P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Apr 09, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2014

pdf

text

original

ברה גרבסגינק .א תולאש הרזחל תוכרב 'סמב (.זכ-.

וכ)
רדא ח"סשת 'א
1 יתמיאמ . לוכי םדא ללפתהל תליפת תירחש תעשב קחדה – תעדל ש"ארה
ראב ?ם"במרהו המב .וקלחנ
ש"אר] ם"במר (א 'יס) הליפת 'לה ג"פ) ע"וש (ז"ה !פ 'יס) א"גמ (א"ס םש
ק"ס) ח"רפ (ג "םש
# המ . $ידה םא רובי%ה ללפתמ קר םדוק &נה המחה – םאה 'ידע ללפתהל
םהמע וא ללפתהל תודיחיב רחאל ?&נה המלו ?
ע"וש] !פ 'יס) ח"רפו (א"ס מ"גא םש ד"ח) 'וס ו 'יס ה"ד ירפ (כ"א הנהו קח%י
א"ח) ב 'יס ה"ד הנהו "(הרואכל
( המב . וקלחנ ש"ארה ם"במרהו תעדל הדוהי 'ר ימב אלש ללפתה תליפת
תירחש דע רחאל $תו ?תועש 'ד מ"קפנ 'ג .רבדב
ש"אר] 'וס) ם"במר (א 'יס הליפת 'לה ג"פ) י"ב (א"ה א"גמ (!פ 'יס) ירעשו
הבושת ע"וש (אע 'יס) חנ 'יס) תונכשמו (ו"ס בקעי "(פ 'יס)
) דע . יתמ יואר בירקהל דימתה לש רחש דימתהו לש $יב םיברעה יפל הדוהי 'ר –
תעדל .ראב ?ם"במרה
ם"במר] $ידימת 'לה $יפסומו א"פ) ז"בדרו (ב"ה מ"חלו י"נכשמ םש ) 'וס *(פ 'יס
ם"במר מ"ות 'לה א"פ) הליפת 'להו (ג"ה ג"פ) מ"חלו (ז ד"ה םש רפס (ב"ה)
&בוק ש"ק 'להל א"פ) (ג"ה ם"במר הליפת 'לה ג"פ) ז"ה "(
+ המב . וקלחנ ת"ר א"רגהו תעיבקב ינמז המ ?םויה רשקה $יב וז 'חמ 'חמל
םיקסופה $ינעל ד%יכ םירעשמ תועש" ?"תוינמז
תבש 'סות] ה"ד .הל) דע (ירת יבועב" רואיב "עיקרה הכלה אסר 'יס) ה"ד
א"גמ (תלחתמ גלר 'יס) ק"ס "(ג
, םאה . ם"במרה רבוס תוליפת דגנכ תובא םונקית וא דגנכ תונברק םונקית –
תעדל 'סכה הנשמ םחלהו $ת ?הנשמ תוחכוה 'ג ירבדמ ם"במרה תעדל םחלה
.הנשמ
ם"במר] םיכלמ 'לה !"פ) הליפת 'לה (א"ה א"פ) 'סכו (ה"ה הנשמ םחלו הנשמ
תאיב 'לה םש שדקמ א"פ) הליפת 'להו (א"ה ד"פ) $ינעל (ז"יה יותש רוכשו
הליפת 'לה ללפתהש ג"פ) $ינעל (א"ה הליפת רחאל תועש 'ד "הדוהי 'רל
- ראובמ . תליפתד 'מגב 'סומ הנקתנ קר דגנכ $יאו $ברקה וב $ינע ימחר .ללכ
$ת מ"קפנ 'ד .הזב
ה"ד .וכ) 'סות] ם"במר (איעביא הליפת 'לה א"פ) י"פ י-!"ה ח"ל% (ז"ה .וכ)
ה"ד לשו "($יפסומ
. המל . םישנ תורו!פ תליפתמ 'סומ – תעדל םימשבה שאר המ ?ח"ל%הו השק
לע ת!יש םימשבה ?שאר
א"קער 'יח] לע א"גמה וק 'יס) ק"ס יארקמ (ב שדוק םירופ ח"ל% (י 'יס) .וכ)
ה"ד לשו "($יפסומ
/ םאה . םישנ תובייח הליפתב יפל) המל ?(הנשמה יפל) ?(םינושארהו 'מגה
םאו $ה המכ תובייח תוליפת תובייח ?ללפתהל
הנשמ] םש 'מגו (.כ) ם"במר (0כ) הליפת 'לה א"פ) ם"במר (ב-א"ה רפסב
תוו%מה ע"מ) תוגשהו (ה $"במרה א"גמ םש וק 'יס) ק"ס "(ב
11 אתיא . רמא (0ל) 'מגב בר $נע רמא בר הע! אלו ללפתה הלעי אוביו הלילב
$יא םיריזחמ ותוא םושמ $יאד $ישדקמ תא שדוחה ושקהו .הלילב םינושארה המלד
היל יאה קופית אמע! היל תליפתד תיברע אליממו תושר וניא בייח רוזחל
המ (א ?ללפתהלו ו%רית לע הז ד%יכ (ב ?ג"הבו 'סותה רשפא בשייל ירבד 'ר
$נחוי הע!" (.וכ) אלו ללפתה תיברע ללפתמ תירחשב תעדל "םיתש ?ג"הבה
ה"ד .וכ) 'סות] תבש 'סות (הע! ה"ד 0!) א"בשר (ד"מל ה"ד 0זכ) 'סות (תליפת
הגיגח ה"ד 0!) ה"אר (וא "(0זכ)
11 $ת (א . תויאר 'ב ירבדמ ם"במרה אוהש רבוס 'אד ז"הזב רבכש ולביק לכ
לארשי והיילע הבוח ללפתהל תליפת מ"מ תיברע תליפת תיברע הניא ראשכ
תוליפת אלא $יידע הניד המ (ב .תושרכ שדיח א"בשרה י"פע דוסי ?הז
ם"במר] הליפת 'לה י"פ) ד"בארו (ו"ה ונבר 'יחו םייח יולה ם"במר םש 'לה
הליפת ג"פ) ע"וש (ז"ה ולר 'יס) א"גמו (ב"ס םש ק"ס) םשב (א א"בשרה 'ושת
תוהגהו תר!ע םינקז "םש
1# המל . 2יר% ללפתהל תליפת הבוח ינפל תליפת ) ?$ימולשת ) $תו ( מ"קפנ $יב
ת!יש שובלה ראשל .תו!ישה
ז"!] חק 'יס) 'וס ק"ס ינדעמ (י !"וי ב 'יס) תוא א"בשר ('ת ה"ד .וכ) (איעביא
ח"רפו חק 'יס) ק"ס ח"ל% (ג ה"ד 0וכ) "(והנימרו
1( המ . $ידה םא הע! אלו ריכזה הלעי אוביו תליפתב החנמ ח"רב הלילבו אל
היהי םאה ח"ר ללפתי $ימולשת וא אל – תעדל וניבר הדוהי ימכחו ?א"%ניבורפ
ראב $תקולחמ .םיכרד 'בב
ה"ד 0וכ) 'סות] וניבר (הע! הנוי ה"ד .חי) הע! ח"רגה 'יח ("'בה] לע ס"שה
תוא) "('א
1) בתכ . ע"ושה חק 'יס) הע! (!"ס אלו ללפתה החנמ ש"עב ללפתמ תיברע
םיתש לש $ת (א .תבש םימע! 'ג $ידל הז מ"קפנו (השירד שובל ז"!) .םהיניב
םאה (ב ש"ארה םיכסמ ת!ישל השירדה רדגב $ינע תליפת $ימולשת וא $ת ?אל
היאר .2כל
ז"!] חק 'יס) ק"ס השירד (ח בכת 'יס) ק"ס ש"אר (ב 'וס) ש"אר (א 'יס 'יס)
םשב (ב "ם"בשר
1+ םאה . לוכי ללפתהל תליפת החנמ דבעידב $יב תו%ח ששל ?המל ?ה%חמו
אמוי 'מג] םיחספ 'מג (0חכ) י"שר (.ד%) תוכרב ה"ד 0וכ) החנמ םיחספו (הלודג
ה"ד .חנ) םיחספ 'סות ($נימקומו א"גמ םש גלר 'יס) ק"ס &בוק (א תורעה 'יס)
"(!ס
1, ת!יש . $נבר איה תליפת"ד החנמה דע המ ."ברעה שוריפ תעדל 3 "ברע"
י"שר ד%יכ ?ם"במרהו רשפא ראבל ת!יש ) ?ם"במרה # (
י"שר] ם"במר (.וכ) הליפת 'לה ג"פ) וניבר (ד"ה הנוי יפדב .חי) '"ירה ה"ד
א"גמ (תלפת גלר 'יס) ק"ס %"העש (ג גלר 'יס) ק"ס "(י
1- ד%יכ . רבוס י"שר $נברלד לוכי ללפתהל תליפת החנמ דע תא% אה םיבכוכה
ל"ייק םדד לספנ תעיקשב ) ?המחה ( (
י"שר] תוחנמ ה"ד 0כ) םש 'סות (םד םשב י"נפ מ"י תוכרב ה"ד 0וכ) ארמגב !"מ
"(ורמא
1. $נת . יתמיאמ (.ב) 'ינתמב $ירוק תא עמש $יברעב העשמ םינהכהש $יסנכנ
לוכאל םש 'מגבו .$תמורתב ראובמ ונייהד תא%ב ושקהו .םיבכוכה םינושארה
2איהד ונא $ירוק ש"ק דועבמ $ת ?םוי י%ורית י"רהו ת"ר י"שר .הזב
ה"ד .ב) 'סות] "(יתמיאמ
1/ אתיא . אתשה" (.זכ) 'מגב אלד רמתא אתכלה אל רמכ אלו דבעד רמכ רמכ
דבע דבעדו רמכ המל ".דבע אקוד אכה לוכי גוהנל לככ אלו תו!ישהמ 'א וני%מ
$כ ראשב ) ?תוכלה # םאה ( לוכי גוהנל ?םהינשכ
ש"אר] א"פ) ם"במר (א 'יס הליפת 'לה ג"פ) ש"אר (ז"ה ד"פ) םשב (ג 'יס $ואג
יכדרמ םשב (.ב) 'סות (!פ 'יס) "ת"ר
#1 ד%יכ . ראיב יריאמה תא ת!יש יכדרמה $ינעב דבעד" רמכ דבע המו ?"'וכו
הנעי לע הז ?ת"ר
יריאמ] ה"ד .זכ) הדנ 'סות (המ ה"ד .ב) (ללהו םיחספ 'סות ה"ד .י) [(תבב
#1 םאה . ונא םירמוא אקיפס $נברד אלוקל 'א םוקמב יתרת ירתסד תעדל
$ת ?ם"במרה תויאר 'ב 2כל .וירבדמ
ם"במר] הליגמ 'לה א"פ) הליפת 'לה (א"יה ג"פ) "(ז"ה
## תעדל . ם"במרה לכד הנקת הריזגו $נברד תללכנ ואלב אל"ד 2איה "רוסת
ל"ייק אקיפסד $נברד אה אלוקל לכ $נברד איה אקיפסו אתיירואד אתיירואד
) ?ארמוחל # (
ם"במר] רפס תוו%מה שרוש) תוגשה ('א $"במרה תליגמ םש רתסא בש םש
אתתעמש א"ש) "(ג"פ
#( ד%יכ . ונא םיקסופ – םאה רתומ ללפתהל החנמ בירעמו יתרתב ירתסד םויב)
דיחיב םימי 'בבו 'א ?(רובי%בו
ע"וש] גלר 'יס) א"גמ (א"ס םש ק"ס) ב"נשמו (ז םש ק"ס) ב"נשמ (אי זסר 'יס)
ק"ס ל"הבו (ג ש"אר םש א"פ) ב"נשמ (א 'יס הלר 'יס) ק"ס "(ח
#) רובי%השכ . ללפתמ תיברע ינפל העיקשה $יאו) $ינמ רחא ללפתמש (כ"חא
דיחיהו ללפתמ םהמע ידכ חיורהל הליפת יתמ רובי%ב רמאי תוכרב ש"ק לש
?תיברע
ש"אר] א"פ) םשב (א 'יס בר יאה וניבר $ואג הנוי יפדב 0א) מ"גא ('"ירה ב"ח)
"(ס 'יס
#+ ל"ייק . דיחיד לוכי םידקהל תליפת תיברע ברעב תבש 'א רובי%ב םא אוה
ליגר תומיב לוחה ללפתהל רחאל העיקש 'או ($נברכ) םא ותואב ברע תבש לוכי
ללפתהל רובי%ב םג רחא המל .העיקשה אקוד ש"עב לוכי םדא תונשל וגהנממ
ליגרה 'א אלש תעשב $ת ?קחדה ירבד א"גמה ירפהו קח%י מ"קפנו הזב .םהיניב
א"גמ] זסר 'יס) ק"ס ירפ (א קח%י ב"ח) "(! 'יס
םינינע םינוש
#, םאה . רתומ תול%ל רשב רונתב ולשיבש וב .ראב ?בלח
ע"וש] ד"וי ב% 'יס) יחתפו (ח"ס הבושת םש ק"ס) א"מר (ו חק 'יס) 2ורע (א"ס
$חלשה םש "(הנ 'יעס)
#- ל"ייק . םירבדד םיאבה תמחמ הדועסה 2ותב הדועסה $יא םינוע! הכרב
םהינפל ינפמ תפהש המל .$תר!ופ תפ תר!ופ ראש םירבד – תעדל י"שר ) 1
ש"ארהו (םע! ) # $תו ?(םימע! מ"קפנ $יב .םימע!ה
י"שר] ש"ארו (0אמ) םש א"גמ (וכ 'יס) זעק 'יס) ק"ס 2ורעו (א $חלשה םש -א"ס)
"(ב
#. םאה . לוכי תא%ל תו%מ $יליפת לש די םא העו%רה תקספמ $יב תיבה לש
$יליפתה עורזהו לש םדאה – תעדל י"שר ש"ארה יפל) י"שרו (א"גמה יפל) תיבה
?(יולה
ש"אר] $יליפת 'לה י"שר (חי 'יס) הליגמ $יכרעו (0דכ) א"גמ (0ג) זכ 'יס) ק"ס (ו
ל"היב א"ח) ב"נשמ (ג 'יס זכ 'יס) ק"ס "(די י
#/ םאה . שי רוסיא לושיב ם"וכע לארשיהשכ קילדמ תא רונתה יוגהו ?לשבמ
?המל
ז"ע 'מג] ע"ושו (0חל) ד"וי ביק 'יס) ע"וש (!"ס א"מרו גיק 'יס) "(ז"ס
(1 המ . שי 2רבל לע pizza תעדל 3 ב"נשמה רמאמהו המ ?המלו יכדרמ רשקה
$יב הז םיזנכשאה 'חמל םידרפסהו $ינעל הכרבה לע ה%מ לכב ?הנשה

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->