‫ده‬

‫قزن‬

‫صد‬
‫سال‬

‫چيار‬
‫فصل‬

‫سو‬
‫ماه‬

‫ىشاره‬

‫قزن‬

‫سال‬

‫فصل‬

‫سی یا‬
‫سی ً‬
‫یک‬
‫رًس‬
‫ماه‬

‫ىفت‬
‫شبانو‪-‬‬
‫رًس‬

‫شصت‬
‫دًاسده دًاسده شصت‬
‫ساعت دقیقو ثانیو‬
‫ساعت‬

‫ىفتو‬

‫رًس‬

‫شب‬

‫ساعت دقیقو ثانیو‬

‫‪For‬‬
‫‪your‬‬
‫‪notes‬‬

‫شنبو‬

‫یکشنبو‬

‫دًشنبو‬

‫سوشنبو‬

‫چيارشنبو پنجشنبو‬

‫جمعو‬

‫‪For your‬‬
‫‪notes‬‬

‫ىفتوی‬
‫آینده‬
‫ماه‬
‫آینده‬
‫سال‬
‫آینده‬
‫قزن‬
‫آینده‬

‫دً رًس‬
‫بعد‬
‫پسفزدا‬
‫پسفزدا‬
‫شب‬

‫رًس‬
‫آینده‬
‫یک رًس‬
‫بعد‬
‫فزدا‬

‫امزًس‬
‫رًس‬

‫رًس‬
‫گذشتو‬
‫یک رًس‬
‫قبل‬
‫دیزًس‬

‫دً رًس‬
‫قبل‬
‫پزیزًس‬

‫فزداشب‬

‫شب‬

‫دیشب‬

‫پزیزشب‬

‫امشب‬

‫پس اس یک‬
‫شب‬

‫پس اس دً‬
‫شب‬

‫ىفتوی‬
‫گذشتو‬
‫ماه‬
‫گذشتو‬
‫سال‬
‫گذشتو‬
‫قزن‬
‫گذشتو‬

‫رًس‬ ‫آینده‬ ‫‪For your‬‬ ‫‪notes‬‬ ‫شب گذشتو‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful