastější komplikaci Crohnovy choroby. Antoš. Fakulta humanitních studií 27 Úzkost a celkově psychická deprivace se u nemocného prohlubuje nejen rozsáhlou léčbou. tzn. V terapii této psychické nadstavby se proto uplatnilo i podávání anxiolytik (léky proti úzkosti). ale zároveň předchází vzniku samotného relapsu onemocnění. jelikoţ pacient operací nebude nikdy vyléčen. Operačně se řeší při komplikacích či komplikovaných projevech Crohnovy nemoci a konzervativní léčby. U 80 % nemocných se projevy nemoci po čase vrátí (Červenková. Chirurgie Crohnovy choroby vyţaduje tedy mnohem více zvaţování. Opakované operace přispívají a pravděpodobně i jsou hlavním faktorem pro vývoj jevu tzv. smutný a bezradný.UTB ve Zlíně. ale také podstupováním. 195). s.

Jimi se překryje vnitřní ústí píštěle (Červenková. u vnitřních píštělí. 53). 17.40). s. Moţností můţe být dietní intervence.3 Nutriční terapie Jedním z průvodních jevů ISZ především v období zvýšené zánětlivé aktivi ty je malnutrice. sníţení svalové síly na podkladě redukce proteinů ve svalech. coţ jsou záplaty odebrané ze slizničního laloku ze zdravé tkáně. přiklání se operatér k provedení strikturoplastiky. zhoršit výsledky operačních výkonů. s. 117). enterální či parenterální výţiva (Kohout.8. Proto je nutné tento stav výţivy včas diagnostikovat a vhodnou cestou upravit. 15. neboli plánované. s. ke tvorbě otoků a výpotku v tělních dutinách při sníţení hladiny albumin (hypalbuminemie). vytvoří slizniční laloky. Při perianálních píštělích se operatér snaţí spojit píštěle v jeden kanál k zajištění jejich trvalé drenáţe. Samotná malnutrice můţe zhoršit průběh onemocnění. prodlouţit dobu relapsu choroby. V některých případech lze těchto výkonů provést několik. Ke klinickým projevům malnutrice můţeme zařadit zhoršenou transportní funkci krve při sníţení viscerálních proteinů (bílkovin). str. infekčních a neinfekčních komplikací. Přesné rozdělení komplikací do těchto oblastí naleznete v příloze č.40).UTB ve Zlíně. 10. na str. nutričními doplňky. zhoršení imunitní odpovědi se zvýšeným rizikem vzniku infekcí (více v příloze č. 30 . 107. mimostřevních. Podélně stenózu protne a příčně sešije. které vyţadují rychlý chirurgický zásah a elektivní. přispět ke vzniku střevních.40). str. 2004. 1. s. ke zhoršenému hojení ran a střevních anastomóz po chirurgických zákrocích za vzniku dehiscence a sekundárního hojení ran (Kohout. Bývá způsobena efektem léků nebo zmenšením resorpční plochy po resekci tenkého střeva. enterální výţivou či parenterální výţivou při akutním stavu a těţké malnutrici (Kohout. 114. 30 . Obnoví se tím velikost střevního průsvitu. 2004. vytvořením ileostomie. či u pacientů se stenotickým postiţením tenkého střeva. Indikace k operaci můţeme rozdělit na akutní. . aniţ by se zmenšila plocha tenkého střeva důleţitá pro vstřebávání ţivin. Hlavní příčiny vzniku malnutrice jsou uvedeny v příloze č. Pokud anální či anorektální píštěl komunikuje s pochvou. 2009. Malnutrici je moţné léčit úpravou diety. Fakulta humanitních studií 28 Jestliţe máme tenké střevo postiţené mnohočetnými krátkými stenózami (do 5 – 7 cm). 30 . 2004.

Je doporučováno zahrnout do dietního reţimu i příjem rozpustné vlákniny.3. dále maso krůtí. 1.UTB ve Zlíně. m ixování ovoce a zeleniny. nebo pod rtg (rentgenovou) kontrolou. a také semena a ořechy (Meisnerová. Mezi nevhodné potraviny zahrnujeme smaţená. i mořské (Meisnerová. 2011).8. králičí a kuřecí. pacienti neztrácejí chuť k jídlu a mohou stravu a enterální výţivu kombinovat (Kohout. Doporučuje se omezení syrového ovoce se zrníčky a slupkami pro vysoké mnoţství nestravitelné vlákniny. 2011. ostré koření. Většině nemocných byly dle výsledků dotazníkové akce pro nemocné s Crohnovou chorobou dobře tolerovány důleţité zdroje bílkovin jako: vajíčka. 232). s. Bezezbytková dieta je šetřící plnohodnotnou dietou.1 Dietní opatření u ISZ 29 Dietní opatření u ISZ je individuální a závisí na rozsahu a typu postiţení. s. Pokud nelze přijímat potřebnou dávku enterální výţivy ústy. zavedená do první kličky jejuna.3. Zavádí se pomocí gastroskopu endoskopickou cestou.PEG (trubičkou zavedenou do ţaludku přes břišní stěnu). vařené hovězí či dušené vepřové maso. salámy. kdy podáváme speciální výţivové přípravky do trávicího traktu. upravujeme stav zhoršené výţivy umělou výţivou. probiotik a vícenenasycených mastných kyselin řady ω-3 (především mořské ryby). tučná a uzená jídla. pikantní pokrmy. kdy nemocný ji popíjí pomocí nasogastrické sondy (sondy zavedené nosem do ţaludku). 232). . Tj. Ve stádiu relapsu střevního zánětu se stenózami je nutné podávat bezezbytkovou dietu. čerstvé kynuté těsto. 2011. 2011. Technologická úprava stravy je šetřící s vyuţitím částečné mechanické úpravy spočívající v mletí. Tato výţiva se můţe podávat ve formě sippingu. ryby sladkovodní. Fakulta humanitních studií 1. sonda s uţším lumen o průměru 2 . 232). kterou lze podávat dlouhodobě. při podávání výţivy nezůstávají zbytky přípravku v ţaludku. s.8. Intolerance bývá většinou na luštěniny a kravské mléko. rozpustné a nerozpustné vlákniny). Jedná se o výţivu enterální. má zvýšený obsah bílkovin bez nestravitelných zbytků (tzn. Ve stádiu kl inické remise onemocnění se dieta příliš neliší od racionální diety a odpovídá zásadám zdravé výţivy (Meisnerová.2 Umělá výživa u idiopatických střevních zánětů Pokud nestačí samotná úprava diety. Nazojejunální sonda nepřekáţí v nose a ani při polykání.3 mm. nazujejunální sondy (sondy zavedené do tenkého střeva) nebo perkutánní endoskopická gastrostomií . vyuţíváme aplikaci formou nazojejunální sondy.

2004. ţe nesnese nic podaného do střeva. nastupuje pouţití parenterální výţivy. lze pouţít oligomerní diety. s.102). K prevenci obstipace se osvědčuje podávání preparátu obohaceného vlákninou. 2004.102). 2011. těţký střevní zánět. Jejich nevýhodou je však vyšší osmolalita (Kohout. kterou lze podávat roztoky o vysoké osmolaritě a energetické hustotě. Přípravky enterální výţivy jsou bezlaktózové. 2011). Pokud je trávicí trakt nemocného poškozen chorobou natolik. Dlouhodobé podávání parenterální výţivy je nutné aplikovat do centrální ţíly (podklíčková nebo jugulární ţíla). Jinou moţností podávání výţivy parenterální cestou je pouţití port katétru po transkutánní punkci portu (Kohout. který zůstává zavedený i několik let. 2011. mohou podávat výţivu i v domácích podmínkách. s. gastrointestinální píštěle. 232). Lékař rozhodne. Při deficitu bílkovin vyuţíváme přípravky s jejich vyšším obsahem. . Mezi kontraindikace podávání enterální výţivy patří bezprostřední pooperační období. Fakulta humanitních studií 30 Tento postup je často pouţíván v domácí péči s cílem noční aplikace enterální výţivy. 100 . s. Tato výţiva je vţdy aplikovaná pomocí enterální pumpy časovaně. Periferní parenterální výţiva je aplikována buď krátkodobě cca do 3 týdnů. 232). Pokud nejsou nemocným tolerovány polymerní přípravky. tedy aplikace speciálních přípravků do ţilního systému nemocného.UTB ve Zlíně. často jako příprava před operačním výkonem u dobře ţivených pacientů či jako doplněk stravy či enterální výţivy (Kohout. Nejčastější komplikací této výţivy je obstrukce (ucpání) sondy. tedy chemicky definovaných či nízkomolekulárních přípravků. 98). často bezlepkové a neobsahují cholesterol. s. 2004. ileózní stav (obstrukční stav) nebo toxické megakolon (Meisnerová. Metabolické komplikace enterální výţivy jsou při postupném zvyšování její dávky minimální. Nevyţadují štěpení enzymy v trávicím traktu a k resorpci (vstřebání) potřebují menší mnoţství energie. Pro domácí parenterální výţivu lze pouţít dlouhodobý tunelovaný katétr. kterému zabráníme prováděním proplachů sondy v určitých časových intervalech a řádném proplachu sondy při přerušení aplikace výţivy (Meisnerová. 2011. Nejčastěji se podává polymerní enterální výţiva s obsahem rozpustné vlákniny (Meisnerová. s. 232). s. zda tuto výţivu bude aplikovat do periferní nebo centrálních ţíly (Kohout. Dobře zaškolení pacienti v péči o tento katétr. 100 .

odborníků. 1. Jaké jsou cíle sdruţení pacientů s ISZ naleznete v příloze č. bohuţel nezvratným. s. V léčbě Crohnovy nemoci se uplatňuje i týmová spolupráce. obav z případného vzniku komplikací a chirurgických zákroků. Případné komplikace parenterální výţivy nalezenete v příloze č. vitamíny a stopové prvky (např. chirurga.UTB ve Zlíně. Proto je důleţité vyuţít i prvků komunikace. a to zejména gastroenterologa. minerály. 18. 115. mnohdy vystrašeni obavami z budoucna. neţ se zadaptují na to. 16. z léčby. Lékař je zároveň povinnen nemocnému poskytovat srozumitelné informace o jeho zdravotním stavu. Pohlazení. jenţ je pro nemocné oporou. zaměstnavatele. Kontraindikace parenterální výţivy jsou minimální. a to jak verbální.102). aminokyseliny. . Fakulta humanitních studií 31 Parenterální výţiva musí obsahovat všechny sloţky potravy. praktického lékaře. vak all in one). konaná shromáţdění či jiné svép omocné skupiny. ţe s touto nemocí není sám a ostatní se potýkají s podobnými problémy také. psychologa aj. tzn. jsou pro nás zdravotníky maličkosti. partnerů. Často trvá nemocným dlouhou dobu. Snad nejznámějším sdruţením v ČR je Občanské sdruţení „Pacientů s IBD” (inflammatory bowel disease) a nebo také občanské zdruţení Slovak Crohn Club na Slovensku. kde crohnici získají potřebné informace o chorobě. spolupráce mezi všemi zúčastněnými v léčbě nemocného. obavami z postojů svých rodin. coţ můţe v nemocném navodit dojem. Vztah nemocný x lékař je zaloţen na důvěře a etickém přístupu po celou dobu léčby onemocnění. Empatický přístup by mu neměl být rovněţ cizí. ale mohou komunikovat s osobami se stejným postiţením. 2004. nejlépe v ničím nerušeném klidném prostředí. jak vše budou zvládat.9 PŘÍSTUP K NEMOCNÝM S CROHNOVOU CHOROBOU Crohnova choroba vyţaduje nejen ze strany lékaře. tak neverbální. ale i ošetřovatelského personálu individuální přístup. p odrţení za ruku nebo jen úsměv. 118. které můţeme nemocným poskytnout. zahrnují šokový stav a etické aspekty (Kohout. s. a to cukry i sacharidy. Poţaduje kvalifikovaného odborníka. ţe ţivot s Crohnovou chorobou je stavem trvalým. Svůj bezpochybný význam mají i zavedené kluby. 100 . s. poněvadţ nemocní bývají často psychicky alterováni.

Léčba. Abychom mohli kvalitu ţivota změřit. Nejznámnější a nejvíce uţívaný specifický dotazník je Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ). Aktivita nemoci je nejvýznamnější faktor ovlivňující kvalitu ţivota. Nejčastěji uţívané obecné dotazníky u ISZ jsou Short-Form 36 (SF 36) a dotazník Světové zdravotnické organizace (WHOQOLBref). tím je vyšší skóre. ovlivňující jejich kvalitu ţivota. Fakulta humanitních studií 32 1. sociální. s. Čím je lepší kvalita ţivota nemocného. 108.BREF dotazníku (krátká verze) naleznete v příloze č. Obsahuje 32 otázek a kaţdá je hodnocena 7stupňovou škálou dle Likerta. Kvalitu ţivota nemocných negativně ovlivňuje celá řada demografických faktorů. pouţíváme dotazníky obecné a specifické.10 KVALITA ŢIVOTA PACIENTŮ S CROHNOVOU CHOROBOU Nemocní s ISZ se potýkají i s mnoha problémy. Faktory ovlivňující kvalitu ţivota rozdělujeme na faktory se vztahem ke Crohnově nemoci a faktory bez vztahu k nemoci. 2009). Celkové skóre kolísá od 32 do 224 bodů. Ukázku WHOQOL . kratší trvání nemoci a kouření. ţenské pohlaví.UTB ve Zlíně. . emoční a systémové. ať uţ konzervativní nebo chirurgická má zásadní vliv na kvalitu ţivota. a to střevní. 11. Skládá ze 4 oblastí. Zavedení biologické léčby v terapii Crohnovy choroby významně přispělo ke zlepšení kvality ţivota nemocných a také sníţilo počet hospitalizací a chirurgických výkonů (Gabalec. mladší věk. Při hodnocení kvality ţivota jsou povaţovány za významné i faktory psychosociální a socioekonomické či kvalita lékařské péče.

PRAKTICKÁ ČÁST .UTB ve Zlíně. Fakulta humanitních studií 33 II.

dále zjistit. Předcházela jí široká rešerše odborné literatury a dostupných zdrojů. ale i jiných potíţí v různých oblastech. které mnohdy vyţadují lékařskou péči. Vzhledem k tomu. Pro získání potřebných údajů jsem zvolila metodu anonymního dotazníku. beznaděje. I kdyţ existuje standardizovaný dotazník Světové zdravotnické organizace WHOQOLBref pro nemocné s Crohnovou chorobou. doprovázený řadou gastrointestinálních. aţ různými stupni deprese. V kraji Zlínském byli osloveni pacienti na gastroenterologické a hepatologické ambulanci a interní klinice IPVZ nemocnice Tomáše Bati. Výzkumného šetření se zúčastnili nemocní trpící Crohnovou chorobou. Tato skutečnost je pro ně velice zatěţující po psychické stránce. Malý vzorek respondentů byl osloven i na gastroenterologické a hepatologické ambulanci nemocnice Prostějov. 1. ale celkově i pro sebe sama. a to bez rozlišení. tudíţ se nemocní mohou potýkat s pocity rozmrzelosti. str. Posledním cílem bylo zjistit dopady Crohnovy choroby na psychickou stránku ţivota klientů. Fakulta humanitních studií 34 2 METODIKA ŠETŘENÍ A ORGANIZACE PRŮZKUMU Cílem bakalářské práce bylo zjistit.UTB ve Zlíně. Nejdelší a časově nejnáročnější z celkového harmonogramu šetření byla etapa distribuce a sběru dotazníků. 94). V Olomouckém kraji se konkrétně týkalo nemocných s Crohnovou chorobou docházejících na pravidelné kontroly. ţe Crohnova choroba má často nelehký chronický průběh. či na biologickou léčbu do Fakultní nemocnice Olomouc. interní kliniky gastro-enterologické a hepatologické. . II. pro nemocné tohle onemocnění můţe znamenat určitá ovlivnění v oblasti sociální a v omezení kontaktů se svým okolím. Šetření probíhalo jak v ambulantní části kliniky. které symptomy onemocnění respondenty nejvíce limitují v jejich běţném ţivotě. tak na jejím lůţkovém oddělení 30 C. tedy relapsu a remise onemocnění. zda Crohnova choroba ovlivnila nemocné po stránce sociální a zda omezila jejich kontakty s okolím. jeho pouţití jsem neshledávala přínosným nejen pro můj výzkum. který jsem po nastudování odborné literatury a zmapování těch nejčastějších potíţí vyskytujících se u nemocných s Crohnovou chorobou sestavila (viz příloha č. Dotazníkové šetření probíhalo na území Olomouckého a Zlínského kraje ČR. v jakém stádiu choroby se aktuálně nacházejí.

v soukromém/partnerském ţivotě. ţe více jak 50 % respondentů bude udávat. Hypotéza 2: Hypotéza 3: Předpokládám. rozmrzelost. ţe ţe více více jak jak 60 40 % % respondentů respondentů udává udává potíţe potíţe v pracovním/studentském ţivotě. zda Crohnova choroba ovlivnila nemocné po stránce sociální a zda choroba omezila jejich kontakty s okolím.) Hypotéza 5: Předpokládám. Zjistit dopady Crohnovy choroby na psychickou stránku života klientů. Fakulta humanitních studií 35 2. ţe více jak 50 % respondentů bude nejčastěji obtěţovat nutkání na toaletu a tenesmy/křeče. Zjistit. Hypotéza 6: Předpokládám. Zjistit. Cíl 1. sport apod. Hypotéza 1: Předpokládám. ţe kvůli onemocnění omezili kontakty se svým okolím. úzkost nebo deprese. ţe více jak 70 % respondentů bude vnímat časté negativní pocity jako např. Hypotéza 4: Předpokládám. beznaděj. ţe více jak 30 % respondentů vyhledalo pomoc psychologa. Hypotéza 7: Předpokládám. ţe více jak 40 % respondentů udává potíţe ve svém společenském ţivotě (výlety. Cíl 2.1 Cíle průzkumu V rámci bakalářské práce jsem stanovila následující cíle a k nim přiřadila jednotlivé hypotézy. Předpokládám. které formou výzkumného šetření potvrdím.UTB ve Zlíně. . či nikoli. Cíl 3. které symptomy onemocnění respondenty nejvíce limitují v jejich běžném životě.

