You are on page 1of 12

1. DEPOZIT LA TERMEN Noţiune.

Contul de depozit la termen este un cont deschis pe o perioada minimă determinată, pe numele unui Client, având o funcţie de economisire. Tipuri de depozite. Depozite la termen : – depozit constituit pe o perioadă determinată dar nu mai puţin de 30 de zile; – dobânda variabilă sau fixă; Caracteristici 1. Constituirea unui cont curent de depozit se face în numerar sau prin virament prin debitarea contului curent sau de economii al clientului. 2. Sumele din dobânzi aferente conturilor de depozit constituite de Client se colectează în contul curent sau în contul de depozit al Clientului. 3. Pentru conturile curente, de depozite la termen cu dobândă variabilă, fixă, progresivă, dobânda este calculată la 365 zile; pentru depozitele cu dobândă variabilă, dobânda poate varia pe perioada depozitului în funcţie de piaţa financiar-bancară. 4. Retragerea oricărei sume din depozit pînă la termenul pentru care a fost constituit precum şi retragerea sumei din contul de economii care va afecta soldul minim, atrage după sine desfiinţarea acestuia. Suma şi dobânda recalculată de către bancă reieşind din rata dobânzii stabilite şi practicata de Bancă la momentul desfiinţării depozitului, vor fi rambursate clientului. Suma dobânzii supraplătite primite de către client va fi reţinută din contul clientului. DEPOZIT LA TERMEN   Asigură rezerve financiare pentru situaţii neprevăzute Permite păstrarea economiilor în deplină siguranţă Monedă: MDL, EUR, USD Durată: 30–1095 zile Valoarea depozitului:  Depunere iniţială de la 500 MDL/ 100 USD/ 100 EUR în dependenţă de tipul de depozit. Dobânda: Fixă şi flotantă Calculul dobânzii este efectuat reieşind din soldul efectiv din cont, cu sau fără capitalizare.

1

în condiţiile şi limitele prevăzute de Legea nr. 2 . contul de economii şi alte documente necesare deschiderii de conturi la bancă. Informaţii generale privind garantarea depozitelor Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar(în continuare . este posibilă setarea transferului dobînzii calculate la un card bancar. Avantaje: Siguranţă: Mijloacele din contul de depozit sunt garantate.Fond) garantează. în limitele plafonului stabilit de Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar Accesibilitate: Soldul minim este de numai 500 MDL.Lege). în dependenţă de tipul de depozit.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar(în continuare . depozitul se reînnoieşte automat. la orice unitate Mobiasbancă.       INFORMAŢII PRIVIND SISTEMUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR 1. legalizată notarial Actul sau copia actului autentificat notarial (procura) ce atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul.Pentru depozitele la termen cu plata lunară a dobînzii. depozitele în monedă naţională şi valută străină deţinute de rezidenţi şi nerezidenţi persoane fizice în băncile autorizate. şi fără capitalizare. Contul de depozit poate fi deschis la orice filială sau reprezentanţă a Mobiasbancă. Documente necesare:  Copia şi originalul actului de identitate (buletin. Rentabilitate: Dobânda acordată la plasamente/depozite este competitivă pe piaţa bancară. Dobânda fixă asigură protecţie în cazul fluctuaţiilor de pe piaţa financiară. Pentru aceasta este de ajuns de completat o cerere tipizată la unitatea băncii în care contul este deschis.575-XV din 26. Comoditate: În cazul în care la expirarea termenului clientul nu doreşte să închidă depozitul cu dobândă variabilă. 100 EUR.12. paşaport) În cazul deschiderii contului de către o persoana împuternicită la documentele menţionate mai sus se prezintă: Copia actului de identitate al titularului de cont. Disponibilitate – imediată. Operaţiuni permise pe parcursul termenului depozitului: depuneri de numerar. 100 USD – în dependenţă de tipul de depozit.

luându-se ca bază soldul acestora conform situaţiei conturilor din 2 ianuarie 1992. 3 . a) şi b) d) depozitele persoanelor fizice terţe care activează în numele persoanelor consemnate la pct. Fondul suspendă plata depozitelor persoanelor fizice cărora li s-a intentat acţiune în instanţă privind legalitatea depunerilor. Nu sunt garantate următoarele depozite: a) depozitele administratorilor băncii b) depozitele persoanelor fizice acţionari ai băncii care deţin minimum 5% din capitalul ei c) depozitele soţilor şi rudelor da gradul întâi şi al doilea ale persoanelor consemnate la pct. Depozitele persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător nu cad sub incidenţa Legii. funcţii similare enumerate la pct. la situaţia din 2 ianuarie 1992. Tipuri de depozite garantate şi negarantate Fondul garantează depozitele ce au un forma unui sold creditor care rezultă din fondurile existente în conturile persoanelor fizice sau în situaţii tranzitorii create prin operaţiuni bancare ce urmează a fi restituit de către bancă în condiţii legale şi contractuale aplicabile. atât cele în vigoare. în întreprinderi afiliate şi societăţi dependente. reprezentată printr-un titlu de creanţă emis de bancă. a) şi b) f) depozitele persoanelor fizice care au obţinut de la bancă dobânzi sau alte avantaje financiare în condiţii preferenţiale g) depozitele persoanelor fizice în Banca de Economii S. iar hotărârea judecătorească nu a devenit definitivă j) toate instrumentele care intră în noţiunea de capital reglementat al băncii. precum şi cele ce au forma unei datorii către o persoană fizică.A. Informaţiile privind tipurile de depozite(operaţiuni bancare) garantate se găsesc în materialele destinate informării publicului despre serviciile acordate de către bancă. Nu sunt considerate depozite soldurile creditoare care servesc drept garanţie operaţiunilor efectuate de bancă în numele deponentului.2. cât şi cele perfectate la data de 29 iulie 1994. care sunt deja garantate de stat prin Legea privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor la Banca de Economii h) titlurile de creanţă la purtător i) depozite declarate ilicite prin hotărâre judecătorească. a) şi b) e) depozitele persoanelor fizice ce deţin.

În absenţa unei astfel de prevederi în contractul de depozit. Modul de calculare a sumei garantate Mărimea obligaţiei băncii faţă de deponent se calculează prin însumarea tuturor depozitelor acestuia. Dacă banca deţine o creanţă asupra deponentului. stipulată în contract. depozitul comun se împarte egal între deponenţi. faşă de bancă. Nivelul plafonului de garantare Plafonul de garantare a depozitelor(suma maximă plătită unui deponent) este 6000(şase mii) lei moldoveneşti. Echivalent în lei al depozitelor în valută străină se determină reieşind din cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină respectivă la data indisponibilităţii depozitelor. În cazul unui depozit comun. expirate şi neplătite. 3 din prezentele informaţii. În circumstanţe excepţionale şi în cazuri speciale.3. indiferent de numărul şi mărimea depozitelor sau valuta în care s-au constituit la bancă. se ia în consideraţie la calcularea mărimii obligaţiei băncii în funcţie de plafonul de garantare prevăzut la pct. Administratorul solvabilităţii – persoană desemnată de către instanţa judecătorească pentru supravegherea şi/sau administrare patrimoniului debitorului în cadrul procesului de insolvabilitate. Notă: 1. 2. Plata compensaţiilor către deponenţii garantaţi se va efectua în termen de cel mult 3 luni de la data primirii informaţiei privind depozitele garantate. Depozit comun – depozit constituit de două sau mai multe persoane fizice sau depozit asupra căruia două sau mai multe persoane au dreptul de operare contra semnăturii uneia sau mai multor persoane care au constituit depozitul. Plata compensaţiilor Fondul poate mandata(împuternici) una sau mai multe bănci să plătească depozitele garantate. având în vedere avantajele care pot obţinute prin vânzarea acestei datorii la preţul de piaţă. 5. mărimea obligaţiei băncii faţă de acestea se reduce cu mărimea obligaţiei lui. inclusiv a dobânzilor datorate şi neplătite la data constatării indisponibilităţii depozitelor. 632-XV din 14. Fondul va efectua plata depozitului în cazul în care administratorul insolvabilităţii consideră inoportună compensarea depozitului garantat cu datoria faţă de bancă. cu acordul 4 . întocmită de către administratorul insolvabilităţii în termen de 5 zile după validarea creanţelor conform Legii insolvabilităţii nr.11. partea fiecărui deţinător. 4.2001.

