You are on page 1of 1

Bil (strategi) ISU 1. Tidak Cukup Latihan !"!

" #atihan berter$san dalam topik"

Program

Objektif

T/jawab

Tempoh

ETR

Indikator Pencapaian

!.1 Semasa P&P 1.1. Klinik Topikal (selepas setiap topik dan P&P) 1.2. Program a!a" Untuk Cemerlang

!"!")eningkatkan *$r$+ ke&akinan pelajar g$r$ dalam menjawab ($bjek soalan topikal &ang berkenaan"

)ac ,

Okt"

!223 pelajar target4 lemah4 sederhana dan cemerlang boleh menjawab sem$a soalan !223 pelajar menjawab soalan mengik$t format &ang tepat" !223 pelajar ter$ja mengik$ti program &ang dirancang"

5ep$t$san 6jian B$lanan dan Peperiksaan dalaman" (-orm .) /awapan dalam peperiksaan perc$baan" (-orm 1) 5ehadiran dalam sem$a program 5ecemerlangan

!"%" Pendedahan kepada format jawapan &ang tepat" !"' Pengan$gerahan kecemerlangan dari awal sehingga (P)"

!"%")eningkatkan k$aliti jawapan pelajar dalam $jian dan peperiksaan" !"'" Pelajar dari setiap kategori merasa dihargai berter$san kerana dapat menjawab soalan dengan cemerlang

-eb + October (-orm .) /an , 0$g (-orm 1)

1.#. $nugerah Prestasi pela%ar

/an , Okt"

!