Szeretet ereje Éjsötét volt a barlangban. Ahogy belépett és fáklyát gyújtott, meglátta a nőt.

Ott állt a szaka ék szélén, a !úlv"lág egy"k #ejáratánál. $ Ar"en% $ k"áltott rá. Az asszony ny&go tan megfor &lt. Szeme"ben k'lönös lángok égtek. ( nem% $ )érlek, kérlek ne te % $ sz*lt a férf". $ +e agg* j, )e vesem% mon ta Ar"en lágy, ny&go t hangon. +e agg* j% +em sokára újra találkoz&nk. Azzal vég"g a férf" szemébe nézve lelépett a szaka ék széléről. $ +eee% k"abálta O en. ,e nem tehetett semm"t- túl messze állt a nőtől ahhoz, hogy megaka ályozza. .lvesztette hát őt "s. /áj almasan nézte a szaka ékot, amely úgy sötétlett felé, m"nt maga az éjszaka. A fáklyafényben egy pergamenlapot vett észre a föl ön. /el"smerte rajta Ar"en szép, 0velt bet1"t, hát felvette és olvasn" kez te. ,rága O en, )e vesem% !& om m"t gon olsz. Azt h"sze megőr'ltem. ,e nem% +em, még nem vagyok teljesen őr'lt. 2"kor a szemembe néztél, talán a téboly lángja"t vélte felfe ezn" benne, e rossz&l látta 3 azok 4s&pán az elszántság fénye" voltak. !& om, az rém"sztett meg, hogy egyszer sem láttál könnyet a szememben. 5e "g h" el, nekem "s fájt. 2ég jobban "s, m"nt neke . A kettőnk gyermeke volt, úgy a t"é , m"nt az enyém "s. ,e engem még"s szorosabb kötelék f1zött hozzá. 6"sz én hor tam őt a sz0vem alatt. S úgy osztoztam halálában, ahogy ő részes'lt életemből, m"kor megfogant. Érts meg, én a gyermek'nknek éltem. A nevetésének, a mosolyának, egyetlen apr* moz &latának. ,e most hogy ő már n"n4s többé, bennem "s meghalt valam", elszaka t az eltéphetetlen kapo4s. A Sors akarta 0gy. 6ogy m"ért7 Arra n"n4s válasz. !alán nem "s fontos. 6"szen a lényeges kér ések m"n "g rálelnek felelete"kre. ,e én h"szem, t& om, hogy ez egy pr*ba. És k" fogom álln", k" fogj&k álln"% !& om% 2ert az anya" szeretet ereje hatalmas% )épes p&szt0tan", m"nt a zabolátlan, va v"har, e teremt "s, m"nt a fr"ss tavasz" zápor. Én most elp&szt0tom a 6alált, és megteremtem az Életet. #0zz bennem% .zek nem a téboly őr'lt " eá"% 8lmot láttam. 5ersze te nem h"szel ebben, t& om. ,e álmomban újra egy'tt volt&nk, bol ogan, m"n hárman. !& tam, hogy &tána kell "n &lnom. .zt 'zente az álom. És ha maj v"sszatérek, ha v"sszatér'nk, h" el, val*ra "s vál"k. 5ersze t& om, hogy te őr'ltségnek tarto az egészet. +em "s h"báztatlak érte. .zt te nem érthete , egyetlen férf" sem érthet". 9sak az anyák t& ják, m" m"n enre képes a Szeretet, ha "gazán h"sz'nk benne. ,e te 4sak h"ggy bennem% )érlek, ne a fel% +eke élne kell, hogy az emberek lássák, m"ly erő lakoz"k a sz0vekben. 6át kérlek, 4sak b0zz bennem. Sz'kségem van rá, éreznem kell, hogy v"sszavársz m"nket. 6"nne kell, hogy v"sszatér'nk hozzá . 9sak enny"t kérek. És kérlek, kérlek, sose fele el, hogy szeretlek, )e vesem% Soká"g mere t maga elé, maj nagyot s*hajtott. #0zom benne , gon olta. :assú léptekkel, m"ntha egy álomban járna, "n &lt hazafelé. +em "s f"gyelte az &tat, 4sak a kezében szorongatott levelet nézte. 2ár 4sak ez mara t. Sz"nte nem "s látott mást, 4sak a pergamenlapot. Sokan néztek &tána kér őn, m"kor nem v"szonozta a köszöntése"ket, ám ő "gazáb*l nem "s hallotta azokat. Olyan volt m"nt egy holt3 nem élt, 4sak létezett. Sok " ő telt el 0gy, napok múltak el 4sen esen, m"ntha nem "s lettek volna. Számára megállt az " ő. +em "s 4s"nált semm"t, 4sak a levelet olvasta újra és újra, vég nélk'l. És b0zott. .gy éjjel végre álmot látott, sok éve először. A feleségét látta k"sf"&kkal, bol ogok voltak, nevettek és játszottak. Olyan életszer1 volt, m"n en egyes ar4vonás, m"n en moz &lat ; belépett az álomba, és o asétált hozzáj&k. Ar"en ránézett, elmosolyo ott és 4sak anny"t mon ott3

És most már m"n en éjjel egy'tt lesz'nk .$ :áto . hogy nem sokára újra látj&k egymást. megmon tam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful