You are on page 1of 4

Model : Konstruktivisme Tajuk : Ukuran panjang menolak melibatkan penukaran unit Bidang : Ukuran panjang Standard Kandungan : Murid

dibimbing untuk: Menolak ukuran panjang melibatkan penukaran unit.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
Menolak unit ukuran panjang yang melibatkan penukaran unit dalam: a millimeter b meter dan sentimeter + sentimeter dan millimeter.

Objektif pembelajaran: Murid memahami operasi tolak dalam ukuran panjang.

Masa: 60 minit (2 waktu FASA %& Persediaan !rientasi idea berasaskan pengetahuan sedia ada. CADA !A AKT"#"T" CADA !A KOM$ "KAS"

"# $uru memanggil 2 orang murid ke hadapan yang mempunyai ketinggian berbe%a. 2. Minta murid menganggar ketinggian 2 murid tersebut.

&dakah anda nampak perbe%aan ketinggian antara dua orang murid ini' (erapakah anggaran ketinggian mereka' &pakah bahan yang diedarkan ' (agaimana anda mengukur panjang benang dengan ukuran yang diberikan'

'&

"maginasi )enstrukturan idea

$uru mengedarkan seutas benang panjang $uru mengarahkan murid memotong benang dalam ukuran a * +m b ,0 mm + -+m - mm

&dakah benang dan kertas jalur yang panjangnya sama mempunyai unit ukuran yang sama' &pakah hubungan antara unit ukuran panjang yang telah diberikan' (erapakah panjang benang dan kertas jalur itu dalam unit +m dan mm' Konstruk idea baru $uru meminta murid mengukur semula panjang benang dan kertas jalur dalam unit +m dan mm.Minta murid menjelaskan +ara menentukan ukuran dengan menggunakan pembaris.mm ( hijau &dakah panjang benang dan kertas jalur mempunyai perbe%aan atau persamaan' Menjelas Minta murid membandingkan ketiga. +m ( merah *0 mm ( biru -.tiga ukuran panjang benang yang telah dipotong. ' Perkembangan )enjelasan lanjut $uru meminta murid menyusun kertas yang paling panjang dan paling pendek. Minta murid menyusun ketiga. Minta murid memotong kertas jalur dalam ukuran a b + .tiga ukuran panjang kertas jalur yang telah dipotong. &dakah anda nampak perbe%aan antara kertas itu' 0yatakan' Kertas yang manakah paling panjang dan paling pendek' .tiga kertas jalur se+ara bertindih mengikut tertib. Meminta murid memadankan benang dan kertas jalur yang mempunyai ukuran yang sama panjang. Minta murid membandingkan ketiga. &pakah alat yang boleh digunakan untuk mengukur' /elaskan bagaimana +ara anda mengukur' Meneroka $uru mengedarkan kertas jalur yang pelbagai warna kepada murid.

a. 56. . mm 1 444+m $uru membimbing murid memperoleh jawapan yang betul. Murid membentangkan hasil perbin+angan. "26 mm 3 -.duanya.+m 3 --mm 1 44444444+m (erapakah panjang kertas yang bewarna merah dan kertas berwarna hijau' &dakah anda nampak perbe%aan warna antara keduanya' &plikasi idea Murid diminta menyusun dan memotong lebihan kertas itu..* +m 3 2-. (& Tindakan )enilaian Kaji semua perubahan idea $uru mengedarkan lembaran kerja. $uru mengemukakan soalan dan meminta murid menyelesaikan yang diberi.. Merah 1 . "50 mm 3 .+m 2ijau 1 --mm $uru menerangkan penolakan unit ukuran panjang dalam bentuk la%im.$uru meminta murid menyatakan ukuran panjang kertas jalur kedua.mm 1444mm b. )enyiasatan lanjutan Mengedarkan lembaran kerja )astikan jawapan yang diberikan mengikut unit ukuran panjang yang dikehendaki seperti +m# mm serta +m dan mm.6 +m 1444+m +. Murid diberi masa "0 minit untuk menyelesaikan tugasan dalam kumpulan. (erapakah panjang lebihan kertas tersebut dalam +m atau mm' &dakah ukuran panjang lebihan kertas sama dengan jawapan dalam bentuk la%im' $uru menerangkan bahawa panjang lebihan kertas itu adalah perbe%aan panjang antara keduanya. .

(in+ang hasil kerja murid. &pakah konsep penting dalam menolak ukuran panjang. $uru menerapkan nilai sikap bekerjasama sewaktu melakukan aktiviti. ilai dan Sikap . Pentaksiran (erdasarkan keupayaan murid menjawab soalan di lembaran. Membimbing murid mengingat kembali +ara menulis nombor unit dalam bentuk la%im yang betul. )& Penutup $uru bertanyakan kepada murid konsep penting dalam menolak ukuran panjang. $uru memberi pujian kepada semua murid atas kerjasama yang diberikan semasa menjalankan aktiviti.$uru menerangkan semula dalam kumpulan ke+il kepada murid yang kurang memahami.