Å£L¡F ÅL kiHÚ® nrfç¥ngh«

*

M.F.No. 1

got« éiy : %. 10.00
got« v© :

......................................................efuh£Á
1972.M« M©o‹ ÂU¤j¥g£l f£ol éÂ
3.‹ go f£ol é©z¥g«.
mD¥òe® :
ÂU/ÂUk .................................................................
...................................................................................

%.1 kÂ¥ò¡F ÚÂk‹w K¤Âiu
éšiy x£lΫ.

bgWe® :

Mizahs® mt®fŸ
......................................................efuh£Á.
mŒah,
.....................................................efuh£Á ........................................ bjUéš ãy msit th®L
..............................................Ãsh¡ v© ...........................................ãs msit v© ............................... / fjÎ
v© .......................................Ïš òÂa f£ol« f£l /f£ol¤ij Ïo¤Jé£L òÂajhf¡ f£l / f£ol¤Âš
khWjšfŸ brŒJ f£l efuh£Á f£ol

éÂfë‹go f£ol tiugl§fŸ jahç¤J Ïiz¤JŸns‹ /

Ïiz¤JŸnsh«.
Ïiz¡f¥g£LŸs _‹W tiugl¤ bjhF¥òfŸ
m)

jiugl« (f£ol é 3(2) i Ï‹ go)

M)

f£ol c¤njr§fis ¡ fh£L« tiugl« (f£ol é 3(2) ii Ï‹ go)

Ï)

kid k‰W« c¤njr¡ f£ol¤Â‹ j‹ik g‰¿a égu§fŸ (f£ol é 3(2) ii Ï‹ go) ϤJl‹ kid /
f£ol¤Â‰fhd ãy cçik¥ g¤Âu efiyÍ« Ïiz¤JŸns‹ / Ïiz¤JŸnsh«. c¤njr f£o¤ij
FoæU¥ò gaD¡fhf / FoæU¥Ãšyhj gaD¡fhf k£L« ga‹gL¤j cŸns‹ / cŸnsh«.

vdJ f£ol kDéid¥ gçÓè¤J f£oa cçikahiz tH§FkhW nf£L¡ bfhŸ»nw‹ /
bfhŸ»nwh«.

ãy cçikahsç‹ ifbah¥g«.
......................................................efuh£Á fUñy«

%.

cçk« bg‰w f£ol
gltiuthsç‹ ifbah¥g«

: ___________________

bgw¥g£lJ

ryh‹ v©:____________________
ehŸ :_______________________

----------------------------------------------------------

M.F.No. 1

x¥òif¢ Ó£L

got« v© :

f£ol cçikahiz bgWtJ r«kªjkhf j§fsJ ______________ ehisa f£ol é©z¥g«
mYtyf¤Âš bg‰W¡bfhŸs¥g£lj‰F

x¥òif më¡f¡gL»wJ. ÏJ F¿¤J mYtyf elto¡if¡F

njitahd égu§fŸ nfhu¥go‹ mjid më¡FkhW nf£L¡bfhŸs¥gL»wJ.

Ïj‰fhd c¤ÂuÎ

tH§f¥gL« ehŸ ______________

MizahsU¡fhf

( j.Ã.gh )

/2/

ãgªjidfŸ
1.

ÂU¤j¥g£l jäœehL kht£l efuh£Áfë‹ r£l¥ÃçÎ 200,201,210-‹ go ã®thf mÂfhçæläUªnjh
202,211-‹ go ef®k‹w¤ÂèUªnjh mÂfhu¥ó®khd c¤ÂuÎ bgWK‹ f£ol ntiyia Jt§Ftšiy
vdΫ.

2.

ÂU¤j¥g£l jäœehL kht£l efuh£Áfë‹ r£l¤Â‰nfh, Ïj‹Ñœ mikªj éÂ, Jiz éÂfS¡F
énuhjkhfnth rk®¥Ã¡f¥g£L x¥gë¡f¥g£l tiugl§fS¡F k‰W« juhju« ã®za égu§fS¡F
khWjyhfnth f£ol ntiyia brŒtšiy vdΫ.

3.

nk‰brh‹d r£l¥ÃçÎ 205 mšyJ 216 Ãçé‹ Ñœ j‰fhèf k‰W« cW c¤ÂuÎ m¿¡ifæ‹go f£ol
ntiyæ‹ khWjšfis¢ brŒa ÏiréidÍ«.

4.

efuh£Á ã®thf mYtynuh m¤jh£Á bg‰w ÃuÂãÂnah òydhŒÎ¡F tU« rka« f£ol ntiyia
rçgh®¡f xU bjhF x¥ggë¡f¥g£l tiugl« k‰W« c¤Âuit kidæl¤Âš it¤ÂU¡f
ÏiréidÍ«.

5.

nk‰brh‹d r£l¥ÃçÎ

89-‹go f£ol ntiyfŸ KotilªJ 15 Âd§fS¡FŸ Kotilªj

étu¤Âidnah FoòFªj étu¤Âidnah bjçagL¤j ÏiréidÍ«.
6.

f£o Ko¡f¥g£l f£ol¤Âid 1939-« tUl¤Âa jäœehL bghJ Rfhjhu r£l« ÃçÎ 26 k‰W« 33-‹ go
rh‹W bg‰w Ë Fo òFnt‹ / òFnth« vdΫ bjçagL¤J«.

ãy cçikahs® ifbah¥g«.

(m) f£ol cçikahiz¡ f£lz égu« :

1.

jiu¥gl m§Ñfhu¡ f£lz«

:

2.

f£ol gu¥ò

:

3.

öa kymiw¤ bjh£o (Septic Tank)

:

4.

fêÎ Ú®¤ bjh£o (Soak Pit)

:

5.

ky miw

:

6.

Fëayiw

:

7.

FoÚ® bjh£o (Water Tank)

:

8.

R‰W¢ Rt®

:

9.

j©l¡ f£lz« (Surcharge)

:

10.

c©ik efš

:
__________________________
bkh¤j«.
-------------------------

(M) 1.

f£ol mÃéU¤Â¡ f£lz«

:

2. ãy mÃéU¤Â¡ f£lz«

:
__________________________
bkh¤j«.
-------------------------

efuik¥ò MŒtç‹ ifbah¥g«.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful