INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA PETI SURAT 10491, 88805 KOTA KINABALU, SABAH.

______________________________________________________________________ MINIT MESYUARAT PERTANDINGAN NYANYIAN “BINTANG GAYA” PISMP BM SEMESTER 1 BIL: 1/ 014 Tarikh Hari Masa Tempat !eha"iran : 5 Mac 2014 : Rabu : 12.30 petang : Bilik : 12# )e1 !ar -%%ng 13# )ing !u%k 7ieng 14# R%99a (ung +hai :;uk 15# 7ia1 &ia -e 1.# Tan <he H%ng 1/# Te%h !ai Hern 12# Ti%ng Hie Hue; 16# =innie T%h )ee +h%% 20# =%%n !ang )ee 21# $%ng *k Mei 22

1# $%ng $en &ing ' (engerusi 2# Belin"a Hii )u *ng 3# +hang ,ei -ee 4# +heah -i )in 5# +hin (ei -iing .# +hua B%%n !een /# 0"1ar" B%ng &in )iang 2# 3abriel $%ng 4ia5ing 6# 3%h !ah 7an 10# !el8in Tee Hieng +h%%n 11# )a1 -iing -iing

1.0 >capan (engerusi 1.1 7au"ari $%ng $en &ing selaku pengerusi mengalu?alukan keha"iran "an mengucapkan terima kasih kepa"a semua ahli ;ang ha"ir untuk mes;uarat kali ini. 1.2 Berharap pertan"ingan n;an;ian akan ber@alan lancar. Tindakan: Makluman 2.0 (embentukan &a1atankuasa 2.1 Jawatankuasa Induk (enaung: (uan 7almah binti Ab"ullah B(engarah !ampus 3a;a# *nstitut (en"i"ikan 3uru

1

(uan )uc. 7ia1 &ia -e 3.%t%graFi : A&! Ha"iahD Makanan E Minuman: 1.ei -ee 2. +heah -i )in 2. )e1 !ar -%%ng 1. Te%h !ai Hern 2. +hua B%%n !een 2. 2. Tan <he H%ng 3. =innie T%h )ee +h%% 1.ner B!etua &uri (enga"il# 2.2 &a1atankuasa 3erak !er@a &urulatih (engerusi 7etiausaha Ben"ahari A&! (r%t%k%l Ma@lis : : : : : (uan :urulhu"a Ab"ullah $%ng $en &ing Belin"a Hii )u *ng 3%h !ah 7an 1.a# 7etiausaha: 0ncik &ulin Bin 0rus C 0rusi B !etua >nit !%!urikulum *nstitut (en"i"ikan 3uru !ampus 3a.(enasihat: (uan )ee -%ke -ee BTimbalan (engarah *nstitut (en"i"ikan 3uru !ampus 3a.a# 2. $%ng *k Mei 0"1ar" B%ng &in )iang 3abriel $%ng 4ia5ing 2 .a# Ben"ahari: (uan M.elia (eserta: A&! (enghakiman &uri (enga"il : : 1. 0ncik Biam An@umalCRa. =%%n !ang )ee A&! 7iara. !el8in Tee Hieng +h%%n 1.rie Melissa M. R%99a (ung +hai :. 3a1is 3. 0ncik )a"ius 0m%r : 1. +hang . Ti%ng Hie Hue."in B(en%l%ng Akauntan *nstitut (en"i"ikan 3uru !ampus 3a.aD peralatan E (ersiapan Tempat A&! Buku (r%gramD %kumentasi "an .uk 2. )ing !u%k 7ieng A&! (ublisiti E &emputan A&! (ersembahan A&! Back"r%p : : : 1. )a1 -iing -iing A&! (en. +hin (ei -iing 2.

00 tengah hari.an.1 7au"ari +heah -i )in menca"angkan ke@%hanan "ia"akan pa"a 1/.00 petang "i e1an >tama *(3 !ampus 3a.a. Setiausaha 4. 3 . 3.a.ang "iperlukan semasa pertan"ingan "i@alankan.ianD *nstitut (erguruan !ampus 3a.uran seban.1 Tema (ertan"ingan 3.2.aran .ak RM 5 bagi setiap ahli untuk membeli barang?barang .an. Tindakan : AJK Siaraya.3.3.an.1 Tiga tema pertan"ingan ' Bintang GayaD Bintang BM "an Bintang Superstar "iun"i %leh ahli @a1atankuasa.a. Tema "itetapkan sebagai Bintang Gaya.uarat sebulat suara bersetu@u.1 Mes.2014 BRabu# pa"a @am 2.uarat "itangguhkan pa"a pukul 1.ianD *nstitut (erguruan !ampus 3a.1.u.ang "ipersembahkan 1a@ib "alam bahasa Mela.ian 3.uarat bersetu@u menetapkan ba.0 -uran (emba. ise"iakan %lehD isemak %lehD ___________________ BB0)*: A H** )> *:3# 7etiausahaD &a1atankuasa (ertan"ingan :. Tindakan: Makluman 5.0 (enutup 5.aran 4. ________________________________ B$%ng $en &ing# (engerusiD &a1atankuasa (ertan"ingan :.30 tengah hari. 3.1 Mes. 3.4 (en"aFtaran pa"a hari pertan"ingan pa"a @am 1.2 Menetapkan TarikhD MasaD an Tempat (ertan"ingan. Ma@lis mes.3 &enis lagu .0 (erbincangan (engan@uran (ertan"ingan :. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful