You are on page 1of 10

CUPRINS : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. MISIUNEA C.Z.

– CADRUL JURIDIC PRINCIPII DE LUCRU ŞI BENEFICIARI RESURSE UMANE ORGANIZAREA ACTIVITAŢILOR PROCEDURI RELAŢIA CU CLIENTULŞI EVALUAREA GRADULUI DE SATISFACŢIE A CLIENTULUI COMUNICAREA INTERNA ŞI EXTERNĂ SOLUTIONAREA RECLAMAŢIILOR DISPOZIŢII FINALE

CAPITOLUL I. MISIUNEA CENTRULUI ŞI CADRUL JURIDIC

ART.1.Misiunea centrului de zi Centrul de îngrijire de zi Curtici de zi este un serviciu pentru protecţia copilului, a cărui misiune este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea a 20 de copii, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii. ART. 2. Cadrul juridic Centrul de îngrijire de zi este organizat ca unitate fără personalitate juridică, în subordinea Primăriei Oraşului Curtici şi coordonată metodologic de Biroul de asistenţă socială şi atoritate tutelară din cadrul Primăriei oraşului Curtici, conform: H.C.J. ARAD, nr. 170/ 08.12.2004, privind predarea reţelei Centrelor de zi de îngrijire a copiilor către primării H.C.L. Curtici, nr. 4/06.01.2005, privind preluarea Centrului de îngrijire de zi Curtici Protocolul nr. 102/07.01.2005 încheiat cu ocazia predării- preluării Centrului de îngrijire de zi Curtici de la D.G.P.D.C. ARAD către Consiliu Local Curtici. Sediul este în Curtici, str. Revoluţiei, nr. 36/A. a). Centrul de îngrijire de zi Curtici, răspunde principiilor care se regăsesc în Convenţia O.N.U. cu privire la Drepturile Copilului( 1989 ), ratificată în România de Legea 18/ 1990 b). Centrul de zi răspunde tuturor principiilor care se regăsesc în legislaţia în vigoare a ţării cu privire la protecţia copilului, precum şi în Constituţia României şi Codul Familiei. c). Centrul de zi îşi desfăşoară activitatea respectând Ordinul 24/ 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru Centrele de zi, emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie CAPITOLUL II PRINCIPII DE LUCRU

Art. 3. Principii de lucru şi beneficiari a) respectarea şi promovarea cu prioritate a drepturilor şi interesului superior al copilului; b) egalitatea şanselor şi nediscriminarea; c) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti; d) primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului; e) respectarea demnităţii persoanei; f) ascultarea opiniei copilului, ţinând cont de vârsta şi gradul său de maturitate; g) interpretarea fiecărei norme juridice referitoare la drepturile copilului în corelaţie cu ansamblul reglementărilor din această materie; h) respectarea confidenţialităţii şi a istoriei individuale; i) asigurarea unei intervenţii individualizate; j) realizarea unui parteneriat între specialişti, copil şi familie; k) respectarea eticii şi deontologiei profesionale. Beneficiari pot fi copii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, aparţinând următoarelor categorii: copiii a căror părinţi lucrează şi nu există sprijinul familiei lărgite pentru îngrijirea, securitatea şi educarea copilului; copiii din familii monoparentale; copiii a căror părinţi sunt someri; copiii maltrataţi, neglijaţi sau abuzaţi în propria familie; copiii în a căror familie există o lipsă de preocupare pentru creşterea şi educarea copiilor în ciuda condiţiilor socio-economice bune; copiii si părinţii cărora li se acorda prestaţii si servicii destinate prevenirii separării lor; copiii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie;

CAPITOLUL III RESURSE UMANE ART.4. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal pentru Centrul de îngrijire de zi, este formată din : Şef centru Personal de educare şi îngrijire Administrator Bucătar Îngrijitor curăţenie 1; 3; 1; 1; 1.

ART: 5. a) Personalul Centrului de zi îşi desfăşoară activitatea respectând atribuţiile din fişa postului, Legea 53/ 2003 Codul Muncii, Legea 477/ 2004 – Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, Legea 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. b) Conducerea C.Z. este asigurată de un şef centru. ART.6.Şeful de centru îndeplineste , în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

a) Desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; b) Asigură, în cadrul centrului, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de Convenţia O.N.U. cu privire la drepturile copilului; ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul serviciului care îl conduce; c) Răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi dispune în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; d) Asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile; e) Organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de ordine interioară. 3) Şeful de centru îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în mod expres. ART.7.Personalul Centrului de zi face toate demersurile necesare pentru a stabili relaţii de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centrul de zi : formulează un cod etic pentru relaţia cu copiii şi familiile acestora iniţiază şi organizează reuniuni generale, în mod periodic pentru informarea părinţilor în legătură cu liniile de perspectivă pe anul în curs şi ocazional, înaintea unor evenimente importante iniţiază şi organizează reuniuni individuale, periodic şi în mod special la admiterea copilului în C.Z., în vederea comunicării informaţiilor utile pentru părinţi ţine evidenţa acestor reuniuni, prin rapoartele elaborate în urma desfăşurării acestora CAPITOLUL IV. - ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR ART. 8.Centrul de zi funcţionează conform unui plan anual de acţiune întocmit pe baza prevederilor standardelor minime obligatorii şi a nevoilor identificate la nivelul comunităţii ART. 9. Programul zilnic al copiilor se desfăşoară tinând cont de vârsta acestora, nivelul de dezvoltare, potenţialul, nevoile şi disponibilităţile pe care le au, asigurându-li-se totodată îngrijirea de care au nevoie pentru a se dezvolta armonios. Programul zilnic al copiilor este elaborat de educatori cu sprijinul psihologului şi asistentului social ; cuprinde activităţi educaţionale, recreative şi de socializare, orientare şcolară şi profesională, consiliere psihologică, precum şi programul de hrană şi odihnă ART. 10.Psihologul elaborează programul de orientare şcolară şi profesională, care conţine obiective specifice, în funcţie de particularităţile fiecărui copil. ART. 11. Instrumente de lucru folosite în cadrul Centrului de zi: Cererea de asistare – depusă de părintele/reprezentantul legl al copilului Fişa de evaluare iniţială prin care se identifică nevoile sociale ale familiei copilului şi se realizează încadrarea beneficiarului în criteriile de asistare ale centrului de zi; Raportul de evaluare detaliată– se realizează în maxim 2 săptămâni de la luarea deciziei de includere a clientului în programul centrului de zi, este avizat de coordonatorul centrului şi este adus la cunoştinţa beneficiarilor; Dispoziţia de începere a asistării copilului în centru de zi, emisă de către primar, pe baza raportului de evaluare detaliată şi a planului de servicii;

· Contractul de asistare– se încheie între părinţi sau reprezentantul legal al copilului şi coordonatorul centrului. Este un instrument care determină responsabilizarea părţilor şi implicarea acestora în intervenţie ca parte activă. Planul de servicii – întocmit de către autoritatea locală din care vine copilul sau cu sprijinul nemijlocit al acesteia. Codul etic– pentru relaţia cu copiii şi familiile acestora, este elaborat de către şeful de centru în colaborare cu personalul din centru; Programul personalizat de intervenţie - PPI– realizat, în echipă, de către personalul de specialitate care lucrează cu copilul în centru, pe baza evaluării făcute fiecărui copil în parte la admiterea în centru. Se elaborează la maxim 5 zile de la realizarea evaluării detaliate. PPI este avizat de coordonatorul centrului şi elaborarea se face cu consultarea copilului, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi a familiei acestuia sau a reprezentantului legal. Se revizuieşte periodic ( o dată la 3 luni), sau când obiectivele sale nu mai corespund nevoilor clientului; Rapoarte de evaluare a PPI – conţine evaluarea periodică a obiectivelor cuprinse în PPI şi propunerile specialiştilor, pentru actualizarea acestora în funcţie de gradul în care au fost realizate; evaluarea se realizează trimestrial. Programul zilnic al copiilor– elaborat de educatori - ţine seama de nevoile individuale ale copiilor (hrană, toaletă şi somn) şi implică îmbinarea tuturor celorlalte activităţi (educative, recreative, de socializare şi deprinderi de viaţă independentă) derulate în centru, adaptate vârstei şi răspunzând nivelului şi potenţialului lor de dezvoltare. Pentru elaborarea acestui program se va ţine seama de recomandările PPI. Ghidul de observare a copilului – elaborat de referenţii educatori- sunt consemnate informaţii generale despre copil şi familie, relaţiile copilului cu familia, activităţile extraşcolare, observarea comportamentului şi reacţiile copilului, evoluţia copilului în centru şi şcoală, obiectivele generale în intervenţie, metodele educative şi constatările periodice şi finale. Programul educaţional – elaborat de educator – cuprinde obiective şi activităţi ce urmează a fi desfăşurate pentru atingerea acestora: activităţi de învăţare, dezvoltarea deprinderilor de viaţă Programul activităţilor de recreere –socializare – elaborat de educator –cuprinde activităţile ludice şi de socializare pe care educatorul le desfăşoară cu copiii; Programul de orientare şcolară şi profesională –elaborat de psiholog - conţine obiective specifice în funcţie de particularităţile fiecărui copil şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate Raport de reevaluarea situaţiei socio-familiale a copilului; Rapoarte de activitate: · raport de activitate cu părinţii– în care este consemată activitatea desfăşurată cu părinţii în timpul reuniunilor individuale sau de grup; · orientare şcolară şi profesională – conţin progresele fiecărui copil în urma şedinţelor individuale şi/sau de grup organizate în cadrul programului de orientare şcolară şi profesională. · rapoarte de activitate ( sau procese verbale) cu privire la întălnirile cu personalul din centru ; · alte rapoarte de activitate solicitate de către: şeful centrului, şeful Biroului de Asistenţă socială şi Autoritate Tutelară şi conducerea instituţiei angajatoare (primar, viceprimar, etc. ) · Rapoarte de cosiliere psihologică (individuale sau de grup) – sedinţele de consiliere se realizează în urma unei planificări; · cu părinţii; · cu copilul; · Rapoarte de vizităîntocmite cu ocazia vizitelor în familie, a membrilor echipei pluridisciplinare, a tuturor colaboratorilor. · Program de educare pentru părinţi – „şcoli pentru părinţi” – desfăşurat după o programă elaborată în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în funcţie de nevoile identificate în

comunitate; acest program este implementat în colaborare cu specialiştii în domeniu (medici, asistenţi medicali, profesori, învăţători, etc. ) · Dispoziţia de prelungire a perioadei de asistare a copilului în centruemisă de către primar, pe baza raportului de reevaluare a situaţiei copilului, elaborat de către echipa de specialişti; · Cerea de încetare asistare – depusă la sediul centrului de către părintele beneficiarului /reprezentantul legal al acestuia. · Fişa de semnalare obligatorie a situaţiilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului –se completează în cazul în care este identificată o asemenea situaţie; se transmite DGASPC Arad. · Fişa de evaluare a situaţiei de risc de separare a copilului de familia sa –se completează la admiterea copilului în centru; · Fişa de evaluare a nevoilor sociale a familiei – se completează în vederea identificării nevoilor sociale ale familiei şi copilului, altele decât cele identificate iniţial; · Fişa de consiliere socială – unde sunt consemnate activităţile de consiliere socială ale familiei; · Raport de reevaluare a cazuluicu propunere de încetare asistare, care evidenţiază faptul că asistarea copilului în centru nu mai este necesară; · Dispoziţia de încetare a asistării copilului în centru emisă de către primar, pe baza raportului de închidere a cazului; · Raport de monitorizarea cazului care se întocmeşte timp de trei luni, o dată pe lună şi care monitorizează situaţia copilului şi a familiei care au beneficiat de serviciile centrului de zi; · Raport de închidere a cazului ; · Registrul de evidenţă a cazurilor; · Registrul de consiliere; · Registrul de sesizări telefonice; · Registrul de sugestii şi reclamaţii. · Planul anual de acţiune · Raportul de activitate anual (reevaluarea planului anual de acţiune) · Registrul de intrări-ieşiri CAPITOLUL V: - PROCEDURI A. - DE ACORDARE A SERVICIILOR SOCIALE ŞI CRITERIILE DE ELIGIBILITATE PENTRU ACCESUL BENEFICIARILOR ÎN CENTRU B. -DE PREVENIRE, IDENTIFICARE, SEMNALARE, EVALUARE ŞI SOLUŢIONARE A SUSPICIUNILOR SAU ACUZAŢIILOR DE ABUZ, NEGLIJENŢĂ, EXPLOATARE ASUPRA COPIILOR C. PROCEDURI ADMINISTRATIVE ŞI DE MANAGEMENT

D. PROCEDURI DE LUCRU CU PARTENERII ŞI CU ALTE SERVICII ŞI INSTITUŢII COMUNITARE E.METODOLOGIEDE RECRUTARE, EVALUARE, PREGĂTIRE ŞI COORDONARE A VOLUNTARILOR F. PROCEDURI DE IDENTIFICARE A SITUAŢIILOR DE RISC DE SEPARARE A COPILULUI DE FAMILIA SA. A. PROCEDURA DE ACORDARE A SERVICIILOR SOCIALE ŞI CRITERIILE DE ELIGIBILITATE PNTRU ACCESUL BENEFICIARILOR ÎN CENTRU

ART.12 a) Serviciile sociale se acordă la solicitarea persoanei, a familiei acesteia sau a reprezentantului legal, în urma semnalării unei situaţii de nevoie socială de către orice altă persoană, precum şi din oficiu b) Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale se adresează direct centrului sau Biroului de asistenţă socială şi autoritate tutelară din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ART.13. Accesul este funcţie de: a) nevoile de asistenţă formulate de către potenţialii beneficiari; b) numărul cazurilor active la momentul adresării (numărul copiilor asistaţi în centru); c) eficienţa cu care centrul poate acoperi nevoile de asistenţă a celui ce se adresează serviciului; d) dacă centrul nu poate răspunde eficient particularităţilor beneficiarilor, aceştia vor fi orientaţi către alte servicii. e) domiciliul beneficiarilor ( se vor admite în centru beneficiarii care au domiciliul în localitatea Curtici) Alin. 2. a) Admiterea beneficiarilor la serviciile oferite se face prin dispoziţia Primarului oraşului Curtici emisă în baza raportului de evaluare detaliată, şi a planului de servicii; - Planul de servicii este documentul prin care se realizează verificarea acordării serviciilor şi prestaţiilor, pe baza evaluării psihosociale a copilului şi a familiei, în vederea prevenirii separării lor. - Planul de servicii se întocmeşte de către autoritatea locală sau cu sprijinul nemijlocit al autorităţii locale. - Raportul de evaluare psihosocială a copilului şi familiei este întocmit de specialiştii Centrului de zi, psihologul şi asistentul social - Planul personalizat de intervenţie se elaborează la admiterea copilului în centru de către personalul de specialitate, în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil în parte. b) Perioada de acordare de servicii prin Centrul de îngrijire de zi este de un an în funcţie de nevoile fiecărui beneficiar, nevoile beneficiarilor fiind reevaluate, această perioadă putând fi prelungită. c) Toate serviciile oferite de centru sunt GRATUITE. d). Acte necesare întocmirii dosarului de asistare: cerere prin care se solicită serviciile centrului, întocmită de către părinţi sau reprezentanţii legali ai copiilor copii ( xerox) după actele de identitate ale copilului( certificat de naştere, carte de identitate) copii după actele de identitate ale părinţilor şi altor membri ai familiei cu acelaşi domiciliu adeverinţă de elev pentru copil şi fraţi adeverinţă medicală de la medicul de familie pentru copil şi membri familiei adeverinţa de venituri pentru familie ancheta socială efectuată de asistentul social raportul de evaluare iniţială planul de servicii dispoziţia primarului e)La 5 zile după admiterea copilului în C.Z. , personalul de specialitate întocmeşte programul de intervenţie personalizat iar la admiterea acestuia în centru, se încheie Contractul cu familia. ART.14. a) Evidenţa beneficiarilor centrului de zi se ţine intr-un registru de evidenţă a contractelor.

b) Monitorizarea evoluţiei cazului se face prin : - reactualizarea documentelor din dosar - colectarea datelor de specialitate furnizate de persoanele implicate în implementarea planului de servicii şi a planului de intervenţie personalizat - confruntarea permanentă a noilor date cu planul de intervenţie personalizat - convocarea echipei pluridisciplinare în cazul în care se impune reactualizarea/ modificarea acestuia. ART.15. Încetarea acordării serviciilor centrului de zi se face pe baza dispoziţiei primarului, în urma propunerii personalului de specialitate din cadrul centrului, în următoarele condiţii : la expirarea perioadei menţionate în contract la solicitarea scrisă a părinţilor absenţa nemotivată a copilului in C.Z., pentru o perioadă mai mare de 30 de zile serviciile oferite de centrul de zi nu mai corespund nevoilor copilului la constatarea unei îmbunătăţiri semnificative a situaţiei socio-economice, iar familia asigură condiţii optime de creştere şi dezvoltare B. PROCEDURA DE PREVENIRE, IDENTIFICARE, SEMNALARE, EVALUARE ŞI SOLUŢIONARE A SUSPICIUNILOR SAU ACUZAŢIILOR DE ABUZ, NEGLIJENŢĂ, EXPLOATARE ASUPRA COPIILOR ART. 16.În C.Z. este strict interzisa agresarea verbală sau fizică a copiilor, aceste fapte fiind pedepsite conform legii. C.Z. asigură sprijin psihologic si consilierea copiilor care au fost intimidaţi sau discriminaţi. În situaţia copiilor abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, C.Z. asigură informaţii cu privire la accesul acestora la serviciile stabilite de D.G.A.S.P.C. In situaţie de abuz sau suspiciune de abuz : copiii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să sesizeze orice formă de abuz din partea personalului, a altor copii din C.Z. sau a unor persoane din afara C.Z. personalul care are suspiciunea sau identifică situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, în cadrul C.Z. sau in afara C.Z. are obligaţia de a le semnala Biroului de asistenţă socială şi autoritate tutelară din cadrul Primăriei, a D.G.A.SP.C. prin telefonul copilului - 983 şi de a înştiinţa şeful de centru; dacă este necesar, şeful de centru anunţă , după caz, salvarea, poliţia, C.Z. împreună cu autoritatea locală are obligaţia de a sprijini părinţii şi reprezentanţii legali ai copilului pentru a facilita readaptarea fizică şi psihologică şi reintegrarea socială a oricărui copil care a fost victima oricărei forme de neglijenţă, exploatare sau abuz, de tortură sau pedeapsă ori tratamente crude, inumane sau degradante Şeful de centru, referenţii educatori sau personalul administrativ din centru, vor evalua situaţia de abuz, neglijare sau exploatare a copilului iar rezultatele acesteiavor fi consemnate în Fişa de semnalare obligatorie şi evaluarea iniţială a situaţiilor de abuz , neglijare sau exploatare a copilului. Fişa este transmisă la DGASPC Arad. Programul de educare si informare a părinţilor contine periodic teme care privesc protectia copilului împotriva abuzului, neglijenţei, exploatării In condiţiile în care se primesc informaţii despre situaţiile în care copiii de vârsta scolară se sustrag procesului de învăţământ, desfăşurând munci cu nerespectarea legii, personalul C.Z. are obligaţia să sesizeze de îndată Biroul de asistenţă socială şi autoritate tutelară din cadrul Primăriei. Sunt interzise aplicarea pedepselor fizice sub orice formă, precum şi privarea copilului de drepturile sale de natură să pună în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului Numărul telefonului copilului este comunicat părinţilor şi copiilor şi este afişat în incinta Centrului de zi.

Reprezntanţii C.Z. , precum şi persoanele fizice care au în îngrijire sau asigură protecţia unui copil sunt obligaţi să colaboreze cu reprezentanţii D.G.A.S.P.C. şi să ofere informaţiile necesare pentru soluţionarea sesizărilor. C. PROCEDURI ADMINISTRATIVE ŞI DE MANAGEMENT

ART.17. Centrul de zi funcţionează într-un cadru legal, certificat de documente oficiale ( acreditare, licenţiere, autorizaţii, convenţii de parteneriat) ART.18.Monitorizarea activităţii CZ. Se realizează prin : a) rapoartele de monitorizare elaborate în urma vizitelor efectuate de către persoane desemnate de furnizorul de servicii b) revizuirile planului anual de activitate ( daca este cazul) c) raporul de activitate întocmit la sfârşitul fiecărui an, având semnătura şefului C.Z. şi vizarea primarului. Raportul se află la nivelul C.Z. şi la furnizorul de servicii. d) Vizarea documentelor de lucru prin care este planificată inervenţia şi modul de desfăşurare a acesteia e) Vizarea documentelor de lucru elaborate pentru evaluarea nevoilor clientului f) vizarea documentelor prin care sunt planificate activităţile din perioada de monitorizare a cazului şi modul de desfasurare a acesteia ( Planul de monitorizare postservicii) g) organizarea lunară a reuniunilor de lucru cu personalul şi cu echipa pluridisciplinară ( procese verbale ) D. PROCEDURI DE LUCRU CU PARTENERII ŞI CU ALTE SERVICII ŞI INSTITUŢII COMUNITARE

ART.19Centrul de zi dezvoltă relaţii de colaborare cu : Poliţia Primăria (cu BASAT (SPAS) Biserici Cabinete medicale Şcoli D.G.A.S.P.C. – Arad ART.20. Colaborarea cu instituţiile implicate se desfăşoară în baza convenţiilor de colaborare semnate de către primar, conducerea C.Z. şi conducerea instituţiilor respective. E. METODOLOGIEDE RECRUTARE, EVALUARE, PREGĂTIRE ŞI COORDONARE A VOLUNTARILOR ART. 21 a) Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de persoane fizice, denumite voluntari, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de muncă şi raportul juridic civil de prestare a unei activităţi renumerate. b)Activitatea de voluntariat se desfăşoară în baza unui contract de voluntariat care este o convenţie cu titlu gratuit, încheiată între persoana fizică- voluntarul şi, în cazul de faţă, Primăria Oraşului Curtici, Centrul de Îngrijire de zi, în temeiul căreia voluntarul se obligă să efectueze o activitate de interes public fără a obţine o contraprestaţie materială. c)Voluntarii vor fi recrutaţi din rândul studenţilor, a cadrelor didactice şi a unor foste cadre didactice, ieşite la pensie. d) pentru a putea fi evaluaţi, voluntarii vor prezenta şefului C.Z. un curriculum vitae. În baza evaluării, voluntarii vor beneficia de o pregătire pentru activităţile desfăşurate în centru

e) Înaintea începerii activităţilor propriu-zise, voluntarii vor beneficia de : - un număr de 14 ore de formare iniţială în cadrul centrului. Pregătirea se va realiza în cadrul unor reuniuni de lucru. Pe lângă informaţiile privind misiunea centrului, obiective, clienţi, serviciile oferite în centru, voluntarii trebuie să-şi cunoască bine rolul, responsabilităţile şi să cunoască principiile pe care trebuie să le respecte în activităţile CZ. - voluntarii vor beneficia şi de formare continuă în cadrul centrului; pentru aceasta se are în vedere asigurarea accesului la punctul de documentare unde vor fi consultate lucrări de specialitate precum şi legislaţia din domeniul protecţiei copilului f) la semnarea contractului de voluntariat, fiecare voluntar va avea un coordonator desemnat de catre şeful C.Z. pentru îndrumare privind activităţile la care urmează să participe g) contractul de voluntariat precum şi prezenta procedură au fost intocmite ţinând seama de legea 195/ 2001- legea voluntariatului, cu modificările ulterioare. F. PROCEDURI DE IDENTIFICARE A SITUAŢIILOR DE RISC DE SEPARARE A COPILULUI DE FAMILIA SA ART. 22. Identificarea factorilor de risc nu este deloc uşoară şi trebuie percepută ca o activitate dinamică, încadrata într-un context specific, aflat permanent în evoluţie. ART. 23.Categorii de factori de risc care sunt luaţi în considerare în activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa sunt : Factori de risc legaţi de situaţia socială, economică şi medicală a familiei; Factori de risc legaţi de relaţia copil – părinte; Factori de risc legaşi de situaţia specială a copilului. ART. 24. Pentru a evalua situaţia de risc de separare a copilului de familia sa, părintele sau reprezentantul legal al copilului va răspunde la întrebările din Fişa de evaluare a situaţiei de risc de separare, completată de specialiştii centrului.

CAPITOLULVI . RELAŢIA CU CLIENTUL ŞI EVALUAREA GRADULUI DE SATISFACŢIE A CLIENTULUI ART. 25 : Relaţia cu clientul este reglementată prin : a) CODUL ETIC Codul etic reprezintă un set de reguli care reflectă principii generale de conduită profesională Codul etic reglementează relaţiile profesionale ale angajaţilor centrului şi se referă la standardele de conduită ale acestora în relaţiile cu clienţii, colegii precum şi alte categorii de profesionişti. Codul etic identifică valorile fundamentale care stau la baza misiunii asistenţei sociale, stabileşte un set de standarde de conduită profesională, clarifică responsabilităţile şi acţiunile profesioniştilor care stau la baza conflictelor etice. b) CARTA DREPTURILOR BENEFICIARILOR Carta drepturilor beneficiarilor conţine un set de drepturi ale clienţilor, pe care Centrul de zi le va respecta pe parcursul perioadei de oferire de servicii ART. 26.Evaluarea nivelului de satisfacţie a clientului se realizează : prin « Chestionarul de evaluare a gradului de satisfacţie client », intocmit de personalul de specialitate, aplicabil părinţilor copiilor sau reprezentanţilor legali ai acestora prin « Chestionarul de evaluare a gradului de satisfacţie », intocmit de personalul de specialitate, aplicabil copiilor asistaţi în centru. « Caietul de sugestii şi reclamaţii », accesibil tuturor clienţilor C.Z. ART.27

a) Chestionarele de evaluare se înregistrează în Registrul de evidenţă « Chestionare de evaluare a gradului de satisfacţie client » b) În urma aplicării Chestionarelor se realizează evaluarea gradului de satisfacţie a clientului privind activitatea personalului Centrului de zi.

CAPITOLUL VII COMUNICAREA INTERNĂ ŞI EXTERNĂ ART. 28. Documentele primite se înregistreză în registrul intrăr-ieşiri al C .Z. ART. 29. În spaţiul de lucru al fiecărui angajat există mijloace specifice de comunicare şi informare ( telefon, fax, calculator) ART. 30 a) comunicarea cu celelalte instituţii şi/ sau clienţi se face prin adrese inregistrate şi semnate de primar şi şeful C.Z. b) comunicarea cu persoanlul C.Z. se face verbal sau în scris, după caz, în timpul întâlnirilor de lucru individuale sau de grup, întâlniri consemnate în « Procese-Verbale » ; discuţiile privind evoluţia cazurilor se realizează cel puţin o dată pe lună sau la cerere,prin convocarea echipei pluridisciplinare, fiind consemnate în procese-verbale CAPITOLUL VIII SOLUŢIONAREA RECLAMAŢIILOR ART. 31. a) Centrul de zi are un caiet de sugestii şi reclamaţii ce se află într-un loc accesibil clienţilor săi b) Soluţionarea reclamaţiilor : clientul are dreptul de a formula verbal şi / sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor sociale reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului personalizat de intervenţie ( PPI ) furnizorul de servicii are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât clientul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea PPI şi de a formula răspunsul în maxim 5 zile de la primirea reclamaţiei daca clientul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate adresa Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului, care va clarifica prin dialog divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente. CAPITOLUL IX DISPOZIŢII FINALE ART. 32.Prezenta metodologie de organizare şi funcţionare va intra în vigoare începând cu data la care va fi aprobată de Consiliul Local Curtici.