P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by vladimir.mijatovic

More info:

Published by: vladimir.mijatovic on Apr 09, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2014

pdf

text

original

DRŽAVNA OBLAST 1. VEJE OBLASTI • Zakonodajna: dvodomen parlament, ki se deli na državni zbor in državni svet.

• Izvršilna: sestavljajo jo: - predsednik, ki ima omejeno oblast - vlada (to so ministri, na čelu je predsednik vlade) - državna uprava (t.j. ministrstva. Število ministrov določa zakon. Razdeljena so na delovna okolja in znotraj so različno urejena. Uprave in uradi, npr. Uprava za varstvo okolja, Urad za prostorsko planiranje. • Sodna: sestavljajo jo sodišča. elimo ji! na redna, upravna in spe"ializirana sodišča. • !"#avno "odiš$%: &. JAVNI !SL!ŽBEN'I so državni uradniki: • (ini"#ri # imenuje državni zbor • Dr)avni "%kr%#ar # imenuje $a vlada% vodi zaključeno področje neke$a ministrstva. - državni podsekretar - svetovale" vlade - svetovale" ministrstva (niso imenovani in so strokovnjaki za določeno področje) elovna razmerja so dru$ačna kot v $ospodarstvu. &istem delovni! razmerij je bolj stro$. ZA*ONODAJNA VEJA OBLASTI 'o$lavitna (unk"ija zakonodajne veje oblasti je sprejemanje zakonov) *akonodajno oblast ima '+R,+-./0, ki je dvodomen: 1. DRŽAVNI ZBOR &estavlja $a 12 poslan"ev, 33 ji! je izvoljeni! na volitva!, 4 pa sta predstavnika manjšin (5talija, -adžarska). 6 * pridejo na podla$i volitev ki so trajne, splošne ali neposredne in so zakonsko urejene. -andat poslan"a traja 7 leta. 'oslan"i so predstavniki ljudstva in ne volilne$a okraja v katerem je bil izvoljen. *a nji! velja: ''Načelo nezdružljivosti'' # poslane" ne more opravljati neke dru$e javne (unk"ije, kar se nanaša predvsem na pro(itne dejavnosti. /amen: da ne pride do zlorabe (unk"ije za $osp. delovanje. ''Poslanska imuniteta'' # poslane" ne more biti obsojen za kaznivo dejanje, če se skli"uje na imuniteto, kar velja za kazniva dejanja do 8 let. 'omen: ne $lede na to, kaj izjavi na seji *, ne more biti obsojen. 9dvzem: državi zbor jo la!ko odvzame, la!ko se začne kazenski pre$on. ''Poslanski status:: # za plače velja poseben režim, ki $a določajo poslan"i sami. 9 plača! odločajo na seja! *, potek pa je urejen s poslovnikom *. Zakonodajni +o"#o+%k - Re$ularni (; branja) - &krajšani (na eni seji se opravijo vsa ; branja) 'ri odločanju * je z ustavo predpisana večina, ki je potrebna za posamezno vrsto akta. /ajvečja večina se za!teva za ustavo samo, ker ni dovolj konsenz ampak šele velika večina. &. DRŽAVNI SVET 6 njem so predstavniki različni! interesni! skupin. &estavlja $a 72 svetnikov, z mandatno dobo 8 let. 6 članstvo sodijo: 7 delodajal"i, 7 delojemal"i, 7 kmetje, obrtniki, svobodni pokli"i, < ne$ospodarski! dejavnosti in 44 lokalni! skupnosti. & je pomočnik *. &kupaj sprejemata zakone. & vpliva na odločitve * in si"er predla$a zakone, daje svoje mnenje, za!teva re(erendum in odložilni veto. (=e za nek zakon za!teva odložilni veto, $a mora * še enkrat prete!tati. 6 dru$o je potrebna večja večina, vendar pri nas nima odločilne vlo$e, saj je zakon običajno utemeljen z istimi razlo$i kot prvič)

* tudi sprejema plane, navaja načela in instrumente za dose$anje te! "iljev, določijo se tudi (inančna sredstva. 0ak pro$ram nima prave teže, ne vsebuje pravni! norm, ampak le usmeritve. *+>9/ je skupek pravni! norm in določa sank"ije.

!,RAVNO IZVR-ILNA VEJA OBLASTI ?eneralno jo ureja ustava podrobneje pa zakoni. 1. ,REDSEDNI* RE,!BLI*E 5zvoli $a neposredno ljudstvo, za mandatno dobo 8 let, največ 4 mandata zaporedoma. 'redstavlja državo in ima protokolarne pr5stojnosti: - v re$ularnem stanju nima večji! pooblastil - vr!ovni poveljnik obrambni! sil - imenuje državne (unk"ionarje (diplomate, veleposlanike, konzule) - odloča o pomilostitva! - izdaja listine o rati(ika"iji - izdaja mnenja in predlo$e * - la!ko razpusti * - la!ko za!teva izredno sejo * - v času izredne$a stanja ali vojne, la!ko izdaja uredbe z zakonsko močjo (velja kot zakon, ko se državni zbor ne more zbrati) 5',9-+05 osebe, ki predstavljajo slovenske interese na tujem. (@najširši pojem) 6.,.'9&,+/5> ali +-A+&+ 9R je najvišji diplomat. 6odi veleposlaništvo, zastopa slovenske ekonomske, obrambne in znanstvene interese. ?./.R+,/5 >9/*U, vodi konzulat, skrbi za osebna in državljanska stanja (kraja potne$a lista, poroka v tujini). *a diplomate velja 4. kate$orija imunitete, pravzaprav za vse člane diplomatske$a osebja, razen za najnižje (unk"ije. &. VLADA 6lada je nosile" izvršilne veje oblasti, je najvišji or$an državne uprave. /ačin oblikovanja vlade ureja ustava, podrobneje pa zakon in poslovnik. Vlado sestavlja: predsednik vlade + ministri -andatna doba predsednika vlade je 7 leta in vsak predsednik ima svojo vlado. -inistrov je B8, eden ali dva od te! sta ministra brez listni"e C resorja. O.likovanj% vlad%: 'redsednik republike predla$a državnemu zboru kandidata za predsednika vlade. =e $a državni zbor izvoli, dobimo predsednika vlade. 0a pa predla$a ministre državnemu zboru (lista ministrov) in če ji! ta izvoli, dobimo ministre. 'R. &. /5> R.'UA,5>. # * # 'R. &. /5> 6,+ . # * - -5/5&0R5 ,ri"#ojno"#i: - predla$a ukrepe oz. zakone državnemu zboru - od$ovorna je *, la!ko $a izvoli in odstavi Vlada lahko DZ izda: - Nezaupnico: Ustava ureja poseben statut, ki omo$oča *, da vladi izreče nezaupni"o, če obstaja predlo$ najmanj B2 poslan"ev. 0o la!ko za!teva tudi sam predsednik vlade. ,a!ko se izreče tudi nezaupni"a ministru. - Zaupnico: * njo la!ko predsednik vlade preverja, če * še podpira vlado. - nterpelacijo: * njo se nadzira od$ovornost ministra. 9dstavi se minister in se išče nov. =e se zamenja predsednika vlade, se zamenja "ela vlada. - !stavna o"tož"o: ržavni zbor ima možnost obtožbe zoper predsednika vlade in ministra pred ustavnim sodiščem, obsodi $a kršitve ustave.

/. DRŽAVNA !,RAVA 9r$aniza"ijo in delo državne uprave določajo zakoni: *akon o upravi, *akon o delavni! razmerji! in *akon o javni! uslužben"i!. Javno 0+ravo "%"#avljajo: - državna uprava (na državni ravni) - občinska uprava (na lokalni ravni) - nosil"i javni! pooblastil (so nedržavni uslužben"i, ki so pristojni za neke upravne (unk"ije, npr.odvetniška, $ospodarska zborni"a. 'renašanje javni! pooblastil na nedržavne uslužben"e la!ko določa ustava.) SODNA VEJA OBLASTI &odni veji oblasti pravimo 'R+69&9 /5 &5&0.-. 0e$a sestavljajo: &9 &069 D RE+6/9 09E5,&069 D 9 6.0/5Š069 D /90+RF5 1. SODSTVO 'od sodstvo spadajo redna, upravna in spe"ializirana sodišča. ?lavna (unk"ija sodstva je varovanje temeljni! človekovi! pravi" in svoboščin. Na$%la: B.) načelo neodvisnosti (ni!če se ne sme vmešavati v delo sodišč) - sodnike izvoli * in izvolitev ureja ustava. 4.) načelo trajnosti (sodniki so neodvisni od mandata, razen na nižji! nivoji! - trajen mandat) ;.) načelo imunitete (sodelujoči pri sojenju niso od$ovorni za svoja mnenja) 7.) načelo javnosti (sodišča delujejo javno # obravnave, sodbe, razen izjem) 8.) nezdružljivost (unk"ij (sodnik ne sme imeti (unk"ije v dru$i! državni! or$ani!, stranka!,G) <.) načelo demokratičnosti (pri odločanju na sodišči! la!ko sodelujejo tudi državljani # porotniki, ali več sodnikov # senat) H.) načelo instančnosti (sodišča so razvrščena po stopnja!) : &9 5Š=+ so razvrščena po !ierar!iji: Redna sodišča so or$anizirana trostopenjsko (ideja stopenjske$a sojenja je enaka tudi pri upravni! in spe"ializirani! sodišči!): I. "#o+nja: 9>R+F/+ 5/ 9>R9E/+ &9 5Š=+ (v &lo. je 77 okrajni! in BB okrožni!) II. "#o+nja: 65ŠF. &9 5Š=. (,F,-A,I.,>') III. "#o+nja: 6RJ96/9 &9 5Š=. &,96./5F. Sodiš$a i1ajo / vr"#% +o"#o+kov: - kazenski postopki (razsoja se o kaznivi! dejanji!, npr. kraje, podkupovanja) - pravdni postopki (soočenje dve! oseb% (izična ali pravna oseba, npr. zamuja pri vračanju posojila) - nepravdni postopki (ni spora, ampak je treba neko situa"ijo urediti, npr. dedni postopek. ,a!ko preide v pravdni postopek). >o je oseba obtožena kaznive$a dejanja, že poteka kazenski postopek in nato še sodni postopek, ko obsodba postane pravnomočna. &odni postopek je $lavna obravnava t.j. soočenje javne$a tožil"a, ki !oče dokazati krivdo in obtožen"a , ki se brani. 0u je še odvetnik kot obramba, ki za$ovarja obtožen"a (skrbi za verodostojnost in predla$a dokaze, ki trdijo nasprotno). 9bstajajo zakoni ki določajo kako mora postopek potekati: *akon o kazenskem postopku, *akon o pravdnem postopku, *akon o nepravdnem postopku. &odišče vodi postopke toliko časa, dokler ne o"eni, da je zadeva jasna. /ato se umakne in razsodi: - /a podla$i kazenske$a zakona (seznam kaznivi! dejanj) določi kazen. (5zraz :zakonik' se uporablja za zakone, ki sistematsko obdelujejo neko področje)

- 'rekršek je manj kot !udo nedopustno dejanje, ki $a obravnavajo sodniki za prekrške. 'rekršek la!ko preraste v kaznivo dejanje. - =e je obtožene" spoznan za krive$a, je kone" sodne$a postopka. =e pa dokazi ne morejo pokazati krivde, je obtožene" oproščen. 'ri nas ni porote. 'orotniki @ sodniki. ,ozna1o / ka#%2orij%: B. sodnik posameznik 4. senat tre! sodnikov (B pravnik D 4 sodnika) ;. senat peti! sodnikov (4 pravnika D ; sodniki) &odnik obsodi ali oprosti. 9bsodba: obtožene" se pritoži zoper B.st. sodbo. 'ravi"a do pritožbe je ustavna pravi"a. 'ritožbo zoper sodbe določa 4.st. sodišče. B. odčitki so utemeljeni 4.st. sodišče poda obsodbo, postopek se la!ko ponovi, če 4.st. sodišče u$otovi, da je B.st. napravilo napako. 4. očitki so neutemeljeni obvelja obsodba B.st. sodišča, še vedno obstaja izredno pravno sredstvo močan razlo$ za ponovno pritožbo. 6se skupaj $re na ;. st. sodišče. !STAVNO SODI-3E Fe or$an ki odloča o dve! temeljni! vprašanji!. 'resoja ustavnosti zakonov ali zakonitosti podzakonsk! predpisov, npr. odlok o prostorsko ureditveni! po$oji!. 'red samim postopkom presoje opravi preizkus pravne$a interesa za nek zakon. =e predlo$ pose$a v vložiteljev pravni položaj se loti sodišče vsebinske presoje. U$otovi ali: - je zakon v skladu z ustavo ali nasprotuje ustavi - je sum utemeljen (zavrne) - je sum neutemeljen (razveljavi predpis ali $a odpravi. Ustavno sodišče se malo kdaj odloči za odpravo) Ustavno sodišče odloča o kršitva! človekovi! pravi": postopek se sproži na ustavnem sodišču, če je že prej izčrpal dru$e pravne osebe ali ustanove. Ustavne$a sodišča ne uvrščamo v sodno vejo oblasti, nastopa samostojno. ,RAVO je skupek pravni! aktov, ki vsebujejo pravne norme. 6sak člen vsebuje eno ali več norm. 'ravni akti se delijo na predpise in odločbe: 'redpisi: - splošni (so splošna pravila ravnanja, za neko namišljeno situa"ijo, ki se še ni z$odila) - abstraktni (enako kot pri splošni! predpisi!) 9dločbe: - posamični (nanaša se na neko določeno osebo npr. loka"ijsko dovoljenje) - konkretni (konkretno ureja situa"ijo, ki je bila prej abstraktno določena) 'ravna norma je pravilo ravnanja obnašanja pravni! subjektov, ki so (izične in pravne osebe, na katere se te norme nanašajo. ,a!ko nekaj prepoveduje, omejuje ali zapoveduje. 6sebuje tudi sank"ijo za primer neupoštevanja pravil.

!STAVNOST IN ZA*ONITOST 9bravnava vprašanja o medsebojni! razmerji! splošni! ali abstraktni! pravni! aktov. 0i akti so v !ierar!ičnemu sistemu: U&0+6+ # *+>9/5 # '9 *+>9/&>5 'R. '5&5 # 9 ,9>5 9A=5/ oz. 9A=. &6.096 # /9&5,I5 F+6/5J '99A,+&05, 6si nižji akti morajo biti v skladu z višjimi - usklajenost ali neusklajenost u$otavlja ustavno sodišče. *akoni morajo biti v skladu z mednarodno po$odbo, ki ji! je sprejel *. >onkretni in

posamični morajo biti usklajeni s splošnimi in abstraktnimi akti. 'reden postane predpis veljaven mora biti objavljen da je dostopen vsem tistim na katere se nanaša. 9bjavljeni so v Uradnem listu R&. 9dloki občin pa so la!ko v občinskem $lasilu, saj občinski odlok velja za območje občine. 6eljati začne B8 dni po objavi - 6+I+059 ,.?5&. &plošni, abstraktni ne morajo veljati za nazaj. 5zjemoma ima nek zakon učinek tudi za nazaj, če je to za!teva javna korist, pri tem pa pravna kate$orija ne sme pose$ati v prej pridobljene pravi"e. 3LOVE*OVE ,RAVI'E IN SVOBO-3INE 1. DE*LARA'IJA O 3LOVE*OVI4 ,RAVI'A4 IN SVOBO-3INA4 *ačetek je v +ntični ?rčiji, vendar antični svet še ni poznal človekovi! pravi" v današnjem pomenu. 'ravi"e so imeli samo svobodni državljani, vendar ni bilo taki! pravi", ki bi $a zavarovale pred oblastjo in določale meje nje$ove svobode. -isel, da posamezniku v odnosu do oblasti pripadajo nekatere temeljne pravi"e, je v jasni obliki izrazilo z$odnje krščanstvo. 'rave začetke moderne zasnove pravi" moramo iskati šele v BH. in B3. stoletju, čeprav je nekaj dosežkov nastalo že veliko prej. • ,eto B4B8, 6A # 6.,5>+ ,5&05/+ 9 &69A9Š=5/+J (-a$na I!arta ,iberatum), s katero ji bilo takratnim svobodnjakom priznani! nekaj temeljni! pravi". 'lemištvo si je za$otovilo določene pravi"e v razmerju do prej absolutne oblasti vladarja. • ,eto B<H1 # J+A.+& I9R'U& +I0 @ pravni akt, ki je zavaroval človekove pravi"e v kazenskem postopku in postavil pravilo, da ni!če ne od$ovarja za kazniva dejanja, če ni bilo že prej tako določeno v zakonu. • ,eto B<37 # Aill eako( ri$!ts. Še nadalje se krepi izvršilna in zakonodajna oblast v razmerju do kralja (imuniteta, pravi"a do parlamentarni! volitev) 6 B3. stoletju je dozorelo spoznanje, da se človek rodi svoboden in da država nje$ovo svobodo omejuje. 'ravi"e, ki ji! pridobi otrok z rojstvom, so nedotakljive. • ,eto BH31 # .>,+R+I5F+ 9 'R+65I+J =,96.>+ 5/ RE+6,F+/+ (sprejela jo je (ran"oska skupščina) 6 kratki! BH. členi! je povzela vse najpomembnejše pravi"e, ki so dozorele v tistem času, kot za!teve v odnosu do države. 6 .vropi in svetu je znana odločba: ,judje se rodijo in živijo svobodni ter enaki v pravi"a! G Iilj vsake$a politične$a združenja je o!ranitev človekovi! pravi". 0e so: pravi"a do svobode, lastnine, varnosti in upor proti zatiranju. 'revladovalo je prepričanje, da mora biti oblast omejena in pravno urejena. 0emeljne človekove pravi"e morajo biti javno raz$lašene in vključene v najvišji pravni akt v posamezni državni ustavi. • ,eta B1B1 # K.5-+R&>+ U&0+6+ določa pravi"e, povezane z razvojem družbe, kot so ekonomske in so"ialne (pravi"a do dela, stavke,G) 'ravi"e ;. $enera"ije: se nanašajo na varstvo okolja in nerojene otroke. -ednarodno pravno varstvo pravi": • ,eto B173, 9*/ # &',9Š/+ .>,+R+I5F+ 9 =,96.>965J 'R+65I+J (ni pravni dokument) 6si ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravi"e, ter da je vsakdo upravičen do uživanja pravi" in svoboščin, ne $lede na raso, barvo, spol, jezik, vero, politično in dru$o prepričanje, premoženje, G .>,+R+I5F+ pomeni moralno zavezo držav, saj ne predvideva učinkoviti! sredstev odpravljanje kršitev pravi". a bi njene določbe postale pravno zavezujoče, so ji! kasneje razdelili na dva mednarodna pravna dokumenta: a) -ednarodni pakt o ekonomski!, so"ialni! in kulturni! pravi"a! b) -ednarodni pakt o državljanski! in politični! pravi"a! • ,eto B182 # .6R9'&>+ >9/6./I5F+ 9 6+R&06U =,96.>965J 'R+65I (mednarodna po$odba), ki je bila sprejeta v Rimu in zavezuje člani"e &veta .vrope. 9pira se na splošno deklara"ijo človekovi! pravi", le da se tukaj la!ko vsak posameznik, ki meni, da mu država krši pravi"e, obrne na .vropsko sodišče za človekove pravi"e. &. RAZDELITEV 3LOVE*OVI4 ,RAVI' IN SVOBO-3IN v !"#avi RS 5. S,LO-NE6 TE(ELJNE ,RAVI'E IN SVOBO-3INE

5.1. Enako"# +r%d zakono1 Ustava prepoveduje diskrimina"ijo, vsi imajo enake pravi"e 5.&. !r%"ni$%vanj% in o1%j%vanj% +ravi7 Uresničujejo se na podla$i ustave. *a absolutne pravi"e in svoboščine ni treba predpisati načina uresničevanja, potrebujejo zakonsko ureditev. 9mejujejo se pravi"e s pravi"ami dru$i! in v primeri! ki ji! določa ustava. Ustava la!ko omejitev predpiše sama ali jo prepusti zakonu. 5./. Za$a"na razv%ljavi#%v in o1%ji#%v +ravi7 >adar je resno moteno ali onemo$očeno normalno delovanje ustavne$a in politične$a sistema. >riteriji za razveljavitev: za čas trajanja vojne$a ali dru$e$a izredne$a stanja, v obse$u ki $a tako stanje za!teva, tako, da sprejeti ukrepi ne povzročajo neenakopravnosti. 5.8. ,r%+ov%dana razv%ljavi#%v ali o1%ji#%v +ravi7 /edotakljivost človekove$a življenja, prepoved mučenja, varstvo človekove osebnosti in dostojanstva, domneva nedolžnosti. 6eljajo načela zakonitosti v kazenskem pravu. 'ravna jamstva v kazenskem postopku so: čas in možnost svoje obrambe, sojenje v nje$ovi navzočnosti in da se brani sam, za$otovitev izvajanja dokazov v nje$ovo korist, ni dolžan izpovedati zoper sebe ali svoje bližnje ali priznati krivdo. 1. OSEBNE ,RAVI'E IN SVOBO-3INE 1.1. N%do#akljivo"# $lov%kov%2a )ivlj%nja 1.&. ,r%+ov%d 10$%nja 1./. Var"#vo o"%.n% "vo.od% 6sak ima pravi"o do osebne svobode. /ikomur se ne sme odvzeti prostosti, razen v primeru, ki $a določa zakon. =e je komu odvzeta prostost, mora biti postopek v jeziku, ki $a razume. 6se mora biti zapisano. 9sumljeni ni dolžan dajati izjave in ima pravi"o do za$ovornika. 'ristojen or$an je na za!tevo osumljene$a, ob primeru odvzema prostosti obvestiti bližnje. 1.8. Odr%di#%v in #rajanj% +ri+ora 1.9. Var"#vo $lov%kov% o"%.no"#i in do"#ojan"#va 1.:. Enako var"#vo +ravi7 1.;. ,ravi7a do "odn%2a var"#va 1.<. Javno"# "oj%nja 1.=. ,ravi7a do +ravn%2a "r%d"#va 1.15. ,ravi7a do +ovra$ila škod% 1.11. Do1n%va n%dol)no"#i 1.1&. Na$%lo zakoni#o"#i v kaz%n"k%1 +rav0 1.1/. ,ravna ja1"#va v kaz%n"k%1 +o"#o+k0 1.18. ,ravi7a do r%>a.ili#a7ij% in +ravn% odškodnin% 1.19. ,r%+ov%d +onovn%2a "oj%nja o i"#i "#vari /i!če ne sme biti ponovno obsojen ali kaznovan zaradi kaznive$a dejanja, za katere$a je bil kazenski postopek pravnomočno ustavljen, ali je bila obtožba zavrnjena. 1.1:. Svo.oda 2i.anja 1.1;. ,ravi7a do za"%.n% la"#nin% in d%dovanja 1.1<. Var"#vo +ravi7 za"%.no"#i *a$otovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne "elovitosti, nje$ove zasebnosti ter osebnostni! pravi". 1.1=. N%do#akljivo"# "#anovanja &tanovanje je nedotakljivo. /i!če ne sme brez odločbe sodišča, proti volji stanoval"a vstopiti v tuje stanovanje. 'ri preiskavi mora biti navzoč lastnik stanovanja oz. zastopnikD4 priči. 5zjemoma je la!ko uradna oseba, v primeru da prime storil"a kaznive$a dejanja ali da se zavarujejo ljudje in premoženje. 1.&5. Var"#vo #ajno"#i +i"%1 in dr02i> o.$il *akon la!ko predpiše, da se za določen čas ne upošteva varstvo tajnosti pisem in dru$i! občil, če je to nujno za potek kazenske$a postopka ali če $re za varstvo države. 1.&1. Var"#vo o"%.ni> +oda#kov

'repoved uporabe osebni! podatkov v nasprotju z namenom nji!ove$a zbiranja. 6sak se ima pravi"o seznaniti z zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj. &. ,OLITI3NE ,RAVI'E IN SVOBO-3INE &.1. Svo.oda izra)anja &voboda tiska in $ovora. 6sak la!ko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja. 6sak ima pravi"o dobiti in(orma"ije javne$a značaja. 5zjema so državne skrivnosti. &.&. ,ravi7a do +o+ravka in od2ovora 'opravijo na za!tevo oškodovane$a, npr. v časopisu objavijo neresnični članek. &./. Svo.oda v%"#i &vobodno izpovedovanje vere, stališč in misli. &.8. ,ravi7a do z.iranja in zdr0)%vanja *a$otovljena je pravi"a do mirne$a zbiranja in javni! zborovanj (s!odi, društva, klubi). 6sak ima pravi"o, da se svobodno združuje z dru$imi. 9mejitve so dopustne, če to za!teva: varnost države, javno varnost in varstvo pred širjenjem nalezljivi! bolezni. 'okli"ni pripadniki obrambni! sil in poli"ije ne morejo biti člani politični! strank. &.9. Volilna +ravi7a Fe splošna in enaka za vse. 6sak polnoletni državljan ima pravi"o voliti in biti izvoljen. *akon določa po$oje, da la!ko volijo tudi tuj"i. &.:. Sod%lovanj% +ri 0+ravljanj0 javni> zad%v 6sak ima pravi"o, da neposredno ali preko izvoljene$a predstavnika sodeluje pri upravljanju javni! zadev. * volitvami državni! or$anov !krati sodeluješ. &.;. ,ravi7a do +%#i7ij% 6sak državljan ima pravi"o do vla$anja peti"ij in do dru$i! pobud splošne$a pomena. 'eti"ija je zbiranje mnenj oz. so$lasja ljudi s podpisi. &.<. ,ravi7a do 02ovora v%"#i ,a!ko u$ovarjamo pravilu, če imamo moralne zadržke (vojska). &.=. ,ravi7a izro$i#v% =e državljan &lovenije naredi prekršek v tujini, $a ta ne bo izročila. &.15. ,ravi7a +ri.%)ališ$a 'riznana je pravi"a do pribežališča tujim osebam in osebam brez državljanstva, ki so pre$anjane zaradi zavzemanja za pravi"e in temeljne svoboščine. 0o so azilantje. ržava nudi pribežališče tistemu, ki so bile kršene človekove pravi"e.

/. SO'IALNE6 E*ONO(S*E IN *!LT!RNE ,RAVI' &9I5+,/.: /.1. ,ravi7a do "o7ialn% varno"#i ržava ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in dru$o so"ialno zavarovanje. /adzira nji!ovo delovanje. 6ojnim veteranom in žrtvam vojne$a nasilja je za$otovljeno posebno varstvo. /.&. ,ravi7a do zdrav"#v%n%2a var"#va /./. ,ravi7a invalidov 5zobrazba, usposabljanje za življenje, zdravstveno varstvo. /.8. ,ravi7a do zakon"k% zv%z% in dr0)in% ržava varuje materinstvo, očetovstvo in mladino. /.9. ,ravi7% in dol)no"#i "#arš%v 'oskrbijo za izobraževanje in vz$ojo otrok. 0o je nji!ova dolžnost in pravi"a. /.:. Svo.odno odlo$anj% o roj"#v0 o#rok /.;. ,ravi7% o#rok .>9/9-&>.: /.<. Svo.oda d%la 'rosta izbira zaposlitve, prisilno delo je prepovedano. /.=. ,ravi7a do za"%.n% la"#nin%

>U,0UR/.: /.15. ,ravi7a do izo.raz.% in šolanja /.11. ,ravi7a do 0"#varjalno"#i /.1&. Svo.oda znano"#i in 01%#no"#i /.1/. Av#ono1no"# 0niv%rz in vi"oki> šol 8. ,RAVI'E NEODVISNI4 S*!,NOSTI ?narodni> 1anjšin@ 8.1. ,ravi7a do izra)anja narodn% +ri+adno"#i 8.&. ,ravi7a do 0+ora.% "voj%2a j%zika in +i"av% 8./. ,ravi7a do la"#n%2a narodn%2a "i1.ola 8.8. ,ravi7a do or2aniza7ij% in dr0š#va 8.9. ,ravi7a do odno"a " "voji1 1a#i$ni1 narodo1 8.:. I1ajo +r%d"#avnika v +arla1%n#0 8.;. Izo.ra)%vanj% v "voj%1 j%zik0 8.<. La>ko i1ajo "vojo o.$ino AOS,ODARS*E JAVNE SL!ŽBE F+6/. &,UEA. so dejavnosti, pri kateri! so proizvodi ali storitve, ki so rezultat te dejavnosti v javnem interesu. 6 interesu države je, da se izvajajo ves čas (ne $lede na okoliščine, re"imo tržne narave) in da so dostopne vsem oz. večini, po dostopni "eni in primerni kvaliteti. D%javno"#i "% d%lijo na: Ao"+odar"k% d%javno"#i: - svobodno tržno $ospodarstvo (tržne zakonitosti) - $ospodarske javne službe (npr. komunalne dejavnosti) N%2o"+odar"k% d%javno"#i: - tržne (npr. kultura) - ne$ospodarske javne službe (npr. osnovno šolanje) T%1%ljna d%li#%v 2o"+odar"ki> javni> d%javno"#i: a) ržavne ali republiške # za$otavlja ji! država, npr. $ovorna tele(onija, telekom b) 9bčinske ali lokalne # za$otavlja ji! občina a) obvezne - za$otavlja ji! država ali občina, npr. oskrba z vodo. * vidika porabnika je določena obveznost, da koristi to dejavnost. b) izbirne # država ali občina la!ko za$otavlja, če !oče, npr. zemeljski plin. 'onavadi isto velja za porabnika. ZA*ON O AOS,ODARS*I4 JAVNI4 SL!ŽBA4 0a zakon $eneralno ureja $ospodarske javne službe, navaja temeljna pravila delovanja in kriterije, kdaj se neka dejavnost kvali(i"ira kot javna služba. *a $.j.s. se kvali(i"irajo tiste dejavnosti, za katere je značilno neprekinjeno izvajanje v javnem interesu in ji! ni možno izvajati izven okrilja javni! služb. ,ODRO3NI6 RESORNI ZA*ON Ureja posamezna področja $ospodarske ali ne$ospodarske dejavnosti: - ener$etika (.ner$etski zakon # ureja proizvajanje, distribu"ijo in določa, katere dejavnosti znotraj te$a sektorja so javne službe) - promet in zveze - komunalno $ospodarstvo - vodno $ospodarstvo - varstvo okolja ZNA3ILNOSTI ,RAVNEAA REŽI(A AOS,ODARS*I4 JAVNI4 SL!ŽB 1. Dolo$anj% 7%n "#ori#%v in +roizvodov ?dr02a$% ko# +ri #r)ni> d%javno"#i>@

- Naravni monopol: "eno določi zakon ali odlok lokalne skupnosti (javna oblast) ali predpiše način oblikovanja "en in da so$lasje na predla$ano "eno. - Ni monopola: "ene se podrejajo tržnim zakonitostim. &. O.j%k#i in na+rav%6 na ka#%ri> or2aniza7ija o+ravlja d%javno"# * zakonom morajo biti točno določene zasebne in javne stvari. *asebne stvari so stvari pod zasebno-pravnim režimom. Favne stvari so stvari pod javno-pravnim režimom. - javno dobro (naravno, npr. reke in $rajeno, npr. "esta) - objekti in naprave v javni! služba! *akon določi, kakšna je nji!ova uporaba. Uporabniki morajo stvari in objekte uporabljati v točno določen namen. =e $re podjetje v stečaj, $re in(rastruktura v last države. Jipoteka ni možna. /. Binan7iranj% 2o"+odar"ki> javni> "l0). - z zaračunavanjem storitev, ki ji! plačujejo uporabniki in na podla$i vnaprej določeni! tari(, taks, nadomestil, povračil,.. - iz proračuna, če uporabniki niso določljivi ali če uporaba ni izmerljiva. /pr. lokalna skupnost la!ko predpiše poseben davek. * zakonom so sistemsko urejene vrste in delovanje $.j.s., uporaba javni! dobrin, (inan"iranje in nadzor nad nji!ovim poslovanjem. &redstva $ospodarske in(rastrukture se opredeljujejo kot javne dobrine s številnimi spe"i(ičnostmi. *lasti $lede lastnine in položaja v javnem prometu.

OBLI*E IZVAJANJA AOS,.JAVNI4 SL!ŽB *akon o $ospodarski! javni! služba! prepisuje pet možni! načinov, kako se la!ko $ospodarska javna služba izvaja. =e nekdo želi izvajati javno $ospodarsko službo, mora najprej ustanoviti $ospodarsko družbo. B. režijski obrat 4. javni $ospodarski zavod ;. javno podjetje - najpo$osteje 7. kon"esija 8. izvaja zasebnik a@ O+ravljanj% javni> "l0). v r%)iji o"%.% javn%2a +rava 1. R%)ij"ki o.ra# je najbolj nesamostojna oblika izvajanja $ospodarski! javni! služb, ter je del -inistrstva za okolje in prostor (-9'). &. Javni 2o"+odar"ki zavod je malo bolj samostojen, je pa v veliki meri podrejen državi oz. občini. /. Javno +odj%#j% je samostojna or$aniza"ija in ima status $ospodarske družbe. Fe najbolj samostojna in tudi najpo$ostejša oblika. .@ Izvajanj% javni> "l0). v r%)iji o"%.% za"%.n%2a +rava 8. *on7%"ija v prejšnjem političnem sistemu ni obstajala. >on"esijo ureja *akon o državni! javni! služba!. ržava ali občina poveri izvajanje javne službe nekemu zasebnemu podjetju, ki dobi pravi"e in dolžnosti na podla$i pravne$a statuta. 'odeli jo država oz. občina, ki nima neposredne kontrole ampak le preko po$odbe. 'ostopek pridobitve možnosti izvajanja javne službe: - o"čina ali država u#otovi$ da dosedanja o"lika izvajanja ni več primerna (npr. najbolj kompleksna oblika kon"esije: A90 # Aoulet 9parate 0rans(er, kon"esionar z$radi omrežje in $a prenese v last občine) - izdaja koncesijske#a akta (uredba, ki jo izda vlada oz. odlok, če $a izda občina) - javni razpis (izda odločbo o podelitvi kon"esije in izbere najprimernejše$a) - sklenitev koncesijske po#od"e (podrobno se do$ovorita o obveznosti! posameznika)

/ačin prene!anja kon"esijske po$odbe: - če prene!a kon"esijska po$odba - z odkupom kon"esije (kon"ident odkupi, kar je kon"esionar z$radil) - prevzem izvajanja kon"esije javne službe - odvzem kon"esije iz krivdni! razlo$ov 'renos kon"esije: >on"esionar la!ko kon"esijo prenese na dru$o osebo, vendar le z dovoljenjem kon"identa. &tatut obvezne kon"esije 6 določeni! primeri! la!ko država prisili osebo zasebne$a prava v opravljanje javne službe, če ni dru$e$a načina. ržava vloži kapital v osebo zasebne$a prava, da ta opravlja javno službo. 9. Ao"+odar"ko javno "l0).o la>ko izvaja za"%.nik

,RAVNI REŽI( JAVNEAA DOBRA 'ravni režim Favne$a dobra ureja posebna veja pravi"e, ki jo imenujemo F+6/9 'R+69, zlasti pa U'R+6/9 'R+69 kot najobsežnejša pravna pano$a Favne$a prava. 'oseben del Upravne$a prava, ki se nanaša na pravni režim stvari, pa je pravo, ki se ukvarja s tistimi stvarmi, ki so namenjene zadovoljevanju javni! potreb. 0e stvari pa tvorijo Favno dobro v širšem smislu. Favno dobro poznamo v ožjem in širšem smislu: - ožje je naravno javno dobro (zemlja, voda, zrak) - širše je narejeno javno dobro (objekti in naprave ?lede na širši smisel: a@ "#vari v "+lošni ra.i (javno dobro v ožjem smislu) Uporabljamo la!ko vsi pod enakimi po$oji - morsko javno dobro, vodno j.d., "estno j.d., zračno j.d. .@ o.j%k#i in na+rav% na1%nj%ni izvajanj0 2.j.". (in(rastruktura) - $ospodarske javne službe (oskrbovalni sistemi # vodovod, plin, kanaliza"ija, pristanišča, letališča, čistilne naprave, odla$ališča odpadkov,G - ne$ospodarske javne službe (stavbe in oprema # muzeji, bolni"e, šole, knjižni"e,G) 7@ "#vari ki "o n0jno +o#r%.n% za d%lovanj% dr)avni> or2aniza7ij in or2aniza7ij lokalni> "k0+no"#i - z$radbe (vladna palača, sodna palača, zapori, "arinarni"a, kasarna) - premičnine (vojaška oprema, G) ,astninsko preoblikovanje je zajelo tudi javno dobro, ki ni več družbena lastnina ampak se je odlastninilo: - vsi objekti in naprave namenjeni izvajanju javne službe so z *akonom o $ospodarski! javni! služba! prešli v last države oz. občine D "este in javne površine - vodo kot naravni vir je podržavil *akon o varstvu okolja z odločbo, da so naravni viri lastnina države. - nekatere vrste javne$a dobra še čakajo znane$a lastnika, npr. vodna zemljišča, ki ji! bo urejal *akon o voda!. VARSTVO O*OLJA 9nesnaževanje : voda zrak tla. Raba: izkoriščanje okolja, vodno pravo, pravo $ozdov, pravo mineralni! snovi, o!ranjanje narave # tri$lavski narodni park, prosto živeče živali. =e se je pravo do danes ukvarjalo pretežno z onesnaževanjem okolja se danes ukvarja z problemom rabe izkoriščanja okolja. 9nesnaževanje je nekaj naravne$a ideja ni v tem da bi to preprečevali

temveč, da obstaja neka mera do katere je onesnaževanje dopustno. 9mejuje se pretirano obremenjevanje okolja. !REJANJE ,ROSTORA 'laniranje in načrtovanje pose$ov v prostor, razlastitev, stavbna in kmetijska zemljišča. RAZDELITEV ZA*ONOV *69 sistemski zakon ki ima pod-zakone. 'ravila: kasnejši zakon razveljavlja prejšnje$a, konkretnejši zakon razveljavlja splošne$a. *akon o voda!, o $ozdovi!, o rudarstvu, o!ranjanju narave, lovu, ribolovu (najprej raba, potem onesnaževanje). VARSTVO O*OLJA V SLOVENIJI ?ZVO@ 9bremenjevanje @ onesnaževanje D raba /aravna dobrina: naravni vir, javno dobro, naravne vrednote. /aravni viri: voda, prosto živeče živali, mineralne snovi *69 ji! podržavlja vse je last R&. Favno dobro: naravno javno dobro, stvar, objekt, nepremičnina za katere uporaba velja. /aravne vrednote: nedotaknjeni deli narave, ki morajo biti posebej zavarovani (0ri$lav) ter preživetje o$roženi! živalski! in rastlinski! vrt.

,RAVNI INSTR!(ENTI VARSTVA O*OLJA Preventivni pravni instrumenti pred obremenitvijo- osrednje$a pomena. %urativni pravni instrumenti po obremenitvi. 1. Na7ionalni +ro2ra1 var"#va okolja Fe pro$ramski akt, ki $a sprejme državni zbor. /avaja "ilje in načine, kako te "ilje doseči in določi (inančna sredstva. /i pravno obvezujoč. /i pravni instrument za uresničitev pro$rama. &. S#o+nja varovanja okolja -oral bi biti pravni akt, vendar te$a v praksi ni. & študijami ranljivosti okolja se strokovno u$otavlja stopnja obremenjenosti okolja in možne obremenitve v pri!odnosti. -eja obremenjenosti je opredeljena s predpisi .U, tu &lovenija ni avtonomna. /a podla$i študija se določi stopnja varovanja okolja. /. '%lovi#a +r%"oja v+livov na okolj% * takšno presojo naj bi -9' preverjalo prostorske plane občin, če so ekolo$izirani in če upoštevajo načela varstva okolja. 9bčina mora upoštevati omejitve, dane s stopnjo varovane$a okolja. 9bčinski plani morajo biti usklajeni. 'resoja se tudi akte, ki še niso splošni (npr. $ozdno$ospodarski načrt) ,REVENTIVNI ,RAVNI INSTR!(ENTI6 NA(ENJEN! VARSTV! O*OLJA 1. ,r%"oja v+livov na okolj% /amenjena je kontroli loka"ijske$a dovoljenja - u$otavlja ali se je nek konkreten pose$ v prostor v skladu z okolje-varstvenimi predpisi. 'otek: - investitor da vlo$o za izdajo loka"ijske$a dovoljenja - postopek se prekine, če $re za izvedbo presoje vplivov na okolje - investitor naroči izdelavo poročila o vplivi! objekta na okolje, ki $a izdela ena od pooblaščeni! or$aniza"ij ministrstva za okolje # poročilo mora biti objektivno - vlo$a javnosti @ javnost ima pravi"o izreči mnenje o pose$u, ni pa nujno, da se $a upošteva. - ministrstvo izda okolje-varstveno so$lasje - upravna enota la!ko izda veljavno loka"ijsko dovoljenje &. Si"#%1 dovolj%vanja *a vsako obremenjevanje okolja je potrebno dobiti dovoljenje nosilne oblasti. 0a sistem deluje preventivno, potrebno je preverjanje # inšpektorji. /. '%na za ra.o in on%"na)%vanj% 'reko vplivov trženja naj bi se onesnaževanje zmanjšalo.

8. Javn% "l0).% var"#va okolja: - državne (za izvajanje poskrbi država, poskrbi za nevarne in za!tevne odpadke) - lokalne (občina skrbi za ravnanje s komunalnimi odpadki, s!ranjevanje, deponiranje, odpadne vode) =e občina te$a ne za$otovi, zakon omo$oči državi, da to stori na račun občine. *!RATIVNI ,RAVNI INSTR!(ENTI &o instrumenti, namenjeni sank"ioniranju nedovoljene$a ravnanja z okoljem. 1. In"#i#0# odškodnin"k% od2ovorno"#i *a povzročeno škodo okolju se mora plačati odškodnina. &. In"#i#0# kaznovaln% od2ovorno"#i >ršil"a se la!ko kaznuje za kaznivo dejanje ali (po$osteje) prekršek. BINAN'IRANJE VARSTVA O*OLJA >lasični sistem javni! dajatev. 0o so javne dajatve ki pri!ajajo od obremenjevanja okolja (takse in povračila) SISTE( !REJANJA ,ROSTORA Urejajo 7 ključni zakoni: B. *akon o urejanju prostora 4. *akon o urejanju naselij in dru$i! pose$ov v prostor ;. *akon o stavbni! zemljišči! 7. *akon o kmetijski! zemljišči!. ,ROSTORS*I A*TI &'R& 4227 @ strate$ija prostorske$a razvoja &lovenije # iz nje$a iz!ajajo vsi akti 'R& 4228 @ prostorski red &lovenije ,/ @ državni loka"ijski načrt &'R9 422H @ strate$ija prostorske$a razvoja občin 'R9 @ prostorski red občin 9,/ @ občinski lokalni načrt 'rostorski akti: !ierar!ija: državni, občinski,.., so časovno omejeni, smo v postopku sprejemanja le te!, upoštevanje zasebne ini"iative, re$uliranje dejavnosti načrtov. 'U' prostorski ureditveni po$oji. ,ro"#or"ka konC%r%n7a Razpiše se javna obravnava, širša javnost, priporočila kako naj bi se prostor urejal, pro$ram priprave prostorske$a akta smerni"e za načrtovanj, akt javno raz$rnejo, obravnavamo mnenja, pripombe. &tališča akt se la!ko na podla$i mnenj spremeni, strokovni or$an ali je z aktom vse o.k., akt se sprejme. Favnost pravi"o sodelovanja. ,ro"#or"ki 0kr%+i: predkupna pravi"a občine, razlastitev, ukrep prenove zunaj poselitve, ukrepi začasne$a zavarovanja območij, komasa"ija zemljišč. 9bstoj javne koristi, podla$a v zakonu, razlastitev je za dose$anje javne koristi nujno potrebna, da je javna korist razlastitvene$a namena v sorazmerju z pose$om v zasebno last, odškodnina ali nadomestna nepremičnina. ,ROSTORS*O IZVEDBENI A*T 'rostorsko izvedbeni akti so opredeljeni z zakonom o urejanju naselij in dru$i! pose$ov v prostor. 'o svoji pravni naravi so akti z značajem zakona, ki ji! sprejmejo občinski sveti. Razlikujemo: 1. ,ro"#or"ko 0r%di#v%n% +o2oj% /amenjeni so za območje kjer občina ne predvideva izdelavo 'rostorski! izvedbeni! aktov oz. bo ta sprejet v tekočem planskem obdobju. &. ,ro"#or"ko izv%d.%n% na$r#%

