You are on page 1of 7

Upacara Ngrowod

Sleman- Minangka rerangkening upacara bersih desa kangge nelakaken raos syukur awit nugrahaning Gusti Ingkang Hakarya Jagat, warga Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Sleman, dinten Minggu (13/1) siyang ngadani Upacara Ngrowod. 14 gunungan krowodan dipun kirab salebeting upacara kasebat. Upacara Ngrowod kapurwakan langen beksan, ingkang nggambaraken utusanipun Ki Lurah Girikerto ingkang badhe ngangsu dhateng Umbul Nangsri. Salajengipun sumusul bregada prajurit ingkang bekta tumbak lan panah, sarta gunungan sesaji, dipun arak tumuju dhateng papan juru kunci Umbul Nangsri. Upacara ingkang ugi dados pangemba keistimewaan DIY punika, dipun rawuhi dening sentana Kraton Ngayogyakarta, GKR Maduretno lan KPH Purbodiningrat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, Untoro Budiharjo ngandharaken, Upacara Ngrowod dipun ajab saged dipun leluri dening masyarakat Girikerto, minangka pralambang keistimewaan DIY ing babagan kabudayan. Salebeting Upacara Ngrowod dipun arak 14 gunungan kerowodan utawi pala kapendhem, antawisipun tela pendhem, gembili, gadhung, pohung, garut, lan suweg. Upacara ingkang dipun adani dening sanak kadang tani ing Pereng Redi Merapi punika, mengku ancas kangge nelakaken raos syukur awit sih wilasa Gusti Ingkang Hakarya Jagat. Wondene ngrowod mengku teges, sesirik, namung nedhi pala kapendhem kemawon.

siswa ingkang bijinipun sae ugi nampi pangalembana saking sekolah.jogjatv. pramila suwasana sekolah katingal kados tiyang ingkang gadhah damel. Kepala SMP Negeri I Mlati. Byawara kelulusan ugi dipun regengaken pentas seni tari lan dipun rawuhi tiyang sepuh siswa. pengumuman kelulusan ing SMP Negeri I Mlati Sleman dipun adani kanthi suwasana budaya Jawa. Menawi byawara kelulusan ing sawetawis sekolah kathah siswa ingkang orek orekan sragam utawi konvoi. ananging jalaran siswa lan guru ngangge busana adat.tv (Subardi) . Salebeting byawara kelulusan kasebat. – Kangge ngawekani orek orekan sragam lan konvoi ing margi. satemah byawara kelulusan lumampah rancag. ugi kangge ngawekani siswanipun supados mboten orek orekan seragam utawi konvoi mahargya kelulusan.ACARA KELULUSAN NGANGGO SUASANA JAWA Sleman. sedaya guru lan siswa ngangge busana adat. Ujian nasional SMP Negeri I Mlati taun 2012. Suwasana beda katingal ing SMP Negeri I Mlati Sleman. www. lan sedayanipun lulus. Kajawi menika. ancasing kridha kajawi kangge nglestantunaken kagunan budaya Jawa. satemah byawara kelulusan lumampah rancag lan tertib . Suparto mratelakaken. dipun estreni 108 siswa.

Sengketa tersebut semakin berkembang pada tahun 1978. namun jalan itulah yang paling efektif untuk dilakukan. karena dari masing-masing negara bersikukuh dengan hak mereka masing-masing. karena menurut China keberadaan pulau tersebut adalah hak miliknya. Kemudian pada tahun 1970. Amerika Serikat dan Jepang sepakat untuk menandatangani perjanjian pengembalian Okinawa. Dengan perjanjian tersebut. Walaupun penyelesaian tersebut cukup beresiko. Dan ketegangan tersebut semakin memuncak pada saat Jepang mengusir kapal Taiwan dari perairan Daioyu. Awal mula sengketa ini adalah dari pernyataan ECAFE tentang hidrokarbon dalam jumlah besar yang menurutnya terkandung di sekitar Pulau Daioyu/Senkaku. termasuk pulau Daioyu/Senkaku kepada Jepang. ketika Jepang membangun mercusuar di Pulau Daioyu untuk melegitimasi pulau tersebut. Joint Development Agreement).Contoh Sengketa Internasional dan Penyelesaiannya Jika kalian mencari contoh sengketa internasional dan penyelesaiannya. Dengan semakin sulitnya dicapai antara kesepakatan China-Jepang. Penyelesaian sengketa internasional Penyelesaian dari kasus tersebut sangatlah rumit. maka mari sama-sama kita bahas tentang contoh kasus sengketa internasional yang melibatkan konflik antar negara dan memerlukan penyelesaian yang rumit. Walaupun China dan Taiwan terus melakukan protes. Ada beberapa alternatif yang ditawarkan untuk menyelesaikan sengketa tersebut misalnya dengan jalan pengelolaan bersama (JDA. Contoh sengketa internasional yang akan kita bahas adalah perselisihan antara Jepang dengan China yang memperebutkan kepemilikan Pulau Daioyu/Senkaku. . tetapi pada tahun 1990an Jepang kembali memperbaiki mercusuar yang telah dibangun oleh kelompok kanan Jepang di Daiyou. Namun cara penyelesaian tersebut masih tetap susah untuk dilakukan karena kasus tersebut lama-kelamaan menjadi bermuatan politik. alternatif penyelesaian akhir yang harus dilakukan adalah melalui Mahkamah Internasional. kemudian China memprotesnya. sengketa kedua negara besar tersebut telah berlangsung lama yaitu sejak tahun 1969.

31 lan Nur Inani Ana.48. Sa’ada mulih niliki kahanan ibune korban.”ujare.ana mung Aisyah.bayi kasebut terus dirujuk menyang dr. dheweke ngajak Sa’adah niliki Aisyah ing kamare.Sa’adah. Ing omah gedhe iku.warga dusun Ngudirejo kec.Soetomo sawise nyuwun palilah menyang spesialis.30”kandane salah sijine paman Aisyah omahe ora adoh saka omah korban.kahanan balunge pedhot opo ora during iso menehi katran gan kang rinci. RSUD “Otot lengene pedhot. Aisyah(jenenge bayi kasebut) digawa keluargane menyang RSUD Jombang jam 10.Soetomo. Ora kepingin putune tambah parah. Tekan rumah sakit Aisyah gak kesuwen terus di infuse liwat sikile.Agung.Arifin. Sawetara Aiyah dirujuk menyang RSUD dr.30. . Nganti ora bisa nangis naming misek-misek bakake lan luh mripate dot dredes susu terus.Soetomo dr.nyebabake Surabaya.ora ngerti sebab opo kok nangis terus saka isuk.saka pasar aku langsung budal mrene”kandane Arifin.bayi langsung menyang dr. Arifin bapake Aisyah wiwit isukwis budhal menyang pasar cukir dodolan sayuran.sawise diwenehi pangrumatan.tangisane kok suwe banget.”ujar dr.”aku keprungu tangise wiwit jam 05.33.Agung. Aisya putri kang kapisan pasangan.marang putrine dewe.Soetomo Surabaya di kancani bapake dhewe jam 11.tangis Aisyah leren amergo menehi formula.Diwek.”tak kiro nangis lumrah.amergo ngetokake getih waras saka lengen kiwone.sakarone kaget banget eruh tangane Aiayah ngetokake geteh nganti nelesi seprei lan jogan. Ibune dhewe mung mandeng wae.”atur tatune lengen kiwo jaga bayine UGD karujuk meh RSUD pedhot.00 kahanane parah banget.ibune lan simbah putri.”tangise kok ora kaya biasane.Sa.dokter Agung ngrujuk bayi kasebut menyang RSUD dr. Arifin kaget banget weruh kahanan kaya mankene. Jam 09.”Ature pamane.sedelo banjur iso nangis.Miris banget kelakuane Nur Inani Ana.”wektu kadadean aku isih ning par.”sawise ditutup.“LENGEN BAYI DIGUNTING IBUNE DEWE” JENENG : RIZKI OKTAVIANI NOMER : KELAS : X-10 Jombang.dheweke tega ngunting tangan bayine kang isih umur 7 wulan RSUD dokter dek wingi(25/8). Jombang.adah lan putrane(paman Aisyah)gawa Aisyah menyang RSUD Jombang.padahal biasane bocah kuwi ceria banget.”kawulo dereng ngantos mreksani kahanan balunge langsung kawulo rujuk. Kedadean diwiwiti saka tangise Aisyah.30. Awake lemes.

.

Cawas. para perajin dereng nate pikantuk pembinaan punapadene bantuwan pawitan saking dinas ingkang kawogan. kamangka regi benang ugi awis. para perajin namung saged pasrah dhateng kawontenan. Kedungampel. Bab punika ingkang dipun andharaken dening salah satunggaling perajin stagen lan selendang ing Dhusun Patoman.000. Kamangka regi stagen namung Rp 4. NOMER : 15 KELAS : X-3 Perajin Tenun Stagen Betah Bantuwan Pemkab Klaten. Ngantos samangke.000. Benang sakilo saged kangge ndamel stagen cacah sekawan. Samangke nalika regi benang mindhak. satemah bebathen para perajin mepet. jalaran ngantos samangke kirang dipun gatosaken dening pemerintah.00 samangke Rp 11.000. Santo Miharjo. Tumirin rumaos prihatin dhateng sesanggan gesang para perajin stagen lan selendang ing wewengkonipun.JENENG : GHONIDA AZIMATUL H. Klaten. mrihatosaken.000. Kawontenan perajin tenun stagen lan selendang ing Dhusun Patoman. Pangajabipun. Sakawit regi benang Rp 5. supados gesangipun saged murwad. Nyumerepi kawontenan kasebat.00 saben kilo. satunggaling sesepuh masyarakat dhusun.00 ngantos Rp 5. Santo Miharjo nelakaken kekirangan pawitan. pemerintah sageda gatosaken para perajin. .00.

mula kita kudu bias njaga supaya kita bias entuk anugrahanugrah liyane kang luwih okeh. amarga urip kuwi anugrah saka Gusti lan urip kuwi sanajan mung ndhuwukane Gusti. Sakbanjure jasade korban dipasrahake marang pihak keluarga saperlu dipethak.JENENG : SEPTIKA MIRNA NOMER : KELAS : X-5 SASONGKO 19 TAHUN TEWAS GUMANTUNG ING OMAHE 1. Nalika mulih saka sawah. Sleman kanthi laku kang ditindakake sasongko kasebut langsung dimangerteni dening bapakne. miiturut saakehing seksi ing papan kadadean korban wis makaping-kaping dirumat ing rumah sakit jiwa ing Pakem. Pesen/amanat : Kita kudu bias ngargai urip. Tumindakke kanoman aran sasongko 19 tahun kang nekat iki langsung gawe gegere para warga mlikine tanggane korban. mangerteni yen anakke wis gumantung. Bapakne korban langsung ngethok tali kang digunakake kanggo ngendhat kanthi pangucap supaya anakke isih ketulungan. 2. . Kapolsek Jethis. Purwanto-Bantul-TATV. Isi/ wos surasane : Kakira amarga nandhang depresi abot sawijining warga padhukuhan paten desa Sumber Agung kecamatan Bantul nekat ngendhat lumantar panji klanthung iki mungkasi uripe kanthi cara ngendhat nanggo tali plastik kang ditalekake ing ndhuwur lawang kamr omahe. Letjen komisaris Sumardi ngelakake korban murni tewas amarga nglalu. Jrone paniti priksa medis lan tim identifikasi seka polres Bantul ora nemokake tanda-tanda kang ngupriyani. Kanoman kang wis suwe dimangerteni ngalami depresi iki nekat ngendhat nganggo tali kang ditalekake ing ndhuwur angin-angin lawang kamare.