Szemet fest a sarkanynak

Élt egyszer egy híres festő, aki különösen ügyes volt a sárkányok megfestésében. Egy napon egy falra négy sárkányt festett, amelyek különösen szépek voltak, s a festő olyan aprólékos gon festett. # $iért nin!s szemük a sárkányai nak% # kér ezték a festőtől. # $ert ha szemet is festenék nekik # felelte az #, akkor bizony életre kelnének és elrepülnének. &em hitték ezt az emberek, s győzkö ni kez ték, hogy nem hagyhat'a a sárkányokat szem nélkül. ( festő végül kötélnek állt) # &a 'ól van, az egyiknek, e !sak az egyiknek megfestem a szemét. *gy is lett. +e amint letette az e!setét, egyszerre meg ör ült az ég, villámlani kez ett, s akkora eső táma t, amekkorára még a legöregebbek sem emlékeztek. ( sárkány pe ig, amelynek a szemét megfestették, megmoz ,lt, kiny-'tózko ott, ma' nagy szélvihart keltve elrepült. ."zemet fest a sárkánynak/ # olyan emberre mon 'ák ezt, akinek amikor beszél vagy ír, sikerül egy0két világos, lényegre törő mon atban összefoglalnia mon an ó'át. al olgozta ki min en részletüket, hogy akik !sak látták, azt hitték, igazi sárkányok pihennek a falon. "zemet azonban egyiküknek sem

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful