You are on page 1of 11

NORMATIVNO UREĐENJE ZAŠTITE OD POŽARA – skripta

1. Obave e i prava !ra"a#a k$%i s& &'estv$va(i & !a)e#%& p$*ara. Obaveze građana Građanin koji primeti neposrednu opasnost od izbijanja požara ili primeti požar dužan je da ukloni opasnost, odnosno da ugasi požar ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugog. Ako građanin ne može sam da ugasi požar, dužan je da o tome bez odlaganja obavesti najbližu vatrogasnu jedinicu, odnosno policijsku stanicu. Zabranjena je lažna prijava požara i drugih tehničko-tehnolo kih nesre!a. "ro kove intervencije vatrogasno-spasilačke jedinice po lažnoj prijavi požara snosi lice koje je lažno prijavilo požar. Prava građana koji su učestvovali u gašenju požara #ice koje prilikom pružanja pomo!i ga enja požara ili u vr enju obuke ga enja požara bude povređeno ili oboli, pa zbog toga odsustvuje s rada, odnosno postane nesposobno za rad, ima prava iz zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja pod uslovima utvrđenim za policijskog službenika. Ako u pružanju pomo!i iz stava $. ovog člana lice izgubi život, njegova porodica ima prava iz penzijskog osiguranja kao i porodica policijskog službenika koji je izgubio život u vr enju ili povodom vr enja poslova. #ice koje stavi na raspolaganje sredstva i opremu za ga enje požara po naređenju rukovodioca akcije ga enja požara, odnosno rukovodioca intervencije u skladu s članom %&. ovog zakona, ima pravo na naknadu materijalne tete, u skladu sa zakonom. +. P$%a, i $r!a#i a-i%a vatr$!as#e stra*e 'rotivpožarnu stražu dužno je da organizuje( $) lice koje pretače zapaljive tečnosti ili zapaljive gasove u količini iznad * m+, -) lice koje izvodi radove zavarivanja, rezanja i lemljenja, koristi otvoreni plamen ili alat koji prilikom kori !enja varniči u prostoriji koja nije posebno prilagođena za obavljanje tog posla ili na udaljenosti od -.. m od ruba ume, +) organizator javnog skupa ili priredbe na kojoj postoji opasnost od izbijanja požara. 'od protivpožarnom stražom iz stava $. ovog člana podrazumeva se prisustvo lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera za tite od požara sa odgovaraju!om protivpožarnom opremom. .. Pravi(a a)tite $/ p$*ara /lasnik odnosno korisnik poslovnih, industrijskih i objekata javne namene, objekata blokovskog tipa i podzemnih garaža i objekata u tre!oj kategoriji ugroženosti od požara i skup tina zgrade odnosno savet zgrade u stambenim objektima donose 'ravila za tite od požara koja obuhvataju( $) organizaciju tehnolo kih procesa na način da rizik od izbijanja i irenja požara bude otklonjen, a da u slučaju njegovog izbijanja bude obezbeđena bezbedna evakuacija ljudi i imovine i sprečeno njegovo irenje, -) za titu od požara u zavisnosti od namene objekta sa potrebnim brojem lica osposobljenih za obavljanje poslova za tite od požara, +) dono enje 'lana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara, 0) način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje za tite od požara. 'lan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara iz stava $. tačka +) ovog člana moraju biti istaknuti na vidljivom mestu. -$-

era a)tite $/ p$*ara – vrste #a/ $ra 1adzor nadzor nad sprovođenjem mera za tite od požara vr i 2inistarstvo unutra njih poslova preko inspektora. ovog člana može se izjaviti žalba 2inistarstvu u roku od $* dana od dana dostavljanja re enja. Za subjekte u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara vr i se periodični pregled. /i e gradskih dru tava se udružuju u op tinski savez. donosi re enja i daje saglasnost). 3. zatim uzimaju uče !a u ga enju i spasavanju. op tinski zatim u gradski.a &!r$*e#$sti $/ p$*ara 5 cilju utvrđivanja odgovaraju!e organizacije i preduzimanja mera potrebnih za uspe no 8unkcionisanje i sprovođenje za tite od požara. i nadzor može biti teritorijalni i upravi. -) sa pove!anim rizikom od izbijanja požara . vrste i količine materijala koji se proizvodi. a gradski savezi u republički. Na/ $r #a/ spr$v$"e#%e. 5ate!$ri a-i%a pre. najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na rad. organizovanju takmičenja. propagiranja i popularisanja vatrogastva.druga kategorija ugroženosti od požara. 7snovnu obuku i praktičnu proveru znanja zaposlenih obavljaju pravna 4pravno lice koje može da vr i i posebnu obuku) i lica koja rade na poslovima za tite od požara. ustanovu ili organ i konstantuje nedostatke) i 5pravni 4kad inspektor pi e zapisnike. Na/ $r #a/ spr$v$"e#%e. 1adzor nad sprovođenjem za tite od požara u objektima posebne namene koje koristi 2inistarstvo odbrane i /ojska 3rbije i pravnim licima koja se bave proizvodnjom za vojne potrebe 4namenska industrija) vr i 2inistarstvo odbrane. savetovanja i izdavanja publikacija i dr. +) sa izvesnim rizikom od izbijanja požara . prerađuje ili skladi ti. . 4. u skladu s aktom koji donosi ministar 1adzor može biti "eritorijalni 4kad inspektor ode u preduze!e. vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekta. 'rogram osnovne obuke donosi poslodavac odnosno rukovodilac državnog organa. značaja i veličine objekta i vrste biljnog pokrivača. odnosno regionalni i pokrajinski vatrogasni savez. 2inistarstvo vr i kategorizaciju objekata. Os#iva#%e i a/a-i DVD i vatr$!as#i2 save a 6obrovoljna vatrogasna dru tva i savezi se organizuju radi učestvovanja u preventivnom delovanju u za titi od požara. --- . (Ministarstvo odbrane vrši kategorizaciju vojnih objekata i objekata od posebnog značaja za odbranu) /lada propisuje osnove. delatnosti i zemlji ta prema ugroženosti od požara u zavisnosti od tehnolo kog procesa koji se u njima odvija. organa autonomne pokrajine ili organa jedinice lokalne samouprave. 1. 6. 1a re enje o kategorizaciji iz stava $.tre!a kategorija ugroženosti od požara. delatnosti i zemlji ta razvrstavaju se u slede!e kategorije( $) sa visokim rizikom od izbijanja požara . 'rovera znanja zaposlenih vr i se jednom u tri godine.prva kategorija ugroženosti od požara. merila i uslove kategorizacije. po pribavljenoj saglasnosti 2inistarstva 42inistarstvo odbrane ne pribavlja saglasnost). a)tite $/ p$*ara 1adzor nad sprovođenjem za tite od požara vr e inspektori 3ektora za vanredne situacije.0. Os#$v#a $b&ka ra/#ika i $vb(asti a)tite $/ p$*ara 7snovna obuka iz oblasti za tite od požara organizuje se za sve zaposlene. 7bjekti.

vatrogasne jedinice 2inistarstva odbrane i /ojske 3rbije. mera za tite od požara. organizovanje. vatrogasne jedinice lokalne samouprave i vatrogasne jedinice pravnih lica svrstanih u prvu kategoriju ugroženosti od požara. spasavanje ljudi i imovine. sprečavanja i suzbijanja drugih tehničko-tehnolo kih nesre!a i elementarnih nepogoda. a potom donosi re enje sa predlogom mera i rokova za njihovo otklanjanje. radi zapisnik u dva primerka i daje ga stranci na izja njenje. Zaposleni su dužni da prisustvuju obuci i proveri znanja iz oblasti za tite od požara i da se u radu pridržavaju propisanih uputstava. 3ubjekat u tre!oj kategoriji mora obavezno da organizuje sprovođenje preventivnih mera za tite od požara s potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje za tite od požara. kao i da u slučaju požara pristupe ga enju požara. 3ubjekat u drugoj kategoriji mora obavezno da organizuje sprovođenje preventivnih mera za tite od požara i stalno dežurstvo sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje za tite od požara. ustanovi ili organu. za sprečavanje izbijanja i irenja požara. 9iste. obaveze i odgovornosti pripadnika vatrogasnih jedinica lokalne samouprave primenjuju se propisi o radnim odnosima u lokalnoj samoupravi. a)tite $/ p$*ara 3istem za tite od požara 4u daljem tekstu( za tita od požara) obuhvata skup mera i radnji za planiranje. /atrogasne jedinice mogu biti pro8esionalne i dobrovoljne. sprovođenje i kontrolu mera i radnji za tite od požara. utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara.7. kao i za pružanje pomo!i kod otklanjanja posledica prouzrokovanih požarom. . osnivaju se vatrogasne jedinice. obaveze i odgovornosti pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica primenjuju se propisi o policiji.Prava i $bave e pripa/#ika vatr$!as#i2 %e/i#i-a 1a prava. upozorenja. zabrana. -+- . Or!a#i a-i%a vatr$!as#i2 %e/i#i-a & Rep&b(i-i 9rbi%i :adi sprovođenja za tite od požara. obaveze i odgovornosti pripadnika vatrogasnih jedinica 2inistarstva odbrane i /ojske 3rbije primenjuju se propisi o odbrani i /ojsci 3rbije.. Zapis#ik i pre/($! .edinice lokalne samouprave. Or!a#i $va#%e a)tite $/ p$*ara pre.era i r$k$va & i#spek-i%sk$. 10.a &!r$*e#$sti $/ p$*ara /lasnik odnosno korisnik objekta ili zemlji ta i privredno dru tvo. 1. odnosno drugo pravno lice 43ubjekat) razvrstano u prvu kategoriju ugro!enosti od požara. 1a prava. 8inansiranje. spasavanja ljudi i imovine. 1+. pravna lica i udruženja mogu osnivati dobrovoljne vatrogasne jedinice. 1a prava. 'ro8esionalne vatrogasne jedinice jesu vatrogasno-spasilačke jedinice 2inistarstva 4vatrogasno-spasilačke jedinice). pre!(e/& 9ada inspektor za vanredne situacije konstantuje nedostatke u preduze!u. mora obavezno da obezbedi tehnički opremljenu i obučenu vatrogasnu jedinicu sa potrebnim brojem vatrogasaca. za titu životne sredine. 11. 18. 5$%a s& prava i $bave e ra/#ika i $b(asti a)tite $/ p$*ara. otkrivanje i ga enje požara.

$-) naredi radno sposobnim licima. prostorija i objekata. posude <3= svake druge godine. koja stanuju u neposrednoj blizini mesta požara.e 3va vatrogasna oprema podleže redovnoj kontroli. @) preduzme mere za obezbeđenje evakuisane imovine. &) naredi delimično ili potpuno ru enje objekata ili delova objekata koji nisu zahva!eni požarom. 0) naredi upotrebu vode i drugih sredstava za ga enje požara koje koriste pravna i 8izička lica ako se na drugi način ne može obezbediti potrebna količina vode odnosno drugih sredstava za ga enje požara. 0) nadzorom nad primenom mera za tite od požara 14. posude >7. ?) naredi drugim pravnim i 8izičkim licima da stave na raspolaganje alat. $$) naredi nasilno otvaranje zaključanog objekta ili prostorije radi ga enja požara i spasavanja ljudi i imovine. tehnička i druga sredstva potrebna za ga enje požara i spasavanje ljudi i imovine ugroženih požarom. servisiranju i ispitivanju. da pruže pomo! u ga enju požara i spasavanju ljudi i imovine. *) naredi kori !enje vozila pravnih i 8izičkih lica za prevoz povređenih u požaru. Zak$#ska $v(a):e#%a r&k$v$/i$-a ak-i%e !a)e#%a p$*ara 5 toku ga enja požara i za tite ljudi i imovine ugroženih požarom i ostalih intervencija rukovodilac akcije ga enja požara. 11. odnosno rukovodilac intervencije. gasa i tečnih goriva. kao i licima koja se zateknu na mestu požara. prevozna. +) preduzimanjem mera i radnji za za titu i spasavanje ljudi. 9ervisira#%e i k$#tr$(#$ ispitiva#%e vatr$!as#i2 sprava i $pre. -) naredi evakuaciju lica i imovine iz ugroženih teritorija. -0- . 9ontrola vatrogasnih aparata i hidranata svakih % meseci. +) naredi prekid dovođenja električne struje.aparata svakih * godina i td. ima pravo da( $) nepozvanim licima zabrani pristup na mesto ga enja požara ili drugog vanrednog događaja. kao i da obustavi saobra!aj pored tog mesta. materijalnih dobara i životne sredine prilikom izbijanja požara. ispitivanje vatrogasnih creva iz hidranata jednom godi nje. u slučaju da se na drugi način ne može obezbediti ga enje požara ili spasavanje života ljudi. Na'i# $stvariva#%a a)tite $/ p$*ara Za tita od požara ostvaruje se( $) organizovanjem i pripremanjem subjekata za tite od požara za sprovođenje za tite od požara.) preduzme mere i radnje da bi se obezbedili tragovi i predmeti značajni za utvrđivanje uzroka požara. "o rade ovla !eni servisi koji imaju saglasnost 3ektora za vanredne situacije 2inistarstva unutra njih poslova. 13. %) naredi uklanjanje vozila i drugih predmeta koji se nalaze na protivpožarnom putu ili pored hidranta i koji onemogu!avaju ili otežavaju pristup mestu ga enja požara ili kori !enje hidrantske mreže. -) obezbeđivanjem uslova za sprovođenje za tite od požara. evakuaciju lica i imovine i dopremanje sredstava za ga enje požara. kao i potreban broj lica stručno osposobljenih za sprovođenje za tite od požara za subjekat u drugoj kategoriji. $.2inistar propisuje potrebnu tehničku opremljenost vatrogasne jedinice i broj vatrogasaca za subjekat u prvoj.

%) propisane proračunske i gra8ičke priloge. 3tručni ispit za dobijanje licence polaže se pred komisijom 2inistarstva. Obave e pre/& e:a prve kate!$ri%e &!r$*e#$sti /lasnik odnosno korisnik objekta ili zemlji ta i privredno dru tvo odnosno drugo pravno lice razvrstano u prvu kategoriju ugroženosti od požara 4u daljem tekstu( subjekti u prvoj kategoriji) obavezno je da obezbedi tehnički opremljenu i obučenu vatrogasnu jedinicu sa potrebnim brojem vatrogasaca.a i . 'preventivne mere za tite od požara utvrđuju se kroz 'lan za tite od požara +1. u skladu s aktom koji donosi ministar. zadovoljava posebne uslove u pogledu tehničke opremljenosti i ima zaposlena lica sa licencom za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera za tite od požara. tehničkoj opremljenosti i obučenosti vatrogasne jedinice. bliže se prikazuju i podaci o broju vatrogasaca. . a rukovodilac vatrogasne jedinice mora imati najmanje vi u kolsku spremu. 'rimerak operativne karte dostavlja se vatrogasnoj jedinici odnosno odgovaraju!oj službi za tite od požara u subjektu. odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovaraju!i registar za delatnost projektovanja i izvođenja radova. 5 'lanu za tite od požara. 17. 16. 3ubjekti svrstani u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara . 1adzor nad sprovođenjem za tite od požara u objektima posebne namene koje koristi 2inistarstvo odbrane i /ojska 3rbije i pravnim licima koja se bave proizvodnjom za vojne potrebe 4namenska industrija) vr i 2inistarstvo odbrane. *) proračun potrebnih 8inansijskih sredstava. I#spek-i%ski #a/ $r #a/ spr$v$"e#%e.$+) zatraži pomo! drugih vatrogasnih jedinica i svih ostalih službi koje se mogu angažovati u akciji ga enja požara i spasavanja lica i imovine. Za subjekte u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara vr i se periodični pregled.dužni su da pruže sve potrebne podatke i stručnu pomo! za izradu operativne karte.era a)tite $/ p$*ara 'rojektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera za tite od požara u objektima u kojima se proizvode. 0) predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje stanja za tite od požara. odnosno -*- . Pr$%ekt$va#%e i i v$"e#%e p$seb#i2 siste. Operativ#e karte /atrogasno-spasilačke jedinice izrađuju operativne karte ga enja požara subjekata svrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara. 3ubjekti u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara obavezni su da donesu 'lan za tite od požara koji sadrži naročito( $) prikaz postoje!eg stanja za tite od požara.era a)tite $/ p$*ara 1adzor nad izvr avanjem odredaba zakona o za titi od požara i propisa donesenih na osnovu njega vr i 2inistarstvo preko inspektora. Za subjekte u prvoj kategoriji rukovodilac na poslovima preventive mora imati visoku kolsku spremu tehničke struke. pored gore navedenih podataka. eksplozivne i druge materije koje mogu dovesti do požara i u drugim složenim objektima obavlja privredno dru tvo. prerađuju i skladi te zapaljive tečnosti i gasovi. +) organizaciju za tite od požara. +8. -) procenu ugroženosti od požara.

7dobrenje se izdaje na osnovu pismenog zahteva izvođača radova zavarivanja. p(a#< 9trate!i%a a)tite $/ p$*ara 3trategiju za tite od požara 4u daljem tekstu( 3trategija) donosi /lada. u prostorijama sa uređajima za automatsko otkrivanje i ga enje požara ako ovi uređaji nisu blokirani ili ako se zavarivanjem mogu o tetiti. drugi rukovodiocu službe za za titu od požara 4ide u arhivu). P$st&pak i /ava#%a $/$bre#%a a avariva#%e #a privre. 'rvi primerak uručuje se rukovodiocu izođenja radova. a zavarivanje nije zavr eno. rukovodilac radova je dužan da zatraži produženje važnosti odobrenja.organizaciji preventivnih mera za tite od požara. izda!e odobrenje tek kada utvrdi da su predviđene i preduzete odgovaraju!e mere za za titu od požara i eksplozije. +.edinica lokalne samouprave i autonomna pokrajina donosei sanacioni plan za otklanjanje posledica požara na svojoj teritoriji.e#i.a Zavarivanje na privremenim mestima se može obavljati samo po prethodno pribavljenom odobrenju izdatom od strane odgovornog liza za za titu od požara. 5 slučajevima kada važnost odobrenja istekne. . *) način obezbeđivanja sredstava za za titu od požara. ako opasnost od požara ugrožava objekte i prostor od izuzetnog značaja za :epubliku 3rbiju ili na njemu izaziva velike posledice i u slučaju havarije. +) uslove za primenu najpovoljnijih privrednih. -.esti. dinamiku i sredstva za realizaciju plana. 7dgovorno lice koje izdaje odobrenje za izvođenje zavarivanja. nosioce. rezanlja i lemljenja. a)tite $/ p$*ara i sa#a-. /lada donosi 3anacioni plan :epublike 3rbije za saniranje posledica prouzrokovanih požarom ako posledice požara prevazilaze mogu!nosti sanacije jedinice lokalne samouprave ili autonomne pokrajine. 0) dugoročne i kratkoročne mere za sprečavanje izbijanja. procenu uticaja na životnu sredinu. kada postoji opasnost od izbijanja eksplozija usled sme a zapaljivih gasova ili para zapaljivih tečnosti ili pra ine sa vazduhom. -%- . 3anacioni planovi sadrže( stanje.strat. ++. ekonomskih i drugih mera za za titu od požara. 3trategija se donosi za period od najmanje pet godina i sadrži naročito( $) opis i ocenu stanja u oblasti za tite od požara. odnosno odgovornog lica za izvođenje poslova zavarivanja. -) osnovne ciljeve i kriterijume za sprovođenje za tite od požara u celini. +. . zatim nedovoljno oči !enih sudova i instalacija u kojima su se nalazile materije koje mogu da stvaraju eksplozivne sme e ili su opasne zbog požara i eksplozije. 9a#a-i$#i p(a# 'rivredno dru tvo i drugo pravno lice donosi sanacioni plan za otklanjanje posledica požara. za mesta koja nisu pripremljena za zavarivanje.. način. 7dobrenje za zavarivanje ne sme da se izda u slede!im slučajevima( $. po oblastima i prostornim celinama sa prioritetnim merama za tite. tehnolo kih. a tre!i primerak se čuva u dokumentaciji davaoca odobrenja 4jedan primerak odgovorno lice čuva za sebe). procenu uticaja na život i zdravlje ljudi. 3trategijom se utvrđuje stanje u oblasti za tite od požara i mere koje treba preduzeti. 7dobrenje za zavarivanje izdaje se u tri primerka. ublažavanja posledica požara i kontrolu sprovođenja mera za tite od požara. stalnog dežurstva i podaci o broju stručno osposobljenih lica za sprovođenje za tite od požara. a odgovorno lice za za titu od požara koje izdavaje odobrenje dužno je da ponovo pregleda mesto zavarivanja i u odobrenju upi e odgovaraju!e primedbe. P(a#ira#%e i $r!a#i $va#%e a)tite $/ p$*ara . tehničkih.. mere.

stalnog dežurstva i podaci o broju stručno osposobljenih lica za sprovođenje za tite od požara. -) procenu ugroženosti od požara. %) propisane proračunske i gra8ičke priloge. 5 'lanu za tite od požara. odnosno organizaciji preventivnih mera za tite od požara. *) proračun potrebnih 8inansijskih sredstava. %) propisane proračunske i gra8ičke priloge. -) procenu ugroženosti od požara. -?- .0. po programu koji je usklađen sa 2inistarstvom. 9kra:e#i &prav#i p$st&pak 9ada inspektor za vanredne situacije konstantuje nedostatke u preduze!u. +) organizaciju za tite od požara. tehničkoj opremljenosti i obučenosti vatrogasne jedinice. P(a# a)tite $/ p$*ara 3ubjekti u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara obavezni su da donesu 'lan za tite od požara koji sadrži naročito( $) prikaz postoje!eg stanja za tite od požara. pored podataka iz stava $. P$seb#a $b&ka i $b(asti a)tite $/ p$*ara #ica koja rade na poslovima za tite od požara dužna su da pohađaju posebnu obuku iz oblasti za tite od požara i polože stručni ispit najkasnije u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa. 9ada se radovi zavarivanja zavr e pi e se zapisnik i to u dva primerka. mogu da polažu stručni ispit. pored gore navedenih podataka. +) organizaciju za tite od požara. bliže se prikazuju i podaci o broju vatrogasaca. +1. onda on na licu mesta donosi zapisnik i re enje sa naloženim merama za njihovo otklanjanje. +0. Za subjekte u drugoj kategoriji rukovodilac službe za tite od požara i lice koje radi na organizovanju i sprovođenju preventivnih mera za tite od požara mora imati najmanje vi u kolsku spremu. kada bi se zavarivanje vr ilo na prostoru u blizini uskladi tenih velikih količina zapaljivih ili eksplozivnih materija ili drugih zapaljivih materijala. +3. 0) predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje stanja za tite od požara. Obave e pre/& e:a /r&!e kate!$ri%e &!r$*e#$sti $/ p$*ara 3ubjekti u drugoj kategoriji ugroženosti od požara moraju obavezno da organizujue sprovođenje preventivnih mera za tite od požara i stalno dežurstvo sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje za tite od požara. bliže se prikazuju i podaci o broju vatrogasaca. 1a 'lan za tite od požara pribavlja se saglasnost 2inistarstva. 3ubjekti u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara obavezni su da donesu 'lan za tite od požara koji sadrži naročito( $) prikaz postoje!eg stanja za tite od požara. odnosno organizaciji preventivnih mera za tite od požara. tehničkoj opremljenosti i obučenosti vatrogasne jedinice. stalnog dežurstva i podaci o broju stručno osposobljenih lica za sprovođenje za tite od požara. 0) predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje stanja za tite od požara. ustanovi ili organu. koji su takvog karaktera da može da dođe do požara. *) proračun potrebnih 8inansijskih sredstava. #ica koja su se kao pripadnici /ojske 3rbije stručno osposobljavala na kursevima za tite od požara. 5 'lanu za tite od požara. ovog člana. +4. odnosno raspoređivanja na poslove za tite od požara.

opis objekta. način polaganja. /rstu i program obuke. druga pravna i 8izička lica. Us($vi a $bav(%a#%e p$s($va a)tite $/ p$*ara 'ored op tih uslova za zasnivanje radnog odnosa. Obave e s&b%ekata a)tite $/ p$*ara 3ubjekti za tite od požara dužni su da postupaju u skladu s obavezama utvrđenim ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega. a/a-i i #a'e(a< 3ubjekti za tite od požara su državni organi. #ica 4iz stavke +. obim i uslove posebne obuke. organi jedinica lokalne samouprave. organi autonomne pokrajine. sadrži( $) tehnički izve taj 4podatke o lokaciji objekta značajne za za titu od požara.3tručni ispit se polaže pred komisijom 2inistarstva. 2inistar propisuje uslove polaganja. posebne psiho8izičke i zdravstvene sposobnosti.) koja prvi put zasnivaju radni odnos ili se prvi put raspoređuju na poslove za tite od požara ne mogu biti starija od +. a rukovodilac vatrogasne jedinice mora imati najmanje vi u kolsku spremu. Na'e($ sara/#%e 3ubjekti za tite od požara dužni su da međusobno razmenjuju in8ormacije od značaja za za titu od požara i usklade aktivnosti od značaja za za titu od požara. izbor materijala za konstrukcije koje treba da budu otporne na požar. . procenu opasnosti od požara. podelu objekta na požarne sektore. ako to mogu da učine bez opasnosti za sebe ili drugoga. 9&b%ekti a)tite $/ p$*ara .8. :epublika 3rbija sarađuje u oblasti za tite od požara sa drugim državama i međunarodnim organizacijama. u službi za tite od požara i na poslovima za tite od požara moraju imati najmanje srednju stručnu spremu. kao sastavni deo tehničke dokumentacije za izgradnju objekata utvrđenih Zakonom o za tioti od požara. +6. usavr avanja u procesu rada. -) za subjekte u drugoj kategoriji rukovodilac službe za tite od požara i lice koje radi na organizovanju i sprovođenju preventivnih mera za tite od požara mora imati najmanje vi u kolsku spremu. Na'e($ s$(i/ar#$sti 3ubjekti za tite od požara dužni su da međusobno pomažu jedni drugima u otklanjanju posledica požara. +) zaposleni u vatrogasnim jedinicama. izbor materijala za enterijer za koji postoje posebni zahtevi u pogledu otpornosti na požar. kao i javnog in8ormisanja. de8inisanje evakuacionih puteva. privredna dru tva. usmeravaju i obezbeđuju jačanje svesti o značaju za tite od požara kroz sistem obrazovanja i vaspitanja. visinu tro kova stručnog ispita. kao i visinu naknade članovima komisije propisuje ministar. 3ubjekti za tite od požara dužni su da angažovanjem raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa učestvuju u ga enju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom. -&- . naučno-istraživačkog i tehnolo kog razvoja. za obavljanje poslova za tite od požara potrebni su slede!i uslovi( $) za subjekte u prvoj kategoriji rukovodilac na poslovima preventive mora imati visoku kolsku spremu tehničke struke. da obezbede primenu planova za tite od požara i drugih akata i odgovorni su za svaku aktivnost kojom menjaju ili mogu promeniti stanje i uslove za tite od požara. =(av#i pr$%ekat a)tite $/ p$*ara Glavni projekat za tite od požara. godina. +7. Na'e($ %a'a#%a svesti 3ubjekti za tite od požara podstiču. procenu opasnosti od požara koja potiče od tehnolo kog procesa i materija koje se u njima koriste ili skladi te.

izbor mobilne opreme za ga enje požara. 0) predmer i predračun opreme i sredstava za za titu od požara. drugih pravnih i 8izičkih lica. +) gra8ičku dokumentaciju 4situacioni plan sa ucrtanim susednim objektima i saobra!ajnicama. sistem za odvođenje dima i toplote. proračun kapaciteta evakuacionih puteva u objektu. -@- . nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za sistem za tite od požara. organa autonomne pokrajine i organa jedinica lokalne samouprave.opis instalacija za automatsko otkrivanje i dojavu požara. 2inistar propisuje bliže uslove za dobijanje ovla !enja za izradu Glavnog projekta za tite od požara. Za subjekte u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara vr i se periodični pregled. 2inistar propisuje sadržaj i način vođenja evidencija izvr enih intervencija vatrogasnih jedinica. proračun vremena potrebnog za evakuaciju ljudi i dr. kao i tehničku opremljenost i obučenost pro8esionalnih vatrogasnih jedinica lokalne samouprave. odnosno drugog pravnog lica koje je upisano u odgovaraju!i registar za delatnost projektovanja i izvođenja radova. Ov(a):e#%e Mi#istra &#&tra)#%i2 p$s($va i $b(asti a)tite $/ p$*ara 2inistar unutra njih poslova propisuje potrebnu tehničku opremljenost vatrogasne jedinice kategoriju i broj vatrogasaca kod objekta koji spadaju u prvu. prava i obaveze državnih organa. razvode ma inskih instalacija za automatsko ga enje požara. -) proračunske osnove 4proračun požarnog optere!enja požarnih sektora. u skladu s aktom koji donosi ministar. detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova. privrednih dru tava. 7dredbe ovog zakona shodno se primenjuju i na za titu od eksplozija. opreme i instalacija.). 2inistar propisuje način izrade i sadržaj planova za tite od požara autonomne pokrajine. 2inistar propisuje posebne tehničke i druge uslove koje mora ispunjavati ovla !eno pravno lice koje izdaje serti8ikat o ispravnosti uređaja. sisteme za ventilaciju i dr. . eme sistema za otkrivanje i dojavu požara. bliže uslove za dobijanje ovla !enja za obavljanje poslova i posebne uslove tehničke opremljenosti privrednog dru tva.). 2inistar propisuje bliže uslove za obavljanje poslova za sprovođenje za tite od požara.+. uslove za dobijanje licence. 2inistar propisuje program i način polaganja stručnog ispita. gasnu detekciju.1. dispoziciju procesne tehnolo ke opreme i opreme koja pripada instalacijama za ga enje požara. Pre/. posebnog stručnog ispita za inspektore. kao i opis stabilnih i mobilnih instalacija i uređaja za ga enje požara. kao i visinu naknade za komisiju stručnog ispita za dobijanje licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera za tite od požara. kao i potreban broj lica stručno osposobljenih za sprovođenje za tite od požara kod objekta koji spadaju u drugu kategoriju. karakteristične podužne i poprečne preseke sa ucrtanim požarnim sektorima. opis instalacija za 8luide koji se koriste u objektu i dr.). evakuacione puteve za spasavanje lica i imovine. osnove svih nivoa i krova. gromobranske instalacije. . jedinice lokalne samouprave i subjekata u prvoj i drugoj kategoriji. organizacija vatrogasne službe. 2inistar propisuje minimalni broj vatrogasaca.et ak$#a $ a)titi $/ p$*ara Zakonom o za titi od požara uređuju se sistem za tite od požara.

1. Preve#tiv#e .) uklone odnosno izmene oni elementi na postrojenjima. zemljoradnička zadruga. $. kao i drugi za titni uređaji i instalacije. %) kontrola ispravnosti mehanizacije.2inistar propisuje bliže uslove i način organizovanja dobrovoljnih vatrogasnih jedinica.. @) dovedu u ispravno stanje vatrogasna oprema i sredstva za ga enje požara ili ta oprema i sredstva postave na određeno mesto. ustanova ili drugo pravno lice. +) organizovanje službe veze i obave tavanja. *) održavaju svi umski putevi i proseci u stanju koje omogu!ava svakodnevni pristup vatrogasnim vozilima.edinica lokalne samouprave i autonomna pokrajina donose sanacioni plan za otklanjanje posledica požara na svojoj teritoriji. -) organizovanje osmatračke službe. $-) proveri znanje i obučenost pripadnika vatrogasnih jedinica. $$) uklone zapaljive materije kojima su obrađene vodoravne i vertikalne povr ine evakuacionih puteva. 2inistar nadležan za poljoprivredu. Ov(a):e#%e i#spekt$ra & vr)e#%& #a/ $ra 5 vr enju inspekcijskog nadzora inspektor je ovla !en da naloži da se( $) dovedu u ispravno stanje postrojenja. . %) izvedu stabilni. - . -) obavi rekonstrukcija objekta ili pojedinih prostorija u njemu radi sprovođenja mera za tite od požara.ere & prir$/i > *etve#i ra/$vi 'rivredno dru tvo.. mobilni. instalacije i uređaji. preduzetnik i poljoprivrednik koji vr i žetvene radove dužan je da preduzme posebne mere za tite strnih useva od požara. 0) uklone predmeti iz prostorija ili prostora koji predstavljaju opasnost od nastajanja i irenja požara ili onemogu!avaju brz i siguran izlazak iz ugroženog objekta ili prostora. donosi propis kojim bliže uređuje mere za tite od požara u poljoprivredi. 0) opremanje mehanizacije odgovaraju!om protivpožarnom opremom. polustabilni. vatrogasnih dru tava i saveza.$. . . &) onemogu!i pristup vozilima koja pri radu mogu izbacivati iskre na mestima gde bi to predstavljalo opasnost od izbijanja požara. odnosno drugi odgovaraju!i uređaji i instalacije za dojavu i ga enje požara.0. uz saglasnost ministra. instalacijama i uređajima koji pri upotrebi mogu izazvati požar. ?) izvedu potrebni izlazi iz objekta ili njegovog dela da bi se omogu!io brz izlazak lica u slučaju požara. ?) kontrola uskladi tavanja useva. 'od posebnim merama za tite strnih useva od požara podrazumevaju se( $) organizovanje stalnog dežurstva. . . 9a#a-i$#i p(a# a $tk(a#%a#%e p$s(e/i-a p$*ara 'rivredno dru tvo i drugo pravno lice donosi sanacioni plan za otklanjanje posledica požara. *) kontrola protivpožarne opreme. +) ukloni otpad iz zatvorenog i otvorenog prostora koji je nastao u procesu rada ili je odložen na zabranjenim mestima.

dana od dana određenog za razmatranje obavesti 2inistarstvo o dono enju prostornog i urbanističkog plana. .4. nosioce. dužan je da u roku od %. potrebne podatke i obave tenja. mere. Obave e pre/& e:a tre:e kate!$ri%e &!r$*e#$sti $/ p$*ara /lasnik odnosno korisnik objekta ili zemlji ta i privredno dru tvo odnosno drugo pravno lice razvrstano u tre!u kategoriju ugroženosti od požara 4u daljem tekstu( subjekti u tre!oj kategoriji) obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera za tite od požara s potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje za tite od požara. 0) bezbednosne pojaseve između objekata kojima se sprečava irenje požara. +) dono enje 'lana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara. 7rgan nadležan za dono enje prostornog. odnosno urbanističkog plana. /lasnici odnosno korisnici objekata i drugih nepokretnosti dužni su da omogu!e obavljanje inspekcijskih poslova i da inspektoru daju na uvid propisanu dokumentaciju. dinamiku i sredstva za realizaciju plana. .6. 2ora da donese 'ravila za tite od požara koja obuhvataju( $) organizaciju tehnolo kih procesa na način da rizik od izbijanja i irenja požara bude otklonjen. -) udaljenost između zona predviđenih za stambene i objekte javne namene i zona predviđenih za industrijske objekte i objekte specijalne namene. +) pristupne puteve i prolaze za vatrogasna vozila do objekata. 3anacioni planovi sadrže( stanje. p(a#& 'rostorni i urbanistički plan. -) obavesti nadležni organ odnosno nadležnog inspektora da se gradnja objekata ne sprovodi u skladu s merama za tite od požara predviđenim u glavnom projektu.3. 0) način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje za tite od požara.$$ - . ako opasnost od požara ugrožava objekte i prostor od izuzetnog značaja za :epubliku 3rbiju ili na njemu izaziva velike posledice i u slučaju havarije. . Prava i /&*#$sti i#spekt$ra pri(ik$. vr)e#%a i#spek-i%sk$! #a/ $ra 5 vr enju poslova inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i dužnost da( $) uđe u privatni posed na zahtev stanara ili u slučaju otklanjanja ozbiljne neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i imovinu ve!eg obima. način. Za)tita $/ p$*ara & pr$st$r#$. a da u slučaju njegovog izbijanja bude obezbeđena bezbedna evakuacija ljudi i imovine i sprečeno njegovo irenje. i &rba#isti'k$./lada donosi 3anacioni plan :epublike 3rbije za saniranje posledica prouzrokovanih požarom ako posledice požara prevazilaze mogu!nosti sanacije jedinice lokalne samouprave ili autonomne pokrajine. procenu uticaja na život i zdravlje ljudi. sadrže( $) izvori ta snabdevanja vodom i kapacitet gradske vodovodne mreže koji obezbeđuju dovoljno količine vode za ga enje požara. . pored uslova propisanih posebnim zakonom. 'lan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara moraju biti istaknuti na vidljivom mestu. procenu uticaja na životnu sredinu. -) za titu od požara u zavisnosti od namene objekta sa potrebnim brojem lica osposobljenih za obavljanje poslova za tite od požara.