P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Apr 08, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב םצמצל רשפא יא הכוס ט ו

www.swdaf.com 1
םימש ידיב םצמצמ

ב קרפ תורוכב תכסמ הנשמ ו הנשמ
[ו] (ג"י תומש) רמאנש ןהכל םהינש רמוא ילילגה יסוי יבר דחאכ ןהישאר ינש ואציו םירכז ינש הדליו הרכב אלש לחר
ןהכל דחאו ול דחא אלא רשפא יא םירמוא םימכחו 'הל םירכזה ...

ו הנשמ ב קרפ תורוכב תכסמ ם"במרל הנשמה שוריפ
ו] [ רשפא יא , דחאה םדקי אלא תחאכ םישאר ינש ואצייש רשפא יאש םתנווכ . ..

א דומע זי ףד תורוכב תכסמ י"שר
םצמצל א"א - דחאכ ןהישאר ינש ואציש והינ יה ןניעדי אלו הלחת אצי דחאה אלא .

ב דומע זי ףד תורוכב תכסמ תופסות
םימש ידיב םצמצל רשפא - סרטנוקב 'יפ עאד הדילד ךה ןוגכ םצמצל םינווכתמב םדא ידיב ש"כו ךכב ןידיפקמ ןיאד ג"
םצמצל רשפא יאדוד רבד םוש וא הדמ םוש י"רל השקו יכיה יאמ םדא ידיב םצמצל א"א םימש ידיבד ןנברל היל איעבמ אק יכ
יש א"א ןנברל מ"מ דודמל ןינווכתמשכ רבדה םצמצל ןילוכיד יהנ ךחרכ לע אה תורייע יתש ןיב ןווכמ םצמצמ טישפ רבדה אה
ןווכמ םש וחינהלו דודמל וילע וקסעתנ אלו הלחתמ םש לפנ ומצעמש אוה םימש ידיבד ןויכד תורייע יתש ןיב םצמוצמ הארנו
םוצמצ ררבל רשפא יא ק"ה אלא םצמוצמ אוהש וב דדמנש םימעפש ףא םימש ידיב םצמצל א"א ד"מל וליפאד יברל
קדלו ררבל יאנפ ןיאש אכהד הדיל ןוגכ םימש ידיבש הלחת אצי הז יא קד ןהכל ןהינש ןיא ךכלו תוהש שיש םדא ידיב לבא
ןל איעבימ ררבל ...

םדא ידיב םצמצמ

ב דומע זי ףד תורוכב תכסמ ילבב דומלת
:יאני יבר יבד ירמא םימש ידיב םצמצל רשפא רמאד היל ןניעמש ילילגה יסוי יברל - יא םימש ידיב ןנברו ,םדא ידיב ש"כו
דיב ,םצמצל רשפא ?יאמ םדא י ... ;חבזמ תדממ ,םילכ תדממ עמש את תיצמד יכיה לכבו דיבע רמא אנמחרד םתה ינאש
היל אחינ דבעימל ... רמוא רזעילא 'ר ,תורייע יתש ןיב ןווכמ אצמנ :אנת ,םרמע בר רמא ןיבא רב אייח בר רמא !הלע יוה יאמ
ו תופתושב תחא הלגע ואיבי םירמוא םימכחו ,תולגע יתש תואיבמ ןהיתש רשפאד ןנבר ירבסק יא ?ןנבר ירבסק יאמ ;ונתי
תובורק אלו הבורק יאו !יתרת יתייל ,תובורק 'יפאו הבורקו ,םצמצל - !יתייל אל אדח 'יפא ש ואל אלא " יא :ןנבר ירבסק מ
הנימ עמש ,םדא ידיב וליפאו ,םצמצל רשפא .

ב דומע זי ףד תורוכב תכסמ תופסות
םימש ידיב םצמצל רשפא - ... הארנו םצמוצמ אוהש וב דדמנש םימעפש ףא םימש ידיב םצמצל א"א ד"מל וליפאד יברל
ןהינש ןיא ךכלו הלחת אצי הז יא קדקדלו ררבל יאנפ ןיאש אכהד הדיל ןוגכ םימש ידיבש םוצמצ ררבל רשפא יא ק"ה אלא
יאד תורייע יתש ןיב ןווכמ אצמנמ היל טישפו ןל איעבימ ררבל תוהש שיש םדא ידיב לבא ןהכל אוה םא ררבל רשפא יא תרמא
אתלימד קפסמ תולגעה יתש ואיבי אל ןיחבהל רשפא יאד ןויכ םצמוצמ אוהש ירקימד ןינמיזד תישירפד בג לע ףא םצמוצמ
ןכ עריאש קפסמ תולתל ונל ןיאו איה אחיכש אלד םדא וליפאו םצמצל רשפא יא ןנברלד ןניטשפ אנקסמבו אה ךותמו
ןיבוריעד ק"פב יארומא יגילפד היה בורכ הצחמ לע הצחמב (:חכ ףד) ןילוחד ב"פו דמועכ ץורפב (:זט ףד) הכלהד הארנ
םדא ידיב תוחפה לכל םצמצל רשפאד ילילגה יסוי יברכ בג לע ףאד םיוש םהש ונל המודשכ דמועכ ץורפ ירקד רמול ןיאו
שמ דמועכו בורכ יוה אלד אמעט שרפמ אהד הטיחשד הצחמ לע הצחמ ןכו םיוש םניא אמשד טוחש השמל אנמחר רמאד םו
(.חע ףד) קרוזה קרפב ןיטיגב ךירפד אהו אבור רייש אמשד םושמ קפסמ רוסא היה יכה ואלבד יל קופיתד אבור רודגו אבור
אהי 'יפאו תומא עבראב ידדה ידהב והייורת ותאד ןוגכ שרפמד תשרוגמ הניאו תשרוגמ הצחמ לע הצחמ יבג םצמצל א"א אהו
לילגה יסוי 'רכ הכלה תחא תבב ונווכ אל אמתסו םצמוצמ רבדה תויהל תוליגר ןיאש ךכב הנשמה דימעהל אוה קחוד מ"מ י
אבל תודעה תעובש 'פבו יסוי יבר ינמ אה ינשמו םצמצל רשפא יא אהו ךירפ תחאכ םהינש ורפכ יבג (.בל ףד תועובש)
ילילגה לגה יסוי 'רכ הכלה ןיאד עמשמ 'וכ ןנבר אמית וליפא ינשמ ןנחוי 'רו ילי ןיחא העברא 'פב ןכו יבג (.חכ ףד תומבי)
ילילגה יסוי 'רכ אנת ןל םיתס אל ןנחוי יברד אבילא ןנירמא ןאנש ימ עדוי יניא תויחא ותומכ הכלה ןיא םימש ידיבד הארנ ךכל
םימש ידיב ווה ןיחא 'דו תועובשד ךהו ותומכ הכלה םדא ידיב לבא ןיבוריעו ןילוחד איהה אחכומדכ רמאד אה ת"או ןני
רחא יחל ךירצ תומא עבראו וריתהל רחא יחל ךירצ ןיא תומא 'דמ תוחפ יובמ לש ונפודמ ךשומה יחל (:ה ףד) ןיבוריעד ק"פב
יחל ךירצ אל 'ח יובמ רמא ישא בר ץורפה לע הבורמ דמועב רתינ 'ז יובמב אלא ןרמא אל עשוהי 'רב אנוה בר רמאקו וריתהל
רמ דמועב רתינ שיפנ דמוע יא ךשפנ המ תומא הרשע יחלב ןיא ןכ םאד שוריפ יחל םושמ ןודנ שיפנ ץורפ יאו ץורפה לע הבו
רבדה ררבל רשפא יאד עמשמ לקהלו םהירבד קפס היל הוה ידדה יכ והייוורת וושד תרמא יאמ רשפא םלועלד רמול שיו
ששח אכיל שיפנ ץורפ ןיב שיפנ דמוע ןיבד ןויכ קפסמ םש דודמל םימכח וחירטה אל אלא דודמל םיווש םה כ"אא רוסיא
איה אחיכש אלד אתלימו דודמל רשפאש ןויכ רוסא היה אתיירואד ארוסיא היה םא םוקמ לכמו בר לע תושקהל ןיא הזו
ץורפ היל אריבסד עשוהי ברד הירב אנוה בר לע יאק םתהד רתומ דמועכ ץורפ ןל אמייקד ירתשל ימנ ידדה יכ ווש יכ ישא
רוסא דמועכ ימ ןועמש יבר ברהו םצמצל רשפא יאד ןנברכ ירבס בורכ הצחמ לע הצחמו דמועכ ץורפד שרפמ היה אלבני
םדא ידיב וליפא רמא אנמחר םיוש םהש רמול אצמת םאו הבורמ ץורפ רמיאד םושמ דמועכ ץורפהש ונל המודשכ ירשד ןאמו
רבד קפסד איהה יפט אחינ אתשהו בורכ הצחמ לע הצחמד אוהה שרפל שי הז ןינעבו אבור רודג רשפא יאד ןויכ לקהל םהי
ד"סב םצמצל רשפא יא הכוס ט ו
www.swdaf.com 2
דמוע יאד בג לע ףא םיוש םה אמשד אמלעב אששח םעטמ רוסא היה אתיירואד אקיפסד עמשמד יברל אישק לבא דודמל
םצמצלו ןווכל רשפא יאד בג לע ףא ימנ םתה תורייע יתש ןיב ןווכמ אצמנמ קייד יכיה כ"או רתומ שיפנ ץורפ יאו רתומ שיפנ
לגע יתש תואיבמד ןנבר ודומ םעטמ אלא רסא אל דמועכ ץורפ רסאד ןאמד דועו םיוש םה אמשד אתיירואד אששח םושמ תו
רוסיאלמ רתוי רתיהל תולתל היה םא לבא רתיהלמ רוסיאל יפט ילתמל אכיאו אבור טוחש אבור רודג השמל אנמחר ל"אד
משד םעטמ רסא אלו אבור ריישת אל השמל אנמחר רמאד םושמ ירשד ןאמ ןחכשאדכ רתומ היה ןכ םאו הבורמ ץורפה א
איההב ךירפד אהמו רתומ שיפנ דמוע ןיב שיפנ (דמועמ) ץורפ ןיבד ןויכ ירתשית אתיירואד קפס יוה וליפא יחלד איהה
סירג לאננח וניברד רבד םוש קדקדל ןיא (:וט ףד הכוס) םהיניב חויר שי םא יבג םצמצל רשפא אהו דמועכ ץורפד אתעמש
ניבר ןכו םצמצל רשפא יא אהו ןועמש ו אמלעב םצמצל רשפא יא ומכ יוה אלד ןכ הכלה אהיש היאר ןיא ימנ םת וניברלו
ןינע םושב םצמצל רשפא יא רמולכ אלא ףד) ןיתליכמ ףוסד איההבו םש שריפש ומכ דופשל ךכסה ןיב והשמ ריוא אהי אלש
ידיב וליפא ילילגה יסוי יברכ היל רבסד עמשמ ירישע וארקו ירישעב םינש ואצי (:ס א"אד ןנברכ יאד םימש

א דומע ט ףד תורוכב תכסמ תופסות
ילילגה יסוי 'רכ אלד הימרי ר"א אנת ןאמ - ןהכל הלט דח אלא ןתונ וניא םירכז ינש הדליש ןנירמאד אנת ןאמ ה"פ
זי ןמקל) ינש קרפב ינתקדכ דחאכ ןהישאר ינש ואציו ןיתינתמב ינתק אלדמ הדומ ילילגה י"ר 'יפא אכהד 'יפל השקו (. ןויכו
אחיכש אלד ילילגה י"רל 'יפא ואצי תחא תבב 'ירמא אל קפסמ תחא תבב ואציש וניאר אלד קפסמד יהנד שרפל ךירצו
הלט דח אלא ןהכל ןתונ ןיאד ילילגה יסוי 'ר הדומ רבדב רימחהל בוט טעומ קפסב מ"מ ומצעל ינש הלט שירפהלו .

א דומע ט ףד תורוכב תכסמ תופסות
ימ (ישא) בר רמא ץצוח וניא ונימב ן - אכה ל"י והמ ותאיצוהו ותוחא ותכרכ יעב (.ע ןילוח) השקמה המהב 'פב המית
ותאיצוהד םושמ אקוד רמול שי דוע ויחאמ יפט ונימ וניא איוה ותוחא ימנ יא ץצוח וניא ונימב יפט רמימל אכיא יונפ תצקמ
א לבא הציצח איוה אמלידד ןל אקפסמד אוה ותאצוהב ותוחא העייסש הציצח איוה אלד אטישפ ואיצוהל העייס אל ם ת"או
יאמא םירכזה ביתכד םושמ ןהכל דחא הלט םא יכ ןתונ וניא ה"פאו םצמצל רשפאד ילילגה יסוי 'רכ 'ינתמ יקומד [ייבאל]
יולתה רבדב אלא יכה רמימל רבתסמ אלד ל"יו הז אלו הז אל שודק אלו וניא תחא תבב הז רחא הזב וניאש לכ רמא אל
עמב הש תולח םינומש לע הטחשנש הדותו תויחא יתש שדקד אוההכ יכה רמא אל הילאמ האבה השודק לבא בג לע ףאו
יהנ ק"הד עמשמ אכיא אהימ הציצח םצמצל א"אד יהנ רמאקדמ רמאת םאו תקפמ והיינימ יה תיתיימ והיינימ יה רמימל ךיישד
לו אכיא אהימ הציצח ןנברל דחאה שדקיש אוה ןידו םצמצל א"אד היה םצמצל רשפא הוה יאד עמשמ שודק תויהל ול היה א
רבדב אלא 'וכ תחא תבב ['וכ] וניאש לכ רמא אלד [תישירפ] (ךירפ) אהו השק המו הציצח םעט אלב שודק ךאיה ןל השק זא
ילגה יסוי יברל ומכ םירכזה םעטמ ןישודק ןהיתש ןיאש ןנברל אחינ יכהלו םצמצל א"אד יהנ פ"הד ל"יו רובדב יולתה אלד יל
.הציצח יוהיל םוקמ לכמ רשפא יא והל אריבסד ןויכ םירכזה והל שרדימל רשפא

