You are on page 1of 15

UNIVERSITATEA DIN PITESTI Facultatea de Stiinte Juridice si Adminitrative Specializarea Drept

CONTRACTE E IN CO!ERTU

INTERNATIONA

Student" C#irita I$ana% aura An IV& 'rupa (

.................................................................12 *iblio!rafie................................................1... El $e di$tin!e de contractul comercial intern prin elemente de internaţionalitate...2.............3 3............................1) &........... Principalele contracte de comerţ internaţional..... Cla$ificarea obli!aţiilor................................1........ care !enerea(ă raporturi -uridice "ntre parteneri din ţări diferite $au cu alte elemente de e+traneitate........................)*(* CUPRINS 1............................. Condiţiile de validitate a contractului.........................................................14 1....................................................5 6..4 6........ "n $copul de a crea. Definirea contractelor de comerţ internaţional Comerţul e+terior $e concreti(ea(ă "n contracte internaţionale....................................................... care e$te a$emănător cu cel $pecific raportului -uridic de comerţ internaţional........... 2 ... Elementele contractului de comerţ internaţional............................................. Contractul de comerţ internaţional e$te acordul de voinţă reali(at "ntre doi $au mai mulţi participanţi la comerţul internaţional din $tate diferite.........2 2.................. 'a(ele precontractuale.3................................2........................ Limba aplicabilă contractului de comerţ internaţional............4 5.................... Definirea contractelor de comerţ internaţional............................................4 6.... %omentul perfectării contractului de comerţ internaţional........................................................ %odurile de $tin!ere a obli!aţiilor....6 &..........3 4............. Locul perfectării contractului........................................................ 'ormarea contractului de comerţ internaţional.................. bli!aţiile "n dreptul rom#n...........................5 &............................................................. Contractul de comerţ internaţional repre(intă una din cele mai importante in$tituţii -uridice ale dreptului comercial internaţional........................................................................... inclu(#nd orice contract comercial convenit "n raporturile cu $trăinătatea $au cu pieţele e+terne...................6 &............... modifica ori $tin!e raporturi -uridice de comerţ internaţional.....................

1 2. contractul de e+port in$talaţii comple+e. contractul de barter. contractul de franc2i$in!. 1n con$ecinţă. fiindu. Elementele contractului de comerţ internaţional Contractele de drept comercial internaţional au elemente comune cu a celorlalte contracte. convenţiile internaţionale $au u(anţele comerciale cu caracter internaţional. Călău(a. de repre(entare. 2))). d+ Cauza / repre(intă $copul "n vederea căruia partenerii contractuali "0i dau con$imţăm#ntul.r-il$r / e$te un acord de voinţă "ntre două $au mai multe per$oane. Dreptul comerţului internaţional. *ombo0.m/ntul p. 9ribuna Economică. :ever . de curta-. contractul bu(in! option. 1<<<.=1. care "nc2eie un contract $au un alt act -uridic unilateral. contractul de conce$iune e+clu$ivă. Contracte interne şi internaţionale. Doru *lă-an.o mare diver$itate 0i prin faptul că aparţin ordinii -uridice naţionale din $tate diferite. contractul internaţional de tran$port de mărfuri.i aplicabile le!i$laţiile mai multor $tate.Con$ecinţa internaţionalităţii contractelor comerciale con$tă "n faptul că raportul -uridic pe care "l !enerea(ă ie$e de $ub !uvernarea unui anumit $i$tem de drept naţional.r-il$r / $e caracteri(ea(ă printr.45 Dana *ivolaru. a+ Capacitatea p. "n$ă unele din ace$tea pre(intă anumite particularităţi din cau(a interferenţei cu elementul de internaţionalitate. contractul de lea$in!. pp. c+ O. . Ed.235 3 . Ed. de 1 2 %edeanu 9iberiu.iectul c$ntractului / $emnifică acţiunea $au inacţiunea la care părţile $e obli!ă prin contract.Con$tantin. contractul de e+port de mărfuri "n con$i!naţie. 3ce$te condiţii $e aprecia(ă "n funcţie de le!ea aplicabilă contractului 4le+ contractu$5. 3. fiind nece$ar $ă fie licită 0i morală "n ca(ul oricărui !en de contract.+ C$nsim-. Principalele contracte de comerţ internaţional 1n lucrarea 6Contracte interne 0i internaţionale72 $unt enumerate următoarele contracte internaţionale8 contractul de v#n(are internaţională de mărfuri. p. capacitatea lor -uridică e$te diferită.. "n funcţie de le!ea aplicabilă $tatutului lor -uridic. Dacă pre$taţia $e referă la bunuri $e includ 0i ele "n obiectul contractului. Deva. "ntruc#t fiecare ţară poate interpreta "n mod diferit ace$te noţiuni. *ucure0ti.

. a unei oferte de a contracta cu acceptarea acelei oferte. p. op.2o?.Con$tantin.o $in!ură limbă $au "n mai multe.comi$ion. Limba alea$ă poate $ă nu aibă nici o le!ătură cu elementele obiective referitoare la $tatutul $ocietăţii $au al părţilor contractante.4 3 4 %edeanu 9iberiu. de ma!a(ina-. de bro>era-.23& 4 . 6. 5. obiectul 0i cau(a. de licenţă de brevet. de pre$tări $ervicii.. @edactarea $e poate reali(a "ntr. Doru *lă-an. de e+pediţii internaţionale. op. de lo2n. opt#ndu. 236. $ub $ancţiunea con$tr#n!erii de $tat "n ca( de nee+ecutare de bunăvoie. de >no?. de a cere $ubiectului pa$iv denumit debitor de a da. dacă părţile optea(ă "n ace$t $en$. de a$i$tenţă te2nică. Aaliditatea contractului pre$upune "ndeplinirea condiţiilor e$enţiale privind capacitatea. de factorin!. 56 Dana *ivolaru. Limba aplicabilă contractului de comerţ internaţional Părţile contractului au libertatea deplină $ă alea!ă limba "n care e$te redactat ace$ta. "mplinită prin "nt#lnirea.. de turi$m internaţional. :ever . *ombo0. de control. ca de e+emplu limba en!le(ă "n domeniul contractelor maritime3. con$imţăm#ntul. de monta-. a nu face ceva. de proiectare.cit. a face. de a$i!urare.cit.$e pentru limba de circulaţie internaţională adecvată domeniului comercial 0i $pecificului contractului re$pectiv. de mana!ement. pe deplin concordantă $ub toate a$pectele. de $ervice te2nolo!ic. bli!aţiile "n dreptul rom#n bli!aţia comercială con$tă "n raportul -uridic care re(ultă din acte obiective $au $ubiective de comerţ "n conţinutul căruia intră dreptul $ubiectului activ denumit creditor. pp. de navlo$ire. 4. de con$ultin!. Condiţiile de validitate a contractului 1nc2eierea contractului e$te repre(entată de reali(area acordului de voinţă al părţilor a$upra cau(elor contractuale.

Cla$ificarea obli!aţiilor :e poate face după58 1. acte -uridice 4contracte.1. 6. "n acea$tă cate!orie intr#nd cva$itotalitatea obli!aţiilor5 . "mbo!ăţirea fără -u$t temei.5 4. nu $e confundă cu obli!aţia de a preda. obli!aţii opo(abile terţilor 4$criptae in rem5 ce $unt $tr#n$ le!ate de po$e$ia lucrului. de a face 4obli!aţii po(itive5 . %odurile de $tin!ere a obli!aţiilor 5 Ibidem. pp. dar . acte -uridice unilaterale5 . plata unei pre$taţii nedatorate5 2. e+ecutarea ace$teia. "n !eneral orice pre$taţie po(itivă ce nu $e "ncadrea(ă "n noţiunea de a da. de a da . Sancţiunea juridică . a locatorului de a pune la di$po(iţia locatarului lucrul "nc2iriat. obli!aţii obi0nuite 4con$tituie re!ula5 . acea$ta fiind o obli!aţie de a face. dacă nu $e reali(ea(ă de bunăvoie. 23= 5 . debitorul nu mai are dreptul $ă pretindă re$tituirea pre$taţiei. Opozabilitate . obli!aţii imperfecte 4pentru care nu $e mai poate cere e+ecutarea $ilită. fapte -uridice 4fapte ilicite cau(atoare de pre-udicii. de a nu face 4obli!aţii ne!ative5 3. 6.2.bli!aţia de a da repre(intă obli!aţia de a con$titui $au tran$mite un drept real oarecare. Izvoare . bli!aţia de a face e$te repre(entată de obli!aţia v#n(ătorului de a preda lucrul v#ndut. Obiectul lor . obli!aţii perfecte 4"n $en$ul că creditorul poate apela la forţa $tatului pentru a obţine. prin con$tr#n!ere. obli!aţii reale 4propter rem5 ce apar ca un acce$oriu al unui drept real .de "ndată ce au fo$t e+ecutate.

Remiterea la dat$rie con$tă "n renunţarea cu titlu !ratuit a creditorului de a. 6 & 3rt. Darea 1n plat. op.1153 Cod civil 0i con$tă "n $tin!erea a două obli!aţii reciproce. Doru *lă-an. 'ormarea contractului de comerţ internaţional &. compen$aţia. 1143. nulitatea 0i re(oluţiunea nu duc la $tin!erea obli!aţiilor. :e aplică tuturor obli!aţiilor. *ombo0. deoarece plata e$te modul fire$c de $tin!ere a obli!aţiilor. "n cadrul aceluia0i raport -uridic obli!aţional. novaţia e$te tratată de cod ca un mod de tran$formare a obli!aţiilor. ele de$fiinţ#nd retroactiv raportul -uridic obli!aţional. Pre$upune con$imţăm#ntul debitorului.. re!lementată de art. novaţia. 'a(ele precontractuale A3 Demersurile prec$ntractuale :e referă la "ntre!ul mecani$m prin care $e creea(ă contractul ca realitate -uridică. anularea $au re(oluţiunea.a obli!at la "nc2eierea raportului -uridic obli!aţional &.0i valorifica creanţa pe care o are "mpotriva debitorului $ău=. 2&< 6 . :c2imbarea $e face numai cu con$imţăm#ntul creditorului. e$te operaţia -uridică prin care debitorul e+ecută către creditorul $ău o altă pre$taţie dec#t aceea la care $.. :ever . repre(ent#nd reali(area efectului normal al raportului -uridic obli!aţional. 1154 Cod civil e$te o modalitate de $tin!ere a obli!aţiilor prin "ntrunirea "n aceea0i per$oană.ilitatea 0$rtuit. Imp$si. enumerarea di$cutabilă. de e2ecutare3 bli!aţia $e $tin!e 0i prin faptul că e+ecutarea ei a devenit impo$ibilă.%oduri de $tin!ere a obli!aţiilor $unt68 plata. at#t a calităţii de debitor. remiterea voluntară. iar pre$cripţia e+tinctivă are ca efect $tin!erea dreptului la acţiune "n $en$ material. c#t 0i a aceleia de creditor. nefiind un act unilateral de voinţă. Codul Civil Dana *ivolaru. 1)<1.cit. pre$cripţia 0i prin efectele condiţiei re(olutorii. &. pierderea lucrului. 1156 Cod civil5. confu(iunea. C$mpensa-ia e$te re!lementată de art. av#nd $fera de cuprindere mai amplă dec#t 6perfectarea contractului7. C$n0uziunea. 2&< = Ibidem p. independent de i(vorul lor.1. urmare a unui ca( fortuit $au de forţă ma-oră 4art. p#nă la concurenţa celei mai mici dintre ele. pp.

"n funcţie de nece$ităţile 0i po$ibilităţile fiecărui client. telefon. reali(ată prin metode multiple. care $e ba(ea(ă pe ofertă $au pe cererea de ofertă. e+portator $au de intermediar. Dacă tratativele $e finali(ea(ă. Dacă iniţiativa dialo!ului contractual aparţine e+portatorului de produ$e $au de $ervicii ori e+ecutantului de lucrări. Bmportatorul poate iniţia dialo!ul contractual printr. "n $copul e+ercitării unor opţiuni. "n $copul $tabilirii condiţiilor 0i mi-loacelor de reali(are a obli!aţiilor contractuale. anali(area informaţiilor propa!ate prin $ur$ele comerciale. . materiali(at "n8 .o cerere de oferă. . prin care $e comunică condiţiile concrete cu privire la "nc2eierea unei anumite tran(acţii cu un obiect preci$ determinat. Dialo!urile contractuale $unt precedate de $tudiul 0i pro$pectarea pieţelor $trăine. tele!ramă. anali(a con-uncturii economice.o cerere de ofertă adre$ată e+portatorului. C3 Des0. Dialo!ul contractual are drept $cop formarea con$imţăm#ntului partenerilor contractuali. 3ce$te demer$uri nu repre(intă manife$tări de voinţă $uficiente pentru a da na0tere contractului viitor. fa+. Bnformaţiile nece$are $unt obţinute prin cercetarea de mar>etin!. 3ctivitatea de pro$pectare e$te "n corelaţie cu o amplă publicitate. "n vederea cunoa0terii condiţiilor concrete ale viitorului contract comercial. cu mi-loace diver$ificate $au de or!ani$me $peciali(ate. materiali(#ndu. con$en$ul părţilor de crea "ntre ele un raport -uridic concordanţa deplină "ntre voinţele ace$tora coe+i$tenţa actelor voliţionale & . căreia de$tinatarul "i poate ră$punde printr. ferta e$te documentul comercial pe care o firmă "l adre$ea(ă unui client potenţial $au publicului.%a-oritatea tran(acţiilor comerciale $unt precedate de activităţile "ntreprin$e de parteneri. din proprie iniţiativă. put#nd fi retra$e de către cel care le. cererea de ofertă e$te urmată de comandă.5urarea dial$'ului c$ntractual 'ormarea voinţei -uridice $e reali(ea(ă prin tratative $au ne!ocieri. ace$ta lan$ea(ă oferta publicitară.$e $ub formă de $cri$oare comercială. Cererea de ofertă e$te documentul comercial prin care o firmă "0i manife$tă voinţa de a "nc2eia un contract cu un obiect bine determinat. 43 Ini-ierea dial$'ului c$ntractual Dialo!ul contractual poate fi propu$ de importator.a emi$.

$ă fie fermă $ă fie preci$ă 0i completă $ă $e adre$e(e uneia $au mai multor per$oane fi(ice $au -uridice Dreptul internaţional uniform $tabile0te că oferta adre$ată unor per$oane nedeterminate repre(intă numai o invitaţie la ofertă. "n timp ce altele "ncadrea(ă "n acea$tă cate!orie numai e+punerea de mărfuri cu indicarea preţurilor 0i oferta de recompen$ă. . 1n contractele unilaterale oferta e$te obli!atorie "ndată ce a-un!e la cuno0tinţa părţii căreia "i e$te făcută. "n vederea perfectării unui contract. ofertantul poate fi obli!at la de$pă!ubiri. p. Le!i$laţiile naţionale au re!lementări diferite. ofertantul o poate revoca "n mod liber 0i necondiţionat. Pentru a putea fi con$iderată ofertă.4art. < %edeanu 9iberiu. op.63 = . Ea dă e+pre$ie unei manife$tări unilaterale de voinţă. unele recuno$c#nd numai ofertele publice.un interval de timp re(onabil pentru a a-un!e oferta la de$tinaţie 0i pentru a reveni ră$pun$ul la ofertant. propunerea de contractare trebuie $ă "ndeplinea$că următoarele condiţii<8 . "n perioada anterioară a-un!erii ei la de$tinatar. "n funcţie de u(anţe. 3& Cod comercial5. . 3= Cod comercial5. "n ca(ul că partea adver$ă nu a fo$t de rea credinţă "n momentul "nceperii e+ecutării. e+i$tă deo$ebiri "n funcţie de caracterul $inala!matic $au unilateral al contractului.a făcut după ce a a-un$ la de$tinatar. pentru a a-un!e la de$tinatar cel mai t#r(iu concomitent cu oferta. 1n privinţa contractelor $inala!matice. :e prevede po$ibilitatea revocării ofertei p#nă "n momentul perfectării contractului.. put#nd produce efecte $pecifice numai "n mă$ura aducerii ei la cuno0tinţa de$tinatarului. care predomină "n comerţul internaţional. 4art. ferta nu poate fi revocată pe durata termenului $tabilit de părţi pentru acceptare $au "ntr. Dacă revocarea a-un!e la cuno0tinţa de$tinatarului ace$teia după ce el a e+ecutat contractul. cu e+cepţia ca(urilor "n care ofertantul a indicat e+pre$ contrariul.cit.Con$tantin. 1n $ituaţia ofertei făcută pe un anumit termen. 1n ace$t ca( revocarea trebuie e+pediată cu un mi-loc de comunicare mai rapid.D3 O0erta de a c$ntracta ferta de a contracta 4oferta fermă5 e$te propunerea pe care o per$oană fi(ică $au -uridică o face altei per$oane fi(ice $au -uridice $au publicului "n !eneral. Dacă revocarea ofertei $.

devenind caducă. 2 Cod comercial5. dacă acea$ta e$te tardivă. acceptantul trebuie $ă probe(e că a e+pediat "n termen acceptarea.a făcut recomandat. :ub a$pect probator. $ocotită de la data e+pedierii ofertei. F3 Acceptarea tardiv. ca 0i oferta. deoarece ace$ta "0i pă$trea(ă dreptul de proprietate a$upra ei p#nă la primirea e către de$tinatar. "ntruc#t ace$te 1) Ibidem. dar ace$ta poate dovedi contrariul.$e că nu mai e$te actuală intenţia ofertantului. prin care de$tinatarul ace$teia din urmă "0i e+primă ade(iunea deplină 0i necondiţionată la propunerea ce i. fertantul nu are obli!aţia $ă "l "n0tiinţe(e pe acceptant de$pre primirea cu "nt#r(iere a acceptării. Ea poate fi e+pre$ă $au tacită. $au "n lip$a unui a$emenea termen.ferta nu mai e$te nece$ar $ă fie retractată. 3cceptarea tardivă nu produce efecte -uridice. 65 < . cu avi( de primire $au cu valoare declarată.$e că acea$ta a a-un$ "n termen la ofertant. 35 alin. fiind "nlocuită cu contractul propriu. p. Pentru a produce efecte -uridice. emană de la de$tinatarul ofertei $au de la repre(entantul $ău autori(at e$te conformă cu oferta a-un!e la cuno0tinţa de$tinatarului "n termenul de acceptare 3cceptarea condiţionată $au limitată ec2ivalea(ă cu un refu( 0i poate fi luată "n con$iderare numai ca o contraofertă. E3 Acceptarea $0ertei 3cceptarea ofertei e$te manife$tarea unilaterală de voinţă. dacă de$tinatarul nu a dat nici un ră$pun$ "n termenul re(onabil. con$ider#ndu. 3re caracter tran(itoriu. pre(um#ndu. acceptarea trebuie $ă "ndeplinea$că anumite condiţii1)8 . după o perioadă de timp re(onabilă ca durată. .(i$. E$te irelevant dacă e+pedierea $.a fo$t adre$ată de ofertant. 3cceptarea e$te tardivă dacă a-un!e la ofertant după e+pirarea termenului pre$tabilit de el. menită a $e inte!ra "n actul de voinţă e+primat prin oferta de contractare. 4art. 0i "0i poate pierde utilitatea -uridică din momentul reali(ării acordului de voinţă. . 63 Riscurile transmiterii c$resp$nden-ei :cri$oarea comercială circulă pe ri$cul e+peditorului.

materiali(at uneori prin $emnături. .sente 7a0late la distan-. $i$temul recepţiei acceptării 0i $i$temul informării.+ Per0ectarea c$ntractului 1ntre pers$ane prezente Dacă părţile contractante $unt pre(ente per$onal $au prin repre(entanţi. "ntruc#t acordul de voinţă $e reali(ea(ă "n mod $imilar. care produc decala-e "ntre cele două manife$tări de voinţă12.rii m$mentului per0ect. "n $pecial c#nd aparatura re$pectivă e$te ampla$ată la $ediul e+peditorului11. contractul $e "nc2eie "n momentul reali(ării acordului de voinţă. 6< 1) . Contractul "nc2eiat prin telefon. $. Core$pondenţa comercială tran$mi$ă prin tele+ $au fa+ pre(intă a$emănarea cui cea anterioară. 1n funcţie de ponderea care $e acordă momentului acceptării ofertei $au momentului "n care ofertantul ia cuno0tinţă de acceptare. %omentul "nc2eierii contractului pre(intă importanţă din mai multe puncte de vedere.urilor. 1n con$ecinţă. care con$tau "n $i$temul emi$iunii acceptării. c+ Per0ectarea c$ntractului 1ntre pers$ane a. 11 12 Ibidem. p. 65 Ibidem.+ Circuitul economic internaţional $e caracteri(ea(ă prin ne!ocierea pe ba(a $cri$orilor. acceptarea.a$pecte vi(ea(ă numai raporturile dintre e+peditor 0i cărău0. "nt#r(ierea $au pierderea $cri$orii care conţine oferta.au adoptat $oluţii -uridice diferite. p. &.rii c$ntractului Cna din problemele importante ale contractului de comerţ internaţional con$tă "n determinarea momentului "n care $. internet $au prin alte le!ături directe "ntre parteneri.2. dintre care pot fi enumerate cele referitoare la faptul că8 "i e$te aplicabilă le!ea "n vi!oare la acea dată.a format. %omentul perfectării contractului de comerţ internaţional a+ Imp$rtan-a determin. care "l va !uverna pe toată durata e+i$tenţei luiD po$ibilitatea revocării necondiţionate a ofertei e+i$tă numai p#nă "n acel momentD $e face determinarea condiţiilor din acel moment "n le!ătură cu capacitatea părţilor 0i con$imţăm#ntul neviciatD tran$miterea ri$curilor de di$pariţie a obiectului e$te dependentă de acela0i moment. comanda $au alte referiri comerciale determină $uportarea ri$curilor de către e+peditor. fără $ă "l implice pe de$tinatar. tele!ramelor $au fa+. "ntruc#t le!i$laţiile naţionale adoptă $oluţii diver$ificate $ub ace$t a$pect. are acela0i re!im -uridic.

fiind con$acrată de Codul Comercial 0i de Curtea de 3rbitra.$a+on. cu pre(umţia relativă a recepţiei. con$ider#nd contractul perfectat la data e+pedierii acceptării către ofertant. Sistemul in0$rm. El are "n$ă inconvenientul că nu mai face po$ibilă revocarea acceptării prin alte mi-loace mai rapide. 3cea$tă concepţie $e "nt#lne0te "n le!i$laţia unor ţări din 3merica Latină 0i a celor aflate $ub influenţa $i$temului le!i$lativ an!lo. adoptată de Btalia 0i $tatele *enelu+. a!enţi $au comi$ionari.rii aprecia(ă că e$te perfectat contractul "n momentul "n care acceptarea a a-un$ la $ediul $au la domiciliul ofertantului. d+ !$mentul 1nc#eierii c$ntractului prin interpu5i Părţile pot "nc2eia contractele comerciale prin per$oane interpu$e. care nu poate fi locali(ată după criterii obiective 0i !enerea(ă po$ibilitatea unor abu(uri. $ituaţia e$te $imilară cu contractul "nc2eiat "ntre per$oane ab$ente. pre(intă inconvenientul acordării unei importanţe e+ce$ive bunei credinţe a ofertantului.rii reduce inconvenientul arătat anterior. C$ncep-ia c$nsacrat.care poate ne!a că a luat cuno0tinţă de acceptare. 1n ace$te $ituaţii diferă momentul "nc2eierii contractului "n funcţie de limita "mputernicirii pe care o au ace0tia. de dreptul r$m/n $e ba(ea(ă pe $i$temul informării. Concepţia e$te criticabilă pentru faptul că face dependentă determinarea momentului perfectării contractului numai de voinţa acceptantului ofertei. Sistemul e2pedierii accept."ntre momentul $o$irii acceptării la $ediul ofertantului 0i receptarea efectivă a informaţiei re$pective. 3doptarea ace$tei $oluţii $e ba(ea(ă pe ideea că e$te nece$ară citirea core$pondenţei comerciale cu ma+imă rapiditate.rii 7al declara-iunii+ con$ideră contractul perfectat "n momentul acceptării ofertei. Sistemul recep-iei accept. conform teoriei informării. a altor per$oane $au din motive obiective. pentru a $e de$fă0ura "n mod fluent tran(acţiile comerciale. 3cea$tă concepţie e$te $pecifică le!i$laţiei !ermane. fiind perfectat c#nd acceptarea a-un!e la $ediul $au la re0edinţa ofertantului. 3cea$tă teorie.Sistemul emisiunii accept. indiferent dacă ace$ta a luat $au nu cuno0tinţă de conţinutul ei. 3re inconvenientul e+i$tenţei unui decala. Dacă interpu$ul are numai rolul de curiei. 11 .rii acordă importanţă e$enţială numai momentului "n care ofertantul cunoa0te efectiv conţinutul acceptării. de0i a $o$it de mai mult timp la $ediul $ău. "naintea a-un!erii ei la ofertant. con$t#nd "n mandatari. din culpa $a. "n $en$ul de a tran$mite oferta $au acceptarea către de$tinatar.Bnternaţional *ucure0ti.

2=4 12 . Dreptul comerţului internaţional. $e aprecia(ă că e+i$tă numai un proiect de contract. Co$tin.Dacă "mputerniciţii au puteri limitate la ne!ociere. va e+i$ta o re(olvare $imilară cu cea anterioară. e+i$tă mai multe variante de determinare a locului perfectării. a u(anţelor aplicabile lui $au a competenţei de -uri$dicţie.Eapoca. Locul perfectării contractului Locul perfectării contractului pre(intă importanţă din mai multe con$iderente. &.0i titularii dreptul de a perfecta contractul. ace$ta va fi con$iderat perfectat după re!ulile ne!ocierii lui către titularii ace$tuia. iar pe ba(a teoriei recepţiei acceptării 0i a informării $e con$ideră "nc2eiat la $ediul $au la re0edinţa ofertantului. Cel care vorbe0te la un telefon mobile $e con$ideră $ituat "n localitatea $au "n ţara "n care e$te "nre!i$trat po$tul re$pectiv. Clu-. Dacă mandatarul uneia din părţi e$te "mputernicit numai $ă ne!ocie(e contractul. "n funcţie de concepţia adoptată "ntr. Co$tin. iar celălalt are puteri depline.13 Diver$itatea po(iţiilor adoptate. contractul $e con$ideră "nc2eiat "n locul unde a fo$t $emnat. 1n $i$temul recepţiei acceptării 0i al informării. 1n $i$temul emi$iunii acceptării $e con$ideră că locul perfectării contractului e$te acela de unde vorbe0te acceptantul. dintre care pot fi enumerate cele referitoare la $tabilirea le!ii competente $ă !uverne(e contractul. locul "nc2eierii contractului e$te domiciliul ofertantului. Călin %.un anumit $i$tem -uridic naţional. 1n $i$temul acceptării. Dacă repre(entanţii părţilor au "mputerniciri depline $ă ne!ocie(e 0i $ă $emne(e contractul. re(erv#ndu. 1ntre per$oanele ab$ente 4"ndepărtate5. 3r!onaut.3. Locul perfectării contractelor prin core$pondenţă diferă "n funcţie de concepţia adoptată "n fiecare ţară cu privire la momentul "nc2eierii lor. Ed. 2=2. care va fi perfectat "n momentul a-un!erii acceptării la $ediul ofertantului. diferitele niveluri de re!lementare "n privinţa 2ard$2ipului 0i comple+itatea interacţiunilor lor $cot "n relief nevoia practicienilor comerţului 13 %ircea E. 2))&. Potrivit Codului comercial rom#n. Perfectarea contractului prin telefon creea(ă $ituaţii diferite de cele ale determinării momentului. contractul $e con$ideră "nc2eiat la locul de unde vorbe0te ofertantul. locul perfectării contractului e$te $ediul $au re0edinţa acceptantului. 1ntre per$oanele pre(ente. "n funcţie de teoriile referitoare la momentul perfectării contractului. pp.

$tructura ace$tor clau(e permiţ#nd elaborarea mecani$melor $pecific 0i fiabile "n privinţa aplicării lor. te2nica contractual e$te cel mai bun mi-loc de a trata $ubiectul 2ard$2ip. 9endinţa drepturilor naţionale $pre adoptarea unei re!uli de 2ard$2ip. "n $copul de a $e a$i!ura că re!ula reţinută va fi conform cu in(tere$ele lor. 1n ace$t $en$. de vreme ce "n ace$t domeniu părţile au o lar!ă autonomie "n $tabilirea re!ulii adaptate $pecificului $peţei.internaţional de a lua cuno0tinţă de a$pectele intervenite "n ca(urile $pecific. con$olidarea 0i definirea unei a$tfel de re!uli "n cadrul le+ mercatoria aduce o "ncadrare -uridică favorabilă interpretării 0i unei eventuale acoperiri a lacunelor ace$tor clau(e contractual 13 .

Contracte interne şi Căpăţ#nă. Ed. 2))) • .E. 1<<) • • Codul Civil Con$tantin. . *ucure0ti. 3cademiei. $lemente de te%nică internaţionale. &F2))) *ivolaru. 1<<5 • clau*e*. !ran*)erul de te%nolo-ie prin contractul de en-ineerin-. Haman!iu. *ucure0ti.Eapoca. Le!ea Er. Drept comercial internaţional ' (%id al)abetic. *ucure0ti. Dana. 2&6F25 Dacia. . republicata 2))= international privat • • aprilie 2))&5.. "n Dreptul nr. %unteanu. Ed. 'educi.. Co$tin. 52<F1< iulie 2))25 • %edeanu 9iberiu.2. BB. 1<3F2))) privind clau(ele abu(ive din contractele inc2eiate intre LE. Gtefăne$cu. 6)F26 martie 1<<65. @adu .. f. Partea 'ontaine.*e* et redaction de . . Clu-. %. %ircea E.... Droit de* contrat* internationau& +nal.rincipiile /0ID1OI! ale contractelor comerciale internaţionale 2224 14 Deva. Dreptul comerţului internaţional. Dreptul comerţului internaţional . Er. Lumina Le+. 1<=& • 3r!onaut. *ombo0 :ever .'ec. Ed. Ed. Co$tin. Călău(a.. f. 1<=< • Ed.. 9ribuna Economică. vol. Clu-.eamănu. Le!ea Er. Co$tin. Ed.E3 1)5F1<<2 cu privire la re!lementarea raporturilor de drept Le!ea Er. 1<5F2))1 privind voluntariatul. f. %. 46<F2))2 privind "ntărirea di$ciplinei contractuale 4%. republicată 4%.Eapoca. 2))& • • comercianti $i con$umatori.2. =F1<<6 privind drepturile de autor 4%.Con$tantin. Clauza de %ard*%ip "n contractele comerciale Le!e nr. *ucure0ti. 0i Deleanu. citaţi de @. .. Ed. Lumina Le+.. !eoria impreviziunii "n dreptul rom#n.eamănu. Ed. *lă-an Doru. Dreptul comerţului internaţional. Călin %. 2))& • $pecială. *ucure0ti.Bibliografie • • 3nton. Er. 2))1 • internaţionale. Er. @adu . :. %ircea E. *. 1<<< • juridică privind adaptarea contractelor de comerţ e&terior.

:itaru. Ed.euroavocatura. .. Iam0a. *ucure0ti. Ed. !ratat. 2))6 • deJrevi(uireJJ2ard$2ipJJ$iJClau(aJdeJinde+are 15 . Ed. 3l.. 2))4 • *ucure0ti • Haman!iu. D. II. *ucure0ti. !eoria impreviziunii. C.artea -enerală. !ratat. 2ttp8FF???. Studiu de doctrină şi juri*prudenţă.E.• :itaru. 3l. Dreptul comercial internaţional. 3ctami. D. 3ol. Dreptul comeţului internaţional.roFarticoleF213FClau(eJdeJimprevi(iuneJJClau(aJ Lumina Le+.