You are on page 1of 23

www.referat.

ro

DIAGNOSTICUL FINANCIAR

I. CONSIDERAŢII GENERALE
Diagnosticul financiar constă într-un ansamblu de instrumente şi metode care permit aprecierea situaţiei financiare şi a performanţelor unei întreprinderi. Scopul diagnosticului financiar este de a aprecia situaţia financiară a întreprinderii. Pe baza acestui diagnostic are loc elaborarea unei noi strategii de menţinere şi dezvoltare în mediul specific economiei locale. În sens general, finalitatea diagnosticului financiar constă în oferirea de informaţii financiare at t celor din interiorul întreprinderii, c t şi celor interesaţi din afara acesteia. ! nd problema diagnosticului este pusă din interiorul întreprinderii "diagnostic financiar intern# utilizatorii pot fi conducătorii, acţionarii actuali sau salariaţii. $biectivul urmărit în acest caz este de a detecta eventuale situaţii de dezec%ilibru financiar şi de a adopta noi decizii de gestionare a întreprinderii. &ceste decizii se bazează pe identificarea originii şi cauzelor dezec%ilibrelor, pe de o parte, iar pe de altă parte, pe stabilirea măsurilor de remediere a dezec%ilibrelor. ! nd problema este pusă din e'teriorul întreprinderii "diagnostic financiar e'tern# utilizatorii pot fi analiştii financiari, acţionarii potenţiali, organisme bancare şi financiare sau c%iar statul. $biectivul urmărit este capacitatea financiară a întreprinderii de a genera profit, capacitatea întreprinderii de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt sau lung "lic%iditatea şi solvabilitatea întreprinderii#, precum şi valoarea întreprinderii. De cele mai multe ori utilizatorii e'terni au nevoie de un diagnostic financiar fie pentru acordarea de credite întreprinderilor "în special băncile#, fie pentru

luarea deciziilor de pătrundere în capitalul unei întreprinderi "acţionari potenţiali sau alte întreprinderi#. &t t analiza pe plan intern c t şi cea e'ternă au ca obiectiv aprecierea performanţelor întreprinderii şi a riscurilor la care aceasta este pusă şi urmăresc( analiza rentabilităţii) analiza riscului şi analiza valorii întreprinderii. De obicei, diagnosticul este efectuat numai în caz de grave dificultăţi sau c nd cineva cere o astfel de lucrare. *ndependent de rezultatele înregistrate de întreprindere sau de desfăşurarea evenimentelor, elaborarea unui diagnostic financiar trebuie să aibă loc periodic. Diagnosticul financiar identifică factorii favorabili si nefavorabili care vor afecta activitatea viitoare a întreprinderii. De cele mai multe ori informaţiile diagno ticului financiar tre!uie com"letate cu informaţii referitoare la mediul e#tern al $ntre"rinderii % tarea economiei& a ectorului de acti'itate(& informaţii referitoare la "otenţialul te)nic *i uman& "otenţial comercial *i +uridic& managementul $ntre"rinderii %informaţii de"endente de $ntre"rinderi(. Toate ace te elemente influenţea,- "erformanţele financiare ale $ntre"rinderii determin.nd& $n final& com"etiti'itatea ace teia. +olosind metode şi te%nici specifice, diagnosticul financiar permite aprecierea situaţiei financiare trecută şi actuală, pe baza informaţiilor furnizate pentru luarea deciziilor de către conducere acesta vizează viitorul. *nformaţiile necesare pentru efectuarea diagnosticului financiar sunt preluate din situaţiile financiare simplificate care cuprind( bilanţul, contul de profit şi pierdere, ane'a la bilanţ.

**. D*&,-$S.*!/0 +*-&-!*&1
1ealizarea diagnosticului financiar are ca obiectiv aprecierea st2rii de performanţ2 financiar2 a societatii la 34.45.5665. Principalele scopuri urmărite sunt( - aprecierea rezultatelor financiare obţinute)

4: 6.96 <.3..<5 45.situaţiile financiare anuale "5666-5665#) .$.=.:8 6.:54 8<.4.4 Structur 5665 Structur a mii.34:=58 35=5.<= <855=.64 <3.54 6 <8. 1ezultatele analizei pot fi utilizate pentru( .65 3<.=.8< 56.4 Specificatie *mobilizări necorporale *mobilizări corporale *mobilizări financiare &ctive imobilizate Stocuri !reanţe totale Disponibilităţi băneşti &ctive circulante !t.65 59=4= 4<<4464:.6< 4.9=:<85= :456.<8 89.evidenţierea modalit2ţilor de realizare a ec%ilibrului financiar) . 466 .elaborarea unui diagnostic global strategic) . 5<4<8:455 Structur a 7 6.abelul nr. <3.*> In/Inn0Inc0If Ac/St0Cr0D! At/In0Ac0Ra simbol *nn *nc *f *n St !r Db &c 1a &t 5666 mii. <.8 9546568=8 6 955<685== 43<8556= 49.5.fundamentarea deciziilor de gestiune) ..63 466 5664 mii.=.6. 4989435= .= 569=56659 =84:8493 88954==55 6..6: 59.lei 896:83 4<9333.fundamentarea politicilor de dezvoltare.e'aminarea randamentului capitalului investit) ..3.669 9.&0 &!. 3. &naliza structurii bilanţului 5. 4.8846< 36.4.=<4=88 59=4= 346=<3.99 =.8 9<:<696 43=<. 6.== 466 49:<=. &naliza ratelor de structur2 ale activului Datele sunt prezentate în tabelul nr.4: 5<.evaluarea riscurilor.alte materiale de documentare din evidenţa contabil2.93 568<69.6: 5. Sursele utilizate au fost( . 5:4.3593 959<<3548 .4..=4 4. 5.56 <8. de regularizare si asimilate .4998.4. 9:.8.lei .lei a 7 7 6.=: 4.activ .

