Erih fon Deniken

Svi smo mi deca bogova

Kada bi grobovi progovorili

1

BILA JEDNOM DVA KRALJEVSKA DETETA
ISTRAŽIVANJA U SEVERNOM JEMENU
Basna je most koji vodi do istine. Arapska poslovica

Stari Rim je navodno osnovan 733. pre Hrista, a gi'ad Maja-Tikal još 100 godina ranije. Počeci Atine datiraju oko 1500. pre Hrista, a pretpostavlja se daje Jerihon izgraden oko 6000. g. pre Hrista. Da li na našoj planeti postojejoš stariji gradovi? MogućejeJer svi arapski hroničari uveravaju u to, da je Sana koja se nalazi na visoravni od 2500 metara, jemenskog pla-ninskog masiva, najstariji grad na svetu te daje osno-van odmah nakon potopa. Rira, Atina, Tikal i Jerihon su mi poznati. Preosta-lo mi je da upoznam grad Sanu. Ne nalazi se baš na glavnom putu. Do njega sarn došao sporednim putem. Kao što ćemo videti. Severni Jemen, Arapska Republika Jemen nalazi se na jugu arapskog poluostrva. Ovo područje je od davnina nastanjeno. Doživelo je visokorazvijene kulture kao što je Sabejsko carstvo oko 1200. g. pre Hrista. Bila je to bogata zemlja, jer je raspolagala za-pažen.im sist.emom navodnjavanja za svoje oaze; bila je to izvozna zemlja visokog stepena, za tamjan. koji je i danas veoma traženi artikal.
Zbivanja l951.

,,Izneli smo sve stvari iz našeg kamiona, i skoro smo preleteli preko Hadija. Ljudi su se pozadi u ka-mionu čvrsto držali, i gledali u daljinu ne bi li zapa-zili neki znak jahača na kamili iz Hariba... kada je Čester, spoznao svu razmeru opasnosti... skrenuo ulevo, jedva izbegavši Jemenca i kamion držao van domašaja metaka" [1]. Ovaj napad doživeo je mladi američki paleontolog Vendel Filips pre 36 godina kadaje sa svojim kolegom Vilijemom Frenk Olbrajtom radio na iskopavanjima 180 kilometara istočno od Sane. Odobrenje za ovaj poduhvat dao je kralj Imam Ah-med od Jemena ,,American Foundation for the Studv ofMan", američkoj zadužbini za istraživanje čoveka. Amerikanci su iz izveštaja nemačkih učenjaka Kar-la Ratjensa i Hermana fon Wismana iz 1928. god. sa-znali o postojanju hramova kod Mariba. Navodno se tu radilo o tajanstvenom hramu kraljice od Sabe. Uprkos vojnika i službenika, kojeje ovoj ekspediciji odredio imam nakon više meseci uspešnog rada došlo je do znatne zategnutosti: Jemencima se nije dopalo da nevernici -jer ko ne veruje u Alaha smatra se ovde nevernikorn - u njihovoj zemlji kopaju za skrivenim blagom. Naredenja arheologa osujećena su naređenjima kraljevih službemka. Jedna nesreća dovelaje do prvog revolta: jedan radnik je neh.oti.ce udario u drvenu pot-pornu gredu, koja je povukla za sobom šest antiknih stubova;jedan egipatski radnik ijedan dečak Jemenac lako su povređeni. Službenici su odmah zahtevali pre-

jer je Marib 1984.daju lateks-kopija. Ova prevara je utoliko izgledala stvarna što su ostavili opremu ove ekspedicije u vrednosfci više od 200. 36 godina kasnije Danas se to mesto. Službenici i vojnici su sada bili srećni.* koje su se do tada prav-ile nakon višemesečnog napornog rada sa starih natpisa na hra-movima. kada su arheolozi sa svojim egipatskim pomagačima ušli u dva karniona.000 US$. ubra-ja u turističke atrakcije. povezan sa glavnim gradom Sanom asfaltiranom cestom. Nakon kraćeg putovanja u Ameriku .tom prilikom je nabavio novac za finansiranje daljih radova . i to sa zadnjeg sedišta land-crui-sera. Arheolozi su na tajnom noćnom dogovoru doneli odluku o bekstvu. da lije drška srebrna i ukrašena ili samo od rezbarenog drveta ili • Arheolozi upotrebljavaju gumcni latoks za kopije pisanih rc-Ijcfa i figura. Vozio nas je mladi Jernenac. Proširili su vest da će narednog da-na sa brežuljaka snimati ovaj teren. Vlažni lateks se pritiska o original. Od dubine depa zavisi da lijejatagan velik i širok ili skromniji. sa obavezno zade-nutom džambijom za pojas (jatagan). ovaj jatagan važi kao potvrda njegove novostećene muškosti. zatim so skida sa kamcna: na taj način sc dobije tačan ncgativ. jer konačno su mogli neometano da rade ono što i uvek: mogli su da kradu. sa kojegje Filips pobegao. .Filips na licu mesta zatiće situaciju punu emotivnog naboja tako da radovi nisu mogli da se nastave. Čim Jemenac navrši 14 godina. Moj sa-radnik Ralf Lange i ja uživali smo u krajoliku ove ceste duge 175 km.

krivuda kroz priteš-njene stenovite klisure.vazduh postaje topliji. medutim. za vreme . Sa svakim metrom. Veličanstvena pri-rodna bina na podnevnom suncu. To je horizont! Prirodni kameni mostovi vise kao modelirani nad uz-dignutim kubetima. Posle vožnje od dva i po sata. Nekoliko žbu-nova i jadnog drveća nalazimo pokraj puta. kojim se naše vozilo približava dolinskoj podini . Godine 1986.šta sepogled na dolinu Vadis od manje vrednog rnetala. iza toga sa-mo pesak.000. pravdu deli rodbi-na ili plame.eli-gencija niti poznavanje stvari. Na svu sreću nisam morao da utvrdujem da li bih ja ko suvozač mo-rao nešto da platim. Bio je to dobar savet. Službenici u turističkom birou u gradu su mi save-tovali da angažujem vozača. Ništa. Drugi dobar savet dao mi je portir u hotelu.Slika gore: Uzivali smo u pan. Slika dole: Sa vrha klanca spu. . Suncem obasjani u daljini sjaje šareni vrhovi stena.još uvek je na visini od 1. predeo sa Marsa. visokoj 2. Save-tovao mi je da putne dozvole više puta fotokopiram. koja se prosti-re žutozlatnom bojom. to može biti vrsta samoubistva. Skoro bez prelaza naš put prekriva vulkansko stenje crno kao gar . Na užarenom suncu čekaju ci-sterne na utovar. Prilikom sledeće kontrole bi me vratili. Cesta vijuga prema klisuri Bin-Gajlan. na ko-joj leži Marib.jatagan. a izvršilac vrši časno delo. tj.000 metara ispod nas nalazi se ravnica. Ovde.krvavim novcem" porodici povredenog ili ubijenog. pustoš koja nameće pitanje od čega žive beduini i životinje. medutim. baš ništa se ne vidi od ruina starih nekoliko hiljada godina. Treperava svetlost. Srebrni odsjaj antracita na suncu. prema islamskom pravu on mora da plati .300 metara . Kako je sarno bio u pravu! Već prilikom prve ulične kontrole od strane naoružanih mladih Ijudi ostao sam bez originala. kako preživljavaju.trajanja Ramadana i hodočašća . za ženu polovina tog iznosa. Pored vozača je i nas vodić u blejzeru sa kravatom. Posle dugih krivina usećenih u stenu.krvav novac" se udvostručuje. kasnije saznali nije ga odlikovala ni int. pustinjsku dolinu..orami na 175-om kiloinetf'u našeg puta. U blizi-ni se eksploatiše nafta. da li kožna traka svetiuca srebrnim nitnaina ilije samo obična futrola. lako bi prema zapadnim saobraćajnim propisima osoba ko-ja je prouzrokovala udes bila proglašena za potpuno nevinu. Iz daljine su na suncu blisfcale planine i približavale sa tehnikom usporenja. kao da su ih koloristi sveže našpricali jarkim bojama. jer je zakon o saobraćaju još uvek pod uticajem religije i plemenskog prava: te-lesne povrede u udesima tretiraju se kao ubisfcva. 1. Od Al-Fardah klisure put se nastavlja kroz netaknut stenovit kraj: pravougaoni džinovski monoliti oblikuju nebodere. U ovoj zemlji uopšte nije važno da lije u saobraćaj-n. a tamo stranac dobija dozvolu za putovanje po unutrašnjosti zemlje. Može da bude i gore: Preostali članovi po-rodice mogu da zahtevaju krvnu osvetu. Za nas bi to bilo čisto ubistvo. Stražarje to stavio medu akte. uniforma koja valjda nagovešta-va čoveka čija karijera je na usponu.om udesu neko kriv ili ne. Senke gareža iz svemira.. Nikako ne treba iznajmiti sam kola. Najvažni-je je da je to . važili su sledeći kursevi: za muškarca nastradalog u saobraćajnom udesu plaćalo se okruglo DM 50. Sa vrha klisure pogled se spusta dole na suvu. Kako smo. sa koga se uzdižu planine kao gigantska ugljena brda. svetlele su svetlosrnedom bo-jom pred crnom senkom.315 metara.garež pećine. iz Sane dolazimo u staro selo Marib sa njegovim višespratnicama.

U Starom zavetuje zabeležena njena poseta kralju Solomonu. Susreo je vuka koji je lovio gazelu i gonio je prema provaliji. Staro selo Marib sa svojim ncboderima Došlo je do grofceskne pantomime. Krenimo za-to u potragu! Od staroarapskog pesnika Semeida Ibn Alafa posto-jipredanje [2]: . koji rriuje re-kao. Hadhadje napao vuka. naši pratioci su naručili na arapskom a kelner je narudžbine nažvrljao na blok. mnogobrojne horde kamila i konja. ili svedočanstvo o njenom postojanju na Zemlji.Samo je teška podnevna vrućina mogla da zaustavi moju lovačku groznicu.Hadhad (moćni kralj) krenuo je jednoga dana u lov. Nastavio sam jezi-kom gestikulacija. Raif ija smo naručili po omlet sa svežim šampi-njonima. Jelovnike smo dobili na engleskom i arapskomje-ziku. Tajanstvena kraljica od Sabe Spremali smo se da pogledamo branu u Maribu. ! Ko je. dakle. ali da se narod koji ovde živi naziva 'A-rim i da je od roda Džinova*: a on sam je njihov kralj i. a u literaturi sujoj se divili kao čudu antike. tako da sam ih izvesnim gestima pozvao najelo. Mom Jemencu osira . Otišli smo u hotel Cija nasje čistoća uverila u to da gaje verovatno sagradila za go-ste neka petrolejska fu-ma.omlete" . Razbili smo čini: oslo-bodeni počeli su da se smeše i prstima dajedu. ko-ja se još pre više hiljada godina pokazala kao remek-delo. kao što na primer nagovarate dete dajede: njam-njam. Kao hipnoti-sani sedeli su pred tanjirima sa nožem i viljuškom. kao i njegova rezidencija. .. medu arheo-loškim iskopinama do sada nije pronaden nikakav trag. Od-jednom mije nešto sinulo u glavi. da se taj grad zove Ma'rib.money" nije bila poznata ni jedna engleska reč.. predivne gradevine. Dobili smo naše . a našim Jemencima su servirani ukusni stejkovi sa koskom. oterao ga i takoje spasio gazelu. Tako se sve više udaljavao od pratnje sve dok iznenada pre sobom ne ugleda veliki. odakle nikako nije mogla da pobeg-ne. U susret mu je došao neki čovek. Da li su se u sebi molili? Nisam smeo da ih ometam. guste šumice palmi i zasejana polja pružali su se njegovom pogle-du. Nakon nekoliko podrigivanja naši saputnici su nam dali do znanja da možemo da nastavimo put.dva jaja na oko sa šampinjoninia iz konzerve. raskošni grad.vladalac leleb I. Uhvatio sam stejk za kost i prineo ga ustima. Ništa se ne dešava. ujedno je bilo i vreme za moje pratioce da nešto pojedu. Ko je zahtevao njenu izgradnju? Pripisuje se legen-darnoj kraljici od Sabe. Sa'b po imenu. bila ta kraljica? Fasdnantno je prodreti kroz šeme njenog postojanja sve do fakti. čiji trag je počeo da sledi. Nisu ih takli. međutim..

kao npr.Hiljadu i jednoj noći" . i Hadhad nije mogao pogled da odvoji od • U predislamskoj Arabui: duhovi i demoni. uloga u . tako govorili. prošla je devojka čudnovate lepote..Dok su.

to tehničko čudo su opisivali kao prvoklasno dostignucjejužnoarapske kamenorezačke i . Štaje bilo i ostalo Da je nekim slučajem u ono vreme postojala Gmi-sova knjiga rekorda u njoj bi sasvim sigurno svoje me-sto našla i brana u Maribu! Jasno je da su još antički autori pisali o njoj.Hiljudugodišnji nasipi na brani u Maribu nje. Ali. Tada progovori kralj džinova: Ta devojka je moja ćerka.. njegovu ćer-ku. Dodi u svadbeni logor sa svojom rodbinom i knezom tvoga naroda za trideset dana. Hadhad se vratio i uskoro je pred njim nestao taj grad duhova. i ako želiš daću ti je za ženu. jer onaje bila ona gazela koju si spasio od vukova i čitavog svog života neće moći da ti se zah-vali. i nalazio se na četirijaka stuba kroz kojije vo-da oticala u metalnim kanalima. nakon tridesefc dana uz pratnjuje došao na svadbeno veselje. Veselje je trajalo 3 dana i 3 noći dok Haruru. a grad koji je iznikao iz ničega bio je navodno od metala. Da li je ovo samo baj-ka iz .(2) Baš za tu branu sam i bio zainteresovan. nisu doveli u Hadhadove odaje. beleži istoričar i lek-sikograf Našvan Ibn Sa'id (preniinuo oko 1195. spasio si joj život. Za to vreme džinovi su izgradili palate sa fontanama i vrtovima. Kralj leleb ih je dočekao i ugostio kao pravi domaćin.Hiljadu i jedne nod"ili naučna fantastika iz doba antike? Više nam pomaže stari Semeida Ibn Alaf: on zna da je kraljica od Sabe odnosno Bilikis imala dva vrta koji su navodnjavani iz dva izvora na brani. Taj dvorac sada postaje njegovom rezidencijom-Harura je medutim bila majka Bilikisa (Bilikis je arapsko ime za kraljicu od Sabe)" Arapskim ćudima nikad kraja. godi-ne).

m" vrtovima. Zid brane je u podnožju širok 70 metara a dugačak 615 metara apsolutno se može porediti sa današnjim. Štaje bilo i ostalo Da je nekim slučajem u ono vreme postojala Gmi-sova knjiga rekorda u njoj bi sasvim sigurno svoje me-sto našla i brana u Maribu! Jasno je da su još antički autori pisali o njoj. Ogromni na-sipi su pored zidova debljin.. Čudo iz Mariba 1982. koji bi regulisao visinu vo-dostaja u bazenu. Sa se-verne ijužne strane graditelji su napravili ustave i ka-nale raspodele vode od pažljivo obrađenih kvadratnih stena. inače poznatu po fcome što u celom svetu gradi brane a za jemensku vladu je takode projektovala novu branu u blizini Mariba. Ovi radovi me podKoc. a grad koji je iznikao iz ničega bio je navodno od metala. Graditelji onog vremena ^. njima su tekle dragocene količine za navod-njavanje severnih i južnih vrtova kraljice od Sabe.inženjerske umetnosti. i nalazio se na četirijaka stuba kroz kojije vo-da oticala u metalnim kanalima.sevenii. i tu bi bujica prvo bila prihvaćena u bazenu a potorn bi se sprovela do giav-nog kanala prema .dabi svakoj situaciji dora-sli . Najbolje se održala južna ustava.por pritiskuvode i izgrađenje .e metra pružali ot. Izmedu planina sa severne i južne strane* sabirala se voda iz Vadi Adana. Opremili su ga slivnikom za preliva -nje.srairivale" tako da su glavnim ka-aalom sa mnogim sporednim kanalima usmcravane do južnih polja. Izmedu planina sa severne i južne strane* sabirala se voda iz Vadi Adana. su u. U svojoj studiji Elektrorva dolazi do zakljucka daje u sebejsko vreme kod Mariba površina od okruglo .' zaista bili veGma mudri. Ovi radovi me podPlanine Džabal Balak al Kibli i Šabal Bal ak Avsat.(2) Baš za tu branu sam i bio zainteresovan. beleži istoričar i lek-sikograf Našvan Ibn Sa'id (preniinuo oko 1195.. njima su tekle dragocene količine za navod-njavanje severnih i južnih vrtova kraljice od Sabe.Hiljadu i jedne nod"ili naučna fantastika iz doba antike? Više nam pomaže stari Semeida Ibn Alaf: on zna da je kraljica od Sabe odnosno Bilikis imala dva vrta koji su navodnjavani iz dva izvora na brani..stepenasti prelivni zid. godi-ne). obzir i povrerneno plavljenje glavnog kanala. to tehničko čudo su opisivali kao prvoklasno dostignucjejužnoarapske kamenorezačke i inženjerske umetnosti. gde bi prihvaćena voda bila sprovedena do Vadija. Sa južne strane brana se prostire na 600 rnetara popreko kroz dolinu prema severnoin delu. Ulrih Bruner (Ulrich Brunner) na Univerzi-tetu u Cirihu bram svoju doktorsku disertaciju [3] o staroj oaai Marib. uzeli. Da li je ovo samo baj-ka iz . tu citira studiju firme ELEKTRO-WATT. Sa se-verne ijužne strane graditelji su napravili ustave i ka-nale raspodele vode od pažljivo obrađenih kvadratnih stena. visokog vodostaja vodene mase su prvo padale bazen gde bi se . Cirih. Najbolje se održala južna ustava. 1 u ovom delu se ustava dobro održala. Taj dvorac sada postaje njegovom rezidencijom-Harura je medutim bila majka Bilikisa (Bilikis je arapsko ime za kraljicu od Sabe)" Arapskim ćudima nikad kraja. Zid brane je u podnožju širok 70 metara a dugačak 615 metara apsolutno se može porediti sa današnjim.

stavama. Koja je ćiftinska igra slučaja antičku branu smesti-la baš u Marib u dolinu nadomak pustinje? U celom Jemenu su postojali sistemi navodnjavanja. donji monoliti su đugaćki 3.62 m. čiji vek fcrajanja iznosi više od dve hiljade godina" Neverovatnost tehnike Mariba možda će biti jasni-ja. Vodena stihna je sprala sve ono šfco je h. i zato srno njih ova dva vrta pretvorili •u dva vrta sa gorkirn plodovima.54. e. medutim prelivni zid je mo-gao da spreči katastrofu zbog probijanja brane. ali to je bilo bitno samo za ustavni zid. čak i mali nasipi.iljadama g(ni. g. U legendi se kaže da je prvobitna brana nastala od zemlje i kamenajoš 1700.000 Ijudi..Prabranu" opremili zidovima i u... e. sur iz Kurana (stih 17).Zid ustuveje Sirok 4.severnih i južnih vrto-•"&" u roku od dvanaesfc dana. g. n. Pod tak-vim uslovicia ondašnja brana bi bila napunjena . Ulrih Bruner rezimira: . Tamarisk i nešfco malo lotosa. .U proseku svakih deset godina dolazi do vrhunca vodostaja od 3750 kubnih metara u sekundi a stogodišnji visoki vodostaj bi imao vrhunac odlivauja od 7250 kubnih metara u sekundi". Sasvim je normalno daje i brana u Maribu doživljavala provaljivanje usta-ve. p. . koja bi i danas radila! Nijedna građevina na svetu ne predstavlja za pri-rodnu stihiju neresenu enigmu. Zatrpalaje njive i vrtove.n:'a. kada zamislimo da su stari Rimljani 100 godina pre naše ere u Gornjoj Bavarskoj izgradili branu. kojima se nii danas divimo.. Prema svežim proraćunima kanali sa severne i južne ustave dostižu brzinu odlivanja od po 30 kubnih metara u se-kundi i tako mogu da pokriju potrebe od okruglo 60 auliona kubnih metara vode . medutim svi. i zato smo mi poslali poplave. a Siroki 51 cm 9000 hektara* bila navodnjavana te daje vrhunac vo-dostaja u dvogodišnjem proseku iznosio 950 kubnih metara u sekundi. Zna se da je 500.za nešto više od dva safca". i da su tek Sebejci tu . To smo irn dali za nagradu njihove zahval-nosti". ranije bilo izgradeno.. Ko-načno je ipak doslo do katastrofalnog pucanja. n.Ali oni su odstupali od vere.. došlo do pucanja ustavnog zida za čiju popravkuje bilo potrebno angažovati 20. zajedno nisu posedovali tu masu .Genijalnost ovog sistema navodnjavanja ogleda se raožda upravo u toj jednostavnosti funkcionalne izgradnje celokupnog objekta. brana je ostala neoštećena. p. 0 tome govo-ri č-ak i 34.

juče tamjan Tamjan. . Danas nafta .Gore: Dobro se odrzala i kapija na scvernoj strani Dole: Zidovi debljine metra oduprli su. sepritisku vode vode kao Marib. to je refenje emegme. koji je izrastao u velegrad i sedište trgovine sa plodonosnim poljima i divnim vrtovima.

) je otkrio le-kovito dejstvo kod astme 1 oboljenja uterusa kao i do-datak za kozmetičke kreme. Uskoro su samo još istoričari antičkog doba kao Herodot.Hiljadu i jedne noći". g. Bez preterivanja se može reći sledeće: Ono od čega Arapi u novije vreme imaju od nafte u sniislu prihoda u ranije vreme bio je tamjan. peščane dine su prekrile Marib i planfcaže tam-jana. srećna Arabija. tajman je bio više od balzamsko-narko-tičnog miomirisa i skupocene žrtve za bogove. p. n. ali i propast bogatog grada i sabejskog car-stva: Zadnjim probijanjem brane. mirišljavog izvinjenja za udarac nogom. kako mu Mojsije naredi. g. koje se nakon nedelju dana sastružu i odbace. sigurno tu epohu ne bi niko za-pazio i bila bi zaboravljena. . Posle mesec dana procedura se ponavlja. na današnjem golfu Aden sve do Dofara u Omanu. stavi vatru sa oltara u nju i odozgo stavi tamjan.koji su tamjanom poboljšavali vazduh u hramovima i koristili ga kao mirišljavu esenciju prili-kom mumifikacije mrtvih . ispod nje nalazi se još jedan sloj sa . Da o tajanstvenoj vladarici i njenom bo-gatom carstvu u Starom zavetu kao i u Kuranu nema konkretnih podataka. Isusu. Na to Aron uze ka-dionicu. 16. Egipćani .njačkoj obali kraljevstva Hadram. koje se zatim na više mesta zaseće kako bi smola mogla da iskaplje. Grčki lekar Hipokrat (oko 460 . e. n. i otrča medu Ijude. Svakog proleća u stablu ova smola poči-nje da pulsira. Rimski car Neronje za sahranu svoje dugogodišnje Ijubavnice i kasnije supruge Popeje Sabine (65. Ovo čudotvorno sredstvo su sledbenici Hipokrata prepisivali te je postao šlager ondašnje medicine. p. odakle se vršila dalja raspodela.) i Plinije (24 -79..).I Mojsije govoraše Aronu: uzird kadionicu. Koraje gruba i šarena kao kod naših breza. n. Strabon (63. patnje su prekinute..pokrivali su svoje potrebe za tamjanorn na ekspedicijama na Crvenom. e. Tamjan se dobija od ai-omatične smole drveta Bos-wellia carterii. Moj-sijeje upotrebljavao još oko 800 godina ranije radi de-zinfekcije svog naroda od zaraznih bolesti za vreme egzodusa: . n. Zatim se transport tamjana odvijao morskim putem.slično kaučukovom drvetu lepljivom. pafcnja je medu Ijudima več počela. Mojs. on ih okadi i tako okaja grehe naroda. . mlečnobe-lom smolom. p. i niko ne bi krenuo u traganje. putnik po Bliskom istoku navodi da se u Vavilonu godišnje davalo 1000 talenata u sre-bru za tamjan u čast boga Bala.Biblijska priča nam pripoveda dirljivu priču o ma-lom.aut.) mogli da izveštavaju o srećnom carstvu kra-Ijice od Sabe. ćistili i odvlaćili u korpicama do zbirnih mesta. Grčki istoričar Herodot (oko 490 .znak su-više kasnog. koji rastu divlje odlično uspevaju na suvoj kreč."(4. priroda je Arabiji uvek mislila sve najbolje -svejedno da li je dozvoljavala da uspeva tamjan ili da izvire nafta. Međutim. Kadaje tako stupio medu' žive i mrtve. kome su sveta tri kralja sa Bliskog istoka doneli tamjan i izmirnu u štalu Vitlejema. Tek treće curenje u vrelim letnjim mesecima daje tamJan prve klase. sa ogromnim karavanima kamila duž više hiljada kilometara sve do cilja. Dok je u centralnoj Americi džungla obrasla hramove i dvorove Maja. e. 0 da. e. zatim brzo odnesi medu Ijude.26. to patuljasto drveće čak više žbunovi. od čijih posledicaje Popeja Sabina i umrla..425. n. moru.375 g. Tako smo razjasnili način fmansiranja gradevina u Maribu. Rimski geografi su apostrofirali s pravom arapsko poluostrvo kao arabia felix. a to nije nikakva bajka iz . jer je bio dra-gocen kao samo zlato. Tamjan je u ono vreme bio veoma cenjeni poklon. ta roba je postizala kurseve koji su se merili srebrom pa čak i zlatom. n. Smola koja sada ističe iz otvora na stablu i brzo se suši prodaje se kao tamjan nižeg kvaliteta. u zajednici okaj njihove grehe: jer patnja je već počela. Ranije su ga robovi sakupljali u go-mile. e.) priredio tamjansku orgiju: U roku od nekoliko da-na pustio je da ogori toliko tamjana koliko bi u celoj Arabiji za godinu dana moglo da se pobere . Uslugama za transport. 1 zaista. Uživalac te trgovine bioje uvek Marib. od tada više nije ni popravljana. na toplom vazduhu te kapi postaju grudvice. zatrpana su plodonosna mesta. e. To što je Hipokrat otkrio kao novu medicinu..46).

do 1884.. Dakle pre dobrih 100 godina Glazerje video i opisao sledeće [4]: . DitlefNilzen (Dietlef Nielsen) uveo je u razgovor svoju viziju jedne staroarapske Me-sečeve religije(4). intenzivnije je upoznala Evropu sa fcim nepoznatim predelom. Skoro 200 godina kasnije. preko 600 antičkih natpisa. Evropljani su postali nešto oštroumniji nakon po-vratka Austrijanca Eduarda Glazera (Eduard Glaser) (1855-1908) koji je kroz Jemen prokrstario od 1882. Sledeća dupla strana-' Upoiadinije veliki. 1762. jezuitski sveštenik Pero Pais je prošao pored Mariba.. Ispod peska se nalaze ostaci Mesečevog hrama kraljice od Sabe .. kroz Jemen je pu-tovala danska ekspedicija pod vodstvom nemačkog istraživača Karsten Nibura (Carsten Niebuhr) (1733-1815).Putovanje u Hadrarnautu"nije mogao da nađe izda-vaća. posma-trao ga je sa strahopoštovanjem i pisao je o snažnim kamenim blokovima i nepoznatmi pismima. g. Nibur se kao jedini vratio u Evropu. u više knjiga suočavao je nauku po prvi put sa južnoarap-skim blag'om: spom. Vredeov rad objavljen je tek 13 godina nakon njegove smrti. Francuz Tomas Josef Ar-no (Thomas Joscph Arnaud) doneo je sa svojim prt-Ijagom 56 kopija sabejskih natpisa za Pariz. Godine 1904. Uzdužna osovina tačno od severozapada premajugoistoku.. maskiran u Arapina. Iz središta gradevine taćno prema severoistoku nalaze se četiri stuba.. elipsasti nasip. Godine 1870." U tako skiciranom hramu evropski učenjaci su na-slućivali religiju uradenu na asfcronomskim principi-ma.Ruševine hrama imaju elipsasti oblik.Iznenađenje i čudenje su početak razumevanja Ortega i Gaset 1883-1955. često uz životnu opasnost. za svoju knjigu . Na putu od Hadramauta za Sanu 1589. medutirn. Nemački baron Adolffon Vrede (Adolfvon Wrede) (1807-1863) nakon putovanja po Jemenu piše o grobovima.enicima i pismima koja nisu mogla da se dešifruju. gradevma-ma i pismima. Godina 1843. koje niko nije mogao da dešifruje. i svet već odavno zna daje autor opisivao samo činjenice. bio je to Jozef Halvi (Joseph Halevv) (1827-1917) i tako je kopirao. Humbold (Alexander von Humboldt) okrivljavao za preteriva-nje. u Maribu se za šest nedelja udomio kod jednog šejka. jer ga je između ostalih Aleksandar f.. tajno sejedan Fran-cuz priključio jemenskoj ekspediciji.

.Astronomska podešenost prema određenim nebe-skim pravcima... kao i čifcavo postrojenje izgleda da je služilo u astronomske svrhe.. Čitavo bogosluže-nje bilo je do u ..

kada mlada država Jemen bude toliko jaka da svoje zakone može da sprovede i u plemenima." Ta procena je ostala i do današnjih dana. su dva Nemca. Philby) tajanstvene gradevine i nedešifrovane natpise sa visoravni Asira u današnjoj graničnoj oblasti Jemena a 1948/49. izvan Sane otkopali hramove. iskopavanja na velikim površinama biće •mogu. koji se bave obezbeđe-njem i katalogizacijom postojećeg . Zatim su 1952. Od tada se postavljaju sledeća pitanja: Da li je oko kraljice od Sabe postojao kosmički kult? Da li njeno nedefmisa-no. Osam stubova Strči izpeska. kao da su usmereni prema tri isturena stuba .medutim. Istraživači. koji za svaki predmet naden na njihovom području smatraju za svoje vlasništvo. arheolozi i avan-turisti krenuli su u ove krajeve. John. Godine 1936. zapanjila se ekspedicija RikmanFilbi-Lipen (Ryckmans-Philby-Lippens) (6) u južno-arapskoj regiji astronomski postavljenim monolitnim kamenim krugovima. sa Bogovima? U svakom slučaju Jemen je postao središte znatiželje.. Od tada se više nisu vršila iskopavanja. bajkovito poreklo ukazuje na vezu sa univerzu-mom. i klanovima i kod još uvek moćnih šejkova. 1928. lako ne-mački Arheološki institut raspolaže filijalom u Sani kao i ekspoziturom u Maribu.ća. usledile ve-like iskopine Mariba od strane Viljem Frenk Olbrajta (William Frank Albright) i Vendel Filipsa (Wendell Phillips). Filbi (5) (Harry St. g.detalje povezano sa astronomskim opservacijama.. Herman fon Visman (Her-mann von Wissmann) i Karl Ratjens (Carl Rathjens). kao što su poznati kod nas u sta-roj Evropi (Stonehenge). opisao je Britanac Hari St. jer je putanja sazvežda na nebu ujedno predstavljala i putanju božijih stvorenja. Džon B.

Ni danas se ne prave drugačije gotovi betonski mostovi. propadaju ostaci hrama Boga Meseca. Stubovi su dali da se nasluti nešto o graditeljskoj umetnosti graditelja: Da bi kamenim poprečnim nosačima. koje su tačno upadale u klinaste čepove.optužujuće kao pet prstiju na ruci nekog džina . Šta je ostalo od Mahram Bilkisa.stvaraju ogromne crne senke na peščanom tlu.krov" bukvalno bio povezan sa potpor-nim stubovima čvrsto kao stena.Termin mesta Razočaran i zbunjen stajao sam na mestima sa kojih su arheolozi izveštavali o začudujućim stvarima. gde uzvisenost? Bočne povrsine su kao polirane. koji se po-dižu u nebo . na taj nacin bi . obezbedili što veću stabilnosfc gore na vrhovima stubova dletom su nepravljeni klinasti držači.. koji su se nekada nalazili na stubovima. Nekoliko kilomefcara od mesta nekadašnjeg hrama kraljice. poprečni kontrakomadi su imali rupice. hrama kraljice od Sabe? Veliki. Nekoliko stena. Iza nevažnih ostataka zida osam stubo-va u nizu. Pet monolita visokih 15 metara protežu se . Svejedno odakle Sunce sija . odupro se ledima i nogama i počeo je bez pomoći ruku akrobatski da se penje uz stubove: jedan trzaj kolenima i nogama za-fcim zadnjicom i ledima i vižljasti dečak bi se popeo za 15 cm.. koji je odnekud dotrčao. iz peska izviruje nekoliko malih stubova. Na zem-Iji su krečnjački peščani blokovi. To je bilo sve. a rukamaje balansirao telesnu težinu: nije bilo . Vreme dolazi i prolazi. ivice oštro brušene.spram neba: Bo-govi gde je Vaš raskos. Toga dana bili smo jedini posetioci. elipsasti nasip. Stao je između dva stuba.pet sfcubova. Kao džinovske kazaljke na sunčevom satu šetaju senke jednom u toku dana oko kamenog kvinteta. osim jednog defeka od sedam-osam godina.. na kojima se uz malo istraživačke sreće mogu pronaći i sabejski natpisi.

.

nego što samjačula.. Sledeća dupla strana. sve dok nisam došla ovamo da se sama svojim očima uverim. n. došla je da ga iskuša zagonetkama. skoro otrgnuta od prošlosti. jer se ta epoha po-klapa sa periodom procvata Mariba. Pošto možem. njegove sluge i njihovu odeću. Teoret-ski je ovaj susret tada bio moguć. kraljica od Sabe uvidela svu Solomonovu mudrost i kadaje vi-dela dvorac koji je izgradio i jela za njegovim sto-lom." Kada se odigrao ovaj kraljevski sastanak? Navodno je kralj Solomon živeo oko 965926... zatim se ona vratila u njenu zemlju sa sve pratnjom.čim otkrije nekog turistu. Bilo me je strah: Da li bih prilikom ude-sa samo svojirn prisustvom navukao krvnu. U Jerusaltm je došla uz veliku pratnju. Nakon predstave. mo-rate se držati starih spisa. daje Marib sasvim sigurno bio naseljenjoš 1... Biia mi je nepodnos-Ijiva misao da gledam kako prihodi Olbrajt-Filips ek-spedicije nestaju u pesku.. nije stiglo fcoliko začina koliko je kraljica od Sabe donela kralju Solomonu. ti poseduješ više mudrosti i bogatsfcva nego što se priča. i neo-dredenih predanja. pomislio sa. . i da bogatstva. dosta zlata i dragog kamenja. kla-na? Ma šta ja to govorim. o svemu je mogao daje obavesti. prvo ćem.m. dešifrovanja legendi. strčaoje kao veverica.ogao da ukopa gole palčeve. čula sam." Od tog vremena deli nas do danas 3500 godina prošlosti. poglavlje 10. e. činjenično stanje je oprećno. Medutim. Nikada vise u zemlju. a njegovi tragovi su se nalazili samo 15 me-tara ispod mojih čizama. istraživanja nemačkog Arheoioškog insfcifcuta su poke-zala. toje bila letnja rezidencija Imama Jahjaha (1904 -1948). Ko zna gde. n. njegovo posude i spaljenu žrtvu u božijem hramu. u iskušenje.. a So-lomon joj je odgovarao na sva postavljena pitanja... to radi -verovatno mu je i otac radio isto . ako ne i ranije. za samo polovinu stvari...odmorišta niti udubljenja u koje bi m.Ncvija. Televizijski novinar Folker Pancer [7] (Volkcr Pan-zer) koji je sa dr Gotfrid Kirh'nerom (Gottfried Kir-chner) napravio dokumerifcaciju Terra x piše: . Kadaje. međutim. sa kamilama koje su nosile začine. Kada je došla do Solomona pitala gaje sve štpje i naumila.o pročitati ovu legendu 11 1. Kao strastvena lutalica niedu raznim naukama pao sam. i tvojoj mudrosti. Kada sam video kako sa 15 m visine skače sa jed-nog monolita na drugi. Zaista. tada reče kralju: Sve je bila istina što sam u mojoj zemlji čula c te?-'1. da je kraljica. pri černu se savijao prema na-ma i inlatarao mkama. bilaje izvan sebe od iznenadenja. p. onda bi to putovanje traja-lo tri meseca. Nisam želela da verujem u to. međutim.1..koristila . knjizi kraljeva. kralju nijedna tajna nije bila skrivena. Igra skrivalice sa kraljicom od Sabe Kada arheologija ne može ništa da odgonetne. osvetu.drugom Targumu".500 p." 1 dade kralju 120 talenata u zletu i začine u ogrom-nim količinama kao i dragog kamenja. kako piše u .. sve su to putevi kojim isfcoričaii ne žele da krenu. izgu-bio se sa pozamašnim bakšišem isto tako brzo kao što se i pojavio..brodove mora" da se dakle ukrcala u nekoj od . da ovde počnem golim rukama da rijem.o da se poslužimo Starim zavelom.Primer tipicnojemenske arhitekture: Ova petospratna palata nalazi se na steni oblika kupe na visini od 60 metara. dnevnom turom od 30 km. ponovo nestaju u nepovrat. redosled za stolom njegovih službenika. e.Kadaje kraljica od Sabe čula o slavi Solomonovoj.. Ali zato je kralj Solomon podario kraljici od Sabe sve što je poželela..

Ko ga je smislio? Ko je ideju sproveo u delo? Ko je konstruisao tog jedinstvenog robota? Za pokretanje tog pa-noptikuina predusretljivih životinja svakako je bila potrebna energija. jer činjenicu o njegovoj mesečnoj poseti u Maribu čak i islamski intelektualci prihvataju kao najnormalniju činjenicu. a njimaje ova estetska mana služila za dokaz o njenom vanzemaljskom.natprirodna tran-sportna sredstva" Sve skupa. opšimije opisano u .. Iz istog predanja proizilazi. Mada u Starom zavetu o tome nišla ne piše. da bi Solomonu stvarala senku. Toje zapanjujuće: . a to ništa ne znači. Ali koja energija? Mudri kralj mora daje njome vladao..... Iz beskrajnih pasusa navešću samo one delove. na dru-gom medved a njemu prekoputa jagnje. Do njeje vodilo šesfc zlatnih stepenika. daje kraljica imala maljave noge. jer su Jevreji u svojim svefchn spisima izbegavali sve što je u vezi sa staroarapskim svetinjama..Mudri". veka od učenjaka al-Kisa'i i athTha'lab. sve te živofcinje su bile izradene od čistog zlata. Gore na naslonu presfcola nalazila se okrugla kupola.. Kakavje to svet zapravo bio? .Još ni za jednog drugog kralja nije ništa slično napravljeno. tako daje desna šapa lava bila nasuprot levoj nozi orla. a na trećem orao i nasuprot njega riba. i na šestom jastreb i golub. daje od tada Solomun . Taj čudovišni tipje bio ..vla-dar nad vetrovima"i posedovao je .. malo preterano za ono vreme. Oni se iz-medu ostalog oslanjaju na komentare uz Koran iz 11... Pored presfcola se nalazilo dvanaest lavova od zlata kao i dvanaest zlatnih orlova njima nasuprot.Targum Scheni uz knjigu o Esteri" [10]. Sa ma kog mesta daje Solomon hteo da se pop-ne do prestola. helikoptera ili barem vazdušnih balona. kakav nije više nigde postojao. što su stari hroničari videli bilo je nepojmljivo ćudo. vetrovima. Ljubav je uvek. na četvrtom orao i nasuprot paun. onda bi taj put prešla za znatno manje vreinena.natprirod-nom naćinu transporta" Bez aviona. ovi Ijubavni mesečn.. Ukupno su bila 72 lava i 72 zlatna oria. Prema tim komentarima je Solomon u Meki u predislamskom periodu ^u držao svetilište. ijude ćinila maštovifcim: kraljevi dvorski ćudotvord su izmislili prvo sredstvo za depilaciju.i vikendi u Marib ne bi bili mo-guci.luka na Crvenom moru i iskrcaia u današnjoj Akabi. šašavi presto kralja Autori Biblije su kralju Solomonu dodelili laskavi pridev . . Prema predanju kralju je ovaj rekord pošao za ru-kom zahvaljujuci demonima. Potpuno mehanizovani.Ali uz pomoć vetrova. na petom mačka i petao.Natprirodm način transporta?" Solomon je imao velikih problema sa izabranicom svoga srca! Arapski hroničari su se kleli u sve što imje sveto.. mogao je do tamo da ga pokrene mehanizam. demonskom poreklu. koji se odnose na tehniku prestola. Ijubavni izlet bi trajao mesec dana: .Solomonske presude" su objav-Ijivane sa prestola.. i .svakog meseca tri da-na boravio kod nje u glavnom gradu Maribu" Kod te razdaljine i vremena za putovanje? Solomon je sigur-no imao neki skriveni adut... kojima se može upravljati. Prestoje ovako izgledao. da su se konačno venčali i. . U Meki je kralj dakle odlučio da putuje u Jemen na razgledanje raskošnog vrta kraljice od Sabe... kojimaje naredivao.. Daje taj put protekao prema uobičajenom planu. Na prvom ste-peniku se nalazio bik a njemu nasuprot lav. To je bilo mehaničko ćudo. Iznad prestola su se nala-zila dvadeset i jedna krila. Solomon Je sa svojom vojskom prelazio put od izlaska do zalaska Kanopusa (ime zvezde)" [9]..

sjaj kralja" ili .. Kralj joj dozvo-Ijava da ode.. i opet se opisuje vatrena romansa izmedu Makede i So-lomona. nu-di joj brak pa čak i kraljevsku čast. čiju izradu je naložio Mojsije prema podacima Jahve za Boga Izrailija: tajanstveni sanduk od bagre-movog drveta dužine 1.čak i vazdušnim vozilom. ovaca itd.. n. tj. Kralj kao i svi koji su se povinovali njegovoj zapovesti leteli su u kolima bez ikakvih bolesti ili nedaća.od tada se dužina trud-noće nije promenila . Prevodi su za-snovani na tekstovima Etiopljana Isaka i Jemharana-Ab iz 409. Makeda vodi s njim Ijubav ali ipak želi da se vrafci u svoju lepu.Solomonov poklon: Vazdušno vozilo Najstarije etiopsko predanjeje ep Kebra negest.75 m. Osim ovog Solomonovog vlasništva njegov sinje prisvojio za svoju ekspedicijujedno . Ep Kebra negest opisuje takode posefcu kraljice od Sa-be kralju Solomonu. vozili su se u kolima kao andeli a bili su brži od orla ne nebu. p. e. kakav se samo poželeti može. to vreme je veoma blisko Solomonovom. bez znoja i umo-ra. a stanovnici Egipta pričali su im: pre mnogo vremena Ijudi iz Etiopije su prošli ovuda. Putovanje za Jerusalim iz Etiopije odvijalo se dosta sporo dok je medutim povratak za etiopskog kraljevog sina u nebeskim kolima bio znatno brži: . predivne haljine i on.Poklonio joj je sav sjaj i raskoš. što znači . Tamo ovaj dečak premazan svim arapskim bojama krade od oca Solomona sveti zavetni kovčeg.Kola su jurila kao brod na moru kad ga podigne vetar i kao orao kada se lagano prepušia vetru— (Kebra negest. ali se odnose najoš starije spise. Ona se ovde .. (Kebra negest.. Zapanjnjuće! Stari hroničar pravi jasnu razliku iz-medu vozila za zemlju i kroz vazduh. Nebesko putovanje kraljevog sina Devet meseci po povratku . Vozila su bila za kretanjepo zemlji ali ipo vazduhu. Prevod ovog epa na nemački jezik izvršio je asirio-log Karl Becold (Carl Bezold) (18581922) po nalogu Kraljevske bavarske akademije nauka. U . letećih ko-la.Kebra negestu" je ovaj slučaj rekonstruisan....kamile i 6000 kola natovare-nih skupocenim predmetima..kraljica Makeda na svet donosi plod Ijubavi. Za samojedan dan prevalili biput za koji bi im inače trebalo tri meseca" Na ovaj način bi mogla da se objasni misteriozna poseta kralja kraljici svakih mesec dana. g. sa unutrašnje i spoljašnje strane prevučen zlatom. pogla-vlje 58). zele-nu zemlju.slava kraljeva". ne želi je samo fizički.o za čimje čez-nula čitava Etiopija . e. izrađena prema mudrosti podarene od Boga. poglavlje 58). Pomoću So-lomonovih nebeskih kola put od tri meseca sveo se sa-mo najedan dan! . n. Nanovo se čitaoci bombarduju statistićkim podacima o količini pojede-nog hjeba. visine i širine po 1 m....ili vi§e ." (Kebra negest. volova koji su poneti na put. prvobitna verzi-ja datira oko 800. bez žedi i gladi. a hroničari beleže [11]: . Kada su kola utovarena više se nisu kretali po zemlju oni su sada lebdeli na ve-tru. hronici takode bilo mesta. Kada je sin izrastao u dećaka posetio je oca u Jerusalimu.Makeda.vozila. što je i sasvim razumljivo. Ovo je treći dan od kako je on (sin etiop-skog kralja) na putu. bili su hrži od orla na nebu. Ali za Makedu je ovaj zavodnik upotrebio sve svoje umeće. .. p. 52). poglav-Ije 30). za čije mnogobrojne Ijubavnice je u. (Kebra negest. pogl. daruje je kraljevski .u etiopskoj verziji sabejske Bilkis zove .

da li iz starih predanja ili božanske inspiracije . u osmoj knjizi tvrdi daje svojim očima video ogromne ruine zamka Gumdan. bez žedi i gladi.. preko kojih se samo ovlaš prelazi! Či-njenica je.Kuran (34/15) zna da je Alah kralju Solomonu delegirao poslušne duho-ve: „! vetar je pod Solomonovom zapovesti.. a stanovnici Egipta pričali su im: pre nmogo vremena Ijudi iz Etiopije su prošli ovuda. medutim.nisu sagradili Solo-monovi radnici već . Za samojedan danprevalili biput za koji bi im inače trebalo tri meseca" Na ovaj način bi mogla da se objasni misteriozna poseta kralja kraljici svakih mesec dana..duhovi" Zamak Gumdan. To je moralo da se odigra oko 930 940. (Kebra negest. preko kojih se samo ovlaš prelazi! Či-njenica je.. Sasvim je svejed-no odakle potiću neobične informacije.. vozili su se u kolima kao andeli a bili su brži od orla ne nebu. tada bi moglo direktno ispred praga da se kopa! Arapski istorićar Al-Hamdani ostavio je za sobom više dela. bili su brži od orla na nebu.demona" i . poglavlje 58). . medutim. 52). koji mu je bio savremenik i koji je opisao ruine Gumdana pored Sanaae [14]: . Ovo je ti-eći dan od kako je on (sin etiop-skog kralja) na putu.1.. Bilo bi lepo kada bi Nemački arheološki in-stitut dobio dozvolu za vršenje iskopavanja. (Kebra negest..Kuran (34/15) zna daje Alah kralju Solomonu delegirao poslušne duho-ve: „! vetar je pod Solomonovom zapovesti. pogla-vlje 58).. prema Alahovoj volji. da su to velike knjige Ijudske istorije.. pronadeni nikakvi čvrsti dokazi. bez znoja i umo-ra. prema .. gradili su palate... Sasvimje svejed-no odakle potiću neobične mformacije. posle H. Njegova se izjava po-klapa sa izjavom njegovog avganistanskog kolege Biruni.Kola su jurila kao brod na moru kad ga podigne vetar i kao orao kada se lagano prepušta vetru— (Kebra negest.. 1 duhovi su u njegovom prisustvu morali da rade. Kada su kola utovarena više se nisu kretali po zemlju oni su sada lebdeli na ve-tru. velike kao ribnjaci" Svi staroarapski hroničari su jednoglasni u tome. Za njega su činili sve što god je poželeo. Pomoću So-lomonovih nebeskih kola put od tri meseca sveo se sa-mo najedan dan! Da li zamak može da nestane? Da li su možda i Biblija i Kuran samo orijentalne knjige bajki. drugi i treći zamak .. 1 duhovi su u njegovom prisustvu morali da rade. jedan od njih je navod-no grad ruina Baalbek. Kralj kao i svi koji su se povinovali njegovoj zapovesti leteli su u kolima bez ikakvih bolesti ili nedaća. kipove i vrčeve..imao sa kraljevstvom kraljice u Jemenu ne može se saznati: Salin i Gumdan..u da-našnjem Libanu . Zamak bi trebalo po-tražiti na istoku u danasnjoj Sanaai. prvu građevinu posle potopa [13] svi jemenolozi prihvataju kao nešto potpuno stvarno mada do dan-danas nisu.gebija" izgradio za kraljicu tri ogromna zamka.. Kakve je veze Baalbek .1.Da li zamak može da nestane? Da li su možda i Biblija i Kuran samo orijentalne knjige bajki. da je Solornon uz pomoć . .6 milijardi hrišćana prihvata sadržaj Bibli-je a 850 miliona muslimana Kuran.. da su to velike knjige Ijudske istorije.. da li iz starih predanja ili božanske inspiracije .6 milijardi hrišćana prihvata sadržaj Bibli-je a 850 miliona muslimana Kuran. pogl.tako je istaknuto . tamo gdeje danas citadela.

Himyar . Abd-Shams znači . gde još uvek mogu da se vide ruševine starog zamka. i time posle tornja u Babelu predstavlja najvišu. najstarijeg Nojevog sina". koji se u Starom za-vetu pominje kao Joktan. Al-Hamdani opisuje Marib kao . 1 danas se svaki turista divi viššespratnoj.jedna linija se pozivala na Ismailija ..druga na Kahtana.poklonici Sunca Kinanah . na-vodno izgraden od Sema.. i evo nas opet kod Sabejaca.poklopnik sazvežđa". Direktan potomak Kahtana bioje Abd-Shams. iz kojih proizilazi da je palata Gumdan visoka oko 200 m.poklonici Meseca . Arapi ga zovu Sheba. Arapski istoričari su ostavili jasne genealogije sa tačnim navodima ko od koga potiče. sagrađen odinah nakon potopa od Sema. kod ove tvrdnje su jednoglasni: . jer prostora je bilo napretek? Da li je građeno prema nacrtima za Marib i Gumdan? lako se možda arapski hroničari u nekim detaljima i ne slažu. staroj građevini..grad sa nebeskim tornjevima" [16]. U Jemenu je istraživao mnoge izvore... od podnožja planine Nikkum ili Lokkum. koji su se pokoravali kultu zvezda.Grad Sanaa se nalazi ispod visine pola 15° 21 min. koja su imala odgovarajućeg gospodara [18]: . pošto poreklo vode od Sema [17]. Nojevog najstarijeg sina. Mno-go generacija posle Sema Arapi su se podelili u dva plemena . u prevodu Sa-ba. Nama zapadnjacima nije mnogo poznato da su Arapi kao i Jevreji Semiti. U nekim slučajevima su arapska rodoslovlja preslikana direkt-no sa sazvežda. Zašto se zapravo u Je-menu gradilo u visinu.Sanaa je bio najstariji grad na svetu. Iz 70-tih godina našeg veka potiču podaci [15] itali-janskog arheologa i orijentaliste Gabriela Mandela. Da 11 su ove ge-nealogije bile tačne teško se može proveriti kao i tačnost starozavetnih lista potomaka. Gradevinu Kao i pre mnogo vremena na pijaci u Sanaai se i danas prodaju jatagani raznih kvaliteta i cena tu. Avra-movog sina .

nemirno tumara po vekovima i zem-Ijama a razni dogadaji i osobe o njoj pričaju na isti način.jos u 4. arapski istoričar Ibn-Wadih al-Ya'qubi [19] se potrudio da rastumači stare liste o poreklu: samo južnoarapska linija koja potiče od Qahtan/Jokatana navodi 31 dinastiju. prostorirna. čime je posle Solomonove meduvladavine ponovo uspostav-Ijena stara linija.. Legende vole čuda U toku mog već evo sada 30-togodišnjeg bavljenja narodnim legendama.932.sadrže ipak i neke istine.poklonici planete Merkur.. pre H. koji gaje podigao. ali je zato neosporno da su postojale od dav-nma. veku pre H. Na glinenim tablicama sačuvana je legenda o vavilonskom kralju Sargonu. Arapi međutim misle drugačije: Nakon Solomono-ve smrti navodno je vlast preuzeo Rehabeam i u car-stvu Sabe. ona voli čuda. On samje pričao da gaje majka stavi-la u tršćanu korpu premazanu smolom i reka ga je do-vela do čoveka Ajkkia. na kojoj je preživeo potop sa svojim Ijudima i životinjama. Svi narodi su dakle ostavili legende o potopu i svi su imali po nekog preživelogjunaka.preuzeo je carstvo Izrael. stavlja bebu u sitenu korpu. i svuda je to nahoče izraslo u vladara vrednog divljenja." U suštini se beskrajne liste sa imenima ne mogu proveriti. ipak može da dopuni njeno pisanje. Solomonovo carstvo podeljeno u dve carovine. Bergman (Bergmann) [20] rabinjevrejske zajedmce u Berlinu: .poklonici konstelacije zvezde Canopus Qays . koji je u sitenoj korpi plutao po Nilu dok ga nije spasila milosrdna ćerkajednog faraona. premazuje smolom i ostavlja na reci.u svojim molitvama obraćali su se pet zvezda u Taurusu Lakhm i Jadham . ali . Kuriti i Sargon su živeli u različitim vre-menima i na drugim. lakoje legenda u suprotnosti sa istorijom. Da su u legendam. prema Bibliji.tako reci kao be-letristički pratilac prave istorije . Nakon toga je. pre H. Prerna tim listama kralj Solomon je oku-pirao presto Sabe punih 350 godina. Mojsije. Čisto ludilo! Stari zavet Solomonu pripisuje solidno vreme vladavine od 960 . a Jerobeam 1 .Misam . Nekadaje.a da-tumi i imena ličnosti retko kad tačni." . Pre 70 godina pisao je dr J. Dobri čovek Adhirata vadi dete iz vode.poklonici Jupitera Tayy . napisan 2000. Prethodnik Utna-pištima je još stariji Ciusudra. u pratnji nećaka kraljice od Sabe. medutim. neko ostavio tek rođeno dete u korpi. dokazuju i dva . Plašeći se srarnote... Svakome je naravno poznata dirljiva priča o malom dečaku Mojsiju.devica Kunti očekujfi dete od Boga Sun-ca. samo se tamo biblijski Noje zove Utnapištim i priču priča u prvom licu ali sa istom suštinom. Mada nije sve izmišljeno u legendama. U indijskom epu Mahabharati . postalo mi je jasno da legende obiluju preterivanjima i čudima. U 9. veku posle H. i skida sve sa njega. bio je bestseler .Legenda se ne podudara sa istorijskim izvorima. g. Solornonov sm Rehabeam je vladao carstvom Jude. mašta naroda ne nastaje ni iz čega već se nadovezu-je na stvarne dogadaje i žive osobe..klasična primera": Prema biblijskom opisu potopa Noje je sagradio barku. Isti dogadaj opisuje i mnogo stariji su-merski ep o Gilgamešu. navodno je vladala 3500 godina.Solomonov službenik .poklonici pasije zvezde Sirius Asad .

Pošto su sastavljači Biblije bili veoma mudri.novi pripove-dači dodaju svoje j'anake". Ispred sebe koplje sa zastavicom i kožni tobolac sa strelama. a zove se Kitab al-Asnam.. obožavali su one idole koje je Nojev narod negovao na osnovu nasledenog sećanja na njih" ... u ime svemilostivog. a u prevodu: Knjiga o idolima. ali legendaje tačna. Pošto je Alah u svojim kaznama bio nemilosrdan.. jednog od Adamovih sinova.. kako .Knjiga idola" sadrži priču sa osvrtom na prve ]jude. Zapovedi da mu se donese knjiga znamenja. i počeše da mu čifcaju iz nje: . gde su mu služili Himjari * i njegovi susedi. postoji. Arapska i jevrejska se predanja za-snivaju na starijem materijalu kojem . ne fcreba se čuditi što islamski učenjaci u vreme osnivanja islama skoro nisu imali hrabrosti da pomenu stara predanja. Obožavali su idole i okrenuli su se re-ligioznom ponašanju naroda pre njih. koji su bili predmeti obožavanja još u Nojevo vreme.Nasr".pravim događajiina i živim osobama".. Za pojasom je imao mač a na ramenu luk.Knjizi idola" stoji: Nasr je postavljen na jednom mestu zemlje Saba zvanom Balha.gde su sačuvana po imenima i podacima o vremenu ..verovanje u jednog Boga .U Alahovo ime. hronika. 1) potvrđujft da su korišćeni stariji izvori: . zatim potop odvlači kipove sve do obala mesta Giddae... žitelji ove nizije ih pronalaze i otada poštuju kipove bogova.Knjiga znainenja" ne sadrži ništa drugo do predanja! Prelaskom na jevrejski monoteizam . Jaghut. evo citiraćemo tu Božiju reč. te tako napuniše Meku i isteraše Amalekitej-ce pošto im je Meka postala tesna. Isto se zbiva kasnije kada su ambasadori hrišćanstva ispunjavali svoju misiju u centralnoj Americi.. da narodu ne bi uskratili vezu sa njihovim precima. Sowa. koja u knjizi o Esteri (6... tačno su ih opisali i podelili plemenima. Zaista su na tlu sabejskog carstva pronadeni himjarski natpisi sa ime-nom .).Zašto su bogovi izbrisani Solomcm i kraljica od Sabe pojavljuju se u sasvim legendarnoj materiji povezanoj sa .. Treba shvatiti kao čudo. To ih je dovelo do toga da su obožavali ono što im se dopadalo. napravi-li su 5 božijih kipova. Medu njima dode do borbe i neprijateljstva. . 0 Waddu piSe: .Te noći kralj nije mogao da spava..imaju veze sa realnošću. Ja-'uk i Naer. da je Ismail Ibrahimov sin (neka ih Bog oboje blagosilja) živeo u Meki gde su mu rodena i mnoga deca. Šeik Abu'l-Husain al-Mubarak b. tada su iskorenili sve stare no-madske kultove a samo novo je postajalo važeće i ispravno dokje sfcaro bilo nevažeće i pogrešno. poda-tak o tome na kom prostoru je obožavano ime Nasr. Deca Seta.Wadd je bio kip muškarca najviših od svih muSka-raca. Bilo kako bilo. te jedan deo otera drugi. Ahmad as-Sairafl izveštava nas. Na njemu su bile dve odore. jer na svim geografskim širinania i dužiiiama hroničari potajno beleže legende i fcmie ostaju sačuvane za potomstvo.iz predanjaje izbrisano sve štoje imalo bilo kakve veze sa ranijim bogovima i idolima. Dakle. upalimo malo svetlo da bismo spoznali. [21] U jednoj sekvenci sa imenima i datumima al-Kalbi se potrudio da u predanju naslutim i trunku istine: ...Bolje je zapaliti malo svetlo nego kleti veliku ta-mu" kaže filozof Konfučije (551-479. Isfca estetska operacija izvršena je i u Islamu arap-skog sveta: Muhamedje prognao idolopoklonstvo sta-rog doba iz predislamskog vremena tako jezivim pretnjama da ranija predanja retko kad . Jedno takvo šti-vo napisaoje i Ibn alKalbi. Wadd. 'Abd al-Gabbar b." Ovo sasvim sigurno nisu bile izmišljotme orijental-nih pripovedača bajki.. Ako bi ovu tvrdnju osporili tezom da Biblija nije legenda već sadrži Božiju reč. dokjaslušam.. stavljali su nova semitska imena na mesta iz starog predanja i novom jedmom Bogu su pripisivali nepojmljive dogadaje iz sveta bogova. pre H. Na primer u .

onaj sa dva roga". već se krije u njenoj sušti-ni.. Odavno postoji legenda o egipafcskom nayodnom pripovedaču Bahr-Bćla-Ma. a štaje sam doživeo? To bi bila suStina predanja u kojoj nailazimo uvek na nova iznenadesnja.). Ali kroz koje naočari treba posmatrafci prošlost? Poznajem naućnike koji bi najradije sve le-gende prepustili pseudonaučnoj lomači i isključivo se držali autentičnih istoryskih Čiivenića. u svojoj analizi južnoarapskih božanstava [22]: «Upravo ovde otvorenasu vrata za razne špekula-cije.sledio je dalje svoj put dok rrje stigao do mesta izmedu dve planine gde je pronašao narod koji iHje razumeo mti jedan jezik.. pre n. iz Korana . Nikom nije bilo poznato ko je bio taj ^tajni gospodm D. Da. Sve to je svrstavano u glu-post. o velikim rekama u Sahari. koje pdnekada kao grom iz vedra neba menjaju negovanu naučnu oblast. Da U protivnik legendi želi da ospori da su legende micijatori za arheološka iskopavanja? (štunan..neke vrste auto-karte do naselja preistorijskih naroda [23]. kako kaže arapska poslovica.. samo do trenutka kada na svetlost dana stupaju natpisi. trajnije su od mumija iz čijih su se živih usta ne-kada prenosila predanja. na čuim obalamaje sVojevremeno živela visokorazvijena kultura. navodno širun od Nila. Novembra 1982. . poreklom iz zeirdje Arapa. fatamorganu i narodne izrnišljotine.. ».Istina" koju treba utvrditi se ne nalazi u kitnjastim ukrasima priče. Da bismo pronašli neki trag. Američki arheo-log Vens Hajns (Vance Haynes) smatra da postoji mo-gućnost sastavljanja . a na* . Ova vrsta ..legendarne" istme. evakako po-stoje .znanja"opstaje.Kolumbija" potvrduje tačnost legende uz pomoć spe-cijalne radarske opreme." Legende su žilavije od kože. Jedna škola u kojoj se obučavaju tuinači Korangi u i'yemu Cak vidi Aleksandra Velikog (336-323.SchUemann). potrebno je da kom-pas podesimo na sledeća pitanja: šta pripovedač zapravo želi da kaže? Šta mu je poznato samo po čuve-nju. Tajanstveni gospodin D. godine američki vasionski brod .." AM on se ipak nekako sporazumeo sa njima. medutim.istorijski potvrdenim" u tre-nutku opšteg iznenadenja ipak u pomoć moramo pozvati te proklete legende. U Koranu (Sure 18-84) postoji priča o moćnom Dulkarnajnu. dok jed-na druga pretpostavlja da bi njegovo im® moglo da se prevede na ." Vasionski brod Kolumbija potvrđuje legendu «Iskustvo su naočari razuma". i verovatno zato ne postoji niti jedna druga oblast nauke čiji predstavnici su od davnina bili ta-ko neprijateljski raspoloženi jedni prema drugima. inaće odlićan poznavaiac Jemena.Neprijatno za onu vrstu učenjaka koji u legendaraa vide samo neku vrstu naučne fantastike. Možda je to neko biće iz basne. kao po pitanju starejužne Arabije. Strani gospodin D. Pod peskom Sahare postoja-le su rečne doline širine do 15 km. To što se haziva . iz Korana Koran je kao i Stari zavet rudnik tajanstvenih sa-opštenja. Probnim bušenjem od samo nekoliko metara ispod saharskog peska počelo bi izbacivanje rećnog šljunka. statue i jgradevine za koje do tada nisu postojali nikakvi istor^ski potvrdeni tragovi.. Tako misli u Verner Dam (Werner Dam).

Misteriozni gospo-din D. neki decak me je netremiće gledao1 staklastim očima i punih ustiju. slio. je odgovorio: . preko pijace. i sagradiću postojan.... Pružao mije nekakvo zeleno lišće.Ruine Obne nisu ruine grada kakav sam ja zami-. Vreme kata . gde nema pouzdanih podataka o gospodinu'D.uškarci na podu BU imali puna ista. pred otvbrenim dućanom. njih potvrđuje jemenski nfliičnik AlHamdam*. kao što je žvaću Iiidiosi u Peruu i Boliviji. Tako sam barem pročitao. u svojoj knjizi . Mesto Bainun je u." Al-Hamdani gradnju tunela pripisuje jednom od himjarskih kraljeva. Taksistije otekao obraz. Sana. Solomonovi . U jed-nbm sokaku.. lako se tvrdnje iz ovog predanja ne mogu vremenski odrediti. ali na vratima je •bila okačena tabla . Određe-nje tog zidajasnoje već po njegovom mestu.. zid izmedu njih i vas.. umro u zatvoru u Sani. probio ju je jedan od himjarskih kraljeva. već nekog zida koji ide popreko kroz dolinu i • zatim nestaje preko ne baš strmog brda.o predanja. Svuda naokolo su čučali Ijudi. U potrazi za tunelom u Bainunu Ako bukvalno tumačim. a navodno i ostaci tunela. služio je isključivo za sprečavanje pristupa do Vabi riadšara i Hadramauta.. bilo je sasvim suprotno. e.. Posmatrao sam mu li-ce ne bih li zapažio kako se grCi od bbla. posle n..julil843: .Putovanje u Hadramaut" pod datumom 16. požurio sam. himjarsko vreme bilo jedno od centara u kraljevstvu. ali ne i sa-mog tunela.0pis arapskog poluostrva^' [25]: «Probijena je i planina Bainun..Samo budite čvrsto uz mene. Želeo sam da vidim Bai-nun.." Putnik-istraživač Adolffon Vrede ovimje potvrdio suštinu legende iz Korana.Demoni" su osim tri zamka za kraljicu od Sabe sa-gradili kod sela Bainun u Jemenu i tunel na vrhu pla-nine. Po-mislio sam: ovaj čovek treba da ode kod zubara da mu izvadijedan od onih crtiih zuba. kojije 945. Dopremite mi velike komade gvožda kako bih ispunio prostor iz-medu dva planinska zida". Predosetio sam šansu da na licu mesta proverim istinitost legende. S vremena na vreme u usta bi stavio nešto zeleno. Medutim. ali na žalost zaboravio je da nave-de njegovo ime... U 14 sati zau-stavili smo se ispred turist-biroa. Toliko o Koranu. bilo mi gaje žao. Ostavljam naučnicima da i" odrede tačan dafcum izgradnje ovog zida. Odvezao sam se do turist-biroa gde se dobija-ju vize. Rrenuo sam gradom. što bi zatiffl dugo žvakao. pa čak ni o tome gdeje sagraden taj zid. skoro veseo. Potražio sam sliku tunela. Bili su to listovi ko-ke.ZATVORENO". Naučna fantastika? Adolf fon Vrede (Adolph von Wrede) [24] beleži u svojoj knjizi . kako bi do oblasti Bainuna usmerio vodeni tok sa planine. a m.rod mu se požalio na ratnike koji su opustošili zemlju-i pitali ga da li bi on mogao da sagradi zid izmedu miroljubivih i ratobornih plemena. 1 danas se mogu videti delovi starog kraljevskog zamka. njegov izraz lica bio je opušten.. mada sam u Di Montovom vodiču [26] pronašao crno-belu fotografiju irigacionog kanala iz himjarskog vremena.

. tada se narod predaje uživanju ka-ta". ali Jemenac je naziva eliksirom života. Uživanje u katu rasprostranjeno je u celom narodu.Svakog dana između 13 i 17 sati zamire svaki javni i službeni život.Prelistao sam vodič . koji je u Sani dpspeo u zatvor: . ovde tako sveto čuvano kao na primer na Zapadu vreme za popodnevni ćaj. Kat je za život južnog Arapina tako neophodan kao i Koran. . To je droga.Poliglot" i pročitao sledeće: . jer je to vre-me kata. To što se ovde zbiva nije u trendu naše narkoman-ske •ere.0ko pet sati obično bi se svi okupili... Klima i nadmorska visina zahtevaju da se napravi predah. Još pre pedeset godma pisao je putnik-istraživač Hans Helfric (Helfritz) [27].

natapa se pljuvačkom. isisava i stahio osvežava novim listovima. oči staklaste i u stanju ekstaze treba da mu po-mogne da jasnije razmiSlja.tako barem kažu .. Ovaj zeleniš se sažvaće i spretnošću jezika i žvakanja oblikuje uja-je.muškarci. svije poštuju. moram da napomenem da od kata ne nasta-je mamurluk . Prema mom iskustvu.i ne otupljuju čula. Domoroci ovu drogu nazivaju u šali jemenski viski"." Kat je ona droga od koje Jemenac postaje roiro-• Ijubiv. žene i decabez izuzetka. nijedan dobar posao se ne bi sklopio bez kata. Devedeset posto stanovništva . za uživanje u viskiju nije po-trebno toliko vremena da bi se došlo do .dakle skoro svi osim novorodenčadi -opuštaju se svakog dana za vreme kata.vrhunca" Medutim. premešta se sa jedne strane na drugu. Slike na desnoj strani: Od Ijupkog zbuna kata do Usta: Bi^ka sa obmaryujućim dejstvom .

to je skupa droga. . Prema procenama stručnjaka za po-Ijoprivredu. Jemence dnevno uživanje ove droga košta okruglo milijardu švajcarskih franaka godišnje.

Ponosni vlasnik vozila obratio se službeniku iz turist-biroa sa bujicom reči. dodajuci sveže listove. Osetio sam ubrzan puls i prijatan osećaj koji se penje do glave. Za sve one koji se zanimaju za farmaciju. vozač i vodič ukoliko još danas sklopim ugovor sa vlasnikom kola.. po zanimanju hemičarem... osiguranjem. te sam se sa sve više novih argumenata zalagao za apso-lutno bezbedno vozilo i vodiča sa obaveznim znanjem engleskog jezika. Nakon testiranja od samo tri rečenice. iako bi korisnije bile za hranu ili kafu . Ralfme upita: . seli smo i poćeli hrabro da žvaćemo. gde je ulogu prevodioca imao službenik turist-biroa. U Saudijskoj Arabiji je uživanje kata strogo kažnjivo.Kuda biste želeli da idete? . Ćovek je žvakao i nemo nie posma-trao. jerje na peškiru ostao žućkasti trag.koja u Jemenu inaće odlićno uspeva.. Ralf ga je zapečatio u plastičnom su-du. sličan siro-vom spanaću sa lorberovim listom. Prvo smo oprali listove. istovremeno i sreća i katastrofa. Pre odlaska smo kupili još jedan svežanj kata.vodiča". Jemenac mi nazva dobro veče i žvaćući kat slušao je šta imam da mu kažem. sajasno odštampanim nazivom. vozač i vodič!" Secajući se . dokje službenik samo blagonaklono ćutao.Da li ste gladni? .Za Jemence je ova trava. cathinon (a aminopropiophenon). a nije razumeo niti jednu reč engleskog. četrdeset drugih alkaloida. U svim susednim zemljama postoji zabrana uvoza. ne rekavši ništa. Kao što smo videli kod drugih. što poklanja blaženstvo.To vam neće ništa pomoći. Kada je došlo vreme većere bili smo siti. ali hva-Ijeno prosvetljenje je izostalo. Dragocene korisne površine zasadene su katom. da bi me odveo do vlasnika vozila. osim narovno arapskog. ispostavilo se na kraju da sam ja na engleskom sastavio sledeći ugovor: Sutra ujutru u 6 satijedno terensko vozilo u besprekornom stanju. što znači da počinje procedura dugog pregovaranja. francuskog. bilo mi je jasno da ponosni vodič ne govori ni reč en-gleskog jezika. Kupio sam jedan svežanj i sa mojim saradnikom Ral-fom. vozač sa zadenutmi jataganom i vodič sa kravatom.. da bi me nakon dužeg dijaloga obavestio da bi vlasnik kola. . ostao je masno-gorki ukus. Viza za Bainun je danas isparila u magli od kata. Uz arapsko kašnjenje pojavljuje se posada pred hotelom.Kartu sam kupio u Narodnom muzeju". ali i to je blago rečeno. ali od ovog pokušaja smo utonuli u du-bok san iz kojeg smo se probudili sledećeg dana bez glavobolje ili nekih drugih tegoba. Sa flašom kisele vode pri ruci. otišao u hotel na jed-nu seansu kata. Verovatno jedan svežanj kata nije bio dovoljan da se prodre do osvet-Ijenih poljana. evo rezultata: CgHisNO. zbog čegaje u meni nastala orijentalna govorljivost. kao i razna druga he-mijska jedinjenja. koji nas je pratio za Marib.Šta želite u Bainunu?". Lišće se ubrzo raspalo. rekao sam i pokazao na Bainun. pitao je sledećeg dana službenik u . pitao me je Ijubazni službenik. Ukus je bio odvratan. pred hotelom sa vozačem i vodičem koji govori engle-ski jezik. i obećao da će sledećeg dana u šest sati ujutru pred mojim hotelom biti kola. Oko 19 sati javio se službenik u hotel. španskog ili holandskogjezika. preklinjao sam ovog službenika da ovaj put fco bude vodič sa znanjem engleskog ili barem nemačkog. Kat se izvozi samo u malim količinama. . . koji takode uopšte ne govori engleski.Ništa!"Očekujući neko dejstvo nastavili smo sa žvakanjem.Želim da vidim tunel izgraden od himjarskih kra-Ijeva ili Solomonovih demona". Službenikje pokazao razumeva-nje za moju želju. Ponudili su mi stolicu i crni vrud ćaj. sa lepim listovima..Da li znate gde se nalazi Bainun?".. . benzinom i bakSišem: 200 US $ dnevno. dva člana posade. i služi za proizvodnju lekova. bio spreman da sa mnom sklopi ugovor. U pravoj igri pitanja i odgovara. Ugovorna cena za kola. da bi ovu čudotvornu drogu kod kuće detaljno analizirao. Vama treba terensko vozilo. 7. verovatno je već i to bilo pogrešno.0seća§ li ti nešto?" . i mi smo to klupče premeštali po ustima. Odgovorio mu je isto tako nerazum-Ijivo. kao ni nekog drugog jezika. U ruci je držao karton sa pitanjima na engleskom: Kako ste? .Turist korporejšn" ...30 sati.

Rusi nisu daleko: Imamu su predložili projekat za cestu. Uspeli su da prebrode visinske razlike do 3000 m. . kojom bi se po-vezali Al-Hudajdan i Taiz. Predložili su projekat za drugu cestu: od Sane za Damar i Taiz. Navodno su se Rusi držali manje diplo-matski od Kineza." Kada Kinezi negde nešto grade. Kineski inženjeri su napravili veliki poduhvat.. Kre-nuli smo..crvenih" kilometara ceste ni Amerikanci nisu hteli da ispadnu škrti. kao da su preko norii ofarbani. Rudolffon Ror: .godini velikog skoka" u Kini. Kinezi su se i u Jemenu pripremali za veliki skok: Kao projekat za pomoć razvoja izgradili su cestu od lučkog grada Al-Hudajdana na Crvenom moru do Sane.Sada nije imalo svrhe otkazati čitav poduhvat. Taj plan je realizovan od 1966-1969. lako opterećem problemima n svojoj zemlji." Pa dobro.Kinezi u četvoro-godišnjein toku gradnje nikada nisu pokušali da izvrše direktan uticaj na politička zbivanja u zemlji. Sa čudenjem beleži Rudolffon Ror da . Vožnja po neobičnoj cesti Vozili smo se po prvoklasnom asfaltiranom putu od Sane premajugu. svetlele su obojene kuće sa belo uokvirenim prozorima. Sana se presijavala u difu-znom svetlu.. u . Kinezi su ovaj džinovski poduhvat sproveli kroz uzavrelu pustinju i preko visokih planina. Kod toliko . Cestaje duga 240 km. Sunce je izašlo. pili su dosta ali to sigurno nije bio jemenski čaj" i mešali su se gde god su stigli.. tvrdoglavo i temelj-no. Setio sam se priče o njoj. Moj zemljak dr Hajnc Rudolf fon Ror (Heinz Rudolf von Rohr) pribeležio je u izuzetnoj kiyizi sa slikama sledeće [28]: 1958.Govori se da su ra-do nastupali kao gospodari.

.

bez ikakvih putokaza i bez podatka o pređenoj kilome-traži bili bismo beznadežno izgubljeni. pokazao sam mu auto-kartu i me-sto gde je pisalo BAINUN. da ne bih od muke eksplodirao.kašljuca".? Ni domoroci nisu mogli da nam poinognu Pitao nasje gde se nalazi Bainun! Duboko sam uzdah-nuo. da je ipak on nas trebalo da odvede do Bainuna. Inš-Alah. postinja i plantaže kata kao i naoružana ulična kon-trola. Da uas duž puta ne prate električni dalekovodi. Nakon 60 km nailazimo na grad Mabar. odgovorio sam što sam mirnije mogao. Bainun se nalazi bilo gde Okolina na periferiji Sane sa planinama i pianin-skim gnezdiiTia podsetila me je na jedan deo puta iz-medu Lime u Ice u Peruu. mogao sam. Sarno namje nestao benzin. zatini opet ugar i pustinja. lupio sam vozača po ramenu i dirigent-skim pokretom za pijanisimo posle 29 km usporio je. Naš vodič je imao ćudnu ideju. nije. da ih uveriin kako 30 km istoćno od Damara moramo pronaci cesfcu prema severu.erikanci su velikim delom već bili trasirali cestu. tačno . moglo bismo da zaboravimo da postoji bilo kakva cmlizacija i imali bismo osećaj da se nalazimo na netaknutom tlu. Tvrdogla-vi vozač nije napunio rezervoar. Stalno je nešto brbljao sa vozačem. Izgleda da samo samo ja bio uveren u ispravnost naše rute i zato sam mu rukom pokazao da vozi pravo. Početkom 70-tih godina završili su posao koji su za-počeli Afnerikanci. izgovorenu o obliku pitanja na arapsko-engleskom ili englesko-arapskom: Kako da nađemo tunel u Bainunu.Jednom prilikom je došlo do političkih rasprava. Kao što je Du-Mon-tov vodič tvrdio. Na kompasu smo utvrdili sever. nakon samo 80 predenih km jedva smo stigli do benzinske pumpe.. Opremljen sa nekoliko fotografija iz Du-Montovog vodiča. kada su napustili Jemen. koji je na moju nesreću stalno držao volan samjednuin rukom a drugomjo prelazio preko jataga-na. Am. ugareua zemlja. Zatim su došli Nenici. ovaj elegantni vodič sa zeleno-žutom kravatom očigledno nije ništa shvatao jer sam po njegovom praznom pogledu zak-Ijučio da je on nepismen. Kvar? Ne. Medutim. inače uobičajena slika u Jernenu. Polja. Pogledao sam na tahometar. Negde pred Damarom je motor počeo da .

se sa jedni'm zeniljakoni. Nema šta. Poslednji po-datak. opet uzbrdo. Pod miškomje nosio karabin iz li svetskog rafca: sa za-raslog lica piljila su dva crna oka. dok je naoružanom čoveku izgleda bilo najzabav-nije. Na poljima smo videli muškarce i žene u poslu. oko glave je nosio obmotanu belu maramu. i zlatnim nitima.nije baš lepo što to kažem. Kola su stenjala uzbrdo prema beskrajnom platou sa crnim vulkanskim stenama kao smola i sa zidinama od istog materijala. do Bainuna se dolazi nakon otprilike vožnje od jednog sata između planina Džebel-Izbil i Džebel DuRakam.nakon 30 prevaljenib. Od sada više ni karba nije mogla da nam pomogne. napravio je skicu planine sa ulaskom u tunel. Vozili smo se još dalje. Naoružani je gimđao: .. mar-kantan. Po izrazima njihovih lica bilo je odgledno da im Bainun apsolufcno ništa ne znači. Vozili smo se skoro sat i po kroz dine i kamenje. Deci bi ovaj jezik slika bio razumljiv.Bainun! Bainun?". Pokušao sam da se umešam u vrlo živ razgovor ovih muškaraca: . Čovek sa kravatom bio je glup .. Energično sam vozaću stavio ruku na rame. Oko strukaje imao obavijen pojas sa mecima. Gde smo rni to? U peščanoj i kamenoj pustmji. Ralfje nacrtao ruševine zamka na bloku za beleške. ponavljao sam.u i nevoljno se nputio prenia njima. ilije shvatio najkraci od svih medunarodnih znakova. Skupio sam pesak na jednu gonailu i izbušio rupu.Hej! Bainun?" Naoružani čovek mije pokazao svoje pokvarene zu-be i u nešto ubedivao zemljake. ali zaustavio je kola. Sunce je nakon daljeg sata postiglo svoj zenit i negde tada sam mogao da ponaislim kako su oni barem ori-jentaciono shvatili kuda smo mi to krenuli. i naredio mu .STOP". nakon četvrt sata vrafcili su. . Cui bono? Kome to koristi? Bilo je to pametno Ciceronovo pitanje. na nas uopšte nisu obraćali pažnju. Iz glinene kolibe vra-tili su se sa snopom kata. čovek sa ogronmim cipelama. objasnio sam vodiču da ih upita za Bai-nun. Izasli smo. km ugle-dali smo pistu. Taj je čovek imao najveci i najlepši jatagan koji sam video u Jemenu. Bio bi 1. Vratili smo se u kola i nastavili put. Vreme kataje stiglo! .ili su to bili sarno šai 'eni staklid? Korice su bile od posre-brenog lima a široki kaiš ukrašen srebrnirn. Čim smo stigli do kraja visoravni. gledali su u nas.levo pravac sever. Drška od roga bila je ukrašena dragim kamenjem . ali to je sve što mogu o njegovoj inteligenciji da zaključim. koje s"u se presijavale na kontrasvetlu sunca. jer pustinjske piste nikako nisu mogle da budu ubeležene na njoj. Vozaču je bilo svejedno kuda nas je vo-zio. Ovaj arapski muški trio sede u naša kola. Preostalo namje samo da nagadamo i da se uzdamo u sreću. Ne shvatajući o čemu se radi.. pravo ka pustmji.. tačnije dve fcrake u pesku . Trioje nestao bez reči. U daljim su se nazirale siluete planina. ujednoj dolini sa zelemm njivaina uzdizale su se glinene kolibe. Vozač je imao neki predosećaj: "krenuo je prema dvospratnoj kuci u vrtu kata i nagovarao je vodiča da pode sa njim: nestadoše obojica. popravio je kravat. Možda sii to na&e iz vodiča. ali na žalost ne i našim pratiocima. ali sa odredenim ciljem. Vodič nam je obećao da nas od Bainuna deli samo još jedan sat. ćiji su vrhovi preko ramena padali na svetloplavu dugu košulju. gde nije bilo ni žlve duše.Bainun!" i sa cevi karabinaje pokazivao na rmne nekog zamka. Ne znam da li je bila slučajnost.0 dragocen podatak da pianine na svojim vrhovima imaju svetleće natpise sa imenima. stenovite krivi-ne su nas vodile nizbrdo a drugi put optički se skoro nije razlikovao.

.

Austrijski orijentalista David Hajnrih Mi-ler (David Hemrich Muller. a njihov vladarje nekoć opustošio cell svet". koji su i sami bili vla-stodršci ivladaoci.Teško onom ko Bainun vidi u ruševinama. opu-stošene i prazne njegove građevine od tesanika. Međutim.Konačno na cilju: Zamak u Bainunu U Cast naših pratioca treba red da su po ustima premeštali loptice kata. prkosni kao orlova gnezda na gru-bim planinama." To što smo videli bile su ruševine palata. Iz daleka sve to podseća na naše srednjovekovne zamkove u Evropi." .e . koji su bili sastavljeni u slavu zamka [30]..utvrđenjima genija. ili geniji bili su čarobnjaci! Potvrda za to su ruine sa brušenim giađevinskim elementima teškim nokoliko tona. malo nasuprot ogromUseh u tunel Bainuna: dole grube stpne. „! Bainun i Salhin sada su samo ruševine.. sagraden za vreme kralja Solo-mona" [29]. gore poltrane plof'.Lisice su sada stanovnici palata. Pesnik Alkamaje zabeležio. osedelijoš zavreme svoje mod.. 1846-1912)..Demona". za kraljicu od Sabe. doneo je staroarapske stihove sa sobom. to sio je fcamo nastalo u velikoj je suprotnosti sa ovim. Ili pretnja: . Ti . Moćni zamak je navodno pripadao . sagrađenih od Solomonovih . ali ipak su nas odveli preko prirodne kamene rampe do zamka u Baimmu' tamo su imali dovoljno vreinena da uz žvakanje pronađu zadovoljstvo. njihovu zaštitu su nekada tražili podanici..demoni".

.

. Sa našim pratiocima nastavili smo ovu već pomalo dosadnu igru sporazumevanja. već tunel iz legende. niti od ulaska. Uskoro smo došli do tog mesta. Starac je odmah shvatio o čemu se radi.Levo: Iznad ulaza u tunel: ogromni monolit Dcsno: Naš kralj-zaštitnik od Bainuna nom. Tako smo Ralf i ja okačili karnere oko ramena i krenuli peške .. Kada smo se po-novo spustili..desno i levo od stene . tako da su točkovi vozili po sa-moj ivici po levoj stram. Da u rneduvremenu nismo saznali da od kata pogled postaje oštriji. Gornji usek . Pred nama gor-nja trecina planine . žičarama ili drugim uredajima za dizanje je podignut fceret na ove visine? Izmedu podnožja i vrha brda visinska razlika iznosi 200 metara. ne veruje u . kad u daljini naš pogled uhvati stenoviti zid sa neprirodnim usekom.kanal" kojije vodio do njega. pažljivo ga pridržavajući.demone" ili genije. lako na njoj nije bio tunel. slobo-dan sam da dam svoju procenu ovog kamenja: donji monoliti teški su najmanje 20 tona! Kakvaje to tehni-ka što je omogucila ovakvu izgradnju? Kakvim dizali-cama. Nakon izvesnog vremena vratio se sa nekim starcem. veoma bismo se uplašili kojom je brzinom vozač krenuo nizbrdo: kozija staza na rubu strmog zida.bio je . Opet sam od sitnog • kamenja napravio brdašce i gurnuo prufcić pokaaujući prema brdu.. Naoružani čovek pokazivao je karabinom prema vrhu brda i pri tom mahao glavom. Zašto bih sada stvarao još veću napetost? Ništa se nije dogodilo. na neku nevidljivu tačku. Dakle. Kola su taman obišla brdo.kozijim" stazama do vrha. Ćudili smo se. kolima ni-smo mogli do tamo. Klimnuo je glavom i nestao u otvoru ruine. inače ne bih se-deo sada za svojim pisaćim stolom. video se . tvrdava nije bila cilj mog istraživanja. Ako ne-ko. i da smiruje. naoružanom čoveku sam pokazao foto-kopiju koju sam poneo od kuće. posebno sa visoravni u Peruu i Boliviji.presečana" od demona. kao ni ja. U njegovim očima sa ledenim sjajem primetio sam blesak. Ali. mirno je govorio sa zemljacima pokazu-juci rukom prema dolini. Monoliti su redani jedan na drugi! Na osnovu iz-vesnog iskustva koje sam stekao na drugim krajevima planete. Ništa od tunela. ipak treba priznati da su geniji ovde umeSali svoje prste.

jerje ponosno želeo da pokaže ka-ko je dobar strelac. Na ovoj strani ni traga od kanala ili nasipa.46 m. Daleko levo dole u dolini pozdravljale su nas ruine Bainuna. poste-peno se penjući više i više.pored kosine premajugu. Zato: kanal i tunel. Stručnjaci iz Nemačkog arheo-loškog instituta zastupaju mišljenje daje kroz ovaj ka-nal . Impre-sivno. i uz smešak ga zamolio da mi da karabin.vremenom odvo-jile.ravan.hrabro kao saveznik . dužina mu je iznosila 160 m. stalno nas je prekidao u poslu. Dok smo se bavili merenjem i slikanjem. . Jemenski Viljem Tel se začudio i zapucao u drugom pravcu.37 m i visinu od 3. Ciljao sam u mali toranj od tri kamena. Mereno koracima. Ne vidimo nikakve slivnike.kao gore . Na kraju ove streljačke utakmice pozirao je za slikanje. tamna rupa. dok su iz tunela grmele salve našeg pratioca. Ali ja ipak ne mogu da verujem daje ceo ovaj projekat sa-graden samo kao predimenzionirani vodovod. samo ova interpretacija nije dovoljna. Baš kao da ni-je isklesan iz ovog masiva. Na drugom kraju nije se nazi-rala nikakva svetlostjerje tunel blago zavijao u desnu stranu. Na zapadn. Krenuli smo u tunel. nakon čega sam ja istupio . nekoliko metara iznad zemlje. začusmo strahovitu detonaciju. gornjije .. 48 m. Izvadili smo metre za merenje: na istočnom ulazu izmerili smo širinu od 3. prislonili smo se uz zid. Pošto odbijeni metak o tvrdu stenu može biti neprijatan kao i direktan pogodak. već kao daje ubačen. Voda iz povremenih provala oblaka za vreme kišnih perioda nije tek tako tekla kroz ovaj tunel u kanal.prema strelcu. Na kraju klanca tunel.. pucao je u mračni tunel. iznad ulaza ispolirani ogrorrmi monolit čistih ivica.bio razoren. a donja polovina od grubog kamena stvarala je utisak kao da su se ravne ploče . Tunel je napuštao stenu na zapadnoj strani.92 m a širina 3.hvala Alahu . Na zapadnoj strani tunel izbija nekollko metara iznad zemlje. Medutim. Na širem delu meri 2. Po-gnuli smo se i ustanovili da ta pucnjava nije bila upe-rena protiv nas. Takozvani kanal počinje na istočnoj strani. te da je sprovedena kroz tunel do zapadnih polja u Vadi alGalahimu" [31]. podizali su se dimni oblaci..94 m a na užem 2. tamo gde je usek u stenu .proticala kišrdca sa kosine.03 m. Očigledno je onom naoružanom čoveku iz naše pratnje kat udario u glavu. bila je potrebna dodatna voda iz susedne doline. Pošto voda sakupljena u zapadnoj dolini navodno-nije bila dovoljna za navodnjavanje njiva.om izlazu visina je bila 5.

i likovi koji se više puta pojavljuju. Zar nakon jakih kiša u kanal ne bi oticao pofcok kroz tunel. rnora da je bio svuda prisutan i ostavio znatne tragove.Ako arheolozi polaze od toga da je voda sa istočne kosine trebalo da se prihvati u kanal. Kanal i tunel su netaknuti..94 metru a na najužem 2. Nešto jeste. javlja se samo u legendama o svecima. posebno kada se izliva sa visine od 10 metara! Izgleda da je nešto promaklo arheolozima u njihovoj tvrdnji. jer se i danas u dolini Bainuna Ijudi bave poljoprivredom. nestaje. nastaje protivrečnost. ali tako ili ovako. Ovde se ne radi o zatvorenom kubetu kraj kojegje voda sa strane oticala. Medutim. emu ovaj gi • gantski poduhvat? Posmafcrano sa aspekta današnjice. i danas bi voda iz susedne doline bila dobrodošla kao i ranije. nestaju bcz ikakvih tragova.i kanal na najširem mestu meri 2. jer se ulaz u tunel nalazio dosta visoko u planini. onda bi ijednostav-ni zidić na strani do brda bio dovoljan. da bi se na zapadnoj sfcrani pretvorio u moćni vodopad koji izbija iz stene? Ni traga o tome Voda ostavlja tragove. brdoje po-rozno. Bilokacija sa tragovima . Još jedna protivrečnost zvaničnom mišljenju proizilazi iz činjenice da su zidovi kanala na stram planine viši nego prema dolini! Ako je voda do Takozvan. Kralj Solomon je bio daleko od sveca. .Bilokacija" je fenomen istovremenog fizičkog pri-sustva na dva različita mesta. voda nestaje i svoj put do doline pronalazi u malim brazdama. moram da do-dam da istočna padina do kanala nije mogla da spro-vede veće količine vode.46 metara doline trebala samo da se prihvati.

kraljici je poklonio kola za putovanje kroz vazduh. onda bi premeštanje trupe iz jedne doline u drugu bi-lo relativno brzo moguće.u odnosu na Solomona . Da li neko drugo tumačenje kanala i tunela. Maribu i Bainunu . preko brda i kroz pustinje..Takt . Nakon intenzivnog istraživanja [32] mogao sam tvrditi da je u blizini grada Srinagara u Kašmiru. Već i to neshvatljivo čudo bilo bi dovoljno za nastanak legende. U svim. bilo brdo Takt .. a u severozapadnom Iranu na visini od 2400 m .i SuZ^/maraima"klanjali su se vodi i vatri.Sulejman" imaju zajednički imenitelj: bile su svetilišta.i .ostaci"nastali su u vremenu koje istorijski ne može da se I obuhvati. a kamoli da ima-ju sposobnost za izradnju monstruoznih objekata.vatre i vode" Pošto je Takt .Sulejman na severozapadu Irana skoro tačno U .. Zapadno od pakistanskog grada Dera Ismail Kan. već je sagradio hramove i rezidencije u današnjem Iranu.koje je letelo kroz vazduh" .. Ostala su nepoznata miena graditelja .javlja samo u legen-dama..demonima" ili .. Da li je možda postajao zajednički praizvor odakle su pisci crpli med? Vizije i imaginarni demoni ne mogu pomeriti niti jedan kamen. Pakistanu i Kašmiru.i .treći. Solomon je svuda bio prisutan i za sobom ostavljao tragove.u sa palatom od stakla i metala. nesumnjivo potreb-na. Ljubavna kupka na visinama Sve planine sa nazivom ...Kašmirci u svojim predanjima pamte Solomonov ..Solomonov vrt".genijima"? Kako objasniti nešto neobjašnjivo? Ipak su legende . Ne samo da je Solomon uz pomoćne trupe u Jerusalimu. ali bilo je još uzbudljivije. Zato se Kašmir zove još i . Zašto su . Da li je moguće da se kod geografski tako udaljenih naroda provlačila ista vizija? Etiopljanima je poznato Solomonovo vozilo.bljenu kraljicu. nazvano Solomonov presto: ispod današnje tvrdave na kupi brega leže monolitne ruševine i utvrđenja. iz lokalne legende saznajemo da je Solomon ovamo stigao letećim tronom. kao dela vodovoda.tu" . Zar je onda čudno što su gigantske gradevine u legendama pripisivane . kopnenim pu-tem. može imati više smisla? Ako se oba objekta shvate kaostraterške intervencije.leteći presto". Istorija o fcome ne zna ništa.. svakog meseca je posećivao Iju.i .Sulejman. Ova dva naroda deli udaljenost od 5000 km vazdušne linije.abrakadabra! Ponovo nestala i ponovo se pojavila na venćanju sa kraljem Hadhadom (Bilikismim ocem) na licu mesta. To što je mene uznemiravalo.. ukrotivši vodu i isušivši močvare [33]. Maršruta oko podnožja brda skratila bi se za osam sati. Solomon je sasfcavljačima legendi zadao dosta zamršenu zagonetku: Stalno se neočekivano pojav-Ijuje na mestima na kojima ne bi mogao da bude zbog geografske udaljenosti.plemena tih naroda (koja tako reći ništa nisu znala jedna o drugima!) zadržala iste Cinjenice. koje je navodno Solomon izgra-dio. i fco sa signalima koji se mogu predvideti. izdiže se drugi «Solomonov tron".do davola -oprostite na rečniku . iako razdaljina tog izleta od Jerusa-lima do Mariba u takvom turnusu nije mogla da se sa-vlada. Srinagar se nalazi na izlazu jezera Vular u dolini Kašmira.sačuvale" tunel u Bainunu. u kontekst.na primer -izgradio građevine za sva vremena. nije one koji nisu suštinski ispitivali legende.Razmišljanja na licu mesta: Takvi podvizi i danas vredni čuđenja a nama dostupni samo kao . na visini od 3441 m. koja se fcakode samo od-jednom stvorila . . za prelazakje potreb-no najmanje 20.Takt . Kao .ne-objašnjena su tehnićka pomagala.gospodar vetrova"..000 km. Prvo se pojavljuje njena niajka u Maribu. Možda bi ovoj gradevini srnisao mogao da bude u planiranju puta za bekstvo? Dominantno pitanje glasi: Kakve veze sa ovim imaju kralj Solomon i kraljica od Sabe? Kraljica od Sa-be se .

na površini od 10 ha zemlje sa dva glavna ulaza. Pre 150 godina na severnoj strani je postojan svod hrama. za postavljanje saune nije potreban zid deljine 2. koje se danas mogu videti. Ijubljeim je omamio čarob-nim napitkom i kradom je odveo ..Sulej-man.za putovanja kroz vazduh".crna. kojije danas zapušen peskoin od nanosa. ukazuje na davno vreme na-stanka. koji ovo jezero povezuje sa drugim planin-skimjezerima. plavo. U izboru sredstava baš nije bio mnogo otmen. Toliko posmatračnica izgleda čudno. sumporno planinsko jezero. i čemu bi one -bez masovnog turizma . vulkanskog porekla) talog sa izvora cigli je pronadena . smeštajem za ugledne goste.40 m. Zagonetke su ostale i druge svetinje . iskrćenom delu usred Azerbejdžana.Sulejmana najbolje stiže helikopterom.tomja broj II". Ovde se postupalo i kao prema drugim svetim mestima na sve-tu: Nakon prvobitnog počefcka došle su nove generaci-je koje su ozidale ili prezidale gradevine predaka. nalazi se duboko. Zajednička zagonetka glasi: 1 na ovom mestu. Mene u tom kontekstu interesuje samo najstariji period. Engleskoj ili vi- . ali je u rneduvrernenu srušen [36]. tako da je nivo vode bio ujednačen tokom cele godine: iz dobro obaveštenih krugova se tvrdi. Planinski plato se nalazi u zabačenom. ista kao što je • pronadena u kanalima kod severne kapije. kao i postojećeg . Zagonetka do zagonetke. da postoji podzemni si-stem cevi. Svoje ime ova planina duguje legendi. Ostao je samo okrugli stub debljine 5 m.. Solomon je na pučeLku svoje romanse iniao izvesnih prublema da smekša hladnu kraljicu od Sabc. Malti.geniji" istkali ćarobni tepih od zelene svile . * Sinter (krečnjački sedunent. koji je zagonetka za arheologe: taj stub nije služio za podupiranje kupole .i . tj. Njudi iz kamenog doba mučili su se sa ogromnim kamenjem . prema severu i jugoistoku.bilo da se radi o fran-cuskoj Bretanji. bio je kvadratnog oblika. Za vazdušni transport u . Ovde gore postojalo je svetilište vode i vatre sa nastambama za sveštenike. Od toga doba ovaj vrh planine se zove Takt -i.. starom Egiptu. 1 danas se do Takt . Verije i sam pogled na ovu divljinu mo-rao da opčini kraljicu.bez malte-ra. pod je bio šestoslojan od cigle.Sulejmanu više slojeva i graditeljskih epo-ha. poštovane dame i gospodo.Enciklopediji Islama" [35] stoji da su Solomonovi . Oćigled-no je nekada pumpom voda dovođena u prostorije -ali nije postojao odvod! Zato rizikujem pitanje koje se nameće: Šta se dobija od vode i vatre? Para naravno. Nekada su oko vode u grupama nastajali hramovi i svešteničke nastambe. vidljiv iz da-leka. tako barem kaže legenda. napaja se podzemnirn izvorima. Jezero je dubine 67 m. Ali monolitm način gradnje zida za ućvršćenje.. u čijoj se vodi nekada osvežavala kraljica od Sabe. toje starija.. o najstarijim gradevinama.i .trebalo da služe na tako ne-pristupačnom planinskomjezeru? Savremena arheologija klasifikovala je na tom Takt . kiklopskog zida. bio na visokom platou planine. i već čujem odobravanje arheologa: Naravno. krunisan bočnom dužinom od 25 metara.većje blokirao prostor. Iskustvo me je naučilo: što je gradevina više monolitna. prvobitne dužine od 1100 m. ili se ništa ne zna.jugo-zapadno od Marageha u Iranu.za to su služila četiri potporna stuba . Bile su tu kvadratne odaje sa debljinom zida do 2. .. Na visini od 2400 m ar-heolozi su pronašli brežuljak sa ostacirna kružnog. mi ćemo ga ovde staviti pod lupu kao predstavnika drugih planina sa istim nazivom. bile su to saune! Ali. malo se zna.kroz vazduh" [34] na persijsku visoravan.geografskom centru Solomonovih aktiv-nosti. Usred ruševina. onaj koji se pripisuje Solomonu. . U gradevinu je integrisano 38 tornjeva. a sve to okruženo utvrdenjem.4 m. čadava masa". Iscrpljena od vazdušnog putovanja kraljica se iskupala dok nije postigla raspoloženje ko-jim bi mogla da odgovori Solomonovim osećanjima. već samo sa fcankim slojem sintera"* [37]. Na tom tepihu je kralj uju-tru sa svojom opremom mogao da napusti Siriju i do uveče da stigne do Avganistana. Vodio je brigu o odgovara-jućem komforu: na planinije bilojezero sa toplom vo-dom i mineralima..šta se već ta-ko zove. jerje ovaj objekat. Između.U te oda-je vodioje uzani tunel od opeke.

.posedovao je . reno-mirani izučavatelj sanskrita na Univerzitetu u Kalku-ti. očigledne tragove ostavili su i u Iranu. Kanjilalovim otkrićem anfcičkih vazdušnih brodova.956).da bi se slika upotpunila . Kanjilal dokumentuje svoj naučni odgovor pomoću postojećih.demoni" rade za Solomona. Čemu li je služio ovaj objekat na Takt .naftu".letećim kolima" .i .u dolini Isfarjino četvo-rougaono polje ruševina Šar ... Ta sposobnost je bila važna zbog utvrđivanja vremenskih prilika na svim vazdušnim linijama. Solomonov zatvor. Hteli mi ili ne. a u susedstvu i Takt . Nje-gova tvrdnja glasi: Staroindijski izvori sasvim jasno ukazuju i potvrduju postojanje prauredaja za letenje sa pogonom na .i Bilkis.. koje mu je . . naseljima.raspolagaoje .. piše u svojim .. jer je ta čudnovata stvarčica .Sulejmanu bilo predivnih crteža na zidovima sa .. Prvobitno su odvaljivani ogromni komadi..1 . zatim klesani.Postaviti pametno pitanje. kaže stara arapska poslovica. biljkama. znači znati mnogo".u najkraćem vremenu prelazio je velike udaljenosti.geniji" i ..Sulejmanu? Oko deset kilometara od Solomonovog trona nalazi se vulkanski krater Zindan .. . da. na ovo pitanje je bez rezerve odgovorio sa DA [42]. Prepredeni Solomon posedovaoje i čarobno ogleda-lo.. Da li je uopšte postojala? Profesor dr Dilep Kumar Kanjilal (Dileep Kumar Kanjilal).Enciklopediji Islama" [35] . koji su. Zapanjujućih stvari. njegov znak na grbu. Al-Masudi (895 . staroindijskih predanja na sanskritu.i . morinia.kao leteće zmije.. Postaviti pametno pitanje. koje često ' nedosfcaje našim rneteorolozima sa njihovim po-grešnim predviđanjima. rezidencija kraljice od Sabe [38]! Putujući Ijubavni par Izgleda da su kraljevska deca osim u Jemenu bila aktivna u Jerusalimu i Kašmiru..gospodar vetrova".Istorijama".Sulejmanu su arheolozi pronašli žute keramičke delove šestokrakih zvezda.arapskim Herodotom" [40].Solomonov pečat". to je prava reč! Iz predanja dobijamo ovaj zapanjujući arsenal: -. ..soravni u Peruu.raspolagao je detaljnom geografskom kartom sveta..Sve što znamo odnosi se na nešto što ne znamo.Bilkis. sa zvezdama.dobijaju prihvatljivo objašnjenje: Vazdušni brod sa pogonom na paru ostavljao je trag usled kon-denzacije .jer je prema .u svih sedam klima"[39].med" ili vrlo verovatno na . a Solomonu je omogućavala da zaviri..posedovao je robotizovan presto. Bilkisin tron i .od Egipčana pa do Maja u Centralnoj Ainerici . pored ovako opširnog nabrajanja nameće se pitanje o ranoj tehnici letenja. . najznačajniji arapski geograf i enciklopedista nazvan . Apsolutno vredno pomena .bila sastavljena od različitih supstanci". da je u Solomonoviin hra-movima na Takfc i . Nafta bi bila idealno gorivo: Zagreva vazduh za pokretanje vazdušnog broda.. ZemIjom i kontinentima." Rahel Famhagen fon Eme (Rahel Vamhagen von Ense 1771-1833).. životinjama i još mnogo drugih zapanjujućih stvari"[41]. Kako je to bilo moguće pri toli-kim udaljenostima? Na Takt . i stvara potrebnu toplo-tu za dobijanje pare. .šestokraka zvezda .razotkrivalo sva mesta na kugli zemalj| skoj!" Mora da je bilo čudo od ogledala. ..nebeskim telima". .čarobno ogledalo" (radar za sve vremenske prilike).. bezbrojne legende i prikazi .Sulejman..bio je .i .le-tećih zmija" .

njihove gradevine po-stale su žrfcve neke katastrofe . Kralj Minos je do današnjih dana ostao fantom. jednog od tri si-na legendarnog oca bogova Zevsa i isto tako njegove legendarne supruge Evrope.Tako zaključujem da je Solomon raspolagao uredajirna za letenje sa upravljanjem.došlaje glave ovom čudovištu. i tako su uzidane.i . Ho-mer ga po prvi put pominje u . Engleskl arheolog Ai-tur Evans (Arthur Evans) (1851-1941) započeo je 1900. Posejdon je želeo da se osveti. ali njegova poezija nastaje tek 700. sa iskopavanjima o svom trošku.kuljala je iz gvozdenog džina Talosa.gvozdeni"* džin Talos obilazio bi ostrvo i gadao nenajavljene strance vatrom i kamenjem. ali bez cevovoda .sa Argonautima je bila u potrazi za zlatnim runom . pre n. na Kritu odigralo nešto misteriozno. U Knososu je iskopao najznačajmju palatu ostrva iz 2.: pronađena su vrata zatvorena kamenim stenarna . Minos je imao suparnike. jedan od njih bio je i Po-sejdon. i povremeno čiste.Sulejmani-ma su bile benzinske pumpe.njegov otac Zevs navodno muje dao zakone. ispunjenih glmenim posudama dimenzija kao dva čoveka i vrčeve sa ornamentirna va-tre. godine pre n. .Minosje odbio poklon. god.. Dedal je izmislio lavi-rint. Minosova žena. Sasvim je jasno da se 1450. Jer se i sa veoma dugim vratovi-ma ne može dosegnuti do dna. koji su važili na Kritu". na kojima su dospeli do Sicilije. bikje došao iz mora ..najugledmjim kraljem civili-zovanog sveta" i: . rnožda su to bili baloni sa toplim vazduhom poput cepelina sa pogo-nom na vodenu paru.gradu stakla i metala". Eto. kojije na krajujadno zardao. gde se završavala ekserom.verovatno zem-Ijotresa.. Pakost: Minos je pro-' gnao pronalazača Dedala u njegov vrt.krv naravno . Tri puta dnevno . koga bi Talos svojim vrelim te-lom zagrlio. izvuklaje ek-ser iz noge. e. pardon! hramovi u kojima su se klanjali vodi i vatri? Koju ulogu je imala kraljica od Sabe? Kako objasni-ti njeno vampiisko pojavljivanje ni od kuda? Zar arap-ska legenda nije pripovedala o . a kasnije nije postojala mogućnost da se one zamene nekim drugim. Profesor Hans Georg Vunderlih (Hans Georg Wunderlich) piše [44']: • Bronzan = sastavljen od metala. Kultura potiče.posude oblika kade sa otvorima za odvod. Čarobna kraljeva kći Medea . čak ako se i potpo-mogne stolicom ili hoklicom. Talosa i De-dala i lavirinta imaju..Leksikonu antičke mitologije"[43] nazvanje. Medutim... ove ogronme glinene posude zadaju nerešiv problem: one se ne mogu ni nakrenuti. Do danas ni arheologija nije pronašla pravi odgovor. Ijudi na Krifcu bili su veoma tehnički nadareni! Kao ni glavni grad Kiiosos tako ni Minosova palata nije bila zaštićena....ukus"izgubljene tehnologije. zaljubi u bika. od legendarnog kralja Minosa.. Na ovom malom ostrvu arheolozi nisu. Talo-sovo telo je obeležavala vena od glave do pete.. On je kraljevskom potomku za žrtvu bogovima poslao izuzetno lepog bika.Ilijadi". naravno. Da li je bilo situacija i povoda da svi stanovnici u isto vreme hrle na krov? Evansje pro-nafiao dosta magacina. an-gažovao je Dedala .inače na bekstvu iz Atine zbog ubistva .za izgradnju zatvora. Pošto Minos ovom čudovištu nije blo dorastao. e.000. e. uzgred da kažemo. Učinio je da se Pasifae. Posude sa zalihama veličine Pithoi-džinova vero-vatno su postavljene pre izgradnje zida. Sve legende oko Minosa i Minotaura. Uprkos božijeg pore-kla. ubio bi ga na mestu.nornialnih" visina postavlja se pitanje kako se iste zapravo prazne. godine nakon potpunog ne-stanka minojske kulture. Nije ni bilo potrebno. gvozden. odakle nije bilo bekstva. U. mileniju-ma pre n. Bog mora. ali Dedal je bio veoma nadaren čovek: za sebe i svog sina Ikara kon-struisao je krila. koji se odjednom pojavio u Maribu i isto tako iznenada nestao? Odgovore na ta pitanja naći ćemo tamo gde ih niko ne očekuje: na sredozemnom ostrvu Kritu. jedini Ijudi koji se dive svedočanstvima Minosove kulture. na velikoj površini na Kritu.Već i kod posuda za zalihe . . osnovane od kricana oko 2. ulje .. a na raznim Takt . sa njim sjedini i rodi Minotaura: monstrum sa telom čoveka i glavom bika.rnnoštvo stepenica: tri su bile na udaljenosti od samo deset metara a vodile su do veli-ke terase na krovu. Minojci su tako red nastali u vazduhu.

..Čuvari neba". pa čak ni svaki Minejac. Nije ubedljivo tumačenje. umro 79.Kraljevska rezidencija svih je ipak Mariaba (Ma-rib).. jer prema unutrašnjosti ostrva nije bilo nikakvih utvrđenja. Za Pli-nija Minejci nisu bilo kakvi trgovci sa Krita . standardno delo. Pre dve hiljade godina to je bilo glavno. gde žive Mi-nojci. pri izbijanju Vezuva. god. geograflji i o narodima. takode istraživač Rnososa.. U 6. posebno ga zanima tamjanovo drvo. a to odgovara ukupnom kapacite-tu od okruglo 226." Možemo poverovati Pliniju . e. Pomalo iritirani okrećemo leda. Osim glinenih posuda svuda oko i u samoj palati bili su uljani rezervoari. Informacija je ipak neverovatna.Bogovi" ...") Da. od arheologa često nazivani i . legendi i predanja daje dobru sliku. Ograničeno je drugim regionom. biljkama. o kojima izveštava prorok Henoh..isti oni graditelji brane u Jemenu.se zove i Mineum". Samo oko 3000 porodica bavi se uzgajanjem i znanje se prenosi u nasledstvo.. nekada davno su se spustili na Zemlju." Iritiran je bio i Ralf Zonenberg (Ralph Sonnenberg) [45]. koji oko 1450. evo samo nekoliko grubih linija po sećanju: .. da su se Minojci tako opskrbljivali za krizna vremena: Knosos se nije plašio nikakvih opasnosti.identični su Minojcima. i najviše se time bavi. Vla-dali su moćnom tehnikom. Ova ideja nije nastala usled . Evo stanica: Rimski istoričar Plinije Stariji. .arheolozi ga vrlo ffesto citiraju.. Ovaj narod je počeo trgovinu tamjanom. ili 24.. kamenju. Sva velika predanja o njinia govore najedan ili drugi naćin. Informacije kod: AAS. Sabejci . n. po prmcipu ko-munikacije cevi..000 litara..proviđenja"...Minejci su Arapi! ("Osim Minejaca niti jedan drugi Arapin ne vidi tamjan. već tru-dom i talentom da između starih predanja pronadem veze.. Ma-ribu i trgovci tamjanom . filigranska mreža linija iz svetih knjiga. da bi o ovome ra-zložno razmišljali.Jedna od ovih monstruoznih posuda u proseku irna zapremmu od 586 litara.. knjizi Plinije piše o narodima koji žive u Arabiji [46]: .0 istoriji pri-rode" u 37 tomova." U 12.Nijedan marš nije tako težak kao ovaj koji vraća ka razumu". roden 23. i tamjan se odatle izvozi preko veoma uzanog puta.. Ali.. i uskoro ću sresti kraljicu od Sabe. Sa Atramićanima se prema unutrašnjosti zemlje graniče Minejci. zaista je nepraktično posude ugraditi na tako nepristupačnom mestu. za koje se veruje da po-tiču od kritskog kralja Minosa. a za * Ancient Astronaut Society: Droštvo koje se bavi nereSenim za-gonetkama iz prošlosti. knjizi se Plinije posvećuje vrstaina drveća u Arabiji.Punjenje i pražnjenje bilo je moguće samo pomoću creva.. e. sastavio je prema ondašnjem nivou znanja enciklopediju .. Pošto ne bih ponavljao već dokumentovano. n. Osim Minejaca nitijedan drugi Arapin ne vidi tam janovo drvo. kao o vanzemaljskim učiteljima iz neke daleke zemlje. Rezultate je objavio u AAS*: .. piše Bertolt Breht (Bertolt Brecht) (1898-1956). Ja marširam nazad ka razumu. tj. drveću." Ne morate biti iskusni arheolog. Taj tekst je potrebno pročitati više puta. i osim toga jestivo ulje na medite-ranskom vrelom suncu vrlo brzo užegne.. zato . CH-4532 Feldbtun-nen. sigurnost s morske strane brinuo se džin Talos svojim kružnim letovima.. naravno kad svojim tumačenjima može da po-mogne. bez ikakvog traga nestaju sa Kri-ta. da bi se shvatilo šta rim-ski istoričar zapravo želi da kaže: Minejci su započeli trgovinu tamjanom. Citiram samo sledeći pasus: [47]: „.cisternama" sa ukupnim apsurdnim kapacitetom skladištenja. Sakupljao je sva znanja o lekovi-tom bilju. a zbir svih posuda smeštenih samo u zapadnom krilu palate u Knoso-su iznosi oko 420. zato je narod mislio da su. Ove rezerve ulja sačinjavale su skladište za gorivo! . po njemu se i zove Mineum.

Zadnji susret kraljice od Sabe i kralja Solomona zbio se u gradu palmi Tadmoru*. SUPRUGE SOLOMONOVE. Naredio je da se zatvori i da se taj grob više nikada ne otvori.. Po-daci o smrti nedostaju.demonh-na".zverkom". preuzeli trgovinu fcamjanom i naveliko pravili planove oko plantaža . kojima je lefceo. Najviše su ga iritirale vesti o tehničkim dosti-gnućima sabejske kraljice. posedovao je vanredno umeće za izradu alata i raspolagaoje nekom vrstom eksplozi-va.Elohimi" (=božiji stvorovi) iz Starog zaveta. Solomon je budnim okom pratio procvat sabejskog carstva. svađali su se i do-lazilo je do raznih nemira i pobuna.stvorili su tehničko ćudo . S jedne strane bile su pumpe za gorivo i skladista za hranu.bra. ostajalo je dovoljno da se ostatak čovečanstva povremeno zapanji nad njihovim čarob-nim demonstracijama. Sabejci su ostali poklonici zvezda . koji su ovde bili na delu. i ova kraljica je raspolagala raznim tehničkim urnećima kako bi mogla da nnponuje okolini: Minojci su svetilišta gradili visoko na brdima.zlatnog" žbuna. ali u izvesnim vremenskim razmacima dolazilo je do zemljotresa. vladao je raznim tehničkim trikuvima.nasledio je od svojih predaka spo-sobnost za izradu ...poklonik zvezda" . To su bila mesta za.ipak raspolagala tajnama svojih božanskih predaka? Kada su se sreli. pametan i prepreden. gradili su višespratnice do tada nepoznat načhi gradnje. Da lije možda ova gospođa . piše da je Kalif Valid Prvi (705-715 naše ere) u Tadmoru pronašao grob sa sledecim natpisorn [48]: OVDE SE NALAZI GROB 1 KOVČEG POBOŽNE EILKIS. rezultat tih mešavina izmedu bogova i Ijudi bili su .u skladu sa imenom Saba ...gradom od stakla i metala" u Maribu. Ova situacija je često objašnjavana stalnim čudom Ijubavi: Solomon je pomagao kraljici kod grad-nje velikih objekata kao i kod konstrukcija kojima se narod divio. Kalifje naredio da se grob otvori.hramovi" na vrhovima brda. Moćan. Zato su se i odiLelji kraljice od Sabe iznenada pojavljivali sa .. snabdevanje gorivom i piste za sletanje. a duž putcva. protiv kojih su i bužlji puLomd bili nemoćni ali ipak dovoljno mudri da blagovremeno potraže novu zemlju i prihodište. Tako nešto nikada pre nije postojalo. ..da ipak ostanemo kod glavnog ju-naka naše pnće . povećali svoju moć preko braka sa lokalnom .što inače znači . i optički markantne formacije po kojima su leteći potomci bogova mngli dase orijentišu.. kraljica od Sabe. Zapravo su Minnjri mogu da žive u rrdru i raskoši.Mahabharata". u starim tekstovi-ma pominjam kao kralj Minos.letećih vozila". Svi ti mitski stvorovi raspolagali su barem delom tehničkog znanja njihovih vanzemaljskih oćeva. na-redio je da se na raznim mestima izgrade palate. Drugi vanzemaljci su se zabavljali sa le-pim ćerkama Zemlje. Tamo je rasipnik Solomon sagradio grobnicu svojoj velikoj ijnbavi. prvobifcno su imala vise naniena... Zato su na ovoj planeti avanzovali u moćne vladare i kra-Ijeve iako su njihovi potomci postepeno gubili prvo-bitna znanja. Jedna grupa je manipulisala na Zemlji sa naslednim materijalom iz-među čoveka i živofcinja = sfcvorenje kao kentaur (čovek/životinja-bice).."čuvari neba" božanstveni juna-ci mdijskog narodnog epa .Božiji sinovi". posledica su bili Ijudi-životmje (minotaur). biograf tvorca religije Muslimana Muhameda.Bogovi" nisu uvek bili složni. Njegova koleginica i Ijubavnica.ne.Protivno lokalnom običaju. . Bili su tu i . kakavje već bio. 1 tako dalje i tako dalje. ali Muhamed-el-Hasan.kao i on . nije nimalo zaostajala za njim: ona i njen klan bili su naalednici Božijeg sina Minusa sa Krita. . Na-stala je legenda o .Ti . Sledila mu se krv u žilama. potomak Božijeg oca Zevsa.sada Sabejci . prirodnih katastrofa. bili su sumnjičavi jedno prema drugom te su tako međusobno postavljali zago-netke.genijima" i . Mi-nojci . zatim osinatraćnice. Henohovi . Kralj Solomon ..

Ali brzo ustaju i nastavljaju da idu dalje.-Solomon": slm." Šta se dogodilo? Profesor dr Kamal Sulejman Salibi. Kod ličnih imena.iako postoji pokušaj da se njeno postojanje ospori. svežanj starih tekstova. sigurno nocima nisu spavali..rch vn dnkn". Libanac rođen 1929.. ni to ne pode za rukom. Vinston Ćerču 1874-1965 (Winston Churchill) Postoji jedna knjiga što je izmenila naš svet . takode semitskog pnrekla. Ovakve i slične implantacije mogu dovesti do užasnih zabuna.zavisno od toga gde se ubacuju samoglasnici može da se pročita kao Erih fon Deni-ken/Ulrich ven Dukokun/Irach vun Dinaken.Eden": dn.y". Pisci Starog zaveta. esnaf interpretatora Biblije. Zato treba znati sledeće: Naša azbuka sadrži samoglasnike i suglasnike. studirao u Bejrutu istoriju.Na naestu grobaje sagradena zgrada. već kananitskoin ili aramejskom. na pri-mer:. Na primer: .. Smeštaju se zbunjeno i odgovara-ju arogantno.Biblija potiče Odakle ideja profesoru Salibu da biblijska mesta premešta sajednog na drugo? Prilikom njegovih istraživanja naziva gradova na Arapskom poluostrvu zapazio je da mnoga imena po jezičkom obliku ne odgovaraju arapskom jeziku... Isto se odnosi i na arapsko pismo. kao da se ništa nije dogodilo.Ako moju teoriju ne budu mogli da ignorišu.w" i . To ijeste moja namera. Grad oaza na sevcru Sirijske pustinje.. Ako im. medutim. Štaje Kalifa tako užasnulo? Bilkisin grob je bio grob nekog džina! *Tadmor = Palmira. doktorirao u Londo-nu. Pra-pismo Starog zaveta. sastav-Ijeno je pismom od samih suglasnika.. već je napisao nekoliko udžbenika pre no što je objavio knjigu . radiće veoma na-porno da bi pokušali da ospore moje dokaze.Jerusalim" na ovom pismu glasi: Rslm. II BIBLIJA IPAK NIJE U PRAVU Povremeno se Ijudi sapletu o ncku istinu.. . za . postao profesor istorije na renomiranom ame-ričkom Fakultetu u Bejrutu. Njigovu reakciju predvideo je pronala-zač senzacije: . Biblijsko pismo bez samoglasnika dolazi od semit-ske azbuke sa prvobitno 22 suglasnika i dva polusa-moglasnika . ža . nastojaće da je učine smešnom.

. Meni nije namera da podmećem neki fal-sifikat.. samo ovo otkriće nije bilo dovoljno da bi se biblijska imena gradova premestila u Arabiju.Špigl": . Knjizi o kraljevima (20. 3] da su i teorija i zaključci iz nje sa-svim ubedljivi.dokaz" za istinitost biblijske priče. Ali ne ide na moj teret to što su činjenice zastrašujuće: govore nova saznanja. danima i nodma koliko je npr. u današnjoj Asiriji koja danas obuhvatajužni deo Hedžasa. Trudim se da osvetlim ona mesta gde je naše znanje obavijeno tamom. Ali eto takvi su trikovi nekih ar-heologa Biblije. ali ne odgovaraju opisu Palestine. i kako je načinio jezero i sproveo vodu u grad. Sledeća dupla strana: Hramovi u. Profesoru Salibiju nije bitno bavljenje religioznim sadržajem već se samo premeštaju geografska mesta zbivanja. pobeda i poraza. Ili: U Jerusalimu novi. životinje i biljke.. pronašao sam na prostora dužine 600 km i širine 200 km. palestinska imena. da ipak nije: skoro sva biblijska imena gradova koja su meni bila poznata. tako [2.. Ijudi su se veoma trudili daje pri-kažu kao . da su se pojedine grupe iselile u Zapadnu Arabiju a naseljima su tamo davali stara..Vekovima. . Mnogi naućnici su se okomili na Salibijevo delo a da prethodno nisu bili na licu mesta. na kome stoji da su Ijudi sa obe strane brda prokopali vo-deni tunel.. Mada priznajem: da su prihvatili Salibisovu teoriju. nema ni podatka o nekom gra-du. rupa sa vo-dom. veliki deo naroda dospeo je u vavilonski zatvor (586. ne navodi nijednu drugu osobu. Kao veliki poznavalac Arabije i biblijskih tekstova Salibi je poredio opise planina. natpis.. vodene tokove. iritirala su ga sledeća ot-krića: . Po flori i fauni. Ništa novo. Kako je došlo do ove istorijske greške u dosadaš-njim shvatanjima? Izraelce je sa njihove zemlje prote-rao rat. verovatno i hiljadarna godina. 1 dok je tako u zapadnoj Arabiji profesor Salibi tražio imena gradova koji nisu arapskog porekla. Za tren oka ovaj natpis je upotrebljen kao dokaz zajedan pasus u 2. Jerusalimu . ali na mo-je veliko iznenadenje utvrdio sam. trajalo neko odredeno putova-nje prema okolnostima u Zapadnoj Arabiji i eto rezul-tata: sve se uklapalo samo nikako u Palestini! U našoj prepisci profesor Salibi mije preneo neki dodatni ma-terijal. iseljenici u SAD osnovali su New Glarus. od kojih miiogi u dan. rekama i uda-Ijenostima odgovaraju nazivi naselja u Zapadnoj Ara-biji. pre n.0bećana zemlja" su-više verno identifikovana u Palestini. Kako su stvari stvarno stajale napomenuoje .ne nalazi se u Palestini već u Zapadnoj Arabiji. topografiji.na kojoj je osnovana država Izrael . koja kažu: Obećana zernlja Izraelaca . tumačima Starog zaveta i arheolozima Biblije izmaklo bi verovatno tlo pod nogama. isto se i danas praktikuje. 20).ašnju Palestinu. Tu su osnovali naselja i gradove sa starim nazivima. Stari za-vet su kopirali sveštenici i učenici u obliku suglasni-ka." Međutim.U sva tri toma (biblijsko-arheološke knjige) ima napretek arheoloških pseudo-saznanja" [4].0stala dela Ezehijina i svi podvizi njegovi. opise ratova i bitki. Salibi na to odgovara: . nije li to za-pisano u letopisima kraljeva Judinih"? Zaista natpis ne pominje kralja Ezehiju. Evo i primera za takve manipulacije: 1880. U Svajcarskoj postoji kanton Glarus. zemnog bogatstva.Prvo sam pomislio da je to samo varka. ali ipak moram reci daje . e.Vodovodi su gradeni u svim vremenima". Uvek kada bi se u Palestini iskopala neka ruševina. Prema podacima o časovima. ortodoksni delovi grada nose imena poljskih gradova. Ili je možda obrnuta situacija? Zar nije ipak mo-guće da su se zbivanja iz Starog zaveta ipak odigrala u Palestini. Ubacivanje samoglasnika je izvršeiio otprilike izmedu šestog i devetog veka naše ere. ili parče gline. kod Siloama je pronađen natpis na steni. jer nije retko slućaj da se isti nazivi koriste više puta.) dok se drugi raselio po sused-nim zemljama.

treba .na primer najstariji. Na ovim visinama je Solomonu kao graditelju hramova na raspolaganju bilo dovoljno građevinskog materijala.Trenutak provere Da li arheološki mogu da se provere Salibisova saznanja? Sasvim sigurno! Naši naučnici uvek usme-reni ka istini.samo" na označenom mestu da poćnu sa iskopavanjem.. što u Palestini ne bi bio slučaj. Tu se nalazi pi-toreskno selo Al-Sarim. strateškom položaju. Solomonov Jerusalim. stari Jerusalim je ov-de bio na nadmoćnom. Prema Salibisovim podacima . . Kako neki proroci opisuju ovo mesto. solomonski Jerusalim nalazi se oko 35 km severoistočno od planinskog regiona Nimas u saudijsko-arapskoj provinciji Asiriji.

U brdima Nima-sa i danas ima granita.temelj beše napravljen od velikih komada velelepnog kamenja. ali Solomonov hram je navodno izgrađen od velikih. Pošto je Biblija sva-kim podatkona i retkom fiksirana na Palestinu. Tore ili lingvista treba sasvim odbaciti kao prevazidene. u okolini sela Al-Sarima bi trebalo da postoji mogućnost nalaženja obradenih kamenih blokova mamutskog objekta. 10) govori se o tome šta je Solomon za gradnju hramova koristio: .Saudijsku Ara-biju. ne bi baš ništa ostalo od tvrdnji koje se pozivaju na Stari zavet.. verovatno granit. Do toga neće dod. izraelska elita je bila tada zarobljena. znači korišćen je polugotovi materi-jal.U I Knjizi o kraljevima (7. e. A ni Saudijska Arabija nije zainteresovana na starozavetnom nasledstvu. 1 pored toga što je hram uništen. napisanih od tumača Sta-rog zaveta. . jer ni na pesku ni na krečnjaku ne bi mogli ovi objekti da se izgrade. Prema tome. Hiljade pametnih knjiga. pre n. Oko 586. sastavljeni od sitnog kamenja. Jevreji u današnjoj Palestini sasvim sigurno nisu zainteresovani na . monolitnih blokova. Solomonov hram potpuno je uniStila vojska vavilonskog kralja Nabukodonosora.. od kamenja od deset lakata i od kamenja od osam laka-ta". Da se kladimo. Traže se arheološke iskopine. U Palestini ne..? A zašto? Prilikom iskopavanja kod hrama u Jerusulimu pronadeni su tragovi zidova. Fijasko..pomeranju" domovme na teritori-ju neprijateljski nastrojenog suseda . Ali tome je najmanje sklo-na teološka inteligencija bilo koje vere. To je stara hartija.

prastarim natpisi-ma i vrhovi planina.u Jemen.. Salibi. i pošto knjiga ovakvog značaja ne može tek tako da nestane. Narod ga zove Musa-la Ibrahim = Avramovo mesto za molitvu. Odbrojavanje pocinje pokušajem da se. Englez Hari Sent Džon Filbi (Harry St. Philby) je 1917/18. Halevi izveštava o himjaritskim i hebrej-skim natpisima na stenama.100 m a nalazi se jugoistočno od Abhe. A Solomono-vi mesečni vikendi kod kraljice od Sabe i dalje ostaju u domenu nemogućeg bez pomoći . Nov način razmišljanja ne nameću samo nazivi gra-dova iz Starog zaveta. jedni pored drugih [6]. veoma je ozbiljan naučnik". koji se pripisuju likovima iz Bibli-je Avramu i Solomonu.. što nijednom. Mojsijev brat. prešao kroz Arabiju uzduž i po-preko. u Al-Sulejmanu.današnja let-nja rezidencija saudijskog kralja . Proroci i praoci Starog zaveta živeli su u planinama Jemena . Izvan Mariba je posetio ćak i . čiji su zidovi Bili ispisani bezbrojnim arapskim natpi-sima. kako to već čii u Ijudi koji se nazivaju akademicima. Posledice Novo lociranje biblijskih dogadaja objašnjava neja-snoće u aktivnostima kralja Solomona.kentaura" (7) i o zi-dovirna prepunirn . strancu nije bilo omogućeno. Visoka je 2.Solomonovu džamiju".Solomonova re-zidencija . glavnog grada provincije Asirije. Avramova planina..m. U drugoj polovini prošlog veka..0vu teoriju ne bi trebalo jednostavno osporiti sa-mo tvrdnjom. Ali pošto je ova slagalica isuviše ozbiljna.Arono-va planina.Džebel Harun . Inače veoma distancirane švajcarske novine . Na vrhu planine Džebel Šada nalaze se ostaci oltara sa do sada još nerastumačemm natpisima. Čak je i Aron. Može se posumnjati u uspeh. arapske porodice. u jednoj saudijsko-arapskoj planini ovekovečen .Salibijeva k-njiga"učini smešnom te da se prećuti njeno postoja-nje.nalazi se u provin-ciji Asiriji Dzebel Ibrahim (2. da on ^ao Arapin ne može misliti ob-jektivno.. Oblast Asirije i danas obiluje svetilištima. On piše o natpisima i crtežima na stenama na vrhovima brda. jedan je ličio na .od grada Mariba i danas iznosi 530 km. Ako Solomo-nov hram nije u današnjem Jerusalimu već se nalazi na najjužnijem delu Saudijske Arabije. francuski istraživač Jozef Halevi (Joseph Halevy) inače jevrejskog pore-kla.595 m).talmudskim natpisima" Tačno 130 km južno od grada Taifa .tajnim putevima.. John B. koji se granici sa Severnim Jemenom. kao prvi Evropljanin dolazi .. te se može dokazati. Sabejci su bili njegovi neposredni susedi. daljih 150 km južno odavde krećemo se po Solomonovoj prapostojbini. polomljenim oltarima. koji inače potiče iz protes-tantske. rnaskiran . vlasnici svih mudrosti i istina će mo-rati da se potrude tla pobiju ove dokaze.Neue Ziircher Zei-tung" uz dobronamernu objektivnost ipak izražava kritiku prema tumačenjima naučnika [5]: . odmah nam postaje jasno zašto se Solomon toliko trudio oko kraljevstva Sabe.letećih mašina": vazdušna linija od Nimasa u Asiriji .Biće baš onako kako je predvideo profesor Salibi: prvo će pokušati njegovu teoriju da učine smešno.

danas su sazidani. su turisti vodeni na Džebel Hadid. Još 1950. njihovi glasovi . Ali. a grobnica proroka Huda i u današnje vreme se ubraja u velike arapske svetinje a nalazi se severno od Tarima u planinama Hadramaut. pred grobove Avelja i Kaina. Kao trn u koži Hrabri učenjaci jevrejske i hrišćanske vere mnogo puta su upozoravali na to da nešto nije u redu u naiz-gled tako zatvorenoj svetskoj slici Starog zaveta.Zidovi današnjeg hrama u Jerusalimu gde su i sahranjivani. Grob patrijarha Jova nalazi se na srednjem vrhu Džebel Heše u Severnom Jemenu. na žalost.

da bi se saćuvala . D. koju tek tre-ba učvrstiti.pored biblijske verzije Starog zaveta -postoje i neki drugi izvori predanja? Godine 1910. pre nego što su dospela do Palestine. S. vodo-vodi bivaju premeštani.. To nije smelo da bude tačno tj. regrutuje se vojska.su se gubili u glasnom horu predstavnikajednog uhodanog stanovišta.kraljica od Sabe ga je tamo posetila i Solomon joj na rastanku poklanja hiljade svojih podanika.Severoarapski Jevreji imali su legende po kojima su neki od njih još u Jošuino vreme naselili Arabi-ju. je knjiga pror6ka Jova" [10]. Prema predanjima Jemenaca prvi doseljenici su došli u Solomonovo vreme. Svako ko se zadnjih 80 godina pozabavio pitanjem odakle zapravo potiču južnoarapski Jevreji zapao bi u ćorsokak. pre nego što je profesor Salibi mogao da izmeri svoj nalaz. U Palestini bi to bilo sasvim apsurdno. Njihov kralj Solomon gradi prvi veliki hram. profesor semit-skih jezika na Univerzitetu Oksford dolazi do sazna-nja da su Izraelci prvobitno došli iz Južne Arabije: . U takvoj situaciji s mladom državom. jevrejski učenjak Rudolf Lezinski (Rudolph Leszynsky) počinje svoju knjigu . škole. Prema jednom drugom predanju došli su u pratnji kraljice od Sabe u Jemen". 1921.Jevreji u Arabiji" sledećim [8] rečima: . Ha-leluja. ali potiče nedvojbeno iz Arabije. Ova zaista groteskna situacija rešava se na razuman način.. Marguliut (Margoliouth).kraljici od Sabe .500 km dalje. možda i hiljadama godina. bili su gladni i žedni. Dve godine kasnije piše Je-hošua Feldman (Jehoschuah Feldmann) u knjizi o jemenskim Jevrejima: . Priča se da je kraljica od Sabe sa kraljem Solomonom imala sina. borili su se protiv neprijatelja... Tako su Izraelci došli u Sau-dijsku Arabiju! Biću toliko slobodan da ovu liniju jednostavno dovršim: 40 godina su Izraelci lutali po Sinaju. Istovremeno niču kuće. sveštenici i učitelji po-dižu mudre glasove. Etnolog Hju Skot (Hugh Scott). nije iste vere ali on toj kraIjici poklanja nekoliko hiljada Ijudi sa učiteljima. U tom slučaju pomoć nerazvijenima sasvim je opravdana kao prijateljski gest suseda i čin zaljubljenog muškarca. Na ovu smelu izjavu prof. . kralj Solomon nema pametnija posla ne-go da svojoj Ijubavnici .Jevreiji su vekovima pre Islama u centralnoj i južnoj Arabji bili veoma mnogobrojni. da su u južnoj Arabiji postojala religiozna predanja. Ona ne pripada njegovom narodu. stručnjak za istorijujugozapadnih arapskih naroda.koja živi 2. tek ako se prihvati teorija da se Solomonovo kra-Ijevstvo nije nalazilo u današnjoj Palestini.. Mnogi naučnici su se složili sa ovom tvrdnjom. već u južnoarapskoj planinskoj oblasti Nimas. 1947.Nije nam poznato otka-da Jevreji žive u Arabiji". Svaka slamka za spas je dobro dosla. Sve mlade radne snage su učestvo-vale u ovoj akciji.proverena" tumačenja Tore i Starog zaveta... Nije smelo da se dozvoli da se zbivanja iz Starog zave-fca smeste u južnoj Arabiji. Navodno su to bili prvi Jevreji u Jemenu. vaspitavan i podučavan na hrišćanski način..Jevreji koji u Jemenu žive već mnogo godina. Ra-sprava je bila programirana od katedre do katedre. konačno su mogli da puste korene. Da li je iko od nas. ili primetio neki nagoveštaj da . ikada čuo makar i jednu reč o tome.. zagonetka je bila rešena. Konačno dolaze do Obećane zemlje. otvoreno priznaje ovu dilemu: . polja se obraduju." [9]. ali nejasnoje kada su došli i kojim putem" [11]. gradene su ulice. Predanja i jezička komparacija potvrduju postojanje Jevreja u Južnoj At-abiji ali ostavljaju otvoreno pitanje odakle su došli. Kako rešiti zagonetku o Jevrejima u Arabiji? Entolog Erih Brauer (Erich Brauer) je tvrdio sledece— [12]: . voljene zemlje. sa Oksforda se usudio tek nakon dugogodišnjeg rada na komparaciji jezika sta-roarapskog i starohebrejskog. za kojeg je od Solomona tražila da pošalje učitelje. i Bibhja je ipak u pra-vu: Mojsijeje Izraelce doveo do Palestine – Solomonje u Jerusalimu sagradio prvi hram .Delo koje su ubraja u biblijske kanone. šalje pomoć za nerazvijene.

a profesor Fric Homel (Fritz Hommel) kaže da je . pone-kad je zemlja bila iznad njega dok je drugi put bila ispod. koji se hitro spustio s neba da bi podigao dete. u vreme kada je na rnene došao red da održim žrtvenu službu moga oca Teraha pred njegovim drvenim i kamenim.. Svi su se čudili toj pojavi".Apokalipse Avrama": tamo se sasvim jasno opisuje kako su dva izaslanika Najvišeg . dok bi ga drugi put seljani iz tornja u Vavilonu strpali u peć. oko 1948.... aa-ravno.Ja..da. Avram.. tada na istočnom nebu zapaziše neku čudnu zvezdu. Tek nakon intenzivnog proučavanja postalo mi je jasno da je još praotac Avram imao bliske kontakte sa vanzemaljcima. Tada Nimrod. Zlom kralju Nimrodu. u nod kadaje Avram rođen.. bronzanim i gvozdenim bogovima. bez bilo kakve povrede po Avrama. Tera-hovi prijatelji... tvrdi se daje Avram najveći madioničar i astrolog.. a znanjeje stekao od .Poternica za Solomonom Odakle je došao Solomon? Čak i tako bogati kra-Ijevi kao on imali su pretke.. ne može se opisati" i . Avram i sam potvrduje ovu očevu ma-nu u . Vavi-lonci i Minojci već svi narodi starog veka.nema zabeleženog protivstava .bio sam veorna iznenaden kada sam u jednoj knjizi. baš onaj što je pobedio Golijata? Tačnije rećeno. Razurnljivo: ako su vanzemaljd Avrama odveli u matični brod. Avramov otac Terah. kao da bi progutala četiri druge zvezde.u nebo" odvela Avrama: visoko iznad zemlje video je .. o kojem nas izveštavaju Mcj-sije i Miha.nešto slično svetlu.. čije lice obasjava tamnu . pisanoj u prvom licu [13]: . zasnova-nom na starijim izvorima. graditelju gradova i . koji bi mogao da ugrozi njegovo carstvo. brzo se kretala. Naravno. sin Teraha. mada ne bi bila vredna pomena da nema toliko sličnosti sa Hristovim rodenjem u Vi-tlejemu. u koje u ono vreme nisu verovali samo Arapi i Egipćani. naredi da se zakolje 70. To nije primetio niko osim arhanđela Gavrila. u mesecu Tišri.velika stvorenja koja su se dovikivala. astrolozi rekoše da će se roditi dećak. Sasvimje jasno da otada Avram više nije bio običan čovek u predanjima. Avra-m se tačno seća: Visoko mesto. roden u Uru u Kaldeji.istorijski neprihvatljivim . na četiri strane neba. na kojem je sta)ao ponaeralo se nadole i nagore.bio je idolopoklonik. praoca svih rodova.andela"... Lepaje to legenda. tako barem tvrde starojevrej-ska predanja .... ponekad su ga anđeli tako prikri-vali u oblacima i magli da je mogao uteći od potere. godine nakon stvaranja sveta..000 tek rodene muške dece. Ko je stvorio to bogatstvo? Da li je to možda bio prepredeni. U veku vasionskih brodova imamo prilike da čitamo izveštaje kako se budući vasionski brodovi okreću oko svoje ose . U . Ali Avramova majka se uplašena skriva u pećini. Solomonovo poreklo bi trebalo da dopire do Avrama..Apokalipsi Avrama".Avram. Avramov otac Terah navodno potiče iz Ure u Kaldeji..optičkim efektima.welikom lovcu pred Bogom".. Avramovi roditelji bili su poklonici zvezda.Tamo obožavanje zvezda odavno bilo popularno" [14]. Ova tvrdnja se puklapa sa podacima iz . i Amtelaje. gde na svet donosi bebu.pećinu.. lako sam stalno svestan da ovde baratam sa legen-darnim predanjima ... nije m mogao da razu-me jezik stranaca. a ko-ja mje razumeo". mada veoma čudno. Tako sam jed-nom otišao u hram na službu: i videh da se kameni bog Merumat prevrnuo do podnožja gvozdenog bo-ga Nahona". mali kralj Da-vid . okupili su se za večeru. izda-toj u .Hronici Jerahmela" (16). Bujna mašta ili? Sigurno nije ovo prvo. Tako da se i Avramovo rodenje dovodi u vezi sa zvezdama -ajevrejsko predanje opisuje [15]: . koje Avram tačno opisuje.. zlatnim i srebrnim.. ali i još dalje u prošlost jer je Avram imao poreklo.

prvi put se na sumerskom.. koji predade neprijate-Ije tvoje u ruke tvoje! 1 Avram mu dade desetak od svega". Kakav je dakle bio taj .. Došli su iz sve-mira".to pobijaju: ." Ofcadaje prošlo već 40 godiiia kako se ovo ime izučava. Egipatske hijeroglife iz vremena faraona Amenoflsa 111 (1402-1364. ali razjašnjenje ne postoji do danas. Međutim.. prvobitno je to bio Bog Meseca. u severnoj Siriji.Journal of Biblical Literature" (19).. Kakav napredak! 1 teolozi prihvataju novlne: Avramje imao kontakte sa astronautima! Na osnovu BibliJe namaje . Bohl). 11..) pominju grad Aušamen ili Rušalim.. On beše sveštenik Boga Svevišnjeg.utuvljeno" daje Avram praotac ćovećanstva. Ovde se govori o kralju salemskom.5 znači . a stručnjaci pri tom uopšfce nisu sigurni u Avramovo postojanje. Čudno. Franc M. Još nije postojala obećana zemlja. Pod . klina-stom pismu pojavljuje naziv grada Urusalim (Rslm).razvučenost") češćeg imena Ab-ram" Profesor Bel je 1930.Vero-vatno nikada nećemo biti u stanju da dokažemo daje Avram zaista postojao.. profesor na Univer-zitetu u Lajdenu.26-17. kralj sodomski mu izide na susret u dolini Šave.Prvobitno Avrarn nije bilo lično ime. knjige Mojsi-jeve (Knjiga postanja). Ako se bolje pogleda. pronaći ćemo samo nazive ime-na. kralj salemski. e. je u Ebli. konstatuje [18]: . Melhisedeh. kojaje Kraljeva doli-na.plememti otac" ili .patrijarh" može da se shvati kao prevod ovog imena.. e.. stvoritelja neba i zemlje! Blagosloven da je Bog Svevišnji... Zbunjenost postaje još potpunija ako pogledamo Genezu 1. iznese hleb i vino.ako je zaista i postojao nije mo-gao nikada da bude u gradu po nazivu Jerusalim. u SAD. i bilo bi sasvim zanemarljivo da čitavi narodi svoje poreklo ne zasni-vaju na čoveku..Kada se Avram vrati kao pobedilac Kedor-Laome-ra i kraljeva koji bejahu s njim. stih 17: . već nazivjed-nog božanstva. ubt.otac je plemenit".." Sve je ovo veoma zbunjujuće. stoji interesantna rećenica:.. kralj David (Solomo-nov otac) imao je grad ali koji još nije bio zauzeo. Mojsije još nije bio rođen. glava 14. pre n...Tek nakon večere Avram.. Na mestu današnjeg Jerusalima postoje arheološke isko-pine grada iz vremena 2.Arneričkom biblyskom institutu (na liniji mojih kombinacija) pročitao da se tamo prihvata teorija o posetiocima iz neke vanzemaljske civilizacije (17). medutim pet godina kasnije stručnjaci uglednog .. ... U jednoj publikaciji sa Univerziteta Yale [20]. U knjizi piše: . Time reč . varijaute su tako reći uhvatili biblij-ski arheolozi i tumačene su kao današnji Jerusalim. i pored svih protivrečnosti može se tvrditi da Avram . koji možda nikada nije ni postojao. iskopana bibliote-ka glinenih tablica. Bel (Franz M. objavljenoj 1975. a nazvan je ..Salem" je ka-snije Jeru-Salem. 1975.. Svevišnjega.Jerusalim".. On blagoslovi Avrama govoreći: Blagosloven da je Avram od Boga.. ali niko ne zna kako se taj grad zvao. koji je sreo Avrama i gde se tačno nalazio kraljevski grad Salem? .ocem" se ovde rnisli na Boga.Kralj salemski". Verovat-nije se kod Abrahama radi samo o dijalektičkoj va-rijanti (.000 pre n. je otkrio da njegovi gosti nisu bili obični posetioci.. ali ne i geografsko odredenje. i šta bi njegovo ime moglo da znači. tvrdio sa velikom sigurnošću.Staro ime Ab-ram.. koje se ne javlja nigde osim u Gen.

pronalazili bi nekog krivca. sigurnost protiv neprijatelja.. i zaobilaznog puta. Zvuči sasvim logično. Pošto taj krivac za njihovu lošu situaciju nije uopšte postojao a samim tim. tvrdi Bertran Rasel (Bertrand Russell) (1872-1970).i čuo sam.. da se na osnovu lažnih izveštaja sastave svete knjige čovečanstva? Zar nije čisto ludilo. Bilo u kojoj zemlji. generacijama je nastajala odredena hijerarhija. Treća manifestacija je bila centralni povod za izgradnju gradova. Zar su flktivna atverenja imala neku nioć? Zar su se Ijudi plašili Ijudskih bogo-va? Zar su izrodi mašte vidno i osetno kažnjavali zemaljsku decu? Nauka tiudijedno od objašnjenja:. Otkada su Ijudi progo-vorili. pokazaše mi. to mišljenje može biti netačno". on mi govoraše. proizvode Ijudske mašte. Zaistaje tako. koja su dale-ko bila iznad Ijudskog nivoa.sve su to bile Božije manifestacije i tako su nastale prirodne religi-je. ili njihovih poma-gača... i tako je nužno dolazilo do po-trebe za izgradnjom gradova.. Ljudi su osvajali vrhove brda da bi bili bliži svojim bogovima...ovih izveštaja proroka" kako su kasnije deklarisani..Čak iako su svi istog mišljenja. Sve do ove tačke sledim opšte mišljenje učenjaka -ali: . da bi na tim mestima podizali svete gradove.. sve što je pripovedano u prvom licu govori o očevidnim situacijama. obavljali su to širom sveta . Oni odabrani. Zar sve ovo nije vrhunac nelo-gičnosti. Uvek su prvo nasta-jale društvene strukture. izgradnja svetilišta kao manifestacije zajedničkog kulta. fikcija .. U mnogim slučajevima . stvarali su zakone.nebeske gradove". napravili bi ih veštački. narodima su demonstrirali tehnićki uvežbanu moć. a posebno kraljevski gradovi nikada nisu bili plod mađioničarskih veština. nije mogao da se pozove na odgovomost. što se uopšte ne uklapa u ovu šemu: Bogovi su počeli da govore. Nauka vrednuje bogove neba i zvezda kae flktmia bića. svu-da su postojala tri preduslova za urbanizaciju: prikazivanje mod vladara. i video sam.Gde naučnik napravi greSku.Kažnjavanje nije postojalo kao ni bogovi. koji su učestvovali. navode imena bogova. Globalno gledano. Znači sve njihove poruke su izmišljotina. idu kod.. pajei svako zlo i dobro pripisivano bogovima. kada i gde se nešto dogodilo.. Gradovi. čistim zlatom istine? Unjih . kažejedna arapska poslovica. koji se mogu dokazati.. a u pojedinim slučajevima.. zemijotresi. na velikim visinama su gradili oltare a gde aye bilo planina. pojavom i nestankom Sunca i Meseca. izdavali su za-brane i naredbe. nakon ovog preobražaja. Vulkani. koji eto samo na taj način postaju stvarnost za Ijude.Naučne greške . koja zapravo u stvarno-sti nikada nisu postojala. to je naučna greška"..izgovarajući sve u prvom licu jednine: . ali dolazi do onog neverovat-nog. odvodili su Ijude u daleke . elementarne nepogode . prenosili znanja. Davali su uputstva.ili laži proroka. koja je bila veća od jačine onih kojima se vlada. koji su hteli da budu važni.. Ovaj kult zvezda naših preda-ka objašnjava se raskošem i sjajem neba fiksnih zve-zda. naredio mi je.. očevici dodaju podatke. koji su zemljacima prenosili uputstva bogova. sve ove izveštaje pro-roka smatrati pravim draguljem. a kada bi Ijudima u bilo kojoj zemlji išlo loše...verovati"? .. Veoma zamršena situacija! Bogovi navodno nisu postojali. Ijudi za pradoba su bili poklonici zvezda.