ב דומע חכ ףד ןילוח תכסמ תופסות
םצמצל רשפא יאש יפל - ילכב אוה הדומ םצמצל רשפא (.זי ףד) תורוכבד ינש קרפב רמאד ילילגה יסוי 'רל וליפא
תומוג וב תיאו ליאוה םתה רמאקדכ סרח כמ חיכוהל שיו םצמצל רשפא םדא ידיבד הכלהד ןא הצחמב יארומא וגילפאדמ
דמועכ ץורפב (:וט ףד) ןיבוריעד ק"פבו הצחמ לע אלא רסא אל רסאד ןאמל וליפאו קפסמ אירש יכיה םצמצל רשפא יא םאו
אבור רודג אבור טוחש השמל הירמגא יכהד םושמ םצמצל רשפא יאד הכלהד הארנ םימש ידיב והימו יחא 'ד 'פב רמאד ן
רמאד ילילגה יסוי 'רכ אנת םתס אל איה ילילגה י"ר ['וכ] אמינו ןאנש ימ עדוי יניא תויחא רמאד ןנחוי 'רל (.חכ ףד תומבי)
תשרוגמ הניאו תשרוגמ הצחמ לע הצחמ יבג םצמצל רשפא יא אהו ךירפד (.חע ףד) ןיטיגב קרוזה קרפבו םצמצל רשפא
ה תומא עבראב ידדה ידהב והייורת ותאד שרפמד שירב ת"או תחא תבב אבל ונווכ אל אמתסמד םימש ידיבכ יוה ימנ םת
רתינ שיפנ דמוע יא ךשפנ המ הנומש יובמב אמית וליפא ישא בר רמאקד יובמ לש ונפדמ ךשומה יחל יבג (:ה ףד) ןיבוריע
םהירבד קפס היל הוה ידדה יכ והייורת וושד תרמא יאמ יחל םושמ ןודינ שיפנ ץורפ יאו הבורמ דמועב םהירבד קפס לכו
רבדה ררבלו םצמצל רשפא יאד עמשמ לקהל והוחירטה אל לבא חרוט י"ע םוצמצב דודמלו ררבל רשפא םלועלד ל"יו
אחיכש אלד אתלימו הוש אוה כ"אא רוסיא ששח אכיל שיפנ ץורפ ןיבו שיפנ דמוע ןיבד ןויכ קפסמ םש דודמל םימכח
אוה ה יכ ווש יכ וליפאד ישא בר לע תושקהל ןיאו ברד הירב אנוה ברא יאק ישא ברד רתומ דמועכ ץורפ ל"יקד ירתשל ידד
ץורפד םתה רבס והיאו 'וכ ץורפה לע הבורמ דמועב רתינ 'ז יובמב לבא הנומש יובמב אלא ורמא אל םתה רמאד עשוהי
רוסא דמועכ וליפא םצמצל רשפא יאד ןנברכ ירבס וצמ דמועכ ץורפדו אכהד יארומאד שרפמ היה ןועמש ר"הו םדא ידיב
הצחמ לע הצחמ יוהד ונל המודשכ יגילפו אבור ריישת אל רמא אנמחר ןיוש ןה וליפאו אבור טחשד אמיאד םושמ ירשד ןאמו
יפט אחינ אתשהו דמועכ ץורפ יבג ןכו אבור טוחש רמא אנמחר ןיוש ןה וליפאו םייק אבור ראשנ אמיאד םושמ רסאד ןאמו
יוכל רשפא יאד לקהל םהירבד קפסד איהה ףא ןיוש ןה אמש אששח םושמ רוסא יוה אתיירואד קפסבד עמשמד השק לבא ן
יבג ןכו רוסיאה ןמ רתוי יוצמ רתיההשכ אתיירואד רוסיאב וליפא אירש אכהו ירש הוה שיפנ ץורפ וא שיפנ דמוע יאד בג לע
ימל םתה אכיאד יל הארנו ירתשת אתיירואד אקיפס יוה וליפא יחלד איההב ןכ םאו דמועכ ץורפ םניא תומא 'ח אמש שח
אקייד יכיהד ושוריפל השק לבא לקהל שי םהירבד קפסב אקווד יכהלו יחל םושמ ןודינ אהי אל הבורמ ץורפ וליפאו תומצמוצמ
רשפא יאד בג לע ףא ימנ םתה םצמצל רשפא םדא ידיבד תורייע יתש ןיב ןווכמ אצמנד אוההמ (:זי ףד) תורוכבד ב"פב
דומ םוקמ לכמ ןיוכלו םצמצל ןה וליפאו הבורק איה אמש ךשפנ הממ הלגע איבמ תחא לכד םושמ תולגע יתש ןיאיבמד ןנבר םי
אלא ןיוש ויהיש תויהלו םצמצל רשפא יא םלועלד ריפש יתא אמק שוריפלו תובורק וליפאו אנמחר רמא הבורקה תומצמוצמ
יאנת לשב ןיאצויו רתוי הבורק ןהמ תחא אצוי ימנ ןועמש ר"רה 'יפלד רמול שיו איה הבורק םאד ךשפנ הממ יאנת לשב םי
התריבח ליבשב איבת איה הקוחר םאו הב האצוי יוצמ וניא הז ןה תומצמוצמ אמש תרמא יאמ רתוי ןאכ ךיראהל ןיאו
.[רשפא ה"ד :זי תורוכב תופסותו 'וכ ץורפ ה"דת :וט הכוסב ראובמ רתויו] רתוי ה"עב שרפא (קפסו ה"ד :ה ףד) ןיבוריעבו
ד"סב םצמצל רשפא יא הכוס ט ו
www.swdaf.com 3
א דומע וט ףד הכוס תכסמ תופסות
דמועכ ץורפ - הארנ יסוי 'רכ הכלהד (םשו :זי ףד) תורוכבד ינש קרפ רמאד םדא ידיב תוחפה לכל םצמצל רשפא
בורכ הצחמ לע הצחמב (םשו :חכ ףד) ןילוחד ינש קרפבו דמועכ ץורפב אכה יארומא יגילפאדמ יבג םתה ןנירמאקד אהו
ןהינש ןיאמטד ןיוש ןהו םינשל וקלח ודומ והלוכ סרח ילכב םצמצל רשפא יאש יפל קדכ (םשו :זי ףד) תורוכבב ןנירמא
תומוג היב תיאד םושמ ונל המודשכ הצחמ לע הצחמ דמועכ ץורפ ירקו רשפא יא רמאד ןאמכ וליפא ןיתעמשד רמול ןיאו
ןיוש ןניא אמשד בג לע ףא ןיוש ןהש יוה אלד (:חכ ףד) ןילוחד ינש 'פבו (םשו :וט ףד) ןיבוריעד ק"פ אמעט שרפמ אהד
כהד םושמ בורכו דמועכ םושמ קפסמ רוסא אוה ה"אלבד םושמ היל קופיתו אבור טוחשו אבור רודג השמל אנמחר הירמגא י
אבור רייש אמשד קרוזה קרפב ןיטיגב ךירפד אהו (:םשו .חע ףד) יא אהו תומא עבראב ידדה ידהב והייורת ותאד יבג
םצמצל רשפא כב הנשמה דימעהל אוה קחוד םוקמ לכמ ילילגה י"רכ הכלה אהת וליפא אמתסמו תויהל תוליגר ןיאש ך
תחא תבב אבל ונווכ אל תודעה תעובש קרפבו (םשו .בל ףד תועובש) םצמצל רשפא יא אהו ךירפ תחאכ םהינש ורפכ יבג
ןנבר אמית וליפא ינשמ ןנחוי יברו איה ילילגה יסוי יבר ינשמו סוי יברכ הכלה ןיאד עמשמ ילילגה י ןיחא 'ד קרפ ןכו תומבי)
ילילגה י"רכ אנת ןל םתס אל ןנחוי יברד אבילא רמא ןאנש ימ עדוי יניא תויחא יבג (.חכ ףד הכלה ןיא םימש ידיבד הארנ ךכל
ותומכ הכלה םדא ידיב לבא םימש ידיבכ ווה ינהו ותומכ ןיתעמשד ךה חכומדכ אה המית שיו (.חכ ףד) ןילוחד ינש קרפבו
'ירמאד עברא וריתהל רחא יחל ךירצ ןיא תומא עבראמ תוחפ יובמה ךותל יובמ לש ינפודמ ךושמה יחל (:ה ףד) ןיבוריעד ק"פ
דמועב רתינ העבש יובמב לבא הנומש יובמב אלא ורמא אל עשוהי ברד הירב אנוה בר רמאקו וריתהל רחא יחל ךירצ תומא
ךירצ אל 'ח יובמב וליפא רמוא ישא בר ץורפה לע הבורמ יא ץורפה לע הבורמ דמועב רתינ שיפנ דמוע יא ךשפנ הממ יחל
םהירבד קפס לכו םהירבדד קפס היל הוה והייוורת ווש תרמא יאמ תומא 'ד יחלב ןיא כ"א רמולכ יחל םושמ ןודנ שיפנ ץורפ
לקהל רבדה ררבל רשפא יאד עמשמ קפסמ םש דודמל םימכח והוחירטה אל אלא ררבלו דודמל רשפא םלועל ל"יו ןויכ
התיה םא םוקמ לכמ איה אחיכש אלד אתלימו ןיוש ןה ןכ םא אלא רוסיא ששח אכיל שיפנ ץורפ ןיב שיפנ דמוע ןיבד
דודמל רשפאד ןויכ רוסא היה אתיירואד ארוסיא ץורפ ןל אמייקד ורתשיל ידדה יכ ווש יכ ישא בר לע תושקהל ןיא הזמו
עשוהי ברד הירב אנוה בר לע יאק םתהד רתומ דמועכ רוסא דמועכ ץורפ היל אריבסד ץורפד יארומא ינהד שרפל שיו
ץורפהש ונל המודשכ ירשד ןאמו םדא ידיב וליפא םצמצל רשפא יאד ןנברכ ירבס יצמ בורכ הצחמ לע הצחמו דמועכ
הבורמ ץורפ רמאד םושמ רסאד ןאמו אבור ץורפת אל רמא אנמחר ןיוש ןהש ל"תאו הבורמ דמוע אמיאד םושמ דמועכ
ל"תאו הצחמ לע הצחמ ןינעל ןכו אבור רודג רמא אנמחר ןיוש ןהש הטיחשד םהירבד קפסד איהה יפט אחינ אתשהו
דודמל רשפא יאד ןויכ לקהל ףא ןיוש ןה אמש אמלעב אששח םושמ רוסא היה אתיירואד אקיפסד עמשמד השק והימו
רתומ שיפנ ץורפ יאו רתומ שיפנ דמוע יאד בג לע (ימנ) קייד יכיה ןכ םאו אצמנד איההמ (םשו :זי ףד) תורוכבד ינש קרפ
יתש ןיאיבמד ןנבר ודומ ןווכלו םצמצל רשפא יאד בג לע ףא ימנ םתה םצמצל רשפא םדא ידיבד תורייע יתש ןיב ןווכמ גורה
אנמחר היל רמאד םעטמ אלא רסא אל דמועכ ץורפ רסאד ןאמל דועו ןיוש ןה אמשד םושמ אתיירואד ששח םושמ תולגע
ודג השמל הבורמ ץורפה אמשד םעטמ אלו אבור ר ץורפ ןיבד ןויכ ירתשת אתיירואד אקיפס יוה וליפא יחלד איההב ןכ םאו
רתומ שיפנ דמוע ןיב רשפא יא אהו סירג לאננח וניברד רבד םוש קדקדל ןיא םצמצל רשפא אהו ןיתעמשב ךירפד יאהמו
יוה אלד ןכ הכלה אהיש היאר ןיא ימנ םתסריגלו ת"ר ןכו םצמצל אמלעד םצמצל רשפא יא ומכ רשפא יא רמולכ אלא
וברקל רשכה ךכ לכ קחוד וניאד אצויו סנכנ אלמ ותוא רשכהב אלממשכ דופשל ךכסה ןיב והשמ ריוא אהי אלש ןינע םושב
דע רמולכ ףידעמב ינשמו לוספה לעו ריואה לע הבורמ רשכה ןיאש אצמנו לוספל רשכה ןיב והשמ ריוא אהי אלש לוספה לצא
אבש יתש םינותנ ויה םא םיפידעמ ןניא אמית וליפאד ינשמ אברו ריואה לכ הסכתנש ןאכמו ןאכמש םידופשה לע רשכה ןמ
אל רחא ןינעב לבא אברל ינהמ ברעו יתש אקווד ימנ יא לוספב ךמסנ רשכהש ריואה לכ הסכתי אלש רשפא יא ברע ןנתונ
ש הפדעה אלב רשפא יא ברעו יתש לבא ףידעי אל אמש ןנירזגד רשכה לופי אל בורב בותכש ומכ ןניסרג אל הז יפלו
ןיבוריעד אמק קרפבו ףידעמ וניאשב אמית וליפא אבר רמא םירפסה (:וט ףד) רפס םושב וניא ףד) תורוכב ףוסד איההבו
ןנברכ יאד םצמצל רשפא םימש ידיב וליפא רמאד ילילגה יסוי יברכ הל רבסד עמשמ ירישע ןארקו ירישעב םינש ואציד (:ס
ןיאש ירישע רשע דחאלו ירישע ירישעל ארק וליאכ היל הוהו וב קתש וליפאו ירישע יוה םדקש ותוא םצמצל רשפא יא ירמאד
הזב ןנימקואד םותיל טרפ ומא תחתד (:חל ףד) ןילוחד ינש קרפ ףוסד איההב ןכו ונממ ירישע םש רקענ אלש שודק רשע דחא
מה המהב קרפב ןכו םייחל שריפ הזו התימל שריפ בורה רחא םירבאב וכלה אבר יעבד אה יבג (.ע ףד ןילוח) השק שיו
תורקל ןווכתנו וריבחל והשמ םדק הזיא ריכהל לוכי ןיאד ןויכ םצמצל רשפא יא רבס וליפאד תורוכב ףוסד איהה תוחדל
בא םתה ןנירמאקד אהו ירישע רשע דחאל ךכ רחאו ירישע ירישעל ארקל ימד אל םארק תחא תבבו ירישע םהינש תבב ל
יתשריפדכ [אלא] םוצמצב תחא תבב שממ אל ישדק והייוורת תחא קרפו (.נ ףד ןיבוריע) והואיצוהש ימ קרפד אישק והימו
עמשמו וניא תחא תבב וליפא הז רחא הזב וניאש לכ רמאד הברל ירישעב םינש ואציו ךהמ ךירפ (.אנ ףד) ןישודקד ינש
שודק ןורחא ןיא הז רחא הזבד ןויכו היל אישקד ךאיהו התוחאו השא שדקמ ומכ הזל אלו הזל אל שודק אהי אל תחא תבב
ארתבמד רמול שיו שודק ויליאמ ירישע ךשפנ הממ םצמצל היל רשפא יאד ןויכ אכהמ הדיד םש תאירק לדד הז תויהל לוכי
.ורוביד תמחמ אלא שודק וניא םצמצל רשפא יאד ןויכ שודק אוה ךאיה ךירפ

כסמ תופסות ב דומע וט ףד הכוס ת
םצמצל רשפא אהו - . . . אמייק אלד ותסריג יפל אחינו תישירפדכ םצמצל רשפא יא אהו סרגד רקיע ת"ר תסריגו
לבא םצמצל רשפא יאד אכריפ ךה אכה ןנירמאק והלוכלד רוסא דמועכ ץורפ רמאד ןאמכ ייונשל אברו ימא יבר אתשה
וסא דמועכ ץורפ רמאד ןאמכ ייונשל אתשה ימייק סרטנוקה תסריגל אתכלהכ אלד ונייהו ר (:זט ףד) ןיבוריעד אמק קרפד
.רתומ רמאד ןאמכ הכלה ןניקספ


ד"סב םצמצל רשפא יא הכוס ט ו
www.swdaf.com 4
ב םצמצמ תווצמ

זי קרפ םילכ תכסמ הנשמ ו הנשמ
[ו] ורמאש הציבכ ךותל ןתונו תונטקבש הנטקו תולודגבש הלודג איבמ רמוא הדוהי יבר תינוניב אלא הנטק אלו הלודג אל
םימה תא קלוחו םימה האור לש ותעד יפל לכה אלא הנטק יהוזיאו הלודג יהוזיא ינעידומ ימ יכו יסוי 'ר רמא :

תכסמ הנשמ לע ם"במר ו הנשמ זי קרפ םילכ
… אלש הנטקה תא וניתחקב ךכו ,הנממ הלודג אוצמל ןיאש םיציבבש רתויב הלודגה וניתחקב ונעידויש אוה ימו יסוי 'ר רמא
,הנממ הנטק רתוי אצמת יסוי 'רכ הכלהו .הנטק אלו הלודג אל תינוניב וז הציבש םדא לש וניע תיארמל רוסמ רבדה אלא

קרפ םילכ תכסמ רישע ןוה ו הנשמ זי
… אמלעב יחיכשדל אלו ,אנניב יחיכשדל אלא יעיבב ןנישייח אל יסוי 'רל ןיב הדוהי 'רל ןיבד ,ולא ונירבדמ הלועה ללכהו
םהב רעשל ידכ םהירחא שפחל לארשי לע הרותה החירטה אלד ,תוממושה תורבדמו תוקוחרה תונידמב אלש ומכ ,
שרדמב אתיאדכ אמעט יאהמ תויחהמ בירקהל םחירטה .םאיבהל רסא הבדנב וליפאו (ו ז"כפ ר"קיו) יסוי 'רכ הכלהו ליאוהו
ןנירעשמ תינונבבש הלודגבד ה"כ 'פ הרהט הוקמב םתה יתחכוה הפי ,ןנירעשמ האור לש ותעד יפלד 'ר קדקדדמ ,
הכלה תורוהל רבדמבד קפס ןיא אהד ,אקווד הציבב םירשעמ דחא רבדמה רודד הציבה ןמ הנטק ורודבש הציבה חכשאו
התלע שממ תיעצמאהד חכומ ןאמ הורעיש ינונב ימבש תינונבב יאו ,האור לש ותעד יפל אלא הורעיש םימה י"ע אל תורודל
,םצמצל א"א םדא ידיבו ,ךכ ןידה ןיאד רחאמ וכרצוה אל סנל אה ,םימה י"ע הלועש ומכ םדיב חכשא 'רד אמית וליפא כ"או
ל ושקהש ומכ םימה ידי לע ינונב ןימבש תינונבה רבדמה רודד התוא םע קודקדב הכירעהל לוכי היה ךיא ,רימזיא ימכח י
אלא ,ולש תא התיהש ומכ שממ תיעצמאה רוד לש התיה אל אמלידד ,האור לש ותעד יפל אלא םימה י"ע אלש הדדמנש
םתה יתחכוהדכו רעיש הלודגב יאדו :קודו ש"ע

םינואגה תובושת - חסר ןמיס יבכרה
רגורג רועיש המכ .'ששו .ינוניב תיזו ןטק תיזו לודג תיז ןכו תינוניב תרגורגו הסגה ת רועיש יהי ךיאו ןירועיש וליא ירה
דחאו דחא לכו לקשמב ונמע אוה ךורב שודקה קדקיד אלו לקשמ וניתובר ושריפ אל לקשמב רמאת םאו .רועישל
רחאמ רועיש דומלל ךירצ ןיאו .ותבוח ידי אצי ירה ותעד יפל ותושעב הי 'ר ןנתד הנטקו תולודגבש הלודג איבמ 'מוא הדו
םימה תא קלוחו םימה ךותל ןתונו תונטקבש הנטק איה וז יאו תולודגבש הלודג איה וז יא ינעידומ ימ יסוי 'ר 'מא
האורלש ותעד יפל לכה אלא תונטקבש :

ד קרפ ןיבוריע תכסמ הנשמ ח הנשמ
ןב אנינח יבר ירבד תולוגע חור לכל המא םיפלא ומוקמ ול הכז ימוקמב יתתיבש רמאו הכלהב יקב וניאש וא ריכמ וניא םא [ח]
סונגיטנא תויוזל רכשנ אהיש ידכ תעבורמ אלבטכ תועבורמ םירמוא םימכחו :

ח הנשמ ד קרפ ןיבוריע תכסמ הנשמ לע ם"במר
ורמא תעבורמ הלבטכ , שעמל רשפא יאש יפל יפכ עבורמ האריי םא קיפסמש ךעימשה ךכיפל ,קיודמ עובר תושעל ה
רשפאש המכ דע ןעברל םינוכתמש םיעבורמה תוחולה ומכ םדאה תלוכי .

ח הנשמ ד קרפ ןיבוריע תכסמ רישע ןוה
תועבורמ הלבטכ .כ"ע ,םצמוצמ עבורמ תושעל א"אש ם"במרה םשב ברה בתכ . אוהש עקרקה לע לעפב אלא וניא הזו
תלב ךתוח תפומב הארמ יננהו ,רשפאו רשפא הסדנהה תמכח חכב הושה רבד לעד ,םוקמ לכב הוש י ... עבורמה והזו
:(ארויצ) שקובמה םצמוצמה

ב דומע הכק ףד הלח תוכלה (קבלא) לוכשאה רפס
םירועיש ראשו תבתוכלו תיזלו תרגורגל לקשמ שי םא םכל שרפל םתלאששו .אנשיל יאהב ארירש ברל הלאשבו
מב םכל שריפ ל"ז ןואג יאליה בר רמש םתשריפו ,םייברע לש םיפסכ לקש ,ףסכ ישילש ינשו ףסכ רשע השש הציב לקשמ
.לקשמ הל שי הציב אמעט יאמ לקשמ ראשל ןיא םאו דומלתב אלו הנשמב אל ףסכ לקשמ םירועש ולאל ןיאש םיעדוי ווה
רקע לכ ונלש ושקב ולאו , ם ישוע ויה םירנידה ןמ לקשמ רועש תתל ,ארקעמ ן ןייוצמש תוריפו תינטקמ רועישה ונתנש אלא
ונתשנש רמול ןיאו דימת הלודגה איבמ רמוא הדוהי 'ר ,תינוניב אלא הנטק אלו הלודג אל [ורמאש] הציבכ ונינש ךכו ,
,םימה תא קלוחו [םימה ךותל ןתונו] תונטקבש הנטקהו תולודגבש א ,הנטק הזיאו הלודג הזיא ינעידומ ימ יסוי 'ר רמא אל
האור לש ותעד יפל לכה םימה ורזחיש דע ןכותל ןתונו ןיעלוב ןניאש ןילכוא איבמו םימ אלמ סוכ םישמ אתפסותב שרופמו .
'ר ןיתעד אקלסו ,עורגל אלשו ףיסוהל אלש עודי לקשמ <הציבל ןיאש> המילש הנשמ ונדמל אה .ןקלוחו רזוחו ויהש תומכל
הציבב םירעשמ ךיאה ירמאקד יסוי 'רו הדוהי ,עודי לקשמ הל ץוקל ןיעדוי ויה אל 'רו הדוהי 'רמ םכחו לודג יאליה בר רמ יכו
ןנידבע 'ינתמכ אלא ,היה יסוי האור לש ותעד יפל לכה יפל םדא לכ הבייח הנשמהש היתעד תוה ןיכה יאליה בר רמו .
םתא םיצפח םא ,והודמלו וינפלשמ וארש המ וא ותעד יפל אוה הארש המ םכל שריפ ירהו ,ותעד ךומסלו והומכ תושעל
רתוי םא רסח םא השעי האור לש ותעד יפלו ,םתא ורעש ואל םאו ,ושע 'תעד יפל ןכ ורעשש וינפלש םימכח לע וא וילע .
תרגורגכו תיזכ ןינעל ןכו .האור לש ותעד יפל אוה םגו ,ינוניב אלא ןטק אלו לודג אל וניתנשמ וזב ןהמ דחא לכל שרופ ירה
ל ורעש ןנבר תצקד יאהו בק ישיפנ ילימ הב ןייולת הציבד םושמ ,תרגורגכו תבתוככו תיזכ ורעש אלו הציב םתעד יפ
האור לש ותעד יפל ןוניקבש םירועיש ינה לבא ,םתעד יפל הורעש ךכיפל הציבב ןירעתשמ ןוהלוכ רמועו הפיאו האסו :
ד"סב םצמצל רשפא יא הכוס ט ו
www.swdaf.com 5
א דומע חכק ףד הלח תוכלה (קבלא) לוכשאה רפס
... םיציבב רועש הרות הנתנ ןכלו םיציבהש יפל ,םירבדה לככ םהילעו ביתכדכ יניס רה לע ונתנ םירפוס ירבדש ,תוריפבו
םהילקשמו ,תומואה ןיב רזפתהל ןידיתע לארשיש םלועה היהו רמאש ימ ינפל עודיו יולג יכ ,םוקמ לכב תואצמנ תוריפהו
תשמ תודמהו ,םהל ןירמשנ ןיא לארשי ץראב םהילע ופיסוהשו השמ ימיב ויהש םהיתודמו לכבש ,תונידמבו תורודב תונ
תומוקמ המכב שרופמדכ ,ןהיתודמ םימכח ןישדחמ ויה רודו רוד . ..

טק הוצמ ךוניח תחנמ - החשמה ןמש תושעל אלש
(א) 'וכ תושעל אלש םיבייחש כ"חמ כ"ג אוהו עדוה אל לע ח"א כ"גו גגושב תאטח וא כ"ח ז"ע רבועו מ"הכהמ א"פ מ"רע .
מ"כב גהונו תוכמב 'ע תוקלמ מ"רב ראובמו כ"ח לש ןיואל לככ ימנ הבושת ןינעלו .ו"שחמ ץוח לארשי ישיא לכבו נ"וזב ז"כבו
ןיאו רובצל ורסמל ידכ ןושלה ס"שבו .רוטפ םירחאל ורכמל וא דמלתהל השע םא לבא ךוסל ידכ ואשע םא אקודד ס"שהמ
סל קר רוטפ השועש הנווכ הזיאל ה"הו מ"השל ךירצ רובצה ןיא תמאב יכ קוליח השוע םא כ"ג בייח חושמל מ"הש ךרד יכ ךו
אלו הזה לקשמכ השוע םא אקודו .החישמה תנווכ לע בייח נ"ה חירה תנווכ לע בייח חירהל וכרדד תרוטקב ומכ וז הנווכל
המטיפש ןמש ס"שה 'לו רוטפ רתוי וא תוחפ תיז ןמש וא ערג וא לקשמה לע ףיסוה לבא .בייח הזה השעמכו ערג אלו ףיסוה
ןיאצחל הלחת השוע םא ףא ללכ התנוכתמכ ה"לד רוטפ יאדו ערג וא ףיסוהב תמאב ךא .ןיגול 'ז השעש ןוגכ י"שריפו רוטפ
והומכ ה"לד רוטפש דמלנ מ"מ ךא ותנוכתמכ יוה הזד ןירקיעה לקשממ תיצחמ ןיגול הששל ןוגכ וללה תלוקשמה תדמ יפל
וטפ לקשמב ערגו ףיסוה םא לבא יצחב ףא בייח ג"הכ תרוטקבו הזה השעמכו בתכש מ"רה ןושלב ללכנ הזו כ"ג תרוטקב ר
.פ"זו ה"ערמ השעש הזל דצ לכל המוד 'יהיש ךירצש יצח אלו םלש אהיש ונייה םצמצל א"א א"יבד אמינ יא ע"צ הרואכלו
לו הצחמ וא רתוי אוה אמלד אדח תורבס 'ב אכיאד בורכ מ"עמ יבג ש"ר םשב 'כ ח"כ ןילוח 'סותבו חצור 'המ ט"פ מ"רע אכי
ש"עו רתוי יוצמ רתיההד ס"ס ןיעכ יוהד רשכ כ"ע טועימ אוה אמלד ארבס דח אלא ןויכ מ"המש השועב בויח ל"מה ןאכ כ"א
לקוש אמלד רוטפל תורבס 'ב אכיא ותדמכו לקשמכ םצמצתשכ כ"א ןוערג אלבו 'סות אלב הזה לקשמב ןירקיעה ל"צד
אלא ראשנ אלו רוטפ כ"גו תוחפב לקוש ד"א רוטפו רתוי בייח ךאיהו םוצמצה ןויכ אמלד בויחל 'א ארבס ] (תרוטק) תרכ [
'וקלמ וא ז"י תורוכב מ"כב 'סות 'ע וז ארבסו .מ"שו ז"ט הכוס וא ףיסוה אמלד השק 'ישעה לע םג אהד ק"ל תמאב ךא
םיסנ לע תוצמב ךומסת אל הרותה מ"מ מ"השב 'יה םיסנ המכד סנ י"ע 'יהד ל"פאד ףא ערג ותב זמורמ הז סנ קר הר
.ל"על םייק ולוכד ד"פל לכה לקשמבו הדמב תושעל הרותה התויצש מ"כ כ"א ש"המל הרות הנתינ אלד ןויכ תמאב ךא
בויח ןינעל ןכו הוצמ ןינעל ןה רשכ םצמצמ םא ולכש יפל א"ב . םש תורוכבד ס"שב שרופמ הזו רשפא יא ד"מא השקמד
םילכו חבזמ תודממ םצמצל לכבו דיבע רמא אנמחרד ה"אש 'יתו 'יל אחינ דיבע תיצמד יכיה א"בל הנתינ הרותהד ונייהו
ןיאד הרקמ עריא קר המצע ינפב איה הוצמה קר לקשמבו הדמב יולת הוצמה ןיא םש יתיימד והנה לכב לבא ותעד יפל
ןיעדוי ונא ז"ע תומוקמה לכו ע"ע יבג ןכו ןיעדוי ונא ןיאו 'אכ םהינש ודלונש הרקמ עריאש ךא רוכב תוצמ איהד ןוגכ ריפש ךייש
תורבס שי ז"עו םצמצל רשפא יאד ןויכ השענ ךאיה הרותהד םצמצל רשפא יא רמול ךייש אל ה"כ הוצמהד םוקמב לבא
הרהזאהו הוצמה ןכ וניחוכ יפכו ץראה לע א"בל הנתינ ץורפ ןכו ןכ ד"מל הטיחש יבג בורכ מ"עממ םש 'סות תישוק ק"ל כ"ע
א יא אה ולפלפו ירשד ןאמל תבש יבג דמועכ ץורפת אלו אבור ריישת אל השמל 'ירמגא הרותהד ןויכ תמאבד םצמצל רשפ
'ימצמצמ ונחנא ונחכ יפלד ןויכ רתוי וא תוחפ שי םא קיזי אלו א"ב תעד יפל יוויצה 'יה הצחמב יגס הטיחשהד 'ירמגאו אבור
.ש"המל אלו הרותה הנתינ ונלו ךייש אל לקשמב וא הדמב הרהזאו הוצמ שיש ה"כ רוציקב ללכה םצמצל רשפא יא רמול
םירועיש וא תיזכב םהש 'ירמגא הרותהד רוסיא וא הוצמ תליכא לכ ןכו םדא ינב תעד יפל םוצמצה הנתנ הרותהד
ונתעד יפל םוצמצה הנתנ הרותה הרותב שיש םירחא אהד םצמוצמ וא רתוי אוה אמלד 'ס יתש שיד ש"ר 'סל אבל ךירצ ןיאו
מחמ רוסיאה לכואד הוצמ תליכאב םימעפ רוסא תוחפ םגו לוכאל רוסא רתויד רתוי אוה אמלד ש"לו הצמ 'ה א"שע ת"לדעד ת
ןכ ונל התויצ הרותהו אתלמ אילת םדאה תעדב ו"א הוצמה םייקמ וניאד ןויכ קר רועישב יולת תוצמה ןיאש תוצמב לבא
י ז"עו םצמצל א"א יאדוב ןיעדוי ונא ןיאד הלאש עריא ךא המודכו רוכב ומכ ע"פב איה הוצמה ד"עלנכ םש אתגולפ ש
:הניחבה רוכב 'ירבדה יתאבה אל ןיידעו

בל ןמיס ןיליפת תוכלה םייח חרוא ןחלושה ךורע
הע ףיעס
ארותיתב הטמל םג הלעמל םג הוש עוביר תויהל ךירצש ראבתנ רבכו ןיב ןיליפת ט"ל 'יעסב ע"שה ילעב וניתובר ל"זו
ועבורמ ויהיש יניסמ השמל הכלה די לש ןיב שאר לש ןנוסכלאב ןרפתב ת אהיש ידכ ובחרכ וכרא ןיוכמ ןעוביר ויהיש ונייהד
אנוסכלאב אשמוח ירתו אתמא עובירב אתמא לכ ל"זח ורמאש ןוסכלא ותוא םהל לבא םיתבה םגו ןבשומ םוקמ עברל ךירצו
ל"כע ןכראו ןבחרמ רתוי אוה םא דיפקהל ןיא םיתבה הבוג לע אב אשמוח ירתו אתמאד ןובשחש בג לע ףאו וניא אנוסכל
הז ןובשח פ"ע ודודמיש הרזג הרותה מ"מ עודיכ תודמה ימכח ןובשח יפל ירמגל ןווכמ ש"ע ג"י 'יעס 'ל 'יס ד"ויב ש"מכ
[.ד"י ןיבוריע 'סות תישוק ץרותמו] הרמא הרותה מ"מ שממ עוביר תושעל םדא ידיב םצמצל א"אש רמאנ םא ףאש עדו
מה םייקת הזבו םצמצל ךתלכיבש המ יפכ השע תורוכבב ל"זח ורמא ןכו הוצ ק"מהב ילכו חבזמה תודמ ןינעל [:ז"י]
הדמ הרות הרמאש ש"ע היל אחינ דבעימל תיצמד יכיה לכבו דיבע רמא אנמחר 'מגה ל"זו אוה ןכ ןיליפתב נ"הו :


ד"סב םצמצל רשפא יא הכוס ט ו
www.swdaf.com 6
ומק ןמיס ב קלח העד הרוי השמ תורגא ת"וש
… ) אלב םג ןיליפתה לש עובר תדידמ ןינעב רשא בותכא בגאו פאקסארקימ ךירצהל ךייש אל הז אתיא עוברה אהד ,
אתמא לכ ל"זח ורמאש ןוסכלא ותוא םהל אהיש ידכ ובחרכ וכרא ןווכמ ןעוביר היהיש ונייהד ט"ל ףיעס ב"ל ןמיסב /ח"וא/
,אנוסכלאב ישמוח ירתו אתמא אעובירב ןווכמ ישמוח ירתו אתמאד ןובשחה ןיא אהד תואיצמב אכילש רבד והזו בתכדכ
"גמה ,ז"נ ףד ןיבוריע 'סותב אוה ןכו אתמא לכ ה"ד 'ח ףד הכוס 'סותמ ט"נ ק"ס א הזכ עוביר םג רשכש הנווכהש חרכהבו
ןווכמה ןוסכלאב אוהש ןווכמ וניאש עובירה דע ןווכמ ןוסכלאה ןיאש שממ ןיעבורמ ןהש ןיליפת הלחתכל םג רשכש אצמנו
רתוי ישמוח ירתב ל ק"ס /ב"ל 'יס ח"וא/ ז"טה ירבדו) , ורעיש שממ ובחרכ וכראש רומג עובירב 'יפ בתכש ןיהומת הרואכל ג"
ותנווכ ילואו ,'סותה ירבד הינימ היתטימתשיאו תמאהכ אלד אוהד ,ףסונ ןישמוח 'ב ןוסכלאב ול שי ול שיש רועישה לכ םימכח
ורהו ךרואה ןובשח יפל וב שיש ףא ובחר לע רתוי וכראש לכ טעמל אוהד תוצבשמב ג"מפה בתכדכ קר ןובשחה היהש ומכ בח
,(שממ עובירב ,אתרופ יפט אלא קוידב רתוי ישמוח ירת ןוסכלאה היהי אל ירה פאקסארקימ י"ע עוביר השעישכ כ"או
הלעמ םוש אכיל לבא רשכ כ"גש ףאו . ז"י ףד תורוכבב אתיא אה ימנ הז אלב ףא םגו םצמצל א"א ד"מל 'מגה השקהש
,חבזמה תדמו םילכה תדממ א"נבד השעמב ףא תו י ,ול אחינ דבעמל תיצמד יכיה לכבו דיבע רמא אנמחרד םתה ינאש ץר
םצמצל א"אבו ,הפי ומצמצ אל םלועלו י"שרפו אוהש םג רשפאו תוחפ טעמ אוהש רשפאו רתוי טעמ אוהש רשפא ירה
ש ךיאו םצמצל א"א אה כ"גש ןיליפתד עובירב םג אוה יאדו ןכו ,הלחתכל אנמחר רישכה ןלוכש חרכהבו ,םצמוצמ הארנ
םצמוצמ וניא אימש יפלכש ףא הלחתכל רשכה עובירה אוה ןיעל . רובס היה ל"צז יולה ז"ירגהש ה"רתכ כ"שמ לע אלפו
פאקסארקימב ןיליפתד עוביר ודדמישכ הלעמ שיש ( …

זל ןמיס אי קלח תוכלה הנשמ ת"וש
רעטעמילימ לש דדומ י"ע ןיליפתב עובירה דודמל
.ו"משת לולא רקיה ידידי דובכל ו"יה 'וכו . .ט"השדחא

דודמל םויהכ וגהנו תועבורמ ויהיש מ"מל הכלהד ט"ס ב"ל 'יס ח"א ע"שב ראובמה ןיליפתב עוביר ןינעל ךתלאש רבדב
רעטעמילימ לש דדומ י"ע תועבורמ ויהיש ןיוכל קר ולאכ ןירישכמב קדקדל ךירצ ןיאש יתרמא ינאש עמשו הזמ רתויו
העומשה תמא םאה .

רבכש רבדה ןכ ילכ ראשל אל םגו הזב אצויכו ספוקסארקיימו סרעטויפמאקל הנתינ אל הרותהש םימעפ הברה יתרמא
הארמלו ונילצא הליגרה הדידמהו ןיעה תואר יפל השעי אלא ולא םירישכמ םהל ןיאש איזורג ישנא ושעי המו תונמוא
תורשיב האורש םדאל טופשי ויניע ב גורתא הארמ ןינעל ט"יבמה בתכ הז ןיעכו , 'יס א"גמב אבוה ש"כב לסופה תיזזח
,וזמ הלודגו ט"ערת ןיליפתב עוביר ןינעלד בתכש ג"נ ףד עלעפייטסאמ ק"הגהמ תוגהנהו תוכלהב דחא יל הארה בושו
ל"ז םילודגה תעדל יתנווכש ה"בו ,כ"ע הליגר היארב ןיעה תואר יפל והזש רמא א"וזחהש הנע דימת ג"הכמ היאר תצקו ,
למל ילכ תושעל רוסאש .השעמה תווצמ ראש לכב ןכו ,ןפח וינפחב אקוד אלא תרוטק םינפח א ךירצש טושפ אה יאדוו לבא
עבטה ךרדב רשפאה יפכ עובירב קדקדל .ו"עק 'יס ב"מ ןייעו

ו"מ ז"י 'פ םילכ 'סמ ןייעו תינוניב אלא הנטק אלו לודג אל ורמאש הציבכ יהוזיאו הלודג יהוזיא ינעידומ ימ יכו יסוי ר"א
הנטק אלא האור לש ותעד יפל לכה הלודג אלו הנטק אל הוש 'יהת הציבה תאזש םדאה דמוא לא בש ןינעהד מ"רהפו
יסוי יברכ הכלהו הדידמב אלו םדאה תעד דמוא לע ןיכמוסד ימנ ראובמו , ירועיש לקשמב לוקשלד יתאבה רחא םוקמבו
רוסאו אוה הללק ןמיס הוצמ אלד ג"הכ לש וינפח אלמב ג"הכב םג ראובמ ב"ע ז"פ תוחנמ) לודג ןהכ יתיבחב םגו סופד ושע
הללקבד ןויכ סינכיו סינכי ינטרוט ילכב יאד דיבד אטישפ ילכב וא דיב תולחל ןקלחמ המב 'מגב ךירפ (תודמד ב"פ ןייעו
ד"פ ןיבוריע מ"היפ ם"במר ןייעו) ,רעשי אלא לקשמב שי ןורסח הברדאד אצמנ ש"ע אערא חרוא ואל לקשמב םכמחל םתלכאו
לע ףא עברל םיליגר א"נבש ךרדכ רמולכ תעבורמ אלבטכ אנת ךכיפל םוצמצב עבורמ אלבט תושעל א"אד םש ב"ערבו ח"מ
ןידדומ ויהו שדקמב ויה תותנש תודידמ ראש ןינעל והימו (ג"נקס א"אב ג"מפבו ט"נ תוא ר"א ןייעו םוצמצב עבורמ וניאש יפ
.ק"ודו ןטקה השנמ ,שפנו בלב ט"השוד .

רבד ת"וש איק ןמיס םייח חרוא קלח ביצי י
(ה םוקממ ךשוחו רוא תדידמ לש תונוכמב אילת אלו ,לארשי לכ ועדיש המ ןמזו רועיש לארשיל רסמנש שמשכ רורב
ק"הותה ונל הרסמש םינמיסה יפל תוארל ןיעה לכויש המ םוקמ לכל קר ,הפונו ץראה תפמ יעדויל רסמנש ורבחל דחא
םוקמ לכל הנש תומוקמ ןתואבו , .הלילו םוי ןיאש ו"ח רמול ןיא הלילו םוי שיש אנד תמדקמ וג

לוכשאה רפסב יתאצמש יתחמש דאמ המו ףד הלח 'להבו ,םימיה ולאב ידיל ת"ישה ןמיזש [ח"ירפת םילשוריב ספדנה ב"ח]
הציב לקשמ םכל שריפ ל"ז ןואג יאליה בר רמש 'וכו ןואג ארירש ברל הלאשבו ,ליחתמש א"ע ו"כקו ב"ע ה"כק ןיא םאו 'וכו
תוריפו תינטקמ רועישה ונתנש אלא 'וכו ףסכ לקשמ םירועישה ולאל ןיאש םיעדוי ווה ,לקשמ הל שי הציב ט"מ לקשמ רעשל
ןנידבע 'ינתמכ אלא 'וכו ונתשנש רמול ןיאו ,דימת ןייוצמש האור לש ותעד יפל לכה ולאשנו ,א"ע ח"כק ףדב םשו .םש ןייע
'וכו ל"ז םינואגה ת הנתנ ןכלו לכב תואצמנ תוריפהו םיציבהש יפל 'וכו יניס רה לע ונתנ ס"דש תוריפבו םיציבב רועיש הרו
תורודב תונתשמ תודמהו 'וכו תומואה ןיב רזפתהל ןידיתע לארשיש םלועה היהו רמאש ימ ינפל עודיו יולג יכ ,םוקמ
םניאו תומייק םהש םיציבבו תוריפב תודמה ל"ז םימכח ולת ךכלה ,'וכו תונידמבו םש ןייע 'וכו תונתשמ ט"פ 'יס ובלכבו .
ספדנו] הבישיה רועישב הזב יתכראהו .םש ןייע אלד אכיאו אלילקד אכיאד ןל גיהנ אל לקשמ רועיש ןכאו ,בתכש ד"בארהמ
ק"הובאל לודג דוסי הזמו .ל"מכאו םיציבה ונטקתנש ז"טק םיחספב ח"לצה ש"מ ןינעל [א"לש 'מע ו"מ ןוילג אבס לארשיב
רו ז ק"הוב .לקשמב רעשל וגהנ אלש ע"י

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->