You are on page 1of 1

Sekcja Naukowa Studentw przy Centrum Ceraneum U Studencko-doktorancka konferencja naukowa

Kim jest Romajos?


25 kwietnia 2014, pitek godz. 10.0013.00 Otwarcie konferencji. ukasz igo!ski, Nie tylko Romajowie. Rola ludw barbarzyskich w funkcjonowaniu wczesnego Cesarstwa Bizantyskiego. "ados#aw $iarkowski, ur!ura cesarska w "wiadomo"ci Romajoj. %nna azuc&iewicz, Cesarzowa #rena z $ten i jej !olityka religijna. %'eksandra "adzy!ska, %eodor ## aleolog& czyli sylwetka Romajosa na !rzyk'adzie cz'onka rodziny cesarskiej z rodu aleologw. (arcin Cyru'ski, (ellen i Romajos w ) ochwale %ra!ezuntu* Bessariona. godz. 15.0017.30 %nna esta, +wi,ty $mbro-y& dusz!asterz cesarzy. Obroca wiary czy !rze"ladowca niewierz.cych/ )'audia C&a'czy!ska, 0aciscy bezbo-nicy 1 !ostrzeganie zachodnich chrze"cijan !rzez ich wschodnich braci na !odstawie bu'garskiej )O!owie"ci !o-ytecznej o 'acinnikach*. (arcin %ntczak, (erezja bogomilska w "wietle )2owy !olemicznej !rzeciwko heretykom* 3osmasa rezbitera i )$rsena'u dogmatw* 4utymiusza 5ygabena. %rtur $ar*+a, Bu'garzy jako )nard wybrany od Boga* i ich miejsce w kr,gu cywilizacji bizantyskiej w bu'garskiej kronice a!okryficznej. )atarzyna (uszy!ska, 6ieczne )choro* za Ba'kanem 1 )Rycerz* 6ery 2utafczijewej w korowodzie bu'garskich diab'w. 26 kwietnia 2014, so+ota godz. 10.0012.30 ,za+e'a C&at, raktyki zwi.zane z !'odno"ci. 7narodziny rzymskiego !otomka. awe# omorski, )$rmescy Romajowie* 1 kilka uwag na temat identyfikacji zbiorowych w !8nej staro-ytno"ci. -e'ena Sygnet-.omczak& Romajos 1 autor traktatw wojskowych. )ami' .r+a, Od j,zyka romejskiego do nowogreckiego 1 rys historyczno7j,zykowy. $ofia "ze/nicka, Czy Romajos grillowa'/ 3ilka s'w o diecie ludzi antyku i Bizancjum. godz. 12.30 ok. 13.30 prof. dr &a+. (aciej )okoszko, 9rekw i Rzymian chleb !owszedni: pokaz ku'inarny z degustacj. 0+rady od+ywaj si* w 1i+'iotece Uniwersytetu dzkiego, w sa'i nr 234.