Tamo su se Izra-elci za četiri veka pretvorili u rnoćan narod iako to nije zabeleženo rii na jednom egipatskom natpisu ili trošnom papirusu.kultnih mesta. Ukoliko je i živeo. su oduvek imitirali ono što su poštovali. koje smo napravili prema iiku njihovog nebeskog prebivališta i prema likovii'na Ijudi". koji je svojevre-meno krenuo put Ai'abije [22]: . Knjizi Mojsijevoj.. koja kao m na početku ni na kraju ne može biti tačna.. Poznata su neka od imena bogova zvezda. e.. model. Istorija Izraelaca istorij-skije dafcirana tek od momenta njihovog otpuštanja iz vavilonskog ropstva.renu". pre n. Kralj Solomon mia zeleno svetlo za i/gradnju prvog hrama. Narodn nijp hi1o dobro Oko 1200...nebe-sko prebiv. cijeg sina Josi-fa bezdušna braća prodaju u Egipat. i biće robovi i biće mučeni četiri stotine godina. čak iako 10 nisu razumeli [23]. Hronologija Biblije je besrnislica. Avram je negde oko 1800/2000. Zanirnljiva hronologija. a i pored najbolje volje ne mogu dafci podsti-caj za oblićavanje slike idola.0ve slike idola predstavijaju . ušetao u istoriju." Iz svežih istraživanja rezimira ugledna britanska naučnica iz oblasti arheologije Ketlin M.varnost. drugi hrarn.rno bila veoma atraktivna. jer su datumi ubačeni u prethodno određeni. Osvaja se Jerihon u današnjoj Palestini .Tom prilikorn je video da su Ijudi poštovaii slike idola. Asiriji ne budu vršena arheološka iskopavanja. Kenjon (Kathleen M. u Nimasu. kada su gi-adili tzv. nekog Božijeg pofcomka nastanjenog u brdima? Svetil. sve do tada ovo će biti sa. ye Mojsije i Ai'on kao spasitelji u neprilici: Zapoćinje 40-togodišnji egzodus iz Sinaja.. Medutim: prvi Solomonov hram nalazio se u južnoarapskom planinskom predelu. ako ih pustim da učestvuju u traganju za crvenim koncem kroz lavirint starih predanja svetih i onih drugih. Samuel. . da se vremensko izračunavanje koje iz toga proizi-lazi mora oceniti kao neistorijsko".alište"nekog od .-ant. Oni će se tek u če-tvrtom kolenu vratiti ovamo .. e..činjenica kojaje arheološki sasvim pobijena. (stih 16). Nećemo naci ćvrste dokaze za ovu tvrdnju. Imaoje sinove Isaka i Jakova. I-ijudi. Samo je pritivrečna.likovi Ijudi" služili su xa uzor: ali uzor čega? Zvezde su oduvek bile svetle fcačke na nebu.. stih 13: „I Gospod reće Avramu.. izvmuti i falsiflkovani. pojuvljuju.o pretpo-stavka. konačno se smiruje napaćeni narod. i da se na ovim stranicama iznosi samo ekstrakt iz ne-koliko stotina knjiga moje lektire. Može se pročitati u 1.m. Vremenski raspon od četiri stotine go-dina prihvafciti kao boravak i istovremeno utvrditi daje već četvrta generacija nakon ulaska u Egipat učesfcvovala u egzodusu su dve nespojive tvrdnje. dok god u Al-Sanmu u provinoji. Isti se i nalazio u današnjem Jerusalimu. . Ujužnoj Arabiji narodje bio tako odan kultu zvezda kao i svuda. Poznati junaci iz Biblije. Simson. stvarali su pred-stave o doživljenoin. Ne može biti tačna. . Kenyon) [2. pre n.Ono što sigurno ne zahteva nikakvo dalje objaš-njenje je hronologija navedena u Bibliji. Oko 970.rrali kao liran"i. Suštinski problem su uvek imena i podaci tj. Znaj da će potomci tvoji bi-ti stranci u tudoj zemlji.Crveni konac sa čvorom! Jasno mi je da od mojih čitalaca očekujern mnogo. dafcu-mi koji su netačni ne samo u svetim knjigama. odgovoriše mu: . ali i to je intere. jer tamo se narod . e. Za utehu ću pomenuti da sam zadnjih godina više vremena proveo po bibliotekama nego kod kuće. Saul i David dobijaju bitke. TJ.. pre n.išta su sigr. Da li su kop. kada ih npita o černu se tu radi.Gospodara"... figure bogova i neka od. glava 15. što potvrduju i mnoga istorijska svedočanstva.an i opširan .rad na te.Nebeska prebivališta" i . Južni Arapi su kopirali st.Gospodare".1]. Hroničari su saznali Amr bin Luhajia.

... Ljudi sve manje osećaju strahopoštovanje.. Brema .. Čak su i u ovim nedatiranirn vremenima postojali Božiji potomci.šta umeju. istovremeno je bio snažna i misteriozna osoba. Ijudima ni-je bilo jasno kome su pripadali. Ali ovaj salemski Solomon nije identičan sa Solo-monom iz Biblije . pre n. dedova.okupljao da bi odavao poštovanije svojim bogovima. Tako moć prelazi u ruke svešte-nika. koje su iin izgledale natprirodnim.. Za vršenje tih najgorih poslova bogovi su obećali pomoć u bitkama. ua pokažu svoju raoć da bi Ijudi mogli da ih obožavaju. narod ga se isto-vremeiio pribojavao i obožavao. narod je bio spreman da u njegovu čast izgradi grad Salem (slm).Svešteni-ka Svevišnjeg".ai'elja u okolim. Ali zajed-nička avetilišta riisu bila dovoljna.. taj grad je još bio moćan. Salernski kralj je i sam bio moćan. kao monoteista i mnogobožac. a čiji potomci su se gložili oko zemlje. svako je Ijubomorno motrio da mu konkurencija ne otrgne iz-manipulisanu radnu snagu.. Prorok Henoh navodi 200 . kako naivni vernici svoje zlato.. K-njizi hromke dospeva do . bili su po-tomci bogova. Skoro se može poverovati da postoji čitava arhiva o Solomonu. . tako nastaje inicijativa za osnivanje n. već i Avram. Njegov otac Terah još je bio poklonik kulfca zvezda. Melhisedek.vanzemaljskim.Legendama o Je-vrejima u pradobu" [24] bio je . Melhisedek .. dok su najteže poslove izvršavali njihovi po-danaci . odakle su pisci predanja crpili materijal. gde su se pohranjivali tragovi o ovoj miste-rioznoj osobi. Došlo je vreme za deo-bu zemlje. Centar kraljevstva sačinjavala je gi-adnja rezidencije i jednog hrama. novac i drago kamenje ne bi odneli na pogrešno mesto radi prinosenja žrtve.sveštenik najvišeg Gospoda" i odmah su se do-bro razumeli: kralj-sveštenik je blagoslovio Avrama. i prava na moć božijih potomaka. palata i rezidencija planove su davali Božiji potomci. Od Avrama saznajemo da od njegovog rođenja nebo vodi brigu o njemu i da je . Po jevrejskoj tradiciji Solomon flgurira kao mudri su-dija i ženskaroš. Za gradnju hramova. Vremenom opada moć božijih poto-maka. Bogovi moraju nekako da deluju.kao rodenje sa ne-ba"može se porediti sa kraljem Minosom sa Krita.. a uverili su se i u nemoć bogova. U pitanju su bile teritorijalne pre-tenzije. a sam Solomon je vladao nad teh-ničkim nasledem svojih nebeskih predaka (leteća ko-la). posade su se .Svevišnji".medusobno uništile i odletele na udaljena nebeska tela. koji su sišli na zemlju. Avram se susreo sa salemskim kra-ljem. Ne smeju da podležu koroziji niti da padaju sa postolja jer tako ne bi bili dostojra poštovanja. Već odavno riiko nije video vanzemaljce u velikim matičnim svemirskim brodovima.. U 2. a takve stvari spajaju Ijude. kasnije generacije sve manje znaju o tehnologiji pra-pra-pra.. (Začeće m vitro?) Melhisedek je dakle bio Božiji sin a u Avramovo vreme navodno salemski kralj.mspirisani 1 držani pod kontrolom usled de-monstracija mod. Bogovi moraju biti moćni. sam. kako kaže starojevrejska legenda. moraju pokazati .Avrama posebno voleo".nebeskih stražara". Zevsovim sinom. Na osnovu ove konkurentne bitke Božijih potoma-ka za najbolja mesta sasvimje razumljiv striktan zah-tev: Nećeš imati drugih Bogova pred licem mojimi Ovu zapovest ne zastupa prvi Mojsije. mnogi bogovi su vernike činili nesigurmm.najvišeg kralja na svetu" . jer sve manje dozvoljavaju da ih neko blefira. e. čarobnim i konačno što su i bile .Gospod"je svoje seme posadio u Sopranimu -Melhisedekovu majku..1-ođenje sa neba"..kako nam prenose indijska predanja . Nije ni čudo: obojica su se ubrajala u elitu.kralj. Zato je rečeno: Nećeš imati drugih Bogova pred licem mojim! Salem (slm)je u početku bio rezidencija . Kada je jedan kralj po imenu Solomon bio vladalac nad Salemom. Ograđivali su se u utvrdenjima.koji je postojao nakon 970. kralj-sveštenik.

Nestao je sav sjaj. Ko je zapravo bio Solomon i kada je stvarno živeo niko ne zna. po njima lutaju samo lisice". ali sada je napušten. ili današnji Jerusalim u Palestini? Suze za Jerusalim U sklop Starog zaveta ubraja se i pet tužbalica. gde se oplakuje uništeni grad Jerusalim. pripisu-ju se Jeremiji. Rat. dve ruke i dve noge.Tako dakle naše pesme moramo osporiti Jeremiji.kojije vladao nad.Gospodar vetrova" i daje vladao 350 godina te da se na mnogim mestima pojavljivao istovremeno.ali tužbalice p. u Koranu se tvrdi da su duhovi morali da rade za njega.orlovi na brdima" nad plenom. Autoru tužbalica prilikom. Baš nije bio momenat za dokolicu. Hapšenje. Device i dečaci postali su robovima..ništenim gradom. Vavilonski.) naredio je da se huškaš baci u ci-sternu. vojnici... došao je do zaključka: .im. sveštenici i sudije pod-vrgnuti su ruganjima. Tako se prorok slobodno kiefcao dok su njegovi sugradani vezani krenuli na raarš u zarobljeništvo. Avram i kraljica od Sabe. jer je •u to vreme Jeremija bio u cisterni. Dakle.. zatim samo na kratko na slobodi. .. čuvarem sve-tih Mojsijevih tablica i zavodnikom kraljice od Sabe kao i vlasnikom letećeg voznog parka. sećanja na ponosni grad naviru su-ze na oči: .Ah" počinju prva. pak So-lomona opisuju kao neizmerno bogatog. Etiopljani. Kada je to Jeremija sastavio tužbalice? Teolozi smatraju daje to bilojoš uvreme okupacije i uuištava-nja Jerusalima. Greškaje ispravljena i Jeremijabiva pusten na slo-bodu. e.gori mi u grudima. a toje daje Solomon bio kralj Jerusalima. a neprijatelji se sada podsmevaju nekada tako pono-snom Jerusalimu.i Jeremija je kao autor isključen: . odvode ih. On je samo jedan kamenčić u mozaiku praistorije kao i Melhisedek. da bi ga opet odveli u lan-cima.. osvajači su pokrali sve bogatstvo. od strane Vavilonaca uništen grad pod nazivom Jerusalim. i počeše da beže u gruparna. ona nije prevozila vodu tako da je jerernija preživeo. Proroci. kada bi prorok imao vremena za sfcvaranje pesme po azbučnom redu. Arapi mu priz-naju gradevine širom sveta.uia prema Egiptu pridružio ae 1 Jerexnija... Ali hroničari tog vremena su se složili oko jedne stva-ri. god. A uništenje je već dav-no prošlo vreme. dok njihova potera vreba kao . medutim. do kojih ovaj kraIjevski dekret n.) ga oslobada i zabranioje da mu se bilo šta loše dogodi.svim kraljevima od reke Eufrat do zemlje Filistara i do granica Egipta". pre n. Zedekija. Pošto tužbalice nemaju napomenu autora. U svojoj diseratadji iz 1889.iči-nju već sa u. jer pesnik tuguje. nikada više se ne vraća u Jerusalim. . obeščastili su hramove sa svetmjama ili ih pokrali." Saznanje: Jerernijaje bio prisutan prilikom iimštenja Jerusa-lima a zatim su ga stavili u la-nce -. druga i četvrta tužbalica.:. a pobednik Nabukodonosor 11 (605-562 pre n. Ovaj prorok iz šesfcog veka pre n. osim fcoga korišćeni sii stariji izvori. Jerusa-lim se hvali kao veliki i mnogonarodan grad.. Uništenje. poslednji kralj Jude (597586 pre n.. e. Ova spekulativna pretpostavka nije tačna. Dokaza-no je da je 586. e.-..planine su sada puste. Tu mu se giibi svaki trag u istoriji. bio je vrlo nezgodan i dvolićan čovek: upozorio je stanov-nike Jerusalima na Vavilonce ali je i sam održavao ve-ze sa neprijateljima. Jednoj od grupa koja je kren. Ali: Koji Jerusalim? Onaj u kojem je vladao legendarni Melhisedek.Kogod da je sa tužbalice. Izraelci na selu podredili su se vavUonskoj zapovesti. da je bio . Sa uzdahom . poslužio se starim izvorima" . srce mi se kida" . stavljaju ga u lance i sa dru-gim zatvorenicima ga odvode u Babel. jer kritika tako nalaže.. Medut. e. ma.ije stigao. U svim tužbalicama Jerusa-lim se već opisuje kao uništen. Zaista mnogo za samo jednog muškarca sa samo jednom glavom.. [25 Hajnrih Merkl (Heinnch Merkel) se isključivo bavi .

Prof. gde je nekada vladao kraijsvešteuik Melhise-dek? Dok ispisujem ove redove negde u pozadini čujem glas mog ćitaoca.tužbalice ne mogu da se odnose na današnji Jerusalim. Ako su božiji potomci u službi kralja-sveštenika. o kojem ce još bin reci. ili barem zidno slikarsfcvc. Salem legendamog Solo-mona. kakve veze. opisan od Esehila. čak nema ni dokaza o nekadašnjein postojanju solomoskog hrama. kultne predmete! Ispod današnjeg hrama u Jerusalimu ništa nije pronađeno. Da li je to bio Jerusalim. kod današnjeg grada Al-Sanm. reljefe. Hans Herbert Bajer (Hans H erbert)je rekonstruisao hram. . Oplakano je unistenje nekog starijeg Jerusalima. unda bi u •njihoviTri prestomcai'ma trebalo pronaci do-kaze o tehničkom znanju. preostaje nam. sve to irna sa Vašorri teorijom? Zašt.o se tako fanatično držite nekog starog Jerusalima? Samo polako. Dakle. Sledeće duple strane: Inž. gospodine Deni-ken. Evo modela za vasionski brod. natpise. samo da tražimo na nekom drugom rnestu. Sali-bi je na osnovu poredenja naziva gradova došao do zaključka da se stari Jerusalim nalazio u planinama Nimasa u Asiriji.

Najavio slom države Jude kao i uništenje Jerusalima. tamo imenovan za proroka. Ali toje druga priča. Ujesen 1984.služio je službi za dovodenje izmedu bazne stanice na Zemlji i matičnog vasionskog broda u orbiti. potrebno je da dam kratku predistoriju: Esehil uz sve detalje opisuje sletanje nekog čudnog objekta. veličanstvo Gospoda je ispunilo hram. Verovatno postoji ipak nešto Što je ostalo od uništenja. gde se spustio vasion-ski brod: . šefa inže-njera ujednom nemačkom koncernu.I kada sam pogledao. koju pravi taj objekat. pljačke su dosledno obavljene.felne . slično čigri. Hroničar Esehil ne opisuje samo vasionski brod za dovodenje već istom tačnošću i hram." (Hes.nešto užareno i buka.kako ga Esehil opisuje kao . čim se otisne od zemlje. Kapitulacija? Ne. Rezultat je dovodni vaslonski brod čudnog oblika: dole se šiljato završava a prema gore se širi.točkovi . Izgnan u Vavilon. Gospodin Bajer piše kako se zadnjih godina . označava ga kao . Novi podaci o njemu u ovoj knjizi hnsau razorno dejstvo.Ovako izgleda rekonstruisani hram iznutra: više kao tehnička raidionica za odrzavanje nego svetilište.. Ovaj detaljni opis animirao je nekadašnjeg struč-njaka za rekonstrukciju u NASA-i Jozefa Blumriha (Josef Blumrich) za rekonstrukciju na crtačkom sto-lu.veličansfcvo Gospoda". svešteničkog roda.. I: od tada prošlo je više od dve i po hiljade godina.veličan-stvo Gospoda" . Objekat . 0 njemu samveć dosta pisao u četiri knji-ge.oči . dobio sarn dopis od meni tada nepoz-natog gospodina Hansa Herberta Bajera. ali da bi se pravilno shvatili. koji muje poka-zan na .veoma visokom brdu". Evergrin Hezekil (Esehil) Već 20 godina posebnu pažnju posvećujem teksto-vima proroka Esehila. Mislim da ne postoje velike šanse da se danas tamo pronade još nešto.. Baš o tom hramuje reč. Kao hroničar svoga vremena beleži samo ono što je tačno video: krila . 4). 44.. Grad je i suviše dobro uništen. Prava je riznica. U vezi sa životom ovog zanim-Ijivog čoveka evo nekoliko podataka: izraelski prorok.

Blumrih pretpostavlja da je isporučilac energije bio nuklearni reaktor sa pogonom na nuklearno gorivo. Bajer prezentuje preko 90 crteža u boji. H.. Koja to senzacija vezuje ovu priču sa Solomonovim hramom? Svako od nas je preko TV-prenosa bio svedok prili-kom lansiranja rakete tj..hrama" morale su biti cevi. pumpi i ogromnih baze-na. Stručnjak NASA-e g. Gorivo bi prvo moralo da se izvuče iz rezervoara. Kako bi to trebalo da izgleda startna rampa za va-sionski brod u obliku čigre? Današnje rampe imaju oblik tornjevajer rakete štrče kao obelisci u nebo. sve šira bi postajala prema svim stranama. Moj odgovor bi sva-kom trebalo da bude jasan. koji gase vruće izbacivanje zraka prilikom starta: u trenutku paljenja rakete vodena zavesa iz sistema ce-vi počinje da raspršuje vodu gaseći na taj naćin vatru i rashladujući ogromnu startnu aparaturu.Salem" kralja-sveštenika Melhisedeka. smeštenim ispod startnog tornja pod zemljom. Dovodni vasionski brod i rampa za održavanje morali su da poseduju odgovarajuću opremu.Esehi-lovog hrama". onda su koršćena tečna goriva ili goriva u čvrstom stanju. piše g.. treba danas potražiti u bli-zlm rampi istrošene elemente gorenja. kao i radioaktivni otpad. Upravo takvog oblika su rekonstrukcije gospodina Bajera. prostorijama za spavanje i stanovanje posade.otvorena prema gore sa sve više odmaknutim stepenicama. Ako je Solomonov Jerusalim onaj ..) Kod svake atomske reakcije postoje dva problema: toplota. još dubljeje smešten sistem cevi. učestvo-vao sam ujasnoj i zapanjujućoj rekonstrukciji . Bajer i pita da li bih ja bio zainteresovan. a sagoreli radioaktivni elementi morali su negde da se pohrane. g. U knjizi. raketa je sama sa velikim usidrenjima. jer se startne rakete u svemi-ru raspadaju. Nikada nećemo saznati koju vrstu goriva su u ono vreme upotrebljavali.Hram" prvobitno nije bio svetilište. Ali ako energija nije poticala iz nuklearnog reaktora. ispod . po-trcbne su samo za start. Pošto u to vreme nisu postojala meduskla-dišta niti krajnje deponije. Kolorado. Obavestio sam inženjera NASA-e Jozefa Blumriha u Estes Parku. Sigurno je da ni-kakve komplikovane popravke nisu mogle da se vrše dok je u rezervoaru bilo zapaljivo gorivo. nakon starta dogada se sledeće: Toranj se odvozi u stranu. Što znači da bi i danas ispod . onda ne postoje samo startne rarnpe već i rampe za održavanje kako bi sa svih strana bio ornogućen pristup brodu.Krunski svedok Esehil"[26] H. To bi značilo: Ispod rampe za održavanje... (Kod spoljnjih rezervoara Spejs-šatla rezervoari padaju na padobranima u more i mogu se ponovo upotrebiti. dovodi i odvodi. dok su Bajerovi radovi započeli tek 1976. vanzemaljci su u Avramovo i Melhisedekovo vreme još koristili uredaj za održava nje. pa je rampa tu morala da se obloži materijalom otpornim na toplotu. na svakom nivou postoji kontrola za spoljašnji omotač i u toku višenedeljnog odbrojavanja mogući su radovi na zavarivanju. koji sasvim odgova-raju Esehilovom opisu. koji kao i avion mora da se održava. Rampa za održavanje za čigrasti dovodni brod bi dole imala oblik Siljatog klina i prilagodila bi se najnižim nivoima do-vodnog broda . Tokom narednih meseci formalno sam zapao u vrtlog napetih otkrića. usledila je prepiska izmedu ova dva tehnićara i obojica su bili iznenadeni: od Blumriha rekonstruisani dovodni vasionski brod sa svim je odgovarao po svim detaljima hramu gospodina Bajera! Na dva kontinenta Esekilovu priču su potvrdi-la nezavisno dvojica inženjera! Blumrih je svoju re-konstrukciju vasionskog broda završio još 1971.što se više penja rampa za održavanje. dok je narednim .) Ali ako se radi o dovodnom brodu. hlad-njak za reaktor je sinešten dole. . koja mora da se rashladi.veoma intenzivno bavi tekstovima Esehila i prema njegovim detaljnim opisi-ma rekonstruisao je hram: radi se o tehničkom radu izvedenom pomoću naučne brižljivosti. slično sta dionu . Zatim.. verovatno zakopaju u zemlju. vasionskog broda: Ranipa sa puno visokih spratova na tornju. u šiljatom delu bro-da. (Mnoge ru-ske i američke podmornice imaju ovu vrstu energije. koji obuhvataju rake-tu. čitavim spletom vodova pojedi-ni stepeni vasionskog objekta pune se gorivom. već rampa za održavanje sa dodatnim radio-nicama.hrarna" trebalo naići na cevovode za odvod i dovod goriva.

.. GDE SU GROBOVI.. obradeno je 270 (!) rasprava o Esehilovoj knjizi. Semantičari su tvrdili da stil pisanja i rečnik upućuju na fceoriju da se radi o više autora. Ostale prominentne lićnosti Starog zaveta doživele su duboku starost o kojoj naši gerija-tri ne bi smeli m da sanjaju: Adam.. praotac svih Ijudi.u bogovi došli. GROBOVI 1 ZAVEDENI RECI MI.).hram" jer su na tom mest. . dok su prema mojim izjavama vanzemalJci u to vreme već davno uapustili naš Sunćev sistem te tako mje bi-lo vazdusnog prometa sa dovodnirn brodom. Kritičari i poznavaod Esehila će mi zameriti da u mojoj teoriji postoji . i 570. n. e. sada se secira i osvetljava. ne po-gada likove iz bajki i neke biblijske ličnosti. Nedostatak sposobnosti odlučivanja zapravo je otkrio ono sto se zove glupost. Većina tumača Svetog pisma zato zastupa miš-Ijenje da jc Esehilova knjiga delo gn. e. (Immanut-I Kant) Smrt. kada je irnao 365 godina. njegov sin Enos doduše . e.i pored toliko hiljada proteklih godiaa . ali se vraća hiljadi. Proroka i pratrijarha Henoha smrt nije stigb's i u zreiom dobu. Modifikovali su ga u .Srećanje onaj koji može da spozna razloge sfcvari.). sa sve kosom .veličanstvu Gospoda" ne može locira-ti u vreme delovanja .i danas bi pod zemljorn u današnjem Al-Sari-mu trebalo pronaći cevovod ili radioaktivm otpad." Seneka (oko 55.na Zemlju.vatrenirn kočijaina" nestao u svemiru.slaba" tacka. a u jednoj analizi [27]. koja je predodredena svim Ijadinia. mogli su da se preuzrou iz ranijih izvora. ramje tako svet i nedodirljiv. To znači: Opisi u prorokovoj knjizi mogii su se zbiti mi-iogo. . godine pre n. pre n. Iinanuel Kant 1724-1804. poneo je svoje telo sa sohom kada je 11 .1 gođina kasnije da bi proverila plodove poinoći koju su ukazali Ijudskom ro-du. Evo dva protivargumenta: Moguće je da je grupa vanzemaljaca napustila naš Sunčev sistem u legendarnim vremenima Avrama i Melhisedeka. Ukoliko ova jed-načina ima rešenje . živeoje 930 godina . EIijas. jer je pi orok svoje beleške napisao izmedu 595.ipe autora. Salem postaje Jerusalim. godine pre n. a Jerusalim biva uništen. te se stoga Esehilov opis o . i 570. mnogo ra-nije. tj. I prorok Izraelov.njegov sin Set dognraoje do 912. god. Tekst proroka. .generacijama njihova namena ostala nepoznata.49. Esehilova predanja su tokom vekova pre-trpela ninoga tumačenja..istisnut"je na nebo.realnog" proroka Esehila (iz-inedu 590. objav-Ijenoj 1981.. kc'ji su starije tekstove kombinovali sa originalom... e. i jednom takvom nedostatku zapravo nema spasa... III "BOGOVI.. I: vremensko odrcdivanje Esehilovih tekstova nije precizno.

Ovde navedeni malobrojni ogledni primeri za-jedno čine za Ginisa dostojnu cifru od 7566 godina. sa svojih tada 99 čistih godina s one strane do-bra i zla. nastavlo da oslobodi Lota i njegovu porodicu. Oni jesu . kojije praocu obećao da će njegovo potom-stvo biti brojno . Mambre je bilo i mesto znamenitog susreta Avrama i . i ovaj je sa 969 godina postao rekorder takozvane biblijske starosti. Nije moguće pronaći niti jedan od tih grobova. Ja-hred 962 godine...kao zvezde na nebu".. a umrli za sobom ostavljaju svoje posmrtne ostatke na zemlji. Avram. ali gde su nestali nad-grobni spomenici glavnih biblijskih aktera posle poto-pa? Gde su štovanja vredne kosti? Gde su pećine sa natpisima datuma srnrti? Gde su sarkofazi.brdo proroka". nastavlja vedra štafeta sfcarina: Mahalali doživeo je 895 godina. . tu se na 1025 metara nadmorske visine izdiže . Henoh je .izuzimajući Henoha . Enosov sin Kenan doživeoje 910 godina života. a Adamov pi'au-nuk. vavilonskih ratnika.905 godina. kao i gostima njegovih šatora. ovde su se prikazali znak i čudo.stvorio Metuzalema. bilo je mesto Membre.Gospoda".praotac koji je za sobom ostavio bogate. A ako nisu umrli.. nikakve tragove Glavni centar delovanja legendarnog Avrama. Odatle je sa 318 momaka. Gospod je naredio ritualno obrezivanje. jed-nog od tri izraeljska praoca. Ovaj brdski region je klasična postojbina priče o Avrarnu. Ličnosti sa tako dugačkim zivotom trebalo bi da sn našle većifci mir u predivnim grobovima.. Nojev otac Lameh doživeo je samo magičnu cifru od 777 go-dina i time zaostao za sinom koji je pak doživeo 950 godiiia. Možda su ih odnele vodene mase Nojevog potopa. 1 tako se u 1. knjizi Mojsijevoj. posmrtni darovi? Avram . Po knjizi postojanja (prva knjiga Mojsijeva) Avram se sa svojim stadom i šatorima nastanio u Ma-rnbreu i tu Gospodu podigao oltar.umrli.naravno pre nego što se uspeo . dva kilometra severno od današnjeg grada Hebrona u Izraelu. robovima i slugama. glava 5. Takode ovde u Mambreu. krenuo je prvi za primer i dao da mu se obreže kapica zajedno sa svojim trinaestogodišnjim si-nom Ismailom.

gato spomenicima. ali nema ni najmanjeg traga koji ukazuje na Avrama i njegove ne-beske posetioce.ja bih slavio Mambre kao mesto susreta zemaljaca i vanzemaljaca! 1 arheolozi su u istoj meri poprilično bespomoćni. Bilo je tu sen-zacionalnih randevua. Već . grobovima i natpisima. taj Mambre bio je istorijski značajno mesto. Da su umetnici-savremenici tada ba-rem samo napravili skicu vatrenih kočija ili portret jednog od nebeskih gostiju na nekom od zidova ..U Mambreu. . kada ga posetiše tri tajanstvena bića. Gostoprimljiv. ne znaju šta da rade sa monolitičkim fragmentima.ovi stranci nisu potomci stanovnika Zemlje" [1]. nalazi se grob Esava. -Avram je imao svoje poklonike Bilo je uzbudljivo tada u Mambreu. iako je sin Isak majci Sari šapnuo da .dva kilometra severno od današnjeg grada Hebrona u Izraelu. budućeg naraštaja radi. mesto koje bi. kojim je velikodušno počastio strance. kakavje već bio.. Ovde toga nije bilo. Da.. praotacje odmah dao da se zakolje jedno telence. arapskog sela severno od Hebrona. ima u Mambreu monumentalnih ostataka zidina od moćnog tesanika. trebalo biti bo- U ovoj džamiji Si'ira kod Ciora. Doduše. Jednog dana sedeo je Avram pred svojim šatorom.

biblijski arheolozi pravili su od Mambrea Avramov atar . sarkofaga. Ti znaci kazuju: Ovo je grob proroka Avrama. Čak i po pitanju starosti mambrevskih relikata podaci u stručnoj lite-raturi razlikuju se i do 3000 godina. te promenili ime Hebron u . Jevreja i hrišćana. i svi su zajedno sledećeg dana revnosno tražili Avramovu grobnicu.Avramov grob spomen-obeležje Isavu .prekoputa Mam-brea" za 400 unci srebra sebi kupio zemljište sa grob-nicom. po-smrtnih darova i nadgrobnih natpisa ni traga.. Zlatno navezene marame pokrivaju dva velika kenotafa'": četiri mala bela stuba kao baldahin nose mermernu nadgradnju. tu je sahranio svoju ženu Saru. ogroman. . ispričao je to svojoj sabraci.shodno esnafu. kroz mesinganu rešetku svetle zagasitozelene ma-rame navezene zlatnim arapskim slovnim znacima. pokriven tam-nom daskom. šta je tu ranije stajalo. Sa drvenim čekićima kuckala su sveštenička gospoda po podu.rezidencija kralja Davida -jedan biblijski meni a la kart! Istovremeno manje bi-blijski zadojeni arheolozi videli su u istim rudimenti-ma jedmi vizantijsku gradevinu . a u porodičnoj grobmci trebalo bi da poclvajLi i njeguvi sinovi Isak i Jakov sa svojim ženama Rebekom i Leom . Sad se * Kenotaf: prazna grobnica za scćanje na pokojnika koji nye tu sah. jer Biblija daje čak i ime Avra-movorn grobu: špilja Malipela. . Trebalo bi. sa vred-nim tepisima i svetiljkama. sklo-nili su jednu kamenu ploču ispod koje je bila šupljina.Sa zidova u zlatu sijaju poruke Kura-na.jednu rimsku svetinju .ranjen.jedan nedovršeni zid [2]. Ova džamija doduše spada medu najsvetija mesta Muslimana i Jevreja.šest biblijskih ličnosti pod jednim svodom! Sigurno je da su ta-ko važni i ugledni savremenici sahranjivani uz pompu i raskoš. Trebalo bi i da je danas bila prepoznatljiva svetinja. opremljen prostor za molitve muslimana. u mermerni pod ugraden je sedrnougaoni mali zid visok 15 cm.. Sa desne strane nalazi se umetnički ornamentirana propovednica koja potiće iz godine 1091. medutim. Bibliji je poznato da je Avram .Grad svetog Avrarna". relikvija. krstaši su džamiju pretvorili u hrišćanski manasfcir.. Pitam se da 11 kosti Avrama (i njegove porodice) zaista leže ispod džamije? Ili se vernici zavode? Islamskih džamija u čast grobova bilo je još u vre-me krstaša (od kraja XI do kraja XIII veka). Ispod toga trebalo bi da 68 strmih stepe-nica vodi ka Avramovoj grobnici. te bi grobnica za generacije bila neprikosno-veno spomenobeležje. ali od grobova. Po osvajanju Hebrona. Jedan kaluđer je prilikom molitve u toku meditaci-je osetio promaju. Neka počiva u miru. Po opremi se kenotaf podudara sa uobičajenim grobnicama. Do fcada su samo po predanju znali da bi tre-balo daje na mestu manastira bila špilja Mahpela. da bi pronašla šuplje odzvanjajuće mesto. Sa obe strane centralnog prostora leže kripta pod kojim treba da se nalaze grobovi Isaka i Rebeke. Tu u centru grada Hebrona izdiže se masmia pra-vougaona Al-Džbrahimi džamija. pevajući hozijanu kaluderi su sisli niz strmo stepe-nište koje je završavalo pred kamenim zidom. Nepozna-to je.

treba da je sahranje Samuilo . u blizini arapskog sela Džib/Gibeon.Severozapadno od jerusalima .

U čast Gospoda odzvanjale su pesme. praznu prostoriju. pošto nisu bili zgodni. kao što je Avram. Opatje priredio slavlje. paje neko dopustio da nesta-nu. i ka-luderi su dospeli u malu.Nauodno i Josif. nadgrobni natpisi i posmrtni darovi bili bi izloženi u Narodnom muzeju Jerusalima zapanjenoj publici. Uz treperavu svetlost sveća ka-luderi su na podu našli bele kosti. Nije bilo ni najmanjeg traga grobnici. Neke kosti prodat. .špilja Mahpela odavno bi bila proglašena nacio-nalnom religijskom svetinjom Izraela. Više se ne da proveriti da li se ranosrednjovekovni pronalazak groba baš tako odigrao. Ilije grobnica sadržala po-smrtne darove i zapise. druge vraćene u grobnicu. Ne bi li moglo da se dogodi da ašov na svetlost da-na iznese neka iznenađenja koja bi govorila suprotno od onoga što je narod odvajkada smatrao delom verovanja? Ne mogu da zamislim da jedan veoma imućan patrijarh. ništa što bi ukazalo na Avra-ma i njegovu porodicu. našao jedan klinasti ugrađen kamen. logika nalaže ovaj zaključak:To nije bio Avram.e su kao relikvije. ili Avram nikad nije ni ležao u špilji Mahpela! Da naime postoji nedvosmisleni dokaz o postojanju Avramovog groba (kao i grobova članova njegove poro-dice) . okruglu. ispraćen na večiti počinak..0d tada više nijedan čovek nije bio dole u špilji Mahpela".. nisu našli ni-kakve posmrtne darove. koji je sledio tragove Avrama [3].prijatelj Gospoda" bude tako tiho 1 bez posmrtnih darova. kada je ovaj pritisnut. ili šta je od toga pretvoreno u željene relikvije. . Ali. Može biti. da li kaluden i / ili krstaši baš ništa nisu našli što bi ukazivalo na Avrama. pošto će Alah svakog ko remeti grobnu tišinu proroka Ibrahima kazniti slepilom. Pošto takvih dokaza nema. jedan. već zamahivalo teškim čekidma. zaklju-čio je danski istraživač Arne Falk Rene (Ronne).. Jakobov sin. otvorila se pećina. zid se srušio.. Znam samo da danas više ništa nije moguće proveriti: Muslimani se ustručavaju da uđu u Avramovu grobnicu. a u jednoj niši 15 urni u kojima su bili ostaci kostiju. kao religiozno i nacionalno blago. poznato je da su u vre-me krstaških pohoda mnogi objekti iz Svete zemlje ekspedovani u evropske manastire i Vatikan. Iz navodno sličnih razloga ortodoksni Jevreji sprečavaju svako arheološko istraživanje. Ima tu mnogo zagonetki. u blizini Nablusa u Izraelu ima svoj grob. Jedan od pobožnih tragača nije mogao da se pomiri razočaravajućim nalazom već je ispipao zid.

arapsko selo istočno od Hebrona.Džeriko. Kraj svakog od svih ovih grobova stoji plava metal-na tabla sa objašnjenjem." Ćovek se zbunjeno pita zašto je Gospod Avramu i Isaku zaveštao jednu zemlju. Tel Junis . Samuilo .džamija Si'ir/Zior. u zemlji Moab.6 km južno od Jafe 5.. severno od Hebrona. Zapanjeno čovek primi k znanju da niko ne zna za Mojsijev grob ~ a ipak stoji pred njim. zapa-njeno sam slušao na religijskoj nastavi priču kako su mornari Jonu na sopstveni zahtev bacili u olujno mo-re. gde su pre 30 godina nađeni poznati zapisi (sa objašnjenjem biblijske geneze). Halkul . Ratel -Vitlejem.šta se sve ne prikazuje simboličnol .Jerusalim. 1.Halhul. Mesed . naravno da je Jona mogao da razgovara sa ribom.. Grobnica. Lot .Judeja 3. Prorok Jona je jedan od takvih koji ima više grob-nica. Nabi Junis . Gde li je zaista sahranjen Jona? Njegovog groba irna u šest izvedbi.. i niko ne zna za njegov grob ni dana današ-njeg. David . pre nego što se krepak ponovo pojavio na svetlosti dana (Jona. da bi ga tamo pojeo kit. arapsko selo severno od Hebrana. Irnpresionirao me je još kada sam bio dete. Svaki turisfc može u Izraelu da se divi sledećim grobovima: Esav . U Petoj knjizi Mojsijevoj. Sirija Šta bi iznervirani posetilac groba rekao kada bi jed-na tako grandiozna figura kao Mojsije počivala u Izraelu.severozapadno od Jerusalima. Isaku i Ja-kuvu. Ipak kao odrastao čovek istraživao sam legendu o Joni i doznao izjevrejskih saga [4] da kit uopšte nije bio kit: Jonaje naime ušao u čeljust ribe .Nabulus (Zihem ili Šehem). Gospod kaže: ^Ovoje zenzlja koju sam zaveštao Auramu.. Nerna ga. a kroz riblje oči (brodsko okno!) prepoznao je u . prizemlje dormicio crkve na bregu Zion.deonica Vitlejem . odeljak 34. Čovek se oseća posebno prevarenim kada mu se grobovi istih osoba ponude više puta . odeljak 2). Gad i Natan . kada su ove biblijske ličnosti još odvajkada živele u Mambreu. unzro je baš na tom mestu. Nabi Musa (Mojsijev grob) leži samo 15 km od glavnog puta Jerusalim . pravi. Ali tamo preko ne treba da ideš. tri dana i tri noći proveo je Jona u stomaku kita.. i Mojsije. nauci i gradnji gradova*.Grobovi: Čiji? Isto se može utvrditi i za ostale grobove proroka u Svetoj zemlji.kao čovek koji ulazi u pro-storiju. .. ta čudnovata riba raspolagala je Ijudskim glasom i podučavala je dvonošce u pisanju. Hama . Odavno znam da ta tri dana u stomaku kita sarno simbolično . Da.Hebron 4. nekoliko kilornetara vazdušne linije od Kumran-pećine. tim pre što legenda o Joni ima jasne paralele sa vavilonskom predajom Oanesa. En Nabi Junis.pri-kuzuju tri dana smrti Isusa pre vaskrsnuća.svetlu kao pod podnevnirn suncem" sve^što se u moru i po morskom dnu dešavalo. Go-spodarev sluga. istinski dokaz da je to grobnica dotićnog proroka uzalud ćete tražiti. . grobnica ovog preistorijskog putnika podmor-nice bi me interesova. kad Mojsije po Tori i Starom zavetu nikad ni-je ni kročio tamo. Ta-mo je postojalo jedno razumom nadareno biće po ime-nu Oanes sa ribljim telom.. Josip ..oko 150 km severno od Damaska.oči vodene životinje bile su kao prozori i sve-tleli su iznutra".Galileja 2.izmedu Sidona i Bejruta 6. baš njihovoj grobnici počivaju prave koste.pri čemu su stanovnici okolnih sela uvek čvrsto ubedeni da u njihovoj. blizu arapskog sela Jib / Gibeon.džamija Bnei Na'im..

Tačno! Sveta zemljaje istonjski bogato tlo.hvaljenoj zemlji". f. pri tom bi trebalo da su za sobom na Zemlji ostavili arheoloSke dokaze.: Da li sam pogrešio? Strana 128 i dalje. Usred golih stena i sasušenih dina. godi-ne sultan Baibars podigao je nad kenotafom jednu džamiju. drugom polovinom aprila. n. n. David ili Solomon. a zaveli-ke religije čovečanstva i odlučujud dogadaji. Pretpostavlja se daje Mojsijev grob uVadi Mousi.Jerihon. domišljati duhovi smislili su čudo i omogućili Mojsiju večno počivaliste u . D. džamija sa nmogim svetlećim kupolama i menaretima odaje sli-ku raskošne oaze. u XV veku Mameluci su kraj džamije podigli predivan konak sa preko 400 prostorija. Baš zgodno! Danas jednom godišnje. Ovo predanje samo po sebi bilo je dovoljno da na-stane svetilište sa Mojsijevim kenotafom. Sultan Saladin sanjao je jednom daje Alah posmrtne ostatke Mojsija preneo na zapadnu stranu Jordana.. Lot. uko-liko čovek želi da nešto konkretno utvrdi što se zbilo 800 p. nedaleko od ceste Jerusalim . prazan grob u znak sećanja na pokojnika koji tu nije sahranjen. Melhisedek. • E. veliki.. onda stvari izmiču kao pesak kroz sito. e. sveti bili su ovi prvi prorocil Prigovara se daje geografsko područje koje se . zbilijedinstveni. Hodočasnici pobožno i zgranuto prolaze pokraj jedne rešetke iza koje stoji kenotafpo-kriven zelenim pokrovom. Ali.Pošto je poznato da ne može biti što ne sme biti. 70. Isuviše značajni. Iščezli su tragovi velikih predstavnika kao što su Avram. Kenotaf? Enciklopedija ob-jašnjava šba to znači. na kojem su se otprilike 800 godina p.000 i više posetilaca ide na hodočašće na Mojsijev grob. 1265. e.

" Obećao sam da hoću. koji je prešao u Islam. arapske i engleske table mame turiste pred grobove!" .. . Roden 24.. ali sunmje ostaju. je arapska svetiiya. . Palestinu. .. . Jer: Arapi i Izraelci poStovali su iste ličnosti. Sinajsko poluostrvo. sve poznajem..danas označava kao Sveta zemlja uvek bilo politički nesredeno. provocirao sam sagovornika od kojeg sam u meduvre-menu saznao da je pilot izraelskog ratnog vazduho-plovstva.. 10.Putovanje kroz ..Kralj David" u Jerusalimu..To stoji". samo nepravedni ste prema nama kada smatrate da smo mi izmislili čitav taj cirkus sa poštovanjem grobova!" .. 11. Izmenjali smo vizitkarte. Može biti. Burkhart je ponovo otkrio Petru. Od 1809. Grobove koje ste pomenuli. te reče: . Arapi prilikom ratnih poho-da stare.Jeste li Vi bili tamo? Jeste li videli Aronov grob?".hvaljenoj zemlji". Zašto bi Sveta zemlja bila izuzetak? Za barom kralja Davida Frustriran razočaravajućom potragom za grobovi-ma sedeo sam mrzovoljan za barom otmenog hotela .Šta to ovde ima da se lovi?" Telegramski sam mu opisao moja neuspešna nastojanja da lokalizujem pravi. Mnogi moji sunarod-nici bi rado odali poštu Aronovom grobu.Putovanja po Smy » . Kroz maglu se setih da je tamo -osim jednog ubedljivog opisa Petre . te da su ti stahii nemiri uništili/zatrli moguće arheološke dokaze. Petre. Mozgao sam zašto se mo-gu nad samo pseudodokazi za postojanje starojevrej-skih proroka. Stari leksikografski podaci ne rekoše ništa o Aro-novom grobu. moji roditelji do-selili su se iz Kanade. Nabi Musa. Vi možete da odete tamo! Izvestite me šta ste našli. Re-cepcioner mije pribavio leksikon. Jednog dana nadoh u bogatoj narodnoj biblioteci Jerusalima nemaćko izdanje Burkhartove knjige .Posefcite Aronov grob... švajcarski istraživač Ori-jenta i pisac. 1812." . namrSti tu i tamo Čelo. ruše'vine i kamenu tvrđavu.U Jordanu. kao uosta-lom i ja. Nubiju.. Jevreji. ujužnom Jordanu. 1817. 1784. Nijedan se nije vratio. ne veruje-mo ni reč od toga. blizu poznatog grada-stene.. Vi ste Švajcarac..Niste? Hebrejske. Moj-sijev grob. severnu Arabi-ju. poStovanja vredne grobove ostavili su za so-bom netaknute. ja ne mogu tamo! Sa izraelskim pasošem ne možemo da putujemo za Jordan. neosporan grob pro-roka.. Kao muslimanski hodočasnik mogao je da se zadrži u Meki i Medini." Nešto kvrcnu u mom malom mozgu..Turista?". slavoluka. Kao dečkić gutao sam jednu knjigu Johana Ludviga Burkharta (Johann Ludwig Burckhardt). nasmeja se Izraelac.Pa. ostaci sportskih gradevina..Ja sam Izraelac." Muk. isto kao i Izraelci. Tamo sarn pročitao: Johan Ludvig Burkhart...A gde je on?". Tada mi moj viski-partner reče: . to je pravi!" . u Kairu. da su ga izrovali ratovi. . u Lozani.Ja sam tako reći u lovu na. upita on.. medutim tamo su ruine hramova. Mi.. i grobo-vi kra^jeva i narodnih heroja odoleli zubu vremena.ali ovi grobovi su bez izuzetka već poštovani od strane Arapa kada države Izrael nye ni bilo. upitah ja. Mladi gospodin učtivo me sasluša. ispisane glinene ploče.uglavnom bilo reči o Aronovom grobu. Poznati su mi izveštaji iz tridesetih. . na primer. Burkhart. proputovao je Siriju. kad me usled mozganja prepade jedan mladi gospodin: . Egipat i 1814. Što je važilo u «prednjem Orijentu" trebalo bi da važi i drugde u sve-tu. umro 05. brata Mojsijevog. četrdesetih godina kada su hrabri Jevreji pokušali da posete Aronovo svetilište.

Uzeo je ime Ibrahim Ab-dulah i bio ponovo preobučen u šeika. prihvatio je nekoliko godina ra-nije muharnedansku veru.aternjim jezikom. Gore:Aman danas liči . ali i radi toga da od strane Arapa ne bude odbijen kao nevernik. Reći ću vam prvo nešto o svom zemljaku. pošto je bradati Švajcarac vladao arapskim kao in. o jednom avanturističkom životu koji je uzbudljiviji od krimi-romana..hvaljenu zemlju" [5].osimpo klimi iokolini .Siriju i .na bilo koji drugi velegrad Dole: Najednom od sedam breiuljaka starog grada leii supermoderni Univerzitet Amana . Na putu ka Aronovom grobu Početak avgusta 1812. Iz Ijubavi prema Orijentu. Prerušavanje mu je bilo perfektno. godine Burkhart ima 28 godina. Sećanje me nije prevanlo.

Tog avgusta 1812. n.. Burkhart je upravo i želeo da izbegne Akabu po svaku cenu: Ta-moje egipatski paša držao veliki garnizon te kontroli-sao okrug i sve puteve. koji se medutim bojao opasnosti kojima bi njih dvojica bili izloženi na dugačkom pustinjskom delu puta." Grčki istorijski pisac Diodorus Sikulus. Cilj: Petra! Petra je prožimala njegove misli. e. Kao student čitao je kod grčkog geografa Strabona (63. Petre. preneo nam. Izvan Amana. kojim je vladao je-dan kralj koji je. zato što bi se na tom delu mogli prikljućiti nekom velikom karavanu. Zato je neustrašivi Švajcarac raspolagao temperamentoiTi znatiželjnog istraživača.kroz današnju jordansku pustinju . Abdulah. e. n. n.niko nije pio više od jedanaest pehara iz stalno menjanog zlatnog pribora [6]. kojije živeo u prvom veku p. Moj hrabri zemljak strahovao je od ovakvih kontrola pošto nije imao nikakvih arap-skih dokumenata. e.na Kairu. žudioje davidi Vadi Musa.-26.medu masom stalno pravio pijanke" pri čemu.je detalje o ovom ta]nom obavijenom mestu: . Na Orijentu Burkhart je imao tajanstvene nagoveštaje o zagonet-nom stenovitom gradu. Beduin je tvrdoglavo zahtevao da ka Kairu kre-nu zaobilazno preko Akabe. o čijim su mu legendarnim sbarinama urodeni-ci pričali sa velikim strahopoštovanjem i divljenjem. Mojsijevu dolinu. hteo je na kamili da krene na višednevni put iz Damaska . te mu nije bilo ni malo stalo da se sa kamiljih staza iole približi Akabi. u kome su sve kuće bile usečene u stene.) opise grandioznog glavnog grada Nabatejaca. Burkhart je unajmio lokalnog bedui-na.. p. Kako je zabeležio u svojim put-nimbeleškama. a kamoli nekakav na ime Ibrahim.

strogo čuvani grob .U zemlji Nabatejaca nalazi se izrazito čvrsta stena sajednimjedinim prilazom. ." Burkhart je bio ubeden da tu u sprženim pustinj-skim dolinama treba da je bila zemlja Nabatejaca. Ovo mesto bilo je veoma utvrđeno... iz putopisa takode je znao da na kraju Vadi Muse treba da leži od strane Arapa poštovani. kojim su se mogli peti sarno malobrojni..Pre 175 godinaje Burkhart konjem prolazio kroz ove isuSene pustiiyske doline. ali bez zidova a i udaljeno dva dana putovanja od prve nastanjene oblasti [7]. da bi vršili snabdevanje.

posle Ćega mesto žrtvovanja prekrivaju kamenjem. pošto je . a tamo se više ne usuduje. Ma-le gomile kamenja kraj raskrsnice beduin je proglasio mestom gde putnici žrtvuju svoje koze. proroka Arona. te bi po-drobnije ispitivanje ovih gradevina od strane never-nika. Dva muškarcajahala su Šest i po sati dok nisu stigli do raskrsnice puteva za Akabu i Mojsijevu dolinu. On.-'Njegov najmljeni vodič je naime već odavno postao sumnjičav: «Vidim da si nevernik koji ima posebne namere sa ruinama naših predaka.. Iznenada se medutim klisura otvorila u malu kotlinu. Da. tako bi sada i gospodin trebalo da učini. Dok su jahali dalje. Burkhart se divio moćnim gradevinarna koje su izvirale iz stena sa obe stranc Mojsijevog potoka. ukoliko budu pro-zreli njegovu maskaradu.Poznavao sam karakter noroda kojim sav ovde bio okružen. Burkhart i njegov seoski vodič projahali su uskom visokom klisurom koja je često bila tako uska da je jedva bilo mesta za jednog jahača. Zapanjeno je Burkhard piljio u višespratnu. Tujejos bio ijogunsti beduin. gde pre mene nisu nikad ni Mdc'li putnika. reče. Njegov pratilac ostao je sumnjičav. Muhameda i Arona i isprićta? im o svom zavetu da na Aronovom grobu žrtvuje kozu. Ovaj cilj izazvao je Burkharta. ali groba ni od korova. Burkhart nije znao da sada može postati opasno po život. i napokonje jedan domorodac za par starih potko-vica bio spreman da šeika Ibrahima Abdulaha odvede do Aronovog grcba. pošto ono leži u našem kraju i pripada nama. te da postavlja mnogo pitanja. počinje zemlja starina. ujahao je u me-sto Eldn u Mojsijevoj dolini. a Aronov grob leži sa druge strane doline.bio ubeden da su ovde vladale posebne sile i da bi jednog znalaćkog magičara drevna blaga pratila u vazduhu čak i kad bi već odavno bio napustio drevni grad-stenu. usred pustinje. Izbrojao je nekih 300 kuća u zidom opasanom selu. koji je bio isklesan iz jednog ko-mada stene. avgust 1812. samo nekoliko sati putovanja oda-tle trebalo bi da počiva taj Aron i nijedan Evropljanin nikada nije video njegov grob. stubovima opasanu fasadu divnog hrama. kako ih nazivaju. . nije mogao da kori-sti put karavana pošto je dao svečani zavet da će u slavu Arona žrtvovati jednu kozu. Burkhartje sam odjahao dalje. Ali ti nećeš mod uzeti ni najrnanji deo skrivenog blaga. moglo lako izazvati sumnju da sam . Ponosan i naravno kao pravi šeik."[8j Začudeni Švajcarac ga je uveravao da je samo div-Ijenje uzrok njegovog osvrtanja. U svojim putnim dnevnicima Burkhart je otkrio zbog čegaje suzbijao svoju zapanjenost: . Beduinova hrabrost bila je istrošena. čučnuo je uz brbljajuće trgovce. 22. Burkhart gaje nasa-mario lukavošću. ovde. hvalio Alaha. rekao muje.kao svi stanovnici Mojsijeve doline . Ispod suncem opa-Ijenog čela beduina mozgalo se: Šta li je jače? Njegov strah od pustinjskih razbojnika ili strah od Aronovog besa? Aronje pobedio. Bio sam bez zašufce. Burkhart je prigovorio: Njegov zavet obavezuje ga da svoju kozu žrtvuje kraj Aronovog groba.U senci ove tvrdave borili su se krstaći sa Muslimanima. Burkhart nije nigde mogao da prepozna zidove. Izbegao je da izgleda isuviše iznenađeno i znatiželjno. i to tako kao da su srasle za njih.

Mojsije je oprao Arona.. torbica u kojemje nošeno. Ponovo su me uzbudili opisi grada-stene. koje u dodiru sa'zavetnim kovčegom svetluca u raznim bojama.0. L. mogao da preda)e na-redbe Aronu i da odgovara na njegova pitanja? Vredi zapaziti . . Dokje iz glavne arterije šikljala krv.. mora da je imala neku funkciju koja je značila više od ukrasa. za mene je Aron bio jedna od najinteresantnijih ličnosti. kupolom. ne bez osnova.).i to više nego prilikom prvog čitanja ." Pred njima svetlucalaje. koji do njega vodi" i odlučio da tu zakolje kozu kojuje poveo sa sobom. bilaje deo omata (svečanog svešteničkog odela .Aron je uvek bio u toku stvari kada se -naizgled . Harune. pridajem posebno svojstvo. u suton još jedva prepoznatljivom. Koja li je posebna svojstva mogla imati ova dijade-ma? Kada se već ." Pošto smo prokrstarili klisuru i grad-stenu. U podnozju Aronovog brda Burkhart je zapazio ..torba odluke". Mojsije. dva muškarca su prešla kamenitu visoravan zvanu . koji rni je neiz-merno važniji od novca. na vrhu brda u svetlu zalazećeg sunca.. svaki sa u steni uklesanim hodnikom.prevodi-lačkim kamenjem". na kraju je Mojsije Aronu stavio povez na glavu te na prednjoj strani učvrstio zlatnu dijademu (3. Smatrano je proročanskim kamenjem koje je name-njeno visokim sveštenicima. Burkhart morao je da prekine svoj prodor ka Aronovom grobu. Aronov grob! 1 te kako bi se rado Burkhart odmah popeo do njega. prev. dao mu torbicu u koju je stavio kamenje do-lično visokom svešteniku . uz čiju pomoć su birane ličnosti uspevale da prevedu jezik i pismo davno nestalih kul-tura [9]. obukao ga u svoju suknju i bluzu." Pošto je dva puta ponovio molitvu. ovo kamenje nazivano je .prijemnika. a najverovatnije bi ine skinuli i opljačkali ono malo moga novca.Gospod" potrudio da lično nadgleda izvršenje svojih uputstava. mala bela zgrada sa. Harune. Kao još od svoje mladosti upoznatim sa Biblijom. Bio bili onda barem sprečen da nasfcavim svoje putovanje za Egipat. prihvati dobru volju ovog dela. pošto je ova koza isuviše mršava.pre radilo o tehničkim problemima.više podzen-mih grobova.. Da li je .Gospod" preko medya zlatne dijademe.prim. Musliman je prekrio tragove krvi kamenom. sta-vio kaiš. 8. beduin se bacio na pod i počeo da se moli iz sveg glasa. zaštiti nas i oprosti nam! 0.. te dnevnik.. ali bilo je isuviše kasno a njegov vodič sumnjičav i pun straha od pljačkaša u nastupajućoj noći..pomisao na Aronov grob na vrhu brda. brat i Mojsljevi rivali Bnrkhartova knjiga.1). Ja kamenju urim i tumin. jedna kompleksna zagonetna figura.krijumčar umetnina ili kopač blaga. Aron. za koji se danas zna da je to bio nabatejski grad Petra. kvazi-odašiljača .Putovanje kroz širiju i svetu zemlju"ponela me je prilikom ponovnog čitanja isto kao i nekad kao mladog gimnazijalca. Budući putnici trebalo bi da posete mesto pod zaštitom grupe naoružanih. Mene je fascinirala .umro je sa samo 33 godine u Kairu od malarije. Zar već Aronovo svečano posvećenje nije bilo misteriozno? Sam Go-spod je naredio Mojsiju da posveti svog brata. Jedan kilometar pre cilja J. To je ka-snije zažalio još vise tim pre kada je saznao da je pod vrhorn brda na kome se nalazio grob bilo više u kame-nu uklesanih grobnica . nosilaje znak . koji su pominjali Strabon i drugi rani pisci. Osim toga.Aro-nova terasa. a koji je Burkhart ponovo otkrio 1812. On je bio i stvarni šef .urim i tumin.

Sa istim čarobnjačkim štapom egipatske vode prefcvorene su u smrdljivu crvenu bujicu. Kada je Mojsije od . Za vreme godina progo-na Aron je uznapredovao do Mojsijevog zamenika i prvosveštenika. ipak ubrzo bi mu se umorile ruke i dla-novi.ili -ukoliko nas neka vremenska mašina .11+12). Aron i Hur .Gospoda" dobio naredbu da Izraelite oslobodi egipatskog zatvore-ništva. 1012). da bi mogao da drži cilj na nišanu.koji su se sa mocnim.Dok je Mojsije držao svoje ruke uvis. Mojsije. mirijade (na desetine hiljada .Mojsije. koji bi se masi učinili čudom.. a obojica nekoliko godina stariji od sestre Mirijam. prev.u pratnji Arona i Hura .. pošto su Mojsijeve ruke prilikoni dizanja instrumenta podupi-rali Aron i Hur. dok su ga Aron i Hur pridržavali za ruke. uzeli su jedan kamen i postavili ga ispod njega. 6. pogl. Jednoi-n. Dok je Mojsije bio vaspitavan na egipatskom dvoru. važio je za magičara koji bi umeo da sprovede takve postupke. Samo Mojsije znaoje tajnu. tako da su ga njegovi pratioci morali podupirati. njegov nadareni brat bacioje pred velikog faraona svoj štap na pod.zvamčnog govornika" koji bi faraonu ubed-Ijivo preneo zahteve Izraelita. a on se pretvorio u živu zmiju. Pošto su. U . i on sede. Već sam nastup braće na dvoru faraona bio je spek-takularan. Da to nije bio Sunćevim zracima napajani laser? Saznaćemo samo ukoliko oružje ili njegovi delovi bude nadeno . pozvao je k sebi svog brata Arona. kad bi ga spustio.svetog Satora u koji je Mojsije u sva-kom logorištu donosio funkcionalne objekte kao §to je zavetni kovčeg [10]. Zar se ne nameće slika tročlane posa-de .. pobedivali bi Izraeliti. Aron bi bio na licu mesta. drugi sa druge strane. medutim. ali kada je spustio svoje ruke. iz-veštavaoje Mojsije. Aronova zmija je proždrala sve ostale (2.. Mojsije je svom vojskovodi Jošui dao uputstvo da Uđe u polje dok se on . Mojsijeva. Mojsije.Go-spodara oblaka". jedan sa jedne.Legendama Jevreja" [12] navodi se kako su se Mojsije i Aron pribojavali audijencije. bio jc pod posebnom zaštitom .. Kada je došlo do bitke između Izraelaca i Amaleka. Mojsijeve ruke postajale sve teže. kada su dvorski čarobnjaci pokušali da oponašaju ovaj trik. vršio je u svom plemenu svešteničku funkciju. njegov drugi sin. bio je tri godine mladi. Kakva li je veza svega sa tim . mogu se postaviti i neka pitanja: Da u Aronovom grobu možda ne leže pohranjeni i tehnički relikti te nejasne epohe? Da li još negde po-stoji čudnovato kamenje urim i tumin? Možda negde Aronov raskošni nakit željno iščekuje da ga se pro-nade? Da lije Aron sahranjen s njim? Ko je bio Aron? . poznavaoje oružje i ru-kovao njime...koja se provlači kroz SF-literaturu . za rat odlučujućim oružjem uputili ka strateškoj poziciji iz-nad bojnog polja? . Amalek je držao nadlakticu. 17. Tako su ga držali za ruke dok Sunce nije zašlo" (2.. ipak ta-da bi se pojavio . nadirali bi Anialeci.odvede natrag u najdalja vreme-na.) ogavnih žaba i odvratnih obada u trenutku po-stali su pošast faraonskog carstva. Kakvo li je oružje b'o taj božiji štap? Danas se o tome može samo nagadati. Medutim. Izrael je držao nadlakticu. Kad god bi iskrsli problemi koji bi zahtevali poseb-no nadaren tehnički um.prim.Jevrejska enciklopedija" zadovoljava našu znatiželju [11]. Ono što o tome govori Biblija zvuči krajnje ćudno: . Mojsije nije naime bio nikakav govornik. praunuk visokog sveštenika Levija. Aronje živeo kod rodaka na istočnoj granici Egipta i bio poznat kao bri-Ijantni govornik. Aron je najstariji sin Hebrejca Avrama iz plemena Levi.. Kada bi Mojsije tajno oružje držao tačno na nišanu.sa boži-jim štapom u ruci" smestio na obližnjem brežuljku. Aron.božijim štapom"? U svakom slučaju bio je pozamašne težine. trebalo je da ima .

Mojsije je imao spremnu utehu.. lik imje reflektirao i sjao se kao Sunce. izveštava le-gendarna verzija [14].. Mojsije 20.otvori se pred njimajedna pećina i Mojsije reče bratu da u nju ude" [14]. Mojsije. 0 tome gde se nalazi starozavetni čarobni prut po-stoje razna mišljenja. Aronje shvatio da muje tu pripremljen odar. Čak i o smrti čudesnog Arona postoje razne pret-postavke. Mojsije. zagonetni dogadaj ponovio se i sledećeg dana: Mojsije i Aron nesmetano su stigli do faraonskog prestola.1 Gospod je razgovarao sa Mojsijem i Aronom na brdu Hor. jer .. naredio je Eleazaru da pričeka napolju. Neumoljivi. njihove brade kao mlade palmine grane. nad Aro-nom lebdelo je . On-da treba da svučeš odeću Aronu i njome obučeš njegovog sina Eleasara. Dvanaest ple-mena imao je Izrael.arhandeo Gabrijel i obojicu proveo kroz sve straže do palate.Arone".Gospod" naredi Mojsiju da prikupi prutove svih plemenskih starešina i da ih preko noci položi pred zavetni kovčeg u svetom šatoru. lako su straže zbog svoje nepažnje strogo kažnjene.nije trebalo da bude urezan plemenski naziv . u tom trenutku. Oproštajnim rečima Moj-sije žurno napusti pećinu." S poverenjem je Aron poslušao bratski savet." Zaista.po-leti kroz vazduh" [14]. nastade -bože pomozi . šta god se pod tim da podrazumeti. a kada su go-vorili. Uzmi Arona i njegovog sina Eleasara i odvedi ih na brdo Hor. Od Aronovog doba prut je nezamenljivi rekvizit svih čarobnjaka. jer bi mogla da se uprlja. kada je Mojsije došao u šator zaveta. Mujsije i Eleazar se spusfciše niz brdo. Ona zna daje Mojsije bio infor-misan od strane najvišeg Boga da će Aron ubrzo umreti i da je njegov grob na brdu Hor pripremljen.." Dakle! Dok je Mojsije ulazio u pećinu sa Aronom.. Jednom .tako naredi . Aronova smrt bila je utanačena . skide posvećenu odeću kojomje Mojsije ." (4. Aron umre tu na vrhu brda.. imao je šta da vidi.. Za tu odeću mora da su povezana posebna svoj-stva. Drugog jutra. 1 sad. .4 . Aron će na tom mestu biti pozvan pripadnicima svog plemena i umreti. jedna grupa učenjaka pretpostavlja daje stavljen u zavetni kovčeg i daje sa njim sakriven.. . 1 Moj-sije učini kako Gospod naloži. Aron je bio u odori visokog sveštenika. Samo na Aronovom prutu . reče. Kako je Aron nag stajao pred pećinom. Tek tada.božijeg po-Ijupca". Skeptična pitanja postadoše glasna. . „! Mojsije položi prutove pred Gospodara u šatoru zaveta.gospodara" u pomoć. zenice njihovih očiju bile su kao svetlost zvezde Danice. oko ko-jeg se okupilo više andela. pošto je Aron bio voljeniji od njega? Ili je Eleazar ubio svog oca. pred očima cele za-jednice pope se na brdo Hor. Neizbežnom laži on navede brata da skine haljine: . Mojsije po-zva svog .čudo. nedostaje podatak o godini smrti. bilaje to čudesna inscenaciia.. već od . Mora da su strašno impresio-nirali ponosnog vladara Egipta. u njoj je stajao sto i jedan krevet.Levi". Aron i Eleasar peli su se na brdo Hor. sa mnogim pojedinostima." Na žalost.Gospod" . Kada stigoše gore . Aron se povinovao. medutim.] Opširnije..prvog dana petog meseca sa 123 godine [13]. Ovaj je bio spreman i naredi svojim andelima da učine da Aronov odar . druga grupa je ubedena da je prut de-ponovan u Aronovom grobu. 1 Mojsije skide odeću sa Arona i njome obuče njegovog sina Eleasara. sakupilo se dvanaest prutova a svaki je nosio ime plemena. da bi mogao da preuzme po-ložaj visokog sveštenika? Sateran u ćoše. Da li je Mojsije iz Ijubomore ubio svog brata... 8). a oni verovatno čak i ne znaju kom kolegi bi na tome trebalo da zahvale. na granici zemlje Edoma.osam božanstvenih delova odeće i po-kriše ga.ličili su na anđele. A ovako glasi biblijski izveštaj o njegovoj smrti: 1. Uzaludno je Mojsije pokušavao da od Gospoda izdejstvuje duži život. Prbstorija je bila osvetljena. strogi Bog molio je Mojsija da prenese svom bratu poruku. za na smrt preplašenog. 17." [4.Enciklopedija Judaica" piše da je Aron umro . Aronov prut iz plemena Levi propupio je. već zbog spletki zmije" [13]. Već za vreme svlačenja. da on nece umreti kao čovek... izbili su pupoljci i cvetovi i nosio je zrele bademe.ne zbog njegovih grehova. već njegovo ime Aron. lizaoje plamen iz njihovih usta.nerazumno je stupiti u ovu pećinu u odeždi sveštenika. Narod ih je čekao i primetio Aronovo odsustvo.. Pećina je veoma velika i možda sadrži druge grobove [14].odmah ogrnuo Eleasara.držeti se naredbe Gospodove .

Eiizabeta (Ebet) uze duboko vazduh i reče da se raspitam kada stiže prvi sledeći direktan let iz Ciriha za Aman. često ne baš bezopasnih putovanja po svim kontinentima. onaje sfcrastveni reli-vozač.dreden za onog kojem priliči. čiji su to po-smrtni ostaci. Od Jerusalirna do Amana ima samo 83 km. ipak na put do Petre nisam želeo da idem sam. stigao sam do moderne... Udoše u nju i u njoj nadoše zlatni tron sa natpisom ." Kako je Musi bio premali.Bog je pomogao". islamska legenda opisuje Aronovu smrt: . Ipak. zar ovde nismo u modernom hotelu?" . Tako sam iz Jerusalima nazvao švoju ženu. dok su . Zapravo.. Otkada sam ponovo pročitao Burkhartove putopise. zagonetke. raspolagao sam i drugim nekorišćenim pasošem. Kasno popodne stigli smo u hotel Mariot.čiji službenici sum-njičavo gledaju svaku kameru napokon dosao do dozvole da kročim u strogo čuvane odaje..Bog i njegovi andeli na brdu Hur služili svečanu misu povo-dom Aronove sahrane" [15]. na Aronovom brdu ima još mumifidranih leševa? Da li zaista između potkopa kod Aronove terase postoje podzemne veze sa pećinama na vrhu brda. usta su nam se osušila od vrućine. Da li je bilo posmrtmh darova u njoj? Da li je u njoj bilo natpisa? Da li postoje dokazi koji bi naveli na zaključak o načinu na koji je grobnica uklesana ili urezana u stenu? Da 11 izvan grada-stene Petre.. Nakon četiri presedanja u četiri taksija. po svaku cenu hteo sam do Aronovog groba.No alcohol!". 1 zaista! Manje bajkovito. neki su se čak pomučili da se popnu na Aronovo brdo. Često čovek i tada biva obeshrabren fmansijskim troškovima.Nema alkohola? Pa. opisali su čudnovati grad-stenu. Nedaleko locirano Aronovo brdo nije pobudilo interesovanje.. tako daje pra-vi .Musa (=Mojsije) i Harun (=Aron) spaziše jednom jednu pećinu iz koje je izvirala svetlost. Harun sede na njega. Odmah se stvori andeo smrti i preuze njegovu dušu. Ne. znam koliko valja pored sebe ima-ti pouzdanog kopilota..Iskustvo su naoćari razuma" . glomazne aerodromske zgrade Amana. Sa mojih mnogobrojnih. Eleazar (hebr. Bioje star 127 godina. Ukoliko imate izraelsku vizu ili pečat u pasošu. pitao sam se: Zašto se Ijudi ne staraju o Aronovoj pećini? Njen položaj je poznat. va-Ijalo bi mu da ima i drugi pasoš.Tako se i zbilo. neki arheolozi i pustolovi posetili su Petru u našem najzatvorenijem stoleću." [16] Ima vrlo malo tako velorn tajne obavijenih staroza-vetoih flgura kao što je Aron.čovek" za pustinjsko putovanje.Petri. Mislim dajoj je reakcija bila sjaj-na.hteo sam da saznam šta se može vi-deti na Aronovom brdu. koje tamo visoko gore na brdu vernici poštivaju već hiljadaina godina? Proučio sam svu moguću raspoloživu literaturu o Petri. Tamo skoro da ništa nisam našao o Aronovom grobu. tajanstvenog neznanca imala dejstva do našeg doba? Da li se zbog toga izbegavao grob? Rukovodeći se arapskom poslovicom . Zašto? Da 11 su se putni-ci kroz Orijent plašili da će povrediti religioznost muslimana koji su poštivali Aronov grob? Zar je aura mističnog. Ni na jednu iole podnošljivu temeljnu studiju o Aronovom grobu nisam naišao. nig-de ništa o sadržaju grobnice. nisam imao iluzija da ću rešiti zagonetku.. Ebet kao kopilot Za put do Jordana nije bilo ozbiljnijih teškoća. i to taman na vreme' da zagrlim Ebet.. saglasnost zasnovana na pouzdanoj osnovi 28 go-dišnjeg braka. Sa viskom i metrom kar-tografisana je svaka gomila stena u . Po-ručio sam dva ledena piva. o kojima je govorio Burkhart?li ako to nije bio Ai-on. . iz-gleda daje predstavljalo tabu. ali ko želi da prede poznati Alenbi-most preko Jordana. reče livrejisani momak strogog lica.) znači: . ali ipak dovoljno čudesno. da bi od vlasti . Upozoren. granica Vam ostaje zatvorena. . da bih došao na aerodrom. Kao izvidač u arheološkoj džungli samo tačno znam da pre ciljem treba ispuniti hrpu materijala.

"Ramadan", svečano reće on. Moram da nabavim inuslimanski kalendar. U deve-tom mesecu Mesečeve godine mesec posta je Rama-dan. Kako će Evropljanin da misli o tome? Nijedna turistička agencija vas ne upozorava na to. Za vrerne Ramadana od zore do zalaska Sunca nema ničeg ni za jelo ni za piće, čak je i pušenje zabranjeno. Noćas se, pak, slave arapske noći: u gostima i na svečanostima se obeduje. Uostalom: alkoholhih pića - zvanično -nema ni kada padne noć; u zemljama koje strogo poštuju Koran - Iran, Saudijska Arabija, Libija - alko-hol predstavlja tabu i svih ostalih jedanaest meseei: Muhamed gaje zabranio. Sedeli smo na terasi hotela, relativno miran dan Ramadana bližio se kraju. Aman se probudio. Sa mi-nareta mujezini su pozivali preko zvučnika vernike na molitvu. Poslednji zraci dnevne svetlosti - a noć ovde brzo pada - stvarali su veo ružićastocrvenog svetla na kupolama džamija, na kalaju i krovovima, čarobna ilu-stracija za bajke iz ,,1001 noći". Na slabom svetlu tre-perave stone lampe izučavali smo auto-karte i odlučili da iznajmimo auto da bi starim kraljevskim putem (Kmgs-Highway), išli prema Petri» to je put dugačak 227 km, neusiljenom vožnjom savladiv za pet sati. Ramadan! Nema ništa od naše rane evropske poslovnosti! Mu-slimani vare svoj noćni obrok tokom dugog sna. Oko li sati pojavi se čovek sa turbanom te nam uljudnim mamrom iznajnu kola. Za nekih petnaestak minuta bili smo na južnom izlazu iz grada, na auto-putu za aerodrom sa dve tra-ke, a deset minuta kasnije kod skretanja za Madabu. Još iz engleskog kolonijalnog doba štrčao je znak ,,De-sert Highway - Kings-Highway". Tako brz izlazak iz grada možemo zahvaliti Ramadanu. Muslimani ne žure, poste natenane. Tu i tamo muškarci brbljaju, svi nose bele ili crvenobele karira-ne marame, sklopljene u trougao i prićvršćene gajta-nom od kamilje dlake. Blagonaklono su nam klimnuli glavom, neki su nam mahnuli rukom za pozdrav. U gradiću Madaba, 37 km od Amana, većma pro-davnica i tezgi bilo je spremno za prodaju: stanovnid pretežno pripadaju rimsko-katoličkoj ili grčko-pravo-slavnoj crkvi, za njih ne važi mesec posta. Madaba je poznata zbog jedinstvenog mozaika koji je pronaden 1884. g. prilikom ponovne izgradnje porušene bazili-ke. 25 m dugački, pet metara široki podni mozaik sa-stoji se. od 2,5 mil. obojenih kamenčića, i odaje sliku vizantijske Pa^stine, uz to i plan grada Jerusalima -čudo Ijudske umetnosti i truda.

U planinskom predelu Petre
Kada je Sunce već bilo u zenitu - pred nama se u brežuljkastoj pustinji pojavio klanac, bio je to Vadi Mudzib, koji deli Jordansku pustinju sa istoka ka za-padu sve do Mrtvug mora. Naravno ovde se čovek seti Johana Ludviga Burkharta (Johann Ludwig Burck-hardt) koji je pre 174 godine sa manje konjskih snaga prevalio ovu dolinu; seti se hrišćanskih krstaša koji su se u svojim peskom prekrivenim oklopima borili pro-tiv Muslimana. Britanski pukovnik Tomas Edvard Lo-ren (Thomas Edward Lawrence) poznat kao ,,Lorens. od Arabije" - kao savetnik Fejsala I, kralja Iraka (1883-1933) - vodi arapski oslobodilački rat protiv Turaka, i dobio ga ovde u ovoj pustinji. Nešto ispred krstaškog zamka Kerak, na planin-skom prevoju na 1050 m nadmorske visine, uzbudeno nam je maliao mladi Arapin, tako uzbuđen da sam zaustavio kola. Dećak se naklonio pred prozorom kod Ebet, optrčao kola da bi mi rukama i nogama i svim izražajnim mogućnostima njegovog tamnog lica nešto objasnio. Pokazuje na jedan crni, propali beduinski šator, koji je postavljen daleko od puta, Dečak se sa obe ruke očajnički hvata za lice, čupa pramen kose, pokazuje na srce, vuče mi ruku sa volana, Ijubi je. Ebet i

ja ga gledamo bespomoćno. Jasno je da dečak nešto moli, ali ne znamo šta. Moja žena uzima torbu sa namirnicama sa zadnjeg sedišta, u hotelskoj kuhi-nji napunjenu jajima, sendvičima sa šunkom, voćem i pola pileta, i daje je dečaku. Nikada nismo videli da jedno dečije lice tako naprasno menja izraz očaja u izraz sreće! Dečak pohita ka šatoru mašući našom tor-bom kao trofejem. Postideni što nismo pretpostavili da li je u šatoru potrebna još neka druga pomoć, u muku smo nastavili dalje. Ova pustinja nekadaje bila mesto užasa i neshvat-Ijivog. Kada sam kod knće preslušao utiske sa puta siiimljene na magnetofonu i konsultovao se sa iz-vrsnim poznavaocem Jordana Karl Erih Vilkenom (Karl-Erich Wilken), poiiovo sam pročifcao opise sa margine našeg putovanja: ,,Tela opljačkanih i od strane gramzivih i uce-njivačkih šejkova Huetat-beduina ubijenih, zatrpa-na su negde u pustinjskom pesku ili su bačena u duboke, nepristupačne klance planinskog masiva Petre, gde su se njim.a gozbili lešinari i hijene. U ovoj pustinji sujoš pre nekoliko decenija važili dru-gačiji zakoni nego kod nas, nepisani zakoni, koje su odredivali beduird-šejkovi. Ono što bi oni naredili, dogodilo bi se! Koliko su tražili od putnika moralo bi i da se plati, a ako već ne novcem, onda životom!" [17] In.S-Alah. Kako Bog hoće, Mi smo onom deranu od srca platili putarmu. Put kroz brda i doline doveo nas je'do uskog pojasa plodnog zemljišta, beduinskih šatora; ukorak smo pratili karavan kamila i tovarnih životinja kojije pred vodilo skoro sasvim crno magarence; kamile sa isture-nom donjim delom gubice nadmoćno su nas posma-trale sa visine. Talasaste peščane dine već su bacale sivkastocrve-ne senke kada smo oko četiri sata stigli do gradića obok sa svojim malim kućama od kamenih blokova -lomljenih u blizini ili razvučenih sa propalih istorij-skih građevina; čak i moćni krstaški zamak koji je 1115. godine podigao Boduen I, kralj Flandrije - u meduvremenu je morao da ustupi nešto gradevinskog materijala za kuće i kolibe. Kada smo po jari kasnog popodneva razgledali zamak bilo nam je potpuno neshvatljivo kako su krstaši iz severnih krajeva mogli godinama da podnose ovakve temperature; mi smo isparavali i bez plehanih oklopa a na sebi smo nosili tek toliko da se Muslimani ne bi zgražavali nad zapad-njačkom dekadencijom. Pronašli smo veoma dobro konačište. Hotel Petra Forum podignutje tek 1983. godine. Seli smo na tera-su i posmatrali plavicastocrno nebo. Txnad Ijubičasto svetlucavlh stena, koje su zaklanjale Petru, visio je svetlosni venac svetloružićaste boje. L'heure rosee. U daljini, visoko iznad tamnosmedih kamenih useka, na jedn.om od planinskih vrhova, svetlucalo je nešto po-put sjajnog bisera. Jedan kelner nam reče da je to Džebel Harun, Aronovo brdo. Imajuci cilj svog pufcova-nja pred očirna, zapitah ga o grobu proroka Arona. Da, to je tamo gore, reče on, a svetleći biser, koji je sve više bledeo, bio je kupola male džamije iznad Arono-vog groba. Započeo sam razgovor sa gostima, bili su to turisti iz celog sveta koji su razgledali Petru. Nikojoš nije bio na Džebel Harunu. Nikog nije ni interesovao grob proroka. Ebet mi je prišla i u ruku gurnula hladnu konzer-vu oranž-džusa. Ah, to je bila dobra ideja! Prislonio samje na usta, probao... tuje bila dodata dobra porcija viskija! Zato su gosti oko nas bili tako veseli, glasni i razdragani, iako su svi samo pili čaj. Sa zadovoijstvom sam pretpostavio daje njihov čaj bio dobro začinjen sa C2H50H. Inš-Alah!

Na putu sa Mahmudom
Sledećeg dana smo angažovali prevodioca, zapravo vodiča, koji je poznavao strane jezike. Naš prevejam prevodilac zvao se Mahmud; posavetovao nasje prili-kom iznajmljivanja konja: kobile Suzana i. Lejla stekle su njegovo poverenje. 1 tako smo nas troje jahali, kao

svojevremeno naš zernl' k Burkhart u susret klisuri El Sik, pred čijim su uiazon 'tajali glomazni fcamno-smedi kameni blokovi. ,,Koji li se Bog njima kockt i?', 'ipitah Mahmuda. Na perfektnom engleskom Mahmud mi objasni da su na ovim blokovima nekada stajale statue nabatej-skog Boga meseca Dušare i Boga sunca Alata. Ćudno. Bog meseca Dušara je oduvek kod Nabate-jaca bio simbolizovan kamemrn blokom i obeliskom. Neobično, pošto ove forme na celom indijskom prosto-ru imaju svoj pandan. Dušara potiče od arapskog Du~ eš-Šera, što znači onaj od,,Šere" Serc se zovu planinski venci oko Petre. Ovaj pojam pojavljuje se i u Starom zavetu: Tamo se zemlja Edomita sa rijenim planinama zove Seir, a Seir je slično Šeri. 0 torae stručnjak G. Lankester Hardiag [18]; ,,Jehova se zove ,,onaj od Seira", drugim rečima ista osoba kao Dušara, a Jehova je takode živeo u ka-m.enom bloku često nazvanom ,,Bet-El", božija kuća.

Samo. Nema nikak-vih natpisa.. odmah me podseća na egi-patski hram.6 km . nikakvog objašnjenja o svrsi monumenta.Obojici su podignuti oltari na visokim mestlma (visoki oltar). a stene se dižu i preko 100 m uvis. čujemojoš odnekud . Stanemo li. zove se . . Ulazimo u klisuru. jednostavno.tako.obelisk-grobnica". ka zemlji.a klanacje du-gačak 1. Topotanje konja zvečeći se odbi-ja o njene zidove. Na vrhu se izdižu četiri obehska.topot konja. u sre-dini ." Sada mi jedna trospratna u kamen uklesana gradevina privlači pogled. desno i levo od njih spušta se kamena greda. Na pojedinim mestima tesna klisura sirokajejedva tri metra.ispred ulaza .uzdižu se dva stuba.

" Kroz portal ulazimo u siznicu. g. nikada se ne bi domogao cilja. još 1963. Ćovek to ne može ni da izgovori: kao daje liven. faraonova riznlca".kao kroz procep obasjana crvenkastom svetlošću ..barokno ukrašena fasada ogromne palate. Zidovi su goli.Zatvorena u urni miruje duša kralja. Čovek ostaje bez reči pred ovakvim prizorom. izdiže se 6 korintskih stubova..Kazne Faraun. Dvanaest metara su visoki stubovi u parteru. . smedim i zelenirn. a na 40 m visine na jednom kitnjastom delu prekrivenom okruglim krovom. ova opasnost sadaje otklo-njena: nadiruću vodu sada prihvataju stene i putem tunela iz prastarog doba ona se odvodi u moderan re-zervoar. ne mrtva već tajanstveno živahna. reče Mahmud. kroz procep pada svetlost Sunca koja na crvenom peskovitom tlu stvara predivni kalei-doskop u purpurnim. Iznad toga.Sveže je. kao šareni plastelin mešan belim. izjednog komada. objasni on. Na najužem mestu u klancu zapanjuje nas na sup-rotnoj strani . stoji velika kamena urna. Koliko li je njih pokušavalo da se penjući uz fasadu domogne urne ne bi 11 op-Ijačkali basnoslovno kraljevsko blago koje je Arefcas neposredno pre srnrti tajanstvenom čarolijom za-tvorio u urni? Međutim. Šta lije u njoj? 1967. odron ovde nikada nije predstavljao najveću opasnost. mnogo bi za Ijude i životinje opasnije bile katastrofe usled iznenadnih provala vode. Karl-Erih Vilken beleži [17]: . Cen-tralna prostorija ima tri mše u kojima su možda stajali sarkofazi. Iz pra-vougaonog predvorja vode hodnici ka odajama. "Samo jedan odron" doviknuh Mahmudu.. žutim i plavim tonovima. medutim. Ovaj ogromni spomenik isklesan je od kamena koji sadrži znatnu količinu železnog oksida..i čovek bi ovde bio izgubljen!" Ne. Ćak i zidovi sleva i zdesna su u raznim bojama. tamo gde se stene po-kušavaju dodirnuti. Nema nigde ni najmanjeg traga od veštački naslaganih stena. tako reci na prvom spratu. suno-vratio bi se i ležao bi smrskan pred ulazom u hram. oni nose 6 m visoki friz sa simbolom čarobne egipatske boginje Izis: disk između dva roga. . svako ko bi se usudio da se popne do urne.. Visoko iznad nas. se jedna 26-točlana francuska putujuća ekipa udavila u popla-vamau El-Siku. nikak-vih fuga ili tragova potpornih stubova. Da li je to bilo tako ostaje samo pretpostav- .

.

0rnamentika" je sve što stručna literatura ima da kaže.ka . Zadihani i preznojani u prolazu snio sa ivice gornje staze uočili .lavlji grob" . skoro kvadratna jama -u kojoj je na ulevo pomerenom svodu prepoznatljiv tamnocrveni krug. je uklesana ogromna. bele i žute cvetove oleandara. Dakle.. on se prostire na površini od skoro 1 km dužine Ovaj ogromni spomenik isklesanje direktno iz okorfiitc stene i skoro 800 m širine na visini od 925 m nadmorske vi-sine. Covek ne može da prestane da se čudi.dva lavlja re-Ijefa pred ulazom.mauzoleju kasnijeg nabatejskog kralja. . kad je u pitanju riznica. Samo nekoliko koraka od riznice sa desne strane u kamen.. Za sliku ispod i za stranu 173: Razglednice grada stene Petre . radi o . skoro apologetski. Običnim rečima ili pojmovima za opisivanje jed-nog grada ." [19].kao i objašnjenje da se. pošto su stepenice isuviše strme za životinje. koraćali smo kroz dolinu kojaje mirisala na ružičastocrvene. Petra je fantastična orgija u steni! Bojažljivo. Tako krvav posao za čisto ukrašavanje? Prolazimo pokraj nekoliko tona teške kocke koja u dijagonali balansira na jednoni uglu.o da se popnemo do svetilišta Ed-Deir. Ulazimo u dolinu u kojoj leži monumentalni grad Petra. Onda se dolina suzila da bi dalje nagore vodile zaista strme stepenice u začudujuće kri-vudavom pravcu. Mahmud nas obavesti da bi sada morali da ostavimo konje ukoliko želhn.Petra se ne može dočarati..

Blago za Alaha Prevalili smo više stotina metara. ali čak i u knjigama tak-vi relikti pobeđuju vreme.kako' piše u pametnim knjigama .Ovde niti je bilo niti ima . Pretpostavlja se da je gradevina bila po- .bilo kakvog groba. ime koje znači . uspeli se već i na zavidnu visinu. kada smo preko jedne male platforme stigli do kamenog hrama Ed-Deir. Odavno se zna da je mesto dobilo pogrešan naziv.manastir"..

rezignirano će Mahmud. onaje visoka 40 m." . .. niko u nju nije zavirio.. Sasvim gore nalazi se 9 m visoka urna.Priča se". Inš-Alah.ovde negde oko Petre nalazi se ovo Mojsijevo blago. Sam Bog zna. i Alah ćejednog dana doci po njega..svećena nabatejskom kralju Obodatu III. koji je bio uzdignut u boga. Pi-tao sam Mahmuda. čijaje tajna vekovima ostala sačuvana. Fasada Ed-Deira podseća na farao-novu riznicu. Usporeno podiže ramena i zagleda se u nebo.. široka 47 m i takode ima dimenzije naočite nioderne bankarske palate. Mahmud je znao samo ono što je još od starih vremena kružilo njegovim narodom: Mojsije i njegovi Izraelci poneli su sa sobom blag ). .

Nedovoljno postim.Ne u svetilištu'" Odbijajući.. 1 čitam Mojsijevu drugu knjigu (19/23). Aronovo brdo. Želeo bih da shvatim iz kojeg poriva je čovek ceo jedan grad sa-terao . zašto su čak do gore dovlačili svoje žrtvene darove? Objašnjenje da je nebo od samog početka vladalo visoko gore iznad Ijudi. Razmišljanja u Petri Nije mi namera da plšem vodič ili letopis grada-ste-ne Petre. te da su zbog toga oni stremili ka nedostižnom. . naš cilj. Moja znatiželja okrenufaje ka korenima grada.Možeš li nas odvesti tamo gore?" Mahmud se u neprilici počeša iza uha: .U blizini Aronovog brda Oaozgo smo gledali na 1000 metara niži Vadi Ara-ba i južnije skoro. menije i suviše jednostavno.Prorokov mir se ne sme rern. preko na Arono-vom brdu: . a ponekad pre-koračim Prorokove zabrane. zajed-nog četvrtog konja i malog konjušara. Pa." Ispitivački nasje gledao ne bi li odustali.odnosno . njegovim legendaniim herojima i božijim slugama kao što su Mojsije i Aron. stalo do nerazjašnjenih stvari. uključih se ja. 1 ukoliko nosite Vaše kamere..Bogove" kako se spuštaju dole.... kao i uvek. Tada do-dade: . želeo bih da znam motive koji su Ijude naveli da veruju da u kockastoj steni (Bet-El = božija kuća) ima Boga. i to ne nekakve efemerne kreature iz snova.." .. kako to već i umeju samo žene. ." Posle rnisaone pauze.. koja su ih podučavala i impresionirala tehničkim napravama. 16). Slušali smo ga. Iznenada Ebet upifca našeg prevodioca: . osetio sam barem da šanse nisu sasvim bezizgleclne. a Ha-runu prineti žrtvu.Smeju li žene do Aronovog groba?" Mahmud me umorno pogleda a zatim je dugo gle-dao inoju ženu 1 napokon izustio rečemcu. ukoliko ponesemo kamere.. Ili daje Bog sa neba sišao objektu sličnom obelisku (Lingam = vatre-ni stub).Uostalom.. Mojsije. Meni je. morate da platifce za ceo dan za tri konja i mene.. koja uvek odgovara: ..uklesao u stenu.. Ebet pokaza na belu kupolu." ..ja sebi mogu dopustiti ovaj drugi pristup... morate čuvaru dati dobar bakšiš...MogLi li tamo gore da fo-tografišem? Ti reče.Kako to... Ono ni-je dovoljno da bi objasnilo zašto su Ijudi širom kugle zemaljske vidali .. već bića koja su sa njlma razgovarala. lako često kuden ..Jesi li ti vrlo pobožan Musliman?" Mahmud se nasmeja: . Grci ili krstaši tražili utočište u Petri. Zar je Mojsije bio pisac naučne fantastike kadaje opisivao da se čita-vo Sinajsko brdo pušilo i treslo pošto se spustio Bog? (2..Inš-Alah'" Uprkos tome što čovek ne može da prati promene misli ovdašnjih Ijudi. .. Volim alkohol. 24.. naš prevodilac podiže ruke. Staje navelo Ijude ovog širokog reona da mi-lenijumima na vrhovima planina traže konfcakte sa nebeskim stvorenjima? Zašto su uz nezamislive žrtve i napore na najvišim planinama podizali oltare. Dadoh Mahmudu vremena da pripremi polazak. Ako Alah hoće.To će biti skupo. pošto takve literature već ima i u njima se može videti stanje već poznatih stvari. sasvim u blizini.. Samo površno sarn zainteresovan za noviju istoriju.ti!". jer u arapskom svetu muškarci sklapaju poslove." Mahmudove tamne oči zadovoljno su caklile na ogrubelom licu: ...Može". ali ne baš naročito. ." . dakle ni-je mi do perioda u kojem su Runljam. šta bi to molim lepo moglo biti? Prirodna poja-va? Čudo božansko? Čarolija koju su inscenirali sveštenici? Masovna psihoza? Imam i suviše respekta prema Svetom pismu.Pobožanjesam.eti.

koji svaku reč iz Biblije smatraju svetom i inspirisanu Bogom -prebacuju da sve shvatam bukvalno. e: Ljudi propadaju zbog toga što početak ne umeju da vežu sa krajem. vredi pomenuti. pre n. . e.. Idi sidi doći ćeš posle sa Aronom.od početka. živeo je u steni i poSfcivali su ga na vrhovima planina.) i postalo . e. Nabatejci su ostali neporaženi. ali sveštenici i narod da ne prilaze da dođu pred Gospoda. Još i danas stoje prastari stubovi u amfiteatru u Petri. U slavu Dušare dizani su stubovi i obelisci.Neće moći narod izići na Sinajsku goru. jednooki vladar Male Azije. Grčki fllozof i lekar Alkamajon iz Krotona pisao je u V veku pre n. vanzernaljskim i bezobličnim" [20]. kada se podmeće da je Bog uoči svog spuštanja . godine pre n.. zato i verujem Mojsiju da mu je Gospod konkretno naredio da narod drži daleko od mesta sletanjaJer bi ga inače . Njihovog vrhovnog Boga Dušaru. Grotesknoje da mi upravo oni kritičari .morao dati" da se na-pravi ograda oko brda da ne bi došlo do štete.opisivali nebeskim.. Genealogija. topograflja i istorija Petre Glavni grad nabatejskog carstva prvi put se pomi-nje 312. Do sada su poznata imena 11 nabatejskih kraljeva koji su vladali kraljevstvom do 106. god.Gospodara Šera-planina" Nabatejci su .. .: Grčki istoričar Diodorus Si-kulus izveštavao je o jednom napadu na Nabatejce. da ih ne bi smrću pogodio.ProvincijaArabija".. Prirod-ne pojave odvajkada su imale neprijatnu osobinu da sejavljaju iznenada. Ovaj hendikep Ijudske sposobnosti i mišljenja očigledno vlada i dve i pohiljade godina kasnije. Ne. zaista! Ja bi-blijska predanja uzimam kao fakta tamo gde opisuju prepoznatlijve događaje. ka-snije je anektirano od strane rimskog cara Trajana (53-117 n.smrću pogodio". narnamili su neprijatelja u klopke ili su ih pustili da umru od gladi u pustinji. sa četiri hiljade vojnika pešadinaca i šest hiljada ko-njanika.. e. koji je izvršio Antinogos.." Meni to dode skoro kao kleveta. koji je.. Pa. jer si nam ti to naročito zabranio rekavši: postavljaj medu okolo gore i osveštaj je.

a time bi Sela prevedeaa po značenju bila identična Petri... Nabatejci. rnajstori za obradu stena.tvrd-nja koju je osporio sveštenik Hijeronimus od Vitleje- ma. . samo seka nebu uzdiže obelisk posvećcn Bogu J. A Petra mje oduvek ni nosila to ime. Kao i tamo. i nadgradnjom izrezani u komadu iz stena. ovde se iznad friza hrama nalaze urne ili orlovi sa rasirenim krilima. Flavijus Jozefus. . U Petri kao i \\ Madain Salihu.Sela" bio najstariji naziv grada..Na . napisaoje u prvoj knjizi . Edomite. On je znao da je .Jevrejska zaostavština" daje u Mojsijevo vreme grad-stena nosio inie Arke . Na severozapadu Saudijske Arabije poznati su nabatejski kameni grobovi Madain Salih: Tamo su kao i u Petri hramovi sa stubovima. Hristov savrernemk.brdu obdiska" vrh stene ' 'rušenje u tcra&u. najverovatnije nisu ni bili prvobitni graditelji Petre. oni su porobili mnogo stariji narod. goi4-nji sprat kamenog hranaa završava se stepemcama ko-je idu nagore stepenište ka nebu kojiin bi se leteći gosti navodno spustili do zeinaljskih nizina.Sari naći tipično nabatejske grade/ine» kao što ih se može videti u Petri..Sela" znači .stena"..

. dakle nisu zvanično deo Starog zaveta . Juda govori o svom rodenju. sin praoca Avrama stvori sinove Isava i Jako-va.Gospodar oblakovog stuba" još bio pri-sutan. Hamond (Philip C.. Prevare su posfcale još perfldnije: Kadaje slepi otac po staroj tradiciji hteo da blagoslovi prvorodenog. Od početka su Edomiti imali drugačiju predstavu o bogovima od svoje jevrejske braće. Isav beše najstariji sin i kao takav prvi naslednik. izneverili su ga njegova žena Rebeka i Jakov. Medutim. Činjenica da je Isav imao drugačiju predstavu o Bogu od svog brata Jakova verovatno proizilazi iz dogadaja u mladosti.borio sa silom bogo-va"[21]. Ko zna u koliko prednja se ovaj tekst može naći pripovedan u prvom licu.tekstove koji nisu . i da se.. i Edomiti.." Da li se i Isavov grob nalazi najednoj od planina iz-nad Petre? Da lije možda njegova grobnica . treba pretpostaviti da su oni dalje prenosili . Medu pseudoepigrafe Starog zaveta . Ali: tadaje . preci Nabatejaca. . Dok su se Edomiti bojali realne blizine . Isav i Jakov su u porodici praoca Isaka stekli isti religiozni odgoj. ukoliko su Edomiti sahranili svog praoca Isava u prvoj kamenoj grobnici. Hammond) [23] utvrdio da su . za njih to nije bilo ništa drugo do ateizam" [25]. Je-dan od njih je testarnent Jude..nadgrobni spomenici Petre najkom-pleksniji i najupadljiviji objekti za svakog ko bi pose-tio ovo mesto". za Jevrejeje bila sasvim obična stvar da žive sa svojim nevidljivim Bogom: . Edomitima Bogje bio vid-Ijiva.. ćerke Edomove..planinu Seir".bila prvobifcni razlog zbog kojeg su prijatelji i potomci želeli biti sahranjeni u njegovoj blizim? Zaista je an-tropolog Filip C.. Razumljivo je da za nasledsfcvo prevareni Isav više nije hteo ni da čuje za njegovu porodicu. doselili na granične planine Jordana odnosno Saudijske Arabije. 27. on pokloni Isavu .spadaju testamenti dvanaest patrijarha... nije bilo tako.andeo" bude zvao na ponovno radanje.Edomiti. Sa istinskim divljenjem čovek saznaje kako se Juda borio protiv diva Ahora. time bi Isav posthumno mogao postati osnivač grada-stene u pustinji.. Na kraju je pripovedač u prvom licu navodio daje njegov otac 18 godina živeo u miru sa svojim bratom Isavom. Feničanska legenda kaže daje Isav bio direktan po-tomak roda bogova Titana. Zato su se Isavovi potomci.Jevreji su bili obezdušeni edomitskom pred-stavom o Bogu. . da se i na onom svetu bude zajedno.1). koje se ipak moram držati. zapravo oni su dovoljno svedočanstvo . četvrtog sina Jakova i Lee. To Isavu nije ništa značilo sve dok mujednog dana ni-je sinulo: Umoran po povratku sa poljskih radova. Jakov mu nije dao da jede dok se ne odrekne prava prvorodenog.I Jakov pojuri Isava lukom.nikakav apstraktni lik kao je-vrejski bog Jehova. Onako gladan. Šta sad to ima veze sa Petrom? Pa. Edomiti.u vezi sa verovanjem u večni život i ponovno radanje .kanonizovani". Ovo nastojanje. kadaje uz nazočnost svuda prisutnog Boga sramno prevaren. verovalo se da će im oni poka-zati pravi put na onom svetu. porodlce sa zamršenom prošlošću. . Isavje hteo da se prepusti jelu. Starina blagoslovi Jakova! (1...smovi Seira. Dok Biblija ne pominje Isavovu smrt. delujuća pojava . Otkada je sveta i veka Ijudi su želeli da budu sahranjeni pored očeva. Biblija je ovom narodu dala razna imena: Isavovi sino-vi .o potrebi da se stvori odgovarajuće konačiste za one koji žive na onom svetu" [24].koji je gađao i napred i nazad sa konja" [22].. njegov mali brat muje pripremio zanosno mirišućeje-lo od crvenog sočiva. moglo bi biti objašnjenje za strahovite napore uložene u ka-mene grobove. Mojsije. da se taino na-stani. logićno je da su i kasnije plemenske vode sahranjivali u blizini. i Isav počivaše na brdu Seir. pošto se njihovo poreklo izvlači iz božijih potomaka: Isak. feničanska legenda se oprostila od njega čudima pro-praćenim sahranom na vrhujedne stene. svojoj mladosti i svp-jim bitkama. i tek tada je Isav uz podršku naroda krenuo u bitku protiv svog brata Ja-kova. potiču od biblijskog ple-mena Esaja.. hteli su da budu kraj njih kada .pravo učenje".Svemoćnog u oblakovom stubu"..

pokraj amflteatra pre-ma uzvišici. Redovi stena smenjivali su se u obliku ploča ili krokodilskih štitova. konji su stali i brektali. be-lom. našoj povorci se priključila žena skoro sasvim . uvek bi pogled bio na veličanstvem vrh Džebel Harun. i kao takva bila je samo čuvar ključeva. Kasnije.Put do Aronovog groba Mahmud je nakon nekoliko dana došao do nas i na-migujući nam preneo poruku da je čuvar groblja otišao na hodočašće u Meku.. ovde gore nisu retkost. kao da su želeli da upozore jahače. Zmije i škorpije. sa čistom crvenom. u stene uklesanih stepenica žene u crnim haljinania. na goloj ledini iza hotela. videli Na kraju nasjeput poveo prema Aronovoin grobu kroz kamena ognjišta. to je išlo u prilog našim namerama. sa ko-jeg je jedna skoro sasvim bela zgrada sjala kao skupo-ceni biser. Pretekli smo decu koja su preko ramena na štapu nosila mešine sa vodom. na jugoistoku. jer njegova žena ni približno nije bila tako tvrdoglava kao njen suprug. Konzervom . a pred nama. Ebet ija smo to primetili tek kada se Mahrnud sa njom glasno prepi-rao. Četiri konja. Išli smo kroz klisuru El-Sik.oranž-dusa" nazdravili smo predstojećem uspehu. plavom i žutom žicom. koje su nam mahale iz be-duinskih pećina. Mahmud ijedan dečak konjušar čeka-li su nas u zoru sledećeg dana. Staza kroz stenje bila je tako uska da su životinje jedva imale mesta u koloni. litice i preko sirmih. reče Mah-mud. Dugačka crna zmija viju-gala je preko stene.

