You are on page 1of 3

Matematika, grupe A i C, 2.

kolokvij
C grupa:
1. Izračunajte drugu derivaciju funkcije f(x) = 5x^4 + 6x^3-8x^2+4+10 u
točki 1
2. Odredite parcijalnu derivaciju drugog reda f_xy u točki (1,1) za
f(x,y)=x^3 y^2 + 2x^2y -3xy +4y
3. Izračunajte derivaciju funkcije f(x)= x^4 u točki 1
4.Izračunajte globalni ekstrem funkcije f(x)=x^3-12x-5 na intervalu I-1,3I
5. Izračunajte lokalni minimum funkcije f(x) = 6+12x - x^3
6. Odredite lokalni ekstrem funkcije z=2xy -x^2-2y^2+1
A grupa:
1. Izračunajte drugu derivaciju funkcije f(x) = 3x^4 -2x^3-4x+1 u točki 1
2. Odredite parcijalnu derivaciju drugog reda f_xx u točki (1,1) za f(x,y)=
(1/3)x^3 -y^2 -3x -2xy
3.Izračunajte derivaciju funkcije f(x)=6x-8 u točki 6
4. Odredite globalni minimum funkcije f(x)= 1-2x-x^2 na intervalu I-2,2I
5.Izračunajte/odredite koordinate lokalnog minimuma funkcije f(x)=x^33x
6. Odredite lokalni ekstrem funkcije z=f(xy)=x^2+y^2-2x+4y
Riješeno
B= 1. Drugu derivaciju funkcije u točki x=1
f(x)= 3x4+2x2+4x+1
fi(x)= 3*4x3+2*2x+4+0
fi(x)= 12x3+4x+4
f”(x)=12*3x2+4+0=36x2+4
f”(1)=36*12+4=36+4=40
B=2.Parcijalnu derivaciju drugog reda fxx u točki (1,1)
fxx(1,1)=?
f(x,y)=3x3+15y2-18xy+17
fxI= 3*3x2+0-18y+0=9x2-18y
fxxI= 9*2x1-0=18x
fxx”(1,1)=18*1= 18
B=3. Derivacija funkcije u točki 2
f(x)= 10x-8
f(x)=10*1-0=10
fI(2)=10
B=4. G.max na intervalu -1,3
f(x)=x3-12x-5
fI(x)3x2-12=0
fI(x)=3x2-12
fI(x)=0
3x2-12=0
3x2=12/:3
x2=4 /
x= 2
x1=-2 x2=2
f””(x)=3*2x-0=6x
f”(2)=6*2= 12>0

f(x)=x3-3x fII(x)=6x fI(x)= 3x2-3 fII(-1)=6*(-1) =-6<0 x=-1 max fI(x)=0 fII(1)= 6*1=6>0 x=1 je min 3x2-3=0 3x2=3/:3 x2=1/ f(1)=13-3*1=1-3= -2 x= 1 MIN ( 1.-2) x1= -1 x2= 1 A=6.koord.druga derivacija funkcije u točki 1 f(x)=3x4-2x3-4x+1 fI(x)=12x3-6x2-4 fII(x)=36x2-18x fII(1)=36*12-18*1=36-18=18 A=2.min na interval -2. Lok.derivacija funkcije u točki 6 f(x)=6x-8 fI(x)=6 fI(6)= 6 A=4.G.min.1) f(x.X=2 je minimum B=6.y)=xy+x2+y2+x-y+1 fIIxx= 2+0+0=2 fIX=y+2x+0+1-0+0 fIIxy=0+1+0=1 fIx=2x+y+1 fIIyy=0+2-0=2 fIy= x+0+2y+0-1+0 fIy=x+2y-1 2x+y+1=0 / *(-2) x+2y-1=0 -4x.1) A=1.lo. lokalni ekstram funkcije 2 varijable f(x.y)= 1/3 x3-y3-3x-2xy fIx= 1/3 *3x2-0-3-2y fIx=x2-3-2y fIIxx=2x-0-0=2x fIIxx(1.fun .eks.parcijalna derivacija drugog reda fxx u točki (1.2y-2=0 x+2y-1=0 -3x-3=0 -1+2y-1=0 -3x=3/: (-3) 2y=1+1 X=-1 2y=2 /:2 y=2 Stac.1)=2*1=2 A=3.toč ( -1.2 f(X)=1-2x-x2 fI(x)=0-2-2x= -2x-2 fI(x)=0 -2x-2=0 fII(x)=-2 -2x=2/: (-2) fII(-1)= -2<0 x=-1 x=-1 je maximum A=5.

1) f(x.fun u točki 1 f(x)=x4 fI(x)= 4x3 fI(1)=4*13= C=4.1)= 6*12*1+4*1-3 =6+4-3=7 C=3.f(x.nađi drugu derivaciju u točki 1 f(x)=5x4+6x3-8x2+4x+10 fI(x)=20x3+18x2-16x+4 fII(x)=60x2+36x-16 fII(1)=60*12+36*1-16 = 80 C=2. Globalni min f(x)=x3-12x-5 fII(x)=6x fI(x)= 3x2-12 fII(2)=6*2=12>0 fI(x)=0 x=2 je min 3x2-12=0 3x2=12/:3 f(2)= 23-12*2-5=-21 x2=4/ min ( 2.y)=x2+y2-2x+4y fIx= 2x+0-2+0= 2x-2 fIy= 0+2y-0+4=2y+4 fIx=0 => 2x-2=0 => 2x = 2/:2 x=1 fIy=0 => 2y+4=0 => 2y=-4/:2 y=-2 ( 1. -21) x= .y)=x3y2+2x2y-3xy+4y fIx=3x2y2+4xy-3y fIIxy=6x2y+4x-3 fIIxy(1.nađi derivac. Parcijalna derivacija drugog reda.y=? u (1.1) fIIx. (1.-2) fIIxx=2 fIIxy=0 fIIyy=2 C=1.2 x1=-2 x2=2 .