&e uporablja na območju občin, kjer so s srednjeročnim občinskim planom predvideni obsežnejši pose$i v prostor. a) *azidalni načrti ($radnja novi! naselij, turistične in industrijske "one,G) b) Ureditveni načrti (širitev in prenova naselij, ureditev zeleni! površin,G) ") ,oka"ijski načrti (za posamezne objekte in naprave) S+r%j%1anj% +ro"#or"ko izv%d.%n%2a ak#a: B. osnutek (obravnava $a občinski svet) 4. osnutek se raz$rne za najmanj ;2 dni (občina D prizadete krajevne skupnosti) ;. občinski svet obravnava pripombe in predlo$e, osnutek se dopolni in uskladi z mnenji 7. občinski svet sprejme dopolnjen osnutek z odlokom 8. 'rostorski izvedbeni akt velja za dobo B2 let, la!ko se podaljša za 8 let <. &premembe ali dopolnitve '.i.a. se opravijo po enakem postopku kot nje$ov sprejem Iilj: je izdaja odloka, s katerim se sistemsko urejajo $radnja in dru$i pose$i v prostor na določenem območju. /adaljnji postopek za!teva pridobitev ,oka"ijske$a dovoljenja, ki je potreben za $raditev ali dru$ pose$ v prostor. ,oka"ijsko dovoljenje je vsebinsko odvisno od '.i.a. ,oka"ijsko dovoljenje izda upravni or$an za urejanje prostora za eno leto, la!ko se podaljša. ,RESOJA V,LIVA NA O*OLJE Fe državno-pravno predpisana norma, ki naj uveljavi učinkovit postopek za pravočasno identi(ika"ijo, opis in o"eno neposredni! in posredni! učinkov planirane$a projekta na vnaprej določene dejavnike okolja, in si"er kot strokovna podla$a za upravno odločanje. eli se v tri (aze: B. /avedba nosil"a projekta 4. 5n(orma"ijski in konzultativni del ;. 'reizkus prvi! dve! preko pristojne$a državne$a or$ana in odločitev *akon o urejanju naselij, v po$lavju o loka"iji za primere, kadar je za izdajo loka"ijske$a dovoljenja potrebno izdelati loka"ijsko dokumenta"ijo, za!teva, da ta vsebuje tudi rešitve v zvezi z vplivi na okolje nameravane$a pose$a. 6 postopku presoje vpliva na okolje se ne o"enjuje samo skladnost s te!ničnimi predpisi, ampak predvsem vplivi oz. posledi"e z vidika najmanjše možne spremembe naravni! razmer, izbira $lede na alternativne možnosti in podobno. RAZLASTITEV ržavi ali občini je omo$očeno, da nekomu odvzame lastninsko pravi"o na neki nepremičnini. (6 primeru trase avto"este, pride do nasprotja javne$a in privatne$a interesa. 6 tem primeru se par"ela odkupi ali če lastnik par"ele noče prodati, se mu lastnina prisilno odvzame) ,očimo stvarne omejene in obli$a"ijske pravi"e. 'opolna razlastitev, delna. 'redpisan upravni postopek, pravi"e razlaščen"a. 'renos lastnine, na podla$i odločbe upravne$a or$ana. S#varn% +ravi7%:lastninska, zastavna, zemljiški dol$, služnost, stvarne$a bremena, stavbna pravi"a. ,astninska pravi"a najširša dopustna oblast nad stvarjo ki je omejena, solastnina in skupna lastnina . lastninska pravi"a ;; člen temeljna človekova pravi"a. /epremičnine # stro$a (ormalnost po$odba, notar, v zemljiško knji$o, nato se prenese lastninska pravi"a. ,očimo stvarne in osebne služnosti. &tvarne so vezane na zemljišče, osebne na določeno osebo. ZA*ON O ARADITVI OBJE*TOV Iilji zakonske$a urejanja: za$otavljanje varni! objektov, v skladu z bistvenimi te!ničnimi značilnostmi, za!tevami za varstvo oklja in za!tevami urejanja prostora. ?radnja objekta 'rojektiranje, $radbeno dovoljenje, izvajanje $radnje, uporabno dovoljenje, vpis v eviden"o. ,očimo manj za!tevne objekte, za!tevne, in enostavne.

'rojektiranje # in te!nična dokumenta"ija, projektant izpolnjevati po$oje, od$ovorni projektant, projekt za pridobitev $radbene$a dovoljenja. 'odla$e: prostorski akti, loka"ijska in(orma"ija, $radbeni predpisi, po$oji, so$lasja.

,o"#o+%k +rido.i#v% 2rad.%n%2a dovolj%nja: Redni: investitor, stranski udeležen"i. &krajšani le investitor Ue izda $radbeno dovoljenje če je $radnja skladnja z '+ $radbenimi in dru$imi predpisi. 5zvajanje $radnje /ova, nadomestna, odstranitev, rekonstruk"ija. *akoličenje, $radbišče prijava, označba, varnostni načrt $radbeni nadzor , $radbeni dnevnik. Uporabno obratovalno dovoljenje: za!teva, te!nični pre$led, izdaja dovoljenja. 6pis objekta v zemljiški kataster, kataster stavb in kataster $ospodarske javne in(rastrukture. ,9=5-o dve zborni"i: ar!itektov in inženirjev. 5nšpek"ijski nadzor nedovoljena $radnja. /evarna $radnja, neskladna $radnja, nele$alen kop. /ele$alna $radnja. !STAVNO SODI-3E Fe najvišji or$an sodne veje oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovi! pravi" in temeljni! svoboščin. Fe samostojen in neodvisen or$an. 9dločbe ustavne$a sodišča so obvezne. &odnik ustavne$a sodišča je la!ko državljan R&, ki je pravni strokovnjak nad 72 let. 'redsednika ustavne$a sodišča izvolijo sodniki ustavni! sodišč med seboj. ?lasovanje je tajno, za dobo ; let. Ustavno sodišče predstavlja 1 sodnikov, ki so izvoljeni za dobo 1 let. (predlo$e za izvolitev v državnem zboru poda predsednik republike) !"#avno "odiš$% odlo$a: - o skladnosti zakonov z ustavo - o skladnosti zakonov in dru$i! predpisov z rati(i"iranimi mednarodnimi po$odbami in s splošnimi načeli mednarodne$a prava. - o skladnosti podzakonski! predpisov z ustavo in zakoni - o skladnosti predpisov lokalni! skupnosti z ustavo in zakoni - o skladnosti predpisov lokalni! skupnosti z ustavo in zakoni - o skladnosti splošni! aktov, izdani! za izvrševanje javni! pooblastil, z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi - o ustavni! pritožba! zaradi kršitev človekovi! pravi" in temeljni! svoboščin s posamičnimi akti - o spori! $lede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi in med samimi lokalnimi skupnostmi: - med sodišči in med dru$imi državnimi or$ani - med državnim zborom, predsednikom republike in vlado - o protiustavnosti aktov in delovanje politični! strank - in o dru$i! zadeva!, ki so mu naložene z ustavo in zakoni Za>#%vo in +o.0do za za$%#%k +o"#o+ka na !"#avno "odiš$% la>ko vlo)i: - državni zbor - najmanj BC; poslan"ev državne$a zbora - državni svet - vlada - sodišče, državni tožile", Aanka &lovenije, računsko sodišče # le za nji!ov resor - reprezentativni sindikati (če so o$rožene pravi"e delav"ev) - vsakdo la!ko da pisno pobudo za začetek postopka, če izkaže svoj pravni interes (neposredno pose$anje v nje$ove pravi"e in interese)

,o o.ravnavi +o"#o+ka la>ko !"#avno "odiš$% zakon: - v "eloti ali delno razveljavi (če ni v skladu z ustavo) - da v popravo (če je le del protisloven) - potrdi (če je v skladu z ustavo) 9dločitev Ustavne$a sodišča začne veljati naslednji dan po objavi odločbe o razveljavitvi ali po poteku roka, ki $a Ustavno sodišče določi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->