got« 6 A

(8B éÂia¡ fh©f)

btëeh£oš tÁ¡»w th¡fhs® xUt® bgaiu¢ nr®¥gj‰fhd é©z¥g«
bgWe®
Kf¤Â‹ KGikahd
K‹òw¤ njh‰w¤ij¡
fh£L»‹w,
fl΢ ӣL msΟs
(3.5br.Û X 3.5 br.Û)
rÛg¤Âa òif¥gl«
x‹¿id f£l¤Â‰FŸ
x£Ltj‰fhd Ïl«

th¡fhs® gÂÎ mÂfhç,
..........................................................r£l¥nguit¤ bjhFÂ
kht£l«..........................................................
ϪÂahéYŸs khãy«..........................................................

m‹òilp®,
ÑnH 1 (h)-š më¡f¥g£LŸs étu§fë‹go v‹Dila tÁ¥Ãl« mikªJŸs bjhF¡fhd
th¡fhs® g£oaèš v‹Dila bgaiu¢ nr®¡FkhW nf£L¡ bfhŸ»nw‹.
ghf«-A
1. th¡fhs® g£oaèš bgaiu¢ nr®¥gj‰fhd v‹Dila nfhç¡if¡F Mjuthd étu§fŸ ÑnH
më¡f¥g£LŸsd.
(a) bga® .........................................................................................
(b) ÏilæYŸs bga® ..........................................................
(c) FL«g¥bga® ........................................................................
(d) Ãwªj ehŸ: ........................................ ehŸ ........................... khj« ...................................M©L ...............................
(e) ghèd« (M© / bg©) ..................................................
(f) Ãwªj Ïl« i.

»uhk« / efu« .......................................................

ii.

kht£l« .....................................................................

iii.

khãy« ........................................................................

(g) jf¥gdh® / jhah® / fzt® g‰¿a étu§fŸ
i.

bga® .......................................................................

ii.

ÏilæYŸs bga®..........................................

iii.

FL«g¥ bga® ....................................................

(h) ϪÂahéš rhjhuzkhf tÁ¡»w tÁ¥Ãl« (fl΢ӣoš bfhL¡f¥g£LŸsthwhd KG Kftç)
i.

Å£L v© / fjÎ v© .................. .................. ..................

ii.

bjU/gFÂ/mikél«/bkhfšyh/rhiy ..................................

iii.

efu«/»uhk«................................................................................

iv. mŠryf«.....................................................................................
v.

mŠrš F¿p£bl©...................................................................

vi.

t£l« / k©ly« /jhdh.......................... .................. ..............

vii. kht£l« ............................................ .................. ................
fl΢ӣL g‰¿a étu§fŸi. fl΢ӣL v©.........................................................................
ii. el¥ò ϪÂa fl΢ӣL tH§»a Ïl« ..................................
iii. el¥ò ϪÂa fl΢ӣL tH§»a ehŸ.....................................
iv. el¥ò ϪÂa¡ fl΢ Ó£L fhyhtÂah»w ehŸ............................
(mŠrš _y« mD¥g¥gL« ne®éš, nkny (a) Kjš (i) tiuæyhd Ïd§fëš F¿¥Ãl¥g£LŸs étu§fŸ
ml§»a fl΢ӣo‹ bjhl®òila g¡f§fë‹ efšfŸ, j¡fthW Ra rh‹bwh¥gäl¥g£L,
Ïiz¡f¥glnt©L«.
gÂÎ mÂfhç K‹åiyæš neuoahf më¡f¥g£lhš,
_y¡fl΢ӣL
fh©Ã¡f¥glnt©L«).
(j)

j‰nghJ tÁ¡»w eh£o‹ érh g‰¿a étu§fŸ i.

érh v©.........................................................................................................................

ii.

érhé‹ tif (xUKiw br‹W tUtj‰fhdJ/gyKiw br‹W tUtj‰fhdJ/R‰Wyh¥
gaâ¡fhdJ / gâòçtj‰fhd érh Kjèait) ...........................

iii.

érh tH§»a ehŸ.......................................................................................................

iv.

érh tH§»a Ïl«......................................................................................................

v.

érh fhyhtÂah»w ehŸ........................................................................................

vi. tH§F»w mÂfhçæ‹ bga®...............................................................................
(mŠrš _y« mD¥g¥gL« ne®éš, nkny F¿¥Ãl¥g£LŸs el¥ò érhé‹ bršÂw‹ g‰¿a nk‰F¿¥ò
ml§»a fl΢ӣo‹ bjhl®òila g¡f§fë‹ efšfŸ, j¡fthW Ra rh‹bwh¥gäl¥g£L,
Ïiz¡f¥glnt©L«.
gÂÎ mÂfhç K‹åiyæš neuoahf më¡f¥g£lhš,
_y¡fl΢ӣL
fh©Ã¡f¥glnt©L«).
2. ϪÂahéš rhjhuz tÁ¥Ãl¤Âš tÁ¡fhik g‰¿a étu«(a) ϪÂahéš rhjhuz tÁ¥Ãl¤Âš tÁ¡fhik¡fhd fhuz« (i) ntiy (ii) fšé (iii) Vidait (étu¤ij më¡fΫ)
..................................................................................

(b) ϪÂahéš rhjhuz tÁ¥Ãl¤Âš vªj ehëèUªJ tÁ¡féšiy v‹gJ g‰¿a étu«............................................................................(ehŸ / khj« / M©L)
3.

ϪÂahΡF btëna j‰nghJ tÁ¤J tU»‹w eh£oYŸs KG tÁ¥Ãl
Kftç...........................................................................................
..........................................................................................

4.

ϪÂahΡF btëna j‰nghJ tÁ¤J tU»‹w eh£oYŸs KG mYtyf (gâòç»w Ïl¤Â‹ mšyJ
go¡»w fšé ãWtd¤Â‹) Kftç............................................................................. ............ .............
................................................................................................................................................................................................

5.

cWÂbkhê - vd¡F bjçªj tiuæY«, eh‹ e«ò»w tifæY«a. Ϫj é©z¥g¤Âš më¤JŸs mid¤J¤ jftšfS« c©ikahdit.
b. eh‹, Ãw¥ghš / ciwél¤jhš / FoÍçikaë¡f¥g£ljdhš, X® ϪÂa¡ Fokf‹.
c. eh‹, ntbwªj eh£o‹ FoÍçikiaÍ« bgwéšiy.
d. ϪÂahéš v‹Dila rhjhuz tÁ¥Ãl¤Âš eh‹ tÁ¡fhik¡fhf nkny 2(a)-éš më¡f¥g£l
fhuz« Ïšyhk‰nghæUªjhš,
nkny 1(h)-ÏY«, v‹Dila ϪÂa fl΢ Ó£oY«
F¿¥Ãl¥g£LŸsJkhd Kftçæš, eh‹ rhjhuz FoæU¥ghsuhf tÁ¤J tªÂU¥ng‹.
e. eh‹ v‹Dila ϪÂa FoÍçikæid¤ Jwªjhnyh, eh‹ ntbwhU eh£o‹ FoÍçik bg‰whnyh, eh‹
tÁ¡F« eh£oYŸs ϪÂa öjuf« thæyhf, th¡fhs® gÂÎ mÂfhçæl« cldoahf bjçé¥gjhf
cWÂaë¡»‹nw‹.
f.

j‰nghJ eh‹ tÁ¡»‹w eh£oš v‹Dila tÁ¥Ãl Kftçæš VnjD« kh‰w« ÏU¥Ã‹, v‹Dila
j‰nghija tÁ¥Ãl« g‰¿, eh£oYŸs ϪÂa öjuf« thæyhf, th¡fhs® gÂÎ mÂfhçæ‹
gÂÎU¡fëš gÂÎ brŒJbfhŸtj‰fhf th¡fhs® gÂÎ mÂfhç¡F cldoahf bjçé¥gjhf eh‹
cWÂaë¡»nw‹. th¡fhs® gÂÎ mÂfhçæ‹ gÂÎU¡fëš cŸsthW, j‰nghJ eh‹ tÁ¡»‹w
eh£oYŸs v‹Dila tÁ¥Ãl Kftç¡F mD¥g¥g£l ahbjhU m¿é¥ò«, 1950-M« M©L k¡fŸ
ÃuÂã¤Jt¢ r£l« k‰W« mj‹ Ñœ Ïa‰w¥g£l éÂfë‹Ñœ vd¡F cçathW tH§f¥g£l
m¿é¥ghf fUj¥gL« v‹W eh‹ m¿nt‹. j‰nghJ eh‹ tÁ¡»‹w eh£oYŸs v‹Dila
m©ik¡fhy tÁ¥Ãl Kftç
F¿¤J, th¡fhs® gÂÎ mÂfhç¡F¤ bjçé¥gJ v‹Dila
bghW¥ghF«.

g. eh‹ ϪÂahé‰F¤ ÂU«Ã tªJ, ϪÂahéš rhjhuz FoæU¥ghsuhf tÁ¡F«nghJ, r«gªj¥g£l
r£lk‹w¤ bjhFÂæ‹ / ehlhSk‹w¤ bjhFÂæ‹ th¡fhs® gÂÎ mÂfhç¡F cldoahf¤ jftš
bjçé¥ng‹.
h.

Vida ahbjhU bjhFÂæ‹ th¡fhs® g£oaèY« v‹Dila bgaiu¢ nr®¥gj‰F eh‹
é©z¥Ã¡féšiy.

i. Ϫj¤ bjhFÂænyh, Vida ahbjhU bjhFÂænyh v‹Dila bga® V‰bfdnt nr®¡f¥gléšiy.

mšyJ
...........................................khãy¤Âš, ÑnH F¿¥Ãl¥g£l Kftçæš, eh‹, K‹d® rhjhuz FoæU¥ghsuhf
ÏUªjnghJ, ........................ ............ ...............bjhFÂæ‹ th¡fhs® g£oaèš
vdJ bga®
nr®¡f¥g£oU¡fyh« v‹W« m›thW nr®¡f¥g£oU¥Ã‹, mªj th¡fhs® g£oaèèUªJ bga® Ú¡fš
mšyJ Ïl« kh‰wš (Ïu©oš vJ bghU¤jnkh mij¢) brŒayh« v‹W« eh‹ nf£L¡bfhŸ»nw‹.
KG Kftç (Kªija rhjhuz tÁ¥Ãl¥ gFÂ)
........................................................................
........................................................................
th¡fhs® òif¥gl milahs m£il (tH§f¥g£oU¥Ã‹) v©........................................
tH§f¥g£l ehŸ.........................................

j.

vd¡F, ϪÂahéš, th¡fhs® òif¥gl milahs m£il tH§f¥gléšiy / th¡fhs® òif¥gl
milahs m£il tH§f¥g£LŸsJ.
ÏJ, u¤JbrŒa¥gLtj‰fhf, Ϫj é©z¥g¤Jl‹
Ïiz¡f¥gL»wJ.

ifbah¥g«...........................
Ïl«..........................................
ehŸ...........................................

gFÂ-B
(th¡fhs® gÂÎ mÂfhç mYtyf¤Â‹ ga‹gh£o‰fhf)
é©z¥g« bgw¥g£l ehŸ...................................................(ehŸ/khj« /M©L)
ÂU/ÂUkÂ/bršé..................................................v‹gtç‹ got« 6A-š cŸs é©z¥g«:(m) V‰W¡bfhŸs¥g£L............................................bjhFÂæ‹ th¡fhs® g£oaèš ghf« v© .......... Ïš bjhl®
v©.......................................Ïš bga® gÂÎ brŒa¥g£LŸsJ.
(M) ..........................................fhuz¤Â‰fhf ãuhfç¡f¥g£lJ

ehŸ:

(th¡fhs® gÂÎ mÂfhç)

gFÂ-C

é©z¥g« bgw¥g£lj‰fhd x¥òif
(gÂÎ mYtyU¡F neçš më¡f¥gL«nghJ)
........... .......................... .......................... .......................... ..........................................................................Kftçæš tÁ¡»‹w
ÂU/ÂUkÂ/bršé .......................... ............................ .......................... ......v‹gtçläUªJ got« 6A-š
é©z¥g« bgw¥g£lJ.

ehŸ..........................

rçgh®¥ò mYtyç‹ ifbah¥g« .......................

Kftç .................................................................................

got« - 6A é©z¥g¤ij ãu¥òtj‰fhd têfh£o¡F¿¥òfŸ
bghJthd m¿ÎiufŸ
ahbušyh« got« 6A-æid jh¡fš brŒayh«?
1.

mašeh£L¡ FoÍçik bgwhkš, mªj M©o‹ #dtç Kjš ehs‹W 18 taJ ãu«ÃÍŸs, maš eh£oš
tÁ¤J tU»‹w ϪÂa Fok¡fŸ x›bthUtU«, fl΢ӣoš F¿¥Ãl¥g£lthwhf, ϪÂahéš mtUila
tÁ¥Ãl¤Âš mikªJŸs bjhFÂæ‹ th¡fhs® g£oaèš gÂÎ brŒtj‰F, got« 6A - Ïš
é©z¥Ã¡fyh«. got« 6 A- Ïš cŸs é©z¥g«, r«gªj¥g£l gÂÎ mÂfhçæl« më¡f¥glyh«.

2.

é©z¥gjhu®, mªj M©o‹ #dtç khj« 1 M« ehs‹W 18 taJ milªÂU¡fnt©L«.
vL¤J¡fh£lhf, 01.01.2011 M« ehëid jFÂna‰gL¤J« ehshf¡ bfh©l th¡fhs® g£oaèš bga®
nr®¥gj‰F
é©z¥Ã¡f¥g£oU¥Ã‹, é©z¥gjhu®, 01.01.2011-M«
ehs‹W
18 taJ
ãu«ÃæU¡fnt©L«.

got« -6A – Ïš cŸs é©z¥g¤Âid v§F më¡fnt©L«?
3.

Ϫj é©z¥g«, bršÂwDila fl΢ӣoš bjçé¡f¥g£lthwhd é©z¥gjhuç‹ tÁ¥Ãl«
mikªÂU¡F« bjhFÂæ‹ th¡fhs® gÂÎ mÂfhçæl« neuoahf më¡f¥glnt©L«. got« 6A-Ïš
cŸs é©z¥gkhdJ, th¡fhs® gÂÎ mÂfhçæl« neçš më¡f¥glyh«, mšyJ r«gªj¥g£l
th¡fhs® gÂÎ mÂfhç¡F mŠrš _y« mD¥g¥glyh«.
(ϪÂahé‹ mid¤J bjhFÂfëYŸs
th¡fhs® gÂÎ mÂfhçfë‹ étu§fisÍ«,
mŠrš
KftçfisÍ« ϪÂa nj®jš Miza¤Â‹ tiyjs¤Âš fhzyh«. (http://eci.nic.in ) )

é©z¥g¤Jl‹ Ïiz¡f¥glnt©oa Mtz§fŸ
4.

é©z¥gjhuç‹ KG Kf¤ijÍ« fh©Ã¡»‹w, btë®ãw Ëdâ bfh©l (bt©âw¥ Ëdâ
cfªjJ) m©ikæš vL¡f¥g£l t©z¥ òif¥gl« x‹W x£l¥glnt©L«.

5.

got« 6A-Ïš cŸs beL«g¤ÂfŸ mid¤ijÍ« ãu¥gΫ.
bršÂwDŸs ϪÂa fl΢ӣoš cŸsJ ngh‹W vGjΫ.

6.

é©z¥g«, mŠrèš mD¥g¥gLkhæ‹, é©z¥gjhuç‹ òif¥glK« Vida mid¤J étu§fS«
bfh©l fl΢ӣL¥ g¡f§fë‹ xëefY«, bršÂwDŸs érh F¿¤j nkšF¿¥ò vGj¥g£l g¡f¤Â‹
xëefY« j¡fthW Ra
rh‹bwh¥gäl¥g£L nr®¤J mD¥g¥glnt©L«.
Ϫj Mtz§fë‹
rh‹bwh¥gäl¥glhj xëefšfSl‹ Ïiz¤jD¥g¥gL»‹w é©z¥g§fŸ, ãuhfç¡f¥gLtj‰F
c£g£lit MF«.

7.

th¡fhs® gÂÎ mÂfhçæl« neçš é©z¥g« më¡f¥gLkhæ‹, nkny F¿¥Ã£lthwhf, fl΢ӣo‹
bjhl®òila g¡f§fë‹ xëefš Ïiz¡f¥g£L më¡f¥glnt©L«. gÂÎ mÂfhç rçgh®¥gj‰fhf,
é©z¥g¤Jl‹ mrš fl΢ӣL më¡f¥glnt©L«. rçgh®¡f¥g£lË, fl΢ӣL cldoahf¤
ÂU«g¡ bfhL¡f¥gL«.

c§fSila bgaiuÍ«, KftçiaÍ«,

th¡fë¤jš
8.

c§fŸ bga® th¡fhs® g£oaèš nr®¡f¥g£lËd®, nj®jš ehs‹W, c§fSila mrš fl΢ӣLl‹
Ú§fŸ th¡F¢rhto¡F¢ br‹whš, c§fshš nj®jèš th¡fë¡f ÏaY« v‹gij ftd¤Âš bfhŸsΫ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful