You are on page 1of 4

ΑΝΕΠΙ΢ΗΜΗ ΜΕΣΑΝΑ΢ΣΕΤ΢Η ΢ΣΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ
Ερεσνηηικό Πρόγραμμα CLANDESTINO
Μεηρώνηας ηο ‘μη μεηρήζιμο’: Δεδομένα και ηάζεις ανά ηην Εσρώπη
Ινχιηνο 2009
Οι ζηόσοι ηος
ππογπάμμαηορ

Κείμενο Πολιηικής ΕΛΛΑΔΑ
Σεο Άλλαο Σξηαληαθπιιίδνπ θαη ηνπ Θάλνπ Μαξνχθε

΢ΤΝΟΨΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ CLANDESTINO
Σν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα CLANDESTINO απαληά ζηελ αλάγθε γηα αμηφπηζηα θαη ζπζηεκαηηθά
ζηνηρεία πνπ έρεη ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηελ αλεπίζεκε κεηαλάζηεπζε.
Σο CLANDESTINO ζηοτεύει (α) λα δηεξεπλήζεη δεδνκέλα θαη εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξάηππε
κεηαλάζηεπζε (απνζέκαηα θαη ξνέο) ζε επηιεγκέλεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), (β) λα
πξνβεί ζηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ, (γ) λα ζπδεηήζεη δεηήκαηα εζηθήο θαη
κεζνδνινγίαο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη
εθηηκήζεσλ, (δ) λα πξνηείλεη κία λέα κέζνδν γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηαμηλφκεζε δεδνκέλσλ θαη
εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλεπίζεκε κεηαλάζηεπζε ζηελ Δ.Δ..

Οι ςπό μελέηη
σώπερ

Δώδεκα τώρες ηης Ε.Ε. (Διιάδα, Ιηαιία, Γαιιία, Ιζπαλία ζηελ Νφηηα Δπξψπε· Οιιαλδία, Ηλσκέλν
Βαζίιεην, Γεξκαλία θαη Απζηξία ζηελ Γπηηθή θαη Κεληξηθή Δπξψπε· Πνισλία, Οπγγαξία, ΢ινβαθία
θαη Σζερία ζηελ Κεληξν-Αλαηνιηθή Δπξψπε) και ηρεις τώρες διαμεηακόμιζης μεηαναζηών ζηην
περιθέρεια ηης Ε.Ε. (Σνπξθία, Οπθξαλία θαη Μαξφθν) έρνπλ κειεηεζεί ζην πιαίζην απηνχ ηνπ
εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο.

Μέθοδοι,
δεδομένα και
πεπίοδορ
αναθοπάρ

Η εξεπλεηηθή έθζεζε γηα θαζεκηά απφ ηηο ππφ κειέηε ρψξεο πξαγκαηνπνηεί κηα επηζθφπεζε φισλ
ησλ δηαζέζηκσλ θαη ζρεηηθψλ κε ηελ αλεπίζεκε κεηαλάζηεπζε πεγψλ (παξαδείγκαηνο ράξηλ,
ζπιιήςεηο αιινδαπψλ ζηα ζχλνξα ή ηελ ελδνρψξα, δηαηαγέο απέιαζεο, θαηαγξαθέο αλεπίζεκσλ
κεηαλαζηψλ απφ πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ή άιιεο ζηνρεπκέλεο δξάζεηο πξφλνηαο γηα επάισηεο
νκάδεο, θαηαγξαθέο ζε δήκνπο, ζηαηηζηηθέο εθηηκήζεηο απφ εζληθέο θαη Δπξσπατθέο ζηαηηζηηθέο
ππεξεζίεο), αμηνινγεί ηελ εγθπξφηεηα ησλ ππαξρφλησλ εθηηκήζεσλ θαη παξάγεη κία λέα εθηίκεζε
ηνπ απνζέκαηνο ηεο αλεπίζεκεο κεηαλάζηεπζεο γηα ην έηνο 2007. Οη εξεπλεηηθέο εθζέζεηο
θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 2000-2007 θαη ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ δεκηνχξγεζε ε επηζηεκνληθή νκάδα
ηνπ CLANDESTINO εκπεξηέρεη εθηηκήζεηο γηα ηα έηε 2001, 2004 θαη 2007 γηα θάζε ρψξα (ην 2007
ήηαλ ν ηειεπηαίνο ρξφλνο γηα ηνλ νπνίν δεδνκέλα θαη εθηηκήζεηο ήηαλ δηαζέζηκα ηελ πεξίνδν πνπ
δηεμαγφηαλ ε έξεπλα, δειαδή πξνο ην ηέινο ηνπ 2008). Απηή ε πνζνηηθή αλάιπζε εκπινπηίδεηαη απφ
ηελ θξηηηθή αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ πνηνηηθψλ κειεηψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ θάζε ρψξα θαζψο θαη
απφ πνηνηηθέο ζπλεληεχμεηο κε αλζξψπνπο-θιεηδηά ζε δηάθνξνπο θνξείο κε ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ κέζα απφ ηηο νπνίεο ε παξνπζία ηνπ κεηαλάζηε κεηαηξέπεηαη απφ λφκηκε ζε κε-λφκηκε
θαη αληίζηξνθα. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν κε-θαηαγεγξακκέλνο ραξαθηήξαο ηεο κε-λφκηκεο
κεηαλάζηεπζεο θαζηζηά ηελ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα πνζνηηθνπνίεζεο δχζθνιε θαη παξάγεη
εθηηκήζεηο αληί γηα αδηακθηζβήηεηα δεδνκέλα.

Αξιολόγηζη
δεδομένυν και
εκηιμήζευν
Οπολογία

Σν CLANDESTINO δεκηνχξγεζε κία βάζε δεδνκέλσλ (http://irregular-migration.hwwi.net/) ζηελ
νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη αμηνινγνχληαη (σο ρακειήο, κέηξηαο θαη πςειήο πνηφηεηαο) νη εθηηκήζεηο
θαη ηα δεδνκέλα ηεο αλεπίζεκεο κεηαλάζηεπζεο ζηηο 12 ρψξεο ηεο Δ.Δ. πνπ κειεηήζεθαλ.
Οη φξνη παξάηππε (ρσξίο λφκηκν θαζεζηψο), κε-θαηαγεγξακκέλε (ρσξίο ραξηηά) θαη αλεπίζεκε
(ρσξίο άδεηα γηα είζνδν, δηακνλή ή εξγαζία) κεηαλάζηεπζε ππνδειψλνπλ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο κε-λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο. Όινη απηνί νη φξνη είλαη απνδεθηνί θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ CLANDESTINO σο ζπλψλπκνη. Ο φξνο
παξάλνκνο/ε είλαη απνδεθηφο απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα φηαλ αλαθέξεηαη ζε κηα θαηάζηαζε (γηα
παξάδεηγκα, παξάλνκε εξγαζία ή παξάλνκε είζνδνο) θαη φρη φηαλ αλαθέξεηαη ζε άηνκα (παξάλνκνο/
ε κεηαλάζηεο/ηξηα).

Οπιζμοί

΢ην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, σο μη-νόμιμοι ή ανεπίζημοι διαμένονηες νξίδνληαη απηνί
πνπ κέλνπλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο ρσξίο λφκηκν θαζεζηψο δηακνλήο θαη ησλ νπνίσλ ε παξνπζία,
εθφζνλ δηαπηζησζεί απφ ηηο αξρέο, ππφθεηηαη ζε δηαθνπή κέζα απφ δηαδηθαζίεο επαλαπξνψζεζεο ή
απέιαζεο. Μη-νόμιμοι ειζελθόνηες είλαη ηα άηνκα πνπ δηαζρίδνπλ έλα δηεζλέο ζχλνξν ρσξίο ηα
απαξαίηεηα έγθπξα έγγξαθα απφ ηελ μεξά, ηελ ζάιαζζα ή άιιν ζεκείν εηζφδνπ. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο δείηε ην: http://clandestino.eliamep.gr/category/irregular-migration-ethics-in-research/

Trafficking &

Σν αλζξψπηλν ηξάθηθηλγθ αλ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ κε-λφκηκε κεηαλάζηεπζε είλαη έλα θαηλφκελν πνπ
ρξήδεη μερσξηζηήο δηεξεχλεζεο θαη γηα απηφ δελ εμεηάδεηαη απφ ην πξφγξακκα CLANDESTINO.
Η έξεπλα ηνπ CLANDESTINO αζρνιείηαη κε ην δήηεκα ηνπ αζχινπ κφλν ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ
ζρεηίδεηαη κε ηελ αλεπίζεκε κεηαλάζηεπζε.

700 απφ απηνχο είραλ άδεηεο πνπ εμαθνινπζνχζαλ λα έρνπλ ηζρχ κέρξη ηνπιάρηζηνλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2009.239 + 112. Απηφ φκσο ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηηο εζλνηηθέο νκάδεο: νη Αζηάηεο κεηαλάζηεο είλαη επί ην πιείζηνλ άλδξεο· ελψ ε κεηαλάζηεπζε απφ ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο απνηειείηαη θπξίσο απφ γπλαίθεο. Αζηαηηθέο θαη Αθξηθαληθέο θνηλφηεηεο φπσο ε Φηιηππηλέδηθε. Πίνακας 1: Εκηίμηζη αποθέμαηορ ανεπίζημυν μεηαναζηών/ηπιών για ηο έηορ 2007. ε βάζε δεδνκέλσλ ησλ αδεηψλ δηακνλήο είλαη αλεπαξθήο θαζψο δελ πεξηιακβάλεη ηηο αηηήζεηο αδεηνδφηεζεο πνπ ηεινχλ ππφ επεμεξγαζία. θαη νη ζπιιήςεηο κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ δχν θνξέο ην ίδην άηνκν (θάπνηνο/α πνπ έρεη ζπιιεθζεί δχν θνξέο κέζα ζε έλα ρξφλν γηα κε λφκηκε είζνδν ή δηακνλή ζηελ ρψξα). Η εθηίκεζε ηεο κε λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο έγηλε γηα ην 2007 επεηδή απηφ ήηαλ ην πην πξφζθαην έηνο γηα ην νπνίν ήηαλ δηαζέζηκα ηα ζηνηρεία πνπ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηνλ ζρεηηθφ ππνινγηζκφ. ΢πγθεθξηκέλα. Οη πην πξφζθαηεο αθίμεηο πεξηιακβάλνπλ ηνπο Παθηζηαλνχο θαη Μπαγθιαληεζηαλνχο θαζψο θαη ηνπο Ιξαθηλνχο θαη Αθγαλνχο (νη νπνίνη είλαη ζπλήζσο αηηνχληεο άζπιν) φπσο θαη κεηαλάζηεο ή αηηνχληεο άζπιν απφ ρψξεο ηεο Τπνζαράξηαο Αθξηθήο.751 θαη 250.881 66. νη κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο ησλ ΔΔΓ είλαη αθαηάιιειεο γηα ηελ δηεξεχλεζε ελφο κε θαηαγεγξακκέλνπ πιεζπζκνχ. ε Βηεηλακέδηθε. Ρνπκάληθεο.000 πεξίπνπ).268 αιινδαπνί κεηαλάζηεο κε άδεηεο δηακνλήο (πεξίπνπ 363. ηελ Αζία θαη ηελ Μέζε Αλαηνιή ζηνλ αλεπίζεκν κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ δελ ππάξρνπλ. δελ πξνθαιεί έθπιεμε πνπ νη Αιβαλνί απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αλεπίζεκνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ (ηνπιάρηζηνλ 34%). Παξάιιεια. ηελ Κεληξν-Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ρψξεο ηεο πξψελ Δ΢΢Γ.000 κε λφκηκνη κεηαλάζηεο ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα ζην ηέινο ηνπ 2007 (βιέπε Πίλαθα 1 παξαθάησ). ΢χκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο καο ππήξραλ 280. ΗΠΑ θαη άιιεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο). νη δηαζέζηκεο επηζηεκνληθέο κειέηεο. 2007 . Ννέκβξηνο 2007) + κε λφκηκνη κεηαλάζηεο/ηξηεο πνπ ζπιιήθζεθαλ πξηλ ην 2005 θαη δελ ππέβαιιαλ αίηεζε γηα άδεηα δηακνλήο ζην ηειεπηαίν πξφγξακκα λνκηκνπνίεζεο ηνπ 2005 7.Απειαζέληεο & επαλαπξνσζεζέληεο κε λφκηκνη κεηαλάζηεο ηελ πεξίνδν 2005-2007 . Όιεο νη παξαπάλσ πεγέο παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα γηα δηάθνξνπο ιφγνπο.άδεηεο δηακνλήο ΠΣΥ ελ ηζρχ (εθηφο EΔ27. νη πεξηνδηθέο Έξεπλεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΔΔΓ).935 . ΢ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη Βνχιγαξνη.935-55. ελψ νη ππφινηπνη 314. Οη γπλαίθεο ππνεθπξνζσπνχληαη ζηνλ αλεπίζεκν αιινδαπφ πιεζπζκφ.849 αηφκσλ ην 2007 ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή ΢ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο (Δ΢ΤΔ) (ν πην πξφζθαηνο ππνινγηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ Δ΢ΤΔ είλαη γηα ην 2007). διαθέζιμο ζηην ιζηοζελίδα http://clandestino.λφκηκνη αλήιηθνη πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο άδεηεο δηακνλήο ελ ηζρχ ηνπ 2007 .000=534.gr Πηγές δεδομένων που χρησιμοποιού νται για την εκτίμηση του μεγέθους και των χαρακτηριστικ ών της ανεπίσημης μετανάστευσης Κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικ ά της ανεπίσημης μετανάστευσης Πξνζαξκνζκέλνο αξηζκφο Πνιηηψλ Σξίησλ Υσξψλ (ΠΣΥ) ζηελ πιεζπζκηαθή Απνγξαθή ηνπ 2001 + εθηίκεζε ΠΣΥ πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηελ Απνγξαθή ηνπ 2001 + γελλήζεηο. . ε ζχλζεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα είλαη αξθεηά αλνκνηνγελήο. νη ζεκαληηθέο αθίμεηο κεηαλαζηψλ απφ ηελ Αιβαλία ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 θαηέζηεζαλ ηνπο Αιβαλνχο ηελ κεγαιχηεξε κεηαλαζηεπηηθή θνηλφηεηα ζηελ Διιάδα. ΢ε έλα ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 11. Σα ζηνηρεία απφ εγγξαθέο ζε ζρνιεία πεξηιακβάλνπλ έλα πνιχ κηθξφ ηκήκα απφ ηνπο λενεηζεξρφκελνπο αλεπίζεκνπο κεηαλάζηεο.000 30. Αμηφπηζηεο εθηηκήζεηο γηα ηελ αλαινγία κεηαλαζηψλ απφ ηελ Αθξηθή.eliamep.712 24. Η πξψηκε κεηαλάζηεπζε πξνο ηελ Διιάδα πξνήιζε ζε γεληθέο γξακκέο απφ γεηηνληθέο Βαιθαληθέο ρψξεο. νη κειέηεο ησλ επηζηεκφλσλ κέρξη ηψξα έρνπλ έλα πεξηνξηζκέλν γεσγξαθηθφ θαη εζλνηηθφ πιαίζην αλαθνξάο.728 250. νη πεξηζζφηεξνη αλεπίζεκνη κεηαλάζηεο αλήθνπλ ζε λεαξέο ειηθηαθέο νκάδεο. Οθηψβξηνο 2007 . 2006.311 64.αηηνχληεο άζπιν 589. ε ΢νπδαληθή θαη ε Αηγππηηαθή βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980.351+95. Η Απνγξαθή είλαη κία πεγή πνπ πιένλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα.000 Γηα λα εθηηκεζεί ν πιεζπζκφο ησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα ζπλδπάζηεθαλ δηάθνξεο πηγές δεδομένφν: ε ηειεπηαία πιεζπζκηαθή Απνγξαθή (2001).αηηήζεηο αλαλέσζεο αδεηψλ δηακνλήο ππφ επεμεξγαζία (εθηίκεζε ΤπΔ΢. Λακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο ηεο Αιβαληθήο θνηλφηεηαο ζηελ Διιάδα. Σα θχξηα ζεκεία κε λφκηκεο εηζφδνπ ζηελ Διιάδα είλαη ηα ρεξζαία θαη ζαιάζζηα ζχλνξα κε ηελ Σνπξθία θαη ηα Διιελναιβαληθά ρεξζαία ζχλνξα Απφ ηα ζχλνξα κε ηελ ΠΓΓΜ θαη ηελ Βνπιγαξία δηέξρνληαη ιηγφηεξνη κεηαλάζηεο. ηα ζηνηρεία ησλ αδεηψλ δηακνλήο. ΢ηνηρεία απφ ηηο ιίγεο δηαζέζηκεο πνηνηηθέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη απηέο νη νκάδεο απνηεινχληαη θπξίσο απφ κε-λφκηκνπο/εο κεηαλάζηεο/ηξηεο (βιέπε επίζεο Πίλαθα 3).751 Εκηίμηζη αποθέμαηος ανεπίζημφν μεηαναζηών/ηριών για ηο έηος 2007 280. Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία.192.568 αλέκελαλ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ αηηήκαηνο αλαλέσζεο ηεο άδεηαο ηνπο απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (ΤπΔ΢) — γηα ην 2007 ηα αληίζηνηρα λνχκεξα ήηαλ 433. Παξά ηελ θπξίαξρε Αιβαληθή παξνπζία κέρξη θαη ζήκεξα. νη Οπθξαλνί. ππήξραλ ην 2008 678.Δ. Πηγή: CLANDESTINO Country Report: GREECE.Η μετανάστευση στην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη κηα ρψξα πνπ βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθφ ζχλνξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.364 59. Έλα άιιν ζεκείν εηζφδνπ είλαη ην λφηην ζαιάζζην ζχλνξν κε ηελ Αίγππην (βιέπε Πίλαθα 2 & Δηθφλα 1).). ηα ζηνηρεία ησλ ζπιιήςεσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηα ζηνηρεία απφ ζρνιηθέο εγγξαθέο.890+554 433.446 153.ζαλάηνη ΠΣΥ ηελ πεξίνδν 2002-2007 + ΢πιιήςεηο κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ/ηξηψλ γηα ηα έηε 2005. ν πςειφο αξηζκφο ζπιιήςεσλ είλαη πεξηζζφηεξν απνηέιεζκα απζηεξφηεξεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζηπλφκεπζεο θαη φρη έλδεημε απμεκέλσλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. Σν κέγεζνο ηεο Βνπιγαξηθήο. Γεσξγηαλήο θαη Οπθξαληθήο θνηλφηεηαο έρεη απμεζεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. νη Γεσξγηαλνί θαη νη Ρνπκάλνη.

Οη δηαδξνκέο ηεο κε λφκηκεο εηζφδνπ θαη ηεο βξαρππξφζεζκεο λφκηκεο εηζφδνπ γηα ηνπξηζκφ ζηηο νπνίεο νη κεηαλάζηεο/ηξηεο ζηξέθνληαη γηα λα έξζνπλ ζηελ Διιάδα είλαη απνηέιεζκα ηριών παραγόνηφν: (α) ηνπ φηη ζηελ νπζία δελ ππάξρνπλ επηινγέο γηα καθξνπξφζεζκε λφκηκε είζνδν κε ζθνπφ ηελ εξγαζία γηα ηνπο ελ δπλάκεη κεηαλάζηεο (ην ζχζηεκα θιήζεο ελφο αιινδαπνχ εξγάηε (μεηάκληζη) δελ ιεηηνπξγεί ζηελ πξάμε θαζψο κεηαμχ ηεο θιήζεο ηνπ εξγάηε θαη ηεο λφκηκεο εηζφδνπ ηνπ ζηελ ρψξα κε άδεηα γηα εξγαζία κεζνιαβνχλ ζπλήζσο 12 κε 18 κήλεο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο απαηηνχκελεο γξαθεηνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο).ΠΓΓΜ Διιελν-Βνπιγαξηθά ζχλνξα Διιελν-Σνπξθηθά ρεξζαία ζχλνξα Διιελν-Σνπξθηθά ζαιάζζηα ζχλνξα Κξήηε Δλδνρψξα TOTAL Year 2006 33.135 72. Οη αλεπίζεκεο εξγαζηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θπξηαξρνχλ ζηνπο παξαθάησ ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ απαζρνινχληαη νη κεηαλάζηεο: ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα.595 112.337 Εικόνα 1: Μεηαναζηεςηικέρ Ροέρ ππορ ηην Ελλάδα Πηγή: Τποςπγείο Εμποπικήρ Ναςηιλίαρ.541 1.577 6.454 5.634 95. ΢ε επίπεδν έλζηαζεο ην πνζνζηφ ρνξήγεζεο αζχινπ ήηαλ 2%ην 2006 θαη ην 2007 ελψ αλέβεθε ζην 10% ην 2008.. Πηγή: Τποςπγείο Εζυηεπικών.Δ.245 146.Πίνακας 2: ΢ςλλήτειρ ανά ζημείο ειζόδος.240 3. (β) ησλ κε ξεαιηζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα νηθνγελεηαθή ζπλέλσζε (ν/ε αηηψλ/αηηνχζα νθείιεη λα απνδείμεη κέζα απφ ηελ θνξνινγηθή ηνπ/ηεο δήισζε φηη έρεη εηήζηεο απνδνρέο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε απηέο ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε θαη πξνζαπμεκέλεο θαηά 20% γηα ηελ/ηνλ ζχδπγν θαη θαηά 15% γηα ην θάζε παηδί. Όκσο.149 2. ζπλήζσο κε νιηγνήκεξε ζεψξεζε εηζφδνπ (βίδα) γηα ηνπξηζκφ. 2008 ΢σλλήυεις Διιελν-Αιβαληθά ζχλνξα ΢χλνξα Διιάδαο. Μία άιιε νκάδα αλεπίζεκσλ κεηαλαζηψλ αθνξά ηνπο/ηηο λφκηκνπο/εο κεηαλάζηεο/ηξηεο πνπ απνηπγράλνπλ λα αλαλεψζνπλ ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπο επεηδή φληαο απαζρνινχκελνη ζηελ ειιεληθή παξανηθνλνκία δελ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ φηη εξγάδνληαη λφκηκα. θαη μεθηλνχλ λα εξγάδνληαη άηππα. . Όκσο. 2008 2008 66.461 30. Οη δχν δηαδνρηθέο ελζσκαηψζεηο ησλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο θαη Κεληξν-Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηελ Δ.611 3. Δθπίπηνπλ ηνπ λφκηκνπ θαζεζηψηνο κε ην νπνίν έρνπλ εηζέιζεη ζηελ ρψξα φηαλ παξακέλνπλ ζε απηήλ κεηά ηελ ιήμε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία αξρηθά εθδφζεθε ε ζεψξεζε εηζφδνπ. ην 2004 θαη ην 2007 λνκηκνπνίεζαλ απηφκαηα ηελ δηακνλή ησλ πνιηηψλ ησλ λέσλ θξαηψλ-κειψλ πνπ κέρξη πξφηηλνο δνχζαλ ζηελ Διιάδα ππφ ην θαζεζηψο ηνπ κε λφκηκνπ κεηαλάζηε απφ ρψξεο εθηφο Δ. (γ) ηεο αλάπηπμεο παξάλνκσλ δηθηχσλ ιαζξνκεηαλάζηεπζεο.789 9.656 5. Οη κεηαλάζηεο πνπ εηζέξρνληαη κε λφκηκα ζηελ Διιάδα είλαη απηνί πνπ έιθνπλ ηελ πξνζνρή ησλ ΜΜΔ παξά ηνλ ρακειφ ηνπο αξηζκφ.940 25.834 598 532 721 471 12.459 1.132 15.593 Οη πεξηζζφηεξνη/εο κε λφκηκνη/εο κεηαλάζηεο/ηξηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα εηζέξρνληαη λφκηκα ζηελ ρψξα.441 2. ηελ γεσξγία θαη ηηο ππεξεζίεο νηθηαθήο εξγαζίαο θαη θξνληίδαο.887 966 16.961 54.101 39. ηα απηαξρηθά θαζεζηψηα θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο.795 14. νη πεξηζζφηεξνη απνξξηθζέληεο αηηνχληεο άζπιν παξακέλνπλ ζηελ ρψξα ππφ ην θαζεζηψο ηνπ κε λφκηκνπ κεηαλάζηε. Σα πξνγξάκκαηα λνκηκνπνίεζεο απνηεινχλ ην θχξην κέζν δηα ηνπ νπνίνπ έλαο κε λφκηκνο κεηαλάζηεο κπνξεί λα μεθχγεη απφ ην παξάλνκν θαζεζηψο ππφ ην νπνίν δηαβεί ζηελ Διιάδα. Η επεμεξγαζία ησλ αηηεκάησλ αζχινπ ζπλήζσο δηαξθεί γηα θάκπνζα ρξφληα ζηελ Διιάδα θαη ην πνζνζηφ ρνξεγήζεσλ αζχινπ ζην πξσηνβάζκην επίπεδν εμέηαζεο είλαη 0.364 Year 2008 39. Σέινο.239 Πίνακας 3: ΢ςλλήτειρ ανά σώπα πποέλεςζηρ Πηγή: Τποςπγείο Εζυηεπικών.655 15. Δεκ.886 2.818 1.Δ.618 3.713 4.05%.512 1.267 3. ηνλ ηνπξηζκφ.549 515 11.897 2.163 32. Δεκ. Η ππνβνιή αίηεζεο αζχινπ είλαη έλαο άιινο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη κε λφκηκνη κεηαλάζηεο ‘λνκηκνπνηνχλ’ (ζπλήζσο πξνζσξηλά) ηελ δηακνλή ηνπο ζηελ Διιάδα. ηεο ππφγεηαο δειαδή απάληεζεο ηεο αγνξάο ζηελ απμαλφκελε δήηεζε γηα κεηαθηλήζεηο απφ αλζξψπνπο πνπ πξνζπαζνχλ λα μεθχγνπλ απφ ηελ θηψρεηα. 2008 2007 Κύριες τώρες προέλεσζης Αιβαλία Γεσξγία Παθηζηάλ Αίγππηνο Ιλδία Μπαλγθιαληέο Κίλα Ιξάθ Iξάλ Αθγαληζηάλ ΢νκαιία Παιαηζηίλε Διαδρομές απόκτησης και απώλειας του καθεστώτο ς νόμιμης διαμονής       Year 2007 42. ε θνηλή πξαθηηθή ησλ εξγνδνηψλ πνπ πιεξψλνπλ θαηψηαην κηζζφ λα πιεξψλνπλ άηππα ηηο ππεξσξίεο εκπνδίδεη ηελ παξαπάλσ θαηεγνξία κεηαλαζηψλ λα εμαζθαιίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα νηθνγελεηαθή ζπλέλσζε).265 6. ζχκθσλα κε έλα πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ ςεθίζηεθε ηνλ Ινχλην ηνπ 2009 ην επίπεδν ηεο έλζηαζεο θαηαξγείηαη. Δεκ.

Κύριες προτάσεις πολιτικής Η Διιάδα εθάξκνζε κία κεηαβαηηθή πεξίνδν δχν ρξφλσλ θαηά ηελ νπνία απαγνξεπφηαλ ε εξγαζία ζηελ ρψξα γηα πνιίηεο απφ 8 λέεο ρψξεο-κέιε θαη.  Οη δηπισκαηηθέο πξνζπάζεηεο πξέπεη λα εληαζνχλ κε ζηφρν ηελ ππνγξαθή ζπκθσληψλ επαλαπξνψζεζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε άιιεο ρψξεο πξνέιεπζεο θαη δηακεηαθφκηζεο κεηαλαζηψλ ζηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή. Τπάξρεη. βξίζθνπλ κία δνπιεηά. ιφγσ ηνπ φηη δελ κπνξνχλ λα βξνπλ λφκηκε εξγαζία κε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο.gr. ζην thmaroukis@eliamep. . Μέρξη ηψξα. άιιεο ππεξεζίεο). ΢πληνλίζηξηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. ΔΛΙΑΜΔΠ. και ζςγκεκπιμένα ηην Γενική Διεύθςνζη Έπεςναρ. δειαδή. Ανηιμεηώπιζη ηφν Ανεπίζημφν Μεηαναζηεσηικών Ροών  Οη απειάζεηο δελ είλαη βηψζηκε πνιηηηθή. πξφζθαηα. 6ο Ππόγπαμμα Πλαίζιο. Θάλν Μαξνχθε. επηθαλεηαθέο ζπλεληεχμεηο. ηα Κείκελα Πνιηηηθήο (ΚΜ) θαη ε Βάζε Γεδνκέλσλ είλαη δηαζέζηκα απφ ηελ ηζηνζειίδα http://clandestino.  Η ΢πκθσλία Δπαλαπξνψζεζεο κε ηελ Σνπξθία πξέπεη λα επαλαδηαπξαγκαηεπζεί κε ζηφρν λα ιεηηνπξγήζεη. Με απηφ ην κέηξν ζα κεησζεί ν νξαηφο θίλδπλνο γηα ηνπο κεηαλάζηεο πνπ δηαβηνχλ γηα αξθεηά ρξφληα λφκηκα ζηελ Διιάδα λα ράζνπλ ην λφκηκν θαζεζηψο ηνπο. απινπνίεζε θαη ζπληφκεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηάθιεζεο αιινδαπψλ εξγαηψλ. ηνπο Βνχιγαξνπο θαη ηνπο Ρνπκάλνπο.  Λεηηνπξγηθέο λφκηκεο νδνί γηα ηελ νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε: κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. γεσξγία. εγθαζίζηαληαη θαη πεξηκέλνπλ γηα ην λέν πξφγξακκα λνκηκνπνίεζεο έηζη ψζηε λα λνκηκνπνηήζνπλ ην θαζεζηψο ηεο δηακνλήο ηνπο).  Σα πξνβιήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηφζν ηελ πξφζβαζε ζηελ δηαδηθαζία αίηεζεο αζχινπ φζν θαη ηελ εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ αζχινπ ζηελ Διιάδα (κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο. Σν ελδερφκελν αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Γηα γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην Πξφγξακκα παξαθαιψ επηθνηλσλήζηε κε ηελ Καζ. ανξίζηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο. παξαθαιψ επηθνηλσλήζηε κε ηελ Καζ.000 Δπξψ ην άηνκν κε βάζε ηα παξφκνηα ζηνηρεία ησλ Ιζπαληθψλ Αξρψλ γηα κεηαλάζηεο πνπ απειαχλνληαη πξνο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο) είλαη απαγνξεπηηθφ. Δπίζεο.  Αληηκεηψπηζε ηεο παξανηθνλνκίαο: α) κε απμεκέλνπο ειέγρνπο ζηηο αγνξέο εξγαζίαο φπνπ νη άηππεο νηθνλνκηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη ζπρλέο (θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο.κεηαξξπζκίζεσλ ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο νη νπνίεο ζα ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλειαζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο αγνξάο εξγαζίαο φζνλ αθνξά ζέζεηο κφληκεο. Απηφ ην κέηξν κπνξεί λα απνηειέζεη έλα κεραληζκφ ν νπνίνο ζα θάλεη λφκηκα απηφ πνπ γίλεηαη ζήκεξα κε λφκηκα (ην φηη νη ελδηαθεξφκελνη κεηαλάζηεο. νη ζρεηηθά πςειέο παξνρέο. ΢χκθσλα κε απηέο.gr Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. θαη θπξίσο β) κε ηελ αχμεζε ησλ λφκηκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία κέζσ: .gr.  Δηζαγσγή αδεηψλ δηακνλήο δηάξθεηαο ελφο έηνπο γηα ‘αλαδήηεζε εξγαζίαο’.  Απνζχλδεζε ηεο αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ δηακνλήο απφ ηελ απφδεημε εξγαζίαο κέζσ ησλ αζθαιηζηηθψλ ελζήκσλ γηα κεηαλάζηεο πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα γηα 5 ρξφληα θαη παξαπάλσ. δειαδή. θηινμελνχληαη απφ ζπγγελείο ή θίινπο. Όιεο νη Δξεπλεηηθέο Δθζέζεηο. . Σν θφζηνο απέιαζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζήκεξα (ην νπνίν εθηηκάηαη ζηα 4. θίλδπλνο ππνλφκεπζεο ηεο ΢πλζήθεο ηεο Γελεχζεο ηνπ 1951 ζρεηηθά κε ηνπο Πξφζθπγεο θαη ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ 1967 πνπ έρνπλ ππνγξαθεί θαη επηθπξσζεί απφ ηελ Διιάδα.  Μείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ απαηηείηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ νηθνγελεηαθή ζπλέλσζε. Σο Επεςνηηικό Ππόγπαμμα CLANDESTINO σπημαηοδοηείηαι από ηην Εςπυπαφκή Επιηποπή. Απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009 νη πνιίηεο απφ ηα ‘λέα’ θξάηε-κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα εξγάδνληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα. πξνζσξηλή. Η έθζεζε ηνπ Γεκνζίνπ ζηνλ αληαγσληζκφ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο πνπ αλαδηαλέκνληαη κε πνιηηηθά θξηηήξηα θαη ζα απμήζεη ην κέξηζκα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ πξνζθέξεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο.κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ λα εμνξζνινγίζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη λα παξακεξίζνπλ ηα λνκηθά εκπφδηα πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ πξφζιεςε ζε θαη ηελ απφιπζε απφ ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ ππεξηξνθηθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα. Άλλα Σξηαληαθπιιίδνπ & ηνλ Γξ. γξαθεηνθξαηία) ζπλήζσο ζπληεινχλ ζην λα απειαχλνληαη άηνκα πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο. ζην anna@eliamep. έξρνληαη ζηελ ρψξα κε λφκηκα. Οη κεηαλάζηεο θαηά απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ εξγαζία λφκηκα θαη ζηελ ζπλέρεηα λα κεηαηξέπνπλ ηελ παξαπάλσ άδεηα ζε άδεηα δηακνλήο κε ζθνπφ ηελ εξγαζία. Ανηιμεηώπιζη ηης Μη Νόμιμης Μεηανάζηεσζης και ηης Ανεπίζημης Εργαζίας  ΢χζηαζε κηαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Αζχινπ ε νπνία ζα εμεηάδεη ηα αηηήκαηα αζχινπ αληί γηα ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία. κεξηθή. απνδεκηψζεηο θαη ηα λνκηθά εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε νξηζκέλσλ επαγγεικάησλ θαη ζπιάθσλ εξγαζίαο θαζηζηνχλ ηελ πξφζιεςε θαη ηελ απφιπζε κία θνζηνβφξα επηρεηξεκαηηθή απφθαζε.ηεο δεκηνπξγίαο ελφο δηρηχνπ αζθαιείαο εξγαζηαθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ γηα ηηο κνξθέο εξγαζίαο (ππεξγνιαβία. κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ην . Η ππνζηήξημε βιώζιμυν λέσλ κνξθψλ εξγαζίαο είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο ζηηο ζχγρξνλεο ‘κεηαβηνκεραληθέο’ νηθνλνκίεο. νη ΠΣΥ ζα κπνξνχλ λα έξρνληαη ζηελ Διιάδα λφκηκα (κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ πγεηνλνκηθή αζθάιεηα θαη έλα ‘ζπφλζνξα’: έλα λφκηκν κεηαλάζηε ή Έιιελα πνιίηε ν νπνίνο ζα εγγπάηαη ηελ παξνρή θαηαιχκαηνο θαη ζα πιεξψλεη κία εγγχεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο). Άλλα Σξηαληαθπιιίδνπ. επνρηθή απαζρφιεζε) θαη ηνπο εξγαδφκελνπο (ζπρλά κεηαλάζηεο) πνπ ζπλήζσο εθηίζεληαη ζε εθκεηαιιεπηηθέο άηππεο εξγαζηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ αγθπιψζεσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.eliamep. εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Επιζηημονική Τποζηήπιξη Πολιηικών. ηνπξηζκφο.