5. března v akademickém roce 2012/2013 a bylo určeno nemocným trpícím Crohnovou chorobou. Nevýhodou zvolené metody šetření je nedostatečný osobní přístup při získávání dat a omezená moţnost zajištění pravdivosti zvolených odpovědí v dotazníku. 17. pokud nebylo určeno jinak u dané otázky. který mohli dotazovaní vyuţít v případě jakýchkoli nejasností. Vlastní šetření probíhalo od 15. Všichni zúčastnění byli podrobně poučeni o významu a způsobu šetření a tvořili tak kompetentní prostředníky mezi mnou a dotazovanými respondenty. K cíli č. informovanost nemocných o svém onemocnění.: 21. 1 je určena poloţka v dotazníku č. jak choroba ovlivňuje nemocné po stránce sociální a zda omezila jejich kontakty s okolím. V úvodní části dotazníku jsem respondenty seznámila s názvem tématu bakalářské práce a účelem dotazníkového šetření. Nemocnici Prostějov a Fakultní nemocnici Olomouc. ţe této moţnosti nemocní plně vyuţili k tomu. kde respondenti odpověděli vlastními slovy. 2 spadají poloţky č. 7 . září do 15. Distribuce dotazníkových formulářů probíhala mnou osobně nebo za pomoci vrchních a staničních sester konkrétně v Nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. kde jsem se zaměřila na získání základních dat a demografických údajů. 16 a 20 jsou doplňkové a slouţí k utvoření celostního obrazu o dané problematice.: 15. 22 a 2 3. Fakulta humanitních studií 36 2. Dotazník se skládá celkem z 23 otázek.14. Uvedla jsem elektronický kontakt na moji osobu. . kde zvolily jednu z odpovědí. ţe touto metodou lze v krátkém časovém úseku získat poměrně velké mnoţství dat od velkého počtu respondentů. 1 . Tato metoda však umoţňuje anonymitu respondentů. U většiny otázek měli respondenti moţnost zvolit z nabízených odpovědí. 18 a 19. aby plně vyjádřili své pocity. nejčastějších limitujících obtíţí doprovázejících Crohnovu chorobu.: 6. Další část dotazníku obsahuje celkem 23 otázek. na kterou byl kladen v dotazníku důraz. K poslednímu stanovenému cíli č. a také jakým způsobem je ovlivnila po stránce psychické. proto věřím. Ke stanovenému cíli č.2 Volba výzkumné metody a její zdůvodnění Nejvýhodnější metodou pro výzkumné šetření se mi jevilo pouţití dotazníku z důvodu. názory nebo obavy.UTB ve Zlíně. 3 se vztahují poloţky č. Nebo šlo o otázky otevřené. polytomické. Zbylé poloţky č. Jednalo se o poloţky uzavřeného charakteru. Dále jsem poţádala respondenty o jeho pečlivé a pravdivé vyplnění.

Tato moţnost jim byla zajisté p oskytnuta. 10 dotazníků jsem distribuovala v nemocnici v Prostějově na gastroenterologické a hepatologické ambulanci. září do 15. kteří na oddělení chodili v pravidelných intervalech na poskytnutí biologické léčby. 35 dotazníků na gastroenterologické a hepatologické ambulanci v nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně a 10 dotazníků na interním oddělení IPVZ téţe kliniky. Po obdrţení všech souhlasů s provedením šetření s poskytnutím informací (viz přílohy č. Sběr dat probíhal v období od 15. interní kliniky . pilotní šetření k vyloučení případných chyb a nesrovnalostí v dotazníkových formulářích. jsem poskytla podrobné informace o cílech bakalářské práce a podala instrukce k vyplnění formulářů. str. Konkrétně v městech Olomouc.3 Distribuce dotazníků Celkový počet distribuovaných dotazníků byl 70 v Olomouckém a 45 ve Zlínském kraji. ţe některá zdravotnická zařízení byla ochotná účastnit se dotazníkového šetření jen za předpokladu. Fakulta humanitních studií 37 Před samotnou realizací výzkumného šetření jsem provedla tzv. 3. podílela z velké části osobně.UTB ve Zlíně. Šetření spočívalo v rozdání pěti dotazníků osobám v mém blízkém okolí. března v akademickém roce 2012/2013. ţe jsou otázky formulovány srozumitelně.gastro-enterologické a hepatologické. Interní klinice v Olomouci jsem se na rozdávání dotazníků nemocným. zejména zdravotníkům.104) pomocí dotazníkové metody v rámci realizace bakalářské práce. II. zbývajících 20 dotazníků jsem distribuovala v ambulantní části téţe kliniky. 94 . 5. Je nutné podotknout. jsem předala formuláře vrchním. 4. čímţ jsem nabyla jistoty k jejich následné distribuci. 2. . ţe obdrţí získané výsledky šetření. Managementu zdravotnických zařízení. případně po domluvě staničním sestrám jednotlivých pracovišť. 6 a 7. Všichni účastníci pilotního šetření vyplnili dotazník bez výraznějších potíţí a deklarovali. a to z jednotlivých nemocnic uvedených výše. Prostějov a Zlín. kteří mají povědomí o dané problematice Crohnovy choroby. 2. 40 dotazníků bylo rozdáno na oddělení 30 C. ve FN Olomouc. Na II. kde šetření probíhalo.

nesprávně. interní klinice. coţ přisuzuji subjektivně. kde jsou prezentovány výsledky šetření jak v absolutní tak relativní četnosti. Celkem jsem distribuovala 115 dotazníků. kteří poskytují biologickou léčbu v daném místě. avšak 17 dotazníků se mi vrátilo nevyplněných. Nejvíce dotazníků jsem získala ve Fakultní nemocnici Olomouc na II.relativní četnost n .UTB ve Zlíně. coţ dle mého názoru je ovlivněno vlastní distribucí a výbornou spoluprací se zdravotníky. 4 vyplněné jen částečně. tak i objektivně k nevelkému zájmu personálu podílet se na dotazníkovém šetření a malému počtu nemocných léčících se s Crohnovou chorobou na tomto místě. K vý- zkumu bylo pouţito 94 dotazníkových formulářů. Fakulta humanitních studií 38 3 ANALÝZA A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ V této kapitole budou znázorněny výsledky provedeného dotazníkového šetření.absolutní četnost N . . Ke kaţdé otázce dotazníku je vytvořena poloţka zahrnující tabulku. které jsem vyhodnocovala a zpracovala do tabulek a grafů pomocí počítačových programů Microsoft Word a Excel. Při analýze výsledků jsem tudíţ vycházela z celkového vzorku 94 nemocných s Crohnovou chorobou (n = 94). Relativní četnost byla počítána pomocí vzorce: f = n/N f .celková četnost V práci jsou pouţity pro lepší znázornění a přehlednost 2 typy grafů. Celková návratnost byla všech 115 dotazníků. Nejmenší počet respondentů jsem získala v nemocnici Prostějov. popř. a to sloupcový a výsečový graf.

UTB ve Zlíně.1 Interpretace výsledků jednotlivých poloţek dotazníkového šetření Tato část práce obsahuje interpretaci a analýzu výsledků šetření. Pohlaví respondentů 100. 42 muţů (44. Pro názornější představu slouţí grafické znázornění níţe.48 % 100.00 % Dotazníkového šetření se zúčastnilo 94 respondentů s Crohnovou chorobou (100.00 %). 3: Pohlaví respondentů.52 % 55.48 % 94 52 Graf 1 Pohlaví respondentů . Pohlaví Muţ Ţena Celkem Absolutní četnost 42 52 94 Relativní četnost (%) 44.00 % 100 80 60 40 20 0 Muţ Ţena Celkem 42 44.52 %) a 52 ţen (55. Celkový počet dotaz ovaných respondentů byl n= 94.52 % 55.48 %). 1 Jaké je Vaše pohlaví? Tab. Fakulta humanitních studií 39 3. Poloţka č.

Vzhledem k tomu. 4: Věk respondentů Věk respondentů 16 . Další kategorie 31 – 45 let zahrnovala 34 respondentů (36.11 % 36.11 %).UTB ve Zlíně.48 % 19.14 %).45 46 . Fakulta humanitních studií Poloţka č.18 % 7.48 %). tedy (37. V této věkové kategorii odpovídalo na otázky z dotazníku 35 respondentů.60 61 a více 36.14 % 19. kolik je Vám let? Tab.14 % Graf 2 Věk respondentů . Věk respondentů 7.60 61 a více Absolutní četnost 35 34 18 7 Relativní četnost (%) 37.48 % 40 Tato tabulka poskytuje informace o věku respondentů. 2 Uveďte.30 31 .11 % 16 .45 46 . stanovila jsem si první věkovou hranici od 16 – 30 let.18 % 37.30 31 . ţe z oslovených nemocných byli všichni hospitalizováni a vedeni na odděleních a ambulancích pro dospělé. ve věku 46 – 60 let odpovídalo 18 respondentů (19.18 %) a nad 61 a více roků to bylo 7 nemocných (7.

Z tabulky výše si můţeme všimnout. Nejvyšší dosaţené vzdělání 11. a to 42 (44.62 %). Fakulta humanitních studií Poloţka č. Výuční list mělo 27 nemocných (28.UTB ve Zlíně.72 %).00 % 41 Tato poloţka obsahuje nejvyšší dosaţené vzdělání respondentů.66% 7. 5: Nejvyšší dosaţené vzdělání Nejvyšší dosaţené vzdělání Základní vzdělání Středoškolské/výuční list Středoškolské/maturita Vyšší odborné vzdělání Vysokoškolské vzdělání Celkem Absolutní četnost 7 27 42 7 11 94 Relativní četnost (%) 7.48% 28.62 % 7.66 % 100.50 % 11.50 % 28.72 % 44. vysokou školu 11 nemocných (11.66 %) a 7 (7.62% Vyšší odborné vzdělání Vysokoškolské vzdělání Graf 3 Nejvyšší dosaţené vzdělání . bylo středoškolsky vzdělaných s maturitou. ţe nejvíce respondentů s Crohnovou chorobou.52% Základní vzdělání Středoškolské/výuční list Středoškolské/maturita 44.50 %) respondentů bylo s vyšším odborným a se základním vzděláním. 3 Jaké je Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání? Tab.72% 7.

10 let 10 let a více Celkem Absolutní četnost 6 8 23 27 30 94 Relativní četnost (%) 7. V kategorii délky trvání do 1 roku bylo 6 respondentů (7.46 %).5 let 5 .46 % 8.5 let 5 .68 % 24.10 let 10 let a více Celkem Graf 4 Délka trvání choroby .2 roky 2 .2 roky 2 . a to 30 (31. 1 – 2 roky bylo nemocných 8 respondentů (8.68 %) a v kategorii 10 let a více bylo nejvíce respondentů.48 % 7.80 % 23 8 27 30 do 1 roku 1 .48 % 28.80 % 100.58 %).48 %).58 % 24.68 % 31.00 % 42 Tato tabulka znázorňuje délku trvání Crohnovy choroby respondentů. 2 – 5 let bylo 23 respondentů (24. Délka trvání choroby 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 100. 5 – 10 let bylo 27 respondentů (28.46 % 6 8. 4 Jak dlouho se s Crohnovou chorobou léčíte? Tab. Můţeme si všimnout.58 % 31. 6: Délka trvání choroby Délka trvání choroby do 1 roku 1 .80 %).UTB ve Zlíně. Fakulta humanitních studií Poloţka č.00 % 94 28. ţe s narůstající délkou trvání onemocnění stoupá počet nemocných.

96 %).00 % 43 Tabulka č. Fakulta humanitních studií Poloţka č. 5 V jaké fázi onemocnění se nyní nacházíte? Tab.96 % 94 66 30. ve které se nemocní aktuálně n acházejí.00 % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 69. vyţadující aktivnější lékařskou péči. V období remise. Podstatně menší částí respondentů bylo v období relapsu. tedy v období klidovém.04 % 100.04 % 28 Remise Relaps Celkem Graf 5 Fáze onemocnění . 7: Fáze onemocnění Fáze onemocnění Remise Relaps Celkem Absolutní četnost 66 28 94 Relativní četnost (%) 69. tedy akutní fáze onemocnění.UTB ve Zlíně. 7 poskytuje informace o fázi onemocnění. Fáze onemocnění 100. se nacházelo 66 nemocných (69.96 % 30. případně hospitalizaci nemocného.

44 %). Fakulta humanitních studií 44 Poloţka č.06 %).40 %) přítomný průjem. zvýšená tělesná teplota trápí 73 respondentů (77. 5 = nejméně limitující). nechutenství a bolesti kloubů jsou zatěţující pro 74 respondentů (78.28 % 87.18 % 1.06 %). označte číslicemi 1 . Z jiných projevů. Podle očekávání je nejvíce omezujícím projevem u 90 nemocných (95.56 % 3. 1 trápí zácpa (1.92 % 78.06 % 1. Tab.92 %). bolesti břicha u 84 (89. U 1 nemocného jsou typické projevy na kůţi a časté afty (1. afty Absolutní četnost 90 88 83 84 73 82 74 74 76 3 1 1 Relativní četnost (%) 95.28 %). Moţnosti jiné odpovědi vyuţilo celkem 5 nemocných.56 %).UTB ve Zlíně. dále náhlé nutkání na stolici u 88 nemocných (93. které nemocní negativně vnímají je úbytek na váze u 76 nemocných (80.04 % 77.44 % 78. tenesmy u 83 (87. tedy v klidovém stádiu. Tyto moţnosti odpověděli nemocní ve stádiu remise.44 % 80. slabost Nechutenství Bolest kloubů Úbytek na váze Jiné: nadváha Jiné: zácpa Jiné: projevy na kůţi. 8 znázorňuje 5 nejčastěji se vyskytujících projevů.06 % Tabulka č.38 %).98 % 89.04 %).18 %).40 % 93. .98 %) a únava a celková slabost organismu u 82 nemocných (86. 8: 5 nejčastějších projevů CD (Crohn disease – Crohnovy choroby) 5 nejčastějších projevů CD Průjem Náhlé nutkání na stolici Tenesmy (křeče) Bolest břicha Zvýšená tělesná teplota Únava.38 % 86.5 nejčastěji limitující příznaky (1 = nejvíce. které nemocné limitují v jejich běţném ţivotě. 6 Které projevy onemocnění Vás nejvíce limitují (obtěţují) v běţném ţivotě? (Prosím. z nichţ 3 trpí spíše nadváhou (3.

44 % 3. Fakulta humanitních studií 5 nejčastějších projevů CD 1.40 % 93.56 % 78.06 % 95.UTB ve Zlíně.44 % 86.06 % 80.28 % 45 87. slabost Úbytek na váze Jiné: projevy na kůţi.38 % Průjem Bolest břicha Nechutenství Jiné: nadváha Náhlé nutkání na stolici Zvýšená tělesná teplota Bolest kloubů Jiné: zácpa Tenesmy (křeče) Únava.92 % 89. afty Graf 6 5 nejčastějších projevů CD .18 % 1.98 % 78.04 % 77.

ţe nenajdete toaletu? Tab.71 % 23.92 %) odpovědělo.24 %) neustále a po 11 odpovědích (11. Fakulta humanitních studií 46 Poloţka č. 7 Býváte často znepokojen/a na veřejnosti strachem.42 %) ho pociťuj e často. ţe strach pociťuje jen někdy.42 % 32. tedy 31 nemocných (32.UTB ve Zlíně. 9: Strach z nenalezení toalety Strach z nenalezení toalety Neustále Většinou Často Někdy Nikdy Celkem Absolutní četnost 19 11 22 31 11 94 Relativní četnost (%) 20.92 % 23. zda mají nemocní s Crohnovou chorobou strach z moţného nenalezení toalety. 7 zjišťovala.24 % 11.24 % 11. 19 nemocných (20. a to zejména v jim neznámém prostředí.76 % Neustále Většinou Často Někdy Nikdy 32. 22 nemocných (23. Strach z nenalezení toalety 11.42 % Graf 7 Strach z nenalezení toalety .00 % Poloţka č.66 % 20.71 % 100. Nejvíce.71 %) byly odpovězeny moţnosti většinou a nikdy.92 % 11.

ale chci se o nich dozvědět Neznám je. znám je a striktně dodrţuji Ano. ale striktně nedodrţuji Neznám je. 8 Jste informován/a o správných stravovacích návycích vzhledem ke svému onemocnění a dodrţujete je? Tab. zda nemocní s Crohnovou chorobou znají a dodrţují stravovací návyky nutné při jejich léčbě. Tito respondenti byli hospitalizováni v nemocnici a nacházeli se v akutním stádiu onemocnění při jeho prvotním vzplanutí.44 %) uvedlo. 10 ukazuje. tudíţ nedodrţuji a nepotřebuji je znát Graf 8 Znalost a dodrţování stravovacích návyků . a také ho striktně dodrţuje.28 %) uvedli.28 % 0 41. Grafické znázornění naleznete níţe.UTB ve Zlíně. Fakulta humanitních studií 47 Poloţka č.28 % Ano. tudíţ je nedodrţují. ţe způsob stravování zná. ţe stravovací návyky neznají. ale chtějí se o nich dozvědět.00 % Tabulka č.28 %) uvedlo.44 % 56. tudíţ nedodrţuji. Pouze 2 respondenti (2. znám je. 53 respondentů (56. ţe stravovací návyky zná. 10: Znalost a dodrţování stravovacích návyků Znalost a dodrţování stravovacích návyků Ano. Znalost a dodrţování stravovacích návyků 2. ale striktně nedodrţuji Neznám je.28 % 2. tudíţ nedodrţuji a nepotřebuji je znát Celkem Absolutní četnost 39 53 2 0 94 Relativní četnost (%) 41. znám je.28 % 0% 100.44 % 56. znám je a striktně dodrţuji Ano. ale chci se o nich dozvědět Neznám je. 39 nemocných (41. ale striktně je nedodrţuje. tudíţ nedodrţuji.

84 % 5. Fakulta humanitních studií 48 Poloţka č.06 %) díky klubu Crohniků.84 %) je vyhledává pomocí internetu.UTB ve Zlíně.80 %) je vyhledává v literatuře.06 % 1.50 % 0. 64 nemocných 67. Pouze 5 respondentů (5. uveďte: rodina Jiné.00 % 2. Moţnosti jiné odpovědi vyuţilo celkem 5 respondentů. uveďte: společné semináře Jiné.86 %) je získává od všeobecné sestry. 31 nemocných (32. 25 nemocných (26.12 % 1.86 % 31.74 % 32. 1 (1. Největší počet. Grafické znázornění naleznete na následující straně. kdy 2 z nich uvedli (2.30 % 26. uveďte: přátelé Jiné. tedy 79 nemocných (83.12 %). 11: Zdroje získávání informací Zdroje získávání informací Ošetřující lékař Všeobecná sestra Literatura Internet Televize.74 %) získává informace od svého ošetřujícího lékaře. 9 Jakým způsobem jste získal/a nejvíce informací o Vašem onemocnění? (Označte více odpovědí). rádio Ostatní pacienti Nebyl/a jsem informován/a vůbec Jiné.30 %) informace získává z televize nebo rádia. kde je přihlášen.80 % 67. uveďte: klub Crohniků Absolutní četnost 79 31 30 64 5 25 0 2 1 1 1 Relativní četnost (%) 83.50 %) je získává díky ostatním spolupacientům potkávajících se na ambulancích či za hospitalizace. Respondenti zde mohli vyuţít moţnosti jiné odpovědi. 1 (1.06 %) díky společným seminářům. Tab. 30 respondentů (31. jakým způsobem nemocní získávají potřebné informace o svém onemocnění. ţe informace získali za pomoci svojí rodiny. .06 %) pomocí svých přátelů a 1 (1.06 % 1.06 % Tato poloţka ukazuje.

06 % 1.86 % 31. uveďte: klub Crohniků Graf 9 Zdroje získávání informací .00 % Literatura Internet 83.06 % 1.12 % 1. uveďte: společné semináře Jiné.80 % Nebyl/a jsem informován/a vůbec Jiné. Fakulta humanitních studií 49 Zdroje získávání informací Ošetřující lékař Všeobecná sestra 5.06 % 26. uveďte: přátelé Jiné.50 % 0.UTB ve Zlíně.84 % 32.30 % 2.74 % Televize. uveďte: rodina Jiné. rádio Ostatní pacienti 67.

12 výše vyplývá. Dodrţování předepsané medikace 19.00 %).24 % 0% Ano 0% 80.UTB ve Zlíně.00 % 100.24 % 0.00 % 0.24 % ji dodrţuje většinou. Ostatní moţnosti. 12: Dodrţování předepsané medikace Dodrţování předepsané medikace Ano Většinou ano Většinou ne Ne Celkem Absolutní četnost 76 18 0 0 94 Relativní četnost (%) 80.76 % 19.00 % Z tabulky č. coţ je velice pozitivní poznatek.76 % Většinou ano Většinou ne Ne Graf 10 Dodrţování předepsané medikace . většinou ne a ne. neoznačil ţádný z respondentů (0.76 %) dodrţuje předepsanou medikaci svým ošetřujícím lékařem a 18 respondentů (19. ţe z velké většiny respondent 76 (80. Fakulta humanitních studií 50 Poloţka č. 10 Dodrţujete ošetřujícím lékařem/gastroenterologem předepsanou med ikaci? Tab.

72 % 2.28 % 2 Ano Ne Celkem Graf 11 Dodrţování pravidelných kontrol .28 % 100. 2 nemocní (2.00 % Poloţka č. 11 zjišťovala. 92 (97. zda nemocní s Crohnovou chorobou dodrţují pravidelné ko ntroly u svého ošetřujícího lékaře. Dodrţování pravidelných kontrol 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 97. Výsledky jsou velmi příznivé.UTB ve Zlíně.72 %) nemocných na pravidelné kontroly u svého gastroenterologa dochází pravidelně.28 %) nikoliv. 13: Dodrţování pravidelných kontrol Dodrţování pravidelných kontrol Ano Ne Celkem Absolutní četnost 92 2 94 Relativní četnost (%) 97.00 % Relativní četnost (%) 92 94 Absolutní četnost 2. 11 Dodrţujete pravidelné kontroly u svého ošetřujícího lékaře/gastroenterologa? Tab.72 % 100. Fakulta humanitních studií 51 Poloţka č.

06 % 1.62 % 36.10 %) bylo hospitalizováno v nemocnici 1x. kolikrát byl respondent v důsledku svého onemocnění hospitalizován v nemocnici za poslední rok.46 %) 3x.62 %) hospitalizaci v nemocnici během posledního roku nepotřebovali.70 % 6.UTB ve Zlíně.06 % 1 44. Fakulta humanitních studií 52 Poloţka č. 42 respondentů (44. Hospitalizace za poslední rok 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0x 1x 2x 3x 10 42 34 10. 1 respondent (1.06 % 1 1. 14 znázorňuje. 10 respondentů (10.70 %) 2x. 34 respondentů (36.00 % Tabulka č.10 % Relativní četnost (%) Absolutní četnost 4x 5x Graf 12 Hospitalizace za poslední rok .46 % 1.46 % 6 1.62 % 36. 14: Hospitalizace za poslední rok Hospitalizace za poslední rok 0x 1x 2x 3x 4x 5x Celkem Absolutní četnost 42 34 10 6 1 1 94 Relativní četnost (%) 44.06 %) 4x a 1 respondent (1.70 % 6.06 %) dokonce 5x za poslední rok. 6 respondentů (6.10 % 10. 12 Kolikrát jste byl/a v důsledku svého onemocnění hospitalizovaný/á v nemocnici za poslední rok? Tab.06 % 100.

62 % 20.62 % 8.62 %) uvedlo.54 % 15.90 % Neustále 10. Fakulta humanitních studií 53 Poloţka č.70 %) většinou a 8 respondentů (8. 19 respondentů (20.00 % Tato poloţka měla zhodnotit.90 % 10.54 % 100. Strach z chirurgického zákroku 8.UTB ve Zlíně. 13 Máte strach z chirurgického zákroku v důsledku moţného vzniku komplikací svého onemocnění? Tab.24 %) ho pociťuje často.90 %) neustále.54 %) ho nepociťuje nikdy. 15: Strach z chirurgického zákroku Strach z chirurgického zákroku Neustále Většinou Často Někdy Nikdy Celkem Absolutní četnost 15 10 19 42 8 94 Relativní četnost (%) 15. ţe strach pociťuje někdy. 15 nemocných (19.70 % 20. 10 (10.24 % 44.70 % 44. 42 respondentů (44. zda mají respondenti strach z moţného chirurgického zákroku v důsledku moţného vzniku komplikací Crohnovy choroby.24 % Většinou Často Někdy Nikdy Graf 13 Strach z chirurgického zákroku .

zatímco 44 nemocných (46.20 %) chirurgický zákrok doposud neabsolvovalo.20 % 46. zda respondent doposud absolvoval nějaký operační zákrok spojený se svým onemocněním. Výsledky jsou si velice podobné.00 % Tato poloţka ukazuje.80 % 53. 50 respondentů (53.20 % 100.80 %) ano. Absolvovaný operační zákrok 100.00 % 100 80 60 40 20 0 Ano Ne Celkem 44 50 53. Fakulta humanitních studií 54 Poloţka č. 14.UTB ve Zlíně. 16: Absolvovaný operační zákrok Absolvovaný operační zákrok Ano Ne Celkem Absolutní četnost 44 50 94 Relativní četnost (%) 46. Absolvoval/a jste doposud nějaký operační zákrok spojený s Vaším onemocněním? Tab.80 % 94 Relativní četnost (%) Absolutní četnost Graf 14 Absolvovaný operační zákrok .

00 % 55 V tabulce č. 15 Ovlivnila (ovlivňuje) Vás nemoc v pracovním/studentském ţivotě? Tab.14 % 30.14 %) ovlivnila CD tuto oblast jen mírně. 17 můţeme vidět.84 % Středně Velmi Graf 15 Ovlivnění pracovního/studentského ţivota .20 % 12.84 %) středně.14 % 30. 17: Ovlivnění běţného ţivota CD Ovlivnění pracovního/ studentského ţivota CD Vůbec Mírně Středně Velmi Celkem Absolutní četnost 12 34 29 19 94 Relativní četnost 12.UTB ve Zlíně. Fakulta humanitních studií Poloţka č.20 %) velmi a 12 nemocných (12.20 % 100.82 % 36. 19 (20.82 %) neovlivnila CD tuhle oblast vůbec.84 % 20. Ovlivnění pracovního/studentského ţivota 20.82 % Vůbec Mírně 36. 34 respondentů (36. 29 nemocných (30. jak nemocné ovlivnila Crohnova choroba v pracovním a studentském ţivotě.

06 % 1.84 % 8.48 % 3. Fakulta humanitních studií 56 Poloţka č.12 % Poloţka č.18 % 7.06 % 2.06 %) je na mateřské dovolené. Moţnost jiné odpovědi vyuţilo 7 respondentů (7. 7 (7. 18 respondentů (19. .12 % 1. uveďte: mateřská dovolená Jiné. k čemu nemocné donutila absence v zaměstnání nebo při studiu.42 %). 30 respondentů (31. 2 respondenti (2.08 % 1.18 %) odešli ze zaměstnání a jsou na pracovním úřadě.42 % 12. 3 (3.72 %) je práceneschopných déle neţ 25 dnů v posledním roce. Grafické znázornění dopadu CD na zaměstnání či studium naleznete na straně níţe. 6 nemocných (6.42 %) vyuţívá častého pracovního volna v posledním roce.08 % 31. uveďte: starobní důchod Absolutní četnost 6 3 7 12 14 8 3 18 30 1 1 2 1 2 Relativní četnost (%) 6.36 % 3. 12 nemocných (12. uveďte: prodlouţení studia Jiné.12 %) odešli do starobního důchodu. 14 nemocných (14.08 %) uvedlo. 1 nemocný (1. uveďte: časté absence ve škole Jiné. 16 Absence v zaměstnání/při studiu mě donutila k/ke (označte více odpovědí): Tab.08 %) bylo nuceno odejít do invalidního důchodu.UTB ve Zlíně. pracovní úřad Invalidní důchod Nemám ţádné absence Jiné.06 % 2.84 %) kvůli CD pracuje na částečný úvazek. ţe kvůli CD nemá ţádné absence. 16 zjišťovala.06 %) má časté absence ve škole a 1 respondentka (1.36 %) bylo donuceno kvůli CD přerušit stadium. uveďte: nemoţnost najít si práci kvůli nemoci Jiné. 2 (2.12 %) kvůli onemocnění přerušili stadium. 18: Dopad CD na zaměstnání/studium Dopad CD na zaměstnání/studium Přerušení studia Ukončení studia Vyuţívání častého pracovního volna v posledním roce Práceneschopnostidéle neţ 25 dnů v posledním roce Práce na částečný úvazek Změna zaměstnání Odchod ze zaměstnání.18 % 19.72 % 14. coţ je relativně vysoké číslo.

18 % 1. pracovní úřad Invalidní důchod Nemám ţádné absence 8. Fakulta humanitních studií 57 Dopad CD na zaměstnání/studium Přerušení studia Ukončení studia 1.42 % 0 12.08 % Vyuţívání častého pracovního volna Práceneschopnostidéle neţ 25 dnů Práce na částečný úvazek Změna zaměstnání 0 Odchod ze zaměstnání.12 % 6.84 % 19.UTB ve Zlíně. uveďte: časté absence ve škole Jiné. uveďte: nemoţnost najít si práci kvůli nemoci Jiné. uveďte: prodlouţení studia Jiné.72 % 31.48 % 3.06 % 1. uveďte: mateřská dovolená Graf 16 Dopad CD na zaměstnání/studium .36 % 3.08 % 14.18 % Jiné.12 % 2.06 % 7.06 %2.

19 získáváme přehled o tom. zda byl respondent nucen v důsledku svého onemocnění omezit kontakty se svým okolím.2 %) je omezilo jen trochu.06 % 100. 17 (18.06 %) je omezení kontaktů maximální.26 %) kontakty se svým okolím neomezilo. 17 Byl/a jste v důsledku svého onemocnění nucen/a omezit kontakty se svým okolím? Tab.00 % Tabulkou č.08 % 38.08 %) středně. 35 nemocných (37.4 %) omezilo kontakty hodně a jen u 1 nemocného (1.40 % 18.20 % Maximálně Graf 17 Omezení kontaktů s okolím .4 % 1.2 % 18.UTB ve Zlíně. 36 nemocných (38. 5 respondentů (5. Fakulta humanitních studií 58 Poloţka č. 19: Omezení kontaktů s okolím Omezení kontaktů s okolím Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně Celkem Absolutní četnost 36 35 17 5 1 94 Relativní četnost (%) 38. Omezení kontaktů s okolím 5.06 % Vůbec ne Trochu Středně Hodně 37.26 % 37.26 % 1.08 % 5.

Fakulta humanitních studií 59 Poloţka č.3 % 100. ţe tuto oblast ovlivňuje CD mírně.66 %) nemocných neovlivňuje vůbec.66 % 22.00 % Absolutní četnost Relativní četnost (%) V této poloţce se zjišťovalo ovlivnění soukromého a partnerského ţivota CD. 20: Ovlivnění soukromého/partnerského ţivota Ovlivnění soukromého/ partnerského ţivota Vůbec Mírně Středně Velmi Celkem 26 43 21 4 94 27.36 % 4.68 %) uvádělo.36 % Vůbec Mírně Středně 45. 26 (27.68 % 22. 21 (22.66 % 45.UTB ve Zlíně. 18 Ovlivňuje Vás onemocnění v soukromém/partnerském ţivotě (sexuální a společenská oblast)? Tab. Ovlivnění soukromého/partnerského ţivota 4. 43 nemocných (45.68 % Velmi Graf 18 Ovlivnění soukromého/partnerského ţivota .30 % 27.36 %) ovlivňuje středně a 4 respondenty (4.3 %) ovlivňuje velmi.

78 % 100. 22 nemocných (23. 19. 19 Omezuje Vás onemocnění ve společenském ţivotě (přátelé. 21: Omezení ve společenském ţivotě Omezení ve společenském ţivotě Vůbec Mírně Středně Velmi Celkem Absolutní četnost 18 42 22 12 94 Relativní četnost (%) 19. výlety apod.)? Tab.42 %) středně.18 %) neovlivňuje CD společenský ţivot vůbec a u 12 ne mocných (12.62 % Velmi Graf 19 Omezení ve společenském ţivotě . sport. 42 respondentů (44. Fakulta humanitních studií 60 Poloţka č.UTB ve Zlíně.78 %) je ovlivněn společenský ţivot velmi.00 % Do jaké míry ovliňuje nemocné CD ve společenském ţivotě zjišťovala poloţka č.42 % 12.62 %) ovlivňuje tuto oblast CD jen mírně.42 % Vůbec Mírně Středně 44.78 % 19. u 18 nemocných (19.18 % 23..62 % 23.18 % 44. Omezení ve společenském ţivotě 12.

88 %) je se svou do savadní léčbou onemocnění spokojená a pouze 2 respondenti (2.88 % 2. 22: Spokojenost s lékařskou péčí Spokojenost s lékařskou péčí Ano Ne Celkem Absolutní četnost 92 2 94 Relativní četnost (%) 97. Fakulta humanitních studií 61 Poloţka č.00 % Relativní četnost (%) Absolutní četnost 40 20 0 Ano 2. 20.UTB ve Zlíně. Spokojenost s lékařskou péčí 100 80 60 92 94 97. které se jim dostává. které se Vám v rámci Vašeho one mocnění dostává? Tab. 20 bylo zjišťováno.88 % 100. Jste spokojen/a s lékařskou péčí. zda jsou respondenti spokojeni s lékařskou péčí.12 % 100. Výsledky jsou velmi pozitivní.12 % 2 Ne Celkem Graf 20 Spokojenost s lékařskou péčí .00 % V poloţce č. 92 nemocných (97.12 %) jsou nespokojeni s léčbou.

Je vcelku alarmující.70 %) celkem často. deprese 1.70 % 7.48 %) tyto pocity neproţívá nikdy a u 1 respondenta (1. 21 Jak často proţíváte negativní pocity jako např.48 % 60.06 % 10. jako je např. ţe 87 respondentů (92. rozmrzelost. 7 nemocných (7.22 %) tyto pocity v jakékoliv míře vůbec má.48 % 20.52 %) odpovědělo. 57 respondentů (60. 23: Proţívání negativních pocitů/rozmrzelost. deprese Nikdy Někdy Středně Celkem často Neustále Celkem Absolutní četnost 7 57 19 10 1 94 Relativní četnost (%) 7.70 % 1.24 %) respondentů je proţívá středně.06 % 100.52 % 20. Proţívání negativních pocitů/rozmrzelost.24 % 10. deprese Proţívání negativních pocitů /rozmrzelost. 19 (20. 23 nás informuje o proţívání negativních pocitů.24 % 60. 10 nemocných (10.UTB ve Zlíně.00 % Tabulka č. ţe tyto pocity proţívá jen někdy.06 %) se tyto pocity objevují neustále.52 % Nikdy Někdy Středně Celkem často Neustále Graf 21 Proţívání negativních pocitů/rozmrzelost. beznaděj. deprese . rozmrzelost a deprese. Fakulta humanitních studií 62 Poloţka č. úzkost nebo deprese? Tab.

které je pro mnohé nemocné velkou zátěţí. Výsledky ukazují.UTB ve Zlíně.16 % 100.84 %) pomoc psychologa či psychoterapeuta jiţ vyhledalo a 80 nemocných (85. Vyhledání psychologické/psychoterapeutické pomoci 100. 24: Vyhledání psychologické/psychoterapeutické pomoci Vyhledání psychologické/ psychoterapeutické pomoci Ano Ne Celkem Absolutní četnost 14 80 94 Relativní četnost (%) 14.00 % Tato poloţka zjišťovala vyhledání psychologické či psychoterapeutické pomoci respondenty v rámci svého nevyléčitelného onemocnění. ţe 14 nemocných (14.16 %) nikoliv. Fakulta humanitních studií 63 Poloţka č.84 % 85.16 % Relativní četnost (%) 94 80 14. 22 Byl/a jste donucen/a vyhledat psychologickou (psychoterapeutickou) pomoc? Tab.84 % 14 40 20 0 Ano Absolutní četnost Ne Celkem Graf 22 Vyhledání psychologické/psychoterapeutické pomoci .00 % 100 80 60 85.

kteří odpověděli v předešlé poloţce v dotazníku moţnost ne. zda psychologickou či psychoterapeutickou pomoc zvaţ ují. 23 Pokud jste odpověděli v předešlé otázce ne.50 % Relativní četnost (%) 80 66 17.50 %) uvedlo. Fakulta humanitních studií 64 Poloţka č. 23 měli jen respondenti.50 % 100. ţe tuto lékařskou pomoc zvaţuje. 14 nemocných (17.00 % 82.50 % 14 Absolutní četnost Ano Ne Celkem Graf 23 Zvaţování vyhledání psychologické/ psychoterapeutické pomoci . Zvaţování vyhledání psychologické/ psychoterapeutické pomoci 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 100. Tito respondenti byli tázáni. 25: Zvaţování vyhledání psychologické/ psychoterapeutické pomoci Zvaţování vyhledání psychologické/ psychoterapeutické pomoci Ano Ne Celkem Absolutní četnost 14 66 80 Relativní četnost (%) 17. Celkem se jednalo tedy o 80 respondentů (100 %).50 %) nikoliv.UTB ve Zlíně. zvaţujete psychologickou/psychoterapeutickou pomoc? Tab. 66 nemocných (82.50 % 82.00 % Moţnost odpovídat na tuto otázku č.

byl MUDr. V rámci průzkumu bylo získáno 6 000 vyplněných dotazníků (63 % pacientů s Crohnovou nemocí a 33 % pacientů s ulcerózní kolitidou) od pacientů pocházejících z celkem 27 zemí. byla také přínosem informací pro zpracování této části práce. Fakulta humanitních studií 65 DISKUZE V bakalářské práci jsem se zabývala Crohnovou chorobou a jejím ovlivněním či dopadem na ţivoty takto nemocných jedinců. vzorek hospitalizovaných nemocných ve fázi relapsu choroby nebyl příliš vysoký. je dle mého názoru vcelku obtíţné. Část sběru dat pro předešlá fakta a získání dostatečně velkého vzorku. Zjištěná data porovnávám také s Celoevropským průzkumem IMPACT realizovaným mezi pacienty v období listopad 2010 – srpen 2011. Sběr dat byl proveden pomocí dotazníkového šetření. Jany Koţeluhové z gastroenterologického oddělení Interní kliniky FN UK v Plzni s názvem Fertilita. Vzhledem k tomu. které nemocné při onemocnění doprovázejí a omezují jejich běţný denní ţivot. který se uskutečnil pod záštitou Evropské federace sdruţení pro Crohnovu nemoc a ulcerózní kolitidu s cílem vyhodnotit vliv IBD na ţivot pacientů. Vladimír Zbořil. musela trvat poněkud delší dobu. jejich mezilidské vztahy a výkonávání povolání. kteří dosavadní zjištěné poznatky publikovali v občanském sdruţení pacientů s IBD. MUDr.UTB ve Zlíně. případně projevy. ţe léčba a sledování těchto nemocných se uskutečňuje většinou ve specializovaných centrech. V diskuzi srovnávám moje zjištěná data s proběhlými klinickými studiemi a výsledky několika autorů bakalářských a 1 diplomové práce. Cenné informace uvádí také v online poradně Crohnova nemoc. a to především z toho důvodu. Tomáš Krechler. CSc. a to Nutriční podpora: Praktický rádce pro sestry. LF UK v Praze. kde je zajištěna vysoce odborná kvalifikovaná péče a nejmodernější léčba a i kdyţ incide nce onemocnění CD narůstá. IV. ţe vyhledávání dostatečného počtu respondentů. gravidita a idiopatické střevní záněty. Publikace Zuzany Grofové z r. tedy nemocných s Crohnovou chorobou.cz Doc. Mezi autory. na potíţe. kteří se podobnou problematikou jako já zabývali. Dále jsem porovnávala výsledky bakalářské práce Kristýny Krbálkové (2011) s názvem: Kvalita ţivota pacientů s Crohnovou chorobou. Autorka se v druhé části dotazníku nechala inspirovat standardizovaným dotazníkem . kdy jsem vyhodnotila data celkem od 94 respondentů. stejně jako článek od MUDr. a to ½ roku. s kterým lze jiţ validně pracovat. lékař gastroenterologického centra Všeobecné fakultní nemocnice (dále VFN). 2007. interní kliniky VFN a 1. který se zabýval epidemiologickými ukazateli nespecifických střevních zánětů (2011). Zaměřila jsem se v ní především na charakteristiku onemocnění Crohnovy choroby.

Výsledky byly opět velice podobné s autorkami bakalářských prací Krbálkové a Matunové. Výzkum byl proveden v gastroporadně v Nemocnici Písek.48 %) a 42 muţů (44. Celkový vzorek respondentů. Milana Lukáše. Výuční list mělo 27 nemocných (28.14 %). Pracovala s daty od 50 respondentů.18 %) a nad 61 a více roků to bylo 7 nemocných s CD (7. z klinického a výzkumného centra pro idiopatické střevní záněty Univerzity Karlovy v Praze (2009).52 %). Za zmínku stojí zmínit poznatky Krechlera.62 %). MUDr.UTB ve Zlíně. a to kvalitou ţivota klientů s klinickou diagnózou Crohnova choroba. a to 42 (44.. ikdyţ měly stanovené mírně odlišné věkové hranice. Drobné poznatky jsem do diskuze začlenila i od prof. První věkovou hranici jsem stanovila od 16 do 30 roků. s kterým autorka pracovala. Pracovala celkem s výsledky 80 respondentů a výzkum byl proveden z převáţné většiny z interní gastroenterologické kliniky a chirurgické kliniky ve Fakultní nemocnici BrnoBohunice. a to v celkovém počtu 35 (37. Ve druhé poloţce dotazníku jsme se mohli dozvědět. ţe v místech vysokého výskytu IBD onemocní o 30 % více ţen. bylo středoškolsky vzdělaných s maturitou.72 %). 3. Podobného výsledku věkového rozloţení dosáhly i autorky Krbálková a Matunová.00 %) bylo 52 ţen (55. CSc.s. Autorka Bc.11 %). Michaela Vepřovská se ve své magisterské práci (2010) zabývala podobným tématem jako předešlá Krbálková. který poukázal na moţné pohlavní rozdíly výskytu IBD. gastro-enterologické a hepatologické klinice. vysokou školu 11 nemocných (11. Výsledky s převahou ţen s CD se přibliţují výsledkům Matunové na rozdíl od autorky Vepřovské. 46 – 60 let v počtu 18ti respondentů (19.48 %). . kdy nejvíce respondentů s Crohnovou chorobou. a stejně jako u mne ve Fakultní nemocnici Olomouc na II. a. avšak některé práce referují o tom. Sice tyto rozdíly jednoznačně potvrzeny nebyly. byl 60 nemocných s CD. byla Aneta Matunová. kdy z celkového mnoţství 94 respondentů s Crohnovou chorobou (100. Nejvyšší dosaţené vzdělání zjišťovala poloţka v dotazníku č. neţ muţů. Další autorkou bakalářské práce (2012) s názvem: Příprava edukačního plánu pro pacienty s Crohnovou chorobou. Pohlaví respondentů zjišťovala první poloţka v dotazníku. jaký byl věk dotazovaných r espondentů.50 %) respondentů bylo s vyšším odborným a se základním vzděláním.66 %) a 7 (7. v které bylo také největší zastoupení respondentů. Fakulta humanitních studií 66 kvality ţivota pacientů při zánětlivém onemocnění střev (IBDQ) a ve třetí části dotazníku vyuţila zkrácené verze standardizovaného dotazníku WHQOL-BREF v české formě. která měla převahu muţů s daným onemocněním. Další kategorie 31 – 45 let se zúčastnilo 34 respondentů (36.

Nesmíme opomínat ani pasivní kouření. kde bylo prokázáno.80 %). u kterých byla CD nově diagnostikována. Vznikají častěji relapsy. jsou poněkud odlišné. Fakulta humanitních studií 67 Čtvrtá poloţka v dotazníku se týkala délky trvání onemocnění u respondentů. 2 – 5 let u 23 respondentů (24. ţe CD je nev yléčitelnou nemocí typickou svými obdobími opakovaných remisí a relapsů. a to 30 (31. V současné době mají nejvyšší riziko nepříznivého průběhu CD ţeny kuřačky. Tento výsledek přisuzuji dle mého názoru k tomu. Podstatně menší částí respondentů 28 (30. se nacházelo 66 nemocných (69. ţe s narůstající délkou trvání choroby stoupá počet nemocných. Šestá poloţka v dotazníku měla za úkol zjistit. kterou lze relativně dobře pouţít pro srovnání zjištěných výsledků. Respondenti mohli v této poloţce uvádět libovolné mnoţství odpovědí a bylo jim umoţněno zvolení i jiné odpovědi. akutním vzplanutím. Nejvíce omezujícím projevem u 90 nemocných (95. která můţe být při přínosu pro n emocného i několikrát opakovatelná. ţe více jak 50 % respondentů bude nejčastěji obtěţovat nutkání na toaletu a tenesmy/křeče. Fáze onemocnění. ve které se nemocní aktuálně nacházejí. coţ přisuzuji zejména hospitalizovaným nemocným. a také jsou aţ o 2x více operováni. Délka trvání CD v rozmezí 1 – 2 roky bylo u 8 respondentů (8. Proto by si kaţdá ţena trpící CD měla uvědomit svůj zdravotní problém ještě před vznikem moţných komplikací a pokud moţno razantně ho řešit. Existuje mnoho klinických studií zasahujících aţ k r. ţe kuřáci mají horší prognózu neţ nekuřáci. Zbořil uvádí. tedy v období klidovém. Výsledky všech tří autorek bakalářských prácí. coţ bylo tématem mého prvního cíle bakalářské práce. které rovněţ představuje pro nemocného určité riziko ověřené na podkladě studií u dětí s Crohnovou chorobou. čehoţ někteří vyuţili. uţ byla poloţka v dotazníku.46 %). Očekávala jsem. 1984 (Holdstockova práce). častěji potřebuji hospitalizační léčbu. ţe akutní vzplanutí CD můţe být zapříčiněno např.48 %). uţívající hormonální antikoncepci a konzumující vysoký podíl rafinovaných cukrů. jejiţ rodiče byli kuřáci a naopak. V kategorii délky trvání do 1 roku bylo 6 respondentů (7. 5 – 10 let u 27 respondentů (28. V období remise. kterých jsem vyuţila pro srovnání. V mém šetření jsem došla k výsledku. ve větší míře trpí průjmy. které symptomy onemocnění respondenty nejvíce limitují v jejich běžném životě. kouřením nemocného. jelikoţ byly stanoveny hranice délky t rvání choroby jiným způsobem. tak u pokračujících kuřáků. vznikem případných komplikací vyţadujících akutní lékařskou či ošetřovatelskou péči nebo bývá při vhodném pacientovi léčena cestou biologické léčby.68 %) a v kategorii 10 let a více bylo respondentů nejvíce. dále náhlé nutkání .96 %).58 %).04 %) bylo v období relapsu. a to jak u začínajících.UTB ve Zlíně. Riziko kuřáků oproti nekuřákům je asi o 60 % vyšší.40 %) byl přítomný průjem.

3 respondenti z mého šetření (3.98 %) a únava a celková slabost organismu u 82 nemocných (86. kde onemocněním kloubů trpí aţ 49 % pacientů (n=6000).28 %).44 %). Uţívání kortikosteroidů (např. ţe ani po vysazení daného léku nemůţe nemocný
sníţit tělesnou hmotnost. obávám se. Znalost a dodrţování stravovacích návyků nutných při léčbě zjišťovala osmá poloţka v dotazníku. Podle průzkumu IMPACT trpí křečovitými bolestmi břicha způsobenými epizodickými propuknutími nebo záchvaty. Vzhledem k tomu. a to zejména v jim neznámém prostředí.56 %). které se vyskytují častěji neţ pětkrát do týdne aţ 60 % pacientů a 55 % pacientů (n=6000) více neţ pětkrát do týdne pociťuje náhlé nekontrolovatelné nutkání na stolici. Dle Zbořila kloubními obtíţemi trpí aţ 46 % nemocných s ISZ. Pouze v těchto případech jsou výsledky v porovnání s autorkou Krbálkovou rozlišné. ale striktně . Problematická je však indikace. Podobných výsledků jako u Zbořila dosahuje i průzkum IMPACT. Úplně typickou potíţí pro Crohnovu chorobu není nadváha.06 %). ţe autorka u výrazu tenesmy neměla uveden význam slova. Za vhodnou terapii povaţuje Zbořil u těchto nemocných lázeňskou revmatologicky zaměřenou péči. Autorka neměla v nabízených moţnostech uvedené obtěţující nutkání na toaletu. ţe stravovací návyky zná. Jiné odpovědi vyuţilo celkem 5 nemocných. které nemocní v mém šetření negativně vnímají. Sedmá poloţka zjišťovala. draslíkem. a to především cukrů a bílkovin.42 %) pociťuje strach z moţného nenalezení toalety často a 19 nemocných (20.38 %). 22 nemocných (23. Fakulta humanitních studií 68 na stolici u 88 nemocných (93. Po 11 odpovědích (11. tenesmy u 83 (87. Tato léková skupina po dlouhodobém uţívání způsobuje.06 %) a u 1 nemocného jsou to typické projevy na kůţi a časté afty (1. která trápí 73 respondentů (77.92 %) odpovědělo. pokud by tomu tak bylo. nechutenství a bolesti kloubů jsou zatěţující pro 74 respondentů (78. bolesti břicha u 84 (89. na kterou současný lázeňský indikační seznam nepomýšlí. tyto potíţe udávají.UTB ve Zlíně. Můţe také zasahovat do reţimu hospodaření organismu s vodou a některými minerály (zejména sodíkem.24 %) pociťuje strach neustále. byl úbytek na váze u 76 nemocných (80. chloridy a vápníkem). tudíţ se mi moje hypotéza potvrdila. Další potíţí z mého výzkumu bývá u nemocných zvýšená tělesná teplota. ţe strach pociťuje jen někdy. Nejvíce. 53 respondentů (56. zda respondenti její výklad dostatečně pochopili. Krbálková ve své práci dosáhla v některých případech výsledků podobných.28 %) uvedlo.92 %). její zjištění 5 nejčastějších potíţí limitujících ţivot nemocných by bylo s menším rozdílem procentuálního zastoupení totoţné s mým výsledkem.04 %). Z jiných projevů. zda mají nemocní s Crohnovou chorobou strach z moţného nenalezení toalety. u 31 nemocných (32. lék Prednison) po dobu delší neţ 6 měsíců vede mimo jiných změn ke změnám v nastavení metabolismu základních ţivin. Obtěţující nutkání na toaletu a přítomnost tenesmů spadají do nejvíce limitujících potíţí nemocného s převahou dokonce nad 80 %. avšak můţe se v yskytnout.18 %). Dalším problémem trápící 1 nemocného je zácpa (1.71 %) byly odpovězeny moţnosti většinou a nikdy.

ţe měli na pokoji nebo oddělení pacienta se stejným osudem. ţe způsob stravování zná. 64 nemocných (67. Tento stav můţe být zapříčiněn nezájmem nemocných. Pouze 19 respondentů (38 %) v jejím šetření (n=50) zná zásady správného stravování. 39 nemocných (41. V mém šetření této moţnosti vyuţilo 26. ţe podle pracovní skupiny ESPEN Guidelines 2006 je dietní terapie sloţitější. Dle zkušeností získaných na praxi na tomto oddělení a i při realizaci dotazníkového šetření. zda respondenti změnili svoje stravovací návyky vzhledem ke svému onemocnění. Pouze 2 respondenti (2.50 % . co by měli správně jíst a čemu se případně vyhýbat. jelikoţ se musí on sám zapojit aktivně v léčbě a musí zjistit. Devátá poloţka v dotazníku zjišťovala.UTB ve Zlíně. Grofová poukazuje. byli hospitalizováni v nemocnici a nacházeli se v akutním stádiu onemocnění při zjištění diagnózy CD.86 %) je získává od všeobecné sestry. Pacienta takové zjištění mnohdy rozladí. ale tím. a také ho striktně dodrţuje. Moţnost získávání informací od ostatních spolupacientů Vepřovská také neměla. zbývající respondenti zásady správného stravování neznají a ani neví. ale i je striktně dodrţuje. coţ je podle mého názoru škoda. bylo pro nemocné velice pozitivní. Tito respondenti. V mém šetření 79 nemocných (83. Z mého šetření 39 nemocných (n=94) stravovací návyky nejen zná. Tuto poloţku Vepřovská zahrnutou ve své magisterské práci neměla.44 %) uvedlo. Šetření Matunové mělo poněkud tragičtější výsledky. Fakulta humanitních studií 69 je nedodrţuje. Krbálková se ve své práci konkrétně nezabývala znalostí a dodrţováním stravovacích návyků. které potraviny mu vyhovují a které nikoli. jak uţ jsem dříve zmiňovala. ale chtějí se o nich dozvědět.84 %) vyhledává informace pomocí internetu a 31 nemocných (32. ţe stravovací návyky neznají. Výsledky Vepřovské byly odlišnější. podobnými potíţemi. I přesto je nutná opětovná reedukace v oblasti dietních opatření při CD s poukázáním na moţná rizika při jejich nedodrţování. jelikoţ ţádné specifické dietní opatření v podstatě není nutné a ani není prokázáno. tudíţ je nedodrţují.74 %) získává informace od svého ošetřujícího lékaře. ţe stravovací návyky vzhledem ke svému onemocnění změnilo. jakým způsobem nemocní získávají potřebné informace o svém onemocnění. coţ v dnešní době při volném výběru ošetřujícího lékaře a s moţným internetovým vyhledáváním není zcela pravděpodobné. coţ ne kaţdý nemocný dodrţuje. Vyhledávání informací v literatuře vyuţilo 30 respondentů (31. 36 nemocných (n=80) uvedlo. Doporučují se menší porce jídel aţ 6x denně s omezením dráţdivých jídel a abstinencí alkoholu.80 %). Strava musí být avšak energeticky a biol ogicky plnohodnotná se zvýšeným obsahem kvalitní bílkoviny. ţe by zábránilo recidivě akutního stavu onemocnění.28 %) uvedli. tedy neefektivním léčebným reţimem nebo jejich neznalostí.

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

70

nemocných. Pouze 5 respondentů (5,30 %) informace získává z televize nebo rádia. Tyto moţnosti Vepřovská také zahrnuté v šetření neměla. Moţnosti jiné odpovědi vyuţilo celkem 5 respondentů, kdy 2 z nich uvedli (2,12 %), ţe informace získali za pomoci své rodiny, 1 (1,06 %) díky společným seminářům, 1 (1,06 %) pomocí svých přátel a 1 (1,06 %) díky klubu Crohniků, kde je přihlášen, jezdí s nimi na výlety, komunikují spolu pomocí internetu apod. Za velice pozitivní výsledek v mém i v šetření Vepřovské povaţuji, ţe nikdo z respondentů neuvedl, ţe o CD nebyl vůbec informováni. Předepsanou medikaci svým ošetřujícím lékařem dodrţuje 76 (80,76 %) nemocných a 18 respondentů (19,24 %) ji dodrţuje většinou. Tyto výsledky se velice podobají výsledkům Vepřovské. Moţnost „ne“ a „většinou ne“ neoznačil ţádný respondent (0,0 %) z našich šetření, coţ je opět velice pozitivní poznatek. Někteří nemocní vyskytující se ve fázi remise choroby mohou mnohdy nabýt dojmu, ţe léčba není momentálně nutná a naopak si myslí, ţe jim můţe uškodit. Zbořil udává, ţe léčba ISZ se soustředí do tří oblastí. 1. oblastí je léčba akutního vzplanutí nemoci, 2. je léčba komplikací choroby a 3. je tzv. prof ylaxí, tedy prevencí nutnou pro udrţení nemoci v klidové fázi, a to po co nejdelší moţnou dobu. Kaţdá fáze s sebou nese jiné farmakologické zastoupení. Uţívání léků v klidové fázi nemoci má velký význam, coţ mohou někteří nemocní podceňovat. Proto je nutná edukace a opakovaná reedukace nemocného. Poloţka č. 11 zjišťovala, zda nemocní s CD dodrţují pravidelné kontroly u svého gastroenterologa. Zjištěné výsledky jsou velmi příznivé. 92 (97,72 %) nemocných na pravidelné kontroly u svého gastroenterologa dochází pravidelně a pouze 2 nemocní (2,28 %) nikoliv. Tyto výsledky jsem mohla porovnat jen s šetřením Matunové, jsou si opět velice podobné. 99 % (n=50) dodrţuje pravidelné kontroly u ošetřujícího lékaře. Ve dvanácté poloţce dotazníku jsem se snaţila zjistit, jak často byli respondenti v rámci svého onemocnění hospitalizováni. Za časové měřítko jsem si zvolila období jednoho roku. Výsledky byly následující: 42 respondentů (44,62 %) hospitalizaci za poslední rok nepotřebovalo, 34 respondentů (36,10 %) bylo hospitalizováno 1x, 10 respondentů (10,70 %) 2x, 6 respondentů (6,46 %) 3x, 1 respondent (1,06 %) 4x a 1 respondent (1,06 %) dokonce 5x za poslední rok. S výsledky Vepřovské se lišíme v následujících případech: 19 respondentů (31,7 %) bylo hospitalizováno 4x a více, u mne to byl pouze 1 respondent (1,06 %). Podle Vepřovské, kdy všichni její respondenti byli během posledního roku hospitalizovaní mohu usoudit snad jen to, ţe autorka měla snad převahu respondentů za jejich hospitalizace.

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

71

Strach z chirurgického zákroku v důsledku moţného vzniku komplikací Crohnovy choroby uvedlo 42 respondentů (44,62 %) Tito respondenti strach pociťují někdy. 19 respondentů (20,24 %) ho pociťuje často, 15 nemocných (19,90 %) neustále, 10 (10,70 %) většinou a 8 respondentů (8,54 %) ho nepociťuje nikdy. Pokud bychom vzali v úvahu pouze kladné odpovědi, zjistili bychom vcelku alarmující fakt, a to, ţe u 86 respondentů (95,46 %) bývá různou mírou přítomen strach. Tento poznatek by nás měl vést vzhledem k riziku vzniku depresivní poruchy při CD a moţnému sníţení kvality ţivota nemocných k zamyšlení a případně k nalezení řešení či doporučení v této problematice. Některým nemocným můţe prospět konzultace s odborníkem - psychologem nebo psychiatrem, kteří pomohou nemocnému s vyrovnáním se s onemocněním. Mnoho psychických problémů často pramení z obav z neznáma či z nevědomosti, proto na počátku onemocnění musíme nemocného řádně edukovat o průběhu, léčbě a moţném vzniku komplikací onemocnění. Pokud má nemocný plně funkční rodinu, rodinné zázemí či blízké přátele, je nutné vzít na vědomí, ţe psychickou podporu nemocnému by měli zajišťovat v první řadě oni, potom lékař či psycholog. Opět velice podobných výsledků dosáhlo šetření Krbálkové, kdy z n=80 respondentů bývá 71 (89 %) z nich různou mírou znepokojeno strachem z operace. Absolvovaný operační zákrok navazuje na předešlou poloţku v dotazníku. Moţná právě kvůli dřivějšímu absolvování chirurgického zákroku mají respondenti strach a obávají se případně dalšího. Zjištěné výsledky jsou si velice podobné a poukazují na závaţnost Crohnovy choroby. 50 respondentů (53,20 %) chirurgický zákrok doposud neabsolvovalo, zatímco 44 nemocných (46,80 %) ano. Výsledky se téměř shodují s průzkumem IMPACT, který uvádí, ţe 40 % pacientů (n=6000) muselo podstoupit během nemoci minimálně jednu operaci. Velice podobných výsledků dosahuje i šetření Vepřovské. Lukáš uvádí, ţe nejméně 70 % pacientů s Crohnovou nemocí a 10 % pacientů s ulcerózní kolitidou se podrobí minimálně jedenkrát za ţivot chirurgické léčbě, coţ je pro pacienty krutým faktem. Dle Zbořila se abscesy a píštěle vytvářejí častěji u tzv. agresivního typu Crohnovy nemoci, kde pravděpodobnost relapsů choroby do 3 let dosahuje téměř 100 %. Vysoká je také nutnost opakovaných operačních řešení (uvádí se průměrně do 3 - 5 let). Stenózy se vytvářejí častěji u tzv. fibrostenozujícího typu Crohnovy nemoci, při které nejsou relapsy tak časté a riziko nového operačního řešení bývá obvykle po 7 a více letech. Zbořil však také poukazuje na to, ţe se v posledním desetiletí hlavně po nástupu biologické léčby dramaticky změnila prognóza nemocných ve smyslu zlepšení.

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

72

Výsledky šetření pomocí následujících poloţek nám odpoví na druhý stanovený cíl v mé bakalářské práci, a tím bylo zjistit, zda Crohnova choroba ovlivnila nemocné po stránce sociální a zda choroba omezila jejich kontakty s okolím. Předpokládala jsem, ţe více jak 60 % respondentů udává potíţe v pracovním/studentském ţivotě, a to se mi i potvrdilo. 82 respondentů (87,18 %) uvedlo, ţe CD je různou mírou ovlivnila v jejich pracovním a studentském ţivotě. 34 respondentů (36,14 %) ovlivnila CD tuto oblast jen mírně, 29 nemocných (30,84 %) středně, 19 (20,20 %) velmi a jen u 12 nemocných (12,82 %) nedošlo k ovlivnění pracovního/studentského ţivota CD vůbec. Vepřovská se k mým výsledkům přibliţuje ve většině případů. Dle průzkumu IMPACT 52 % pacientů (n=6000) udává, ţe nebyli úplně schopni rozvinout svůj potenciál ve výchovněvzdělávacím procesu. Většina pacientů s IBD pociťuje, ţe jejich choroba má vliv na dosahování studijních výsledků nebo negativně ovlivňuje výšku jejich příjmů v zaměstnání. 75 % pacientů dle průzkumu muselo zrušit pracovní schůzku nebo ji přesunout na jiný termín kvůli náhlému zhoršení svého zánětlivého střevního onemocnění a 61 % pacientů pociťuje stres nebo se cítí pod tlakem kvůli absenci v zaměstnání související s jejich onemocněním. Poloţka č. 16 zjišťovala, k čemu nemocné donutila absence v zaměstnání nebo při studiu. 30 respondentů (31,08 %) uvedlo, ţe kvůli CD nemá ţádné absence, 18 respondentů (19,08 %) odešlo do invalidního důchodu, coţ je dle mého názoru vysoké číslo. Vepřovská ve své práci zjišťovala vliv nemoci na invaliditu, kdy částečného či plného invalidního důchodu dosahuje podstatně více respondentů, neţ v mém šetření. Můţe to být však dáno rozlišným věkovým zastoupením našich respondentů. Z mého šetření dále vyplývá, ţe 14 nemocných (14,84 %) kvůli CD pracuje na částečný úvazek, 12 nemocných (12,72 %) je práceneschopných déle neţ 25 dnů v posledním roce, 7 (7,42 %) vyuţívá častého pracovního volna v posledním roce, 6 nemocných (6,36 %) bylo donuceno kvůli CD přerušit studium, 3 (3,18 %) odešli ze zaměstnání a jsou vedeni na pracovním úřadě. 2 respondenti (2,12 %) kvůli onemocnění přerušili studium, 2 (2,12 %) odešli do starobního důchodu, 1 nemocný (1,06 %) má časté absence ve škole a 1 respondentka (1,06 %) je na mateřské dovolené. Do této oblasti musím zahrnout i některé poznatky průzkumu IMPACT, vzhledem k jejich závaţnosti a psychické náročnosti pro nemocné. 25 % respondentů (n=6000) uvedlo, ţe na ně byla v zaměstnání podaná stíţnost nebo byli dokonce terčem nevhodných poznámek a 21 % pacientů se stalo obětí diskriminace. Tohle mne vede k zamyšlení. Co všechno mají ještě uţ takto dost postiţeni lidé od naší společnosti snášet?! Nevím, zda by těmto lidem vzhledem k jejich charakterovým vlastnostem pomohla osvěta v dané pro-

3 %) ovlivňuje velmi. jak málo příbuzní a vůbec ti nejbliţší ze strany nemocného vědí o Crohnově chorobě. Z n=60 respondentů 6 osob (10. ţe CD můţe být bohuţel chorobou dědičnou. tudíţ se mi tato hypotéza rovněţ potvrdila. Tato skutečnost opravdu nemocným s CD nepřidá na psychice. ţe jim jejich onemocnění brání navázat intimní partnerský vztah a 23 % jich uvedlo. ţe deficit informací bývá často podceňován a nemocní s CD by zaslouţili více pochopení ze stran svých blízkých. Za nezbytné povaţuji uvést některé výsledky průzkumu IMPACT. obavy z budoucnosti. rozmrzelí aţ v některých případech upadají do deprese. Dalším hypotézou ve druhém stanoveném cíli bylo. 43 % pacientů (n=6000) udává. coţ můţe vylekat jak partnera. Druhou nezodpovězenou otázkou přinášející obavy v partnerském ţivotě bývá skutečnost. spontánní porod v termínu a zdravý plod s nor- . 68 respondentů (72. ale pokud nám přináší stres. ţe jsou nemocní často psychicky alterováni.66 %) nemocných neovlivňuje vůbec. 43 nemocných (45. Výsledky Vepřovské jsou opět velice podobné těm mým. ţe by CD mohla být přenosná a obávají se jí. Touto problematikou se zabývala poloţka v dotazníku č. ţe je onemocnění v soukromém či partnerském ţivotě neovlivňuje vůbec. kdyţ mají právě oni aktuálně střevní virózu apod. ţe více jak 40 % respondentů udává potíţe v soukromém/partnerském ţivotě. Fakulta humanitních studií 73 blematice onemocnění. gastroenerology.14 %) uvedlo. strach. kteří se problematikou ISZ zabývají. Často by se jistě předešlo případným nedorozuměním a konfliktům. jsem byla nemile překvapena.0 %) udalo. ţe nelze zrovna rychle opustit své povolání. pracují z domova nebo přešli na pruţnou pracovní dobu). V dnešní době s vysokou nezaměstnaností je zřejmé. kdy ISZ mají negativní vliv na osobní ţivot pacientů a sociální interakci v těchto oblastech: 40 % nemocných uvedlo. ţe dlouhodobý stres bývá spouštěčem pro relaps CD. zbývající respondenti jsou různou mírou ovlivnění v této oblasti. ţe tuto oblast ovlivňuje CD mírně.36 %) ovlivňuje středně a 4 respondenty (4.. Výsledky ze studie IMPACT ukazují. 18. ţe bylo nuceno upravit svůj pracovní ţivot (např. Ze svého pohledu musím k této problematice podotknout. tak samotného nemocného. Na internetových diskusích pořádaných nejčastěji lékaři.68 %) uvádělo.UTB ve Zlíně. Podle Koţeluhové 85 % pacientek s ISZ má normální průběh gravidity. ţe má různě velké potíţe v soukromém či partnerském ţivotě. ţe tyto změny jsou moţné. 21 (22. nemocný by se měl nad jinými moţnostmi zaměstnání alespoň zamyslet a případně se o změnu pokoušet především kvůli tomu. proto se nemůţeme divit tomu. Dokonce si myslí. 26 (27. ţe právě ISZ bylo příčinou rozpadu jejich partnerského svazku. ale kaţdopádně by o daném onemocnění měl být dostatečně info rmován zaměstnavatel.

Těmto nemocným bych doporučila. 92 nemocných (97. ţe více jak 50 % respondentů bude udávat omezení kontaktů se svým okolím kvůli onemocnění CD. 17 (18. týkající se určitých obav a strachu ve smyslu komunikace zdravotník x nemocný.42 %) středně. 42 respondentů (44. které takto nemocné shromaţďují a pořádají sp olečné akce jako výlety. Výsledky dopadly velice pozitivně.08 %) středně. V poloţce č. u 18 nemocných (19.82 %) udává různě velké potíţe ve svém společenském ţivotě. ţe otěhotnění při aktivním ISZ s sebou nese značná rizika. přednášky apod. 20 jsem zjišťovala. ţe více jak 40 % respondentů udává potíţe ve svém společenském ţivotě (výlety. ţe to má blahodárný vliv na jejich ţivot. 76 respondentů (80. 53 % . zda jsou respondenti spokojeni s poskytovanou lékařskou péčí. Ve čtvrté hypotéze jsem předpokládala. Fakulta humanitních studií 74 mální porodní hmotností. kteří by byli za přátelství vděční a jistě by pomohlo oběma stranám.62 %) ovlivňuje CD tuto oblast jen mírně.4 %) omezilo kontakty hodně a jen u 1 nemocného (1. 19.78 %) je ovlivněn společenský ţivot velmi.12 %) jsou nespokojeni.). Z průzkumu IMPACT bych ráda uvedla alespoň jedno zjištění. Tato hypotéza se mi také potvrdila.3 %) spokojených s lékařskou péčí a 4 osoby (6.2 %) je omezilo jen trochu. ţe osobní kontakt s jinými lidmi trpícími IBD jim dodává více optimizmu do ţivota a téměř dvě tř etiny respondentů. Existují uţ dříve zmiňované organizace. Informace jsem získala pomocí poloţky v dotazníku č. 17. Nabízí se i moţnost komunikace s těmito nemocnými přes internet aj.26 %) kontakty se svým okolím neomezilo vůbec.74 %) uvedlo. kteří se stali členy některého ze sdruţení pacientů. ţe 29 % pacientům jejich zánětlivé střevní onemocnění brání navazovat nová přátelství nebo si své přátele udrţet. 35 nemocných (37. ţe 39 % pacientů (n=6000) se domnívá. V páté hypotéze jsem předpokládala. coţ je pro samotné nemocné velkým stresujícím faktorem. 5 respondentů (5.06 %) je omezení kontaktů maximální. 58 respondentů (61. Vepřovská měla z n=60 dotazovaných 56 osob (93.18 %) neovlivňuje CD společenský ţivot vůbec a u 12 nemocných (12. 36 nemocných (38. coţ zjišťovala poloţka č. pakliţe je otěhotnění v remisi onemocnění.UTB ve Zlíně. ale i partner informováni. zvláště kdyţ přátelství mají zakotvené vysoko v ţebříčku svých hodnot. ţe kvůli CD museli různou mírou omezit kontakty se svým okolím.7 %) naopak nespokojených. coţ je velmi pozitivní. Průzkum IMPACT uvádí. uvedlo. Hypotéza se mi potvrdila. sport apod. Předešlé informace nás samotné mohou navést k tomu. IMPACT uvádí.88 %) je se svou dosavadní terapií spokojená a pouze jen 2 respondenti (2. o kterých by měla být nejen sama nemocná. Výsledky Krbálkové se k těm mým přibliţovaly nejvíce. aby hledali nové přátele z řad podobně postiţených nemocných. 22 nemocných (23.

57 respondentů (60. ţe 87 respondentů (92. bez energie a nevýkonný. Do psychické alterace nemocných zařazujeme stavy jako je zvýšená depresivnost. proţívá potíţe v rodinném či partnerském ţivotě. jak se bude nemoc nadále vyvíjet.70 %) celkem často. jelikoţ mne informovanost nemocných s ISZ zajímá a dle mne by byla zjištění jistým přínosem pro dané kliniky a oddělení. které jsou nám geneticky dané. beznaděj. potíţemi. Trpí depresí či úzkostnými poruchami. Ovlivnění psychické oblasti jde ruku v ruce se sníţením kvality ţivota nemocného. Je alarmující. se dozvíme jistě po realizaci dalšího podobného šetření nebo částečně i šetřením menším. Nemocný se zaměřuje na problematiku samotné léčby. ţe tyto pocity proţívá jen někdy. Na tuto problematiku bych se zaměřila případným pokračováním ve studiu i já osobně. Fakulta humanitních studií 75 v tomto průzkumu uvádí (n=6000). má obavy ze ztráty kontroly nad vyprazdňováním tlustého střeva. To si klade za cíl i samotná Evropské federace sdruţení pro Crohnovu nemoc. zlepšit techniky komunikace v průběhu konzultací (na obou stranách – u lékaře i pacienta) s cílem zajistit hlubší analýzu problémů a jejich širší pokrytí. zaloţeném na vzájemné důvěře a empatii. 10 nemocných (10.06 %) se tyto pocity objevují neustále. úzkost či emoční labilita. ţe kvalita komunikace při návštěvě lékaře potřebuje výrazné zlepšení. Předpokládala jsem.52 %) odpovědělo. důleţité je vybudování terapeutického vztahu lékař. a to konkrétně zvýšit délku a frekvenci návštěv u odborného lékaře.UTB ve Zlíně. Zda svůj cíl organizace naplnila. úzkost nebo deprese. Třetím a posledním cílem bylo zjistit dopady Crohnovy choroby na psychickou stránku života klientů. rozmrzelost. avšak takové nadání má své meze.24 %) respondentů je proţívá středně.22 %) tyto pocity v jakékoliv míře vůbec má! Tato hypotéza se mi také povrdila. pociťuje nejisto tu a strach. zkušenostmi. ţe více jak 70 % respondentů bude vnímat negativní pocity jako např. ţe odbornému lékaři z různých důvodů nemohli říci něco podle nich důleţitého a 65 % nemocných by si přálo. 19 (20. U některého (méně psychicky odol- . CD můţeme povaţovat za somatopsychické onemocnění. např. Kaţdý z nás disponuje určitým nadáním vypořádání se s nepříjemnými záţitky. stejně jako partnerská či rodinná ohleduplnost. které svým průběhem a závaţností můţe vyvolat následně potíţe v oblasti psychiky nemocného. cítí se slabý. Jak uţ jsem v práci zmiňovala.48 %) je neproţívá nikdy a u 1 respondenta (1. 7 nemocných (7. Tyto skutečnosti nejsou pro naši společnost jistě příznivé a měly by být napravovány. Tyto potíţe doprovází CD většinou jako následek onemocnění. případně nelékařský zdravotní pracovník (NZP) x nemocný. v rámci diplomové práce apod. 53 % nemocných se dokonce domnívá. aby jim lékař kladl více otázek směřujících k podstatě jejich zdravotního problému.

v ţivotě. coţ se mi nepotvrdilo. mohou mít obavy z toho. případně NZP je nedostatečná. dále odvrácení nemocného od stálého úzkostného sledování projevů CD a nadměrně šetrného postoje vůči sobě. ve své rodině.84 %) pomoc psychologa či psychoterapeuta jiţ vyhledalo a 80 nemocných (85. kteří odpověděli v předešlé poloţce v dotazníku moţnost ne.7 %) udalo. zda psychologickou či psychoterapeutickou pomoc zvaţují. případně se svojí rodinou. které řada z nás můţe mít.50 %) nikoliv. Poslední poloţka v dotazníku souvisela a navazovala na předchozí šetření.UTB ve Zlíně. tedy dostatečně jasné sdělování informací k dané problematice holisticky zohledňující nemocného. Informovanost nemocných a nabídnutí pomocné ruky. Pokud nemocný tyto meze překročí. Výsledky šetření ukazují. a to po stránce bio-psycho-sociální a spirituální (duchovní). nejlépe psychologa. Zda lékaři tuto stránku opomínají. zbývající respondenti psychologickou pomoc nevyhledali. je otázkou případného dalšího výzkumného šetření. kdy kaţdý nemocný má svoji relaxační metodu šitou jemu na míru. co by lidé řekli. jestliţe neumí nemocný zvládat problémy doprovázející CD sám. jestliţe komunikace s ošetřujícím lékařem. Výsledky Vepřovské jsou těm mým nejblíţe. by měla být pro ošetřující lékaře určitým standardem.16 %) nikoliv. kdyţ navštěvují psychiatra nebo jednoduše nemají povahu takovu. Příčin dosaţení těchto výsledků můţe být několik. není schopen zastávat svoji roli ve společnosti. tedy pomoc psychologa nevyhledali (n=80). odvedení jeho pozornosti aj. a dále medikamentózní terapie. V takových případech je třeba nalézt správné řešení. Osobně bych doporučovala navštívení odborníka.50 %) uvedlo. ţe 14 nemocných (14. U další hypotézy jsem předpokládala. Dělá něco pro své zdraví. Právě naopak. ţe více jak 30 % respondentů vyhledalo pomoc psychologa. . Nemocný můţe mít strach z navštívení takového lékaře vzhledem k případným předsudkům. u jiného naopak pomaleji. Z (n=60) 10 respondentů (16. 14 nemocných (17. ţe je onemocnění donutilo vyhledat psychologickou pomoc. Kaţdopádně ţádný z nemocných by neměl při návštěvě takového odborníka mít pocit. pouţívání relaxačních technik. ţe potřebují pomoci a řekli si o ni aj. Respondenti byli tázáni. 66 nemocných (82. Moţnost odpovídat na tuto otázku měli jen respondenti. psychiatra. Fakulta humanitních studií 76 ného) jedince jsou tyto meze překročeny dříve. K odvrácení či zmírnění psychických potíţí existují metody jako je psychoterapie. aby přiznali. ţe tuto lékařskou pomoc zvaţuje. ţe nějakým způsobem selhal. U nemocného by měla být prováděna kvalitní psychoedukace. aby mohl ţít plnohodnotně jako my ostatní.

“ Za tyto změny můţeme povaţovat např. Fakulta humanitních studií 77 NÁVRH NA ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ Dle analýzy výsledků dotazníkového šetření jsem stanovila k řešení zjištěných nedostatků následující postupy: . letáky. broţury. co je zajímá. který se danou problematikou onemocnění zabývá a zná všechna její úskalí. případně mu nesdělí všechny své potíţe. kteří přes moţný případný ostych se bojí lékaře ptát na to. např. aby klient dospěl k zásadním změnám ve svém ţivotě a ulehčil se mu tím celkově „ţivot s Crohnovou chorobou. ale i jeho rodinné příslušníky ke spolupráci. správnou ţivotosprávu. fakt a nezbytností je zachování profesionálního přístupu. který sdruţuje nemocné s touto chorobou. ošetřující lékař . zodpovědné dodrţování medikamentózní léčby a preventivních prohlídek u gastroenterologa aj. Zdravotníci by jako edukátoři neměli také zapomínat na to. případně všeobecná sestra v jeho ambulanci či na oddělení nebo i nutriční terapeutka aj. videa apod. ţe na něj lékař má čas. stop kouření. např. Nemocný by měl mít pocit. Rovněţ by měla být jednotlivá zdravotnická zařízení pracující s těmito klienty edukována o nezbytnosti efektivní komunikace s těmito nemocnými.UTB ve Zlíně. jeho úskalích a léčbě se zaměřením na dodržování správných dietních opatření Edukační proces neboli vzdělávací proces. Roli edukátora/edukátorky by měl zaujímat vţdy odborník ve svém oboru. abychom získali nejen klienta. proto případnou rozmrzelost nemocného či lítostivost musí brát jako skutečnost. Nemocný si se členy můţe předávat vzájemně informace a zkušenosti s onemocněním a mohou si být vzájemně oporou. ţe ISZ mají významný vliv na mezilidské vztahy. Slouţí k tomu. V edukačním procesu by mělo být klientům nabídnuto vyuţití svépomocných skupin.dostatečně edukovat nemocné s CD o podstatě onemocnění. ţe ho jeho potíţe zajímají. Edukace je kontinuálním procesem. je nejjednodušší formou k získání potřebného mnoţství informací a zmírnění tak strachu z neznámého. který vyuţívá zpětné vazby u klientů pro správné pochopení tématu. protoţe jen dostatečně informovaný/edukovaný klient se můţe plně aktivně zapojit do ošetřovatelského procesu.gastroenterolog. Edukátor by v této roli měl umět efektivně komunikovat s nemocnými a měl by vyuţívat ve své práci všech dostupných edukačních materiálů. Občanské sdruţení klubu crohniků v ČR. obrázky. jakými jsou např. Uvedené potíţe nemocného nesmí za ţádných okolností zp o- . Edukace je výborným prostředkem k tomu. V praxi takovým odborníkem můţe být dle mého názoru odborník – specialista.

či komplikací choroby přerušovat. Tyto fáze by však měly být pouze přechodné a člověk se jejich překlenutím postupně s onemocněním vyrovnává. Fakulta humanitních studií 78 chybňovat. Pokud uţ nemocní diskriminaci zaţívají.UTB ve Zlíně. Je nutné si uvědomit. ocitají se v částečném. je nutné jim poskytnout pomoc. 113). kdyţ poslouţí všem. s. Výbornou ukázkou vyrovnání se s onemocněním je Kübler-Rossové model. který s nemocným přichází často do styku. měnit zaměstnání. které tato problematika zajímá. Osobně ho předám na všechna pracoviště. ale i zdravotníci. ţe správnou ţivotosprávu příliš striktně nedodrţuje. jakým způsobem se stravovat ve fázi remise a relapsu onemocnění. Psychologická léčba je bohuţel v dnešní době nedoceněnou stránkou léčby nespecifických střevních zánětů. Pacienti musí v rámci relapsu onemocnění.56 %) uvedlo. Leták je přehledný a poskytuje všechny základní informace o dostupných dietních opatřeních. tedy 55 respondentů (58. kdyţ stravovací návyky znají. 14. Pro informovanost nemocných o správných dietních opatřeních při Crohnově chorobě jsem v rámci své bakalářské práce vytvořila informační leták. aby se jí dokázali efektivně bránit. Dle mého názoru si většina n emocných uvědomí dopad svého chování často aţ při prvních komplikacích a chirurgických zákrocích. byla by pro nemocné jistě efektivní formou ke změně svých návyků edukace na téma moţných komplikací Crohnovy choroby při neefektivné léčbě. ale i sám zdravotník. . známý jako pět fází smutku (naleznete více v příloze č. která mi pomohla uskutečnit dotazníkové šetření a budu ráda. je musí proţívat v daném pořadí. pro nemocné je povědomí. zaměstnavatel. ne-li ukončit studium. Kaţdý člověk je individuum a tudíţ se kaţdý vyrovná s nevyléčitelným onemocněním jinak. ve kterém se mohou dozvědět nejen nemocní. kdo je zaţívá. případně plném invalidním důchodě aj. ţe trpí chronickým nevyléčitelným onemocněním s moţným vznikem i závaţných komplikací. Vzhledem k tomu. Na tyto problémy .poučit klienta o udržení dobré psychické pohody/kondice Jak uţ jsem ve své bakalářské práci několikrát zmiňovala. Pacienti s ISZ potřebují v rámci svého zaměstnání flexibilnější přístup. kteří se o onemocnění chtějí něco dozvědět. velice silná emoční zátěţ. coţ je zbytečně pozdě. Ne kaţdý nemocný umí přijmout fakt. ţe trpí Crohnovou chorobou a v podstatě se mu během několika okamţiků změní ţivot. případně laici. podporu a především nediskriminaci na samotném pracovišti. ţe ne kaţdý pociťuje všech pět fází a ne kaţdý. případně jiný činitel. ţe v mém šetření více jak polovina. jsou diskriminováni pracovními omezeními. Edukací by tedy neměl procházet jen nemocný. studenti zdravotnických oborů.

ţe pokud své problémy sám nezvládá. Nemocný by si měl uvědomit. který bude přinejmenším jeho potíţe alespoň sdílet. .UTB ve Zlíně. rodinném a partnerském ţivotě. trpí depresí. kdyţ uţ sám nenachází z jakýchkoliv důvodů podporu např. Fakulta humanitních studií 79 nasedají i potíţe v osobním. ve své rodině. můţe se bez jakýchkoliv předsudků obrátit na odborníka. Tato psychologická péče by mu také měla být svým ošetřujícím lékařem doporučena.

zda Crohnova choroba ovlivnila nemocné po stránce sociální a zda choroba omezila jejich kontakty s okolím. ţe CD je různou mírou ovlivnila v jejich pracovním a studentském ţivotě. dodrţování léčebného reţimu. Dále jsem zjistila. Cíl 2.92 %). Ve druhé. Cílé mé práce byly splněny.98 %) a únava a celková slabost organismu u 82 nemocných (86. do jaké míry nemocné choroba ovlivnila v oblastech běţného ţivota a do jaké míry jsou nemocní s CD psychicky alterováni.18 %) uvedlo. tenesmy u 83 (87. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou.Předpokládám.28 %) náhlé nutkání na stolici. kam jsem zahrnula nejen dodrţování pravidelných prohlídek u gastroenterologa. dále u 88 nemocných (93.UTB ve Zlíně. 82 respondentů (87. Hypotéza k cíli 2: . Zjistit dopady Crohnovy choroby na psychickou stránku ţivota klientů. ale také správného uţívání léků a efektivnost dietních opatření. Hypotéza byla potvrzena. Pro empirickou část jsem stanovila 3 cíle: Cíl 1.Předpokládám. Fakulta humanitních studií 80 ZÁVĚR V bakalářské práci jsem se zabývala ţivotem nemocných s Crohnovou chorobou. ţe více jak 50 % respondentů bude nejčastěji obtěţovat nutkání na toaletu a tenesmy/křeče. V úvodní. Hypotéza k cíli 1: . Zjistit. které symptomy onemocnění respondenty nejčastěji limitují v jejich běţném ţivotě. K jednotlivým cílům byla stanovena jedna či více hypotéz. ţe více jak 60 % respondentů udává potíţe v pracovním/studentském ţivotě. teoretické části jsem uvedla základní a ucelené dostupné poznatky k této problematice. Zjistit. jsem se zabývala zhodnocením nejvíce limitujících problémů při Crohnově chorobě. empirické části práce.04 %). Hypotéza byla potvrzena. .40 %) byl přítomný průjem. bolesti břicha u 84 respondentů (89. Cíl 3. Nejvíce omezujícím projevem u 90 nemocných (95.

Předpokládám. 87 respondentů (92. Fakulta humanitních studií 81 . ţe kvůli CD museli různou mírou omezit kontakty se svým okolím. úzkost nebo deprese. ţe 52 respondentů (55.Předpokládám. 76 respondentů (80.84 %) pomoc psychologa či psychoterapeuta jiţ vyhledalo a 80 nemocných (85. ţe více jak 70 % respondentů bude vnímat časté negativní pocity jako např.38 %) muselo být v rámci relapsu. Dalším smutným zjištěním pro mne bylo.UTB ve Zlíně. ţe více jak 50 % respondentů bude udávat.82 %) udává různě velké potíţe ve svém společenském ţivotě. Pozitivní zjištění vidím v tom. . ţe kvůli onemocnění omezili kontakty se svým okolím.4 %) během svého ţivota s CD absolvovalo v důsledku komplikací onemocnění operační zákrok. ţe 76 respondentů 80. beznaděj. rozmrzelost. Ţádný z respondentů neodpověděl záporně. . zatímco zbylých 64 respondentů (68. Hypotéza nebyla potvrzena. . ţe má různě velké potíţe v soukromém či partnerském ţivotě.22 %) tyto pocity v různé míře vnímá.Předpokládám. 68 respondentů (72. všichni se snaţí předepsanou medikaci uţívat dle doporučení lékaře pravidelně. či komplikací CD za poslední rok hospitalizováno a 44 respondentů (42. ţe 92 nemocných (97. sport apod. Hypotéza byla potvrzena.12 %) jsou nespokojeni. Smutným zjištěním v šetření pro mě je.16 %) nikoliv. 14 nemocných (14.88 %) je se svou dosavadní terapií spokojená a pouze jen 2 respondenti (2.74 %) uvedlo. ţe více jak 40 % respondentů udává potíţe ve svém společenském ţivotě (výlety. Překvapivým zjištěním pro mě v tomto šetření je. Hypotéza k cíli 3: . ţe pouze 30 respondentů (31.76 % dodrţuje předepsanou medikaci lékařem naprosto a 18 respondentů 19.08 %) nepociťuje ţádné ovlivnění/omezení ve svém zaměstnání či při studiu. ţe více jak 30 % respondentů vyhledalo pomoc psychologa.92 %) ano. . Hypotéza byla potvrzena.14 %) uvedlo. ţe více jak 40 % respondentů udává potíţe v soukromém/partnerském ţivotě. 58 respondentů (61. Hypotéza byla potvrzena.24 % většinou.Předpokládám.) Hypotéza byla potvrzena.Předpokládám.

Vnitřní lékařství. 2005. Propedeutika ve vnitřním lékařství.LUKÁŠ. 2004. 80-7262-430-X . A KOLEKTIV.3108. K.FERENČÍK.. P.KARGES.9038. 3. Praha: Grada. vyd. 2. R. Rady lékaře. 1158 s. J. ISBN 80–7345–023–2 .KLENER. vyd. 237 s. s. 2011. vyd.. 236 s. Imunitní systém: informace pro každého. 2010. 1. BLAHOŠ J. Techniky a technologie v chirurgických oborech. vyd. 219 s. Biologická léčba. Výživa u pacientů s idiopatickými střevními záněty. ISBN 978.80.UTB ve Zlíně. Crohnova choroba. ISBN 978-80-7387-352-3 . 1.KOHOUT. 2007. 2011.7 . Nutriční podpora: Praktický rádce pro sestry. 1. vyd. 2006. Ulcerózní kolitida.ČERVENKOVÁ.KLENER. 3. W. Praha: Galén. Praha: Grada... ISBN 978-80-244-18322 . Praha: Galén. Praha: Forsapi. Univerzita Palackého v Olomouci. 324 s. M.8 . Praha: Grada. Praha: Triton. 2005. 426 s.KOHOUT. 1. ISBN: 978-80-247-1283-3 . M. P.. ISBN: 978-80-247-3815-4 . ISBN 978–80–7262–600–7 .247.80. P. Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů.s. ISBN 978-80-708-0810-8 . L. Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida.GROFOVÁ. 98 s. 2007. Praha: Grada Publishing a. 1. 2009. ISBN 80-247-1196-6 . Gastroenterologie a hematologie pro zdravotní sestry. 1. HAJDÚCH M.BYDŢOVSKÝ. 1.KRŠKA. DAHOUK. K. s.. S..200. vyd. vyd. vyd. vyd. PAVLÍČKOVÁ. Vnitřní lékařství. RUML T. JURÍČKOVÁ. vyd. Praha: Galén. P. 978-80-247-1868-2 . průvodce dietou. 2009. 264 s.. 2006. 176 s. vyd. Praha: Grada. Praha: Jessenius maxdorf. ISBN 978. vyd. ISBN: 978-80-726-2643-4 . 111 s. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. Fakulta humanitních studií 82 SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY . 1. Z. 80 s. Praha: Grada Publishing a. 1. VÍTEK L. 1. J. Z. vyd. 2012.FUSEK. et al.IVANOVÁ. 288 s.

1. 184 s. ISBN 978-80247-3256-5 . 421 s. R. Praha: Grada. Farmakoterapie vnitřních nemocí.SLEZÁKOVÁ. 2009. L. ISBN 978-80-247-1563-6 . s.. 725 s. a KOLEKTIV. R. 2007. 264 s. vyd.VRÁNOVÁ. H. vyd. Praha: Grada. 2013. Fakulta humanitních studií 83 . s. vyd. Bolest a jak s ní zacházet. Praha: Grada. 2007.MAREK. Praha: Grada Publishing a. 2004. ISBN 978-80-7263-788-1 . MOHR. 777 s.ŠPIČÁK.ŠPINAR. M. J. 126 s. L. a KOLEKTIV. PAUL. ISBN-13: 978-80-247-1783-8 . Vyšetřovací metody v imunologii..NAVRÁTIL. 2008. Olomouc: Anag. J. Urgentní břišní chirurgie. Praha: Grada.SLEZÁKOVÁ.. ISBN 978-80-247-0836-2 . vyd.. ISBN 978-80-247-3129-2 . Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty. 176 s. 255 s.. 4. ISBN: 978-80-247-2319-8 .s. S. vyd. Novinky v gastroenterologii a hepatologii. ISBN 978-80-247-2357-0 . 1. 2010. a KOLEKTIV. D.. J. L. 1. Praha: Grada Publishing a. 188 s.. 2010. vyd. Praha: Grada. V. s.MOSCHE. 1. ISBN 978-80-247-2639-7 . 1.ROKYTA.ZBOŘIL. Ošetřovatelství v chirurgii. Praha: Grada Publishing a. WEHLING. vyd. 174 s. Chronická onemocnění a doporučená výživová opatření. Praha: Grada Publishing a. 424 s. 419 s. Stomie. Praha: Grada. 1. 2008. vyd. 1. 1. Farmakologie a toxikologie. V. vyd. 2011.s. vyd. 2010. 1.PAULÍK. 2008.LÜLLMAN.. ISBN: 978-80-247-3012-7 . vyd.UTB ve Zlíně. Vnitřní lékařství – pro nelékařské zdravotnické obory. M. vyd.ZACHOVÁ. Praha: Grada Publishing a. 1. a KOLEKTIV. K. 200 s. vyd. 1. Imunosupresiva v léčbě idiopatických střevních zánětů. ISBN 80-247-0691-1 . ISBN: 978-80-247-1749-4 . 1. ISBN 978-80-247-1775-3 . Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. a KOLEKTIV. Praha: Grada. 2005.

drogyinfo. dostupné z www: http://www. .html [cit. 2013-03-01]. 2013-0201]. M. Doporučený postup pro vyšetření tenkého střeva u pacientů s Crohnovou chorobou. diagnostika.HRDLIČKA. dostupné z www: https://docs.UTB ve Zlíně. 2013-04-05]. [online].com/viewer?a=v&q=cache:kjFqoO1R41kJ:www. Crohnova nemoc – klasifikace. [online]. L. [online].cz/ceska-slovenska-gastro-clanek/doporuceny-postup-pro-vysetrenitenkeho-streva-u-pacientu-s-crohnovou-chorobou-35093 [cit. [online]. .cz/faze-vyrovnavani-se-s-nemoci.fáze vyrovnávání se s nemocí. dostupné z www: http://www.cz/index.solen.php/o_nas/evaluace/banka_evaluacnich_nastroju/dotazniky_kvality_zivota_sve tove_zdravotnicke_organizace [cit. dostupné z www: http://www. Fertilita. [online].cz/dokumenty/guideline_.cz/App_Publisher/UserFiles/Articles/4_IMPACT_MINI_POSTERSCS.KOŢELUHOVÁ.docx+pr%C5 %AFzkum+impact&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz [cit. . [online]. 2013-02-01].strevnizanety. J. Kvalita života. 2013-03-02].DRAGOMERICKÁ.pdf+CDAI+best%C5%AFv+index&hl=cs&gl=cz&pid=bl &srcid=ADGEESjWZ352fwt_T4WkpAOuSoqfDCksGquFSvg- .e15. Výživa u pacientů s idiopatickými střevními záněty.KASALICKÝ. WHOQOL-BREF (krátká verze).cz/clanek/postgradualni-medicina-priloha/idiopaticke-strevni-zanety447153 [cit.googleusercontent.crohnova nemoc.com/search?q=cache:OK4b2LFGKpkJ:www. dostupné z www: http://www.cz/artkey/int-200901-0003. dotazník světové zdravotnické organizace. 2013-0202].prolekare. Idiopatické střevní záněty a biologická léčba. léčba a kvalita života. Průzkum IMPACT.CESTA DOMŮ.php [cit. P.cz/clanek/postgradualni-medicina/vyziva-u-pacientu-sidiopatickymi-strevnimi-zanety-457915 [cit.google. dostupné z www: http://zdravi. 2013-02-02]. dostupné z www: http://zdravi.KOHOUT. .GABALEC. .umirani. gravidita a idiopatické střevní záněty. Fakulta humanitních studií Elektronické zdroje 84 . [online]. L.e15.EVROPSKÁ FEDERACE PRO CROHNOVU CHOROBU A ULCERÓZNÍ KOLITIDU. Kübler-Rossové model . dostupné z www: http://webcache. . E. [online]. .

dostupné z www: http://www1. E. [online].csgh. 2013-02-03]. [online]. 201302-01]. A KOLEKTIV. M. MATUNOVÁ.cuni.e15. M. CDAI. 2013-01-01].UTB ve Zlíně.cz/artkey/med-2012020003_ icka_lecba_Crohnovy_nemoci. Biologická léčba Crohnovy nemoci. M. 201304-04]. [online].medicinapropraxi. .muni. [online].LUKÁŠ.solen.asp?detailSubCatCode=126&p roductID=301 [cit. 2013-03-01]. dostupné z www: http://www.cz/~kocna/astra/nov-2t. 2013-03-02]. Epidemiologické ukazatele nespecifických střevních zánětů. dostupné z http://www.php?stat=32 [cit.LUKÁŠ. dostupné z www: https://docs. Mimostřevní lokalizace Crohnovy choroby.pdf [cit. 2013-03-02]. .MEISNEROVÁ.KRECHLER.cz/~kocna/astra/nov-2t. [online]. Kvalita života pacientů s Crohnovou chorobou.info/arch_detail.cz/clanek/postgradualni-medicina-priloha/idiopaticke-strevni-zanety447153 [cit. M. dostupné z www: http://www.com/viewer?a=v&q=cache:m4cMRwN1sosJ:www.php? page%3Dpdf_view%26pdf_id%3D5309+Mezi+kontraindikace+pod%C3%A1v%C3%A1n %C3%AD+enter%C3%A1ln%C3%AD+v%C3%BD%C5%BEivy+pat%C5%99%C3%AD +bezprost%C5%99edn%C3%AD+poopera%C4%8Dn%C3%AD+obdob%C3%AD&hl=cs &gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESjVM1bijp1eqReVyJUjQucebqVhho6Q3oMAS8mt1A7Z nWCZbv64dalmWm02EFZg6hd46c9jKI0HvVR5qFuUlBfPLtctQjx56yfxhYMNM8VtJdD . [online]. dostupné z www: http://www1.crohn.cz/colitiscrohn/product.cz/bitstream/10195/48610/3/MatunovaA_PripravaEdukacnih o_LM_2012. ..LUKÁŠ. [online]. Medikamentosní terapie Crohnovy nemoci. 2013-01-01]. K. P.cuni. 2013-01-01]. http://dspace. Antibiotika v terapii idiopatických střevních zánětů.mudr. [online]. . NOVOTNÝ. .org/web/cdai [cit. 2013-01-01]. dostupné z http://www. Nutriční podpora u střevních zánětů. A. . dostupné z www: http://is..htm [cit. [online].upce.sk/index.lf1.LUKÁŠ. Příprava edukačního plánu pro pacienty s Crohnovou chorobou. CHALUPNÁ.KRBÁLKOVÁ. A.php [cit. Biolog- . M. Fakulta humanitních studií l5dOTZ_qa0zNLZNUneex23U0H9Z9FKui5I3oc0ctTwGtAntEZNto7zVEXd_TVhWG3lwt9hickeeeyp- 85 Va8DjN3Uu41gTz9c74LO&sig=AHIEtbQ8KAQ-Px5tm3fUPYYbjIcIXNAbJA [cit.google. .LAMBERT. T. . Idiopatické střevní záněty a biologická léčba.LUKÁŠ.lf1. dostupné z www: http://zdravi.cz/th/326248/lf_b/ [cit.htm [cit.

dostupné z http://www. .lf1. F. P. J. M.VEPŘOVSKÁ. . M. dostupné z www: http://www1.crohn. . S. [online].pdf [cit. .. DOUDA. 2013-02-02].php?stat=525 [cit. V. T. [online]..crohnovanemoc.. 2013-0302]. Doporučený diagnostický postup u Crohnovy nemoci. dostupné z www: http://www. [online]. 2013-01-01].ZBOŘIL. V.TACHECÍ. ... REJCHRT. Fakulta humanitních studií 86 UDKRhbAw-Y8TA6ZdD2-h0hhGt&sig=AHIEtbRicbnRU4vRWxOJJ32rBSRQdLSWXw [cit. S.cuni.ŠERCLOVÁ. .htm [cit. 2013-01-01]. 2013-03-02].ZBOŘIL.cz/id/34pn8g/83663-385507448. 201301-01]..csgh. Crohnova nemoc.info/arch_detail.cz/~kocna/astra/nov-2t. online poradna. [online].UTB ve Zlíně. SUCHÁNEK.cz/colitiscrohn/print. DĚDEK.strevnizanety. Diferenciální diagnóza idiopatických střevních zánětů. KOPÁČOVÁ.SEGIMINOVSKÝ. [online].com/viewer?a=v&q=cache:kjFqoO1R41kJ:www.pdf+CDAI+best%C5%AFv+index&hl=cs&gl=cz&pid=bl &srcid=ADGEESjWZ352fwt_T4WkpAOuSoqfDCksGquFSvgl5dOTZ_qa0zNLZNUneex23U0H9Z9FKui5I3oc0ctTwGtAntEZNto7zVEXd_TVhWG3lwt9hickeeeypVa8DjN3Uu41gTz9c74LO&sig=AHIEtbQ8KAQ-Px5tm3fUPYYbjIcIXNAbJA [cit. I.cz/dokumenty/guideline_. LATA.cz.asp?productid=297&detailSubCatCode=126 [cit. B.. dostupné z www: http://theses. Doporučené postupy chirurgické léčby ISZ.cz/online-poradna/#34 [cit.google. 2013-08-04].. ANTOŠ. Kvalita života klientů s klinickou diagnózou Crohnova choroba.. SRASTICH. . BUREŠ. dostupné z www: http://www. dostupné z www: https://docs. Standard ČGS pro kapslovou endoskopii tenkého střeva. Z. [online]. P. J.

např. NZP obr. a podobně antibiotika a tak dále a jiné protilátky proti cytoplazmě neutrofilů protilátky proti Sacharomyces cereviseae bakalářská práce bakalář číslo Česká republika diplomová práce Fakultní nemocnice Fakultní nemocnice Olomouc sedimentace / sedlivost červených krvinek gastro-intestinální trakt hodina inflammatory Bowel Disease Questionnaire imunoglobulin G idiopatické střevní záněty latinsky například nelékařský zdravotní pracovník obrázek . Fakulta humanitních studií 87 SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK apod. č. ANCA ASCA BP Bc. ČR DP FN FN OL FW GIT hod.UTB ve Zlíně. aj. (IBDQ) IgG ISZ lat. ATB atd.

tab. str. vit. TNF-α tzn.UTB ve Zlíně. Fakulta humanitních studií příl. WHOQOL příloha strana strana tumor-nekrozizující faktor alfa to znamená tabulka vitamín World Health Organization Quality of Life 88 . s.

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

89

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obr. 1 Endoskopický obraz Crohnovy kolitidy s charakteristickými podélnými a hlubokými vředy ........................................ 111

Obr. 2 Resekát terminálního ilea a céka postiţeného Crohnovou chorobou při stenóze 112

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

90

SEZNAM TABULEK

Tab. 1 Projevy Crohnovy nemoci v závislosti na lokalitu postiţení ............................... 16 Tab. 2 Endoskopická klasifikace Crohnovy choroby dle Blackstona ............................... 23 Tab. 3 Pohlaví respondentů ............................................................................................ 39 Tab. 4 Věk respondentů ................................................................................................ 40 41

Tab. 5 Nejvyšší dosaţené vzdělání .................................................................................

Tab. 6 Délka trvání choroby ........................................................................................... 42 Tab. 7 Fáze onemocnění ................................................................................................ 43 Tab. 8 5 nejčastějších projevů CD (Crohn disease – Crohnovy choroby) .................... 44 Tab. 9 Strach z nenalezení toalety ................................................................................... 46 Tab. 10 Znalost a dodrţování stravovacích návyků ...................................................... 47

Tab. 11 Zdroje získávání informací .................................................................................. 48 Tab. 12 Dodrţování předepsané medikace .................................................................... 50 Tab. 13 Dodrţování pravidelných kontrol .................................................................... 51

Tab. 14 Hospitalizace za poslední rok .............................................................................. 52 Tab. 15 Strach z chirurgického zákroku ......................................................................... 53 Tab. 16 Absolvovaný operační zákrok ............................................................................. 54 Tab. 17 Ovlivnění běţného ţivota CD ............................................................................. 55 Tab. 18 Dopad CD na zaměstnání/studium .................................................................... 56 Tab. 19 Omezení kontaktů s okolím ............................................................................. 58 Tab. 20 Ovlivnění soukromého/partnerského ţivota ..................................................... 59 Tab. 21 Omezení ve společenském ţivotě ................................................................... 60

Tab. 22 Spokojenost s lékařskou péčí ............................................................................. 61 Tab. 23 Proţívání negativních pocitů/rozmrzelost, deprese ............................................ 62 Tab. 24 Vyhledání psychologické/psychoterapeutické pomoci ....................................... 63

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Tab. 25 Zvaţování vyhledání psychologické/ psychoterapeutické pomoci ................... Tab. 26 Souvislost mezi vznikem Crohnovy choroby a dietními faktory

91 64

................... 105

Tab. 27 Příčiny vzniku malnutrice u idiopatických střevních zánětů ............................ 114 Tab. 28 Komplikace PV .............................................................................................. 115 Tab. 29 Infekční komplikace u malnutrice .................................................................. 117 Tab. 30 Cíle sdruţení pacientů s ISZ ........................................................................... 118 Tab. 31 Základní rozlišovací příznaky ulcerózní kolitidy a Crohnovy nemoci ......... 119

Tab. 32 CDAI (Crohn's Disease Activity Index) ......................................................... 121

.................................................... 52 Graf 13 Strach z chirurgického zákroku ..... 42 Graf 5 Fáze onemocnění .................. 46 Graf 8 Znalost a dodrţování stravovacích návyků .............. 57 Graf 17 Omezení kontaktů s okolím ................... 61 Graf 21 Proţívání negativních pocitů/rozmrzelost............................................................ 40 Graf 3 Nejvyšší dosaţené vzdělání ...................................................................................................... 43 Graf 6 5 nejčastějších projevů CD ............. 47 Graf 9 Zdroje získávání informací ................................................................................................................................................ 51 Graf 12 Hospitalizace za poslední rok ................ 45 Graf 7 Strach z nenalezení toalety ......................................................................................................................................UTB ve Zlíně........................................................................... 58 Graf 18 Ovlivnění soukromého/partnerského ţivota ............................................................................................................................................................................. 59 Graf 19 Omezení ve společenském ţivotě .. 49 Graf 10 Dodrţování předepsané medikace ............... 55 Graf 16 Dopad CD na zaměstnání/studium ............................................................................ 41 Graf 4 Délka trvání choroby ............................................................................................................................. 50 Graf 11 Dodrţování pravidelných kontrol .......................... 63 Graf 23 Zvaţování vyhledání psychologické/ psychoterapeutické pomoci ................................................................................................... 53 Graf 14 Absolvovaný operační zákrok ............................................................................................................................................................................................................ 64 ............................... Fakulta humanitních studií 92 SEZNAM GRAFŮ Graf 1 Pohlaví respondentů ..................................... 60 Graf 20 Spokojenost s lékařskou péčí ................................ 54 Graf 15 Ovlivnění pracovního/studentského ţivota ........................................................................... 62 Graf 22 Vyhledání psychologické/psychoterapeutické pomoci ............. deprese ................................................................................................ 39 Graf 2 Věk respondentů ......

................................s................................ 114 Příloha 16 Komplikace PV ..... .. Bati...................UTB ve Zlíně......... 113 Příloha 15 Příčiny vzniku malnutrice u idiopatických střevních zánětů ....... ..................................... ............................................................. 100 Příloha 4 Ţádost o umoţnění dotazníkového šetření v nemocnici Prostějov/ Středomoravská nemocniční a..............................................................................................................................................fáze vyrovnávání se s nemocí .s.................. a............ 117 Příloha 17 Infekční komplikace u malnutrice Příloha 18 Cíle sdruţení pacientů s ISZ ................................................................. .. Bati...............s........................ 101 Příloha 5 Ţádost o umoţnění přístupu k informacím v nemocnici Prostějov/ Středomoravská nemocniční a. 111 Příloha 13 Endoskopický obraz Crohnovy kolitidy ...............................CDAI (Crohn's Disease Activity Index) 121 ................................................... 107 Příloha 11 WHOQOL ...........................BREF (krátká verze) ................. 108 Příloha 12 Resekát terminálního ilea a céka postiţeného CD při stenóze .............................. 103 Příloha 7 Ţádost o umoţnění přístupu k informacím v nemocnici ve Zlíně/ krajské nemocnici T....................................................... 102 Příloha 6 Ţádost o umoţnění dotazníkového šetření v nemocnici ve Zlíně/ krajské nemocnici T..... Fakulta humanitních studií 93 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník k bakalářské práci ............................. 118 Příloha 19 Základní rozlišovací příznaky ulcerózní kolitidy a Crohnovy nemoci .. 99 Příloha 3 Povolení dotazníkového šetření ve FN Olomouc ..... 112 Příloha 14 Kübler-Rossové model .................... .............................s................................................................... 94 Příloha 2 Ţádost o poskytnutí informací ve FN Olomouc .......................... 105 Příloha 9 Indikace k zahájení biologické terapie u CN .... 104 Příloha 8 Souvislost mezi vznikem Crohnovy choroby a dietními faktory .......................................................................... a........ 106 Příloha 10 Indikace k chirurgickému výkonu ............ 115 ................................... 119 Příloha 20 Index aktivity Crohnovy choroby .

Fakulta humanitních studií 94 Příloha č. Předem děkuji za Váš čas a ochotu. Jaké je Vaše pohlaví? a) muţ b) ţena 2. Jaké je Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání? a) základní vzdělání b) středoškolské ukončené s výučním listem c) středoškolské ukončené maturitou d) vyšší odborné vzdělání e) vysokoškolské vzdělání 4.. Smičková Marie 1. Zpracovávám bakalářskou práci na téma: . pokud nebude uvedeno jinak. Uveďte. Touto cestou bych Vás chtěla poţádat o spolupráci při vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní a získané informace budou pouţity výhradně k výzkumným účelům v rámci mé bakalářské práce. jmenuji se Marie Smičková a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studijního programu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zaškrtněte jednu moţnou odpověď. oboru Všeobecná sestra. Jak dlouho se s Crohnovou chorobou léčíte? a) do 1 roku b) od 1 roku do 2 let c) od 2 let do 5-ti let d) od 5-ti let do 10-ti let e) 10 a více let .UTB ve Zlíně.Život s Crohnovou chorobou“. kolik je Vám let? ……………………… 3. 1 Dotazník k bakalářské práci Váţená paní/ váţený pane.

Které projevy onemocnění Vás nejvíce limitují (obtěţují) v běţném ţivotě? (Prosím. znám je a striktně dodrţuji b) ano. Jakým způsobem jste získal/a nejvíce informací o Vašem onemocnění? (Označte více odpovědí). Jste informována o správných stravovacích návycích vzhledem ke svému one mocnění a dodrţujete je? a) ano. průjem náhlé nutkání na stolici tenesmy (křeče) bolest břicha zvýšená tělesná teplota únava. ţe nenajdete toaletu? a) neustále b) většinou c) často d) někdy e) nikdy 8. V jaké fázi onemocnění se nyní nacházíte? a) fáze remise/klidové fáze b) fáze relapsu/aktivní vzplanutí nemoci 95 6. tudíţ nedodrţuji.UTB ve Zlíně. uveďte: …………………………… . rádio f) ostatní pacienti g) nebyl/a jsem informován/a vůbec h) jiné. tudíţ nedodrţuji a nepotřebuji je znát 9. ale striktně nedodrţuji c) neznám je. 5 = nejméně limitující). a) ošetřující lékař b) všeobecná sestra c) literature d) internet e) televize. označte číslicemi 1 . Fakulta humanitních studií 5. uveďte: 7. znám je. slabost nechutenství bolest kloubů úbytek na váze Jiné. ale chci se o nich dozvědět d) neznám je. Býváte často znepokojen/a na veřejnosti strachem.5 nejčastěji limitující příznaky (1 = nejvíce.

Máte strach z chirurgického zákroku v důsledku moţného vzniku komplikací svého onemocnění? a) neustále b) většinou c) často d) někdy e) nikdy 14. Fakulta humanitních studií 10. Dodrţujete pravidelné kontroly u svého ošetřujícího lékaře/gastroenterologa? a) ano b) ne 96 12. Absolvovala jste doposud nějaký operační zákrok spojený s Vaším onemocněním? a) ano b) ne 15.UTB ve Zlíně. Dodrţujete ošetřujícím lékařem/gastroenterologem předepsanou medikaci? a) ano b) většinou ano c) většinou ne d) ne 11. Ovlivnila (ovlivňuje) Vás nemoc v pracovním/studentském ţivotě? a) vůbec b) mírně c) středně d) velmi . Kolikrát jste byl/a v důsledku svého onemocnění hospitalizovaný/á v nemocnici za poslední rok? Uveďte: ………………………………… 13.

výlety apod.UTB ve Zlíně. sport. Omezuje Vás onemocnění ve společenském ţivotě (přátelé.)? a) vůbec b) mírně c) středně d) velmi . uveďte: …………………………………………. Fakulta humanitních studií 16. pracovní úřad h) invalidnímu důchodu i) nemám ţádné absence j) jiné. Byl/a a) vůbec ne b) trochu c) středně d) hodně e) maximálně omezit kontakty se svým okolím? 18.. Ovlivňuje Vás onemocnění v soukromém/partnerském ţivotě (sexuální a společenská oblast) a) vůbec b) mírně c) středně d) velmi 19. Absence v zaměstnání/při studiu mě donutila k/ke: (označte více odpovědí) a) přerušení studia b) ukončení studia c) vyuţívání častého pracovního volna v posledním roce d) práceneschopnosti déle neţ 25 dnů v posledním roce e) práci na částečný úvazek f) změně zaměstnání g) odchodu ze zaměstnání. jste v důsledku svého onemocnění nucen/a 97 17..

úzkost nebo deprese? a) nikdy b) někdy c) středně d) celkem často e) neustále 22. Fakulta humanitních studií 98 20. které se Vám v rámci Vašeho onemocnění dostává? a) ano b) ne 21. rozmrzelost. Jste spokojen/a s lékařskou péčí. beznaděj. Jak často proţíváte negativní pocity jako např.UTB ve Zlíně. zvaţujete psychologickou/ psychoterapeutickou pomoc? a) ano b) ne . Byl/a jste donucen/a vyhledat psychologickou (psychoterapeutickou) pomoc? a) ano b) ne 23. Pokud jste odpověděli v předešlé otázce ne.

Fakulta humanitních studií 99 Příloha č. 2 Ţádost o poskytnutí informací ve FN Olomouc .UTB ve Zlíně.

3 Povolení dotazníkového šetření ve FN Olomouc . Fakulta humanitních studií 100 Příloha č.UTB ve Zlíně.

4 Ţádost o umoţnění dotazníkového šetření v nemocnici Prostějov / Středomoravská nemocniční a. Fakulta humanitních studií 101 Příloha č.s. .UTB ve Zlíně.

5 Ţádost o umoţnění přístupu k informacím v nemocnici Prostějov / Středomoravská nemocniční a.UTB ve Zlíně. . Fakulta humanitních studií 102 Příloha č.s.

s. 6 Ţádost o umoţnění dotazníkového šetření v nemocnici ve Zlíně / krajské nemocnici T. a. . Fakulta humanitních studií 103 Příloha č. Bati.UTB ve Zlíně.

Bati. a.UTB ve Zlíně. . 7 Ţádost o umoţnění přístupu k informacím v nemocnici ve Zlíně / krajské nemocnici T. Fakulta humanitních studií 104 Příloha č.s.

28) . 26: Souvislost mezi vznikem Crohnovy choroby a dietními faktory Faktor kojení rafinovaný cukr nízká spotřeba ovoce a zeleniny vláknina cereálie alkohol Crohnova choroba různé výsledky vyšší riziko vyšší riziko různé výsledky není souvislost není vyšší riziko (Kohout. Fakulta humanitních studií 105 Příloha č. 2004.UTB ve Zlíně. 8 tory Souvislost mezi vznikem Crohnovy choroby a dietními fak- Tab. s.

9 Indikace k zahájení biologické terapie u CN 1.UTB ve Zlíně.zánět sakroiliakálního kloubu/kloub mezi kostí kříţovou a pánví. . Kortikodependentní průběh. Mimostřevní projevy vázané na aktivitu IBD (enteropatická artritida I. 6.chronické zánětlivé onemocnění postihující sakroiliakální klouby a intervertebrální/meziobratlové klouby páteře) (Lukáš. Crohnově chorobě aj. Fakulta humanitních studií 106 Příloha č. Některé mimostřevní projevy nebo koincidujicí nemoci nezávislé na aktivitě IBD (sakroileitida . asociovaná střevním zánětem při ulcerózní kolitidě. Komplexní perianální píštěle. typu .symetrické zarudnutí kůţe zejména v oblastech bérců. Střední a vysoká aktivita nereagující na léčbu kortikoidy a imunosupresivy.zánět duhovky (iris) a řasnatého tělesa (corpus ciliare) oka). 2. 4.typ seronegativní spondylartritidy. 5.. ankylozujicí spondylitida . Vysoké riziko nepříznivého průběhu onemocnění. 2012). nodózní erytém . iridocyklitida . 3.

Obstrukce tenkého střeva nereagující na konzervativní terapii. enterovaginálních a symptomatických enteroenterálních píštělích. . Fakulta humanitních studií 107 Příloha č. Obstrukce tlustého střeva při podezření z malignity nebo můţe být příčinou toxické dilatace tračníku. Elektivní (plánované) indikace k operaci 1.UTB ve Zlíně. 2. enterogastrických. Toxická kolitida nebo megakolon.preferujeme perkutánní drenáţ pod CT nebo USG (ultrasonografickou) kontrolou. 4.přetrvávání symptomů. 5. některé rezistentní extraintestinální manifestace. 3. či její komplikace . Nutnost dlouhodobého podávání vysokých dávek steroid. Obstrukce močových cest (obstrukční uropathie) způsobená útlakem ze střevního zánětu (Šerclová. Perianální píštěle a pánevní sepse. 8. Fistulující forma Crohnovy nemoci při enterokutánních. 7. 10 Indikace k chirurgickému výkonu Akutní (urgentní) indikace 1. 3. 2013). Obstrukce tenkého střeva nereagující na intenzivní konzervativní terapii či obstrukce tlustého střeva v terénu kolitidy Crohnova typu. růstových či vývojových retardací příp. enterovesikálních. Karcinom či podezření z malignity. Masivní krvácení. 2. enterokolických. Peroperačně je provedena zásadně pouze drenáţ a definitivní ošetření komplikace Crohnovy choroby je odloţeno do odeznění zánětlivé afekce. 4. Neúspěšnost konzervativní terapie. projevů malnutrice. Absces . Volná perforace (proděravění zánětu přes stěnu střeva s rizikem vzniku peritonitidy). 6. 5.

Pokud se Vám dostávalo od ostatních hodně podpory. kterou potřebujete. Odpovězte laskavě na všechny otázky. Často to bývá to. jak vnímáte kvalitu svého ţivota. Máme tedy na mysli poslední dva týdny. kolik pomoci se Vám od ostatních dostávalo během posledních dvou týdnů. jakou potřebujete? 1 trochu 2 středně 3 hodně 4 maximálně 5 Máte zakrouţkovat číslo.UTB ve Zlíně. zakrouţkoval/a byste číslo 1. 11 WHOQOL . Berte přitom v úvahu. které nejlépe vystihuje Vaši odpověď. co Vás napadne jako první. své plány. Přečtěte si laskavě kaţdou otázku.BREF (krátká verze) INSTRUKCE Tento dotazník zjišťuje. velmi špatná 1. jakou potřebujete? 1 trochu 2 středně 3 hodně 4 maximálně 5 Pokud se Vám v posledních dvou týdnech nedostávalo od ostatních ţádné pomoci. Pokud si nejste jist/a. jak běţně ţijete.: Dostáváte od ostatních lidí takovou vůbec ne pomoc. radosti i starosti. která se Vám zdá nejvhodnější. Fakulta humanitních studií 108 Příloha č. které nejlépe odpovídá tomu. zhodnoťte své pocity a zakrouţkujte u kaţdé otázky to číslo stupnice. vyberte prosím odpověď. zakrouţkoval/a byste tedy číslo 4. Dostáváte od ostatních lidí takovou vůbec ne pomoc. zdraví a ostatních ţivotních oblastí. kdyţ se Vás zeptáme např. Jak byste hodnotil/a kvalitu svého ţivota? 1 špatná 2 ani špatná ani dobrá 3 dobrá 4 velmi dobrá 5 . Ptáme se Vás na Váš ţivot za poslední dva týdny. jak na nějakou otázku odpovědět.

Dokáţete akceptovat svůj tělesný vzhled? 12. vůbec ne 3.UTB ve Zlíně. abyste mohl/a fungovat v kaţdodenním ţivotě? 5. vůbec ne 10. ve kterém ţijete? 1 1 trochu 2 2 středně 3 3 hodně 4 4 maximálně 5 5 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 Následující otázky zjišťují. Máte dost peněz k uspokojení svých potřeb? 13. co potřebujete dělat? 4. Máte dost energie pro kaţdodenní ţivot? 11. v jakém rozsahu jste dělal/a nebo mohl/a provádět určité činnosti v posledních dvou týdnech. Máte moţnost věnovat se svým zálibám? 1 1 1 1 1 spíše ne 2 2 2 2 2 středně 3 3 3 3 3 většinou ano 4 4 4 4 4 zcela 5 5 5 5 5 . které potřebujete pro svůj kaţdodenní ţivot? 14. Jak moc Vás těší ţivot? 6. Máte přístup k informacím. Jak se dokáţete soustředit? 8. Jak zdravé je prostředí. jak moc jste během posledních dvou týdnů proţíval/a určité věci. ţe Váš ţivot má smysl? 7. Fakulta humanitních studií velmi nespokojen/a 1 nespokojen/a 2 ani spokojen/a ani nespokojen/a 3 spokojen/a 4 109 velmi spokojen/a 5 1 2. Jak moc potřebujete lékařskou péči. Nakolik se Vám zdá. Do jaké míry Vám bolest brání v tom. Jak bezpečně se cítíte ve svém kaţdodenním ţivotě? 9. Jak jste spokojen se svým zdravím? Následující otázky zjišťují.

Fakulta humanitních studií 15. Jak jste spokojen/a s podmínkami v místě. Jak jste spokojen/a se svým sexuálním ţivotem? 22. Jak jste spokojen/a se svou schopností provádět kaţdodenní činnosti? 18. Jak se dokáţete pohybovat? velmi špatně 1 špatně 2 ani špatně ani dobře 3 dobře 4 110 velmi dobře 5 Další otázky se zaměřují na to. Jak jste spokojen/a se svými osobními vztahy? 21. Jak jste spokojen/a s dopravou? 1 1 nespokojen/a ani spokojen/a ani nespokojen/a 3 3 spokojen/a velmi spokojen/a 5 5 2 2 4 4 1 2 3 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Následující otázka se týká toho. Jak jste spokojen/a se svým spánkem? 17. Jak jste spokojen/a s dostupností zdravotní péče? 25. velmi nespokojen/a 16. nikdy někdy středně celkem často neustále (Dragomirecká. kterou Vám poskytují přátelé? 23. kde ţijete? 24. Jak jste spokojen/a se svým pracovním výkonem? 19. jak často jste proţíval/a určité věci během posledních dvou týdnů. jak jste byl/a šťastný/á nebo spokojený/á s různými oblastmi svého ţivota v posledních dvou týdnech.UTB ve Zlíně. Jak jste spokojen/a sám/sama se sebou? 20. Jak jste spokojen/a s podporou. 2006) .

1 Resekát terminálního ilea a céka postiţeného Crohnovou chorobou při stenóze (Kasalický. 12 stenóze Resekát terminálního ilea a céka postiţeného CD při Obr.UTB ve Zlíně. 2009) . Fakulta humanitních studií 111 Příloha č.

Fakulta humanitních studií 112 Příloha č. 2009) . 2 Endoskopický obraz Crohnovy kolitidy s charakteristickými podélnými a hlubokými vředy (Kasalický. 13 Endoskopický obraz Crohnovy kolitidy Obr.UTB ve Zlíně.

Fakulta humanitních studií 113 Příloha č. Nedoporučuje se dotyčného v této fázi rozveselovat. 14 Kübler-Rossové model . 2. Popírání/šok – jedinec se cítí dobře. 3. Jedná se o šokovou situaci. podvědomě si namlouvá. ţe to musel být omyl. které musí proběhnout.“ V této fázi také dochází k hledání zázračného léku či alternativních metod léčby. V některých případech je nezbytné podat psychofarmaka.UTB ve Zlíně.fáze vyrovnávání se s nemocí 1. Smlouvání – „Dám všechny své peníze. Hněv/agrese – nemocný si říká „proč zrovna já“. Deprese – u nemocného převládají pocity strachu. abych byl/a zdravá apod. 5. za to. . která má různou délku trvání. 2013). Smíření – „Bude to v pořádku. smutku a beznaděje. on není nemocný.“ Dochází k psychickému uvolnění a pacient je schopný na léčbě spolupracovat a přistupovat k ní rozumem (cesta domů. 4. „kdo za to můţe?“ Nemocní mohou přestat spolupracovat a komunikovat se zdravotnickými pracovníky. Jde o důleţité období smutku. úzkosti.

Enterokutánní (spojka mezi kličkou tenkého štřeva a kůţí na břiše) či enterokolické píštěle Ztráty ileostomií (umělé vyústění tenkého střeva) Syndrom krátkého střeva způsobený opakovanými resekcemi tenkého střeva Medikamentózní léčba s katabolickým (kortikoidy) či anorektickým efektem (některá imun osupresiva) či změnou střevní mikroflóry (antibiotika) (Kohout. 15 tů Příčiny vzniku malnutrice u idiopatických střevních záně- Tab. Exsudativní enteropatie (onemocnění střev charakterizované nápadnými změnami na slizni- ci s rozšířenými mízními cévami. Zhoršené vstřebávání jednotlivých ţivin. Fakulta humanitních studií 114 Příloha č. 27: Příčiny vzniku malnutrice u idiopatických střevních zánětů Sníţená chuť k jídlu. 31) . Bolest břicha při jídle. 2004. Průjmy a ztráty krve při enteroragii. Zvýšená zánětlivá aktivita – zvýšení energetického výdeje.UTB ve Zlíně. s. jimiţ se ztrácí velké mnoţství bílkovin).

refeeding syndrom (realimentační syndrom) .hemotorax (přítomnost krve v pleurální dutině) .infekce v místě vpichu .UTB ve Zlíně.hyperglykemie/zvýšená hladina krevního cukru či dekompenzace diabetes mellitus .chylotorax (chylus/lymfa stéká do pleurální dutiny) . .kanylace arterie/tepny .minerálový rozvrat .hypertriacylglycerolemie (zvýšená koncentrace triglyceridů v krvi) .hyperhydratace či dehydratace .poškození nervově cévního svazku Metabolické . 28: Komplikace PV Komplikace PV Při zavádění katétru .ucpání.steatóza jater (ztukovatění jater) Infekční .zavedení konce katétru do jugulárních ţil Další .katétrová sepse Mechanické .pneumotorax (nahromadění vzduchu či jiného plynu v pleurální dutině). 16 Komplikace PV Tab. Fakulta humanitních studií 115 Příloha č. vytaţení a uplavání katétru .

cholecystitida (zánět ţlučníku). 2004. 101) .UTB ve Zlíně. cholecystolitiáza (přítomnost ţlučových kamenů ve ţlučníku nebo ve ţlučových cestách) či sludge ve ţlučníku (ţlučové bláto) (Kohout. Fakulta humanitních studií .trombózy (krevní sraţeniny) ve velkých ţilách .embolie vzduchová (vniknutí vzduchové bubliny do periférních ţil) 116 . s.

abscesy (loţiska vyplněná hnisem) . 29: Infekční komplikace u malnutrice . Fakulta humanitních studií 117 Příloha č. 2004.bronchopneumonie (zánět průdušek) . 17 Infekční komplikace u malnutrice Tab.urogenitální infekce (záněty močových cest) . 33) .sepse . s. dekubitární (Kohout.katétrová.UTB ve Zlíně.

UTB ve Zlíně. 2009. s. 3 4 Mění vztah lékaře k pacientům na partnerský.. Jsou oporou pro všechny. 30: Cíle sdruţení pacientů s ISZ 1 Spolupracují s nejlepšími odborníky ze všech regionů. Fakulta humanitních studií 118 Příloha č. 18 Cíle sdruţení pacientů s ISZ Tab. 2 Podporují lékaře při jednání se zdravotními pojišťovnami (například za úhradu nákladných terapií.). kteří mají pocit. díky kterým zkvalitňují i nformovanost pacientů a lépe šíří tyto informace. rekondicí. 99). kde mohou pacienti s ISZ navázat nové přátelství či dokonce ţivotního partnera (Červenková. 5 Jsou místem. . ţe se následkem nemoci ocitají v sociální izolaci.

fozelá.cévy jsou patrné. v cca 50 % mohou být vzácné příleţitostná rekurence onemocnění po nikdy kolektomii maligní zvrat u dlouhotr. sliznice hyperemická.UTB ve Zlíně. . 31: Základní rozlišovací příznaky ulcerózní kolitidy a Crohnovy nemoci Klinické projevy průjem enteroragie bolesti břicha palpační rezistence píštěle stenózy postiţení tenkého střeva Ulcerózní kolitida častý častá mohou být nebývá vzácné jen nahodile Crohnova nemoc častý můţe být časté častá časté časté nebývá. „ba. v 95 % mohou být příleţitostně příleţitostné.můţe být vajícího onemocnění projevy malabsorpce Endoskopické a rtg nálezy lokalizace změn nebývají vzácný časté difúzní. postiţení konečníku regionální. min. jen v rámci tzv. postiţení konečtéměř vţdy níku někdy diskontinuální šíření kontinuální počáteční stadium onemoc. Fakulta humanitních studií 119 Příloha č.časté ckwash ileitis“ (postiţení terminálního ilea zánětem) postiţení konečníku extraintestinální příznaky toxické megakolon časté. afty. 19 Crohnovy nemoci Základní rozlišovací příznaky ulcerózní kolitidy a Tab.slizniční cévní kresba vymi.

zánětlivé deformace střevního lumen. na sliznici obraz té „dlaţebních kostek“ solitární vředy pozdní stadium absence hauster. píštěle Histopatologické nálezy zánětlivé postiţení edém hyperemie lymfoidní hyperplazie difúzní. polypy. slizniční atrofie stenózy.častá něk přítomnost granulomů pohárkové buňky zánětlivé polypy nebývá výrazně redukované časté častá normální méně časté (Semiginovský.UTB ve Zlíně. transmurální mukóze kryptové abscesy časté vzácné moţná metaplazie Panetových bu. mapovi.fisury. Fakulta humanitních studií nění stadium floridní fragilní kální zarudnutí 120 mnohočetné vředy. transmurální výrazný lehká vzácně ve sliznici a sub.častá. submukózní minimální výrazná loţiskové. 2013) .

Fakulta humanitních studií 121 Příloha č. 32: CDAI (Crohn's Disease Activity Index) Klinická / laboratorní proměnná 1 Počet tekutých nebo řídkých stolic za den v posledním týdnu 2 Bolest břicha (hodnocena na stupnici 0-3) v posledním týdnu 3 Celkový stav. pyoderma gangrenosum. subjektivně hodnocen od 0 (dobrý) do 4 (špatný) v posledním týdnu Hodnota x váha x2 x5 x7 x 20 x 30 x 10 x6 x1 4 Přítomnost komplikací * 5 Uţívání Immodia či opiátů proti průjmu 6 Přítomnost břišní masy (0 není. arthritidy . .bolest kloubů (artralgie) nebo dg.jiné píštěle .42 u ţen 8 Procentní odchylka od standardní hmotnosti Spočítat výsledek * Po bodu je přidáno za kaţdou skupinu komplikací: . 5 určitě) 7 Hematokrit <0.UTB ve Zlíně. 2 podezření.iridocyklitida. aftózní vředy .horečka během minulého týdne Remise Crohnovy nemoci je definována jako pokles CDAI pod 150. uveitida .erythema nodosum.anální fissury. Odpověď na léčbu Crohnovy nemoci je obvykle definována jako pokles CDAI o 70 a více bodů (Lambert. 20 Index aktivity Crohnovy choroby . Těžká Crohnova nemoc je definována jako hodnota CDAI >450.CDAI (Crohn's Disea- se Activity Index) Tab.47 u muţů a <0. 2008). píštěle. abscesy .