la solicitarea Fondului. perioada în cursul căreia va avea loc plata. mandatate să efectueze plata. după caz. Plata depozitelor garantate poate fi efectuată şi altor persoane în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova(în baza procurii. adoptatorii sau tutorii/curatorii acestuia. Notă: Validarea creanţelor – procedura judecătorească de confirmare a veridicităţii datoriilor băncii aflate în proces de insolvabilitate. Informarea deponenţilor În situaţia în care depozitele devin indisponibile. 7.Guvernului. Încasarea compensaţiilor Încasarea compensaţiei se face de către titulari de depozite. certificatului de moştenitor. 6. denumirea băncii. Fondul poate prelungi cu cel mult 3 luni termenul de plată a depozitelor garantate menţionat. etc. maximum două prelungiri.). adică nu pot fi restituite de bancă faţă de care s-a intentat proces de solvabilitate. 5 . În situaţia în care mărimea obligaţiei băncii faţă de deponent este mai mică decât nivelul plafonului garantat. Guvernul poate acorda. Compensarea plăţii depozitelor deschise în favoarea unei persoane minore se efectuează către părinţii. Fondul nu poate invoca limitele de timp menţionate pentru a nu garanta depozitul unui deponent care nu a fost capabil să solicite la timp garanţia. condiţiile şi formalităţile necesare obţinerii depozitelor garantate. Fondul va acorda deponentului o compensaţie egală cu mărimea obligaţiei băncii. Fondul publică la sediul tuturor unităţilor ei teritoriale şi în cel puţin 2 ziare de circulaţie naţională o informaţie privind plata depozitului indisponibil. nici una dintre care nu va depăşi 3 luni.

http://www. % Modalitatea de calcul a dobânzii Modalitatea de fixare a ratei dobânzii Posibilitatea de suplinirea contului Posibilitatea de retragere din cont Mobiasbancă 500 Banca de Economii EnergBank 3 000 7.2. http://energbank.A.5 Fără capitalizare Fără capitalizare Fixă/Flotantă Flotantă Da Da Nu Nu Sursa: http://mobiasbanca.md/types-of-deposits.com/individual/depozits.md/plasamente. “Banca de Econimii” S.A.bem.A. “EnergBank” S. lei Rata anuală a dobânzii. 6 . Tabelul 1 reflectă Analiya comparativă a depozitelor cu termen de 18 luni la băncile comerciale “Mobiasbancă Groupe Societe Generale “S. Analiza comparativă a depozitelor cu termenul de 18 luni Tabelul 1 Criterii de comparaţie Suma minimă.75 Făra capitalizare Flotantă Nu Nu 1 000 8.

82 100 100 100 II 5. Tabelul 2 reflectă activitatea de atragere a depozitelor a băncii comerciale Mobiasbancă.64 49.3.36 lei 415 534 816 399 566 559 815 101 375 2073 431 995 1996 065 700 4069 497 695 2012 % 50.98 lei 115 323 254 579 369 902 2013 % 31.02 68.57 50.46 541 9559 100 854 100 100 Sursa : Bilanţul contabil pentru anii 2011.95 338 313 3.18 26.43 49. Tabelul 2 Informaţii referitoare la activitatea de atragere a depozitelor a băncii comerciale Mobiasbancă № Categoria depozitului lei I Depozite la termen cu dobândă Depozite ale persoanelor 959 fizice 351 599 Depozite ale persoanelor 348 juridice 094 173 Total depozite la termen 1307 cu dobândă 714 629 Depozite la termen fără dobândă Depozite ale persoanelor 32 fizice 398 298 Depozite ale persoanelor 547 juridice 690 186 Total depozite la termen 581 fără dobândă 535 169 2011 % 73. 7 .54 94.2012 şi 2013.05 9221 96.

4. a Diagrama 1.1 Structura depozitelor în anul 2013 Depozite cu dobândă 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 persoane fizice persoane juridice suma Sursa: Elaborat de autor în baza datelor privitor la depozitele la termen cu dobândă luate din Bilanţul băncii Comerciale Mobiasbancă Diagrama 1.2 Depozite fără dobăndă 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Persoane fizice Persoane juridice suma Sursa: Elaborat de autor în baza datelor privitor la depozitele la termen fără dobândă luate din Bilanţul băncii Comerciale Mobiasbancă 8 .

4.b Evoluţia depozitetelor în perioada 2011-2013 Diagrama 2.535.Din diagrame se observă că depozitele la termen cu dobândă în anul 2013 a persoanelor juridice depăşesc suma depozitelor persoanelor fizice.169 1 2 3 9559854 Sursa:Realizat de autor în baza datelor din Bilanţul contabil al băncii şi anume a totalului depozitelor cu dobândă Diagrama 2. Acelaşi lucru fiind foarte observabil şi la depozitele fără dobândă.1 Depozite cu dobândă Suma 4069497695 581.2 9 .

În luna a 5-a s-au extras din cont 4 000 lei şi apoi suplinit cu alte 10 000 lei.Depozite fără dobândă Suma 4069497695 581. Studiu de caz O persoană fizică a deschis un deposit în sumă de 12 000 lei pe o perioada de 6 luni. Rata anuală a dobânzii este de 6 %. Dobânda capitalizată lunar iar rata dobânzii. rata dobânzii s-a mărit cu 1% .flotantă. Să se determine dobânda aferentă a depozitului şi rata efectivă a dobânzii. 1)Calculăm dobânda aferentă primei luni 2) Calculăm suma în a 2-a lună 10 .169 1 2 3 9559854 Sursa:Realizat de autor în baza datelor din Bilanţul contabil al băncii şi anume a totalului depozitelor fără dobândă Din graficele prezentate mai sus concluzionăm că în perioada 2011-2012 ambele tipuri de depozit cresc în sens pozitiv însă în perioada 2012-2013 valoarea lor scade.535. În a 3-a lună.

63 Dobânda.S2= S1+D1= 12000+60=12 060 lei 3) S3= S2+D2=12 060+60.53= 18368.15 Răspuns: Dobânda aferentă creşte de la o luna la alta iar rata efectivă a dobânzii este 5.1 106.63lei 7) Calculăm dobânda totală =60+60.3 lei ( ) 4) S4= S3+D3= 12120.3=12120.78 lei 8) Calculăm rata dobânzii efective 9) Înregistrăm datele în tabel Luna 1 2 3 4 5 6 ∑ la început.7+71.lei 12000 12060 12120.1lei 6) S6=18262.3 70.3 12191 18262. 11 .1+106.3+70.63 Modificare (+/-) -4000.7 71.53 107.22 %.3 12191 18191 18368.1+106.lei 12000 12060 12120.53+107. + 10000 ∑ la sfârşit.7= 12191 lei 5) S5=(12191-4000+10000)+ 71.3+70.1= 18191+71. lei 60 60.15= 475.1 18368.1=18262.

Concluzie : Activitatea de atragere a mijloacelor băneşti în conturi de depozit in B.Aceasta a fost cauzat de creşterea stabilităţii monedei naţionale şi creşterea încrederiiîn depozite în MDL pe parcursul anului 2011 si 2012. în numerar sau prin virament şi utilizează aceste mijloace total sau parţial pentru a acorda credite sau a face investiţii pe propriul cont şi risc. în monedă naţionalăsau străină. cu sau fără dobândă ori cu orice alt beneficiu. În acelaşi timp. banca atrage dela persoane fizice şi juridice depozite la vedere sau la termen. -tipul valutei depozitului. Structura depozitelor s-a modificat. desigur. Portofoliul de depozite al Băncii a continuat să crească concomitent cucreşterea sistemului bancar. 12 . -condiţiile produsului de depozit.Groupe Societe Generale” S.” Mobiasbancă.A este reglementată în politicile şi standartele interne de lucru.Rata dobânzii la conturile de depozit se stabilesc în funcţie de: -suma depozitului.C. datorită unei balanţări bune a mixului de produse şi a unei politici de marketing efciente. -termenul de plasare. brandul Societe Generale obţinut ca rezultat al achiziţionării Băncii de către Societe Generale.Ratele dobânzilor la depozite pentru clienţi se stabilesc în procente anuale. Rata dobânzii la depozite poate fi fixă sau flotantă pentru tot termenul de plasare. Alt avantaj competitiv important care a contribuit lasuccesul în atragerea depozitelor de la public este. fie la vedere. Depozitul este o sumă de bani depusă care urmează să fie rambursată latermen. în rezultatul creşterii depozitelor în MDL. fie în condiţiileconvenite în comun de către deponent sau de împuternicitul acestuia şi de depozitar. În conformitate cu legislaţia în vigoare. nivelul de creştere al depozitelor persoanelor fzice atins de Bancă pe parcursul anului 2012 a depăşit substanţial nivelul sistemului bancar.