You are on page 1of 2

Struktur Pemerintahan Negara Islam Madinah

Struktur Pemerintahan Negara Islam Madinah pada zaman RasuluLlah SAW, telah sampai kepada kita secara mutawatir dalam bentuk umum, dan diperincikan melalui riwayat !elah diketahui secara mutawatir, bahawa Rasulullah SAW sendiri telah mendirikan struktur Negara Islam, melengkapkannya semasa baginda masih hidup dan meninggalkan bentuk pemerintahan yang diketahui umum dan dapat dika"i sepan"ang masa Nabi SAW telah menguruskan semua urusan negara, mulai dari urusan pemerintahan, perundangan, p#litik, ek#n#mi, pendidikan dan sebagainya Adapun struktur tsb ringkasnya seperti berikut$

1)Ketua Negara Semasa kaum Ansar melakukan baiah Aqabah Pertama, mereka telah berjanji kepada Rasulullah SAW untuk membentuk kekuatan yang perlu untuk memastikan diperolehinya kekuasaan di Madinah untuk baginda. Rasulullah tidak berhijrah ke Madinah sehingga benarbenar ada jaminan tentang pembentukan Negara slam di Madinah. Apabila ini telah !ujud, baginda SAW sendiri memimpin pengurusan urusan kaum muslimin dan penerapan hukum slam. 2) Naib Ketua Negara "etika Rasulullah SAW keluar dari Madinah untuk berperang, menunaikan ibadah haji ataupun umrah, baginda sa! sentiasa melantik seseorang yang akan #menggantikan$ kedudukan baginda dalam menguruskan urusan ummat slam di Madinah. 3) Muawin/Wazir Nabi SAW telah melantik pembantu untuk membantu baginda dalam hal ih!al pemerintahan. Pada %aman Nabi, mereka ini dikenali sebagi !a%ir. Rasulullah SAW telah meminta pandangan mereka dan menyerahkan hal eh!al pemerintahan, mahkmah, peperangan dan urusan umum yang lain kepada mereka. &ari Abi Said al-"hudri berkata, Rasulullah sa!. bersabda' ( #Adapun dua orang !a%irku dari penduduk bumi adalah Abu )akar dan *+mar.$ ,AnNasa-i, Sunan, hadith. no. ./001 4) Setiusaha !itanah) )itanah merupakan setiusaha dan penasihat Nabi SAW. Abi Sa2id al-"hudri berkata, baha!a Nabi sa!. bersabda' ( #Allah tidak pernah mengutus seorang Nabipun dan tidak pernah menggantikan seorang khali3ahpun, ke4uali ia mempunyai dua bitanah 5setiausaha6. Setiausaha yang memerintahkannya kepada kemakru3an dan mendorongnya untuk melakukannya, serta setiausaha yang memerintahkannya kepada keburukan dan mendorongnya. Adapun orang yang terjaga, adalah siapa sahaja yang dijaga oleh Allah SW7.$ ,Al-)ukhari, Sahih, hadith no. 889:1 ") #ngkatan !ersen$ata Angkatan bersenjata Negara slam adalah satu, iaitu askar, yang terdiri dari batalion-batalion, penga!al dan perajurit perbatasan. Rasulullah sa!. sejak mula-mula menjadi ketua negara telah menyiapkan angkatan bersenjata. )agindalah yang se4ara langsung menjadi Panglima Perang. )aginda juga melantik para ketua pasukan yang keluar untuk berperang, tanpa kehadiran baginda di sisinya. Mereka ini adalah deta4hment 5pasukan gerak khas6. )aginda juga telah melantik batalion dan menyerahkan panji batalion kepada mereka. Rasulullah SAW

menguruskan hal ih!al pentadbiran ketenteraan, seperti persediaan logistik, pelatihan, persenjataan, panji dan bendera pasukan. %) Wali dan Para &#mil Apabila Negara slam telah meluas dan berkembang, maka Nabi SAW membagi-bagikan Negara slam Madinah menjadi beberapa !ilatah dan daerah, kemudian setiap !ilayah dilantik seorang !ali dan setiap daerah dilantik seorang *amil 5ketua daerah6. Masing-masing bandar' Makkah, 7ai3, ;aman, )ahrain, <man dan ;amamah merupakan !ilayah, kemudian ;aman dibagi oleh baginda menjadi dua !ilayah, iaitu San2a sebagai satu !ilayah dan =adramaut sebagai !ilayah yang lain. "emudian ;aman dijadikan menjadi lima !ilayah. ') Kehakiman Rasulullah SAW sendiri telah mengepalai urusan kehakiman, samada berkenaan dengan persengketaan, ma%halim 5ke%alim pihak berkuasa6 ataupun untuk men4egah daripada apaapa yang boleh memudaratkan hak-hak masyarakat. )aginda juga melantik seseorang yang memutuskan persengketaan se4ara sementara. () )abatan Pentadbiran management) #wam Negara Rasulullah SAW telah melaksanakan pentadbiran untuk menguruskan urusan kaum muslimin, menerapkan hukum-hukum Allah dan mentadbir kemaslahatan rakyat, sementara untuk membantu akti>itas seorang pentadbir, maka baginda SAW melantik seorang penulis untuk setiap urusan berkenaan. *) Ma$lis al+,mmah Rasulullah sa!. telah mengkhususkan /. orang lelaki iaitu tokoh-tokoh yang mema!akili kaum mereka, untuk bermusya!arah, ? orang dari mereka berasal kalangan Ansar, dan ? orang lagi dari Muhajirin. Rasulullah senantiasa merujuk kepada mereka dalam urusan pemerintahan, pentadbiran dan perlantikan para !ali dan pega!ai pentadbiran. 1-) .iwan Ada bagian &i!an yang bertanggungja!ab untuk men4atat !ahyu, surat-surat kepada rajaraja dan regim yang ada, teks perjanjian, dokumen hutang-menghutang, dan akad-akad yang lain. Ada pula bagian yang bertanggung-ja!ab dalam hal men4atat ghanimah, hasil perolehan pertanian, harta sedekah, bilangan tanah yang diagihkan, dan sebagainya. &alam realitasya, ini merupakan pendapatan Negara, semuanya 4atatan tsb disimpan dalam 3ile. &i!an yang men4atat pendapatan negara ini kemudian disempurnakan pada %aman "hali3ah *+mar bin al"hattab dan dikenal sebagai sebutan &i!an al-"haraj. Sistem pentadbiran &i!an ini mengalami perkembangan pada %aman al@"hula3a al-Rasyidun. Adalah "hali3ah *+mar yang memperluaskannya lagi penyusunan pentadbiran ini, dan ter4etuslah sistem &i!an. ni diperkembang terus pada %aman "hila3ah selanjutnya dengan Aaidah' Adapun perkara mu2amalaat semua boleh ke4uali yang dilarang oleh Nash. ni akan dibi4arakan dalam Seri yang akan datang. WaBlahu a2lamu bissha!ab.
S/ur0e1 htt21//satri/2inandit/3w/rd2ress30/m/s2ee0h+struktur+2emerintahan+negara+islam+ madinah/