Od strmme pogleda na dohnu hvatala nasje nesvestica. ali nije uspeo da se popne gore. do-stojanstveni i ponosni sin pustinje. Mahmud je to odbacio pošto su konji bili naviknuti na kamenite staze za mazge. prev. U fcom trenutku stara poče da viče kreštavim glasom.nedaleko od nekoliko bakarnih kazana. Što god daje gore niora da se radilo o važnoj svetinji. boravio ovde gore. Mahmud. muškobanjastog.o se izjasni nepodmitljivom . doviknu nam Mahmud.. Preko njega zahrunda bas našeg vodiča.To je žena čuvara groba". saopštio nam je m.1944). Starica spusti kantu kroz otvor u zem]ji. prim. postavi se na kraj naše male družine. Cisterna na ovoj visini 100 m ispod vrha! To u ovom kraju zaista nije ništa uobičajeno. iznad nasje bilo saflrno nebo. Pejsaž je ličio na fantastičnu. mahrmo dećaku konjušaru da ga prati sa našim kame-rama. gde su na gomili ležale nekakve ruine. izuzetno malih dimenzija. peia se sfcepenik po stepenik ispred nas. podiže je ponovo na svetlost dana napunjenu hladn. 1868 .stovremen. Starica. skoro okamenjenu granu. bistrom vodom. Tamo do-le Burkhartje pre 174 godine zaklao svoju mršavu ko-zu. Cisterna je bila ugrađena u stenu da bi snabdevala kamenoresce koji su nekada radili ovde! Mahrnudje otišao do severne strane kamenog zida. ali. Poslednja trećina puta do 1330 metara visokog vrha bilaje teška za neverzirane jahače. pustinjskih dolina uzdi-zali su se crni ili tamnosnieđi oštri kameni šiljci. da -nam stara zabranjuje prolazak do džamije ukoliko ae ostavimo fot. neka mi se Alah smiluje. u potpunosti naš zaštitnik. koji su se tu nalazili" [26]..pro-palog. Pre-znojismo se od penjanja pošto su stepenici bili previ-soki da bi se savladall jednim korakom. koje su orijentalni pesrdci od-vajkada veličali. Decentno počeh da brojim novčanice i naprosto osetih pohlepan pogled izborane starice na mojim rukama. koji je u je-sen 1900. nestade u kamenoj niši. negostoljubivu površinu Marsa: iz peskovitih. starica skoči s leda magarca i hitro ode do ćoška platoa. Stenaje svuda oko nas pokazivalaja-sne tragove obradivanja. Na jednoj strmoj krivini zasfcali smo da se na-dišemo vazduha. Kako se menjaju vremena: veštaćki ma-terijal zamemoje bakar. Nekih stotinu metara ispod vrha dodosmo do male Ijudskom rukom poravnate površine.oaparate kod konja. više puta smo se Ebet i ja ponudili da sjašemo i povedemo Suzanu i Lejlu za uzicu. Po zluradim očima dečaka konjušara zaključili smo da je drskim upadicama potpirivao prepirku. i. sada ponovno u svom duhov-norn miru.om.što na Istoku puno znači! Napravih se poslušnim.unini glasom. Mi smo išli za njom a Mahmud. . inače ovo dirinčenje kameno- . neprimetno ubacih jedan minoks (foto-a-parat. lica na magarcu. On je svoje konje vezao . Ovde je samo sporadično dolazi?o do manjih pljuskova. Setih se austrijskog orijentaliste Alojza Muzila (Alois Musil.) u džep od pantalona. ali se ubrzo vrati sa narandžastom plastičnom kantom i jednim užetom. Mahrnud zaveza konje za suvu.

barem ne od strane stare. Zar je to sve? Zar su za to učinjeni toliki telesni napori? Tolika.Aronov grob? Starica izvadi iz falti svoje crne odore dva velika ključa i gurnu ih u bravu. mekim šeširorn i kratko ošišanom kosom. sa motivinia Meke. Mahmud iskoristi priliku za glasnu molitvu sa stalnim ritmičnim klanjanjem prema Meki. Krajičkom oka sam posmatrao kako ju je stara inalo zaćuđeno pratila pogledom. okretala. onako kako je Ebet stajala u farmerkama. Kraj ulaznih vrata. vindjakni sa veli-kim belim. je kenotaf pokriven belo-crveno-zelenom zastavom Islama. pomi-slih. Čudo od harem 15 cni sa kružnim navojem. Kao prvo pogledao sam na zidu. i niko ne prigovori. Jeza od razočaranja mi prostruja telom. zaškripaše sarke i ona se otvorise. nije oaš pod obavezno morala da bude smatrana ženom. Najednom mi sinu da Ebet nije progovorila niti reč otkad nam se pri-družila stara. stavi-la ga je u jednu rupu i okretala. desno od mene. Za-svodeni plafon oslanja se na dva četvorougaona stuba. vrata zakrckaše. monstrum od ključa. flnansijska ulaganja? Zarje ovaj pseudo-grob bio dovo-Ijan za toliku buku oko . nema šta. Napeto sam isčekivao kako če se to dvoje Musllmana odnositi prema Ebet. Onda stara sede unakrsno podavivši noge i nešto zamrmlja. okačene šarene tepihe. Rafmirano stvorenje. Ćabe i velike džamije. već mračne džami-je. te učinih isto. Ebet takode odloži cipele i pode za mnom kao da se to podrazumeva. Moji pogledi znatiželjno i sa iščekivanjem pregle-dali su osam puta četiri metra veliki prostor. ali zatim izvadi ijedan treći. kakav još nikada pre nisam vi-deo. drapira-nom zelenim svilemm rnaramama. motivom Muhamedovog rodnog mes-ta. Posmatrao sam kako je Mahmud odložio svoje praš-njave cipele.

skine. Čim sam krenuo da silazim. okrugao. koje je prekrivalo u.Do Aronovog groba. Nije bilo moguće prečuti tiho škljocanje aparata u tišini grobnice. Mahmud me je držao za ruku. Pre nego što sam uspeo da pitam Mahmuda za objašnjenje. Ni-sam mogao da poverujem očima: Kraj zida je stajalo nešto poput sarkofaga! Četvorougaoni predmet.. za koji nisam mogao da utvrdim da li je od granita ili mermera.1'azotkriti". koji je kao senka išao uz mene.. Ebet shvati situaciju. Mahmud me prekori pogledom.. čini čuda... Mahmud prekide svoju molitvu i u trenutku se stvori kraj nas. Mogu vam ga sada ovde ponuditi. U slaboj svetlosti džepne lampe. Preklinjaoje: . Mahmud. do kog'a se stiže mukotrpno u stene uklesanim stepenicama? Nisam želeo da se vratim. Lampa je bacala svoju slabu svetlost kroz rešetku. bez daje to iko od njih dvoje primetilo .. On klimnu glavom. prekrio ga svojim ushićenim licem i obasuo serijom sočnih poljubaca.malu baterijsku.Bez kemere. Molimvas. Kenotafpod belo-crveno-zelenom zastavom Islama simboli&e sarkofag Arona Iz mračnog ugla prostorije Ebet mi je rukom dala znak da dođem do nje. a ne moćije . veličine glave. Imao sam kraj sebe pravog kopilota! Sišao sam dole. Tek sani kasnije saznao da se ovaj Aronov kamen smatra isto tako svetim kao i legendarni crni kairien u Ćabi. a slobodnom rukom sam mu pod košulju gurnuo novčan. Setio sam se da sam od Alojza Muzila. . šaputao je preklinjući užasnutog pogleda. Nalazio ^am se u uskoj prostoriji sa vlažno sijajućim zidovima. kimnu Mahmudu glavom i dodade mi. Osvetlio sarn . bojao se. lampu. već je učinio da slepi progledaju. . pustio sam ga. kojije pre 86 godina stajao na ovom mestu. bez kamere!" Pružio sam mu . on se već bio bacio na kolena. primakao kamenu. promrmljah. rekoh odlučno i već zakoračih na drugi stepenik.minoks". da gaje Alah lično doneo sa neba i depo-qovao ga ovde. Tamo je bi-la rupa na kamenom podu..icu.grčkih i više hebrejskih natpisa" na zidovima i stubovima. Uzeo ga je i duboko uz-dahimo.. čitao daje opipao neko-liko . Na vratima se pojavi glava čuvarke. ona kriknu očajnički. Nije bilo šanse da se crno plat-no. paž-Ijivo sam iz džepa izvukao moj .No! No!".0nda me pusti da sidem dole!". natrag dok ne vidim sve što je ovde nudeno. Ne mogu poreći da sam i ja osetio neko strahopoštovanje niti sam mogao da odolim da prostoriju osvetlim džepnom lampom. ovaj kamen. Pokazalaje na pod. u Meki. Pokazao je glavom na Ebet i dršćuću staru. stepenište je vodilo u du-binu. podlakticom prekri oči. ali još uvek nije bio zadovoljan. koja se izgleda mje usudi^ala da ude u prostoriju." . Na snprotnom zidu bio je umetnut crni ka-men.. praš-njavi karnen. podignuto na platformi. tvrdi se.Kudavode ove stepenice?". Dok sam sa najvećim mogućim interesovanjem pogledom pretraživao prostoriju. Mahmud se neprekidno molio.. kojeje prekrivalo to nešto. Možda sarn na fllmu imao podnošljiv sminak kenotafa. da bi njime oznaćio grob svog sluge Arona. iza nje platno drapirano u falte.minoks" i bez po-dešavanja oštrine i blende napravio snimak u trenutku kada se Mahnrud podigao u toku molitve. Nesnosnoje biti tako blizujednoj tajni. . prvo sam ugledao gvozdenu rešetku.spravnu mumiju.proroka Arona? Čeniu ovo sve-tilište na vrhu brda.. ali me i dalje ne pusti.

To je bilo za antihriSćanskih vremena. bivala sve većorn. za koju ne znam šta predstavlja.. godine . nisam mog'ao da razaznam natpise. Jed-va dvesta godina kasnije. ni na kakve priloge.Nemam dovoljno vere". Ali: Štaje danas sa grobovima proroka i osni-vača religija? Pokazaćemo to na ćetiri primera: . izgledalo mi je kao da je preko njega prelivena lepljiva svetlucava masa. ..kristalizovana energija": U njihovim elektroni-ma čuvaju se poruke koje će na osvećenim mestima moći da prime senzibilne osobe. . dok car Konstantin 324. smeškao sain se i na Ebe-tinom licu primetih da je shvatila dvosmisleni odgo-vor. Žurio je da napusti grobnicu. onda bi to mesto po logici mo-ralo da ima od tog dana neverovatnu snagu privlačno-sti po vernike.Isus je umro u Jerusalimu. Vernici nikada nisu zaboravili istorijsko mesto.Afroditi: Hadrijanje time želeo da izbriše sećanja na Isusa. u hotelu Petra Forum. prelazio prstima pre-ko njih. 326. Žmirkajući. Sasvim je nebitno koji narod trenutno živi na tom prostoru .razgovaraju". Mlada hrišćanska zajednica poštovala je mesto na kome je sahranjen. god n." Reminiscencije Uveče. Povod: ko-sti apostola Petra. naime ono mesto na kome je počivalo njegovo telo po skidanju sa krsta. kao da na hi-Ijade sićušnih svetlećih tačkica sija kao svemir. ali to je verovatno do čudnovatosti ovog mesta.car Kon-stantin 1 naredio je da se Afroditin hram sravni sa zemljom.zidove..Bez pogovora ovde počiva poznata osoba iz prošlosti.. uprkos brojnim rušenjima tokom promen-Ijive istorije Jerusalima..svi narodi su vatreno poštovali Arona! Ukoliko je ikada Aronovo počivaliSte i bilo na Džebel Harunu. Ni-sam naišao ni na kakve natpise. Bez uspeha.. grudna pločica. Od tadaje crkva Svetog Petra sa Vatikanom centar rimokatoličke crkve.). sahranili ih i oz-naćili mesto crnim kamenom. na tom mestu nije dao da se izgradi bazilika. njegovog čarobnog štapa. rimski car Hadrijan je upravo na tom mestu dao da se podigne hram njegovoj boginji Ijubavi . koja su onemogućavala izgradnju kapele.Apostol Petar razapet je naglavačke u cirkusu rimskog cara Nerona (54-68 n. da bi se na tom mestu podigao objekt u slavu Isusa Hrista. Od tada je crkva na Hristovom grobu. ni traga od urima i tumina. Osećao sam se čudno.kao uostalom svaka materija u svemi-ru . još u prvom veku naše ere njegov grob je bio poštovan.. do vaskrsenja. Hrišćani su po-kupili njegove posmrtne ostatke. .Je li to bio Aronov grob?". to su znali svi vernici u svako doba istorije. e. lako hrišćani veruju daje telesno otišao na nebo. kao što su njegov nakit. n.. . mučilo me je isto pitanje koje sam pre nekoliko dana u Jerusalimu raz-matrao sa izraelskim pilotom: Zašto se ne da nedvo-smisleno identifikovati niti jedan jedini grob proroka Starog zaveta? Ukoliko je na Džebel Harunu bio sahranjen prorok Aron. . Još sa mo-jim studija na RolrajtStounsu (Rollright-Stones) [27] ' u Engleskoj ostalo mi je u sećanju da stene mogu da . upita ona. da su one zabeležile misli sa ruba jave i sna. Ima tamo dole jedan sveti kamen i podjed-nom crnom tkaninom jedna duguljasta stvar. 136. Dokaz za Arona to nije. doteturao sam se natrag na dnevnu svetlost i seo kraj Ebet na pod. Stene su . e. Crni ka-men rne je općinio: Kako je u svetlu male džepne lampe izlazio iz zida. Mahmud je prestao da se moli. e.

- U Raveni, Italija, već hiljadu i po godina svoji moćna gradevina od crnog monolita: grob gotskog kneza Teodora 1 (419-451). On niti je bio osnivač religije, niti prorok, već ,,samo" osnivač Zapadno-gotskog carstva. Njegov grob i danas stoji čvrst i ne-taknut kao i kadaje podignut. - Kada je prorok Muhamed 632. god n. e. urnro u Medini, kalif Otman dao je da se nad mestom gde je sahranjen podigne džamija koja je tokom kasni-jih stoleća višestruko proširivana. Muslimanski vernici se tamo ne mole Muhamedu već mole za njega. To će po svemu sudeći raditi i kroz hiljadu godina - i to u još izgrađenijem svetilištu. Takvih primera može lako biti i više - npr. Mauzo-lej japanskog pracara. Sva takva mesta zajedno čine mogućim zaključak: Grobovi svetih ličnosti narodi ne zaboravljaju. Oni rastu tokom vekova. Nema dvoum-Ijenja: Istaknutoj ličnosti, kao što je Aron, bi na osno-vu čuda i čarolija iz predanja, od sahrane nadalje pripalo poštovanje koje bi se moglo uporediti sa onim prema Muhamedu ili Petru. Kako to nije slučaj, osta-je pretpostavka dajoš od početka niko nije znao gdeje sahranjen Aron. Njegov grob mora daje iz bilo kakvog razloga držan u tajnosti. Stoga nije ni čudno što na Aronovom ,,grobu" stoje kenotafi. Jedan se nalazi na vrhu brda Ohod, kod Medine [28]; tamo je nekada sta-jala džamija sa kubetom, koja je propala još pre 130 godina [29]. Drugo mesto sahrane - sudeći po Bibliji -trebalo bi da je Mozerot u današnjem Izraelu. Možda mi ipak uzaludno tražimo Aronov grob, pošto po jed-noj arapskoj narodnoj legendi Aron i njegova samrtna postelja poleteli su na nebo [30]. AAvram? Štaje bilo sa njim? Ime njegove grobnice je već od samog početka bilo poznato, naznačeno je u Tori i Starom zavetu, dakle nikad nije čuvano u tajnosti. To je bila Mahpela-pećina. Poštovanje patrijarha i praoca svih plemena mora da je bilo višestruko jače od strahopoštovanja prema Aronu. Izraženo kroz gradevme: Njegova grob-nica bi tokom vekova trebalo da se uveća do dvostruke veličine Vatikana - zbog toga što u istoj grobnici počiva još daljih pet poštovanja vrednih ličnosti -ličnosti koje poštuju Jevreji, hrišćani i Muslimani. Mahpela-pećina u Hebronu isto toliko nije Avra-mova grobnica, kao §to Mambre izvan Hebrona nije mesto u kojem je stvarao. Mambre i Mahpela-pećina nalaze se - tako je dokazao profesor Salibi - u saudij-sko-arapskoj provinciji Asir. ,,Sveta gora" u kojoj poćiva Avram ,,danas se sastoji od malih šuma tamari-sa i akacija u blizini Namira i Hirbana u zaledu Kun-fuda [31]." U istoj gori, kod Namira, nalazi se i ,,mesto Makfala, koje do danas nosi ime dvostruke pećine" (Machpelah, mkplh). Pravi Avramov grob nikada nije dobio priliku da postane mesto hodočašća: Izraelce su potukli Vavilon-ci, razvukli ih na sve strane. Vojni pobednici nisu poštovali Avrama, imali su druga religiju! Upravo centralna svetilišta starih religija trebalo bi - bez vredanja religioznih oseća-nja - da budu ispitana najmodernijim naučnim metodama, da bi se otkrili pravi grobovi i odvojili od pseudo-grobova. ,,Prošlost mora da ispriča, a mi moramo da sa-slušamo. Pre toga m mi ni ona nećemo nad mira" -Erih Kestner (Erich Kastner, 1899-1974). Inš-Alah!

IV DECA ZEMLJE DECA BOGOVA
ZAR ČOVEK NEMA PRADOMOVINU?

Niste vi izrodi, deco moja. Budite radni i lenji ijezivo blagi, darežljivo sebični! Ličite na braću vaše sudbe, ličite na životinjc i bogovc! Johan Volfgang fon Gete, 1749-1832 (Johann Wolfgang von Goethe) Već stolećima čovekje u potrazi za rajskim vrtom, rajem u kojem je stvoren... i zbog kojeg je proteran. Do sada domovina čoveka nije mogla da se lokalizuje. Kada sam pre nekoliko godina počeo da prelista-vam literaturu o rajskom vrtu, nisam ni slutio koliko će divergentne biti pretpostavke. Kada je 200 naučni-ka postavilo svoja gledišta, bilaje odmah 200 isto tako dobro ili lošije argumentovanih mišljenja protiv. Gde se nalazio rajski vrt? Evo palete najznačajnijih mesta, [1, 2, 3] koja bi se u trenutku mogla proširiti za daljih 80 mogućih mesta: - izmedu Eufrata i Tigra - uz indijski Gang - na plavom Nilu - na zapadnom Nilu - u Kaspijskom zalivu - na levoj obavi Araksa, Jermenija - kod Šat-el-Araba - na pruskoj istočnoj obali - na gornjem Dunavu - na Cejlonu - na ostrvu Kuba - na Jordanu u Palestini - kod danaSnjeg Jerusalima - izvan današnjeg Damaska - u Dilmunu (današnji Bahrein) - na ostrvu Krit - na Gothard-planinama (Švajcarska) - na Kašmirskoj visoravni, Indija - na potonulom ostrvu Atlantis - u državi Merilend, SAD - kod Tijahuanakoa, Bolivija - na Meksičkoj visoravni - na raznim ostrvima Južnog mora - u zemlji Utopiji - na dalekom planetu - na vanzemaljskoni svernirskom brodu

- raj je bila cela zemlja. 25 redaka koji su pokrenuli svet Nekih 25 redaka Knjige postanja*, 1, knjige Mojsi-jeve, nagnalo je stotine autora u potragu za rajskim vrtom, stimulisalo debate od katedre do katedre, prouzrokovalo je pravu poplavu tzv. rajske literature. Ovo su ti redovi iz 1, knjige Mojsijeve, 2, 8: «Gospod Bog nasadi zatim vrt u Edenu prema istoku, i onde namesti čoveka koga stvori. Gospod • Na grčkom: ,,postanak" Bog učini te iz zemlje nikoše svakojaka drveta le-pa za gledanje i dobra za jelo, i drvo života usred vrta, i drvo poznanja dobra i zla. Iz Edena izviraše voda i natapaše vrt, a odande se delijaše u četiri re-ke. Jednoj je irne Pison i ona teče oko cele zemlje Havilske, u kojoj ima zlata. Zlato je te zemlje ćisto. Tu ima i bdela i dragoga kamena oniksa. Drugoj reci je ime Gihon. Ona teće oko cele zemlje Kuške. Trećoj je reci ime Hidekel. Ona teče istočno od Asirije. Četvrta je reka Eufrat. Gospod Bog uze čoveka i namesti ga u vrtu Eden da ga radi i da ga čuva." U gore citiranom prevodu Biblije koju je izdala vir-temberška biblijska ustanova, Štutgart 1972, govori se o Eufratu, u drugim prevodima govori se i o Tigru; takvo porninjanje imena rečnih tokova daje slutiti da je poznat geografski prostor. De facto on nije poznat. Priseti li se čovek konzonantskog načma pisanja starih tekstova, onda se Tigris latinično piše tgrs, a Eufrat posta]ephrt. Dodavanjem. vokala od toga bi se moglo svašta napraviti. Biblijski učenjaci dali su reka-ma imena Tigris i Eufrat zato što u knjizi Posfcanja stoji da je Gospod Bog rajski vrt smestio ka istoku, a na istoku se nalaze Tigar i Eufrat. Ka istoku od čega? Na kugli - kao što je to zemalj-ska - ka istoku je pitanje mesta na kome se čovek na-lazi, odakle se odreduje pravac. Ipak knjiga Postanja tvrdi da u raju izvire potok koji se deli u ,,četiri reke". Držimo li ponovo Bibliju za reč, možemo slobodno Eu-frat i Tigar brisati sa liste mogućih lokaliteta raja: Oni naime nisu deo u početku zajedničkog toka, pošto imaju različita izvorišta: Tigar na zapadu istočnog Taurusa, a Eufrat nastaje iz dve reke, Kara Su i Mu-rad Su, u Anadoliji, Turska. Zato ovakvo lokalizovanje rajskog vrta ostaje samo sitničarenje.

Tri događaja
Iz raja javljaju se tri dogadaja: Postanak čoveka, či-njenje praroditeljskog greha, profcerivanja iz raja. Bi-blijska verzija ovih dogadaja postavlja zagonetke, puna je protivrečnosti i besmislica koje promiču prosto-dušnom čitaocu Biblije, Pre svega bejaše sveznajud i svemoćni Jehova -Bog stvoritelj. Odakle je došao, gde je živeo, nismo saznali, sem da je u ,,svežini večeri šetao" rajskim vrtom (1. Mojsije 3, 8). Da lije preko dana bilo šta pre-duzimao, prećutanoje. Rajski vrtje bio Jehovin posed, jer sam gaje posa-dio, pustioje da u njemu rastu ,,svakojaka drveta lepa za gledanje i dobra za jelo". Usred vrta uspevala su dva pažnje vredna drveta jedno je bilo ,,drvo sazna-nja" a drugoje bilo drvo ,,dobra i zla", Adamje fcrebalo da,,radi i čuva"Božiji vrt, dakle bio je baštovan i čuvar. Rado bismo hteli znati od koga i šta je to trebalo da čuva, pa osim njega nije bilo nijedne žive duše, Evaje stvorena tek kasnije, Teologijsko tumačenje, da je Adam trebalo da čuva vrt od lukave zmije, ostavljaoje ćudnovat uticaj: da li se lukava zmija tada već uvijala uz drvo saznanja? Upravo pred tim drvetom, Jehova je upozorio baštovana; smeo je jesti plodove sveg drveća selS. ' onog, ,jer u koji dan okusiš s njega, umrećeš" (1. Moj-sije 2, 16). Tek toliko! Zmija je medutim decidirano tvrdila suprotno: ,,Nećete vi umreti, nego Bog zna da će varn se u onaj dan u koji okusite s njega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi..." (1. Mojsije 3, 4).

Trenutak nagi . kojije živeo u prvom veku pre n. po sopstvenim izjavama.. Kada raščlanjujem priču o Postanju. 2). ondaje posmatrao svoje de-lo i zaključio: „! gle. Dao je ime njegovoj saputnici. Mojsije 1.. sa Sicilije. jezik im se sastojao iz mešavine različitih glasova.Eto. ribe.šeta u svežini večeri"? Bog. Pametni Diodor sa Sicilije Skoro moderno gledište zastupao je grčki istoričar Diodor. Mojsije 6. jer počinjenje greha mora daje već bilo pla-nirano. Mojsije 3. Ta Eva . 31). drveće. 1 tada se desi užasni praroditeljski greh.što god se pod tim vremenskim periodom može podrazumeti . 6).znoju lica svog".. da su nagi. Mojsije 3. i da mora da je una-pred znao kako će se završiti njegovi pokusi. Protiv sopstvenog zavođenja i ne pokušava da se bra-ni. i da će sa mukom radati decu. Diodor je zastupao gledi§te da su Ijudi prvobitno živeli u .pa da zbog toga prvi bračni par bude kažnjen smrću? Postanje .stoji nemo i nepotrebno pored nje. Adam je . trave. 1 šta se desilo? Ništa! Adam i Eva preživeše vegetarijanski obrok. Zrnija.koja se uopšte nije zvala Eva nasede na zavodenje zmije i smaza zabranjenu voćku. i bi mu žao u srcu" (1. Adam i Eva spoznaše. Prilikoin počinjenja greha. Ali ne zadugo.takvo kakvo jeste . divljem svetu" [5]. vodu. 1877-1927)..odigrao jadnu ulogu.1 beše što je moralo biti . jer i Eva jede .Gospod se pokaja što je stvorio čoveka na zemlji. da su poje-dinačno išli u.ko-liko god to čudno zvučalo . koje je Bog. Upravo to je i predvidela zmija.pa makar se samo ra-dilo o malim grupama. čovek posta kao jedan od nas" (1. kopnene životinje i još dva čoveka . On je prokleo zemlju.Eva". e. koji se . Gospod ga je bacio u dubok san da bi od njegovog rebra stvorio ženu. potragu za hranom.po obličju svome" (1. što su okusili jabuku. Jehova za sest dana .Sveznajući" može se pretpo-staviti da nije eksperimentisao.čovečica". a skupljali su se sa-mo zato sto su ih napadale divlje životinje. obogaćena zablu-dama i Ijudskini maštanjima.legenda sastavljena od raznih starijih izvora.. to činim . svaki je imao sopstvene pred-staVe o nastanku ćovećanstva.ja sam to zaključio na sramotu muškog roda . beše u pravu sa svojim proročanstvom.najpoznatiji ugriz u soćnu jabuku. reke. Bog.. pretio im da će se kupati u . sve dobro beše" (1.a time se što-šta razjašnjava .neuredenom. Prilikom oblaćenja krznenih haljma. samo jede. medutim. on je bio sastavljač 40-tonuie Istorijske biblioteke za kojuje. čovek ne može da shvati. da bi nadalje govorio samo o . tek su postepe-no naučili da razaznaju mimiku suseda i da odredenim predmetima namene odredene glasove: . pak. A Adam? On . nakon.ipak tobože se žena lakše zavodi od muškarca" komentarisao je pre 80 go-dina [4] poznati teolog Hugo Gresman (Gressmann. polja. zemlju. Pa šta sada bi? Da li je njegovo delo sada bilo vrlo dobro ili promašaj? Kao .. pa da pravi ta-ko krupne greške? Bog. Jehova je znao da će Adam i Eva probati plodove drveta saznanja. Mojsije 1. jer sam Bog .stvori nebo.ženi"... i Gospod potvrdi njenu izjavu: ... 22).samo zbog toga što opisane patnje ne mogu da pripišem Bogu. 27). Adam je iznenada upotrebio ime . Samo nešto kasnije . prečuo.nedostojno je sveznajućeg Boga.načini Adamu i ženi njegovoj haljine od kože i obuče ih u njih" (1. činjenica koju je Adam izričito potvrdio: onaje rneso njegovog mesa i trebalo bi da se zove .. Zašto je Gospod onda bio tako razočaran da ih je proterao iz vrta. Postoji toliko legendi o Postanju koliko i starih naroda . crpeo stara dela. ptice. očigledno da je bila isto tako dobro obaveštena kao Jehova. koji tek tako eksperimentiše? Bog kao mikrohi-rurg? Postanjeje ..

.banuli su bogovi.0d Ozirisa i Izisa." Ova polazna tačka .semitsko akadijski sastavljenom -epu o Gilgamešu.. docenti skaču jedni na druge. tride-set.da li to beše deset. Mnogo više od naučne fantastike Kako izgledaju mitovi o nastanku sa aspekta da-našnjice? Pre više hiljada godina . 20). Mojsije 2. U hebrejskom originalu stalno se za Boga kaže Elohim..kada se čovek izdvaja od životi-nja i uz Božiji uticaj počinje da govori provlači se kao crvena nit kroz sve mitove o Stvaranju.Hajde da napravimo čoveka" [8]. Ovo stanovište se u biti poklapa sa tvrdnjama Postanja: Adam je božanskom rukom .na našu planetu sleteo je vanzemaljski svemirski brod čijaje posada imala zada-tak da prenese inteligenciju i da preobrati podobne oblike života*.horda" je na kraju našla drugačije nazive.. i ždere travu sa gazelama i gura se da divljači na pojilu. ti su bogovi gajili pšenicu i ječam. verovanje u jednog boga. ptice itd. jer se ono navodno dogodilo .ajedna trećina čovek" [6]. .u početku bili bez značaja. Čovek oseća hiljadugodišnju memlu. U to vreme pračoveka .Celim te-lom obrastao dlakom.. koji se vraća do Sumeraca. a to je množina. Gilgamešov saborac Enkidu živeo je sa životinjama i ponašao se kao životinja: . jer ne-ma jedninu. Gilgameša.... kojije u najširem smislu preuzeo kulturu bogova.. Diodor je prebacivao Grcima da su se prevarili kada su rodenje Herakla smestili ujednu generaciju pre trojanskog rata. U vavilonskom . a zatim gubi u dafcumom nautvrdenoj prošlosti... nastali su različiti jezici. koji je olimpijskim bogovima pomagao u borbi protiv divova.međusobno proždiru".mnogo čemu.. sinu Zev-sa i Alkmene. ali .. 10]. podarili imena".." (1." A od njega je naime kod Egipćana izbrojano više od deset hiljada godina. isto kao i francuski i američki autori [9.Tako Gilgameša stvoriše veliki bogovi: jedanaest la-katavraok beše. i svaki narod je imao svoje bogove. za vreme čije je i osnovan po njemu nazvani grad u Egiptu.. . drveća. dve trećine njega beše Bog . a od trojanskog rata niti celih 1200. Iz starog Egipta Diodor je pomenuo Izi-sa i Ozirisa. Očigledno je da su produkti stvaranja . proteklo je više od deset hiljada godina kažu. s tiin što jedan uvek zaglibi u blatu zaostalosti.. kao živo biće. podučavali Ijude rudarstvu. Shodno proverenoj tradiciji.čovek je svoj stoci i pticama i svim životinjama dao imena.pošto se ovaj proces odvijao nezavisno u mnogim delo-vima sveta. pa do Aleksandrove vladavine.." Pametni gospodin Diodor dobro je čuo! Nekoliko stranica kasnije." Shodno tome stanovište Egipćana je bilo da se čovek na Zemlji razvijao u jednom procesu evolucije..u vreme prvog nastanka čoveka. pronašli vino i . Zašto u svim biblijama sveta stoji Bog umesto bogovo! Zato što su Mojsije i Avram propove-dali monoteizam..stvoren iz zemlje". on je izveStavao o Heraklu. Od kadaje sveta i veka teolozi mora da su se mučili sa ovim pro-blemom bez da ga reše. ne poznaje niti zemlju niti Ijude. ponavlja se mit o stvaranju čoveka. i svaka . Kada se to dogodilo? Pouzdani Diodor. Peter Krassa (Krasa) i Viktor Farkas (Farkaš) to su učinili u svojoj knjizi . Samo se na univerzitetima ništa nije promenilo. Još pre deset godina analizirao sam je sa modernog stanovišta [7].. koji su čoveka odvikli od toga da se . Božiji je dar što je Adarn naučio da govori. kralja južnovavi-lonskog grada Uruka. Može se staviti prigovor što se u egipatskom preda-nju govori o dva boga . što do tada nije imalo naziv. Proširivanje inteligencije u svemiru je bitna nužnost za .po istoričaru Diodoru pre 2000 godina . sto hiljada godina? .tra-va. stvorili su bogovi Šamaš i Adad: . ribe.Izisu i Ozirisu dok se u Postanju pominje samojedan.

da fetus in vitro (u laborato-rijskoj posudi) bude podstaknut na rast. * DNK .. kao i reli-gija sa kultom mrtvih. možda je bila dovoljna zamena poje-dinih gena. šim-panze. Beba iz epru-vete! Ili. imuna je protiv domaćih bakterija. među njima vrste naših predaka. koji već postoji na jednoj planeti.. istu lobanju. Zašto se došljaci nisu jednostavno doselili? Zato što je oblik života. već odavno su postojali mi-lioni različitih oblika života. ili nenaučno rečeno: orangutani. Ovaj model mišljenja ne spori teoriju evolucije Čarlsa Darvina (Charies Darvin). (Ova metoda već se godinama prime-njuje sa semenom priplodnih bikova i nerasta. prirodni sastavni deo jezgra ćelije. Mogloje da se dogodi . iste reakcije imuniteta .svaku inteligenciju koja krstari sve-inirom. raznorazne vrste majmuna. ali je njena logična razrada karika koja nedostaje.kao što se to danas naveliko i dešava . negovan. pod elek-tronskim mikroskopom promenili redosled baza u DNK -molekulu. U tran-sformacionom eksperimentu uspeva prenošenje naslednih osobina.sposobnost govora . n'mogo tražena veza u razvojnoj istoriji čoveka bilaje smišljena veštačka mu-tacija izvršena najednom od naših najranijih predaka. pošto samo po sistemu progresije inteligencija može višestruko da se umnoži.) Posle trudnoće dolazi potomstvo sa svim željenim osobinama izmenjene DNK.je prijateljstva. da se ženki iste sorte veštačkim oplodenjem urnetne jajašce. Veštačkom mutacijom smišljeno izme-njena ćelija stavljena je u hranljivi rastvor da naraste do velićine jajeta.dezoksiribonuklcinska kiselina.samo uz to ima i nasledne osobine kojim pripadnici njegovog roda ne raspolažu: znatiželjnost . Vanzemaljci su iz-vukli primerak one vrste od koje su mogli očekivati pozitivan rezultat pri primeni njihovih manipulacija. Tom izabranom primerku izvadili su ćelije. . pevanje. tek kada se u dovoljnoj meri rasprostrani inteligencija širom svemira.smisao za kulturu kao vajarstvo. Ono ima istu gradu tela. najbolje prilagoden: Njihova telesna građa je najbolje podešena na magnetne sile njihove planete. naviknuta na postojeću mešavinu vazduha.mozak koji memoriše iskustva i koji je u stanju da se u sva-kom trenutku na njih pozove . Kada su došljaci sleteli. postupak koji se danas sa uspehom vrši u laboratorijama. biće moguća interplanetarna komunikacija. gorile. Materijalni nosilac genctske informacije ćelije.

..1 dode dan kada su se vanzemaljci otisnuli ka novim Sunčevim sistemima. već su samo znali da ispuštaju zvukove. da bi tamo drugim populaci-jama podarili inteligenciju. nije smeo da bude izložen bilo kakvoj opasnosti. Prvi Ijudi nisu poznavali nijedanjezik. Sasvim bez žena stvaripak ne ide.naučili da govore.. 1). Prilikom rastanka moguće je da se odigrala sledeća scena: . Zato je jezik prvih generacija Ijudi bio jezik . jedino je razumno bilo da vanzemaljci prvog čoveka zaštite od okoline i smeste ga u rajski vrt.ostanimo pri tim imenima . Mora da su vanzemaljci bi-li ti..Na celoj Zemlji bejaše samojedanjezik i reči sujednake bile" (1. koji su Adama i Evu . ujedu otrovne škorpije ili zmije.Gledano sa aspekta današnjice.. Mojsije 11.čovečica".bogova"! Ova pretpostavka nazire se još iz predanja o izgradnji kule u Vavilonu: . Onda je na red došla .

greh se počini. moguće ga je povezati ka-ko sa evolucionističkim učenjem. Inteligentni život trebalo je da se razmnoži i zavlada neinteligentnim oblicima života. .. rat sa nebeskim Ijudima.nebeskih Ijudi" [12].Mit o stvaranju Ceroki-Indijanaca (severozapad-na Džordžija. Ovo tumačenje legende o Adamu i Evi ima.grada nebeskih Ijudi" [16]. "Radajte se. Mnogi od mešanaca živeli su rasprostranjeni na sve strane i ni-su ih mogli pronaći pojedinačno.. obučeni u šarlah-crvene tunike i kapuljače" . . Oni su obistinili svoju smrtnu pretnju. Ovoj. tako da su se odlučili za radikalno rešenje.primeri koje danas živa plemena prenose dalje. Komandantje odbio čast: . Jedan od njihovih totemskih stubova za ove gromovite ptice je simbol . Sada su se inteligentni Ijudi setili pretnji i obećavanih kazni . Ovi kritičari previđaju da nigde nisam govorio o određenoj rasi...ena Salishan-Indijanaca (Britanska Kolum-bija. Ova sodomijaje kao nasledeni greh ušla u legendu... mi smo istog mesa i krvi kao i vi. vanzemaljci su se vratili da bi kontrolisali kako je ni-klo seme njihove inteligencije. Zbog takvog gledanja na stvari.Daleko iznad nje je nebo. in-teligentnom načinjenoj vrsti. .. srnisla. koji pre svega postoji u Americi." Jasan zadatak. i vladaj-te njom.množina!) zažališe što su stvorili čoveka. Kanada) kažu da pri-padaju društvu . Za ovakav eksces pretila bi kazna smrću..Deco". reče komandant prvom Ijudskom pa-ru. Obe strane su u pravu.. . Nastanak ovog izmišljenog razgovora čitamo kod Mojsija (1.. Stanovnici nebe-skih nastambi žudeli su da odu odatle. Ljudi su verovali da će žrtvama." [13].. . . Nisam izmislio potop.Na početku sve životne forme živele su na nebu..bogova": Uplašili su se. poštujud ih kao bogove.Plem.Jednom su Ijudi hteli da izazovu.. jer su njihove nebeske nastambe bile sve više prenase-Ijene. Ovo su pi-imeri mitova o indijanskom poreklu." [14].. je nepo-treban.Tutuš-In. i to ih duboko ražalosti. Oni su doplivali do obale i tamo izgradili grad Mikasu-ki. i nad svim životinjama koje se po zernlji iniču. a kamo li izabrani narod.Tada Bogovi (Elohim . Podavili su neuspelu žgadiju. već Indijand svetle puti.. Zlo je počelo. ko-jih može hiti i vise ..." [15].. Kanada) pripovedaju: . inteligentne Ijude.Thunderbird" predanja (gromovita ptica).. bez nas bili biste još uvek kao životinje!" Adam i Eva kleknuše pred došljake. Odatle MikasukiIndijancima i ime" [1-3]. krvlju moći da umire bogove.nisu andeli. i imajte vlast nad ribama morskim i nad pti-cama nebeskim. optužuju me da razmišljam rasistički i da je kreacija inteligentnih Ijudi od strane vanzemaljaca iz etničkih razloga neprihvatljiva.Čitavu večnost" nakon počinjenog greha.Mi nismo bogovi. Mojsije 1. .Pre dugo vremenajedno indijansko pleme sišloje sa neba u jezero Mikasuki na severu Floride. Ovi nebeski ljudi.Irokezi (država Njujork) pričaju kako je Zemlja nekada bila preknvena vodom i nastanjena mon-strumima. . SAD) počinje ovako: .. jer Bogje nepojmljiv i neobjašnjiv". SAD) tvrde: . Nadalje je važio samo jedan strogi zakon: Adam i Eva (sa potomcima) nisu više smeli da imaju odnose sa ne-mutiranim pripadnicima istog soja.. pripadaju sve rase..učinili smo vas inteligentnim. tako i sa religioznim predanjima. 28). izmedu kreacionista (onih koji veruju u Božije stvara-nje) i evolucionista (koji veruju u Darvina)..Mikosuki-Idijand (južna Florida. Ipak. Skromno pitanje Ludvigavan Betovena (Ludwig van Beethoven): .Odžibvej-Indijanci (Ontario. Nemojte nikada sebi praviti predstavu o Božijem liku.dijanci (severozapadna obala Pacifika. nastanjeno natprirodnimbićima. To prolazno zadovoljstvo značilo bi stravično genetsko nazadova-nje. sa da-našnjeg stanovišta. rnnožite se i napunite Zemlju. SAD) znaju nekoliko .. Radi se samo i isključivo o preobražaju hominida u. Inspekcija je postala put strave i užasa. Neko se ipak upusti sa divljim nemufci-ranim pripadnikom iste vrste. Sukob.

5 miliona godina.i homo erectusa od pre 2. Pre deset godina. Odmah potom već je iz akadem-skih slušaonica odjeknulo: Taj čovek nema pojma o molekularnim lancima i prebiotičkoj hemiji. u Keniji. n.moguće je do-kazati u paleontologiji.praČoveku". upoznat sam sa mitovima o nastanku Inka. a da se publici u sve-tlosti reflektora ne pokaže barem neka koščica.čuda" naučna? Ne volim da ponavljam šta sam prićao pre 10 godi-na [7]. puste se elek-trične varnice da sevaju.000 godina u paleontologiji ne igra nikakvu ulogu. zapadno od jezera Turkana.leže milioni godina. Znam brdo teorija koje tvrde suprotno. Nijc objašnjiv inteligencijski skok ka homo sapiensu. paleontolozi su /zomo erectusu (=uspravlje]'ii) dali okruglo 1. Nenia veze.sa-mo" oko 3. postoji jedna razdaljina od 81.nastanak inteligencije . gluposti? . Samo mi smo najveći! Deco..koji je živeo pre 50. novog.. mrtve materije. čak odlučujući korak napred.nastanak života . novi datumi . Na pitanje: Da li je bilo ili nije bilo evolucije? Odgovaram: Naravno da je bilo (i ima) evolucije. promućka se snažno i da bi bilo gotovo.000 generacija. taj je sada još 100. Pravo čudo! Da li su . Paleontolozi su velikodušni. Recept ovog učenja je banalan: Nekoliko kapi prasupe stavi se u posudu za koktele. uveravali kako su božanska ili nebeska bića bili njihovi učitelji. DNK-lanac.5 miliona godina.i selekcije .abrakadabra . poznajem religiju Hopi-Indijanaca sa njihovim nebeskim učite-Ijima.000 godina stariji od svog prethodnika. iščeprkao novi skelet iz zemlje.vrlo komplikovani pro-teini (belančevine). Tada sam rekao: Prvi prirnitivni život na Zemlji nije mogao da nastane sam od sebe. U meduvremenu je Ričard Liki (Richard Leakey) sa saradnicima. Kahinasima.Do-kazi".promene na-sledenog materijala . ukoliko se to radi dovoljno dugo. kako vreme leti Antropocentrićno samoprecenjivanje donelo nam je učenje po kome je život na Zenilji nastao iz beživot-ne. Zahvaljujud dugogodišnjem bav-Ijenju predanjima starih naroda.. kada bi paleontologija napokon uzela u obzir i Ijudska predanja! To dode kao neki apstraktni pozorišni ko-mad: Ne prode ni godinu dana. neki skelet kao najnoviji nalaz o sada već najnovijem .. ali su to ipak samo teorije. pitam se šta sam?". Odgovaram prvo na drugo pitanje: Ljudska inteli-gencija nastala je smišljenom veštackom mutacijom na primerima iz plemena hominida .. Mutacije .. Izmedu popularnog Neandertalca . Lobanja najstarijeg homo erectusa doguralaje do starosti od 2..Popol Vua".5 miliona godina. Nove kosti. Samo mi pamet-njakovici ovog veka to kategorićki poričemo. mogu utvrditi da rni nije promakao ni jedan slučaj u kojem preci ovih sta-rih naroda ne bi tvrdili.i svaki put se rastrubi kako skeleti ili njihovi delovi potiču od naših najstarijih predaka.000 godina . nastaju .edutim 100. novcija-tog homo erectusa [17]. dalo bi se komen-tari-sati: Pitaj Indijance! Poznajem priču Kiš-Maja plemena iz . izmedu dva skeleta je . iz nacio-nalnog Istraživačkog centra za praistoriju i paleonto-logiju u Najrobiju. žive ćelije.Kada se posmatram kao deo svemira. Bio bi to značajan.izbor za mutaciju najpodesnijeg nasledenog mafcerijala . A kakvo je stanje danas? Dva problema treba strogo razdvajati: 1) Kako je nastao život na Zemlji? 2) Kakoje nastala Ijudska inteligencija? Izmedu odgovora na prvo pitanje .300 generacija. Bože. Ako se genera-cija računa kao 30 godina. kada sam pisao moju knjigu . ali sam dovoljno arogantan da primetim da je niz poznatih naučnika do sada primio loptu.i odgovora na drugo .

koja je htela da sazna sa kojeg geo-grafskog područja čovek uopšte potiče.6 ili 2. prema kojoj ja pak osećam neja-snu sumnju. Ukoliko je bila jedina. Rouhani) sa Koledž-univerzite-ta u Londonu.čovečanstvo je u vre-me presudne faze evolucije bilo vrsta pred izumira-njem" [21. Genetičari raznih univerziteta već nekoliko godina rade na jednom internacionalnom zajedničkom pro-jektu. sakupila je genetićke podatke 147 žena iz Afrike. (I danas divlji majmuni koriste jednostavno orude..000 godina.. Njegov tmi ispitao je mitohondrije* 600 žena iz celog sveta [18. Wainscoat) sa Oksfbrd-univerzite-ta. Ove informacije pothranjene su u genima.izraćunatoje -sastojala od najviše šestoro Ijuai. koji su nam predstavljeni u apsurdnom pozoristu. kojaje imala tu niitohondrijsku DNK. Kom-pjuterski proračum pokazali su da sporo rasprostira-nje mora daje počelo pre najviše 180. Geni su odsečci DNK-duplog heliksa.5 miliona godina onda sa našom Evom ne bi mogao da ima ništa.000 godina..19. DNK lanac leži u jezgru svake ćelije. To je obećavajuća po-stavka istraživanja. crvene boje krvi. Istraživači su došli do uverenja da je negde na prostoru Afrike po-stojala .osnivaćka po-pulacija" da svešti na samo tri para. Ruhani (S. već su relikti naših indi* Odrcđeni dco hemoglobina. da njeni rezultati jednog dana neće vise smeti da se obelodane. onda rnilion godina stare kosti i skeleti samo dokazuju da sve te kosti i skeleti.osnivačka populacija" koja se . 22].000 godina.. Valas: . S. Azije.. Wallace). Jedan .20].Ukolikoje to zaista tako" .mlada žena? Paleontologija je dobila obećavajuću konkurenciju .Bilajejednomjedna žena.. Eva . i da li su njihovi ručni zglo-bovi bili u stanju da barataju primitivnim oruđem. ceo taj majmunski cirkus nema nikakve veze. nisu pripadali našim direktnim precima. proučavaju se ostaci izdvojenih grupa maj-muna! Nemam ništa protiv radosti prilikom svakog novog nalaza . jer će pre ili kasnije poreklo raznih rasa morati da se saopšte. sa Emoriuniverzifceta.svaki od njih može biti strašno intere-santan evolucionističkim teoretičanma. Re-zultat istraživanja je da poreklo čovečanstva potiće od pre 100. ili čak možda na jednu ženu.osnivačke populacije" pošto su se oni pojavili tek pre 180. bila je to Eva!" Homo erectus iz vremena od pre 1. Kaliformja. Kada bi se DNK lanac izvukao iz čovečije ćelije kao konac. Rezultati su alarmantni.. žele da sastave gensku kartoteku iz koje bi mo-gla da se izvede potpuna informacija o nasledu. Jones) i S.000 ili 100. čiji se drzač sastoji od lanaca nukleinske kiseline . dao se u potragu za našom voljenom Evom. Kavkaza. .Zapravo. australijskih prastanovni-ka. Oni su ispitivali geogi-afsku rasporedenost beta-globina kod osam grupa stanovništva. Protekle godine američki genetičar Daglas Valas (Douglas C. Pred-sfcavnici ovog novog roda nauke sastavljaju rodoslovlja na bazi genetičkih ispitivanja. Jedna istraživačka grupa sa Univerziteta Ber-kli.) Prijatelji: Sa nastankom inteligencije kod čoveka. Na drugi put naišli su genetičari Dž. prenose se na potomke.molekularne antropologe (Antropos = ćovek). a o rasama se ne go-vori. bio bi dugačak skoro dva metra.vele Džons i Ruhani .. i to sa otprilike jednim kilometrom godišnje. S. A i ćudilo bi me. Nove Gvineje i Aboridžina. rektnih predaka. može se uporediti sa spiralnim rajsferšlusom. i jedan tim pod vodstvom Džima Vejnskouta (Jim S. Ukoliko se . da bi napokon znali od kada je odredena vrsta majmuna mogla da stoji na zadnjim nogama. Džons (J. Uporedna proučavanja pokazala su da su Afrikanci u genetskim rodoslovima najviše zastupljeni.. Molekularni antropolozi rukovode se na različite načine. razumljivo. da ih za sobom ostave pripadnici . nisu.

Oni DNK lanac obrađuju pod elektronskim mikroskopom sa bakterijama i spe-cijalnim virusima. genetski kod biće dešifrovan.gen-ali-zator". tako dalje. a kod 8. 1 *Nukleinske kiseline: zajednički imenitelj za dezoksiribonu-kleinsku kiselinu = DNK i ribonnkleinsku kisclinu = RNK. žutom i plavom bojom i tankom iglom ubrizgamo minimalmi količinu ovih boja u lop-ticu.5 km se iseče i za-meni kombinacijom na 8. Svaki obojenl odsečak predstavlja odredeno svojstvo . crvena-žuta-pla-va za rast noktlju. Razmenjuju se rezultati.(dupli heliks). u Pasadeni.kompozicije boja" (u smislu našeg modela). to su kvazi-slova genetskog koda.slova" za čovečje nasleđe i oko 50. Otvorimo 11 loptl-cu 1 okačlmo 11 konac na 20 kllometara dugačkl konopac za prostlranje veša . Ukoliko napunimo četiri injekcije sa crvenom. ukoliko ćeliju uzmemo kao da je ping pong-loptica. da će se moći tačno utvrditi da je i kada je u istoriji Ijudskog razvoja jedan iznenadni. konstruisana je kompjuterski programirana mašina za gen-sekvence.Život se može razumeti samo unatrag. na kojem visi onaj konac dugačak 20 kilometara. . proračunava.konac od dva metra iz jedne tako sićušne ćelije koja se može videti samo pod nilkrosko-pom? A čovećiji organizam nosi na milijarde takvih ćelija. tzv. stručnjaci. . restrikcioni enzimi) DNK lanac se na označenim me-stima lomi.od mene više neće zahtevati relikte tehnike vanzemaljaca.najkasnije .. žuta-zelena-plava za smede očl. Zamislimo ga. Podimojošjednom do onog zamišljenog konopca za prostiranje veša.. rekao je Seren Kirkegard (Sćren Kierkegaard -1813-1855).. Najkasnije do tada gen-alizator će tako snabdefci kartoteku. Čim se bude znalo za §ta je koja boja na-dležna.000 gena u svakoj ćeliji. pročistiti je i složiti. U stručnoj ter-minologiji boje se zovu «nukleotidne sekvence". Želja koja se sasvim jednostavno da ispuniti: Kombmacija boja na 10. Posle ove genetske ma-nipulacije ćelija se . Genska kartote-ka se svakodnevno proširuje. Želite čoveka sa crvenom kosom. Tada .kombmaclja crvena-plava-žuta boja za rast kose. Vrstom «bioloških makaza" (tzv. kao što je nobelovac Džejms Votson (Ja-mes Watson) . U kompjuteru Evropske molekularno-biološke la-boratorije u Hajdelbergu pothranjeno je preko četiri miliona do sada dešifrovanih nukleotidnih sekvenci. . Konac se sastoji iz molekularnih lanaca. da bi njima potkrepio svoju teoriju. Gen-alizator više nije unikat.. To zvuči kao pozamašan broj. a mesto loma se promeni (mutira) tako što se ubaci nova DNK sekvenca. u tu lopti-cii strpamo upetljan. U smislu ovog pojednostavljenog postupka deluju i genetičari.. mnogo komplikovaniji i naporniji.. uporeduje ih sa već raspolažudm sekvencama. TJzmimo da kod 10. s tim što je njihov posao mnogo. Iz nje će se moći videti da je u čovečjem razvoju došlo do manipulacije na genetičkom kodu. Na kalifornijskom . U ovom modelu DNK blla bl konac.. ali samo unapred". zamršen konac u dužini od 20 ki-lometara. Brzi kompjuteri pre-računavaju kombinacije.Kaltehu". Živeti se mora.bogova". Genetski kod i stvaranje Šta će jednog dana proizići iz genetskog koda kada bude dešifrovan? Da se izrazim prosto: Mi ćemo sa njim moći da se igramo . onda će konac primiti ove boje. američkoj elit-noj visokoj školi.5 km kombinacija boja odreduje smedu kosu. Još pre 20 godina projekat kompletne genske kar-toteke smatran je od strane naučnika apsurdnim. serijski se proizvodi i prodaje.1 crvenu. a to su jed-ni za druge slepljeni atomi. Genska kartote-ka će biti otvorena knjiga istorije. njegovu realizaciju očekuju u narednih deset godina. Kao nekada vanzemaljci sa Adamom i Evom. Pošto je dešifrovanje mukotrpno i dugotrajno. veštački do-gađaj doveo do odlučujuće promene. Na koncu vežete ćvor te ga vratite u ping-pong lopticu. tako da svaka laboratorija obraduje samo jedan deo DNK lanca. univerziteti i genetski insti-tuti su se ujedinili. raz-vrstava.. zelenom.Imaće odseke sa ubrlz-ganlm bojama.1 km. ali on to još nije kada se zna da postoje tri milijarde . gene bi boje marklrale u vrlo razllčitlm dužinama. ovaj aparat ispituje nukleotidne sekvence i njihove .

.zarobljenim Ijudirna-životinjama".. Jedan tim Glavne bolnice u Masačusetsu.ukoliko ih se pusti . Njihova postolja imaju neobične natpise.Vi Ijudi imate oči da biste videli.. Frankenštajn izlazi iz retorte.jednog ne tako dalekog dana . Pla-tonje u svojoj . Pariz. a ipak ne vidite". to čine genetičari. Oni imaju orvelovske vizije o stvorenom. Naučne publikacije već odavno sasvim uobičajeno izvestavaju o genskoj dijagnostici: više ne dijagnosticira pouzdani kućni lekar. slute sortu čoveka sa oCima koje mogu videti i u infradometu. Ispod Ijudskog tela sa orlovom glavom i krilima stoji: . ukoliko je to slučaj. čovek sa telona konja . višeglave zmi-je. na kojima se . Ispod jedne lavolike životinje sa Ijudskim telom može se pročitati.. sluhom kao u mačke. koji se -vezani od strane ratnika .ženkice Ijudi-životinja". hominidim precima. čak i velikim fbrmacija-ma.Mitološka figura". kao što su to pre više hiljada godina vanzemaljci učinili sa našim primitivnim.kentaur? Uz pomoć fantazije stižemo do mitološkog kabineta strave pegaza. planirali su da jurišaju na nebo i posegnu ka bogovima.. koji kruži nad neprijateljskom teritorijom. Velikaje bila snaga ovih Ijudi. postojao je i treći pol.. Preti li nam čovek sa oklopom od krljušti. plamenima.u Britanskom muzeju u Londonu . Zašto se stare knjige baš sada. U Luvru. rukovodenorn čoveku. Ovaj čovekje iniao četiri ruke i četiri no-ge.priključili ribama" i bili Ijudi-ribe sa krljuštima.Prvobitno. Prorok je za sada u pravu. već bilo! * Nazvana po ameriffkom neurologa Džordžu Hantingtonu: sy chorea . što se predvida kao fantom budućnosti..iz zemlje Muzri. mogu mesecima pre rodenja da otklone genet-sku Stetu. Na reljefu crnog obeliska Salmanasa-ra 11 ." Tacit (Anali XV. ne prime k znanju? U njima se može pročitati da su dvostruka bića još u istorijsko doba živela u hordama. Oni iz plodove vode trudnice . Herodot je u svojim «Egipatskim pričama" govorio o čudnovatim crnim golubovima. Teoretski bi buduća genetika mogla da rekonstruiše.. koji su se . lokalizovao je jedan gen na hromozomu br.. kojem vatra ne može naškoditi. oživi ova dvojna bića.razrrmožava kao i ranije.. minotaura. čovek-životinja sa čulom mirisa kao u psa. budućnosti armije Ijudi sa pro-gramiranim osobinama. Sumerski kraljevi su .Gozbi" tvrdio: .. pod rukovod stvom molekularnog genetičara Džejmsa Gasela (Ja-mes Gusell).čitaju" da li je embrion zahvaćen naslednom bolešću. čoveka škorpije i čoveka ribe? Kao Čoveka koji je išao granicom proSlosti i bu-dućnosti.. naslućuju arene sportista čiji su miSići podeSeni za odredene sportove.milovalo uz učešće Ijudi-životinja".. Genetičari će ..hramskim životi-njama" koje su tetošene kao mezimci stanovništva.nervna bolest vidovica. na pragu genske tehnologije. Za mnoge je . pored muškog i ženskog. u Bagdadskom muzeju i drugde.konstruisati" čoveka i životi-nju po meri. koji su bili . Propratni tekstovi tu govore o .. kandži kao u tigra. U velikim centrima za istraživanje već postoje gen-ske karte koje pokazuju nasledne bolesti..stakleni čovek" iz genske kartoteke prava mora.leteći genije". Ankara. 37) opisivao je svakodnevne orgije u kući Tigelija. vide u. u Turskom muzeju.. i o Ijudima u oblasti ušća perzijskog Araksa. kao dar vo-de kralju. Boje se da će čovek početi da izigrava boga. stalno me ponovo čudi koliko je toga. letećeg lava (kao što se može videti u svim blisko-istočnim muzejima i reljefima). Bogovi su rekli proroku Hezekilu: . Da li će sada mitove preteći realnost? Da li se ponavlja istorija čovečanstva? Ko ima oči može u svim antropološkim i umetničko-istorijskim muzejima sve-ta naći životinjsko-čovečju kopilad u obliku kamenih skulptura. U njirna se može saznati o . SAD. bili su nagle na-ravi.. s tim što promenjeni gen sada proizvodi željeno dejstvo: crvenu kosu.lako se mo-gu prepoznati bića Ijudi-životinje. . video sam skulpture bića nastala ukrštanjem čoveka i životinje. Na asirskim umetninama prikazi poluljudi nisu nikakav izuzetak. 4 koji je nadležan za Hantingtonovu horeu (Hun-tington Chorea) [23].valjda iz čistog zadovoljstva -pravili lov na Ijude-životinje. čovek sa krilima oria.

krompajz". Propratni tekstovi tu govore o . Nagovestimice se već ogledaju mogućnosti genet-ske hirurgije. karakteristične za svinje Š24ĆNovi trkački konj. kao i nemački genetičari. Za ovaj enzim . kasnije duvanu i šargarepi: .Mitološka figura". Za ovaj enzim .Uspeh prenosa gena mogao se proveriti na jednostavan način. Kod duvana enzim se pretežno akumulirao u korenu i dršci.zarobljenim Ijudima-životinjama"." * Tacit (Anali XV. ondaje to sasvimjednostavno: Svici pušta-ju hladnu svetlost koja nastaje oksidacijom luciferina i enzima luciferaze. Rezultat: ogromni miš. prvo je usaden bakterijama. Isto važi i za biljke. u Bagdadskom muzeju i drugde. Već postoji kreacija zvana . sa kate/'re za uzgoj životinja na Ludvig-Maksi-milijan univerzitetu u Minhenu.. kao i nemaćki genetičari. u Turskom muzeju. Teoretski bi buduća genetika mogla da rekon-struiše. naime. kao dar vo-de kralju. Bogovi su rekli proroku Hezekilu: . prvo je usaden bakterijama.. Sumerski kraljevi su . sa kate^'re za uzgoj životinja na Ludvig-Maksi-milijan univerzitetu u Minhenu. već će se genetski uzgajati.priključili ribama" i bili Ijudi-ribe sa krljuštima. ne prime k znanju? U njima se može pročitati da su dvostruka bića još u istorijsko doba živela u hordama. ondaje to sasvim jednostavno: Svici pušta-ju hladnu svetlost koja nastaje oksidacijom luciferina i enzirna luciferaze.. Profesor Horst Krojslih (Horst Kraus-slich). Rezultat: ogromni miš. Već postoji kreacija zvana . tj.lako se mo-gu prepoznati bića Ijudi-životinje. Profesor Horst Krojslih (Horst Kraus-slich).. Biljke su.Vi Ijudi imate oči da biste videli.ženkice Ijudiživotinja".Uspeh prenosa gena mogao se proveriti na jednostavan način. Averički. Ovaj čovek je iraao četiri ruke i četiri no-ge.hramskim životi-njama" koje su tetošene kao mezimci stanovništva. koji su bili . U njima se može saznati o . Averički. planirali su da jurišaju na nebo i posegnu ka bogovirna. čak i velikim fbrmacija-ma.. posle dodava-nja luciferina i nosioca energije ATP (adenozm-trifo-sfat) poćele da svetle.. Ankara. nastala ukrstanjem ćelija paradajza i krompira. Da li će sada mitove preteći realnost? Da li. video sam skulpture bića nastala ukrštan. Ispod Ijudskog tela sa orlovom glavom i krilima stoji: . nastala ukrštanjem ćeliJa paradajza i krompira.. a mobilisala bi se njena otpornost na infekcijske bolesti. a ipak ne vidite".. koji se nalaze u njihovim organi-ma. oživi ova dvojna bića. Na reljefu crnog obeliska Salmanasa-ra 11 . i o Ijudima u oblasti ušća perzijskog Araksa. naime. Svetleći gen može se ubuduće unositi Zašto se stare knjige baš sada. Biljke su.odgovoran"je poseban gen: Onje izolovan. ali manje masna.Gozbi" tvrdio: . Velikaje bila snaga ovih Ijudi.. postojao je i treći pol.konstruisao" je novu svinju: usadivanjem stranih gena buduća svinja bi bila teža. Genetičarima sa Kalifornijskog univerziteta u San Dijegu pošao je za rukom prosvećeni uzgoj: svetleće liske duvana i svetleće šargarepe! Kada se zna kako se to radi. ali manje masna. koji se -vezani od strane ratnika .. . uneli su u kličnu ćeliju miša gen rasta pacova. neće se više dobijati ukrstanjem. na pragu genske tehnologije..leteći genije". Herodot je u svojim . karakteristične za svinje Š24ĆNovi trkački konj. bili su nagle na-ravi.valjda iz čistog zadovoljstva -pravili lov na Ijude-životinje.Prvobitno. Pariz. une-li su u kličnu ćeliju miša gen rasta pacova. Isto važi i za biljke. posle dodava-nja . Čista igrarija iz zadovoljstva pro-nalaženja? Ne. novi bik. a mobilisala bi se njena otpornost na infekcijske bolesti. i umetničko-istorijskim muzejima sve-ta naći životinjskočovečju kopilad u obliku kamenih skulptura.konstruisao" je novu svinju: usadivanjem stranih gena buduća svinja bi bila teža. novi bik... pored muškog i ženskog. već će se genetski uzgajati. Genetičarima sa Kalifornijskog univerziteta u San Dijegu pošao je za rukom prosvećeni uzgoj: svetleće liske duvana i svetleće šargarepe! Kada se zna kako se to radi.jem čoveka i životinje.odgovoran" je poseban gen: On je izolovan. Ispod jedne lavolike životinje sa Ijudskim telom može se pročitati: .krompajz".. Prorok je za sada u pravu...Nagovestimice se već ogledaju mogućnosti genet-ske hirurgije. Pla-tonje u svojoj . Na asirskim umetninama prikazi poluljudi nisu nikakav izuzetak.Egipatskim pričama" govorio o čudnovatim crnim golubovima.u Britanskom muzeju u Londonu . ali i žile lišća jasno su svetlel" Š25ĆMože se postaviti pitanje čemu to.. se ponavlja istorija čovečanstva? Ko ima oči može u svim antropološkim. koji su se . .. 37) opisivao je svakodnevne orgije u kući Tigelija.. plamenima. kasnije duvanu i šargarepi: . neće se više dobijati ukrštanjem. kakvaje svrha toga..milovalo uz učešće Ijudi-životinja".. na kojima se .iz zemlje Muzri. U Luvru. koji se nalaze u njihovim organi-ma. Njihova postolja imaju neobićne natpise.

američki organi vlasti za-duženi za prehrambene proizvode i lekove. Hormon stvoren u laboratoriji svoju funkciju vrši isto kao i . Zatim: genetičko istraživanje. avgu-sta 1976.i u sektoru genetičkog istraživanja na kraju stajati mudrost vojnih tehnolo-ga: . Oni gentehnoloski ne žele da čine ništa što bi promenilo . uspeo je da veštački proizvede gen. ne znači da će imati pod kontrolom reaktore drugih zernalja. Ovo cepivo sprečava infekciju izuzetno zlocud-nog hepatitis-B-virusa. Štafeta je išla dalje. kod bubrežnih oboljenja često dolazi do opa-snog smanjenja broja crvenih krvnih zrnaca (anemije).i tem. već i da tako reci za stolom kreiraju i sklapaju nukleotidne sekvence i komplikovane proteine (belančevine). učinio prepoznatljivim. ima puno privatnih laborato-rija i tehnički odlično opremljemh istraživačkih punktova pri velikim farmakološkim koncernima.markirer".prirodni" Š26Ć U leto 1986. ali kako inter-nacionalno kontrolisati da li se svi drže tog postulata? Gen-tehnika ne zrači. list ... Ukoliko se u jednoj zemlji zabrani genetičko istraživanje. Ukoliko ga nema dovoljno.na žalost! .. Ovaj hormon podstiče ćelije u kičmenoj moždini da proizvode crvena krvna zrnca. SAD. pravilna namera. sa Uni-verziteta u Minhenu. Ta-ko će. Odluči li jedna zernlja da isključi sve atomske reaktore.aučnicima trebalo da zabrane manipulacije sa Ijudskim genima. uneli ga . i njoj ne trebaju niti nadzenme niti podzemne eksplozije. verovatno . Lepa. sa Instituta za tehnologiju Masačusetsa u Kem-bridžu. Profesor Ernst Ludwig Vinaker (Ernst Ludwig Winnacker) i njegov saradnik Ronald Merc (Merz). gen-tehniku ne vrše samo od države koiitrolisane i finansirane visoke škole.. Ne prođe ni nedelju dana a da se ne čuju upozore-nja o gen-tehnologiji. Čista igrarija iz zadovoljstva pro-nalaženja? Ne. Od tada su genetičari počeli ne sarno da menjaju prirodne nukleotidne sekvence u DNK. koji dovodi do ciroze jetre i raka.. god. Nema aparata za merenje na svetu koji hi pokazao u kojoj se laboratoriji ekspe-rimentiše sa genima. plemenita. zakoni drugih zemalja neće sputavati ge-netičare da svoj rad nastave u drugoj zemlji. Kod duvana enzim se pretežno akumulirao u korenu i dršci. Stručni jezik ove grane sintetičke biologije neuvijeno se naziva pro-teindizajnom ili protein-inženjeringom.. Februara 1987. a to bi bilojoš gore" Š27Ć Dan stvaranja Cela stvar počelaje pre 11 godina. tj. god.luciferina i nosioca energije ATP (adenozin-trifo-sfat) poćele da svetle. Gen-tehnolo-gija može se primeniti i za dobro i za zlo. Diskutuje se o zakonima koji bi n. Zaista je problem uporediv sa proble-mom atomske energije: Atornska energija može se ko-ristiti kako za miroljubive tako i za druge svrhe -pravljenje vodonične bombe. Ovaj veštački protein trebalo bi da umanji štetne prateće pojave insekticida DDT. Tog dana dobitnik Nobelove nagrade za medicinu. ali i žile lišća jasno su svetlel" Š25ĆMože se postaviti pitanje čemu to.preveli" su sekvencu aminokiseline ovog novog sintetičkog proteina i kon-struisali veštački gen. godine FDA. po prvi put su dozvolili primenu jednog cepiva koje je proizvedeno gen-tehničkim pu. da bi druge gene. koji važe za izuzetno stroge. . .. Ukoliko ini to ne učinimo. indijski profesor Har Gobind Korana (Kho-rana).personalni karakter čoveka".Markirer" biosvetlećom sna-gomjavlja svoju poziciju: ovde sam! Genetičari rade na tome da nadmudre prirodu u korist čoveka. Svetleći gen može se ubuduće unositi kao . kakva je svrha toga. učiniće to drugi pre nag. SAD.na osnovu modela sintetizuje protein sa 24 aminokiseli-ne". Gene-tičari zapadnih država . Njima je pošlo za ru-kom da životno važni hromozom proizvedu genetičko-tehničkim putem. Avet gena kruži naokolo.a za druge se ne zna! -izgleda da su sebi postavili jedno dobrovoljno ogra-ničenje. Spas su doneli genetičari sa Severozapadnog centra za bubrežne bolesti u Sietlu. unesene u DNK. tačnije 30. Eritropoietin je hormon koji se u sa-svim ograničenim količinama stvara u bubrezima.Slika nauke" Š28Ć(Bild der Wissenschaft) objavio je daje profesor Bernd Gu-te (Gutte) sa Univerziteta u Cirihu uspeo da . Postoje dva fronta: Jedan koji ih se boji kao vilovnjaka ili atomske energije drugi bi želeo da istraživanje bude neograničeno.

genske baterije" (Piler). i genetičari teško da će moći da odole želji za duplikatima. nesavršen kakav jeste. biljke . kada dode vreme..Slika nauke" veli da je ova žitarica još uvek . geni su nosioci naslednih informacija. imun na rak ih sidu. već svako zna da se njive đubre azotom.ali njihovo dejstvo je isuviše ogra-ničeno ili raspoloživo na pogrešnom mestu. Epi-gram koji smo učili .žitarice bi npr. oblikovati.kako nas iskustvo uči .o unmogostručenom sisavcu. Postupakje već isproban na žabama. tvrdio je u svojoj knjizi . Možda. da bi samo sa njima u dovoljnoj meri opskrbili biljke azotom" Š29Ć..češće čmi kraćim nego što bi se dalo očekivati. miševima. * Amonijakje osnovni materijal xa azotno đubrivo. putem kloniranja bili očuvani duplikati njega samog.u naslede E-coli-bakte-rija i time dokazali . god. a uostalom etika i moral to ne dozvoljavaju. Kada prvi čovek stvoren postup-kom kloniranja bude prošetao .. Ova poslednja deonica putu ka ..i nisu X-ti grumeni molekula. Rorvik (David Rorvik) još 1978. vrhunski inteligentan. Britanski genetičari sa Univerziteta Saseks uspeli su da ovu gensku bateriju prenesu na crevne bakteri-je iz roda E-coli. te manipulisane biljke trebalo bi da budu u mogućnosti da vazdušni azot pretvore u amonijak . krije se dinamit.Slika nauke" povodom ovog rezultata istraživanja objavio je naslov . Ipak.zamenu" za poginulog..) Sada se raspo-lagalo crevnim bakterijama koje su čmile nešto za šta ih priroda nije predvidela: Pretvarale su vazdušni azot u nitrat. ili nobelovaca.8.Po svojoj slici i prilici" [31] dajeje-dan ostareli milioner deponovao svoje jajne ćelije. Iza ovih činjeničnih. Želi se da se ista genetska poruka prenese na novo živo biće.' Američki naučni novinar Dejvid M.. Genetičari su rekli sebi: Što bakterije mogu na ma-lo.000 tona azotnog dubriva! Tek ispod tempera-ture od 500°C i pritiska od 200 atmosfera iz azota u vazduhu i vodonika može se izdvojiti amonijak .mogle bi da postignu na veliko. Kad-tad će na red doći čovečje naslede. Cilj je bio da se uzgoje korisne biljke koje će same proizvoditi njima potrebno azotno dubrivo.Časipis" .žitarici koja se sama dubri" do sada nije savladana.daleka fikcija".. Ne samo seljak. Možda bračni par bez dece želi sina koji izgleda kao tata. dan stvaranja". U zemlji ima bakterija koje azotno dubrivo stvaraju na prirodan način. Ge-n.. Čak i kada bi put dotle mogao da traje desetinu godina. a ne da se izvršipromena genetskog koda. U razgovoru sa genetičarima danas čovek nailazi na kruto. Pasje progovorio. Radi se o. Nadalje je bio cilj da se dešifruju nasledne informacije ovog enzima. Ovaj postupak zove se kloniranje*. Sledeći korak trebalo bi biti da se nasledna informacija prenese na korisne biljke. za to nema tehnike. ovcama i govedima. Istraživači su oprezni u proceni vre-menskih rokova za jedan pronalazak.da ove genetski promenjene bakterije stvaraju vestački protein". ... Time bi stari gospodin postao besmrtan. Kad-tad iz laboratorije oglasiće se neobičan glas.. čak užasnuto odbijanje mogućnosti kloniranja čoveka. Radi se dakle o drugom sledećem koraku o kojem treba govoriti . možda preživeli u jednom udesu na svaki naćin želi tačnu . same proizvodi-le svoje mineralno dubrivo". dobrog izgleda -etika i moral će se verovatno promeniti. da iz jednog molekula N2 stvori dva mo-lekula amonijaka (NHa). želi kopije sa-mog sebe? Postoje razumljivi razlozi. Na Institutu za genetiku Univerziteta u Bilefeldu molekularni biolozi rade na jednom projektu koji liči na bajku. Na kraju je utvrdeno: Tražena nasledna informacija sastoji se iz jedne cele . Širom sveta godišnje se potroši 80. zvezdani trenuci iznenadne. koja je sastav-Ijena od 14 pojedinačnih gena. možJa bi identični primerak velikih umova čovečanstva..životne forme kao i bakterije . (Remek-delo je kasnije ponovljeno u Bilefeldu gen-tehnološkim metodama. kad-tad nasledne ćelije svih životnih oblika bilo bi moguće nanovo konstruisati.Kao efekat. Zašto čovek. za laika možda čak pornalo do-sadnih izveštaja o istraživanjima.000.stvaranju genetski identičnih kopija"kroz transplantaciju jezgra ćelija [30].zdrav kao dren. Genetičar profesor Alfred Piler (Piihler) to opisuje ovako: . Ubrzo je stvoren enzim kojem je pošlo za rukom remek-delo.. da bi. Profesor Piler u časopi-su . bio kori-stan..mspiracije"te rokove ..

samo" trebalo oploditi jajašce ženke šimpan-ze semenom čoveka. Ko sada još ima obraza da tvrdi da nikada nije mo-glo biti letećih konja? Letećih niiševa (slepi miševi) i letećih riba ima već hiljadama godina. prijavljenih za pa-tent.Biće moguće reprodukovati svako živo biće iz njegovog prirodnog naslednog ma-terijala. dosadne poslove. neutrališu isteklu naftu ili proizvode insulin. Tako je npr. god.Bu-dućnost kao prostor mogućnosti jeste prostor naše slobode. god.. Aprila 1987.u školi i dalje važi. Legalizovanje proces kojije odavno postao praksa: Do marta 1987.br. sad bi već moglo biti pitanje. a zadnji deo koze. Za to bi . Aprila 1987. god.1809-1882) sa svojom teorijom o evoluciji. ame-rički Zavod za patente (US Patent and Trademark Of-fice) saopštio je da će ubuduće patentsku zaštitu davati i . naučni časopis ...slova" DNK." Pitanje bez odgovora Kakoje nastao život na Zemlji? Do početka 19. Ukupni troškovi ovog projekta procenjuju se na milijardu ma-raka .. potvrđuje da je majmun-čovek bio in statu nascendi! Profesor Kjareli imao je na umu praktično. Ovde i sada! A filo-zof Karl Jaspers (18831969) postulirao je: . * Kloniraiye (grčki: grana) . god. javIjaoje da sujapanski genetičari razvili . Maj 1987.višećelijskim. na drugi način od prirodnog! Sta-kleni čovek postaće stvarnost ranije nego što to predviđaju oprezni naučnici. Važi ono što već 20 godina govorim: Nema ničeg novog pod kapom nebeskom. Užasnuti kritičari umireni su napomenom da je monstrum samo proto-tip serije čiji model kalifornijski životinjski dizajneri obećavaju da će poboljšati.što i nije neka zapanjujuća cifra. god. Profesor Bruno Kjareli (Chiarelli) sa Univerziteta u Firenci šokirao je svetsku javnost priznanjem da bi bilo moguće gajiti majmune-ljude. naučnici izgledali .. smatrao je da bi majmun-čovek mogao da se koristi za teške. Hic et nunc! govorili su stari Rimljani. Od tada su. naučnicima sa Univerziteta u Kaliforniji pošlo za rukom da stvore mešavinu ovce i koze kovcu . Osam ovakvih aparata uspelo bi u godinu i po dana da anali-zira celokupnu naslednu infbrmaciju čoveka. Qnda se pojavio Čarls Darvin (Charles Darwin . Priznanje profesora da je fetus uklonjen iz etičkih razloga. barem. veka Ijudi su se zadovoljavali odgo-vorom iz svetih knjiga: Bog je stvorio život. koji npr. Da li su ovi izo-pačeni primeri produkti prirodne evolucije ili potiču iz laboratorija vanzemaljskih posetilaca. i od tog trenutka je sve drugačije. imajući na umu investicije za svemirska putovanja. istorija se ponavlja. Vremena se menjaju. Što znači..Priroda" (Nature . Tempora mu-tantur. Razvoj je skokovit i dokazuje da praksa može biti brža od najsmelije špekulacije. a osim toga pred-stavljao bi živu banku organa. nos et mutantur in illis. živim orgamzmima" ukoliko su stvoreni na osnovu programa koji se nejavlja u pri-rodi.super-sekven-cer" koji dnevno dešifruje milion . od od-nošenja smeća do pokretne trake.zbir svih jedinki koje se bespoluo razmnožavaju izjedne individue: imaju iste nasleđene osobine. 325). ova nova vrsta iz laboratorije ima prednji deo ovce.. a i mi u njiina. postavljeno je 15 zahteva za patente za životinje kojih u prirodi nema.bio-tehničkim putem. Krajem februara 1987. u SAD je već bilo preko 200 genetski izmenjenih mikroba. Prostor naše slobode Pre dvanaest godina nobelovac Manfred Ajgen (Ei-gen) [32] prorokovao je: .

Shodno tome razvijali su se procesi i u makro molekuima* prema fizikalnim zakonima: Zamorna potraga za . Naravno iz ćelije.Kovca je genetsko stapanje ovce i koze . u sebi zatvoren i logički koncept. ono je donelo fenomenalna saznanja o unutrašnjem životu ćelije. pošto je ćelija najmanja životna forma.Svako rešenje jednog problema jeste novi problem. Zna se da je flzika dokazala nega-tivne ili pozitivne električne naboje u svakom deliću materije.Darvin je izgleda izneo jedan.znaju" koji molekuli idu zajedno. Manfred Ajgen tvrdio je da je hemija podredena fi-zikalnim zakonima." Ćelija je u svojoj osnovnoj supstanci spoznata kao nagomilavanje hemikalija. ostalo bi otvoreno pitanje odakle ta pratforma potiče. ajedna Geteova misao pot-vrdila se i ovde: .samoorganizovanje molekula u ćelije sposobne za razmnožavanje: kako iz . medutim. Kako se.razvoj individualnih vrsta: Darvinova teorija o evoluciji. ..mutacije: od prapsa razvile su se mnoge pseće vrste. Ova zakonitost važi i za molekule. A odakle ta ćelija? Sa odgovorom na ovo pitanje počelo je vreme mole-kularnih biologa. Ipak pitanje o nastanku života ostaje bez odgovora. nastala u laboratoriji zadovoljni evoluciom i modelom: 'U toku stotina milona godina jedna vrsta se odvajala od druge. da bi se najzad saznalo kakoje sve počelo? Moderno istraživanje ćelijaje počelo i već traje pre-ko 70 godina.hemijska evolucija: odvajanje hernijskih inaterija iz prastenja. otkriti njen hemijski sastav. hemikalije svrstavaju u potreban redosled genetičke nasledne supstance? Odakle . vele naučnici. Zar nije trebalo ćeliju ispitati do naj-sićušnijeg molekula. od praćove-ka razne hominidne grupe.. Kada bi se sve životine forme mogle svesti na praformu. Danas pod krovom evolucije deluju tri nivoa istraživanja: .mrtve hemije" nastaje živa ćelija? .. u okvi-ru rodova stalno su se dešavale promene . a koji ne? Ovakva pitanja dovela su do nastanka hemijske evolucije. oni bi za-visno od sastava trebalo da se privlače ili odbijaju.

predaje hemijsku tehniku makromolekularnih materija i direktorje Polimer-instituta na Univerzite-tu u Karlsrueu [35]. Praat-mosfera sa atmosferom koju mi danas udišemo nema ništa. Folmerfc kaže. Za obrazovanje ćelija potrebno je mnogo proteina.velikim slučajem u evoluciji moglaje napokon da se obustavi. sledećoj itd.zabluda Profesor Bruno Folmert (Vollmert) je redovni pro-fesor. ponovo ima da zahvali antropocentričnom mišljenju. medutim. ćeliji. Darvinizam . koje se sastoje od velikih lanaca molekula. izračunao je odnos 1: 10100 000 000 000. u prvoklasno opremljenim laboratorijama. dakle loto sa mogućnošću pogotka . na kraju krajeva. a ne naučno dokazana teorija. niti ubediti. Pobornik ideje o nastanku života iz mrtve materije (hemikalije) ukazuju ua . dakle. kao fleka u sapunskom lugu. Kalifornija. baš ništa zajedničko. Jedna bakterija. mora genetski program preuzeti već iz DNK prve ćelije. Polimerski hemićari bave se sin-tezom veštačkih materija. od jedne životinj-ske klase ka sledečoj..1 : 10 000 000 000 000 000 000 000. fizičar na Univerzitetu Jejl. Da su prve ćelije nastale u atmosferi metana i amonijaka. Najmanji mogući protein sastoji se od barem 239 mo-lekula. Coppedge) [33]. To su tolike nule da za njih u ovoj knjizi nemamo mesta. SAD. da su u prasupi slučajno na-stali molekularni lanci vrste DNK. sastojala se pretežno od metana (rudnički gas) i amonijaka. nadležnaje molekularna hemija. kao onih DNK. Stoga smatram darvini-zam sudbonosnom zabludom. da se polimer-hemičar ne rnože uveriti.. Zašto se prećufckuju činjenice iz hemobioloških eksperimenata? Zasto se prikrivaju matematički proraćuni? Od naseg izleta u biologiju i prabiotičku hemiju u. Folmert kaže: . Reznltat istraživanja bio je poguban za sve evolucionističke teoretičare: DNK ne može nastati sama od sebe. U ovoj atmosferi kiseonikje delovao kao smrtonosni otrov za ćeliju.. Problem sa ovim mogućim rešenjem bio je samo u tome što se dugački lanci molekula u prasupi nisu samo vezivali. makar i skromni DNK-program. jer se ona stvorila pod uslovima prasupe i praatmosfere. to je važilo i za rast lanaca DNK tokom istorije Zemlje. onda bi ih nastupajući kiseonik odmah ubio': To niko nije ozbiljno porekao.naredbu" za sastavljanje bakterije? 1 kakvom čarolijom se bakterija pretvorila u bakte-riju sa sasvim drugim funkcijama? Za verovatnost da je najjednostavnija bakterija nastala slučajnom promenom. Kopedž (James F. višoj.. sa šansom 1 : 1023.. tragao za na-stankom DNK. koji se svi moraju naći u postojanom redosledu. koja za svoj bespri-merni rezultat. stavljeni prigovori. Nortbridž. sle-dećoj. Desetinama godina Folmert je sa svojim timom. već i ponovo rastvarali. svojevre-meno direktor Centra za istraživanje biološke vero-vatnoće. Kada se radi o nastanku makromole-kula. Odakle je poticao program za sastavljanje čifcave bakterije kod prve ćelije bakterije? Odakle je DNK prve ćelije dobila . glavi nam je ostalo da se jedna ćelija može raz-množavati samo kada u sebi nosi gotov. Ko se usuduje da na to igra? Veliki slučaj kumovao je još 1 prvoj ćeliji. ideologija. profesor Harold Morovic (Morowitz) [34].Molekul i život". Ovaj program dode kao oz-načena štafetna palica koja se predaje sledećoj. Takav proteinski molekulje monstrum koji se sastoji od različitih aminokiselma i enzima. sa odredenom funkcijom. npr. bakterija." Naravno da su na Folmertove teze u njegovoj epo-halnoj knjizi: .Dai'vinizam je stoga gledište. *Vrlo veliki molekul. sve dok se ne stvori jednostavna životna forma. Neverovatnoću ovog postupka svrstavanja izračunao je profesor Džejms F. predstavlja gotovu životnu formu.

Time napuštamo materijalni svet. čovek neće imati mira. Slučajno su slučajevi uvek povoljni kada se u nuždi za njima posegne. i profe-sor Nalin Čandra Vikramasinge (Nalin Chandra Wickramasinghe). Šta sve molekularni antro-polozi nisu pronašli? . da li su enzimi kroz hemijsku evoluciju nastali iz zemaljske prasupe. rukovodilac za oblast primenjene matematike i astronomije na Univerzitetu u Kardifu. Je li on taj koji odreduje program u molekularnim lancima? Mrtvu materiju pretvara u živahni pokret? *Na primer: jedan elektron pulsira 1023 puta u sekundi. (Ralph Waldo Emerson) Jedna jedina koščica naših praroditelja.n je svuda prisutan. što jedni nazivaju Bogom. Ralf Valdo Emerson. koji zrači duginim bojama. Adama i Eve. namerno je prećutano. 1803-1882. Vels.kojih pojava? Niko to ne zna. koji su stajali na raspolaganju hemijskim elementirna.promenljivo dejstvo flzike. Izjave dvaju učenjaka: ..ćelija se sa-stoji od makromolekula . O. iznosi 1 : 2010 . Pošto postanak života nije jednoznačno razjašnjen.Nauka se rado pravi egzaktnom i slučajeve u svojim teorijama daleko odbacuje. broj pokušaja bi rastao kao broj atoma u svim zvezdama celog sve-inira. a posebno na milione godina. Mi znamo: Osnova svega živog je ćelija . Subatomarni delovi su svet stal-nog pokreta i difuznog zračenja*. a verovatnoća da se dobije N takvih enzima slučajem. ima ga u celom svemiru. a drugi Duhom.atomi sadrže mnoštvo subatomarnih delova.Pošli smo od pretpostavke da supa sadrži 20 bio-loški važnih aminokiselina u jednakoj koncentraci-ji. Još pre nego što N dostigne broj od 100. Da se zato mo-rala umešati neprekidna sekvenca miliontostrukih slučajeva. Tako smo skoro primorani na zakljućak da život mora daje kosmička pojava"[36. 37]. profesor Fred Hojl (Hoyle).lanci makromolekula su je-dan za drugim naredani atomi . . PRASTARI SUSRETI TREĆE VRSTE SMELOST ZA MOGUĆIM i oči imaju svoj dnevni hleb: nebo. Dok pitanje posle svih pitanja ne dobije odgovor. nemerljivim protivsve-tom. morala bi se pronaći. na potreban način. odgovorio je . Stalno smo okruženi jednim nevidljivim. Život kao posledica kosmičkih pojava? Ako već je-ste . funkcio-nalno sposobni enzim. prodire kroz nas. Oprezno procenjujemo da je deset pozicija po enzimu od odlučujućeg značaja za ispravno bio-loško funkcionisanje. proučavali su mogućnosti nastanka života iz fundusa njihovog matematičkog znanja. nekadašnji direktor Insti-tuta za teoretsku astronomiju na Kembridžu.To zavisi od starosti i stanja ko-sti". da bismo dospeli do nedokučivog. da bi se medusobno. Više od 2010 pokušaja bilo bi onda potrebno da bi se dobio jedanjedini. Pitali su se.. našli.

Druga le-genda veli da je Adamov leš. Ovde je to bio dokaz da se DNK mumije nije značajnije promenila tokom hiljada godi-na.da je mumifika-cija izvršena dehidratizacijom leša u prirodnoj sodi. Po-stupkom kloniranja dobijenoje hiljadu kopija muimji-ne DNK.Noje Ciriher Cajtung" (Neue Zuricher Zei-tung) piše [2]: . na srednjem Jangcekjangu. Rezultati su pokazali izvestan broj tako-zvanih sasređenih mutacija.. donesen u Jerusalim 1 po drugi put sahranjen pod Kalvarijskim brdom. onda će se kad-tad morati utvrditi da mi. a DNK-lanac preveden je u bakteriološki plazmid. već i vanzemaljaca u sebi. koje su poslate raznim institutima. sušenje.Evi. Istraživači sa Univerziteta Upsala dobro stanje potkožnog tkiva pripisuju okolnosti . Kodjedne tako prvoklasno očuvane mumije biloje verovatno moguće otkriti velike sekvence DNK ćelija. najvećeg brda u okolini Meke.. Naučni časopis .. jedan u drugi stavljena. Postao je aktivan.. leži na ivici saudij-sko-arapskog grada Džida. da saopšte bilo šta o hemijskom sastavu čarobnog konzervacionog sredstva. starom 2400 godina.Uspešno kloniranje DNK mumija je od velikog značaja iz više aspekata.Priroda" [1] izveštavao je o tome. radi *Gubitak vode. u steni ovog brda svakodnevno se turisti dive gigantskim otiscima sto-pala. Adam je sahranjen .. otkada Ijudi pamte. Uprkos tome. Po njoj je Adam .mlade" mumije! A ima ih. . Apokrifima Starog zaveta pripada i natpis: Život Adania i Eve [6]. Kineski naučnici do sada nisu mogli. U arapskoj Knjizi svetilišta [5]. Pri tome je spoljni obvoj nosio da-tum smrti: Čovek je umro pre 2142. *Genom: hromozomski deo jedne ćelije. Iznenadujuće dobro stanje mu-mijaje imala da zahvali trima. mi na osnovu proteina možemo da utvrdimo da li je kost pripadala majmunu ili čoveku. Ijudi. koje se mogu dokazati i kod današnjeg čoveka. svi udovi savitljivi. kineski arheolozi. Kod starijih koščanih tkiva to biva teže. kojeje navodno za sobom ostavio Adam.u pećini u podnožju brda Abu-Kvabais" [4]. današnji Cejlon. Švedska. Premise za tak-ve analize su pre svega . posle smrti svog sina Seta. Obradena je fenolom i etanolom. našli su mumiju jednog pedesetogodiš-njeg muškarca. godine! Koža je ostala elastična.) Danas još na Cejlonu postoji jedno brdo. Kada se iz DNK umrlih iz pradoba mogu očitati stepeni srodnosti i poreklo.. god. koji je bio tako dobro očuvan kao daje tek nedavno umro. Predanja znaju za četiri Adamova groba. ali se zasniva na rukopisima nepoznate sta-rosti. Posle 200 godina izgnanstva na severnom Indij-skom okeanu.ama potiče iz 730. S tim u vezi ."pošto DNK posle hiliada godina više nije netaknuta. a proteini i ostali sastavni delovi ćelija su dehidrirani*. Slične šanse postoje i kod leševa koji su konzervisani u ledu. kod glečerskih mumija u Peruu. mesto Adamo-vog groba premešta se u jednu pećinu pod brdom Naud u Indiji..jedan genetičar sa Univerziteta u Bazelu na moje pitanje.. koji joj čini naslednu masu.Kod kosti stare 500 godina. niešavini natrijumhidrogena i natrijumhlorida". za vazduh nepropustljiva sarkofaga i crvenoj tečnosti u kojoj je plivala. ispitivali su fragmente 23 egipatske mumije na njihov DNK. ispitivanja. (Na žalost nije zabeleženo da li je došao pešice. kako piše Islamska enciklopedija. već su uspešno klonirani delovi DNK egipatskih mumija.Enciklopedija Islama" [3] beleži da je Adam posle proterivanja iz raja stigao na ostrvo Sa-randib. nemamo samo ge-ne primata. Izvesne sekvence DNK u Ijudskom genomu* su izuzetno varijabilne i mogu se koristiti za tačno odredivanje stepena srodiiosti i porekla odredenog stanovništva". Upravo to je ono što očekujem i čemu se nadam od takvih istraživanja. podigao je u današnjoj Meki svetište kasnije Ka'abu. e. Na lešujednog deteta. brodom ili krilima andela. arhandeo Gabrijel poveo je Adama na-trag u Arabiju . koje su Portugalci nazvali Pico d'Adam (Piko d Adam). bilo je nalaza: Iz potkožnog tkiva izdvojena je jedna sekvenca DNK sa 3400 baznih pari. Genetičari Univerziteta Upsala. ili hteli. ko-je su umotane pre 4000 godina". u Hupehu. posle potopa. kao npr. a u vilici nije nedo-stajao niti jedan zub. . Propuštamo li šansu gen-tehničkog istraživanja ćelija naših praroditelja? Evin grob. n.. 1975. Verzija koja je pred n.

. nedaleko od Rausana. Središnji ka-men samo je označavao centar tela. njegov leš mogao je da opstane hiljade godina. u prizemlju nalazi se jedna odaja sa crnim ka-menom u njoj.Možda. nalazi se jed-na druga oaza.U pećini brda Abu-Kvabais? .. Gospod sam zatvo-rio je grob . onda bi tu trebalo naći i Adamov grob. pisao je Tamizje. tj. Kada se rajski vrt može naći u Saudijskoj Arabiji. . zidovi su . . bio bi cilj zajednu interdi-sciplinarnu ekipu naučnika! Adam nije bilo ko u hijerarhiji čovečanstva.prekriveni su legendama i izrekama iz Ko-rana". navodnjava se rekama koje teku iz 'Adana. Da li sam sebi protivurečim? Zar nisam u prethod-nom poglavlju razjasnio da niko ne zna gde se nalazi rajski vrt. . Gde bi trebalo tražiti Adama? . Salibi piše [7]: . i danas se tako zove. nazvana 'Adana ('dnh).goli i ogoleli". ali to je on.U . kao i završetak tela. Izmedu glave i nogu pro-stiralo se čitavih 130 metara! 1 čitava ta džinovska dužina bilaje opasana sa dva mala paralelna zida.. špekulišem čak da su vanzemaljci sasvim namerno dali da se Adam konzer-vira za budući svet: Znali su šta sve može da se očita sajednog netaknutog DNK lanca. Možda nekome baš nije pravo. Nizvodno. nago-veštene su dva uspravno postavljena kamena." Ujednoj stvari svi se posetioci slažu [10. koja do da-našnjeg dana nosi ime biblijskog raja Eden ('dn). deminutiv od gn. ne bi me čudilo da se tamo lokalizuje i Evino počiva-lište.Teško.Možda. On je grob opisao kao malu četvrtastu gradevinu sa jednom minijatur-nom kupolom. On je lokalizovao bezbrojna biblijska mesta. Smeo.. medutim grob opisuje drugačije: Ulazna vra-ta. nalazi se oaza Gu-najna (gnynh.. godine.vrt").predelu raja"? .pod kojim se nalazi pravi Evin pupak. koja se nala-zila na otvorenom. arhandeo Mi-hailo je stručnjak prve klase po pitanju balsamovanja.. koji se nalazio direktno iznad Evinog pupka." Grob džinice Eve Kada već rajski vrt. pločom. Francuski putujući istraživač Moris Taniizje (Maurice Tamisier) [8] posetio je Evin grob severo-istočno od Džide još 1840. 11.trouglastim pečatom".U Vadi Tabali.nakon smrti odveden u . vratima okrenutim ka istoku i dva pro-zora na severu i jugu. Bradavice i stidni predeo pramajke takode su označeni posebnim kamenjem. noge. Malcan potvrđuje . 12. gravurom ukrašeni kamen. treba tražiti u Arabiji. hebrejski gn. koji je bio tačno na onom mestu . raj? Treba prihvatiti detaljna istraživanja profesora Ka-mala Salibija u saudijsko-arapskoj provinciji Asir.predeo raja" tamo ga je arhandeo Mihailo balzamovao lepo nunšućim uljern i uvio u čaršave. raj.. kakav već jesam. U hladnoj špilji. mesto glave je označeno polegnutom kamenom. on važi za njegovog praoca.stopu i po visok i pola stope široki". . uostalom.. Nemački istraživač Hajnrih fon Malcan (Heinrich von Maltzan) [9] posetio je Džidu samo deset godina kasnije.. kao i položaj raja.Pod Kalvarijskim brdom u Jerusalimu? . To istražiti. .Vrlo verovatno. označen . rajski vrt. . nedaleko od Rausana. unutrašnji prostori. on je verovatno opisivao spoljne zidove sve-tišta. po njemu su okrenufca zapadu. 13]: Evin grob je konačište jedne džinovice! Topografija to potvrduje: Telo džinovice leži u smeru sever-jug po-prečno ispod male kupolaste gradevine.Pod brdom Naud u Indiji? .trougla-stim pečatom"..

Već u desetom stoleću n. e. Evin grob pominju arapski istoričari; oni vele da reć Jeddah (Džeda) po-tiče od arapske Jaddah (Džada) i da znači baba. To osporava odlični poznavalac Arabije Eberhard Volfart (Eberhard Wohlfahrt) [14], koji Jeddah povezuje sa Gidda. Giddaje bila mala prirodna luka, tamo je 647. n. e. kalif Otman osnovao jedno naselje iz kojeg je proizišla današnja Džida. Bilo bi predivno u spomen na babu sviju nas, na karti mod naći babin-grad. Stotinama godina hodočasnici koji su išli na hadžiluk u Meku, i koji su u luci Džida stupali na ara-bijsko čvrsto tle, posećivali su i Evin grob. Duhovni savetnid konzervativnog kralja Abdul-Azisa, koji je u istoriji zapamćen kao Ibn-Saud, smatrali su molitve pramajd Evi neverničkim, jer na kraju krajeva, za njih može biti samo Alah taj kome se obraća u molit-vi. Pošto nije želeo da ,,srce islamske religije vidi uništeno senkom neverstva" [15], AbdulAzisje 1928. god. naredio uništenje Evinog groba. Od opisane gradevine ostali su samo zidid koji su nekada opasiva-ligrob. Ipak! Bogobojažljivi saudijski kralj sravnio je sa zemljom samo građevine iznad groba, ono što je bilo ispod, ostalo je do danas netaknuto. Saudijska Arabija je danas moderna industrijska zemlja. Saudijd bi čovećanstvu mogli učiniti važnu uslugu kada bi sa svojim arheolozima otvorili nalazište ispod Evinog ko-nadšta. Genetičan zapadnih zemalja nestrpljivo čeka-ju na malo DNK pramajke. Ovaj poklon Saudijce ne bi učinio siromašmjim, ali bi obogatio čovečanstvo. Prema apokrifnom tekstu ,,Život Adama i Eve", Eva je bila prvi čovek koji je svojim odma posmatrao vanzemaljski brod: ,,Tada Eva pogleda u nebo i vide svetleća kola koja su imala četiri sjajna orla, dju divo-tu ne može opisati ni jedan iz majdnog tela rodeni." Ona je čak bila i svedok jedne jedinstvene predstave; „! gle, Gospod, snažni, ukrca se u kola; četiri vetra su ga vukla, heruvimi su upravljali vetrovima, a andeli sa neba išli su ispred njih..." [6]. ,,.

Živ saobraćaj na nebu
Ljubitelji NLO smatrali bi to ,,susretom treće vrste". Izmedu prvog Ijudskog para i vanzemaljca sva-kodnevno je dolazilo do susreta. Adam, koji tek što je prerastao životinjski svet, trebaloje da apsolvirajedan školski program. Vanzemaljac Raziel bio je njegov učitelj. Iz ,,Sage o Jevrejima iz pradoba" [16] može se izvesti daje tokom boravka u rajskom vrtu sišaojedan andeo „... i podučavao Adama i napisao mujednu knji-gu i dao mu upozorenje za svaku stvar. 1 pokazao mu je poredak planeta i vodio ga kružno oko Zemlje..." Brižni su bili genetićari sa druge planete! Kao za-brinuti roditelji upozoravali su decu pred opasnostima okoline. Kao poslednji odlučujud kamen u mozaiku, objava iz ,,Sage o Jevrejima iz pradoba" uklapa se u sliku moderne interpretacije legende o Adamu i Evi: Ona zna da Adam nije bilo kakvim cik-cak krivinama preleteo preko rajskog vrta i planeta, ne, išao je ,,u krugovima oko Zemlje". Kao kod današnjih svemir-skih letova... Vanzemaljci su ostali prisutni i posle smrti praroditelja: Kontrolisali su napredak njihovog ,,eks-perimenta čovećanstvo". Ličnosti kao što su Henoh, Avram ili Hezekil, koji su živeli u različita vremena svedoci su tbga; i izvan biblijskog sveta se o susretima sa vanzemaljcima tokom istorije čovečanstva, tako red izveštavalo kao sa pokretne trake. ,,Leksikon praastronautike" [17] posvećuje istorijskim NLO punih 15 stranica. Fragment ia vremena faraona Tutmosa 111 (1980-1436. p. n. e.) svedoči o ,,vatrenim loptama na nebu". Rimski istoričar Kajus Plinijus Stariji (24-79 n. e.) piše u 2. knjizi (Kosmologija) njegove ,,Istorije priro-de" [18] o više neobičnih pojava na nebu - kao što je ova: ,,Gorud štit kretao se, bacajud vamice, pri zala-sku Sunca, od večeri do jutra, u vreme konzula L. Va-lerijusa i 0. Marijusa." Ova gospoda živela su oko 100. p. n. e. Drugi konzuli videli su na nebeskom svodu ,,više sunaca" i ,,tri meseca istovremeno".

Kada je 332. p. n. e. Aleksandar Veliki opsedao tvrdavu Tirus, nad makedonskim logorom pojavilo se ,,pet letećih štitova u trouglastoj formaciji" [19]. Ovi objekti kružili su polako iznad Tirusa, ,,dok su ih hi-Ijade ratnika obe strane zapanjeno gledali". Nameće se pomisao o masovnoj hipnozi, ali ona to nije bila, jer iz najvećeg ,,letećeg štita" sevn.ule su iznenadno mu-nje u zidove i tornjeve tvi-dave, zidovi su se srušili i Aleksandrovi vojnici jurnuli su na Tirus. Nakon ove iznenadne oružane pomoći ,,leteći štitovi" su velikom brzinom nestali na plavom popodnevnom nebu.

Kolektiv-no potiskivanje
Pre dosta vremena gledao sam film ,,Poslednje odbrojavanje". U njemu je Kirk Daglas (Kirk Douglas) komandant američkog nosača aviona ,,Nimic" (Ni-mitz). Pomoću tajanstvene snage ovaj snažni super-moderni nosač aviona sa svojim avionima i čitavom posadom biva povučen 40 godina unatrag u prošlost. Svi radio-aparati su nemi. Niko ne zna šta se dogodi-lo. Komandant nareduje poletanje dva mlazna aviona. Piloti primećuju dva japanska borbena aviona iz dru-gog svetskog rata. Susret je groteskan: Dva usavršena mlaznjaka sa okretnim krilima - i dva jednomotorna aviona, propelerska sa otvorenim kabinama! Zapa-njeni, zaplašeni i zgranuti, Japanci su posmatrali mo-derne mlaznjake, koji su se sa njihovim kilavim ragama, proizvedenim 1940. god., igrali mačke i miša. Ono što film prikazuje je u našem stoleću realuost: vanzemaljci se igraju mačke i miša sa nama. Spora-dićno se pojave, posmatraju nas, demonstriraju svoju nadmoćnu tehniku bezumnim manevrima, drže nas ludim. Nisarn zaluden za NLO, na žalost nisam još video NLO. lako u svom arhivu imam registrovano 1000 do-gađaja u vezi sa NLO, nisam napisao knjigu o njima, Možda bi trebalo to da učuiim. Ono što se dogodilo poslednjih decenija, pa do danas, dovoljno je uzbud-Ijivo. Zapravo, ne bih želeo da se uključujem u uzbud-Ijivu diskusiju; poznajem literaturu. Kakvih sve teško shvatljivih špekulacija ima - poznato je - od kolekfciv-nih psihoza preko rojeva leptira i akakavaca, do pada-jucih delova raketa - od žarkosvetlećih planeta i Suncem obasjanih aviona. Znam za fcehničko-naučne izveštaje, NLO-enciklopedije [20,21], sve upozorava-juće, kritične i sveznajuće glasove, priloge sociologa i psihologa, koji mnogo govore o ,,kolektivnom potiskivanju", i time misle na dogadaje koje grupe l.judi ne ž.ele da prihvnte za stvarne. Menije stalo do objektivnog saznanja o dogadajima koji su se zbili ili se zbivaju. Protiv sam t.oga da se pre-ma evidentno vidljivom odnosim kao ona tri majmu-na: prvi drži zatvorene oči, drugi uši a treći usta. Pozicija ,,kolektivnog potiskivanja" menja se onog tre-nutka kada se prihvati da nismo sami u svemiru i da Zemlja nije sistem zatvoren 1.1 sebe. To je moje stano-vište. Kao putniku izmedu prošlosti i budućnosti meni je poznato da se Ijudi pre više hiljada godina nisu ništa drugačije ponašali nego mi danas: Ono što ne želimo da znamo, potisnemo. Kolektivno. Da li se čvrste či-njenice daju potisnuti za večnost? Evo nekoliko tvrdih oraha za probu:

17. novembar 1986.17,10 h
Jedan boing (Boeing) 747 JAL (japanska aviokom-panija), teretni avion, leti sa severaseveroistoka u pravcu aerodroma Enkoridž, na Aljasci. Brzina iznosi 786 km/h. U pilotskoj kabini su kapetan Kendži Te-rauši (Kenji Terauchi), 47 god., kopilot Takanori Ta-mefuždi (Takanori Tamefuji) 1 letački tehničar Jošio Cukada (Yoshio Tsukuda). Let od Pariza, poiarnom rutom, protekao je mirno, za sat i dvanaest minuta trebalo bi da se sleti u Enkoridž.

Iznenada, nekih šest kilometara ispred džambo-džeta, pojavilo se jarko svetlo, zatim još jedno na istoj razdaljini, ali nekih 600 m ispod džambo-džeta. U prvom trenutku kapetan Terauši pomišlja na vojne letilice, koje odmah potom nestaju sa njegove puta-nje. On ostaje pri svom kursu. Neobična svetla u prav-cu leta iznenada nestaju, da bi se gotovo istovremeno ponovo pojavila pored B747. Kapetan Terauši je tokom svojih 27 godina za upravljačem proSao razne čupave situacije, ali ono što je upravo doživeo sa svojom posadom zaledilo nau je krv u žilama: Paralelno sa njegovim kursom pratio ga je istom brzinom ogromni ,,objekat oblika oraha" iz kojeg su svetlela svetla. Kasnlje je Terauši izjavio da je objekt bio dva do tri puta veći od njegovog džambo-džeta, a bočno su ga štitila dva manja objekta. Terauši preko radija zemaljskoj kontroli javlja o događaju i moli za dozvolu da izvede manevar izbegavanja. Dozvola mu se daje. Terauši se spušta za 1000 m. Objekat nestaje na nekoliko sekundi da bi se ponovo pojavio u pravcu leta džambo-džeta. Kopilot uključuje radar. Veliki i oba mala objekta jasno se vi-de na daljini od 12,6 km od aviona. Oficir zemaljske kontrole uzbudeno pita šta se to gore dešava. Terauši opisuje svoj vidokrug i ponovo moli da mu se da dozvola za manevar izbegavanja: Pravi nekoliko zaokreta, ali objekat prati njegovu leti-licu, čas desno, čas levo, iznad ili ispod njega. Terauši opisuje manevre objekta kao ,,neverovatno brze i okretne" [22]. Džambo-džet se brzinom. od 270 km/h sa severa približava gradu Enkoridžu, čija se svetla već naziru. Nasuprot tom moru svetiljki, posada po-smatra siluetu džinovskog objekta. Kao Što se pojavio, NLO je iznenadno i nestao [23]. Boing 747 JAL u 18,24 h sleće. Iznenađujuće, u ovom do u detalje u akta unesen slučaj je da su objekat sa svoja dva manja pratioca re-gistrovali kako avionski radar, tako i onaj zemaljske kontrole, ali ne i sateliti Američke svemirske kontro-le. U svakom slučaju, ovi strani objekti ne mogu se ot-pisati kao prirodni fenomeni.

19. maj 1986. 17,14 h
Na radarskim ekranima Centrale protivvazdušne odbrane kod Rio de Žaneira pojavilo se 13 objekata ko-ji su se brzinom od 1400 km/h kretali u pravcu zapa-da. Brazilska ratna avijacija odmah poleće sa dva aviona tipa francuskog miraža (Mirage) i dva lovca američkog modela F5. Poručnik Kleber Kaldas Marin-ho (Kleber Caldas Marinho), 25 god., uspeva da se približi objektima na 20 km rastojanja, ali iznad grada San Hoze dos Kampos prinuđen je da se okrene zato što muje gorivo pri kraju. Poručnik Kleber: ,,Biloje to pulsirajuće svetlo, crveno i belo, pretežno belo. Nije se radilo o zvezdi, ali nije moglo biti niti neki drugi avion. Nije to moglo biti ništa ovozemaljsko". Pilot modela F5 kapetan Marsio Žordao (Marcio Jordao) izvestio je da se objektima primakao na 40 km rastojanja, ali daviše nije mogao da upravlja letilicom. Vidljivost je bila izvrsna, nije bilo ni oblaka, niti dru-gog vazdušnog saobraćaja. Jedan od pilota miraža nekoliko minuta pratio je 13 objekata, Izvestio je: ,,Sedam objekata prati me sa jedne, a šest sa druge strane, iznenada su se povukli neverovafcnom brzinom." Brazilski ministar Ratnog vazduhoplovstva, brigadni general Otavio Moreira Li-ma, izjavio je u Riu de Žaneiru najednoj konferenciji za stampu, da su strani objekti ,,preplavili" radarske sisteme iznad Ria i Sao Paola, i da su omeli vazdušni saobraćaj, usled čega je poletelo četiri aviona. ,,Ne naogu vam pružiti objašnjenje za ovu pojavu, jer ga i nemamo" [24]. Magijaje trajala skoro tri časa. Brazilsko Ratno vazduhoplovstvo angažovalo je jednu istražnu komisiju koja je saslušala pilote i pre-gledala radarske zapise. Kako nije bilo objasnjenja za fenomen, izveštaj je završio u podrumu Arhiva ratnog vazduhoplovstva. Opet su se tuđinci igrali mačke i miša sa zemljanima. Konsekvence iz ovog slučaja nisu povučene.

21. oktobar 1978.19,06 h

. Svetlost se tako svetlo reflektovala da su posa-da i pufcnici sa 10. Australija. 27]. Morna-rica." Veza se prekinula.. Ali javnost se obmanjuje sa zvaničnih mesta. Danima pre toga jedan putnički avion tipa TU-134A saobraća na Aeroflotovom letu br 98352 iz Tbili-sija preko Rostova za Talin. za svakoga. Iste večeri poleću avioni u potragu. koji će pre reći premalo nego previše. kao ni brojevi privatnih računa. u pravcu Kings Ajlenda.. po tajnom izveštaju.. Do danas nije pronaden ni najmanji trag Frederika Va-lentiha i njegove letilice. pisao je američki publicista Henri Luis Menken (Hen-ry Luis Mencken . zakon kojim se garantuje sloboda informacija. pa i od strane po-većeg broja videnih naučnika našeg vremena. Decenijama su zva-nićne instance SAD ." Potom Ijudi sa kontrolnog tornja preko zvučnika čuju zvuk koji podseća na krzanje metala o metal. god u vidu knjige izvode iz do tada u tajnosti čuvanih akata.. Valentih je pola puta već bio prešao i približavao se sa severaseveroistoka Kejp Vi-kemu.. piloti su pretpostavljali da je nepoznati leteci ob-jekt sa oko 40/50 km iznad zernlje puštao svetlosne zrake.. Visina: 1400 rnetara. Kraj januara 1985. Ministarstvo odbrane.. Izgleda da se poigrava sa mnom.. Zatimje interesovanje splaslo. objavio je 1985. Posada je opisala kako ih je jedna.Tru-du". da nema niti podataka niti informacija koje su pothranjene ili razmenjivane. Ima dugačak oblik. šarenim krugovima opasana tačka. Valentih: . god NSA je u jednom doku-mentu tvrdila: . Sindikalni list .. sada vrlojasno ukazuje da NLO nisu nikakva obmana" [28]. Nikada nisu.1880-1956). jasno i pogrešno". Pouke iz ovog slučaja nisu izvučene. Moj mo-tor preskače. NLO-pobornici su uspeli da dotadašnje zvanične objave prevedu u laž.Činjenica da širom sveta od davnina postoje svedočenja o pojavama NLO. .. gde se razvija u svetlosnu kupu koju prate još dve.. Više od toga ne mogu da razaznam. Laž je pogrešan dopri-nos rešenju problema.. Siguran sam: Vladajud potcenjuju narod! On zna da mora živeti sa opasnostima.. Okrećem se.Halo. U 19.. Ovu tvrdnju mogu i moram potkrepiti.. Pri-padnici službe kontrole leta pitaju ga da li može iden-tifikovati objekat. Živimo u dobu razotkrivajućeg novinarstva. To je. pravi svetlosni zrak. Skupljeni su i skupljaju se podaci o NLO. rafcno vazduhoplovstvo je registrovalo 35 pojava NLO..07 h javlja kontrolnom tornju u Melburnu da ga prati ogromna letilica sa četiri velika svetla.Nacionalna agencija za bezbednost) uveravale da o NLO ništa nije poznato... Njegov instruktor i poznanici Valentiha opi-suju kao razboritog mladog čoveka. Sada dolazi zdesna.. Tajni sud-ski spisi nisu više tabu. osvetlila u kabini. Ne mogu da procenim brzinu. a ta stvar se okreće sa mnom. .Za svaki problem postoji rešenje koje je jednostavno. ali želi da ih zna... Još 1968. Najveći američki bulevarski list Nešnel Inkvajrer (Na-tional Enquirer\ koji stalno lovi senzacije. Ve-za se prekida. Po . Čemu ova tajno-vitost? Postoji bojazan od panike medu stanov-ništvom. prekida.Trud" piše o jednom NLO-slučaju u Sovjetskom Savezu [29]. Moskva. koje nisu mogle biti razjašnjene. Bro-dovi su poslati u oblast severno od Kings Ajlenda.Ratno vazduhoplovstvo. Što se tiče terena tajnih akata o NLO.. Onda je svetlost iznenada uperena na avion. Zvanične istance znaju više nego što priznaju..To nije avion.. Proleće pored mene.. Posle dva minuta Valentih se javlja drhtavim glasom: . Izgleda kao da stoji u vazduhu. Pozi-vajući se na Freedom of Information Act. svetlije.Dvadesetogodišnji pilot Frederik Valentih (Frede-rick Valentich) leti iznajmljenom plavobelom cesnom (Cessna) 182 iz Melburna. Samo u tromesečnom periodu. Nekoliko dana australijska i novozelandska štampa bavile su se ovim slučajem [25. želim radikalno razotkrivanje. Četvoročlana posada prvo pornišlja na prividanja kada se na večernjem nebu iz-nad aviona pojavljuje velika sjajna zvezda iz koje ka zemlji vodi tanki. Melburn! Prilazi rni se istoka. 26. Kontrola leta poziva više puta mla-dog pilota da izvesti šta vidi.. Moglo bi samo biti od koristi.000 metara visine mogli da prepoz-naju kuće i ulice. CIA i super fcajna NSA (. najsevernijoj tački Kings Ajlenda.

Zemaljski radar u Velmgtonu i vremenski radar u avionu prikazivali su više objekata.. objasnio je fenomen . Povremeno bi se na ekranu videlo i do deset NLO odjednom" [31]. Raspoloženje u avionuje zaista bilo napeto.najfanta-stičnije parče filma" na kojem je ikada radio.Ne verujem u stvari kao što su NLO. ali svetlost se gasi i novi zrak pada sa neba i dva minuta ispituje obalu. primetili su oko aviona čudna svetla.bili su izloženi optičkoj varci!" Optička varka! Nije teško uočiti da se sovjetsko stanovništvo sinatra podjednako glupim kao i američko. presekla putanju TU-134A i pratila ga kao počasna pratnja sve do Talina u Estoniji. sa desne strane. Kroz 120 mm zum-objektiv izgle-dao je mali. na Novom Zelandu opaženo je nekoliko NLO.. potpred-sednik Komisije za anormalitete Prirodnonaučnog društva... Ovakve vesti navele su te-levizijskog novinara Kventina Fogartija (Quentin Fo-garty)." Isečci iz ovog filma prikazani su na mnogim televi-zijskim stanicama raznih zemalja.. Naučnik Nikolaj Šeltuhin (Sheltuchin). koji do toga dana nije .Videli smo jasne. Posada pretpostavlja da se radi o svetlima za sletanje nekog aviona. onda nam se pridružilo još jedno. god. Fogarti i njegovi Ijudi.37 h Nadomak jugoistočne obale ostrva Fuerteventura (Kanarska ostrva) krstari korveta . defmitivne radarske ehoe.Medutim. Izgledalo je kao da .zvezda" munjevito se spustila niz nebo. 22.. januara 1979.neko ili nešto čeka da bude snimljeno" [30]. Svetla na nebu. Čak sam pomislio . ali posada sada misli da se radi o jakim reflektorima nekog helikoptera. onda desno ispred. nešto iznad nas." Šta je nauka rekla o tom jedinstvenom filmskom dokumentu? Astronom Piter Rid (Peter Read) rekao je na Radiju Novi Zela-nd: .D Advertizer" (The Ad-vertiser) Fogarti je 2....verovao" u NLO.. ćiji je tip nauci nepoznat. rezimiraoje: . .Blagosloveni bili oni koji nemaju šta da kažu pa ćute!" Oskar Vajld (Oscar Wilde -1856-1900)..Atrevida" španske mornarice. Napravili smo grubu računicu i zaključili da bi to čudo moglo biti visoko i tri do četiri sprata. Već po uzletanju sa piste aerodro-ma u Velingtonu.i to beše to" pošto sam se setio Frederika Valentiha. Ondaje došaojedan NLO sasvimbli-zu. zatim ispod nas i na kraju opet na našoj strani.. Kamerman Dejvid Kroket (David Crockett) nazvao je taj fllm . Radarske stanice registrovale su neobične ehoe. sa svetlima gore i dole. ali objektiv je bio suviše tanak. Leteo je istom brzinom kao i mi. navodna . Doduše ne čuje se nikakav zvuk. koji nisu poticali od aviona.Preo-krenulo je čitav rnoj život. Geof Klauzer (Ge-off Clauser). Fogarti. . sličan tacni. kada se sa horizonta približava intenzivna svetlost.globalnim atmosfer-skim i geofizičkim procesima na više hiljada kilometa-ra udaljenosti. Noću su svetla preletala nebo.. god. sa Kanala . Jed-no svetlo nas je prafcilo.Bilo je fantastično. nešto niže.. Tada sam na kameru stavio 250 mm objektiv i obuhvatio sjajno svetlo objekta. šef kontrole leta u Velingtonu kasnije je rekao da su NLO na ekranima radara bili iste veličine kao i avion: .0" u Melburnu. de-cembra 1978. 21. jun 1976. Snimili smo dobro parče fllma. Snimljeni NLO Sredinom decembra 1978. Sada zaista verujem da tamo gore ima nečeg o čemu ništa ne znamo.." Australijskom dnevniku . god.. da pobliže pogleda to što je bilo povod za senzacio-nalne vesti. izjavio: . Taj NLO bilaje Venera!" Sveti Bože! Ot-kada Venera izaziva radarski eho? . da se sa svojom TV-ekipom ukrca na teretni avion tipa argosi (Argosy).Bo-jali smo se kada nam je radarska kontrola u Velingtonu rekla dajejedan objekat odmah iza nas.. Fogartije poleteo u ranim jutarnjim satima 31." Piloti po Šeltuhinu . kao i piloti..

Dobronamerni kritičari NLO bi po saznanju ovak-vih izjava rekli da je pojava NLO bilo oduvek i pitaju zašto bi to morali biti vanzemaljski objekti koji su tu vilenili. videli su kako se kugia velikom brzinom. pisale su mnoge evropske novine. Eva je videla ..Urijel Akosta" (1847). Lekar je kasnije rekao da bi mogao do pojedinosti da opiše ta bića. samo dva metra nad zemljom. Gornja polovina stoji neprestano uperena prema gore. Onda su oba muškarca . Prorok Hezekil opisao je.. otisnula u pravcu susednog ostrva Tenerifa. Duhovi. prišao sam bliže.kupastim oblikom.. Dva čoveka su se ponadala da će pri-sustvovati grandioznoj predstavi prirode.. a ne o hologra-mu.. Sa ovim adutom krenuo sam na svoj teren. izašao sam. ali ni ospo-riti. ilnzije za sobom še oslavljaju tragove.ja..a dvojice muškaraca kugla je postajala sve veća i veća i narasla do visine dvadesetospratne kuće bez da se veličina dvojice stranaca promenila. Kada su se osvrnuli. Ja sam njih pogledao. naduvavaju se.Božiju krasotu"kao objekt sa . pošto ih je posmatrao punih dvadeset minuta: Stranci u kugli su bili visoki oko 2. Novinari su se razrnileli. nosili su crvene kombinezone i neku vrstu crne kapuljače.visočanski sjaj"'. pokazalo se sledećeg dana: Kugla je lebdela i nad jednim poljem sa lukom. 0 ovorn dogadaju u leto 1976. Ovaj slučaj bi mogao da se svede pod zajednički po-jam . ispitivali stanuvnike ostrva i turiste.. koje se zaista mogu obja-sniti kao sasvim prirodne. Sve je to već bilo. stajali sujedan naspram dru. Sve je to već bilo Sveje to već bilo! imao je u raznim prilikama običaj da kaže rabin Ben Akiba u Guckovom (Gutzkow) . Kola su izašla iz jedne krivine kada je odjednom. filmovi.l.. Osobe koje žele da se naprave važnim. trodimenzionalnoj projekdji kojomje neka ša-Ijivčina ili turistički savez hteo da skrene pažnju na ostrvo. ostaje zabrinjavajući broj opažanja NLO.judi u crvenom". 60 metara od njih. a onda sam osećao samo još strah. sve dok se mornarima ne izgubi iz vida. kao i radarska opažanja govore drugimjezikom od šarlatana. Ipak. Svako ko se.svetleće kočije koje su vukli sjajni orlovi".. dalo bi se dokazati pomoću starih tekstova sa izjavama o nebeskim poja-varna i nebeskih kočijama. Mnogi su potvrdili pojavu NLO.nešto plavičasto" štoje obložilo ku-glu.. fizički tragovi. Fofcografije. Kada se od svih takvih izmišljotina oduzmu svi prirod-no objašnjivi fenomeni. Lekar i taksista su se da!i u beg.u unutrašnjosti kugle vide-la neku vrstu platforme. lebdela jedna kugla kojaje ličila na prozirni balon od sapuni-ce. Taksista: . po-stavi prema problemu NLO. za koji se nije moglo tačno reći da li su ruke ili rukavice". pojave. donja osvetljava obalu i more. Napokon su stranci pogledali u prav-cu taksija." Lekar je u zapisniku izjavio da se u unutrašnjosti staklene kugle pokretala jedna prozirna cev iz kojeje izviralo .. tj..Hteo sam to da pogledam izbliza.. Taksista: ... god. Bio sam smeten. koji nije moguće objasniti. ru-ke su se završavale . bio sam udaljen nekih 25 metara" [32]..svetla sa neba" da istovremeno nije lekar dr Francisko Padron Leon (Francisco Padron Leon) sa taksistom Francisko Estevez Garsijom (Francisco Estevez Garcia) bio na putu ka jednoj pacijentkinji. rnagije.. biće uskoro suočen sa protivrečnim izjavama fanatičmh pristalica NLO po istom pitan. i dva velika bića" [33]. koliko je god moguće objektivno.. sve biljke su bile polomljene. i celo polje imalo je spi-ralne ofciske.3 m. previše Ijudi dodaje. Da se kod prozirne kugle radilo o realnoj stvari.70 . Dr Padron je ustanovio da nešto slično niknda ranije rpje video i da su oba stranca i-mala neki .. ali i da su opisi odvajkada bili kontroverzni. Hendikep kod svih ozbiljmjih isfcraživanja NLO je glupost koju mnogo. doktor me je uhvatio za ruku.Ta dva tipa su rne pogledala.Onda se dogodilo nešto neverovatno: Od svetla na-staje veliki svetlosni venac koji se deli na gornji i do-nji. Pred očin'i. Iz druge ili treće ruke. Taksi je stao.gog i po svemu sudeći opsluživa-li neke uredaje. a potvrdem su i . otvorio sam vrata. prodaju nebulozne priče.

a Salomonov otpremni apa-rat ušaoje u anale kao . kao što je primetio Hezekil. Isuviše turbulentni i kontroverzni su opisi letecih barki i brodova u indijskoj sanskritliteraturi: Idu od svemirskih gradova preko satelita do . Izračunata je verovatnoća vanzemaljske civilizacije. etički visoko razvijenim i duhovnim civili-zacijama [48]. bučnih ili tihih [34]. . Svi posetioci dužni su da se pridržavaju kodeksa o nemešanju. sa ili bez točkova. kao i brzma njenog mogućeg proširenja. Deardorff) sa Oregon Stejt univerziteta u Korvalisu. onda pak . SAD. 1 nebeski učitelji antike naišli su na različite opise: Čas su to bili divovi.leteći tron". ide korak dalje kada smatra da će kad-tad svaka civilizacija biti pri-nudena da spozna granice svog materijalnog rasfca i da ih prevazide. sa ili bez krila.. felnama. Pretpostavka za postojanje ovog zoološkog vrta je dovoljno dobre volje čuvara.. Papadanis (Michael D. očima i krilima"..nesto kao čovek u lanenoj odeći". obra-dio je ovo pitanje u jednoj temeljnoj studiji [46]. Zasto? Astronomi i matematičari objavili su poslednjih go-dina u stručnirn časopisima i knjigama njihova gledišta o mogućnosti galaktičke kolonizacije [35-45]. Avram je provozan svemirskim bro-dom visoko iznad zemlje. išli su uvek na običnog zemljanina. Tada kao i danas svemirci su se slabo obraćali politički vladajućima.. Dirdorf: .Ne-ma boljeg puta da se ova nesposobnost dokaže nego samouništenjem". To mora da je tako.. ili da sama sebe uništi. po kojem se nedovoljno razvijena planetar-na društva upućuju i zaštićuju [47]. Pretpostavke Dirdorfa i Papađanisa polaze od toga da se vanzemaljci prema čovećanstvu odnose dobrona-merno.za kosmički im-perijalizam"i da možda postoji nešto kao Codex galactica. Većina ovih naučnika sklona je mišljenju da bi u svemiru trebalo da vrvi od galaktičkih civilizacija. Civilizacije sa du-gom istorijom i iskustvom u svemirskoj plovidbi trebalo bi da znaju kako se treba odnositi prema jed-noj kulturi kojaje tek u razvoju . čas svetlosne pojave. Posetiocima je zabranjeno da diraju ili umgtavaju gnezda retkih ptica ili terarijume egzo-tičnih salamandera (daždevnjaka). Ova pretpostavka se prenosi u galaktičke dimenzije i onda se iz nje izvodi da svaka planefcarna civilizacija ima mogućnost da od svog rodenja kad-tad nabasa na svemirom ploveću familiju.. ili se uništava u borbi i ruši sve svoje tekovine. Papagian-nis) sa Bostonskog univerziteta. onda se stremljenje inteligencije preu-smerava na nemafcerijalne ciljeve. one samo nastavljaju tradiciju staru hi-Ijadama godina. Posledica ove pre-mise bila bi da kad-tad galaksija bude nastanjena stabilnim.. Profesor Majkl D..draguljima ukrašenim višespratnih nebeskih vozila". Životinje žive u miru medu sobom. Dirdorf (James W.. Profesor Karl Sagan (Carl Sagan) smatra da je mo-guće da postoje univerzalne smetnje. Ali gde su vanzemaljci? Zašto nemamo zvaničnih kontakata sa njima? Profesor Džejms V. Po-stoji jedna hipoteza po kojoj se Zemlja smatra zoolo5kim vrtom i od strane vanzemaljaca tretira kao zbeg. protivrečne izjave o NLO me ne smetaju.točkovima.kao Ijudi koji putu-ju zemaljskim zabitima i tako naidu na nepoznata plemena. pošto bi u suprotnom vanzemaljci odavno agresivnim sredstvima promenili našu istoriju. čas bića u svemirskoj odeći sa šlemom. U kosmičkim razmerama odigrava se selekcioni proces kao evolucija na Zemlji: Ili se planetarno društvo ujedinjuje i kreće ka kolonizaciji prostranstava galak-sije. SAD. Nakon ovih saznanja. Planetarno društvo samo mora da dokaže da se može pokrenuti sopstvenim snagama i da se može miro-Ijubivo odnositi prema vanzemaljcima.

tako da se oseća obaveznom na sličan odnos. Zbrka na visokim školama bila bi potpuna. kultur-ni šok bi nas paralisao. Postaje neophodno ...da je homo sapiens prilično sličan sopstvenoj životnoj formi". Zna se i želi se da fcakve kontakt-osobe o svojim doživljajima prićaju u krugovima njihovih poznanika koji su na istom inte-lektualnom nivou. prihvata se da se prevaranfci i du-vadžije ubacuju i stvaraju zabunu. a kamoli vojne komplikacije.vanlzemaljaca". Kontaktiraju se poje-dinačne osobe. te bi embargo ostao netaknut. odgonetnula i obradila privatna istraživačka društua. uključili u naše TV-programe. U kleštima izmedu .svakako ne brže nego što bi čovečan-stvo uopšte bilo spremno da prihvati vanzemaljske poruke"[46j. u interesu nacionalne bezbednosti.Jedan bi mogao biti". s druge strane.. Za ovu pretpostavku ima više razloga. jer svaka veruje da su vanzemaljci tajno oružje protivni-ka.. bio bi kraj embarga. Saznanje o tome šta se u stvarnosti oko nas dešava vrlo bi sporo i poste-peno prodiralo .embarga" i . onda ne bi pravili nikakve reak-cije. .. razumljivo je da se lažne i prave informacije množe u svim medijima. tehnićkom. kaže Dirdorf. za naučnike . Profesor Ronald Brejsvel (Bracewell) je poznati ra-dio-astron. Bez rata i haosa društvo se priviklo na postojanje vanzemaljaca. Vladini resori. Medu njima može biti i agresivnih vrsta možda zato što imaju drugačiji metabolizam (razmenu materija).. . Kalifomija. niti naućničke vrhuške mogu da reaguju represivno. Ova nova duhovna struja primorava naučnike da se izjasne o temi . Proces promene razmišljanja Ovi modeli mišljenja odgovaraju onome što se već skoro 70 godina dešava oko nas.ne samo vojna već i u sociološkom.. S jedne strane poruka treba da je prisfcu-pačna javnosti. Razlog za ovakav odnos može se potražiti u nadi da će se sa vanzemaljskim informaci-jarna postići nadmoć . Sledeći korak je komunikacija medu naučnicima u vezi sa tim pita-njem. odigrava se duhovni proces promene razmišljanja na širokoj osnovi. vlade bi to mogle kvalifikovati kao grešku ili šalu . držala u tajnosti radio-poru-ke vanzemaljaca. možda zato što su nakon nekog dobijenog rata planeta ostali agresivni ili stekli agresivnost nakon putovanja svemirom.. . Drugi bi bio taj što planetarno društvo u sebi nosi ge-ne vanzemaljaca.oin na Stanford univerzitetu. Nacije bi napale jedna drugu atomskim raketama.uključivanje lo-gićkih misaonih postupaka da bi se odlučilo da 11 je poruka esencijalno istinita ili nije" [46]. On je gledišta da bi svaka vlada na svetu. u dugaćkom vremenskom periodu.i odmah celi slučaj staviti pod sigurnosno stakleno zvo-no" [49]. kada ipak stoji neka vrsta . Profesor Brejsvel smatra da bi vanzemaljci trebalo da preduhitre jednu takvu akciju time što bi njihovu poruku odaslali u široku javnost izvan nacio-nalnih granica. U suštini.Samo religiozne posledice već bi bile žestoke" [46]. dobijaju informacije koje odgovaraju njihovom intelektualnom statusu.embarga" nad zemaljskim zoološkim vrtom? Iznenadno prisustvo vanzemaljaca. ipak bez ikakvog haosa. Miroljubive civilizacije mogle bi pokušati da odvrate agresivne da se mešaju u razvoj jednog pla-netarnog društva.ne treba da izgleda prihvatljivo ili verovatno. tako da niti vlade. ko-je savetuju naučnici. time što bi se odjednom prikazali na velikim fudbalskim stadionima širom sveta. sledeći bi bio uklanjanje prepreke onome što je • do tada izgledalo nemoguće.Ali ne znamo koliko galaktičkih civilizacija ima. Narodi i političari zah-tevaju odgovore. . Dobronamerne galaktičke civilizacije znaju da bi iznenadna pojava svetsku javnost dovela do sta-nja šoka i izazvala haos.. ekonomskom i kulturnom domenu.dobronamerno-sti" izmedu pomoći bez šokiranja. ostaje samo jedno rešenje: Vanzemaljci će svoje poruke medu Ijude slati dozirano. moždaje nekada i nekoj galaktičkoj civilizaciji pomognuto na ovaj način.. Čak iako bi vanzemaljske poruke primila. Kako to.

plavo . Posada vrlo Ijubaznih Ijudi vodi dečaka po NLO-u.očima oblika badema i dugom tamnom kosom i zele-nim jednodelnim odelom" izlazi i približava se mla-dom Francuzu na deset mefcara.. Stranac sa . . Iznad njega na nebu visi crveno . a da ne bude ismejan" citira se novinar .... iliti Rael. Parkira svoje vozilo kod kratera Pi de Lasola. naziva se nadalje . Andreas Šnajder (Andreas Schneider). Klod Vorilhon (Claude Vorilhon). svoje susrete zaista doživeo ili je isuviše čifcao Denikena (Daniken). Radilo se o pitanju postojanja NLO: 27% upitanih naučmka definitivno veruje u postojanje NLO.Špigl" (Der Spie-gel) [50] je pisao o jednoj duhovnoj pometnji koja je zahvatila veći deo stanovništva brazilskog supermo-dernog glavnog grada Brazilije. Magazin je komentarisao da su ovo svakako ideje koje medu ezotericima čitavog sveta imaju pristaša . 18. koji lebdi dva metra iznad tla.000 pristaša. vozi se ka vulkanskini planinama koje nadvisu-ju grad Klermont-Fcrand. Iznenada Klod vidi crveno svetlo koje ide pravo na njega. živi sa roditeljima izvan Santa Kruza na Tenerifima.. Ne bih ga ni pominjao da je usamljen slučaj..zemaljcim. da čovek pripada jednoj interplanetarnoj civilizaciji 1 da je samo . Ali širom sveta vivi od raznih Klod Vorilhona. saopštava mu raznorazne novitete. sportski novinar i vozač.. god. 12% nije bi-lo sigurno. osniva nešto kao zemaljsku religiju vanzemaljaca. Febmara 1987. Oni deluju na plodnom tlu. Klod Vorilhon je napustio posao. Čovekje pre dugo vremena stvoren naučnim putem u laboratoriji od strane bića koja su došla sa druge planete. Klod i vanzeinaljac sastajali su se više puta. Broj od 61% . nazalnim glasom stranac objašnjava novinaru da dolazi sa dale-ke planete i da ima poruku za njega da odredenog dana u isto vreme bude na istom mestu.. Ne mogu da zaključim da li je Klod Vorilhon.ažnim.Žurnal do Brazil" (Journal do Brasil).zeleno svetleći NLO.eriti ili vagati. Sn. novembar 1982. Iz opširnih razgovora nastalo je više knjiga. Noću se budi sa potrebom da izade napo-Iju.za" NLO pokazuje koliko je američko društvo otvoreno prema ovom problemu. Mi smo naviknuti da priznajemo san-io ono što je moguće m. uspešnih ili manje uspešnih.a.gost na ovoj planeti".nebo je skoro bilo sivo. Dečak gubi svest.ali nigde javno priznanje takvog raz-mišljanja mje tako daleko otišlo kao u Braziliji". god. Stranac je objasnio da njegovi Ijudi već hiljadama godina po-sećuju Zemlju. koji čitaju samo naučnici i industrijalci. decembar 1973.Koliko je do sada napredovao proces promene miš-Ijenja dokazala je pre nekoliko godina jedna anketa američkog magazina . Nemac star 15 godina. uporno i uprkos svim nedaćama iz-graduje svoje udruženje.Samo u Braziliji.Rael". de-cembra 1973.. ne znam ni da 11 je njegova nametljiva poruka usmerena na budelare njegovih pristaša. Stanovnlci Brazilije kažu. čovek bi mogao da scdne za kafanski sto i ispriča da je upravo imao kontakt sa van. on zapravo samo želi da uhvati malo svežeg vazduha. 13. Neosporno je međutim da Rael od 13. Dolazi ponovo k sebi u NLO.. 34% ih smatra mogućim. da je već samo osnivanje i planiranje njihovog supermodernog grada imcirano od strane vanzemaljaca. 19% je smatralo da ih verovatno nema a samo 8% bilo je mišljenja da defmitivno ne postoje. Tako dco naučnika gubi vezu za brži razvoj. u dolini su bile trake magle" [51]. Njegov pokret u meduvremenu ima preko 10.Indasrijal Riserč Divelopment" (Industrial Research Development). Postulati ove sekte su: Nema Boga niti duše koja posle smrti lagano napušta telo. . . pred- . on vidi NLO prečmka 7 metara.

.svakog tri-naestog u mesecu od rnaja do oktobra. sasvim normalan dečak. Zgodan. Da lije taj čovek po-ludeo? Sigurno da nije. koji pokazuje da nas ne prave glupim samo političari već i crkvenjaci. Preko 500 izveštaja o kontaktima stoji u njima.. ili da li mu se time čini nepravda i da se dogadaj zaista zbio. Oni su u Portugalu bili događaj leta ijeseni 1917.nebeski učitelji" indijanskih i sta-roindijskih predanja produkt našeg vremena? Kakoje to kada deca sa zabitih seoskih gazdinstava . 183 knjige o NLO na nemačkom.bez televizijskih izveštaja sa jezivim slikama svakidašnjice -postanu kontakt-osobe? Tu rnoram podsetiti najedan poseban slučaj. Da li u stvarnosti ili samo u glavi... . Krivaje pomisao na umiruću životnu sredinu itd.. Uz to ide više od 1. kakvu psiholozi rado guraju u fioku kolektivne podsvcsfci? Ili se radi o vla-dajućoj sumnji u poslednju instancu našeg bitisanja? Artur Šopenhauer (Arthur Schopenhauer .. dakle raspolaže normalnim preci-zno funkdomrajućim mozgom.000 arhivisanih opažanja NLO sa drugim doživ-Ijajima. telepatske poruke vanzemaljaca.1788-1860) pisao je na ivici očaja: . da nije na hiljade slićnih slučajeva kontakata. ilijejednostavno samo fanta-zirao.Hoću da dodete ovamo 13. Naši psiholozi imaju spremna objašnjenja. Ludl je reakdja na suočavanje sa takvim ispadom.a koja deca ne bi ..zato što se mi njiiria samo smejemo. Ovaj čovek iznenada prima direktno. Vaš jad bi mi slo-mio srce".po profesoru Papadani-su . Frančesko i Lucija Santos (Francesco i Lucia Santos) doživeli su 1917. jer on vodi život kao ti i ja. sledećeg meseca!" na-redila je pojava čobančićima iz Fatime. i kako to da se NLO pojavljuju na radarskim ekranima? 1 zašto nije bilo drugačije pre više hiljada godina. preko svojih netaknufcih sivih ćelija. kadajoš nisu kružile vizije bede? Zar su .radi o duhovnoj civilizaciji? Već dugo godina poznajem jednog čoveka koji je celoga života bio pilot DC-8 ujednoj velikoj vazduho-plovnoj kompaniji. ali vele da Ijudima ne mogu da pomogrm . Za moju knjigu . Naravno da ne ziiam da li je Andreas imao puberfcet-ski traumatski doživljaj.Ukoliko je Bog stvorio ovaj svet. Imao sam utisak da je Andreas imao jedan nesvakidašnji doživljaj. ukupno sedam pojava Gospe . ne bih voleo da sam Bog. čak i napadaiiio njihove svemirske brodove i na njih pucamo". kada se . on mi je tada ispričao tu pricu na dečački način.svetla sa neba" ostavljaju spiral-ne tragove na poljima sa lukom. Po-jedinačn! alučaj bi se mogao smatrafci ludm'i. Šta uo-stalom. Krivo je društvo sa svojom bedom kontakata. Oprostite. ne bih želeo da presudujem. gospodo! Gde sada da stavimo doživljaj japanske posade JAL-a iznad Enkoridža? Gde je ne-stali australijski pilol Frederik Valentih sa sve avio-nom? Šta ćemo sa snimljenim NLO iznad Novog Zelanda? Šta sa NLO koje su jurili vojni mlaznjaci iz-nad Brazila? Koja to . francuskom i engleskomjeziku sknpio sam tokom vrernena u mojoj bibliofced. Šfca se tamo dogodilo? Čobani Hacinta Martos (Jacinta Martos). Naravno . simpatičan. Gubi li čovek tlo pod nogama? Zar ne može da izade na kraj sa ćesto jezivom realnošću? Ne podleže li sve više i više masovnoj psihozi.njih troje je živahno i sa ushićenjem pričalo o njihovoj viziji.Pojave" [52] ispitivao sam slučaje-ve koje su mnoge religije beležile i beleže već vek-ovima.. Krive su vojne pretnje. Vizije iz Fatime Slučaj koji bih želeo da obradim odigrao se u ma-lom portugalskom selu Fatima.. Ja sam upoznao tog Andreasa Šnajdera pre nekoli-ko godina. 1 tako se Go-spa ukazala tačno u zakazano vreme na dogovorenom mestu. to ima veze. god.vidaju pre -kraja ovog stoleća strašnu prirodnu katastrofu.

Sunceje počelo da se trese.Na početku su tri mala čobanina bili komuni-kacioni centar. Lucija je pisala kako se svaki put prikazanje Majke Gospodnje polako pri-bližavalo u . Desetine hiljada Ijudije to videlo. Sva prikazanja najavljivana su . i kako su deca Madonu vidala tek onda kada bi svetleća taćka stajala mirno iznad hrasta lužnjaka. god...Zato što me je nekad zaslep-Ijivala" [53]. septem-bra 1917.odblesku jednog svetla". baš tako.Pojavama" usudio sam se da naslutim da je spektakl u Fatimi bio demonstracija vanzemaljaca i napisao: . ali za kratko. Prilikom petog prikazanja deci Fatime.stavljala na papir. bila je to bedna pretpostavka za pnkazanje Gospe. Posmatranaje u prečniku od 40 kilometara. 1 isplatilo se.sevanjem" koje je bilo propraćeno brujanjem i praskanjem. kao da je Ijudima htelo da da predah.Sunčano čudo Fatime" je započelo. .puca vatrometna raketa".rodena 22.. oktobra 1917. ali ne i zablesnulo. koja je polako i dostojanstveno lebdela ka nebu. bilo moguće opisati rećima. Lucijaje tada rekla daje sva-ki put kada se prikazanje udaljavalo čula zvuk.. vanzemaljsku svetlost. kao da u daljini .000 Ijudi okupilo se na mestu prikazanja čekajući čudo. Cela čarolija trajalaje ukupno dvanaest i"ninuta.. koje je Lucija. ali ipak i deo predstave: Iznenada oblaci su se rascepili i pojavilo se parče plavog neba. počelo da klizi. po rečima posmatrača. . i na kraju počelo neve-rovatnom brzinom. Očeki-vala ih je predstava koja nije opčinila samo decu. izmedu 70.000 i 80. Prema pouzdanim izveštajima. 13. 13. Iz njega su potekle kaskade zelene. Odmah potom fantastični pokreti su se nasfcavili. kao vatreni točak. Kada su Luciju prilikom ispitivanja upitali zašto je prilikom prikazanja često spuštala pogled umesto da netremice posmatra Svetu Devicu. a očevici su tvrdili daje Sun-ce nekoliko minuta stajalo mirno. da se okreće oko svoje ose. Spektakl nije. Sunce je zasjalo. Deca su prilikom svakog prikazanja primala poru-ke." Tada mi je . crvene.Treba se osloboditi besmislenog shvatanja da su prikazanja religiozna privilegija. Svakog trinaestog u me-secu beskrajni karavani hodočasnika stizali su u Fatimu. god. Još u . plave i Ijubičaste boje i stopile se na zemlji u nestvarnu. izvodilo je nagle pokrete levo i desno. marta 1907.. i sve što sada iznosim"stoji u za-pisinia o tom velikom danu.. odgovorila je: . Kiša je lila kao iz kabla. počeoje i džinovski vatromet iz blešta-vog svefcla. nekoliko hiljada seljaka i radoznalaca prime-tili su jasno svetleću kuglu. Nakon ponovnog predaha Sunce je po treći put započelo svoju igru istom lepo-tom. najstarija od troje dece .

kada je zapečaćeno pisino trebalo da bude otvore-no. Šuška se da treća tajna Fatime najavljuje jezivu prirodnu katastrofu. Jovan XXIII bio je Gospodar rimske kurije... Potresen. koji je takode znao poruku iz Fatime. godinu dana pre toga datu-ma. njihova lica su izgledala .Primaoci poruke iz Fatime: Hacinta Martos . Kardinal Otavijani (Ottaviani).Ne možemo obelodaniti tajnu. Jovan XXin je rekao: .. .jer je Sveta Devica to tako htela. poštoje tojoš uvek tajna.trebaloje tek 1960. Albertom Kozme do Amaralom (Alberto Co-sme do Amaral).. katolički nedeljnik . koja se sme saopštiti samo Svetom ocu i biskupu Fatime." 30.Glasnik Fatime" citiraoje Luciju: .veoma uplašena. Devojčica Lucija Santos otišla je u sarnostan. od tada kolaju priče. Oodina 1917. objasnio je na jednoj konferenciji za štampu: .. možda čak i jedan treći svetski rat." 1960.. da njome ne bi bili zavedeni. a obojicaje ne žele znati. ...... Iza zatvorenih vrata papske kancelarije otvoreno je Lucijino pismo. god. Izazvala bi paniku".. Poruka treba da ostane tajna do 1960. promakla odlučujuća misao. Naravno.Frančesko i Ludja Santos. dnevnik .Bildpost" objavio je intervju sa biskupom biskupije Leirije.. Deca Hacinta Martos i Frančesko Santos umrla su ubrzo nakon prikazanja.. Kada su dostojanstvenici napušfcali papske prostnrije. kojijuje zatvo-renu predao Svetoj kancelariji. svojevremeno je ova ." (Lucija) 1959. Ne mogu ulaziti u detalje. da obelodani Sveti otac (Papa). septembra 1984.Mogu samo zaključifci daje sve što je kolalo oko tajne iz Fatime bez ikakvog osnova.. koju je u međuvremenu diplomirani geolog Johanes Fibag (Johannes Fiebag) do kraja konzekventno razradio u svojoj knjizi .Tajna poruka Fatime" [54]. Treću poruku --po Luciji . Zaista.. Crkva je odmah opovrgla takve glasine.. Prevodilacje bio monsinjor Paul Hoze Tavares (Paul Jose Tavares). primljene poruke stavila je na papir i predala nadležnom biskupu..treća tajna Fati-me" zapečaćena predata papi Piju Xn.. kao u nekog ko je upravo video du-ha".

Papa Jovan XXIII. izbegavajte ratove. shodno svom saznanju u vezi sa trećom poru-kom iz Fatime? .Treća tajna iz Fafcime nema nikave veze sa atomskim bombama i bojevim glavama. trojstvo Oca. kada naredenje Majke Božije. obratio se 1963. Po tomc ćete prepoznati da naša nzoć ne potiče sa ove Zemlje" Sve dok crkva ne bude objavila treću poruku iz Fa-time. sadašnjost i budućnost. Ovaj Bog je bezvremen. to je dogma proizašla iz Papinog zahteva za bezgrešnost ex cathedra (saopštenog sa papskog prestola).1759-1805.Majka Božija. Spoznajte da ne živite sami u svemiru.poglavare ostalih verskih zajednica na molitvu i razmenu misli u crkvi Svetog Franje u Asisiju. napetost i ratovi c'e omesti slogu naroda. poruka koju bi crkva teško podnela. obelodanjivanje poruke. dokazalo bi da se u Fatimi nije prikazala Majka Božija. Kao dokaz za istinu ove poruke na nebeskom svodu prikazujemo Vam moćnu predstavu.. Nemir će zahvatiti Ijude. Zaista bi to bila poruka koja šokira. U leto 1986. Rat je veliki razarač. godine. Majka Božija je naredila da se treća tajna iz Fatime obelodani leta Gospodnjeg 1960. i skore 2000-te godišnjice rođenja Hrista.pošto bi izazvala paniku" (papa Jovan XXIII). koje izazivaju velike promene. Kanfcerberijskog nadbiskupa i sve ostale crkvene ličnosti o budućnosti sveta i onome što nas očekuje. Papa Jovan Pavle II je u proleće 1987. da treća tajna iz Fatime sve-tu bude saopštena 1960. Jer.moći ću da tvrdim da sadržaj . niti sa uništenjem sveta.odgovara mom nacrtu. Sadržaj se mnogo više tiče naše vere" [54]. i kadaje u mogućnosti da postavi pitanje sudbini" Fridrih fon Šiler (Friedrich von Schiller . Mnoge životne forme pripadaju ve-likoj porodici galaksija. Vatikan sprečava.niverzuma. putuje svetom. Kardinal je još dodao da crkva ima jake razloge"da ne obelodani treću tajnu iz Fatime. zato što bi izazvala paniku medu vernicima.. i Vaš svetje u prošlosti već dovolj-noputa uništavan ratovima. Sina i Svetog duha. Potisnite mržnju i neslogu.. povodom crkvene proslave marijanske godine 1987/88. god.U njemu je izjavio: . ukoliko bi bila sličnog sadržaja. stanovnike Zemlje! Stigli ste do praga tehnologija. činite to skromno i iiz straho-poštovanje pred bezvremenim diihom u. sa peršing i SS-20 raketama. ali primalac poruke se ne usuduje da izvrši naredenje. na nov način nagla-sio centralni značaj majke Isusa. pozvao je -što je jedinstveno u istoriji rimske crkve . ne poznaje prošlost. god. kao ni jedan Petrov naslednik Svete stolice. u čije vreme je doneta zabrana treće poruke iz Fatime. encikli-kom Pacem in terris (u cilju očuvanja mira) vernicima.1960 . Jovan Pavle II. Sve Sto budete činili.Postoje u životu čoveka trenuci kada je on bliži svetskom duhu nego inače. Pripremite Ijude na to da se susretnu sa drugim životnim formama iz sverni-ra. Zato je drsko što ovde pišem ono što bi po mom mišljenju moglo da stoji u trećoj poruci iz Fa-time: . pozdravljamo Vas. stvarna protivurečnost. Da li je Papa obavestio Dalaj Lamu.po svom smislu . . onu koju je zabeležila mala Lucija sa datumom za objavljivanje .. činite sapažnjom i respektom pre-ma blišnjern svom.U ime duha koji prožima sve.. Isus je Bog. Zato je to i contradictio in re. god. Za rimokatoličku crkvu Marijaje . . Zar sveznajući Bog nije mogao da predvidi ovakvo držanje? Iz jakih razloga"(biskup do Amaral) Vatikan odbi-ja da obelodani tajnu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful