You are on page 1of 2

HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului primei de stabilitate pentru personalul din sistemul sanitar, precum şi a modului de acordare a acesteia

În temeiul articolului 108 din Constitu ia Rom!niei, republicat", şi al art#$1 din Ordonan a de &r'en " a (uvernului nr#11)*%00$ privind salari+area şi alte drepturi ale personalului contractual din unit" ile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobat" cu modi,ic"ri şi complet"ri prin -e'ea nr#1%)*%00), cu modi,ic"rile şi complet"rile ulterioare,
%

(uvernul Rom!niei adopt" pre+enta . o t " r ! r e / 0rt#1#112 3entru asi'urarea stabilit" ii 4n activitate, personalul din sistemul sanitar bene,icia+" 4n trimestrul 55, 555 şi 56 al ,iec"rui an calendaristic de c!te o prim" de stabilitate al c"rui cuantum se stabileşte corespun+"tor lunii 4n care se ,ace plata primei de stabilitate şi este e'al cu / a2 nivelul minim al salariului de ba+" corespun+"tor ,unc iei, 'radului sau treptei pro,esionale, pentru personalul contractual al c"rui salariu de ba+" este prev"+ut 4ntre limite7 b2 nivelul salariului de ba+", corespun+"tor ,unc iei, pentru personalul contractual cu un sin'ur nivel al salariului de ba+"7 c2 nivelul minim al salariului de ba+" corespun+"tor ,unc iei ocupate pentru persoanele care ocup" ,unc ii de conducere prev"+ute 4n ane8ele nr# 6595: la O#&#(# nr#11)*%00$ privind salari+area şi alte drepturi ale personalului contractual din unit" ile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobat" cu modi,ic"ri şi complet"ri prin -e'ea nr#1%)*%00), cu modi,ic"rile şi complet"rile ulterioare7 d2 salariul de ba+" corespun+"tor ,unc iei publice, clasei, 'radului pro,esional şi treptei de salari+are# 0rt#%# 3ersonalul din sistemul sanitar care a bene,iciat de prima de stabilitate şi ale c"rui raporturi de munc" sau, dup" ca+, raporturi de serviciu, 4ncetea+", din motive imputabile acestuia, 4n cursul anului calendaristic pentru care s9a acordat prima de stabilitate, are obli'a ia de a restitui cota parte necuvenit" calculat" propor ional cu perioada nelucrat" p!n" la s,!rşitul anului calendaristic pentru care a ,ost acordat" prima de stabilitate# 0rt#;#112 3ersonalul 4ncadrat 4n ba+a unui contract individual de munc" cu timp par ial, av!nd norma de ba+" la o alt" unitate sanitar", bene,icia+" de prima de stabilitate de la unitatea unde are norma de ba+"#

1%2 <edicii care des.andicap p!n" la 4mplinirea v!rstei de . 4n ba+a unui contract individual de munc" cu timp par ial.icia+" inte'ral de prima de corespun+ator cuantumului . persoanele care au . publicat" 4n <onitorul O. 4n condi iile le'ii.icia+" de concediu pentru creşterea copilului 4n v!rst" de p!n" la % ani sau.l" 4n concediu de maternitate sau 4n concediu pentru incapacitate temporar" de munc"# 0rt#)# ?u bene. raportul de serviciu suspendat.icial al Rom!niei. dup" ca+."şoar" activitate 4n ba+a unui contract individual de munc" pe perioad" determinat" prin cumul cu pensia7 c2 persoanele an'a>ate 4n cursul anului calendaristic pentru care se acord" prima de stabilitate.iciat de concediu de maternitate şi 4n continuare bene. şi nu des.icia+" de prima de stabilitate / a2 persoanele care au contractul individual de munc" sau. şi care nu des. 4n ca+ul copilului cu .ot"r!ri. a2 personalul care des."şoar" activitate e8clusiv 4n re'im de 'ard".icia+" de prima de stabilitate# 0rt#$# =ene. 4n ca+ul copilului cu . ani. persoanele care au avut contractul individual de munc" sau."şoar" activitate 4n unitate 4n luna din anul calendaristic 4n care se acord" prima de stabilitate# 0rt#@# 3e data intr"rii 4n vi'oare a pre+entei . dup" ca+."şoar" activitate inte'rat" 4n ba+a unui contract individual de munc"7 e2 persoanele care se a. precum şi a modului de acordare a acesteia. dup" ca+. 3artea 5."şoar" activitate 4n ba+a unui contract individual de munc" sau. raport de serviciu pe durat" determinat"7 b2 personalul care des. nr# $$0 din 1% iunie %008# PRIM – MINISTRU CĂLIN POPESCU – TĂRICEANU . se abro'" Hot"r!rea (uvernului nr# )A8 din %8 mai %008 privind privind stabilirea cuantumului primei de stabilitate pentru personalul din sistemul sanitar.ractiunii de post de incadrare / stabilitate. dar care au revenit 4n unitate şi des. ani. nu bene.ost 4n concediu pentru creşterea copilului 4n v!rst" de p!n" la % ani sau. raportul de serviciu suspendat."şoar" activitate 4n cursul lunii din anul calendaristic 4n care se acord" prima de stabilitate7 d2 cadrele didactice care des.andicap p!n" la 4mplinirea v!rstei de ."şoar" activitate 4n unitate 4n cursul lunii din anul calendaristic 4n care se acord" prima de stabilitate7 b) persoanele care au bene.