កោះសន្តិភាព ®

លោខ 8146 ថ្ងោ សុកោ ទី 04 ខោ មោសា ឆា្នោំ 2014

25

អង្គការសុខភាពពិភពលោកសហការជាមួយគណៈកមា្មាធិការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍
ចាកមួកសុវត្ថិភាពដល់មន្តាីនគរបាលជាគំរូដល់សា្ថាប័ននានានិងបាជាពលរដ្ឋរួមគា្នាពងាឹងចាបាប់

រថយន្តដឹកឥដ្ឋបាកកាប៉ានហ្វាំងបុកកាបាល
បងា្កាន់ដាសា្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យទាំងថ្ងា

រាជធានី ភ្នំ ពេ ញ ៖ អង្គ ការ សុ ខ ភាព ពិ ភព
លោកកោោមជំនួយមូលនិធិប៊្លូមបឺកភីលោនតោូភី
សហ ការ ជាមួ យ គណៈកមា្មោ ធិ ការ ស ុវ ត្ថិ ភាព ច
រាចរណ៍ ផ្លូ វ គោក បាន ធ្វើ ការ ផោ ស ព្វ ផោ សាយ ពី កតា្ដោ
ហានិ ភ័ យ នោ ការ មិ ន ពាក់ មួ ក សុ វ ត្ថិ ភាព និ ង ការ
បើ ក បរ កោោ ម ឥទ្ធ ិពល គោឿ ង សោ វឹ ង ដល់ មន្តោី
នគរបាលពោមទាំងចោកមួកសុវត្ថភាព

ចំនន
ួ ១១០
មួកដល់មន្តោីនគរបាលជាតិជាគំរូដល់ពលរដ្ឋក្នុង
ការអនុវត្តចោបាប់ ។
លោក ពៅ មា៉ោ លី អ គ្គ នាយ ក រ ង នោ អ គ្គ
នាយក ដា្ឋោ ន ដឹ ក ជញ្ជូ ន កោ សួ ង សាធារណ ការ និ ង
ដឹកជញ្ជន
ូ បានថ្លង
ោ ក្នង
ុ ពិធផ
ី សោ ព្វផោសាយនាពោក
ឹ ថ្ងទ
ោ ី
២ មោ សា នៅទី សា្នោ ក់ ការ អគ្គ ស្ន ង ការ នគរបាល
ជាតិ ថា ការ ចោ ក មួ ក សុ វ ត្ថិ ភាព ដល់ ន គរបាល

teTATMBr½TI

26

Toyota i-Road បង្អួតរូបឆោមឥតខ្ចាះលើដងផ្លូវក្នុងទីកាុងតូកាយូ ស្វាងរកការគាំទាពីសំណាក់អ្នកបាើបាាស់
រាជធានី ភ្នំ ពេ ញ ៖ រថ យន្ត ហីុ យា៉ន់ ដាយ ជោុ ល ទៅបុ ក បងា្កោ ន់ ដោ សា្ពោ ន អាកាស ស្ទឹ ង មាន

រថយន្តដ៏តូចចាឡឹងនាះបំពាក់ដោយគាឿងបច្ចាកវិទាយាទំនើបឆ្លងកាត់ការសាាវជាាវយា៉ាងសកម្ម

ចំ ណុះ ២ តោន កន្លះ ដឹ ក ឥដ្ឋ មួ យ គោឿ ង បាន បោ ក ជ័ យ តោ ម្ត ង ។ តាម ព័ ត៌ មាន ឱោ យ ដឹ ង ទៀត ថា មុ ន

ថ្មី ៗ នោះ កោុ ម ហ៊ុ ន Toyota បាន បោ កាស ឱោ យ ក្នុ ង ទី កោុ ង តូ កោ យូ បោ ទោ ស ជប៉ុ ន ដើ មោ បី ស្វោ ង រក ការ សមោោ ប់ ជាមធោ យោបាយ ធ្វើ ដំ ណើ រ ផា្ទោ ល់ ខ្លួ ន i- បោ ហោ ល គា្នោ ទៅនឹ ង ទោច កោ យាន យ ន្ត ដូ ច្នោះ

កាប៉ោ ន ហ្វោំ ង ជាន់ មិ ន សីុ ក៏ បាន ជោុ ល បុ ក កោ បាល ពោ ល ជួ ប គោោះ ថា្នោ ក់ រថ យន្ត បាន ដឹ ក ឥដ្ឋ មក ពី ដឹងថា រថយន្តម៉ូដគំរូម៉ូដោល i-Road របស់ខ្លួន គាំទោពីអ្នកបោបោ
ើ ស
ោ ់ និងដំណរើ ការផលិតកម្ម ។ Road មានលក្ខណៈសមសួនជារថយន្តដោលបោើ ដោ រ ។ គោោ ន់ តោ i-Road រចនាឡើ ង ខុ ស ប្លោ ក
បងា្កោន់ដោសា្ពោនអាកាសស្ទឹងមានជ័យ ដោលសា្ថោប ខោ ត្ត កំ ព ង់ ស្ពឺ យក ទៅបោះឱោ យ ម៉ូ យ នៅរាជ ធានី ចាប់ផ្តើមបងា្ហោញខ្លួនជាសាធារណៈនៅលើដងផ្លូវ
នាមិនទាន់រួចរាល់ផង ហើយធ្វើឱោយមានការភា្ញោក់ ភ្នំពោញ ។ ពោលបើកមកដល់កោុងភ្នំពោញ រថយន្ត
ផ្អើលទាំងវោលារសៀល តោពុំបណា្តោលឱោយមនុសោស បាន ធ្វើ ដំ ណើ រ តាម ផ្លូ វ លោ ខ ២៧១ លុះ មក ដល់
រងរបួសទោ ។

កន្លោងកើតហោតុតោង់គល់សា្ពោនអាកាសស្ទឹងមាន

ឧបោ ប ត្តិ ហោ តុ នោះ បាន កើ ត ឡើ ង កាល ពី វោ លា ជ័យផ្នោកខាងជើង សោោប់តោរថយន្តបោកកាប៉ោន
ម៉ោ ង ១២ និ ង ៥០ នាទី រសៀល ថ្ងោ ទី ២ មោ សា ឆា្នោំ ជាន់ ហ្វោំ ង មិ ន សីុ ធ្វើ ឱោ យ អ្ន ក បើ ក បរ ភ័ យ ស្ល ន់
២០១៤ នៅតាម ផ្លូ វ លោ ខ ២៧១ ខាង ជើ ង សា្ពោ ន ស្លោទាញចង្កូតគោចរថយន្តមួយគោឿង ដោលធ្វើ
អាកាសស្ទឹងមានជ័យក្នុងសងា្កោត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌ ដំ ណើ រ សោ ប គា្នោ ក៏ ជោុ ល ទៅបុ ក កិ ន ពី លើ កោ បាល
ទួ ល គោក ។ រថ យន្ត ដោ ល បុ ក រះ ទាំង ថ្ងោ នោះ នគរ បងា្កោ ន់ ដោ សា្ពោ ន ដោ ល សាង សង់ មិ ន ទាន់ រួ ច រាល់
បាល ឱោ យ ដឹ ង ថា មា៉ក ហីុ យា៉ន់ ដាយ ពណ៌ ខៀវ មាន ហើយរថយន្តកល់ជាប់ ។
សា្លោកលោខ យ.1166ភព៣ បើកបរដោយបុរស ។

ភា្លោមនោះនគរបាលមូលដា្ឋោនបានចុះទៅកន្លោង

តាម កម្ម ករ ដឹ ក ឥដ្ឋ បាន ឱោ យ ដឹ ង ថា មូ ល ហោ តុ កើ ត ហោ តុ ហើ យ ចាត់ ចោ ង បញ្ជូ ន រថ យន្ត ខាង លើ
ដោ ល កើ ត មាន គោោះ ថា្នោ ក់ នោះ ដោយ សារ តោ រថ ទៅកាន់ ការិ យាល័ យ ន គ រ បាល ច រាច រ ផ្លូ វ គោក
យន្ត បាន បោ ក កាប៉ោ ន ហ្វោំ ង ជាន់ មិ ន សីុ ក៏ បាន ដើមោបីដោះសោោយសងការខូចខាត ៕

ម៉េង ធា

ទីផ្សាររថយន្តពិភពលោក

បើ និ យាយ ពី រថ យន្ត ដោ ល ងាយ នឹ ង ផា្លោ ស់ ទី បោោ ស់ នៅក្នុ ង តំ ប ន់ ទី បោ ជុំ ជន ឬ ទី កោុ ង បោ ហាក់

teTATMBr½TI

26

២ ៨ គី ឡូ ម៉ា តា ដោយ ខេ ត្ត បាត់ ដំ ប ង ៖ បុ រ ស ២ នាក់ ដា ល ស្ថិ ត ក្នុ ង សា្ថានភាពសាវឹងជោកជាំបានជិះម៉ូតូរាពាញផ្លូវទៅ ម៉ូតូសង់កូរ៉ាពាក់សា្លាកលាខបាត់ដំបង1N-3093 ។ និ យាយ ថា ដំ បូ ង គា ឃើ ញ បុ រ ស ២នាក់ នះជិះ ប ញ្ជូ ន ថាម ព ល តាម រ យៈ ម៉ូ ទ័ រ អ គ្គិ ស នី ដា ល បុ ក នារី មា្នា ក់ ដា ល កំ ពុ ង ជិះ ម៉ូ តូ ក្នុ ង ទ ិស ដៅផ្ទុ យ គា្នា រីឯនារីរងគាាះរបួសធ្ងន់ជិះម៉ូតូវីវា៉ា ពណ៌កាហម ម៉ូតូរាចង្កូតពាញផ្លូវក្នុងសា្ថានភាពសាវឹងជោកជាំ ដំឡើងនៅនឹងកង់មុខនីមួយៗ ។ បណា្តា ល ឲា យ នារី នះដួ ល បោក កា បាល របួ ស ធ្ង ន់ ធ្ង រ ពាក់សា្លក ា លាខបាត់ដំបង1M-2820 ។ សមត្ថកិច្ច ពា ល ជិះ មក ដល់ ចំ ណុ ច កើ ត ហា តុ ក៏ ជាុ ល ចង្កូ ត ដោយ ឡា ក បើ បាៀ ប ធៀប ទៅនឹ ង ម៉ូ ដ គំ រូ កាល ពី វា លាម៉ា ង ៧ យប់ ថ្ងា ទី ៣ ០ មី នា នៅភូ មិ និ យាយ ថា ភាគី ខាង បុ រ ស ២ នាក់ នះជិះ ឌុ ប គា្នា ទៅបុ ក ម៉ូ តូ នារី រង គាាះ ពា ញ ទំ ហឹ ង ។ សាកា សី ដា ល ផលិ ត ឡើ ង សមាា ប់ បងា្ហា ញ ជាលើ ក ដំ បូ ង ជាកោង ា សងា្កត ា ់ចកា ំ រសំរោង កាង ុ បាត់ដំបង ប៉ន ុ ្តា មកពីទិសខាងកើតឆ្ពាះទៅលិច រីឯនារីជិះពីលិច ដដា ល បញ្ជា ក់ ថា នារី រង គាាះ រង របួ ស ធ្ង ន់ ធ្ង រ នៅក្នុ ង ពិ ព័ រ ណ៍ រថយន្ត ទី កាុ ង តូ កា យូ កាល ពី ឆា្នាំ បុរសពីរនាក់នះមា្នាក់របួសសាាលរត់គាចខ្លួនបាត់ ទៅកើត លុះដល់ចំណុចគាាះថា្នាក់ក៏បុកគា្នាពាញ លើ ផ្ទា មុ ន សន្ល ប់ បាត់ សា្មា រ តី ខណៈ មិ ន បាន ពាក់ ២០១៣ វិ ញ Toyota បាន ឱា យ ដឹ ង ថាផលិ ត កម្ម នៅសល់មា្នាក់ដាកសាាកផ្អើលអ្នកភូមិ ។ ូ ល ា នាះមានលក្ខណៈធ្វឱា ើ យបាសរើ ឡើងនូវ ទំ ហឹ ង ដា ល បង្ក ឡើ ង ដោយ បុ រ ស សា វឹ ង ទាំង ២ មួកសុវត្ថិភាព រីឯបុរស២នាក់មានមា្នាក់របួសតិច លើម៉ដ តួ ច បាន រត់ គា ច បាត់ សល ់តា មា្នា ក់ ដា ល សា វឹ ង ភាព អាច បើ ក ប រ និ ង អាច មើ ល ឃើ ញ គុ ណ ដល់ កមាិ ត ដា ក សាា ក ផ្អើ ល គា ឯង មួ យ ចំ ហៀង បា យោជន៍ ពី សំ ណាក់ អ្ន ក បាើ បាា ស់ រថយន្ត នៅ ភូមិដាលទំនងបាក់ឆ្អឹងដងកាំបិតខាងសា្ដាំ ។ ទោះជាយា៉ាងណាមនា្តីនគរបាលចរាចបាន ក្នុងទីកាុង ។ កាុ ម ហ៊ុ ន មាន ក្តី រំ ពឹ ង ទៅនឹ ង បា សិ ទ្ធ ភាព នា ់ រថយន្តបាថាម ើ ពលអគ្គិ ចុះអន្តរាគមន៍ភា្លាមៗដារ ដើមាបីធ្វើការវាស់វាង ឧបករណ៍វាស់ស្ទងរបស់ ឹ នាះនៅគាបពា ់ លនាការបើកបរ នៅកន្លាងកើតហាតុ ។ តាមការឲាយដឹងពីសមត្ថ សនីដ៏តូចចាឡង កិច្ចជំនាញបាាប់ថា ដោយយោងលើការបំភ្លឺពី លើដងផ្លូវក្នុងទីកាុង ។ សាកាសី និងតាមការពិនិតាយនៅចំណុចគាាះ ទោះជាយា៉ង ា ណាក៏ដោយ កាម ុ ហ៊ន ុ Toyota ថា្នាក់គាអាចសន្និដា្ឋានជំហានដំបូងថា បុរស២ គូ ស បញ្ជា ក់ ថា «ចំ ពោះបា តិ កម្ម តប កាុ ម ហ៊ុ ន នាក់ដាលសាវឹងធា្លាក់ភ្នាកនះគឺជាអ្នកបង្កឲាយ នឹងតាូវបានបាមាបាមូលពីអារម្មណ៍របស់អតិថិ មាន គាា ះថា្នា ក់ នាះ ឡើ ង ។ មនា្តី ជ ំនាញ បាន ជ ន គា ពា ញ ចិ ត្ត ឬ មិ ន ពា ញ ចិ ត្ត ដា ល នាះ ជា យក ម៉ូ តូ ទាំង ២ គាឿ ង ទៅរកា សាទុ ក នៅការិ យា កង្វ ល់ របស់ កាុ ម ហ៊ុ ន ដ៏ ធំ មួ យ បា សិ ន បើ ទី ផា សារ ល័ យ ចរាចរ ណ៍ ខា ត្ត រង់ ចាំភាគី ទាំង ២ ចូ ល ទៅ រ ថ យ ន្ត ដ៏ តូ ច ចា ឡឹ ង មួ យ នាះ មិ ន បាន ជោគ ទិដ្ឋភាពនៅកន្លាងកើតហាតុ (រូបថត ឆម ពិសម័យ) ដោះសាាយតាមផ្លូវចាបាប់ ៕ ឆោម ពិសម័យ ជ័យ» ៕ អុីវ វិចិតេ ហាងឆាងតម្លាទីផាសារលក់រថយន្តថីច ្ម ាញពីរោងចកាផលិត .ចមា្ងា យ បា ហា ល មួ យ ម៉ា តា ប៉ុ ណ្ណាះ ធ្វើ ឱា យ អ្ន ក ឆា្នាំ ខ្មា រ ម្ដ ង ៗ មានករណី គាាះ ថា្នា ក់ ចរាចរណ៍ 5922 បានដួលលើថ្នល់ ខណៈអ្នកបើកបរងងឹត បើ ក បរ រថ យន្ត សា ឡាំង កាំង ជាន់ ហ្វាំ ង យា៉ង ុ ទុចង៉កតា ់ ម្តង ។ ភា្លម ា នះសាប ា តា ់ មារសឺ ជាមធា យ ម បា មាណ ជា២០០ករណី បង្ក ឱា យ មាន មុ ខ ធ្វើ ឱា យ រថ យន្ត ឡិ ច សីុ ស ធុ ន ៥៧០ ពណ៌ ខ្មា គំហក មនុ សា ស សា្លា ប់ និ ង របួ ស ជាចាើ ន នៅតា ជាកតា្ដា ពាក់សា្លាកលាខខាមរភូមិន្ទ 01-2-7777 បើកបរ ដោយ បុ រ ស មា្នា ក់ ធ្វើ ដំ ណើ រ ពី កាា យ ម៉ូ តូ វាក់ គួរឱាយពាួយបារម្ភ ។ ជាន់ហ្វាំងទុចង៉ក់ចមា្ងាយបាហាលមួយម៉ាតាពី លោក ស្ទី វិ ន អីុ ឌី ង បា ធានកាុ ម ការ ងារ ម៉ូតូ សាាប់តារថយន្តមារសឺដាស ពណ៌ស្ករ ពាក់ ជំងឺនិងសុខភាពបរិសា្ថាននាអង្គការសុខភាពពិ សា្លា ក លា ខ ភ្នំ ពា ញ 2H-6997 បើ ក បរ ដោយ ភព លោក បាន ថ្លា ង ថា អង្គ ការ សុ ខ ភាព ពិ ភព បុរសជនជាតិចិនមា្នក ា ់ អាយុបាហល ា ជាង៤០ឆា្នាំ លោក និ ង អង្គ ការ ជាដា គូ ដោយមាន សហ ការ ជាន់ហ្វាំងមិនទាន់បុកពីកាាយឡិចសីុសកាពឹត ជាមួ យ គ ណៈ ក មា្មា ធិ ការ ជាតិ សុ វ ត្ថិ ភាព ទាំងពីរគាឿង ។ ករណីនាះបានកើតឡើង កាល ចរាចរណ៍ ផ្លូ វ គោក បាន ប្ដា ជា្ញា ចិ ត្ត ក្នុ ង ការ លើ ក ពី វា លាម៉ា ង ៨ និ ង ៥ ០ នាទី ពាឹ ក ថ្ងា ទី ២ ខា ក ម្ព ស់ សុ វ ត្ថិ ភាព ច រាច រ ណ៍ និ ង ចូ ល រួ ម មា សា នៅចំ ណុ ច ខាង កើ ត ភ្លើ ង ស្តុ ប សណា្ឋា គារ កាត់ ប ន្ថ យ សក នាដ ក ម្ម ពី ការ បាត់ ប ង់ ដា ស ដា ល បើ ក ពី កាា យ បា កិ ត ឡិ ច សីុ ស នះ ជាន់ហ្វង ាំ មិនទាន់ក៏បុកគូទឡិចសីស ុ បាកកាង រី ឯ មា រ សឺ ដា ស កា ពឹ ត ផ្នា ក ខាង មុ ខ ។ ដោយ សារ តាមិនបានបង្កឱាយមនុសសា រងរបួស អ្នកបើកបររថ យន្ត ទាំង ពី រ ក៏ យល់ ពា ម ដោះសាា យ គា្នា នៅនឹ ង កន្លាងកើតហាតុ ដោយមា្ចាស់រថយន្តមារសឺដាស យល់ពាមសងថ្លាជួសជុលដល់រថយន្តឡិចសីុស បញ្ចប់បញ្ហា ។ តាម បា ភ ព បញ្ជា ក់ ថា ករណី នាះ កើ ត ឡើ ង ដោយ សារ តា អ្ន ក បើ ក ម៉ូ តូ ងងឹ ត មុ ខ ដួ ល ហើ យ អីុនធ័រខន លើកំណាត់ផ្លូវម៉ាសាទុង ក្នុងសងា្កាត់ រថ យន្ត ដា ល បើ ក ខាង កាា យ នៅកៀក គា្នា ពា ក អាយុ ជី វិ ត ដោយ សារ គាាះ ថា្នា ក់ ច រាច រ ណ៍ ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន ។ ពា ល ជួ ប ឧប សគ្គ នៅចំ ពោះមុ ខ ជាន់ ហ្វាំ ង មិ ន ដោយចាបាប់ចរាចរណ៍ផ្លវូ គោកថ្មដា ី លបានដាក់ តាមបាភពព័តមាន ៌ ពីកន្លង ា កើតហាតបាន ុ ឱាយ ទាន់ ក៏ បុ ក គា្នា តា ម្ត ង ។ តាម ចា បាប់ ចរាចរណ៍ ការ បញ្ចូ ល មាតាា តមាូ វ ឱា យ អ្ន ក រួ ម ដំ ណើ រ ជាមួ យ ដឹ ង ថា ដំ បូ ង ទាំង ម៉ូ តូ និ ង រ ថ យ ន្ត បើ ក ប រ ធ្វើ បើកបរគួរទុកចន្លាះឃា្លាតពីគា្នាឱាយសមល្មមដាល tmkBITMBr½TI 25 ទោច កា យាន យ ន្ត តាូ វ ពាក់ មួ ក សុ វ ត្ថិ ភាព ដំណើរសាបទិសគា្នាពីលិចទៅកើត ដោយម៉ូតូជិះ អាច ជាន់ ហ្វាំ ង ឬ គា ច បាន ពា ល យាន ខាង មុ ខ សុខភាពពិភពលោកបានធ្វកា ើ រផាសព្វផាសាយពីកតា្ដា ឱកាស បុ ណា យ ចូ ល ឆា្នាំ ថ្មី បា ពា ណី ជាតិ ខាង មុ ខ ហើ យ បង្កើ ន ការ ផាក ពិ ន័ យ ដាក់ ទោស ទណ្ឌ ដោយយុវជនពីរនាក់បើកខាងមុខ លុះធ្វើដំណើរ មាន បញ្ហា ។ នាះ ជាសារ មួ យ សមាា ប់ អ្ន ក បើ ក គឺ ជាសារ មួ យ ដល់ បា ជាពលរដ្ឋ ទូ ទៅបាន យល់ ហានិ ភ័ យ ចំ ពោះការមិ ន ពាក់ មួ ក សុ វ ត្ថិ ភាព និ ង កា សួ ង បាន ចា ញ សារ មួ យ ជូ ន ដ ល់ បា ជា ចំពោះអ្នកបើកបរកាម ា ឥទ្ធពល ិ គាឿងសាវង ឹ មក ដល់ ចំ ណុ ច ខាង លើ សាា ប់ តា អ្ន ក បើ ក ម៉ូ តូ បរគាប់រូប ៕ ពីការពាក់មួកសុវត្ថិភាពដើមាបីការពារគាាះថា្នាក់ ការបើកបរកាាមឥទ្ធិពលគាឿងសាវឹងរួមទាំង ព ល រ ដ្ឋ ទូ ទាំង បា ទា ស តាូ វ បាុ ង បា យ័ ត្ន និងការមិនគោរពចាបាប់ចរាចរណ៍ ។ ចរាចរណ៍ ប៉ះទង្គិ ច កា បាលនៅពា ល កំ ពុ ង បើ ក បរ ចា ក មួ ក សុ វ ត្ថិ ភាព នៅខា ត្ត ពាះ វិ ហារ ដា ល មាន ចំពោះការបើកបរ ពិសាសអ្នកបញ្ជាយានយន្ត លោក ស្ទី វិ ន អីុ ឌី ង បាន បញ្ជា ក់ ថា ថ្ងា នាះ យាន យន្ត ។ ការចូ ល រួ ម របស់ ម ន្តាី ន គរ បាល គឺ ល ក្ខ ណៈ ទា ង់ ទាា យ ធំ បា មាណ ជា១ ពាន់ មួ ក លើ ដ ង ផ្លូ វ គ បា បី ចាះ យោគ យ ល់ និ ង ចាះ គណៈ កមា្មា ធិ ការ ជាតិ សុ វ ត្ថិ ភាព ចរាចរណ៍ ផ្លូ វ អាចមានបាសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការផាសព្វផាសាយបន្ត ហើយ ។ ដល់បាជាពលរដ្ឋ ។ កន្លងមកកាសួងនិងអង្គការ ភី ផល អធា យាសា័ យ គា្នា ទៅវិ ញ ទៅមក ទើ ប ជំ ងឺ គាាះ គោក និ ង អង្គ ការ សុ ខ ភាព ពិ ភពលោកបាន ផ្ដ ល់ ដើ មា បី ចៀស វាង គាាះ ថា្នា ក់ ចរាចរណ៍ ក្នុ ង ថា្នា ក់ ច រាច រ ណ៍ នឹ ង អាច ថ យ ចុះ ។ តា ទោះ មួ ក សុ វ ត្ថិ ភាព ដា ល មាន គុ ណ ភាពខ្ព ស់ ដល់ នគរ បុរសមា្នាក់ជិះម៉ូតូទៅបុកមារសឺដាសពីកាាយបាកកាបាលដួលសន្លប់ រាជធានីភព ្នំ ញ េ ៖ បុរសមា្នក ា រង ់ របួសបាក ហើយបនា្ទាប់ពីដឹងខ្លួនឡើងវិញបុរសនះបានសុំ ជ័ យ ។ បុ រ ស រ ង គាាះ ឈ្មាះ មុ នី អាយុ បាលអាចការពារអាយុជីវិតបានពាលធ្វើដំណើរ តាមម៉ត ូ និ ូ ងជាឱកាសមួយសមាប ា មន្ត ់ នគរបាល ាី ក្នុ ង ការ ធ្វើ ជាគំ រូ ដល់ កា សួ ង សា្ថា ប័ ន នានារបស់ រាជរដា្ឋា ភិ បាល និ ង បា ជាពលរដ្ឋ ទូ ទៅតាូ វ តា កាបាលសន្លប់ស្តូកស្តឹង តាូវកាុមគាួសារបញ្ជូនទៅ ទោស និ ង បាន សង ថ្លា ខូ ច ខាត ទៅមា្ចា ស់ រថយន្ត បា ហា ល ២ ៧ ឆា្នាំ មាន លំ នៅក្នុ ង ភូ មិ ជ ម្ពូ វ័ ន ពាក់មួកសុវត្ថិភាពដើមាបីការពារអាយុជីវិតពីការ សង្គាះ បនា្ទា ន់ នៅមន្ទី រ ពហុ ពា យាបាល និ ង សម្ភ ព ចំ នួ ន ៥០ ដុ លា្លា រ ដើ មា បី បញ្ច ប់ រឿង កាល ពី វា លា សងា្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សានជ័យ ។ ចោម ចៅ បនា្ទា ប់ ពី រូ ប គា ជិះ ម៉ូ តូ មួ យ គាឿ ង ក្នុ ង ម៉ា ង ៩ និ ង ១៥ នាទី យប់ ថ្ងា ទី ១ មា សានៅលើ ប៉ះ ទ ង្គិ ច កា បាល នៅពា ល ធ្វើ ដំ ណើ រ សា ប តាម ស ម ត្ថ កិ ច្ច ឱា យ ដឹ ង ថា មុ ន ពា ល កើ ត ហា តុ ពាកាយស្លាកថា «ពាក់មួកសុវត្ថិភាពរាល់ពាលធ្វើ លា បឿន លឿន ទៅបុ ក ពី កាា យ រថយន្ត មា រ សឺ កំ ណាត់ មហាវិ ថី សហ ព័ ន្ធ រុ សា សុី តា ង់ ចំ ណុ ច មុ ខ បុរសរងគាាះជិះម៉ូតូហុងដាឌាីមសា១២៥ ស៊ារី ដំណើរទោះទីជិតឬឆា្ងាយ » ៕ ដាស ស៊ារី S430 មួយគាឿងដាលកំពុងចតនៅ អាកាស យាន ដា្ឋា ន អន្ត រ ជាតិ ភ្នំ ពា ញ ស្ថិ ត ក្នុ ង ភូ មិ ២០០៧ ពណ៌ខ្មា ពាក់សា្លាកលាខកណា្តាល 1Dលើចិញ្ចើមផ្លូវ បណា្តាលឱាយដួលបោកទៅលើថ្នល់ ចំ ការ ឪ ឡឹ ក ស ងា្កា ត់ កាកាប ខ ណ្ឌ ពោធិ៍ សា ន 9420 បើកបរធ្វើដំណើរតាមា្នាក់ឯង ក្នុងទិសដៅ ពី កើ ត ទៅលិ ច ក្នុ ង លា បឿន លឿន លុះ ពា ល ទៅ ដល់ ចំ ណុ ច កើ ត ហា តុ គា សងា ស័ យ ថាបុ រ ស នះ សាវឹងសាាធា្លាក់ភ្នាក ទើបមើលមិនឃើញរថយន្ត មា រ សឺ ដា ស ពណ៌ ខ្មា ពាក់ សា្លា ក លា ខ ខ.ម 20273 ដាលកំពុងឈប់ស្ងៀមនៅអាបចិញ្ចើមផ្លូវ ក៏ តាូ វ បុ រ ស រូ ប នាះ ជិះ ម៉ូ តូ ទៅបុ ក ពា ញ ទំ ហឹ ង បណា្តា ល ឱា យ ដួ ល បោក ទៅលើ ថ្ន ល់ រង របួ ស បា ក កាបាលធ្ងន់ធ្ងរ ។ កាា យ ពា ល កើ ត ហា តុ ភាគី ទាំង ពី រ បាន សមាុះ សមាួ ល គា្នា ដោយ បុ រ ស ជិះ ម៉ូ តូ បាន ចា ញ សំ ណ ង ទៅមា្ចា ស់ រថយន្ត ចំ នួ ន ៥០ ដុ លា្លា រ ដើ មា បី បញ្ច ប់ រឿង បនា្ទា ប់ មក បុ រ ស នាះ តាូ វ សាច់ ញាតិ នាំទៅសង្គាះ នៅមន្ទី រ ពហុ ពា យាបាល និ ង សម្ភ ព ទិដ្ឋភាពនៅកន្លាងកើតហាតុ (រូបថត យន់ សុីថា) ចោមចៅ ៕ យន់ សុីថា បុរស2នាក់សាវឹងដល់កមាិតជិះម៉ូតូរាពាញផ្លូវទៅបុកនារីមា្នាក់របួសធ្ងន់ អា៊េង ប៊ុនរិទ្ធ Toyota i-Road បង្អួតរូបឆោមឥតខ្ចាះលើដងផ្លូវក្នុងទីកាុងតូកាយូ ស្វាងរកការគាំទាពីសំណាក់អ្នកបាើបាាស់ រថយន្តដ៏តូចចាឡឹងនាះបំពាក់ដោយគាឿងបច្ចាកវិទាយាទំនើបឆ្លងកាត់ការសាាវជាាវយា៉ាងសកម្ម tmkBITMBr½TI 25 និ ង ពិ សា ស ជាង ទោចកា យាន យន្ត នៅតា ង់ ថា អ្នកបើកបរស្ថិតនៅក្នុងកាប៊ីនដ៏តូចចាឡឹងដាល ហ៊ុ ម ព័ ទ្ធ ដោយ ក ញ្ច ក់ ដ៏ សា ស់ សភា បា ក ប ដោយផាសុកភាព ហើយពុំចាំបាច់ពាក់មួកសុវត្ថិ ភាព ឡើ យ នៅពា ល ធ្វើ ច រាច រ ណ៍ លើ ដ ង វិ ថី នានា ។ ម៉ា យាង ទៀត រថយន្ត កង់ បី មួ យ នាះ បាន បាើបាាស់នូវបច្ចាកវិទាយាដាលឆ្លងកាត់ការសាាវ ជាាវយា៉ាងសកម្មដើមាបីរកាសានូវជំហរដ៏មានលំនឹង នាតួរថយន្ត ខណៈពាលបើកបរក្នុងសា្ថានភាពផ្លូវ ចាក់គួរ ឬផ្លូវកោងនៅក្នុងកមាិតលាបឿនលឿន ។ មិន តាប៉ុណ្ណាះរថយន្តម៉ូដ គំរូនាះបើក បរដោយ បាើ ថាម ពល ពី អាគុ យ លី ធៀម អាយ អន ដា ល មាន សមត្ថ ភាព បើ ក បរ បាន ក្នុ ង រយៈ ចមា្ងា យ ផ្លូ វ បុ រ ស ២នាក់ ដា ល សា វឹ ង ធា្លា ក់ ភ្នា ក នះជិះ នាក់ នះ ។ សាកា សី នៅក ន្លា ង កើ ត ហា តុ បាន បា ហាក់ បា ហា ល ៤ ៨ .ទំព័រ 26 ចរាចរណ៍ លាខ 8146 ថ្ងា សុកា ទី 04 ខា មាសា ឆា្នាំ 2014 អង្គការសុខភាពពិភពលោកសហការជាមួយគណៈកមា្មាធិការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ងងឹតមុខបើកម៉ូតូដួលឡិចសីុសជាន់ហ្វាំង ចាកមួកសុវត្ថិភាពដល់មន្តាីនគរបាលជាគំរូដល់សា្ថាប័ននានានិងបាជាពលរដ្ឋរួមគា្នាពងាឹងចាបាប់ ឈប់មារសឺដាសបុកពីកាាយកាពឹតរៀងខ្លួន ជាមាន ការ បា កាស និ ង ចា ញ ជាសារ យា៉ា ង រាជធានី ភ្នំ ពេ ញ ៖ យុ វ ជន ពី រ នាក់ ជិះ ម៉ូ តូ ងងឹ ត មុ ខ ដួ ល នៅមុ ខ រថ យន្ត ឡិ ច សីុ ស ៥៧០ ណាក្ដីក៏គាសង្កាតឃើញក្នុងឱកាសបុណាយចូល ឌាី ម ពណ៌ ខ្មា ពាក់ សា្លា ក លា ខ ភ្នំ ពា ញ 1AC.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful