You are on page 1of 9
ОМОВ ЗАКОН Електрични отпор проводника  Однос напона на крајевима једног проводника и јачине електричне струје која кроз њега протиче представља елктрични отпор проводника (R).  Из израза за електрични отпор следи: U I R што представља математички израз Омовог закона(за део струјног кола) који гласи: Омов закон за део струјног кола  Јачина електричне струје у проводнику управно је сразмерна напону на његовим крајевима,а обрнуто сразмерна његовом електричном отпору.  Из Омовог закона лако се долази до јединице електричног отпора ом (): V  A Омов закон за цело струјно коло  Јачина електричне струје у затвореном струјном колу сразмерна је електромоторној сили извора (ЕМС) а обрнуто сразмерна збиру спољашњег и унутрашњег отпора кола.  Израчунава се помоћу формуле: I  Rr ОМ ГЕОРГ СИМОН (1787-1854) Познати немачки физичар. Открио однос струје електромоторне силе и отпора у електричном колу Омов закон. Дао је знатне прилоге у акустици, оптици кристала и математици. По његовом имену носи назив мерне јединице за електрични отпор у SI систему јединица. I КИРХОФОВО ПРАВИЛО  Јачина струје у неразгранатом делу кола једнака је збиру јачина струја у гранама. I  I1  I 2 РЕДНА ВЕЗА ОТПОРНИКА U U1 U2 R1 R2 A + - •Укупни отпор редно везаних отпорника једнак је збиру појединих отпора. •Напон на крајевима редно везаних отпорника једнак је збиру напона на појединим отпорницима. U  U1  U 2 R  R1  R2 ПАРАЛЕЛНА ВЕЗА ОТПОРНИКА  Реципрочна вредност укупног отпора у разгранатом делу кола једнака је збиру реципрочних вредности отпора у појединим гранама кола. 1 1 1   Ru R1 R2 Бај + Бај = Крај