1ata activelor imobilizate creste in 5665 la <8. utila?e si instalatii. -ivelul acestei rate este influentat nefavorabil de înregistrarea c%eltuielilor lunare cu amortizarea care diminuează valoarile ramase ale activelor imobilizate. 1ata imobilizărilor financiare/If3At ca urmare a ine'istenţei imobilizărilor financiare. -ivelul ei este ridicat datorita ponderii mare a dotarilor te%nice. 5664 fata de 5666 ( !a urmare a cresterii ponderii disponibilitatilor banesti in anul 5664 fata de 5666 si o mentinere relativ constanta a ponderii în totalul activului a .. • • • 1ata imobilizărilor necorporale/Inn3At are un nivel negli?abil.6<7 in 5664 datorita ac%izitionarii de imobilizari corporale. ec%ipamente.600000000 500000000 Active imobilizate 400000000 300000000 200000000 Active circulante 100000000 0 2000 2001 2002 CONCLU1II2 • 1ata activelor imobilizate/In3At m2soar2 gradul de investire a capitalului fi'. nivelul acestei rate este de asemenea negli?abil.=47 fata de 9. 1ata activelor circulante/Ac3At e'prim2 ponderea capitalului circulant.

5665 fata de 5664( Stocurile se mentin relativ constate. 5664 mii. 1ata activelor circulante scade in 5665 fata de 5666 cu 437.54 36.4= =6.lei 4=35=5565 4466666 343:53=<3 6 8=<845=6 8=<845== Structur ă 7 4:.. Datele sunt prezentate în tabelul nr.68 6 <.: :.4..=: 6.stocurilor si a creantelor totale se inregistreaza o usoara crestere a ratei activelor circulante in 5664 fata de 5666. care este nefavorabil.=: 6 .5 . <.98 : 4466666 =46859:5 6 4:655548 4:655548 Structur a 7 93.:. 6 =<:65656 =<:65656 Structur ă 7 58..lei 4=6=4.<3 1ezultatul reportat 1r Profit Pn 1epartizarea profitului 1ep . 5. 1ata disponibilităţilor/D!3At este influenţat2 de raportul dintre durata medie de încasare a creanţelor şi durata medie de ac%itare a obligaţiilor. cunosc nd o uşoară crestere în anul 5665. -ivelul aceste rate cserte in 5664 fata de 5666 si scade in 5665 fata de 5664.abelul nr.:..&naliza ratelor de structur2 ale pasivului 1atele de structur2 ale pasivului permit aprecierea politicii financiare a întreprinderii prin punerea în evidenţ2 a unor aspecte privind stabilitatea şi autonomia financiar2 a acesteia.3 6 :.=5 49. datorita scaderii semnificative a ponderii disponibilitatilor banesti in 5665 fata de 5664 si a scaderii ponderii creantelor in 5665 fata de 5664.5.6 5665 mii. • • • 1ata stocurilor/St3At ponderea stocurilor în total activ se menţine relativ constanta in perioada analizată.5 Specificatie !apital social 1ezerve &lte +onduri Simbol !PS 1ez +d 5666 mii.59 6.lei 4=35=556 5 4466666 4<59:89= . 1ata creanţelor/Cr3At creanţele au crescut permanent in valori absolute.. cu influenţ2 negativa asupra gradului de lic%iditate .<3 .<< 6.

9589=.4< 6. 6 56. 3 3<. = 999<45 6 9=56:5:9 4.0O! C"m/C"r0Itml S"ecificatie Rata ta!ilitatii financiare Rata autonomiei fin glo!ale Rata auton fin la termen Rata de indatorare glo!ala Rata de indatorare la termen Rata creantelor de tre.3<4 4 <88889:9 6 46:=569.&96 5>&:? 6&:6 6 5667 97&. de regularizare si asimilate @ pasiv ..=5 5:. 466 3=9=5<: =<4<4.3= 6.:4 =6.<3 8.33 466 !redite pe termen Îtml mediu şi lung "*tml# !redite pe termen scurt Îts "*ts# +urnizori şi asimilate +z &lte obligaţii de e'ploatare Datorii totale !t.45 6.&<: =.5= <.99 6.= 54343=<8 5 563=.85 8.0Fd0Rr04 Dt/Itml0It 0F.96 466 39<3:<6 346=.&69 >5&6> ?6&== 57&>: 6 5665 9.=6<=<6 8=486398 436<:84 5<4<8:45 5 4.&0 P&S*> $b Dt 1p Pt C"r/C4S0Re.<: 9..3= 959<<354 8 6.orerie Sim!ol C4834T C4R34T C4R3C48 DAT34T IT8L3C4R ITS3NFR 5666 97&:9 97&7< ..3: 84.68 45.36 3446=5<96 5994:3.Subventii pentru investitii !apital propriu Sbvi !pr 3<6:83= 4:<566:.6: 6 43.54 6 56.$.84 6 465<568=.99 56.3<=.33 499<<<.63 =6. 88954==55 6.3..=9 9.:.&== 9?&9> ?6&75 ::&95 6 .< =.

manifestand o tendinta de scadere accentuata in anii 5664 si 5665 datorita contractarii imprumutului pe termen lung.00 70. Se consider2 c2 e'istenţa unui capitalul propriu de cel puţin 4A3 din pasivul total constituie o premis2 esenţial2 pentru autonomia financiar2 a societatii. -ivelul acestei ratemanifesta o tendinta de scadere continua datoritaatragerilor aferente imprumutului pe termen lung.00 60.00 0. .00 50. În anul 5666 rata autonomiei financiare globale are un nivel bun.00 30.00 80.100. -ivelul ratei în perioada analizat2 înregistrează o tendinţă de imbunatatire ca urmare • a cresterii capitalului permanent ca urmare a contractarii unui imprumut pe termen lung.00 40.00 20.00 10.00 2000 2001 2002 Rata stabilitatii financiare Rata autonomiei fin globale Rata auton fin la termen Rata e in atorare globala Rata e in atorare la termen Rata creantelor e trezorerie CONCLU1II2 • 1ata stabilit2ţii financiare/C"m34t reflect2 leg2tura dintre capitalul permanent de care unitatea dispune în mod stabil " cel puţin un an # şi patrimoniul total. • 1ata de îndatorare global2BDat34t reflect2 ponderea tuturor datoriilor pe care le are unitatea în pasivul total al acesteia. 1ata autonomiei financiare globale/C"r34t arat2 gradul de independenţă financiar2 a societatii. • 1ata autonomiei financiare la termenBC"r3C"m arat2 gradul de independenţ2 financiar2 al unit2ţii pe termen lung.00 90. -ivelul ratei înregistrează o tendinţă de crestere accentuata în perioada analizată.

4 885.. Pentru perioada analizata cunoaste o tendinta de crestere.abel nr. 4 5 3 = 9 < 8 : .!%eltuieli cu materiale şi servicii B >aloarea adăugată .*mpozit pe profit B Profit net -r .reprezentand gradul de acoperire a necesitatilor de finantare a activitatii de e'ploatare cu surse e'terne de finantare.84:43 5.9.93 4<<. • 1ata creditelor de trezorerie.= 4.=6< .=8=< .4<93 :=3683 383=995: -553:. 46 44 45 43 4= 49 4< 48 4: 4.9<638 543<< 33:.=: 9.3434 8=<84538 .64=. &naliza soldurilor intermediare de gestiune .!%eltuieli financiare B Profit curent G 1ezultatul e'cepţional B Profit brut .36==83= .3=:. Se utilizeaz2 în fundamentarea deciziei de atragere a surselor împrumutate pe termen lung şi a urm2ririi modului în care s-a utilizat efectul de levier. 968::<8< <866:8.:6:: =:95.945338 466839.4::.8: 44=98=< 8:6=9<5< -.:3 4=5.< 38454<35 43.. 46.3 Specificatie D > nzări de mărfuri D Producţia e'erciţiului .*mpozite şi ta'e D Subventii pentru e'ploatare .• 1ata de îndatorare la termenBItml3C"r reflect2 gradul de îndatorare prin împrumuturi pe termen lung şi mediu.8=.abloul soldurilor intermediare de gestiune se prezintă astfel( .6 5549. 35:55:5<< =::3<93.<.95=8 96583:35 <33:::39 3:3=435.6< 6 6 6 956:6<6 ::66:53 54. Cste zero datorita necontractarii creditelor pe termen scurt. 56 54 simbol >mf Ee' !%mf !%ms >a *mp Sbv !%p CFC >pv &ve &ce !%a Pe >f !%f Pc 1e'c Pb *pr Pn 5666 5664 5664 mii lei mii lei mii lei 4=4=54 449::8 994.<:98 48.&lte c%eltuieli din e'ploatare .<36945 389.=3=33 4:655556 <66653.5.:4<=.!%eltuieli cu personalul @ totale B C'cedent brut de e'ploatare D >enituri din provizioane D &lte venituri din e'poatare .6 ==568444 <. 5.!%eltuieli privind amortizarea si provizioanele B Profit din e'ploatare D >enituri financiare .8 448.5= 85<595<.<5 <. <:.::<=3<: 5=4.:8466 8869:95< 3659<96= =<:65655 .96=.!%eltuieli privind mărfurile .56::== 854834 59.8= 3:.credite pe termen scurt.8 9948= 56398: 495<:5<:6 599<<3846 38.

@a/@mf0Ae#BC)mfBC)m CDC/@aBIm"0S!'BC)" 4e/CDC0A'eBAceBC)a 4c/4e0@fBC)f 4!/4c0Re#c 4n/4!BI"r 120000000 !aloarea a augata 100000000 80000000 60000000 %rofit in e#$loatare 40000000 20000000 0 %rofit net "#ce entul brut e e#$loatare 2000 2001 2002 • >aloarea ad2ugat2 %@a( e'prim2 creşterea de valoare rezultat2 din utilizarea factorilor de producţie. prin impozite. >aloarea ad2ugat2 asigur2 remunerarea participanţilor direcţi şi indirecţi la activitatea economic2 a întreprinderii( . îndeosebi a factorilor munc2 şi capital. prin salarii. ta'e şi v2rs2minte) .statul.personalul. indemnizaţii şi alte c%eltuieli) . peste valoarea materialelor şi serviciilor cump2rate de întreprindere de la terţi.

prin dob nzi. &naliza ec%ilibrului financiar Cc%ilibrul financiar reflectă respectarea la nivelul societatii a principiilor de finanţare consacrate în literatura de specialitate. • Profitul "rezultatul# curent %4c( este determinat de rezultatul e'ploat2rii şi cel al activit2ţii financiare. &cest indicator inregistreaza în perioada analizată o cresterepe seama( cresterii productiei e'ercitiului) alocarii subventiilor de e'ploatare) cresterii altor venituri din e'ploatare.întreprinderea.3. . • C'cedentul brut de e'ploatare %CDC( m2soar2 capacitatea potenţial2 de autofinanţare a investiţiilor. în m2rimi absolute. rentabilitatea procesului de e'ploatare. *n perioada analizata e'ercitiile financiare se inc%eie cu profit. prin deducerea tuturor c%eltuielilor din veniturile e'ploat2rii.creditorii. • Profitul "rezultatul# din e'ploatare %4e( m2soar2. -ivelul absolut al indicatorului are o tendinţ2 de creştere în perioada analizat2 datorata in principal cresterii productiei e'ercitiului. • Profitul net %4n( reprezint2. m2sura rentabilit2ţii financiare a capitalului propriu subscris si varsat de acţionari. în m2rimi absolute. dividende şi comisioane pl2tite) . . prin capacitatea de autofinanţare. 5.endinţa de creştere a indicatorului relev2 procesul de rentabilizare a activit2ţii de e'ploatare si pe seama altor venituri din e'ploatare realizate. prin dividende) .acţionarii. ceea ce afecteaza pozitiv rezultatul curent.. *ndicatorul inregistreaza o crestere in valoare absoluta determinata de influenta subventiilor de e'ploatare. &naliza soldurilor de gestiune pentru perioada 5666-5665 arat2 tendinţa de rentabilizare a activit2ţii.

:8344 <=:65469 5.= *ndicatori r 4 *mobilizări nete 5 Stocuri 3 !reanţeD!t. 35=5.= .- 5666 5664 5665 mii lei mii lei mii lei 4<<4464:.pasiv 43 Pasiv total B &ctiv total 4= +ondul de rulment 49 +ondul de rulment propriu 4< -ecesar de fond de rulment 48 .-#.3.36 5994:3. -ivelul indicatorilor de ec%ilibru este prezentat în tabelul nr.= =84:8493 =<4<4.84.= 999<45 4:<89<96< 6 9=56:5:9 4. 43=<.=6<=<6 436<:84 5<4<8:455 56<=<348 566.<<6 -<6.:88999 &on e rulment 'ecesar e fon rulment (rezoreria neta e 2000 2001 2002 . nevoie de fond de rulment "-+1# şi trezoreria netă ".6869 <564:<= 4=====93 <855=.93 89..3<44 <88889:9 38:5844.=.rezoreria netă C"m / C"r 0 Itml FR / C"m E In FR" / C"r E In NFR/%St0Cr0Ra(B%F.84 <485:<.:54 9<:<696 43<8556= 8<.<4= 5<48=:6 <94:.< 6 46:=565. 5.= 563=.0O!0R"( TN/FRBNFR/D!BIt 100000000 90000000 80000000 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 +ormula *n St !r Db 1a !pr *tml !pm *ts +z $b 1p Pt B &t +1 +1p -+1 . 9589=. de regularizare si asimilateactiv = Disponibilităţi băneşti 9 !onturi de regularizare si asimilate .8 955<685== 5:4.33 499<<<.3= 959<<3548 <8:684.3 3<.activ < !apital propriu 8 !redite pe termen mediu şi lung : !apital permanent .=<8.&precierea ec%ilibrului financiar se realizează prin intermediul indicatorilor de ec%ilibru ( fond de rulment "+1#. 346=<3.3593 346=..3<=.34:=58 4989435= :456.4998. 4:<566:.. !reante pe termen scurt 46 +urnizori şi asimilate 44 &lte obligaţii de e'ploatare 45 !onturi de regularizare si asimilate .<= 49.abelul nr. 88954==55 .6= 6 465<568=.

Pe întreaga perioad2 analizat2 fondul de rulment este pozitiv şi inregistreaza o crestere continua. În perioada analizată indicatorul înregistrează o tendinta de scadere in 5665 fata de 5664 determinata de cresterea -+1. ca urmare a faptului ca societatea a contractat credite pe termen mediu si lung.:9 5667 F :.rezoreria net2 %Tn( reprezint2 diferenţa dintre fondul de rulment şi necesarul de fond de rulment. fondul de rulment propriu nu are aceeaşi valoare cu fondul de rulment global. !a urmare a faptului că societatea a avut contractate credite pe termen mediu şi lung. 5665 F <>.5666 Rata de finantare a NFR 4onderea FR in "a i'ul total 4onderea NFR in acti'ul total NFR3FR FR34t FR3At F :6.57 >.:< 70 60 50 40 30 20 10 0 Rata e finantare a '&R %on erea &R in $asivul total %on erea '&R in activul total 2000 2001 2002 • +ondul de rulment %FR( este partea din capitalul permanent care dep2şeşte valoarea imobiliz2rilor nete şi este destinat2 finanţării activelor circulante. 6.. -evoile de finanţare ale ciclului de e'ploatare sunt suportate din datoriile de e'ploatare şi o parte a resurselor stabile situaţie care corespunde principiului .?.>.6? 9. • -ecesarul de fond de rulment %NFR( reprezint2 partea din activele circulante ce trebuie finanţate din surse stabile permanente.>< 75.?? 75. • . -ivelul indicatorului cunoaşte o tendinţă de crestere la nivelul anului 5665 ca urmare a cresterii substantiale a creantelor si a stocurilor societăţii. fondul de rulment propriu inregistreaza o tendinta de scadere continua in perioada analizata. 5.

abelul nr.54 < 1ata de lic%iditate curentă 8 1ata de lic%iditate rapidă : 1ata de lic%iditate imediată .9=:<85= 568<69. Cc%ilibrul financiar este sustinut pe seama subventiilor pentru investitii.<8 569=56659 83<4=8=9 4=93986:8 499389<8.=< 4.=. 6.9 r 4 5 3 = 9 *ndicatori Stocuri !reanţe Disponibilităţi băneşti &ctive circulante Datorii pe termen scurt +ormula St !r Db &cBStD!rDDb DtsB*tsD+zD$ b &cADts "!rDDb#ADts DbADts 5666 5664 5665 5:4.5< 6.=.3. precum şi evaluarea riscului incapacit2ţii de plată. 4.9 .=3 4. care reflecta ec%ilibrul financiar al societatii.53 6.<= 49.= . 43=<.93 35=5.34:=58 4989435= <855=.gestiunii financiare potrivit c2ruia la necesit2ţi permanente se aloc2 surse permanente. a imprumutului pe termen lung si a autofinantarii "amortizare D profit net#. 5. &naliza lic%idit2ţii societatii &naliza lic%idit2ţii societatii urm2reşte capacitatea acesteia de a-şi ac%ita obligaţiile curente "de e'ploatare# din active curente.3.:54 9<:<696 43<8556= 8<.36 4.54 4. *ndicatorii de lic%iditate sunt redaţi în tabelul nr.35 4.4998. cu diferite grade de lic%iditate.

4 1. • 1ata de lic%iditatea rapid2 B e'prim2 capacitatea firmei de a-şi onora datoriile pe termen scurt din creanţe şi disponibilităţi b2neşti.4 0. 0a aceast2 rat2 nivelul asiguratoriu este 4. în perioada analizat2. -ivelul asiguratoriu pentru aceast2 rat2 este de 4A3. 5.< . este in crestere.1. • 1ata de lic%iditatea imediat2 B apreciaz2 m2sura în care datoriile e'igibile pot fi acoperite pe seama disponibilit2ţilor b2neşti. ceea ce inseamna o diminuare a capacitatii de onorare a obligatiilor pe termen scurt din disponibilitati.2 0 2000 2001 2002 Rata e lic)i itate ime iata Rata e lic)i itate ra$i a Rata e lic)i itate curenta RLC/Ac3Dt RLR/%Cr0D!(3Dt RLI/D!3Dt • 1ata de lic%iditatea curent2 B compar2 ansamblul activelor circulante. urmata de o scadere la nivelul anului 5665.6 1.9. Se constata cresterea nivelului acestei rate la nivelul anului 5664.6 0. &naliza ratelor de gestiune 1atele de gestiune reflectă duratele de rotaţie a activelor imobilizate şi circulante prin cifra de afaceri e'primate în nr. cu ansamblul datoriilor pe termen scurt "scadente sub un an#.5.2 1 0.8 0. fiind situată peste nivelul asiguratoriu de 5A3. de zile şi redate în tabelul nr. -ivelul acestei rate. nivel care este atins în perioada 5666 @ 5665.

98 ::.<5 6.9=:<85= 9=56:5:9 5664 35:35:89: 346=<3.34:=58 35=5.<3 <. 4989435= .53 4=8. 5:4.2 0 2000 2001 2002 Rotatia activului total Rotatia imobilizarilor nete .4363= 955<685== 43<8556= 49.3.3 5665 =::. 46 44 45 43 4= *ndicatori !ifra de afaceri *mobilizări nete Stocuri !reanţe Disponibilităţi băneşti &ctive circulante +urnizori şi asimilate 1otaţia imobilizărilor nete Durata de rotaţie a activelor circulante Durata de rotaţie a stocurilor Durata de încasare a creanţelor Durata de rotaţie a disponibilităţilor băneşti Durata de ac%itare a furnizorilor 1otaţia activului total +ormula !a *n St !r Db &c +z !aA*n "&cA!a#'3<6 "StA!a#'3<6 "!rA!a#'3<6 "DbA!a#'3<6 "+zA!a#'3<6 !aA&t 5666 5548596=4 4<<4464:.<8 46:=569.5< 46.:: 59.:9 4.<3 mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei rotatii zile zile zile zile zile rotatii 250 200 150 100 50 0 *urata e rotatie a activelor circulante *urata e rotatie a stocurilor *urata e incasare a creantelor *urata e rotatie a is$onibilitatilor banesti *urata e ac)itare a furnizorilor 2000 2001 2002 1.< r 4 5 3 = 9 < 8 : .= 494.8 9<:<696 43=<.:: 89. /H mii lei 4.2 1 0.68 448.4 0.64 6.9< 6. 83.8 0.:: 6.:54 8<.4998.=.6< 558..6= =.84 44:.= 569=56659 465<568=..abelul nr.9: 45=.34 53.4 1.<= <855=..6 0.33 499.<.93 568<69.

>iteza de rotaţie a imobilizărilor nete este mica.RIn/Ca3In RAc/%Ac3Ca(G:<6 RSt/%St3Ca(G:<6 RCr/%Cr3Ca(G:<6 RD!/%D!3Ca(G:<6 RF. cunoscand o scadere in anul 5665 la 89.64 zile. -umărul de rotaţii a acestuia în perioada analizată reflectă o tendinţă de imbunatatire prin cresterea numarului de rotatii de la 4. -ivelul acestei rate nu se încadrează în limita unor decont2ri normale "36 zile#. cu tendinţ2 de scadere în anul 5664 urmata de o crestere accentuata in anul 5665.5<. • 1otaţia imobilizărilor nete/Ca3In Bimobilizările nete.9< zile. • Durata medie de ac%itare a furnizorilor înregistreaz2 o tendinţ2 de crestere în anul 5664.orilor e te nefa'ora!il ocietatii.<3 zile la 494./%F.:: zile de la ::. Ra"ortul dintre durata medie de $nca are a creanţelor *i durata medie de ac)itare a furni.:. avand un nivel satisfacator pe ansamblul perioadei analizate. cu o tendinta de scadere continua. • Durata de rotaţia activelor circulante înregistrează un nivel nesatisfăcător. Durata medie a unei rotaţii scade in anul 5665 fata de anul 5664 de la 558. cu influenţe negative asupra trezoreriei. • • Durata de rotaţia stocurilor înregistrează o tendinţă de scadere.<.3Ca(G:<6 RAt/Ca3At • 1otaţia activului totalBCa3At reflectă gradul de reînnoire a activului total prin cifra de afaceri. la 44:.34 . zile la 448. av nd pondere semnificativă în activul total .8 in 5664. În timp ce unitatea crediteaz2 beneficiarii. la 5. în . Durata de încasare a creanţelor scade în anul 5665 fata de 5664 de la 4=8. situ ndu-se peste limita considerată normală "36 zile#.

33 88954==55 /m 8ii leu >e !%e Pe B >e-!%e Pc Pn !pr &t rv B Pe A >e 43.. f2r2 dob nd2.9< zile. 4:655556 4:<566:..7 4:.<5 8=<84538 =<4<4.37 re B Pe A &t rf B Pc A !pr 45.= 5<4<8:455 5664 3:8=4::6: 358=4<=4= <66653.34 zile. 354:.:4<=.=7 48.8=7 rc B Pe A !%e 49.<. 4 5 3 = 9 < 8 : .8 -r.567 4.587 Hii lei Hii lei Hii lei Hii leu Hii lei Hii leu 7 7 7 F .8 .3<44 959<<3548 5665 98=5<5595 =:454894.5:7 49. . -ivelul ratelor de rentabilitate este redat în tabelul nr. &naliza ratelor de rentabilitate C'primă eficienţa utilizării resurselor materiale şi financiare în activitatea de e'ploatare la nivelul societatii în perioada analizată.337 44. Decala?ul nefavorabil dintre durata medie de încasare a creanţelor şi durata medie de plată a furnizorilor influenţeaza negativ trezoreria nete disponibilă.36==833 .= 8:6=9<5< =<:65655 346=. determinand societatea sa atraga noi surse pentru acoperirea golurilor de trezorerie. Specificaţie >enituri din e'ploatare !%eltuieli de e'ploatare Profit din e'ploatare Profit curent Profit net !apital propriu &ctiv total 1ata rentabilităţii veniturilor 1ata rentabilităţii resurselor consumate 46 1entabilitatea economica 44 1entabilitatea financiara Simbol 5666 53<6:555. 563<=45<6 35==6. beneficiaz2 de surse atrase de la furnizori doar 89..=47 59.abel nr.9=.4=7 4<.<. 5.5665 in medie cu 448.3=7 457 54.=.

avand insa valori reduse. *ndicatorul inregistreaza o crestere continua in perioada analizata. • 1entabilitatea veniturilor e'primă eficienţa valorificării produselor şi serviciilor oferite de unitate. 1ata rentabilităţii economice înregistrează un nivel relativ constant in perioada analizata. 1ata rentabilit2ţii financiare trebuie s2 fie superioar2 ratei medii a dob nzii.30.00+ Rentabilitatea resurselor consumate 2000 2001 2002 Rentabilitatea financiara re/4e3At E renta!ilitatea economica rf/4c3C"r E renta!ilitatea financiara r' / 4e 3 @e B renta!ilitatea 'eniturilor rc / 4e 3 C)e B renta!ilitatea re ur elor con umate În perioada 5666-5665 nivelul ratelor de rentabilitate este nesatisfacator. • 1entabilitatea costurilor m2soar2 eficienţa consumului de resurse umane şi materiale) se situeaz2 la un nivel sc2zut. at t proprii c t şi împrumutate. • 1entabilitate financiar2 m2soar2 randamentul utiliz2rii capitalurilor proprii.00+ 5.00+ 20. . înregistr nd apro'imativ aceeaşi evoluţie ca şi rata rentabilităţii veniturilor.00+ Rentabilitatea veniturilor 10. • 1entabilitatea economic2 reprezint2 remunerarea brut2 a capitalurilor investite pe termen lung.00+ 0. 1entabilitatea economic2 trebuie s2 fie la nivelul ratei minime de randament din economie "rata medie a dob nzii# şi al riscului economic şi financiar pe care şi l-au asumat acţionarii şi creditorii unit2ţi.00+ Rentabilitatea economica 25.00+ 15.

<.58 =. Pragul de rentabilitate al e'ploatarii este redat in tabelul nr.abelul nr. 5::836944 9 !osturi fi'e totale !f 49=<59859 59<=955=3 3:48895=9 < Har?a costurilor variabile HcvB>e-!v 6.36==833 3 Profit din e'ploatare Pe B >e-!%e :4=9<96= 436. 8ii leu Hii lei Hii lei Hii lei Hii lei Hii lei Hii lei Hii lei 7 zile - INTCR4RCTARCA @ALORILOR INDICATORILOR Homentul *ndicatorul realizarii Stare de pozitie pragului de rentabilitate min ma' min ma' 1isc mare de e'ploatare 1isc mediu de e'ploatare 1isc mic de e'ploatare 567 4667 567 4667 36= 4:3 36= 4:3 !oeficientul de elasticitate min ma' 5 < 5 < . Anali.H.:=. *ndicatorul de pozitie =.<<9<9 4.88 =. 3:8=4::6: 98=5<5595 4 >enituri din e'ploatare >e 563<=45<6 358=4<=4= =:454894. Specificatie Simbol 5666 5664 5665 53<6:555. 5 !%eltuieli de e'ploatare !%e 35==6.<<5 6. &precierea riscului de e'ploatare se realizeaza cu a?utorul pragului de rentabilitate.<89563: =3=4:4556 : Pragul de rentabilitate din >eprB!fArmcv e'ploatare .<99 6.997 35.9<7 36.= .6<<<886 4=66:4633 . :.1ata rentabilit2ţi financiare are o tendinta de crestere continua determinata de cresterea mai agresiva a rezultatului net in comparatie cu capitalul propriu.5=:866: = !osturi variabile totale !v 4554:=89< 4. 5.5<7 .=< 589. <66653. .relativ *po7B*pozA>epr 5:=.4: 46 Homentul realizarii PmB">eprA>e#I3<6 pragului de rentabilitate =.<==.89 585. : Nr.absolut *pozB>e->epr 5<.<<9 8 1ata mar?ei costurilor 1mcvBHcvA>e variabile 4:<9=4<45 5.46 44 !oeficientul de elasticitate JeB>eA">e->epr# /.9=6<48 .9.a "ragului de renta!ilitate din e#"loatare 1iscul de e'ploatare evalueaza capacitatea societatii de a se adapta la timp si cu cel mai mic cost la variaria mediului in care isi desfasoara activitatea.

00+ 20.00+ 25. -ivelul sau in anul 5665 se incadreaza in zona(K1isc mediu de e'ploatareK.00+ 5.55+ 32. in care veniturile acopera c eltuielile din exploatare.n icatorul e $ozitie Cvolutia indicatorului de pozitie C'olutia "ragului de renta!ilitate 300 290 280 270 260 250 240 230 220 21 0 200 1 90 1 80 284. !upa acest prag activitatea de exploatare devine rentabila. mai aproape de limita superioara decat de cea inferioara.00+ 15.Indicatorul de pozitie se gaseste in anul 2002 in zona:”Risc mediu de exploatare” in apropierea limitei inferioare. !oeficientul de elasticitate inregistreaza o scadere ramanand in zona(K1isc mediu de e'ploatareK. 35.00+ 0. aproape de zona:”Risc mare de exploatare”.26+ . Pragul de rentabilitate de e'ploatare la nivelul societatii cunoaste o evolutie constanta reflectand mentinerea capacitatii de adaptare a rezultatului e'ploatarii la conditiile specifice in care societatea isi desfasoara activitatea.00+ 2000 2001 2002 26. Pragul de rentabilitate de exploatare sau punctul mort operational este punctul.18 -omentul realizarii $ragului e rentabilitate 2000 2001 2002 C'olutia coeficientului de ela ticitate .00+ 10.56+ 30.46 275.75 272.00+ 30.

=:= 3. -r.a ri cului de faliment 1iscul de faliment reflecta posibilitatea de aparitie a incapacitatii de onorare a obligatiilor scadente ale societatii.*& LFK @ F&*0CS. 49. Pentru aprecierea riscului de faliment vom apela la functia LFK @ Failesteanu. 46 44 45 43 4= *ndicatori &ctive circulante Datorii pe termen scurt Profit net &mortizare 1ata credit scadenta Dobanda credit scadenta >enituri totale !reante !%eltuieli totale .= D Simbol &c Dts Pn !%a 1! Dob +/-!.909*G2+0.4147 INTCR4RCTARCA @ALORILOR FUNCTICI HDI -r. 4 5 3 = 9 < 8 : .H.27 4.4 .355 5=:.052*G3+3.C&-/ 5665 /. Stare 0imitele intervalului functiei LFK .3 . Anali.493 559.34:=58 =::4:65:4 4.8=8 Hii lei Hii lei Hii lei - >t !r !t &cADts "PnD!%a#A"1!DDob# >tA!r PnA!t “B”=0.1 2000 2001 2002 5.>.<:9 6.77 4.5 .444*G1+0.333*G4-1. 569=56659 Hii lei 499389<8. Hii lei 8=<84538 Hii lei 5.<36945 Hii lei 6 Hii lei =4.oeficientul me iu e s$ecialitate 4.8 7 6 5 4 3 2 1 0 .895 Hii lei 9:86==<=.

7 0 .2% care este mai mare decat limita inferioara a intervalului zonei favorabile privind riscul de faliment. .1 0 2.-$S.4 0 .2 2 .6 0 .6 1. 7 1.8 1.1 1 0 .66 Ha'im 6. 5. 8. !$-!0/M**0C D*&. 5. Structura financiara corespunzatoare.46 5. Solvabilitate patrimoniala ridicata. C'ista intarzieri privind incasarea creantelor.Hinim 4 5 3 = +aliment iminent Mona limita Mona intermediara Mona favorabila 6.25 &unctia /0/ 2002 societatea se afla intr&o zona favorabila.1 2 1. Structura activelor corespunde obiectului de activitate al societatii.66 "aloarea functiei #$” este de 2.3 0 . 5 1.4 1.8 0 . Cvolutie satisfacatoare a soldurilor intermediare de gestiune.2 1.96 4. =.5 0 .9 1.46 5.*!/0/* +*-&-!*&1 4UNCTC TARI 4.3 1. -ivel scazut al rentabilitatii. deci dupa functia bailesteanu 2 . C'istenta unei mar?e de siguranta financiara determinata de un surplus de surse permanente. 4UNCTC SLADC 4.96 4.3 2 . 3.2 0 . <.9 0 . ***. Pozitia societatii intr-o zona favorabila privind riscul de faliment "risc redus de faliment#. -ivel bun al ratelor de lic%iditate curenta si rapida. 9.

$bligativitatea a?ustarii tarifelor pentru prestarile dde servicii in domeniul gestionarii resurselor pe baza acordului de imprumut.3. Sustinerea partiala a rentabilitatii activitatii desfasurate prin subventii.radul de innoire a mi?loacelor fi'e este redus. =. . 9. RISCURI 4. 1isc mediu de e'ploatare. Powered by http://www. Cvolutia stocurilor si creantelor nu se incadreaza in limitele de eficienta.ro/ cel mai tare site cu referate . 1iscul te%nic este ridicat datorita uzurii fizice si morale a mi?loacelor fi'e. Durata de rotatie a creantelor si furnizorilor nu se incadreaza in limitele normale. 8. :. . <. 5.radul de uzura morala si fizica ridicat al bazei materiale.referat.